Isahluko 72

Kufanele wethembele Kimi ukuthi ngisuse noma yikuphi ukusilela noma ubuthakathaka ngokushesha lapho ukuthola. Ungalibali; kungenjalo umsebenzi woMoya oNgcwele uyoba kude kakhulu nawe, futhi uyosilela emuva kakhulu. Umsebenzi engiwubeke kuwe ungafezwa kuphela ngokusondela, ukuthandaza, nokuhlanganyela njalo kwakho ebukhoneni Bami. Uma kungenjalo, akukho mphumela oyotholakala, futhi konke kuyoba yize. Umsebenzi Wami namuhla awunjengoba ubunjalo ngaphambili. Izinga lokuphila kubantu engibathandayo alifani neze njengoba belinjalo ngaphambili. Bonke bawaqonda ngokucacile amazwi Ami, futhi banolwazi olujulayo kuwo. Lena yingxenye esobala kakhulu; ikwazi kakhulu ukubonakalisa ukumangalisa komsebenzi Wami. Isivinini somsebenzi Wami sesiyashesha, futhi umsebenzi Wami ngokuqinisekile wehlukile kowesikhathi esedlule. Kulukhuni ukuthi abantu bakucabange, futhi ngaphezu kwalokho akwenzeki ukuthi abantu bakuqonde. Akusekho okuyimfihlakalo kinina; kunalokho konke kwenziwe kwaziwa futhi kwabonakaliswa. Kusobala, kudedelwe, futhi ngaphezu kwalokho, kukhululeke ngokuphelele. Labo engibathandayo nakanjani ngeke bavinjwe yinoma ngumuphi umuntu, isigameko, into, noma iyiphi indawo noma isimo somhlaba; bayokwedlula konke ukulawula okulethwa yizo zonke izimo futhi baphume enyameni. Lokhu ngukuqedwa komsebenzi Wami omkhulu. Ngeke kusale lutho; uyoqedwa ngokuphelele.

Ukuqedwa komsebenzi omkhulu kushiwo ngokubhekisa kuwo wonke amadodana angamazibulo nakubo bonke abantu engibathandayo. Emva kwalokhu ngeke nilawulwe yinoma yimuphi umuntu, isigameko, noma into. Niyohamba ezizweni zomhlaba ezehlukene, nidabule lonke izulu nomhlaba, ukuze izinyathelo zenu zisale yonke indawo. Ningacabangi ukuthi lokhu kukude kakhulu; kuyinto ezofezeka maduze kakhulu phambi kwamehlo enu. Lokho engikwenzayo kuyobekwa kinina, futhi izindawo lapho kunyathela khona izinyawo Zami ziyoba nezinyathelo zenu. Lokhu ngempela kuyincazelo yangempela yenu Nami sibusa ndawonye njengamakhosi. Nike nazindla ngokuthi kungani isambulo engisinikezayo sicace ngokwengeziwe, sisobala ngokwengezwe kakhulu, ngaphandle kokufihlwa nakancane? Kungani ngethule ubufakazi obuphezulu kakhulu, futhi ngaxoxa ngazo zonke izimfihlakalo nawo wonke amazwi kini? Isizathu asiyilutho ngaphandle komsebenzi oshiwo ngenhla. Ukuqhubeka komsebenzi wenu okwamanje kuhamba kancane kakhulu, nokho. Anikwazi ukuhambisana namagxathu Ami, anikwazi ukubambisana Nami kahle, futhi okwamanje anikakwazi ukufeza intando Yami. Kufanele nginiqeqeshe ngokuqine ngokwengeziwe, ngenyuse isivinini sokuniphelelisa, nginivumele ukuba nanelise inhliziyo Yami ngokushesha ngangokunokwenzeka.

Okusobala kakhulu manje ukuthi iqembu lamadodana angamazibulo selakhekile, lonke lavunywa Yimi, ayeze anqunyelwa ngaphambili futhi akhethwa Yimi kusukela ekudalweni komhlaba, ngamunye ekhushulwa yisandla Sami. Akukho ndawo yokucabanga komuntu kulokhu, futhi kungaphezulu kokulawulwa nguwe. Ungaziqhenyi; konke kuwumusa nobubele Bami. Emehlweni Ami, konke sekufeziwe. Ukuthi nje amehlo enu afiphele kakhulu, futhi namanje anikwazi ukubona ngokucacile izimanga zezenzo Zami. Anicacelwe ngokuphelele futhi ngempela anikuqondi ukuba namandla onke Kwami, ukuhlakanipha Kwami, sonke isenzo Sami, kanye nalo lonke izwi nokwenza Kwami. Ngakho ngikhuluma ngokucacile. Ngenxa yamadodana Ami, izithandwa Zami, ngizinqumele ngaphambili ukukhokha lonke inani, ngizinqumele ngaphambili ukusebenza kanzima, futhi ngizinqumele ngaphambili ngokuzikhandla. Ngabe uyangazi ngokwamazwi Ami? Ngabe uyadinga ukuba ngisho lokhu ngokucace ngokwengeziwe? Ungabe usaba ongeqotho; cabangela inhliziyo Yami! Manje ngoba imfihlakalo enkulu kangaka isixoxiwe kini, nithini? Ngabe nisenokukhononda? Uma ningakhokhi inani futhi nisebenze ngamandla, ngabe ningafanelwa yikho konke ukuzihlupha Kwami?

Abantu kulezi zinsuku abakwazi ukuzilawula. Uma ngingenzeli muntu umusa, ngeke bakwazi ukungithanda, nakuba bengafuna. Abantu engibanqumele ngaphambili futhi ngabakhetha, nokho, ngeke bakwazi ukuphunyuka noma bethanda; kungakhathaleki ukuthi bayaphi ngeke bakwazi ukuphunyuka entendeni yesandla Sami. Bunjalo ubukhosi Bami, kanjalo nokwahlulela Kwami. Bonke abantu kufanele benze imisebenzi yabo ngokohlelo Lwami, nangokwentando Yami. Ngokungephikiswe konke kusuka manje kuya phambili kubuyela esandleni Sami, futhi kungaphezulu kokulawula kwabo. Kulawulwa Yimina ngokuphelele, kulungiselelwa Yimina. Uma umuntu ebamba iqhaza ngendlela encane, ngeke ngimdedele kalula. Kusuka namuhla, ngizokwenza bonke abantu baqale ukungazi—uNkulunkulu oyedwa wangempela owadala konke, owafika phakathi kwabantu futhi walahlwa waphinde wanyundelwa yibo, olawula futhi olungiselela konke, iNkosi ephethe ubukhosi, uNkulunkulu uqobo ophethe izulu nomhlaba, nangaphezu kwalokho uNkulunkulu ophethe isihluthulelo seHayidesi. Ngiyokwenza bonke abantu (abadala, izingane, kungakhathaleki ukuthi banemimoya noma cha, noma bayiziwula noma banokukhubazeka, njll.) bangazi. Angikhululi muntu emsebenzini wakhe; ngumsebenzi onzima kakhulu, umsebenzi engiwulungise kakhulu, umsebenzi owenziwayo kusuka manje. Lokho engikushoyo kuzokwenziwa. Vula amehlo akho okomoya, lahla imiqondo yakho, futhi ubone ukuthi nginguNkulunkulu oyedwa wangempela ophethe izulu nomhlaba! Angifihlakele kumuntu, futhi ngenza izinqumo Zami zokuphatha kuwo wonke umuntu.

Beka eceleni zonke izinto zakho. Ngabe izinto ozithola Kimi azinamsebenzi ngokwengeziwe nokubaluleka okwengeziwe? Ngabe awumkhulu umehluko phakathi kwazo namafuhlululu akho? Ungenzi kancane ekudeleni zonke izinto ezingenamsebenzi. Kunqunyiwe manje ukuthi kutholakala izibusiso noma kuhlanganwa namashwa. Manje ngumzuzu omqoka; futhi kungumzuzu ngisho obucayi. Uyakwazi ukukubona lokhu?

Okwedlule: Isahluko 71

Okulandelayo: Isahluko 73

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp