Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ahamba Ngayo

Abantu abaningi bakholelwa kuNkulunkulu ngenxa yekusasa labo, noma ngenxa yenjabulo yesikhashana. Kulabo abangakaze babhekane nalutho, inhloso yokukholelwa kuNkulunkulu ukungena ezulwini, ukuze bathole imiklomelo. Akukho mayelana nokuthi bapheleliswe, noma ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Okusho ukuthi abantu abaningi abakholelwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi bafuna ukufeza abazibophezele kukho, noma ukuqeda umsebenzi wabo. Ziyivela kancane izikhathi lapho abantu bekholelwa khona kuNkulunkulu ukuze baphile ukuphila okunenjongo, futhi abekho abakholelwa ukuthi uma nje umuntu esaphila kufanele athande uNkulunkulu ngenxa yokuthi ukwenza kanjalo kungumthetho wamazulu nomyalo womhlaba, kuwumsebenzi olindelekile kumuntu. Ngale ndlela, nakuba umuntu nomuntu ngokwahlukana benemigomo yakhe, zonke izisusa zabantu ziyafana, ngaphezu kwalokho, zonke izinto abazikhonzayo ziyafana. Eminyakeni eyizinkulungwane eziningi eyedlule, kushone amakholwa amaningi, futhi abaningi bashona base bezalwa kabusha. Akuyena nje umuntu oyedwa noma ababili abafuna uNkulunkulu, noma abayinkulungwane eyodwa noma ezimbili, kodwa izinto ezifunwa iningi kula bantu izinto ezisiza bona noma amathemba abo amakhulu ngekusasa. Bayidlanzana abantu abazinikele kuKristu. Amakholwa amaningi azinikele afe ebanjwe ugibe olucushwe yiwo, nesibalo sabantu asebephumelele sincane kakhulu. Kuze kube namuhla, okwenza abantu behluleke, noma imfihlo yempumelelo yabo, kuseyimfihlakalo. Labo abafuna uKristu ngazo zonke izindlela, kuze kube manje abakaqondi, azikembuleki lezi zinto ngenxa yokuthi abamazi. Nakuba bedlula ebunzimeni obukhulu, bahamba endleleni yezehluleki eyake yahanjwa okhokho babo, akuyona eyempumelelo. Ngale ndlela, akunandaba ukuthi bafuna kanjani, abahambi yini endleleni eholela ebumnyameni? Abakutholile akuzona yini izithelo ezimuncu? Kunzima kakhulu ukuqagela ukuthi abantu abalingisa labo abaphumelela endulo bayogcina bethole inhlanhla noma inhlekelele. Maningi kangakanani-ke amathuba, okuthi abantu bahamba ezinyathelweni zalabo abehlulekile? Ingabe abanawo yini amathuba athe xaxa okwehluleka? Yini ebalulekile endleleni abahamba ngayo? Abadlali yini ngesikhathi sabo? Akunandaba ukuthi abantu bayaphumelela noma bayehluleka ezintweni abazifunayo, ngamafuphi nje, banesizathu sokwenza kanjalo, futhi akukhona ukuthi ukuphumelela noma ukwehluleka kwabo kungenxa yokuthanda kwabo.

Into ebaluleke kakhulu ekukholelweni komuntu kuNkulunkulu ukuthi abe nenhliziyo eneqiniso, nokuthi uzinikele ngokugcwele, futhi ulalela ngobuqotho. Into enzima kakhulu kumuntu ukunikela ngokuphila kwakhe konke ngenxa yokholo lweqiniso, angathola ngalo lonke iqiniso, afeze umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Labo abayizehluleki ngeke bafinyelele kulokhu, futhi labo abangamtholi uKristu kunzima kakhulu ukuthi bakufinyelele. Ngenxa yokuthi umuntu “akamuhle” ekunikeleni ngesiqu sakhe kuNkulunkulu, ngenxa yokuthi umuntu akazimisele ukufeza umsebenzi wakhe kuMdali, ngenxa yokuthi umuntu ulibonile iqiniso kodwa waligwema wahamba ezindleleni zakhe, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna ngokuhamba emigudwini yezehluleki, ngenxa yokuthi umuntu uhlale emelene neZulu, ngakho ke, umuntu uhlale ehluleka, uhlale ephanjwa ngamacebo kaSathane, ebanjwa ugibe olucushwe nguye. Ngenxa yokuthi umuntu akamazi uKristu, ngenxa yokuthi umuntu kuyamehlula ukuqonda nokwazi iqiniso, ngenxa yokuthi umuntu umkhonza kakhulu uPawulu futhi unomona kakhulu ngeZulu, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna uKristu alalele yena futhi ayale uNkulunkulu, lawo manani amakhulu nalabo ababhekane nezinguquko zomhlaba baseyize, basafile ngaphambi kwesijeziso sikaNkulunkulu. Okuwukuphela kwento engingayisho kubantu abanjalo ukuthi bafe ngokunyantisayo, futhi lokho kuwumphumela wabo—ukufa kwabo—kunobulungiswa. Ingabe neZulu seliyahluleka ukubekezelela ukwehluleka kwabo? Iqiniso livela emhlabeni wabantu, kodwa iqiniso kubantu lilethwa uKristu. Lisuka kuKristu, okusho ukuthi kuNkulunkulu Uqobo Lwakhe, futhi umuntu angalithola. Kodwa uKristu uletha iqiniso kuphela; akazele ukuzonquma ukuthi uyophumelela yini ekufuneni kwakhe iqiniso. Ngakho ukulandela impumelelo noma ukwehluleka eqinisweni kuphakathi kwezinto ezifunwa umuntu. Ukwehluleka noma ukuphumelela komuntu eqinisweni, akukaze kuhlanganise lutho noKristu, kodwa kunqunywa izinto azifunayo. Ikusasa lomuntu nempumelelo noma ukwehluleka kwakhe akunakubekwa ekhanda likaNkulunkulu, ukuze kuthwaliswe uNkulunkulu, ngoba lena akuyona indaba kaNkulunkulu Uqobo Lwakhe, kodwa kuhlobene ngokuqondile nomsebenzi okufanele wenziwe izidalwa zikaNkulunkulu. Abantu abaningi banalo ulwazi olungatheni ngekusasa likaPawulu noPetru, kodwa akukho okungaphezu komphumela kaPawulu noPetru abantu abakwaziyo, futhi bakushaya indiva okwenza uPetru waphumelela, noma amaphutha enza uPawulu wehluleka. Ngakho uma ukungakwazi ukubona okungalé kwezinto ababezifuna, kusho ukuthi nezinto ezifunwa iningi lenu nazo ngeke ziphumelele, ngisho noma idlanzana kini lizophumelela, ngeke lilingane noPetru. Uma umgudu wezinto ozifunayo ufanele, kusho ukuthi unethemba lokuphumelela; uma umgudu ungafanele, kusho ukuthi awusobe waphumelela, uyoba nesiphetho esifana nesikaPawulu.

UPetru wayeyindoda eyayiphelelisiwe. Kungemva kokujeziswa nokwahlulelwa, ngokuthola uthando lwangempela lukaNkulunkulu, lapho apheleliswa khona ngokugcwele; wahamba endleleni yokupheleliswa. Okusho ukuthi kusukela ekuqaleni, uPetru wahamba endleleni efanele, futhi izisusa zokukholelwa kwakhe kuNkulunkulu zazifanele, ngakho waba umuntu ophelelisiwe. Wahamba endleleni entsha, umuntu ayengakaze ahambe kuyo phambilini, kuyilapho indlela uPawulu ahamba kuyo kusukela ekuqaleni kwakuyindlela yokumelana noKristu, futhi kwakungenxa yokuthi uMoya Oyingcwele wawufuna ukumsebenzisa, ukusebenzisa iziphiwo kanye nawo wonke amakhono akhe emsebenzini Wakhe, kangangokuthi wasebenzela uKristu amashumi amaningi eminyaka. Wayemane engothile owayesetshenziswa uMoya Oyingcwele, futhi akasetshenziswanga ngenxa yokuthi uJesu wayebuthanda ubuntu bakhe, kodwa ngenxa yeziphiwo zakhe. Wakwazi ukusebenzela uJesu ngenxa yokuthi wayenqotshiwe, hhayi ngenxa yokuthi kwakumjabulisa ukwenza lokho. Wakwazi ukwenza umsebenzi onjalo ngenxa yokukhanyiselwa nesiqondiso sikaMoya Oyingcwele, futhi umsebenzi awenza awukhona ayekufuna, noma ubuntu bakhe. Umsebenzi kaPawulu umelela umsebenzi wenceku, okusho ukuthi wenza umsebenzi womphostoli. Nokho, uPetru wayehlukile: wenza nomsebenzi othile, kodwa wawungemkhulu njengomsebenzi kaPawulu; wayesebenzela ukungena kwakhe, futhi umsebenzi wakhe wawungafani nokaPawulu. Umsebenzi kaPetru wawuwumsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Akenzanga indima yomphostoli, kodwa wayefuna uthando lukaNkulunkulu. Inkambo yomsebenzi kaPawulu yayibandakanya nezinto ayezifuna: Ayekufuna kwakungenxa yamathemba akhe ngekusasa, nesifiso sakhe sekusasa eliqhakazile. Akakwamukelanga ukucwengwa phakathi nomsebenzi wakhe, futhi akakwamukelanga nokuhlanzwa. Wayekholelwa ukuthi uma nje umsebenzi ayewenza wawumanelisa uNkulunkulu, futhi konke ayekwenza kuthokozisa uNkulunkulu, ekugcineni wayeyothola umklomelo. Azikho izinto adlula kuzo mathupha emsebenzini wakhe—konke kwakungenxa yakho, akwenzekanga ngenxa yezinguquko. Yonke into emsebenzini wakhe yayingumsebenzi, yayingabandakanyi umsebenzi noma ukuzinikela kwesidalwa sikaNkulunkulu. Phakathi nenkambo yomsebenzi wakhe, alukho ushintsho olwenzeka esimweni esidala sikaPawulu. Umsebenzi wakhe wawungukukhonza abanye, futhi wawungakwazi ukuletha izinguquko esimweni sakhe. UPawulu wawufeza ngokuqondile umsebenzi wakhe, ngaphandle kokupheleliswa, wagqugquzelwa umklomelo. UPetru wayehlukile: Wayedlule ekuhlanzweni, futhi wacwengwa. Injongo nesisusa somsebenzi kaPetru kwakwehluke kakhulu kokukaPawulu. Nakuba uPetru engenzanga umsebenzi omkhulu kakhulu, isimo sakhe sedlula ezinguqukweni eziningi kakhulu, futhi ayekufuna kwakuyiqiniso noshintsho lwangempela. Umsebenzi wakhe wenziwa ngesizathu esimayelana nomsebenzi. Nakuba uPawulu enza umsebenzi omkhulu, konke kwakuwumsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi nakuba uPawulu abambisana nalo msebenzi, akazange awubone. Ukuthi uPetru wenza umsebenzi omncane kwakungenxa yokuthi uMoya Oyingcwele awufezanga okuningi kangako ngaye.

Izinga lomsebenzi wabo alizange linqume ukuthi babephelelisiwe yini; ababekufuna kwakuwumklomelo, okunye kwakuwukuthi bagcine bethole uthando lukaNkulunkulu, umuntu enze umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu, ngezinga lokuthi aze ashiye isithombe esihle ukuze anelise isifiso sikaNkulunkulu. Babehlukile ngaphandle, neziqu zabo zazihlukile. Wawungeke ukwazi ukubona ukuthi ubani kubo owayephelelisiwe ngenxa yomsebenzi omkhulu ababewenzile. UPetru wayefuna ukuba umfanekiso womuntu othanda uNkulunkulu, ukuba umuntu olalela uNkulunkulu, ukuba umuntu ovumayo ukulungiswa nokucwengwa, ukuba umuntu ofeza umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Wayekwazi ukuzinikela kuNkulunkulu, ukunikela ngoqobo lwakhe ezandleni zikaNkulunkulu, alalele uNkulunkulu aze afe. Yilokho anquma ukukwenza, futhi yilokho akufeza. Lesi yisizathu esibalulekile esenza isiphetho sakhe sehluka kwesikaPawulu. Umsebenzi owenziwa uMoya Oyingcwele kuPetru kwakungukumphelelisa, futhi umsebenzi owenziwa uMoya Oyingcwele kuPawulu kwakungukumsebenzisa. Lokhu kungenxa yokuthi izimo nemibono yabo ngezinto kwakungafani. Bobabili babenomsebenzi kaMoya Oyingcwele. UPetru wawenza lo msebenzi, futhi wawunika abanye; uPawulu wonke lo msebenzi wawunika uMoya Oyingcwele nabanye, akazuzanga lutho kuwo. Ngale ndlela, ngemva kokubona umsebenzi kaMoya Oyingcwele iminyaka eminingi, cishe ushintsho lwalungekho kuPawulu. Cishe wayesesimweni esijwayelekile, wayesewuPawulu ofana nowasekuqaleni. Cishe kwaba njalo ngemva kokubekezelela ubunzima bomsebenzi iminyaka eminingi, wafunda “ukusebenza,” wafunda ukubekezela, kodwa ubuntu bakhe obudala—ubuntu obukhulu nomusa—kwakusekhona. Ngemva kokusebenza iminyaka eminingi, wayengasazi isimo sakhe esonakele, futhi akazange asilahle isimo sakhe esidala, sasisesobala emsebenzini wakhe. Wayenesipiliyoni somsebenzi esiningi, kodwa leso sipiliyoni sisodwa asikwazanga ukumshintsha, futhi asikwazanga ukushintsha imibono yakhe ngokuba khona nokubaluleka kwezinto azifunayo. Nakuba asebenzela uKristu iminyaka eminingi, futhi engaphindanga washushisa iNkosi uJesu, enhliziyweni yakhe lwalungekho ushintsho olwazini lwakhe ngoNkulunkulu. Okusho ukuthi wayengasebenzeli ukuzinikela kuNkulunkulu, kodwa, kahle kahle, wayesebenzela ikusasa lakhe. Ngoba waqale washushisa uKristu, wangazithoba kuKristu; wayeyisihlubuki esasimelana ngamabomu noKristu, engumuntu owayengenalo ulwazi ngomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Ekupheleni komsebenzi wakhe, wayengakawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, wayemane egijimisa izifiso zakhe, engayigqizi qakala intando kaMoya Oyingcwele. Ngakho isimo sakhe sasiwubutha kuKristu futhi akalilalelanga iqiniso. Umuntu ofana nalona, oshiywe umsebenzi kaMoya Oyingcwele, owayengawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, naye owayemelana noKristu—angasindiswa kanjani? Ukuthi uyasindiswa noma cha, akuncikile ekutheni mningi kangakanani umsebenzi awenzayo, noma ekutheni uzinikele kangakanani, kodwa kunqunywa ukuthi uyawazi yini umsebenzi kaMoya Oyingcwele, ukuthi angakwazi yini ukuphila ngeqiniso, nokuthi izinto azifunayo ziyahambisana yini neqiniso. Nakuba uPetru ambulelwa ngemva kokulandela uJesu, endalweni wayelokhu engumuntu owayezimisele ukuthobela uMoya Oyingcwele nokufuna uKristu. Ukulalela kwakhe uMoya Oyingcwele kwakumsulwa: Wayengafuni udumo noma umcebo, kodwa wayelalela iqiniso. Nakuba kunezikhathi ezintathu lapho uPetru aphika khona ukuthi uyamazi uKristu, nakuba alinga iNkosi uJesu, lawo maphutha amancane awasho lutho ngesimo sakhe, futhi awalithintanga ikusasa lakhe, futhi awasho ukuthi isilingo sakhe sasiwukuphika ukristu. Wonke umuntu emhlabeni unabo ubuthaka obujwayelekile bomuntu—ingabe ulindele ukuthi uPetru ahluke? Ingabe ayikho imibono abantu ababambelele kuyo ngoPetru ngenxa yamaphutha amaningana awubuphukuphuku awenza? Ingabe abantu abamhloniphi uPawulu ngenxa yomsebenzi awenza, nazo zonke izincwadi azibhala? Umuntu angakwazi kanjani ukubona ngale kwesiqu somuntu? Ingabe ngempela labo ababonayo bengakubona lokho okuyize?

Nakuba iminyaka eminingi yezinto ezibuhlungu uPetru adlula kuzo kungalotshiwe ngayo eBhayibhelini, lokho akusho ukuthi uPetru akadlulanga ebunzimeni, noma ukuthi uPetru akazange apheleliswe. Umuntu angawulingisa kanjani ngokugcwele umsebenzi kaNkulunkulu? Okulotshwe eBhayibhelini akukhethwanga uJesu, kodwa kwahlanganiswa izizukulwane ezalandela. Ngale ndlela, ingabe konke okwalotshwa eBhayibhelini akukhethwanga ngenxa yemibono yomuntu? Ngaphezu kwalokho, isiphetho sikaPetru noPawulu asembuliwe ezincwadini ezilotshiwe, ngakho umuntu wahlulela uPetru noPawulu ngemibono yakhe, ngokuvumelana nezinto azithandayo. Uthi ngenxa yokuthi uPawulu wenza umsebenzi omningi kangaka, ngenxa yokuthi “iminikelo” yakhe yayimikhulu, iningi lamethemba. Ingabe lokho akukhona yini ukugxila kuyimbudane? Umuntu angakwazi kanjani ukubona ngale kwesiqu somuntu? Ingasaphathwa eyokuthi uPawulu ubelokhu ekhonzwa izinkulungwane zeminyaka, ubani ongalokotha ngokuvele aphike umsebenzi wakhe? UPetru wayemane ewumdobi, ngakho umnikelo wakhe wawungaba kanjani mkhulu udlule okaPawulu? Ngenxa yomnikelo, uPawulu kwakufanele aklonyeliswe ngaphambi kukaPetru, futhi nguye okwakufanele amukelwe uNkulunkulu. Ubani owayengacabanga ukuthi indlela uNkulunkulu aphatha ngayo uPawulu, uNkulunkulu wamane wasebenzisa izipho zakhe, kuyilapho uNkulunkulu ayephelelisa uPetru. Ngakho nakanjani iNkosi uJesu yazenza kusukela ekuqaleni izinhlelo ngoPetru nangoPawulu: Kunalokho, benziwa baphelela noma bafakwa emsebenzini. Ngakho, abantu babona izithelo zominikelo womuntu, kuyilapho uNkulunkulu ebona isiqu somuntu, kanye nendlela umuntu ahamba ngayo kusukela ekuqaleni, nezisusa zomuntu. Abantu bakala umuntu ngemibono yabo, kodwa isiphetho somuntu sinqunywa izinto zakhe eziseceleni. Ngakho ngithi indlela oyithatha ekuqaleni eyempumelelo, futhi umbono wakho ngezinto ubulokhu umuhle, ngakho ufana noPetru; uma umgudu ohamba kuwo kungowezehluleki, khona-ke noma yiliphi inani olikhokhayo, isiphetho sakho sizofana nesikaPawulu. Kunoma yikuphi, ikusasa lakho, akunandaba ukuthi uyaphumelela noma cha, konke kunqunywa ukuthi indlela oyikhethayo ilungile yini noma cha, kunokuzinikela noma inani olikhokhayo. Isiqu sikaPetru noPawulu, nemigomo yabo, kwakuhlukile; umuntu akakwazi ukuthola lezi zinto, futhi uNkulunkulu ongazazi zonke. Ngoba into uNkulunkulu ubona isiqu somuntu, kuyilapho umuntu engazi lutho ngesiqu sakhe. Umuntu akakwazi ukubamba isiqu esikumuntu nesimo sakhe, ngakho uyakwazi ukubona isizathu sokwehluleka nokuphumelela kuPawulu noPetru. Into eyenza abantu abaningi bakhonze uPawulu esikhundleni sikaPetru ukuthi uPawulu wasetshenziselwa umsebenzi wasobala, futhi umuntu uyakwazi ukubona lo msebenzi, ngakho abantu bayakubona “okwafezwa” uPawulu. Izinto uPetru adlula kuzo azibonakali kumuntu, futhi umuntu ayekufuna umuntu ngeke akuthole, ngakho akukho okomuntu okukhanga uPetru.

UPetru wapheleliswa izinto adlula kuzo nokucwengwa. Wathi, “Kumele nganelise isifiso sikaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Konke engikwenzayo ngikwenzela ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu, akunandaba ukuthi ngiyajeziswa noma ngahlulelwe, ngiyajabula ngalokho.” UPetru wanikela ngoqobo lwakhe kuNkulunkulu, emsebenzini wakhe, amazwi futhi wayephila ngenxa yokuthanda uNkulunkulu. Wayengumuntu ofuna ubungcwele, lapho ebubona, lwalujula nothando lwakhe ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Ngaleso sikhathi, uPawulu wenza umsebenzi wangaphandle, futhi nakuba asebenza kanzima, wayesebenzela ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela efanele nokuthola umklomelo. Ukube wayazi ukuthi wayengeke athole lutho, wayeyowulaxaza umsebenzi wakhe. UPetru enhliziyweni yakhe wayenendaba nothando lweqiniso enhliziyweni yakhe, futhi lokho kwakungokoqobo futhi kufezeka. Wayengenandaba nokuthola umklomelo, kodwa wayenendaba nokushintsha kwesimo sakhe semvelo. UPawulu wayenendaba nokusebenza kanzima, wayenendaba nomsebenzi wangaphandle nokuzinikela, nezimfundiso abantu abajwayelekile ababengazazi. Wayengenandaba noshintsho olwalwenzeka kuye enothando lweqiniso ngoNkulunkulu. Izinto uPetru adlula kuzo zazingenxa yokuthi wayezwe uthando nolwazi lweqiniso. Wasondelana kakhulu noNkulunkulu, futhi wamphilela ngokoqobo. Umsebenzi kaPawulu wawungenxa yalokho uJesu ayemphathise khona, futhi ukuze athole izinto ayezilangazelela, futhi lezi zinto zazingahlangene nokuzazi yena noma uNkulunkulu. Umsebenzi wakhe wawumayelana nokuphunyuka esijezisweni naseahlulelweni. UPetru wayefuna uthando olumsulwa, nokwakufunwa uPawulu kwakuwumqhele wokulunga. UPetru wawubona iminyaka eminingi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi wayenolwazi lwangempela ngoKristu, kanye nolwazi lwangempela ngaye. Ngakho wayenothando olumsulwa ngoNkulunkulu. Iminyaka eminingi yokucwengwa yaluphakamisa ulwazi lwakhe ngoJesu nangokuphila, futhi uthando lwakhe lwalu ngenamingcele, wayengafuni mbuyiselo, futhi engafuni zinzuzo. UPawulu wasebenza iminyaka eminingi, kodwa wayengenalo ulwazi olunzulu ngoKristu, futhi wayenolwazi oluncane ngaye. Wayengamthandi uKristu, futhi uhambo aluthatha lwalungenxa yekusasa lakhe. Wayefuna umqhele omkhulu, hhayi uthando oluntulayo. Wayengafuni ngendlela eqotho, wayenza izaba; wayengawenzi umsebenzi wakhe, kodwa waqhubeka nezinto azifunayo ngemva kokushatshalaliswa nguMoya Oyingcwele. Ngakho, izinto azifunayo azisho ukuthi uyisidalwa esihle sikaNkulunkulu; uPetru owayeyisidalwa sikaNkulunkulu esasenza umsebenzi Wakhe. Umuntu ucabanga ukuthi bonke labo abanikela kuNkulunkulu kufanele baklonyeliswe, uma benikela kakhulu bathola umusa omkhulu kaNkulunkulu. Ngomqondo othile, umuntu ubona leyo minikelo njengoshintsho, futhi akawenzi ngobuqotho umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. KuNkulunkulu, abantu abaningi bafuna uthando lweqiniso nokumlalela ngokugcwele uNkulunkulu, okuphinde kusho ukwenza umsebenzi wabo njengesidalwa sikaNkulunkulu, baba semathubeni athe xaxa okwemukelwa uNkulunkulu. Umbono kaNkulunkulu ukuthi umuntu abuyele emsebenzini wakhe wasekuqaleni. Umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu, ngakho umuntu akufanele adlulele afune izinto kuNkulunkulu, akufanele enze okungaphezu kokwenza umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Ikusasa likaPawulu noPetru lalikalwa ngokuthi bengakwazi yini ukwenza umsebenzi wabo njengesidalwa sikaNkulunkulu, hhayi ngenxa yobuningi bomnikelo wabo; ikusasa labo lalinqunywa yilokho ababekufuna ekuqaleni, hhayi ngenxa yobuningi bomsebenzi abawenza noma okucatshangwa abantu ngabo. Ngakho, ukufuna ukuba ukwenza umsebenzi womuntu ngogqozi njengesidalwa sikaNkulunkulu indlela eya empumelelweni; ukufuna indlela yothando lweqiniso ngoNkulunkulu kuyindlela efanele kakhulu; ukufuna ushintsho esimweni somuntu esidala, nothando olumsulwa ngoNkulunkulu, kuyinkambo yempumelelo. Leyo ndlela eyokululama emsebenzini wokuqala kanye nokubukeka kwasekuqaleni njengesidalwa sikaNkulunkulu. Kuwumgudu wokwelulama, futhi kuyinhloso yawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Uma okufunwa umuntu kudinga izinto eziningi futhi kunokuxhamazela, khona umthelela okube nawo ngeke ushintshwe isimo somuntu. Lezi izinto zomsebenzi wokwelulama. Nakanjani akuwona umsebenzi owenziwe uMoya Oyingcwele, ngakho kufakazela ukuthi uNkulunkulu akalamukeli lolu hlobo. Kubaluleke ngani ukubaluleka kwento uNkulunkulu angayemukeli?

Umsebenzi owenziwa uPawulu wabekwa phambi komuntu, kodwa lwalumsulwa kangakanani uthando lwakhe ngoNkulunkulu, lwalujule kangakanani uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakhe—lokhu kwakungabonakali kumuntu. Umuntu ukwazi kuphela ukubamba umsebenzi awenza, wazi ngawo ukuthi nakanjani wasetshenziswa uMoya Oyingcwele, ngakho umuntu ucabanga ukuthi uPawulu wayengcono kunoPetru, ukuthi umsebenzi wakhe wawumkhulu, ngoba wayekwazi ukunakekela amasonto. UPetru wabona izinto adlula kuzo, wazuza idlanzana labantu phakathi nomsebenzi wakhe. Ngaye kunezincwadi ezimbalwa ezaziwayo, kodwa ubani owaziyo ukuthi lwalujule kangakanani uthando lwakhe ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe? UPawulu wamsebenzela usuku nosuku uNkulunkulu: Uma nje kwakusenomsebenzi okwakufanele wenziwe, wawenza. Wacabanga ukuthi ngalokhu wayezokwazi ukuzuza umqhele, agculise uNkulunkulu, kodwa futhi wayengafuni izindlela zokuzishintsha emsebenzini wakhe. Yonke into ekuphileni kukaPetru engasanelisanga isifiso sikaNkulunkulu yamenza wangakhululeka. Uma ingasanelisanga isifiso sikaNkulunkulu, khona-ke wayezozizwa enecala, wayezobheka indlela efanele ayenganelisa ngayo inhliziyo kaNkulunkulu. Ngisho nasezintweni ezincane kakhulu ekuphileni kwakhe, wayedinga ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu. Wayengakudambisi ukuzikhandla uma kuziwa esimweni sakhe esidala, wayenomfutho ezintweni ezijulisa iqiniso kuye. UPawulu wayefuna kuphela ukuzenzela igama. Wayefuna ukubukisa phambi kwabantu, wayengafuni ukwenza inqubekela-phambili ekungeneni kwakhe. Wayenendaba nemfundiso hhayi okungokoqobo. Abanye bathi, uPawulu wamenzela umsebenzi omningi uNkulunkulu, kungani uNkulunkulu engamkhumbulanga? UPetru wamenzela umsebenzi omncane uNkulunkulu, akanikelanga kakhulu emasontweni, ngakho kungani apheleliswa? UPetru wayemthanda ngokwezinga elithile uNkulunkulu, okwakuyilelo elalifunwa uNkulunkulu; abantu abanjalo abanobufakazi. Kuthiwani ngoPawulu? UPawulu wayemthanda ngaliphi izinga uNkulunkulu, uyazi? Wawuphathelene nani umsebenzi kaPawulu? Wawuphathelene nani umsebenzi kaPetru? UPetru akenzanga umsebenzi omningi, kodwa uyazi ukuthi yini eyayisekujuleni kwenhliziyo yakhe? Umsebenzi kaPawulu ugxile emasontweni futhi wawesekwa amasonto. UPetru wabona ushintsho esimweni sokuphila kwakhe; wabona uthando lukaNkulunkulu. Manje njengoba usuwazi umehluko eziqwini zabo, usungaboni ukuthi ubani ekugcineni owayekholelwa ngempela kuNkulunkulu, nokuthi ubani owayengakholelwa ngobuqotho kuNkulunkulu. Omunye wabo wayemthanda ngempela uNkulunkulu, umuntu engamthandi ngempela; omunye wabhekana nezinguquko esimweni sakhe, omunye akazange; omunye wayekhulekelwa abantu, futhi emkhulu, omunye wayekhonza ngentobeko, babengamboni kalula abantu; omunye wayefuna ubungcwele, omunye engabufuni, nakuba ayehlanzekile, wayengenalo uthando olumsulwa; omunye wayenobuntu bangempela, omunye engenabo; omunye wayenomqondo wesidalwa sikaNkulunkulu, omunye engenawo. Lowo umehluko phakathi kwesiqu sikaPawulu nesikaPetru. UPetru wahamba ngendlela yempumelelo, okuphinde kube indlela yokululama ebuntwini obuvamile nasemsebenzini wesidalwa sikaNkulunkulu. UPetru umele bonke abantu abaphumelelayo. UPawulu wahamba ngendlela yezehluleki, futhi umelela bonke abazenzisayo, abangamthandi ngempela uNkulunkulu. UPawulu umele bonke labo abangenalo iqiniso. Ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, uPetru wayefuna ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke ayekwenza, wayelalela konke okuvela kuNkulunkulu. Engakhonondi ngisho nakancane, wakwazi ukwamukela ukujeziswa nokwahlulelwa, kanye nokucwengwa, usizi kanye nokuntula ekuphileni kwakhe, akukho okwaqeda uthando lwakhe ngoNkulunkulu. Ingabe lolu akulona uthando lwakhe ngoNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka komsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu? Ukujeziswa, ukwahlulelwa, usizi—ungakwazi ukulalela kuze kube sekufeni, futhi yilokhu okufanele kufezwe isidalwa sikaNkulunkulu, lobu ubumsulwa bothando lukaNkulunkulu. Uma umuntu engafeza okungaka, kusho ukuthi uyisidalwa sangempela sikaNkulunkulu, futhi akukho okungcono okwanelisa isifiso sikaMdali. Zicabange ukwazi ukusebenzela uNkulunkulu, kodwa awumlaleli uNkulunkulu, awukwazi ukumthanda ngempela uNkulunkulu. Ngale ndlela, ngeke ugcine nje ngokufeza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, kodwa uyohlulelwa nawuNkulunkulu, ngoba ungumuntu ongenalo iqiniso, awukwazi ukulalela uNkulunkulu, uyihlonga-ndlebe. Unendaba kuphela nokusebenzela uNkulunkulu, awunandaba nokuphila ngeqiniso, noma ukuzazi. Awumqondi futhi awumazi uMdali, awumlaleli futhi awumthandi uMdali. Umuntu ongazwani nokulalela uNkulunkulu, ngakho abantu abanjalo akabathandi uMdali.

Abanye bathi, “uPawulu wenza umsebenzi omkhulu, wawethwesa umsebenzi omkhulu amasonto wanikela kakhulu kuwo. Izincwadi eziyi-13 ezabhalwa uPawulu eminyakeni eyizi-2 000 edlule yeNkathi Yomusa, kungokwesibili emaVangelini Amane. Ubani ongaziqhathanisa naye? Akekho ongacubungula isAmbulo sikaJohane, kuyilapho izincwadi zikaPawulu zinika ukuphila, futhi umsebenzi awenza wazuzisa amasonto. Ubani owayengafeza izinto ezinjalo? UPetru wenza umsebenzi onjani?” Lapho umuntu ekala abanye, kuhambisana nomnikelo wabo. Lapho uNkulunkulu ekala umuntu, kuhambisana nesimo sakhe. Phakathi kwalabo abafuna ukuphila, uPawulu wayengumuntu owayengasazi isiqu sakhe. Wayengathobekile nakancane futhi engalaleli, futhi wayengasazi isiqu sakhe esasiphikisana noNkulunkulu. Ngakho wayengumuntu owayengadlulanga ezintweni eziningi, wayengakaze alenze iqiniso. UPetru wayehlukile. Wayazi ubuthakathaka bakhe, nokukhohlakala kwesimo sakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu, ngakho wayenendlela ayengayisebenzisa ashintshe isimo sakhe; wayengeyena umuntu ophethe imfundiso kodwa hhayi isimo esingokoqobo. Labo abashintshayo bangabantu abasha abasindisiwe, bayafaneleka ukufuna iqiniso. Abantu abangashintshi; baphinde babe abantu abangasindisiwe, okusho ukuthi labo abenyanywa futhi baphindwe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke abakhumbule ngisho umsebenzi wabo umkhulu. Lapho uqhathanisa lokhu nezinto ozifunayo, kungakhathaliseki ukuthi ekugcineni ufana noPetru noma noPawulu kufanele uzazi. Uma lingekho iqiniso kokufunayo, futhi namanje usenenkani njengoPawulu, usahlaba abantu umxhwele njengaye, khona-ke uyoshabalala emoyeni. Uma ufuna okufana nokukaPetru, uma ufuna imikhuba noshintsho lwangempela, ungenayo inkani futhi ungazidli, kodwa ufuna ukwenza umsebenzi wakho, khona-ke uyoba isidalwa sikaNkulunkulu esinqobayo. UPawulu wayengasazi isimo noma ukukhohlakala kwakhe, ingasaphathwa eyokwazi ukungalaleli kwakhe. Akazange aveze ukungamlaleli uKristu, futhi wayengazisoli ngokwedlulele. Wayechaza kafushane kuphela, futhi ekujuleni kwenhliziyo yakhe wayengazithobi kuNkulunkulu. Nakuba awa endleleni elibangise eDemaseku, akazange azibukisise. Wayaneliswe ukuqhubeka esebenza, engacabangi ngokuzazi nokushintsha isimo sakhe esidala saba bucayi kakhulu. Wayegculiswe ukukhuluma iqiniso, wabonisa abanye ukuthi akanalo icala likanembeza, engasaziduduzi ngokushushisa abafundi bakaJesu wazithethelela izono ezedlule. Okuwukuphela komgomo ayenawo kwakuwukufuna umqhele wekusasa nomsebenzi woshintsho, wayefuna inala yomusa. Akafunanga iqiniso elanele, wayengafuni ukuba neqiniso elijulile ayengaliqondi ekuqaleni. Ngakho kungathiwa wayengenalo ulwazi oluyiqiniso ngaye, akakwamukelanga ukujeziswa noma ukwahlulelwa. Ukuthi wayekwazi ukusebenza akusho ukuthi wayenolwazi ngesiqu sakhe; wayegxile emikhubeni yangaphandle kuphela. Ngaphezu kwalokho, wayengaphokopheleli ushintsho nje kuphela, kodwa nolwazi. Umsebenzi wakhe wawungumphumela wokubonakala kukaJesu endleleni eya eDemaseku. Kwakungeyona into ayevele enqume ukuyenza, nomsebenzi owenzeka ngemva kokwamukela ukucwengwa kwesimo sakhe esidala. Kungakhathaliseki ukuthi wayesebenza kangakanani, isimo sakhe esidala asikaze sishintshe, futhi umsebenzi wakhe awukaze ulandise ngezono zakhe kodwa wamane wadlala indima ethile emasontweni angaleso sikhathi. Ukuze umuntu ofana nalona, onesimo esidala esingakashintshi—okusho ukuthi ongakaze athole insindiso, futhi owayengenalo iqiniso—wayengakwazi nhlobo ukwamukelwa iNkosi uJesu. Wayengeyena umuntu owayegcwele uthando nokuhlonipha uJesu Kristu, futhi wayengeyena umuntu owayefuna iqiniso, ingasaphathwa eyokufuna ukuqonda ubunkimbinkimbi benyama. Wayenekhono lokukhuluma ilumbo, futhi ubani owayengeke ahoxe kumuntu ophakeme kunaye noma oneqiniso. Wabafela umona abantu noma amaqiniso ayengahambisani naye, waqoka abantu abaneziphiwo abaletha isithombe esikhulu nolwazi olunzulu. Wayengakuthandi ukuxoxa nabantu abahlwempu ababefuna indlela yeqiniso wayenendaba neqiniso, futhi wazikhathaza ngabantu abakhulu zezinhlangano zenkolo ezazikhuluma kuphela izimfundiso, futhi zinolwazi oluningi. Wayengenalo nhlobo uthando ngomsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele, wayengenandaba nenqubekela-phambili yomsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele. Kunalokho, wayeseka leyo mithetho nezimfundiso okwakuphakeme kunamaqiniso ajwayelekile. Kulesi siqu sangaphakathi nalokho ayekufuna, kwakungamfanele ukubizwa ngomKristu ofuna iqiniso, ingasaphathwa eyenceku ethembekile endlini kaNkulunkulu, ngoba ubuzenzisi nokungalaleli kwakhe kwakukukhulu kakhulu. Nakuba aziwa njengenceku yeNkosi uJesu, wayengafaneleki ukungena emasangweni ombuso wamazulu, ngoba izenzo zakhe kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni ngeke kuthiwe zilungile. Angabonakala njengomuntu ozenzisayo, ongalungile, owenza ukungalungi, ophinde futhi asebenzele uKristu. Nakuba engeke abizwe ngobubi, angabizwa kufanele ngendoda engalungile. Wenza umsebenzi omningi, kodwa akumele ahlulelwe ngobukhulu bomsebenzi awenza, kodwa ngezinga nangesiqu sawo. Singawuthola ngale ndlela kuphela umnyombo wale ndaba. Wayehlale enokholo: Ngiyakwazi ukusebenza, ngingcono kunabantu abaningi; ngicabanga ukwedlula wonke umuntu ngomthwalo wenkosi, futhi akekho ophendula ngokujulile njengami ukuze ilambu elikhulu likhanye kimi, ngakho ukuphenduka kwami kujule kunakho konke. Ngaleso sikhathi, yilokhu ayekucabanga enhliziyweni yakhe. Ekupheleni komsebenzi wakhe, uPawulu wathi: “Ngikulwile ukulwa, ngiliqedile ibanga, sengibekelwe umqhele wokulunga.” Ukulwa kwakhe, umsebenzi, nebanga lakhe kwakungenxa yomqhele wokulunga, futhi akazange aphokophele phambili ngentshiseko; nakuba ayengaphelele emsebenzini wakhe, kungashiwo ukuthi umsebenzi wakhe wawumayelana nokulungisa amaphutha akhe, ukulungisa amacala kanembeza wakhe. Wayethemba ukuthi wayezoqeda umsebenzi wakhe, aqede inkambo yakhe, futhi alwe ukulwa ngokushesha, ukuze awuthole ngokushesha umqhele wokulunga ayewulangazelela. Wayelangazelela ukuhlangana nenkosi uJesu nezinto adlula kuzo kanye nolwazi lweqiniso, kodwa nokuqeda umsebenzi wakhe ngokukhulu ukushesha, ukuze athole umklomelo womsebenzi wakhe lapho ehlangana neNkosi uJesu. Waziduduza ngomsebenzi wakhe, wenza nesivumelwano ngenxa yomqhele wangokuzayo. Ayekufuna kwakungelona iqiniso noma uNkulunkulu, kodwa kwakuwumqhele. Into enjalo ingaba kanjani sezingeni elifanele? Izisusa zakhe, umsebenzi wakhe, inani alikhokha, nayo yonke imizamo yakhe—wonke amaphupho akhe amakhulu, futhi wasebenza ngokuvumelana nezifiso zakhe. Ekupheleleni komsebenzi wakhe, kwakungekho nokuncane ukuzimisela enanini alikhokha; wayemane enza isivumelwano. Imizamo yakhe akayenzanga ngothando ukuze enze umsebenzi wakhe, kodwa yenziwa ngothando ukuze afeze isivumelwano. Ingabe ibalulekile ngempela leyo mizamo? Ubani oyoncoma imizamo yakhe engahlanzekile? Ubani onendaba nemizamo enjalo? Umsebenzi wakhe wawugcwele amaphupho ekusasa, izinhlelo ezimangalisayo, futhi ungenayo indlela yokushintsha isimo somuntu. Ngezinga lokuthi umusa wakhe wawunokuzenzisa; umsebenzi wakhe wawungaphilisi, kodwa uchuma ngokungeyikho; wawuwukwenziwa kwesivumelwano. Umsebenzi ofana nalona ungamhola kanjani umuntu ukuze alulame emsebenzi wakhe wokuqala?

Okuwukuphela kwento uPetru ayeyifuna kwakuyinhliziyo kaNkulunkulu. Wayefuna ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu, ngisho ebunzimeni noma ehlupheka. Wayefuna ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu, ngisho noma ayehlupheka futhi enosizi, wayesazimisele ukufeza isifiso sikaNkulunkulu. Akukho okudlula lokho okungafunwa ikholwa likaNkulunkulu. Okwakufunwa uPawulu kwakungenxa yenyama yakhe, imibono yakhe, kanye namacebo akhe. Wayengafaneleki njengesidalwa sikaNkulunkulu, wayengeyena umuntu owayefuna ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. UPetru wayefuna ukuzithoba ekuqondiseni kukaNkulunkulu, futhi nakuba umsebenzi wakhe wawungemkhulu, isisusa sakhe nendlela ayihamba kwakulungile; nakuba engakwazanga ukuzuza abantu abaningi, wayekwazi ukufuna indlela yeqiniso. Ngenxa yalokhu, kungashiwo ukuthi wayeyi sidalwa esifanelekayo sikaNkulunkulu. Namuhla, ngisho noma ungesona isisebenzi, kufanele ukwazi ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, uzithobe kukho konke ukuqondisa kukaNkulunkulu. Kufanele ulandele noma yini eshiwo uNkulunkulu, ubone zonke izinsizi nezindlela zokucwengwa, futhi nakuba ubuthaka, enhliziyweni yakho kusafanele ukwazi ukuthanda uNkulunkulu. Labo abathwala isibopho ngokuphila kwabo bazimisele ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, futhi umbono wabantu abanjalo ulungile. Laba abantu uNkulunkulu abadingayo. Uma wenze umsebenzi omningi, abanye bezwa izimfundiso zakho, kodwa wena awuzange ushintshe futhi ungakhiphanga bufakazi, futhi ungakaze uzwe ukuthi kunjani ukuphelelwa ukuphila, ayikho into onayo ekhipha ubufakazi, khona-ke awuyena yini umuntu oshintshile? Ingabe ungumuntu ofuna iqiniso? Ngaleso sikhathi, uMoya Oyingcwele wakusebenzisa, kodwa lapho Yena ekusebenzisa, wasebenzisa ingxenye engasebenza kuwe, akayisebenzisanga engeke isebenze. Uma ufuna ukushintsha, khona-ke uyopheleliswa kancane kancane phakathi nenqubo yokusetshenziswa. Kodwa uMoya Oyingcwele awunasibopho ekutheni uyogcina uzuziwe yini noma cha, lokho kuncike kulokho okuphokophelayo. Uma lungekho ushintsho esimweni sakho, lokho kusuke kungenxa yokuthi unombono ongemuhle. Uma unganikwa umklomelo, lokho inkinga yakho, ngoba wena awulenzanga iqiniso, awusigcwalisanga isifiso sikaNkulunkulu. Ngakho, ayikho into ebaluleke ukwedlula izinto odlule kuzo, futhi ayikho into ebucayi njengokungena kwakho! Abanye bayogcina bethi, “Ngikusebenzele kakhulu, futhi nakuba ngingenzanga imigubho, imizamo yami isenenkuthalo. Awungivumeli ngani ezulwini ngidle isithelo sokuphila?” Kumele wazi ukuthi ngifisa uhlobo olunjani lwabantu; abangcolile abavunyelwe ukungena embusweni, abangcolile abavunyelwe ukungcolisa umhlabathi ongcwele. Nakuba kungenzeka wenze umsebenzi omkhulu, futhi ususebenze iminyaka, uma ekugcineni usenenzondo embi—eZulwini ngeke kubekezelelwe ukuthi ufuna ukungena embusweni Wami! Kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube namuhla, angikaze ngilokothe ngivule upotsho embusweni Wami ngenxa yalabo abanomusa Kimi. Lona umthetho wamazulu, akekho ongawephula! Kumele ufune ukuphila. Namuhla, labo abayopheleliswa bawuhlobo olufana noPetru: Yilabo abafuna ushintsho esimweni sabo semvelo, bafuna ukufakaza ngoNkulunkulu benze nomsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Abantu abafana nalaba kuphela abayopheleliswa. Uma ufuna kuphela imiklomelo, ungafuni ukushintsha isimo sokuphila kwakho kuphela, yonke imizamo yakho iyoba yize—lokho iqiniso elingenakushintshwa!

Ngenxa yomehluko esiqwini sikaPetru noPawulu kufanele wazi ukuthi bonke labo abangakufuni ukuphila baphelela ezeni! Ukholelwa kuNkulunkulu futhi uyamlandela, ngakho kumele uthande uNkulunkulu enhliziyweni yakho. Kumele ubekele eceleni isimo sakho esikhohlakele, kumele ufune ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu, kumele wenze umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Njengoba ukholelwa futhi ulandela uNkulunkulu, kufanele unikele ngakho konke Kuye, akufanele uzenzele izinqumo, kufanele uqikelele ukuthi uyasigcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. Njengoba wadalwa, kufanele ulalele iNkosi eyakudala, ngoba awuzibusi, futhi awukwazi ukulawula ikusasa lakho. Njengoba ukholelwa kuNkulunkulu, kufanele ufune ubungcwele noshintsho. Njengoba uyisidalwa sikaNkulunkulu, kufanele unamathele emsebenzini wakho, ulondoloze indawo yakho, ungehlulwa umsebenzi wakho. Lokho akwenzelwe ukukuthiya noma kukucindezele ngemfundiso, kodwa kuyindlela ongenza ngayo umsebenzi wakho, futhi ingafezwa—kufanele ufezwe—yibo bonke abalungile. Uma uqhathanisa isiqu sikaPetru nesikaPawulu, khona-ke uyoyazi indlela yokufuna. Ezindleleni ezahanjwa uPetru noPawulu, enye uyokupheleliswa, enye eyokuqothulwa; uPetru noPawulu bamelele izindlela ezimbili ezingafani. Nakuba ngamunye amukela umsebenzi kaMoya Oyingcwele, ngamunye wakhanyiselwa uMoya Oyingcwele, wamukela lokho akuphathiswe iNkosi uJesu, isithelo esehlukile: Esinye kwakuyisithelo seqiniso, esinye kungesona. Eziqwini zabo, umsebenzi abawenza, owavezwa yibo, neziphetho zabo, kufanele kukwenze uqonde ukuthi iyiphi indlela okufanele uyithathe, iyiphi indlela okufanele ukhethe ukuhamba kuyo. Bahamba ngokucacile ezindleleni ezimbili ezingafani. UPawulu noPetru, babeyinhliziyo yendlela ngayinye, ngakho kwasekuqaleni bavela bezihamba lezindlela zombili. Yimaphi amaphuzu awumgogodla kuPawulu, kungani engaphumelelanga? Yimaphi amaphuzu awumgogodla kuPetru, wapheleliswa kanjani? Uma uqhathanisa izinto ababekhathazeka ngazo, uyokwazi ukuthi uhlobo olunjani lomuntu uNkulunkulu aludingayo, ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, ukuthi siyini isimo semvelo sikaNkulunkulu, ukuthi umuntu onjani oyopheleliswa ekugcineni, futhi onjani ongeke apheleliswe, yisiphi isimo semvelo salabo abayopheleliswa, futhi yisiphi isimo salabo abangeke bapheleliswe—lezi ziqu zingabonakala kuPetru noPawulu. UNkulunkulu wadala zonke izinto, ngakho wenza yonke indalo ibe ngaphansi kombuso Wakhe, izithobe kuwo; uyoyala zonke izinto, ukuze konke kube sezandleni Zakhe. Yonke indalo kaNkulunkulu, kuhlanganise nezilwane, izitshalo, abantu, izintaba, imifula, kanye namachibi—konke kufanele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Konke okusesibhakabhakeni nasemhlabathini kumele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Ayikho enye indlela, kumele konke kuzithobe ekuqondiseni Kwakhe. Lokhu kwanqunywa uNkulunkulu, futhi kuligunya likaNkulunkulu. UNkulunkulu uyala konke, futhi uqondisa konke, isigaba ngasinye ngokohlobo lwaso, ukubeke ngokwezindawo zakho, ngokwentando kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi kukhulu kangakanani, akukho okungedlula uNkulunkulu, futhi konke kukhonza isintu esidalwe uNkulunkulu, futhi akunalutho olungalokotha lungamlaleli uNkulunkulu noma lufune izinto kuNkulunkulu. Ngakho umuntu, njengesidalwa sikaNkulunkulu, kumele enze umsebenzi womuntu. Akunandaba ukuthi uyinkosi noma umbusi wazo zonke izinto, akunandaba ukuthi isithunzi somuntu siphakeme kangakanani kuzo zonke izinto, usewumntwana ongaphansi kokubusa kukaNkulunkulu, akekho ngaphezulu komuntu ongabalulekile, isidalwa sikaNkulunkulu, akasobe waba ngaphezu kukaNkulunkulu. Njengesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu kufanele afune ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, afune ukuthanda uNkulunkulu ngaphandle kokwenza ezinye izinqumo, ngoba lumfanele uNkulunkulu uthando lomuntu. Labo abafuna ukuthanda uNkulunkulu akufanele bazifunele izinzuzo noma lokho abakulangazelela bona; lena indlela elungile yokufuna. Uma okufunayo kuliqiniso, okwenzayo kuyiqiniso, futhi okuzuzayo ukushintsha kwesimo sakho semvelo, nendlela ohamba ngayo ilungile. Uma ufuna izibusiso zenyama, futhi okwenzayo kuyiqiniso ngokombono wakho, futhi lungekho ushintsho esimweni sakho semvelo, awumlaleli nhlobo uNkulunkulu osenyameni, usaphila ngendlela eyinqaba, futhi nakanjani okufunayo kuyokuphonsa esihogweni, ngoba uhamba endleleni yezehluleki. Ukuthi uyopheleliswa noma uyoqothulwa kuncike ezintweni ozifunayo, okusho ukuthi “impumelelo noma ukwehluleka kuncike endleleni umuntu ahamba ngayo.”