Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 12

Uma unyazi luqhamuka eMpumalanga, futhi okuyisona kanye isikhathi engiqala ngaso ukukhuluma amazwi Ami—lapho unyazi luqhamuka, kukhanya izulu nomhlaba, bese kuqala izinguquko kuzo zonke izinkanyezi. Sonke isintu kuba sengathi sesihlungiwe. Ngaphansi kokukhanya komsebe wokukhanya okuqhamuka eMpumalanga, bonke abantu bavela esimweni sabo sokuqala sokudalwa, amehlo emangele, bedidekile; nalapho abakwazi ukufihla izici zabo ezimbi. Futhi, baphinde bafane nezilwane zibalekela ukukhanya Kwami ziyocasha emigedeni esezintabeni; kodwa akekho namunye phakathi kwabo ongeke angabonakali ekukhanyeni Kwami. Bonke abantu bamangele, bonke balindile, bonke bayabukela; ukuthi ngokufika kokukhanya Kwami, bonke bajabule ngosuku abazalwa ngalo, kanjalo bonke baqalekisa usuku abazalwa ngalo. Kunzima ukuchaza imizwa ephikisanayo; izinyembezi zokuzijezisa zenza imifula, zimuke nezikhukhula, zingabonakali nangokhalo. Futhi usuku lwami luyasondela kubantu, futhi luvusa abantu, lunika isintu indawo yokuqala kabusha. Inhliziyo Yami iyashaya, ngokulandela ukushaya kwenhliziyo Yami, izintaba zigxuma ngentokozo, imifula inyakaze ngenjabulo, namagagasi, egcina isikhathi, ashaye emadwaleni. Kunzima ukuchaza okusenhliziyweni Yami. Ngifuna ukuthi zonke izinto ezingcolile zishe zibe umlotha ngibhekile, ngifuna ukuthi wonke amadodana angalaleli anyamalale phambi kwamehlo Ami, bangabe besaba khona. Angenzanga kuphela indawo entsha yokuhlala endaweni ehlala udrako omkhulu obomvu, kodwa ngiqale umsebenzi omusha emhlabeni. Maduze imibuso yomhlaba izoba yimibuso Yami; maduze imibuso yasemhlabeni izophela ngenxa yombuso Wami, ngoba senginqobile, ngoba sengibe umnqobi. Udrako omkhulu obomvu usephelelwe yizo zonke izindlela zokuphazamisa uhlelo Lwami, unethemba lokuzosusa umsebenzi Wami emhlabeni, kodwa ingabe kumele ngiphelelwe amandla ngenxa yamasu akhe akhohlisayo? Kumele ngisabe ngiphelelwe ukuzethemba ngenxa yokukhohlisa kwakhe? Akekho noyedwa ezulwini noma emhlabeni ongekho entendeni yesandla Sami; kangakanani ke udrako omkhulu obomvu, owenza okuyisiphazamiso Kimi? Nakho akuyona into engingayisebenzisa ngezandla Zami?

Ngesikhathi Sami sokuba senyameni emhlabeni wabantu, abantu bafika bengazi ngalolu suku beholwa yisandla Sami, bangazi lutho Ngami. Kodwa ukuthi bazoyihamba kanjani indlela engaphambili, akekho owaziyo, akekho onakile, kanjalo futhi akekho owaziyo ukuthi leyo ndlela izomholela kuphi. Umuntu uzoyihamba aze ayiqede indlela ngenxa yokuthi uSomandla umbhekile; ukuholwa unyazi olungaseMpumalanga kuphela okungenza umuntu awelele embusweni Wami. Kubantu, akekho noyedwa oke wabona ubuso Bami, noyedwa owake wabona unyazi eMpumalanga; kangakanani-ke ngoyedwa owake wezwa izwi Lami livela esihlalweni Sami sobukhosi? Empeleni, kusukela ngezinsuku zakudala, akekho umuntu oke wahlangana Nami; yinamuhla kuphela, lapho sengize emhlabeni, lapho abantu bethole ithuba lokungibona. Kodwa ngisho namanje, abantu abakangazi, njengoba bebheka kuphela ubuso Bami bezwa nezwi Lami kuphela, kodwa bengaqondi ukuthi ngisho ukuthini. Bonke abantu banje. Ngenxa yokuthi ungomunye wabantu Bami, awuziqhenyi uma ubona ubuso Bami? Awubi namahloni ngenxa yokuthi awungazi? Ngihamba phakathi kwabantu, ngiphila phakathi kwabantu, ngoba ngibe yinyama ngeza emhlabeni wabantu. Inhloso Yami akukhona nje ukwenza isintu sibheke inyama Yami; okubaluleke kakhulu, ukwenza abantu bangazi. Phezu kwalokho, ngokuba Kwami senyameni, ngizolahla ngecala isintu ngenxa yezono zaso; ngesimo Sami senyama, ngizonqoba udrako omkhulu obomvu ngidilize isigodlo sakhe.

Yize abantu abasemhlabeni bebaningi njengezinkanyezi, ngibazi kahle bonke njengokungathi ngibona intende yesandla Sami. Futhi, yize abantu “abangithandayo” nabo bebaningi njengezihlabathi zolwandle, bambalwa abakhethwe Yimi: yilabo kuphela abalandela ukukhanya, abangekho kulabo “abangithandayo.” Angibaphakamisi abantu, futhi angibathathi kancane; kodwa, izidingo Zami kumuntu ngizenza ngokwezimfanelo zakhe zokudalwa, ngakho-ke engikudingayo umuntu olungile ongifuna ngokweqiniso—lokhu kwenzelwa ukuthi ngiphumelele ekukhetheni abantu. Ziningi izilwane zasendle ezintabeni, kodwa zonke zibuthaka njengemvu phambi Kwami; ziningi izimfihlakalo ezingaqondakali ngaphansi kolwandle, kodwa ziziveza Kimi njengazo zonke izinto ezisebusweni bomhlaba; ezulwini phezulu kunezindawo umuntu angeke afinyelele kuzo, kodwa ngihamba ngikhululeke kulezo zindawo okungangenwa kuzo. Abantu abakaze bangazi ekukhanyeni, kodwa bangibone kuphela emhlabeni wobumnyama. Awukho esimweni esifana ncamashi nalesi namuhla? Kwakuyisikhathi sovuthondaba ngisempini nodrako omkhulu obomvu lapho ngagqoka khona inyama ukuze ngenze umsebenzi Wami. Kwakuyisikhathi lapho udrako omkhulu obomvu aveza isimo sakhe okokuqala okwenza ngafakazela igama Lami. Uma ngihamba emigwaqeni yabantu, akekho namunye, akekho noyedwa umuntu, owethuka waphaphama, ngakho-ke ngathi sengiyinyama emhlabeni wabantu, akekho owakwazi lokho. Kodwa ngenkathi, ngisenyameni, ngaqala ukwenza umsebenzi Wami, sase siyaphaphama isintu, sethuka emaphusheni aso sethuswa ukuduma kwezwi Lami, ukusukela ngaleso sikhathi saqala impilo siholwa Yimi. Phakathi kwabantu Bami, sengiqale omunye umsebenzi omusha. Ukusho ukuthi umsebenzi Wami emhlabeni awukapheli kwanele ukukhombisa ukuthi abantu Bami engakhuluma ngabo ngaphambilini akubona labo engibadingayo enhliziyweni Yami, kodwa noma kunjalo bakhona engisabakhethayo phakathi kwabo. Kulokhu kuyacaca ukuthi angenzi lokhu ngoba ngifuna ukwenza abantu Bami bazi uNkulunkulu osenyameni kuphela, kodwa futhi ngikwenza ukuze ngibahlanze. Ngenxa yobunzulu bezinqumo Zami zokuphatha, abantu abaningi basasengozini yokuthi ngibasuse. Ngaphandle uma uzama ngakho konke ukuzilungisa, unqobe umzimba wakho—ngaphandle kokwenza lokhu, uzoba ngokunye kwengikuzondayo nengikulahlayo, engizokulahlela esihogweni, ngendlela uPawulu athola ukujeziswa yizandla Zami, lapho okwakungekho ukuphunyuka. Ingabe kukhona okutholile emazwini Ami? Njengasekuqaleni, kuseyinhloso Yami ukuhlanza ibandla, ukuqhubeka nokungcwalisa abantu engibadingayo, ngoba nginguNkulunkulu uqobo, ongcwele nomsulwa. Ngizokwenza ithempeli Lami lingabi nemibala yothingo nje kuphela, kodwa libe msulwa lingabi nabala, ingaphakathi lifane nengaphandle lalo. Ebukhoneni Bami, kumele nonke nicabange nibheke emuva kwenikwenzile, ninqume ukuthi namuhla ninganginika yini ukweneliseka okuphelele enhliziyweni Yami.

Akukhona ukuthi abantu abangazi ngisenyameni; okubi nakakhulu bahlulekile ukuziqonda bona uqobo njengabasemzimbeni wenyama. Sekuyiminyaka eminingi abantu bengikhohlisa, bengiphathisa okwesihambi sangaphandle. Sebengivalele kaningi ngaphandle “kweminyango yamakhaya abo”; izikhathi eziningi lapho bemi phambi Kwami abanginakanga; bangiphike kaningi phakathi kwabanye abantu; sebengiphike kaningi phambi kukaSathane; futhi sebengihlasele kaningi ngemilomo yabo engqofayo. Noma kunjalo angibabaleli ubuthaka babo, futhi angibabaleli ukungalaleli kwabo ngithi izinyo ngezinyo. Engikwenzile nje, ukufaka umuthi ekuguleni kwakhe, ukuze ngelaphe isifo sakhe esingalapheki, bese ngimbuyisela ekuphileni, hleze uzongazi. Akusikho ukuthi konke engikwenzile ngikwenzele ukuthi abantu baphile, ngikwenzele ukunika abantu ithuba lokuphila? Izikhathi eziningi ngifikile emhlabeni wabantu, kodwa ngenxa yokuthi kuze Mina uqobo emhlabeni, abantu abazange banginake; kunalokho, yilowo nalowo ubezenzela akubona kulungile, ezifunela ngokwakhe indlela yokuphuma. Ukube bayazi ukuthi yonke imigwaqo engaphansi kwamazulu iphuma ezandleni Zami! Ukube bayazi ukuthi konke okungaphansi kwamazulu kugcotshwe Yimi! Ubani kini ofuna ukugcina intukuthelo enhliziyweni yakhe? Ubani kini olingayo ukufika kalula esivumelwaneni? Kade ngilokhu ngiqhubeka nomsebenzi Wami ngokuthula phakathi kwesintu, kuphelela lapho. Uma, ngesikhathi ngisenyameni, ngingabuzwelanga ubuthakathaka bomuntu, ngabe sonke isintu, ngokuba Kwami semzimbeni wenyama, besiyokwethuka bese siwela eHayidesi. Yingoba ngizehlisile ngazifihla okwenze abantu basinde enhlekeleleni, bakhululwa esijezisweni Sami, ngaleyo ndlela bakwazi ukufika kulolu suku. Uma wazi ukuthi kwakunzima kanjani ukufika osukwini lwanamuhla, akumele ngabe ulazisa kakhulu ikusasa elizayo?

uNdasa 8, 1992

Okwedlule: Ihubo lombuso

Okulandelayo: Jabulani, Nonke Nina Bantu!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp