Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu

Isigaba ngasinye somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu sibaluleke ngempela. Ngesikhathi uJesu efika, wayengowesilisa, kanti manje ungowesifazane. Ngalokhu, uyabona ukuthi uNkulunkulu udale kokubili owesilisa nowesifazane ebadalela umsebenzi Wakhe futhi Kuye awukho umehluko wobulili. Lapho uMoya Wakhe ufika, ungathatha noma yisiphi isimo senyama ngokuthanda, futhi inyama imele Yena. Kungaba owesilisa noma owesifazane, bobabili bamele uNkulunkulu uma nje kuyinyama Yakhe ethathe umzimba wobuntu. Lapho uJesu efika njengowesifazane, ngamanye amazwi, lapho usana lwentombazane, hhayi lomfana, olwalufanele lube olukhuleliswe uMoya Ongcwele, leso sigaba somsebenzi besizoqedelwa sonke ngendlela efanayo. Uma kunjalo, lesi sigaba somsebenzi bekuzodingeka ukuba siqedelwe ngowesilisa futhi umsebenzi ubuzoqedelwa ngendlela efanayo. Umsebenzi owenziwe kuzo zombili izigaba ubalulekile; awukho umsebenzi ophindwayo noma ongqubuzana nomunye. Ngesikhathi somsebenzi Wakhe, uJesu wayebizwa ngeNdodana ezelwe iyodwa, okukhombisa ubulili besilisa. Ngakho kungani iNdodana ezelwe iyodwa ingabalwa kulesi sigaba? Kungenxa yokuthi izidingo zomsebenzi zenze ukuba kube noguquko ebulilini obehlukile kobukaJesu. KuNkulunkulu akukho kuhlukanisa ngobulili. Umsebenzi Wakhe wenziwa ngendlela afisa ngayo futhi awuvinjelwa lutho, ukhululeke ngokukhethekile kodwa isigaba ngasinye sibaluleke ngempela. UNkulunkulu waba yinyama kabili, futhi lokhu kucace bha ukuthi ukuthatha Kwakhe umzimba wobuntu ezinsukwini zokugcina, kungokokugcina. Uze ukuzokwambula yonke imisebenzi Yakhe. Uma kulesi sigaba ubengazange abe yinyama ukuze enzele umuntu umsebenzi wokufakaza, umuntu ubezohlala ebambelele emcabangweni wokuthi uNkulunkulu ungowesilisa kuphela, hhayi owesifazane. Ngaphambi kwalokhu, bonke bebekholwa ukuthi uNkulunkulu angaba owesilisa kuphela futhi owesifazane ubengeke akwazi ukubizwa ngoNkulunkulu, ngoba bonke bebethatha indoda njengenamandla kunowesifazane. Bebekholelwa ukuthi akekho owesifazane okufanele abe negunya, kodwa yindoda kuphela. Baze bathi indoda yinhloko yowesifazane nokuthi owesifazane kufanele ayilalele futhi ngeke ayedlule. Ngesikhathi kukhulunywa kudala ukuthi indoda iyinhloko yowesifazane, bekumayelana no–Adamu no–Eva ababekhohliswe yinyoka, hhayi kowesilisa nowesifazane abadalwe nguJehova ekuqaleni. Yiqiniso, owesifazane kufanele alalele futhi athande umyeni wakhe, njengoba nendoda kufanele ifunde ukusekela umndeni wayo. Le yimithetho nezinqumo ezibekwe uJehova lezo abantu okufanele baphile ngazo emhlabeni. UJehova wathi kowesifazane “ukunxanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho, yona iyakukubusa.” Lokhu kwashiwo kuphela ukuze abantu (okusho ukuthi bobabili owesilisa nowesifazane) babengaphila impilo ejwayelekile ngaphansi kombuso kaJehova, ukuze izimpilo zabantu zibe nokwakheka zingalahlekelwa ukumiswa kahle. Ngakho–ke, uJehova wenza imithetho efanele elawula indlela owesilisa nowesifazane okufanele baziphathe ngayo, kodwa lena yayibhekiswe kuphela kuyo yonke indalo ephila emhlabeni hhayi emzimbeni wenyama yobuntu kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengafana kanjani nendalo Yakhe? Amazwi Akhe abeqondiswe kuphela kubantu bendalo Yakhe; ayeyimithetho ebekelwe owesilisa nowesifazane ukuze labo bantu baphile impilo ejwayelekile. Ekuqaleni, ngesikhathi uJehova edala umuntu, wadala bobalili owesilisa nowesifazane; ngakho-ke, umzimba Wakhe wenyama yobuntu wehlukaniswa futhi phakathi kowesilisa noma owesifazane. Akazange anqume umsebenzi Wakhe ngamazwi awakhuluma ku-Adamu no-Eva. Ngalezi zikhathi ezimbili athatha ngazo umzimba wenyama bezinqunywe ngokuhambisana kahle ngokuphelele nokucabanga Kwakhe ngesikhathi eqala ukudala abantu. Okusho ukuthi, uqede umsebenzi wokuba semzimbeni wobuntu kabili, okusekwe ngowesilisa nowesifazane abangazange bonakaliswe. Uma umuntu esebenzisa amazwi akhulunywa nguJehova ku-Adamu no-Eva abakhohliswa yinyoka emsebenzini wokuba semzimbeni womuntu kukaNkulunkulu, ingabe uJesu naye akufanele athande iNkosikazi Yakhe njengoba kufanele? Ingabe uNkulunkulu usenguNkulunkulu? Uma kunjalo, angawuqeda umsebenzi Wakhe? Uma kungalungile ukuba umzimba wobuntu kaNkulunkulu ube ngowesifazane bekungeke yini kube yiphutha elikhulu futhi lapho uNkulunkulu edala owesifazane? Uma ngabe umuntu esakholelwa wukuthi ukuba uNkulunkuku athathe umzimba wobuntu njengowesifazane akulunganga, ngabe ukuthatha umzimba wobuntu kukaJesu, ongazange ashade ngakho ongekwazi ukuthanda inkosikazi Yakhe, kube yiphutha ngokunjalo njengokuba semzimbeni wobuntu kwamanje? Njengoba usebenzisa amazwi uJehova awakhuluma ku-Eva ukukala iqiniso lokuba semzimbeni wobuntu kukaNkulunkulu namhlanje, kuzofuneka usebenzise amazwi kaJehova ku-Adamu ukwehlulela iNkosi uJesu owaba yinyama ngeNkathi oMusa. Ingabe lokhu okubili akufani? Njengoba wahlulela iNkosi uJesu ngowesilisa ongazange akhohliswe yinyoka, awukwazi ukwahlulela iqiniso lokuba semzimbeni wobuntu namuhla ngowesifazane okhohliswe yinyoka. Akulungile lokhu! Uma wahlulela kanjalo, lokhu kubonisa ukungabi nangqondo kwakho. Ngesikhathi uJehova kabili eba yinyama, ubulili bokuba senyameni Kwakhe kwakuhlobene nowesilisa nowesifazane abangazange bakhohliswe yinyoka. Ube yinyama kabili ngokuhambelana nalowo wesilisa nowesifazane abangazange bakhohliswe yinyoka. Ungacabangi ukuthi ukuba ngowesilisa kukaJesu bekufana nokuka-Adamu owakhohliswa yinyoka. Akahlobene nhlobo naye, bangabesilisa ababili abanezimo ezehlukene. Ngempela ngeke kube yikhona ukuthi ukuba ngowesilisa kukaJesu kukhombisa ukuthi uyinhloko yabo bonke abesifazane kuphela kodwa hhayi yabo bonke abesilisa? Akayona iNkosi yawo wonke amaJuda (kuhlanganise kokubili abesilisa nabesifazane)? UnguNkulunkulu uqobo Lwakhe, hhayi nje inhloko yabesifazane kuphela kodwa neyabesilisa. UyiNkosi yazo zonke izidalwa kanye nenhloko yazo zonke izidalwa. Ungasho kanjani ukuthi ubulili bukaJesu buwuphawu lokuba yinhloko yabesifazane? Ingabe lokhu akukona ukuthuka uNkulunkulu? UJesu ungowesilisa ongakaze onakaliswe. UnguNkulunkulu; UnguKristu; UyiNkosi. Angaba kanjani owesilisa njengo-Adamu owonakalisiwe? UJesu uyinyama embethwe nguMoya Ongcwele kakhulu kaNkulunkulu. Ungasho kanjani ukuthi unguNkulunkulu onobulili buka-Adamu? Ngakho ngeke yini wonke umsebenzi kaNkulunkulu ube kade ungalunganga? Ingabe uJehova angafaka kuJesu ubulili buka-Adamu owakhohliswa? Ingabe ukuba semzimbeni wobuntu manje ngomunye umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni ohlukile ngobulili kuJesu kodwa ofanayo ngesimo? Ingabe usalokotha uthi uNkulunkulu osemzimbeni wobuntu ngeke abe ngowesifazane ngoba kwaba ngowesifazane owaba ngowokuqala ukukhohliswa yinyoka? Ingabe usalokotha uthi njengoba owesifazane engulowo ongcole kakhulu nowukuqala kwenkohlakalo yabantu, uNkulunkulu ngeke kwenzeke ukuba abe semzimbeni wobuntu bowesifazane? Ingabe usalokotha uthi “owesifazane uyohlala elalela owesilisa futhi akasoze abonakalise noma amele uNkulunkulu ngokoqobo”? Awuqondanga kahle ngesikhathi esedlule; ungabuye uthuke umsebenzi kaNkulunkulu namanje, ikakhulu umzimba wenyama yobuntu bukaNkulunkulu? Uma ungeke ukubone ngokukhanyayo lokhu, kungcono ubheke ulimi lwakho, funa ubuwula nokungazi kwakho kuvezwe nobubi bakho budalulwe. Ungacabangi ukuthi uqonda yonke into. Ngikutshela ukuthi konke okubonile nokwazile akwenele ukuba ungaqonda ngisho okukodwa enkulungwaneni yecebo Lami lokuphatha. Pho kungani uqhosha kangaka? Ithalentana nje nolwazana onalo akwanele ukusetshenziswa ngisho umzuzwana nje emsebenzini kaJesu! Unolwazi olungakanani ngempela? Okubonile nakho konke okuzwile empilweni yakho nalokho okucabangile kungaphansi komsebenzi engiwenza ngesikhashana! Kuhle ukuba ungakhi izici futhi usole. Noma ngabe uzidla kanganani, useyisidalwa esincanyana kunentuthwane! Konke lokho okusesiswini sakho kuncanyana kunalokho okusesiswini sentuthwane! Ungacabangi ukuthi ngoba wazi kakhulu waba mkhulu, ungakhuluma wenze ngokuziqhayisa okungazithibi. Ingabe ulwazi lwakho nobukhulu bakho abuwona umphumela wamazwi engiwakhulumile? Ukholelwa ukuthi azuzwe ngokushikashikeka nangokusebenza okukhathazayo kwakho? Namuhla, ubona ukuba semzimbeni wenyama yobuntu Kwami, ngalokho unemiqondo emihle, lapho kuvumbuka khona imibono engebalwe. Uma bekungekhona ukuba Kwami semzimbeni wobuntu, akukhathalekile ukuthi unamathalente angavamile kangakanani, ubungeke ube nemibono eminingi kangaka. Akukhona lapho imicabango yakho yavela khona? Uma uJesu ubengakaze abe senyameni okokuqala, yini obuzoyazi ngokuba semzimbeni wenyama yobuntu? Akungenxa yolwazi lwakho lokuba semzimbeni wenyama yobuntu okokuqala lokho okwenza ube nesibindi sokwahlulela ukuba semzimbeni wenyama yobuntu okwesibili ngobuqhalaqhala? Kungani kufanele ukuhlolisise kunokuba ube ngumlandeli olalelayo? Usungene kulo mfula weza phambi kukaNkulunkulu osemzimbeni wenyama yobuntu. Ungavunyelwa kanjani ukuba ufunde? Kuhle ukuba ufunde umlando womndeni wakho, kodwa uma ufunda “ngomlando womndeni” kaNkulunkulu angakuvumela kanjani uNkulunkulu wanamuhla ukuba wenze njalo? Ingabe awuyona impumputhe? Awuzidonseli amanzi ngomsele?

Uma nje umsebenzi kaJesu ubuwenziwe ngaphandle kokugcwaliswa kwalesi sigaba ezinsukwini zokugcina, umuntu ubezohlala ebambelele emqondweni wokuthi uJesu kuphela oyiNdodana kaNkulunkulu, okusho ukuthi uNkulunkulu unendodana eyodwa kuphela nokuthi noma ubani oza ngemva kwalokho nelinye igama ngeke abe yiNdodana eyodwa kaNkulunkulu, kangakanani uNkulunkulu ngoKwakhe? Umuntu unomcabango wokuthi lowo osebenza njengomnikelo wesono noma othatha amandla enzela uNkulunkulu futhi ahlenge sonke isintu yiNdodana eyodwa kaNkulunkulu. Kukhona abanye abakholelwa ukuthi inqobo nje uma kungowesilisa ozayo, angathathwa njengeNdodana eyodwa kaNkulunkulu nomele uNkulunkulu. Futhi kukhona ngisho nalaba abathi uJesu uyiNdodana kaJehova, iNdodana Yakhe ekungukuphela kwayo. Ingabe lokhu akuwona umcabango ojulile womuntu? Uma lesi sigaba somsebenzi asenziwanga enkathini yokugcina, ngalokho bonke abantu bebezombozwa ubumnyama uma kuza kuNkulunkulu. Uma kunjalo, owesilisa ubezocabanga ukuthi usesikhundleni esiphezulu kunowesifazane, kanti abesifazane bebengeke bakwazi nokuhambela phezulu. Ezikhathini ezinjalo, akekho owesifazane obengathola insindiso. Abantu njalo bakholelwa ukuthi uNkulunkulu ungowesilisa, nokuthi uyabenyanya abesifazane futhi ngeke amnikeze insindiso owesifazane. Uma kunjalo, akulona iqiniso ukuthi bonke abesifazane abadalwe nguJehova nabonakalisiwe abasoze balithole ithuba lokusindiswa? Ngakho bekungeke kubonakale sengathi kube yize ukuba uJehova adale owesifazane, okusho ukudala u-Eva? Futhi ingabe owesifazane ubengeke abhujiswe phakade? Ngakho-ke, lesi sigaba somsebenzi ezinsukwini zokugcina esokusindisa wonke umuntu hhayi abesifazane kuphela kodwa wonke umuntu. Lo msebenzi ungenxa yabo bonke abantu hhayi ngenxa yabesifazane kuphela. Uma kukhona ocabanga ngokunye, uzobe uyisiwula esiphindiwe!

Umsebenzi osuwenziwe manje ususheshise umsebenzi weNkathi yoMusa; okusho ukuthi, umsebenzi wecebo lokuphatha weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha usheshile. Yize iNkathi Yomusa isiphelile, umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili. Kungani ngisho isikhathi nesikhathi ukuthi lesi sigaba somsebenzi sakhela phezu kweNkathi Yomusa neNkathi Yomthetho? Lokhu kusho ukuthi umsebenzi walolu suku ungukuqhubeka komsebenzi owenziwe ngeNkathi yoMusa nokuphakanyiswa kwalowo owenziwe ngeNkathi yoMthetho. Izigaba ezintathu zihlangene kakhulu futhi esinye sixhumene nesinye. Kungani ngibuye ngithi lesi sigaba somsebenzi sakhele kulokho okwenziwa uJesu? Uma lesi sigaba singakhelanga emsebenzini owenziwe uJesu, kulesi sigaba-ke ukubethelwa, umsebenzi wokuhlenga owenziwe ngaphambilini, bekuzodingeka ukuba kwenziwe. Lokhu bekungeke kuzwakale. Ngakho-ke, akusho ukuthi umsebenzi usuphele nya, kodwa ukuthi inkathi iqhubekele phambili, futhi nomsebenzi usube mkhudlwana kunakuqala. Kungathiwa lesi sigaba somsebenzi sakhelwe esisekelweni seNkathi yoMthetho nedwala lomsebenzi kaJesu. Umsebenzi wakhiwa ngesigaba nesigaba, kanti lesi sigaba akukhona ukuqala kabusha. Ukuhlangana kuphela kwezigaba ezintathu zomsebenzi okungathiwa icebo lokuphatha leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Lesi sigaba senziwe esisekelweni somsebenzi weNkathi yoMusa. Uma lezi zigaba ezimbili zomsebenzi zingahlobane, kungani kungenakubethelwa kulesi sigaba? Kungani ngingathwali izono zabantu? Angizange ngize ngokukhuleliswa uMoya Ongcwele noma ngibethelwe esiphambanweni ukuze ngithwale izono zabantu. Kodwa, ngilapha ngokoqobo ukuba ngijezise abantu. Uma ngingabajezisanga abantu ngemva kokubethelwa, futhi manje angifiki ngokukhulelisa kukaMoya Ongcwele bengingeke ngifaneleke ukujezisa abantu. Ngempela kungenxa yokuthi ngimunye noJesu ukuthi ngiza ngoKwami uqobo ukuzojezisa nokwahlulela abantu. Lesi sigaba somsebenzi sakhele ngokuphelele phezu kwesigaba esingaphambili. Yingakho kungumsebenzi onjalo kuphela ongaletha umuntu ensindisweni ngesigaba ngasinye. Mina noJesu sivela eMoyeni owodwa. Noma izinyama zethu zingenabudlelwano, uMoya Wethu munye; Yize lokho esikwenzayo nomsebenzi esiwenzayo kungefani, Umsuka Wethu uyefana; Inyama Yethu ithatha izimo ezihlukene, lokhu kwenziwa yinguquko eNkathini nesidingo somsebenzi Wethu; Izinkonzo Zethu azifani, ngakho umsebenzi esiwenzayo nesimilo esisiveza ebantwini nakho akufani. Kungakho lokhu umuntu akubonayo nakutholayo namuhla kungafani nokwedlule; lokhu kwenziwa ukuguquka kwezikhathi. Yize ubulili nesimo senyama Yabo sehlukile noma bengazalwa emndenini munye, nangasikhathi sinye, uMoya Wabo munye. Noma inyama yabo ingenabo ubudlelwane begazi nomzimba nganoma iyiphi indlela, lokhu akukuphikisi ukuthi bayimizimba esenyameni yobuntu bukaNkulunkulu ngezikhathi ezimbili ezingefani. Yiqiniso elingephikwe ukuthi bayinyama esemzimbeni wobuntu bukaNkulunkulu, yize bengenagazi elifanayo noma ulimi oluvamile lwabantu (omunye ubengowesilisa okhuluma ulimi lwamaJuda omunye engowesifazane okhuluma isiShayina kuphela). Yingalezi zizathu abenza ngazo umsebenzi ekufanele bawenze emazweni ahlukene futhi ngezikhathi ezehlukene. Ngaphandle kokuba Moya munye; nomsuka munye, impela akukho ukufana koqobo phakathi kwamagobolondo enyama Yabo yangaphandle. Bafana ngobuntu kuphela, kodwa ukubukeka nokuzalwa kwenyama Yabo akufani. Lokhu akunamthelela emisebenzini Yabo ehlukene noma ulwazi umuntu analo Ngabo, ngoba, phela, bawuMoya munye futhi akekho ongabahlukanisa. Noma bengahlobene ngegazi impilo Yabo yonke iholwa uMoya Wabo, ukuze benze umsebenzi ongefani ngezikhathi ezingefani, ngenyama Yabo ingahlobene ngokwegazi. Ngokufanayo, uMoya kaJehova akuyena ubaba woMoya kaJesu, njengoba noMoya kaJesu ungeyona indodana yoMoya kaJehova. BaMoya munye. NjengoNkulunkulu osemzimbeni wenyama yobuntu wale mihla noJesu. Yize bengahlobene ngegazi, Bamunye, lokhu kungenxa yokuthi uMoya Wabo munye. Angenza umsebenzi womusa nesisa, kanye nalowo wokwahlulela ngokulunga nokujeziswa kwabantu, nowokuqalekiswa kwabantu. Ekugcineni, angenza umsebenzi wokubhubhisa umhlaba nokujezisa ababi. Ingabe akakwenzi lokhu ngoKwakhe? Ingabe lokhu akukona ukuba ngusomandla kukaNkulunkulu? Wayengamisela abantu imithetho akhiphe nemiyalelo, futhi wayengabuye ahole ama-Israyeli asendulo ukuba aphile izimpilo zawo emhlabeni aphinde awahole ukuba akhe ithempeli nama-altare, ebusa phezu kwawo wonke ama-Israyeli. Ngenxa yamandla Akhe, uhlale nabo emhlabeni iminyaka eyizinkulunwane ezimbili. Abakwa-Israyeli bebengelokothe bahlubuke; bonke babehlonipha uJehova kakhulu begcina imiyalelo. Wonke lo msebenzi wenziwa ngenxa yamandla Akhe nobuninimandla Bakhe. ENkathini yoMusa, uJesu weza ukuzohlenga sonke isintu esiwile (hhayi ama-Israyeli kuphela). Ukhombise umusa nesisa kubantu. UJesu owabonwa abantu eNkathini yoMusa ubegcwele isisa futhi wayehlala enothando ngoba wayeze ukuzosindisa abantu ezonweni. Wayekwazi ukuxolela abantu izono zabo kwaze kwaba sekubethelweni Kwakhe okwasindisa abantu ngempela ezonweni. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wavela kubantu ngomusa nangesisa; okusho ukuthi ube ngumhlatshelo wabantu wabethelwa ngenxa yezono zabantu ukuze baxolelwe ungunaphakade. Ubenomusa, uzwelo, ukubekezela nothando. Futhi bonke labo ababelandela uJesu ngeNkathi yoMusa babefuna ukuba nokubekezela nothando kuzo zonke izinto. Babekezelela konke ukuhlupheka, futhi abazange baziphindiselele ngisho sebeshaywa, beqalekiswawa, noma bekhandwa ngamatshe. Kodwa akunjalo kulesi sigaba sokugcina, kufana njengoba umsebenzi kaJesu nokaJehova ubungafani yize uMoya wabo umunye. Umsebenzi kaJehova ubungewona owokuqeda inkathi kodwa ukuyihola nokungenisa impilo yabantu emhlabeni. Noma kunjalo, umsebenzi manje ukunqoba labo bantu abonakaliswe kakhulu ezizweni zabeZizwe nokungaholi kuphela umndeni waseShayina kodwa umhlaba wonke jikelele. Uyawubona lo msebenzi wenziwa kuphela eShayina, kodwa empeleni, usuqalile ukwanda naphesheya. Kungani abantu abavela kwamanye amazwe njalo nje befuna indlela yeqiniso? Kungenxa yokuthi uMoya usuqalile ukwenza umsebenzi Wakhe, futhi amazwi manje aseqondiswe kubantu bomhlaba wonke jikelele. Lo sekuyingxenye yomsebenzi. UMoya kaNkulunkulu sewenze umsebenzi omkhulu kakhulu ukusuka ekudalweni komhlaba; wenze imisebenzi ehlukene ngezinkathi ezahlukene; futhi ezizweni ezahlukene. Abantu benkathi ngayinye babona isimilo Sakhe esehlukile, esivezwa ngokwemvelo yimisebenzi ehlukene ayenzayo. UnguNkulunkulu, ogcwele umusa nesisa, ungumnikelo wesono wabantu futhi ungumelusi wabantu kepha ubuye abe ukwahlulela, isijeziso nesiqalekiso kubantu. Angahola umuntu ukuba aphile emhlabeni iminyaka eyizinkulungwane ezimbili abuye ahlenge abantu abonakele esonweni. Futhi kulolu suku, uyakwazi nokunqoba abantu abangamazi abenze babe ngaphansi kombuso Wakhe, ukuze bonke bazithobe ngaphansi Kwakhe ngokuphelele. Ekugcineni, uzoshisa konke okungcolile nokungalungi kubantu emhlabeni wonke jikelele, ukubakhombisa ukuthi akayena uNkulunkulu womusa, wesisa, wobuhlakani, wezimangaliso nobungcwele kuphela, kodwa ngaphezu kwalokho, unguNkulunkulu owahlulela abantu. Kulabo abakhohlakele phakathi kwabantu, ungukushisa, ukwahlulela kanye nokujezisa; kulabo okufanele bapheleliswe, Yena uwukuhlupheka, ukulungiswa, ukulingwa kanye nokunethezeka, ukuhlinzekwa, ukunikezwa amazwi, ukuphatha nokuthena. Kanti kulabo abakhishiwe, uyisijeziso kanye nokushaywa. Ake ungitshele, ingabe uNkulunkulu akayena uSomandla? Angawenza wonke umsebenzi, hhayi ukubethelwa kuphela njengoba ubucabanga. Uthathela uNkulunkulu phansi kakhulu! Ukholelwa ukuthi yonke into ibizophela ngemva kokuhlengwa kwabo bonke abantu ngokubethelwa Kwakhe? Nokuthi, okulandela lokhu, ubuzomlandela ukuya ezulwini bese udla isithelo esisemthini wokuphila uphinde uphuze emfuleni wokuphila. … Bekungaba lula kanjalo? Ngitshele, uzuzeni? Unakho ukuphila kukaJesu? Ngempela wahlengwa nguye, kodwa ukubethelwa kwaba umsebenzi kaJesu ngoKwaKhe. Msebenzi muni owenzile njengomuntu? Unobunkulunkulu obungaphandle kuphela kodwa awuyiqondi indlela Yakhe. Yile ndlela omveza ngayo? Uma ungakakutholi ukuphila kukaNkulunkulu noma wabona ukuphelela kokulunga kwesimilo Sakhe, ngakho awukwazi ukusho ukuthi ungulowo onokuphila, futhi awufanele ukudlula esangweni lombuso wasezulwini.

Akuwona uMoya wodwa uNkulunkulu kodwa angabuye abe yinyama, ngaphezu kwalokho, ungumzimba wenkazimulo. UJesu, yize ungakaze umbone, wafakazelwa ama-Israyeli, okusho ukuthi, amaJuda angaleso sikhathi. Uqale eyinyama, kodwa ngemva kokubethelwa, waba ngumzimba wenkazimulo. Unguwo wonke uMoya ojikelezelayo futhi angenza umsebenzi kuzo zonke izindawo. Angaba nguJehova, uJesu, noMesiya futhi ekugcineni angaba uNkulunkulu uSomandla. Ungukulunga, ukwahlulela nokujezisa, ukuqalekisa nolaka, kodwa ubuye abe umusa nesisa. Wonke umsebenzi owenziwe Nguye ungammela. Umbona njengoNkulunkulu onjani? Ungekwazi ukumchaza ungamane uthi, “Ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi unguNkulunkulu onjani”? Ungafiki esiphethweni sokuthi uNkulunkulu uzohlala enguNkulunkulu womusa nesisa, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi wokuhlenga esigabeni esithize. Ungaqiniseka ukuthi unguNkulunkulu onjalo kuphela? Uma enguNkulunkulu onomusa nothando, kungani ezophetha inkathi ngezinsuku zokugcina? Kungani ezokwehlisa izinhlekelele eziningi kangaka? Uma kunjengoba ucabanga, ukuthi unomusa nothando kubantu kuze kube sekupheleni, kuze kube senkathini yokugcina, kungani-ke ezokwehlisa izinhlekelele zisuka ezulwini? Uma ethanda abantu njengoba ezithanda nanjengoba ethanda iNdodana Yakhe eyodwa, kungani ezokwehlisa izinkathazo nezichotho zisuka ezulwini? Kungani evumela abantu babulawe yindlala nezifo? Kungani evumela abantu bahlushwe yilezi zinhlekelele? Akekho kini ongalokotha asho ukuthi unguNkulunkulu onjani, futhi akekho ongachaza. Ungaqiniseka ukuthi unguMoya? Ungalokotha uthi uyinyama kaJesu? Futhi ungalokotha uthi unguNkulunkulu oyohlala ebethelelwa abantu?

Okwedlule:Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)

Okulandelayo:Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?

Ungase Uthande Nalezi