4. Ukuziphatha Kahle Okungcwele Amakholwa KaNkulunkulu Okufanele Abe Nakho

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Kubandakanyani ukuba umuntu ojwayelekile? Ukuqonda, ingqondo, unembeza kanye nesimilo. Uma ungazuza okujwayelekile engxenyeni ngayinye kulezi zingxenye, ubuntu bakho busesigabeni esifanele. Kumele ufuze umuntu ojwayelekile futhi uziphathise okokholwayo kuNkulunkulu. Akudingeki ukuthi uzuze okuphezulu kakhulu noma uzibandakanye nenkulumo enokuhlakanipha. Kufanele nje ube umuntu ojwayelekile, onomqondo womuntu ojwayelekile, ukwazi ukubona ngale kwezinto, futhi okungenani ubukeke njengomuntu ojwayelekile. Lokhu kuzokwanela. Konke okudingeka kuwena namhlanje kusemandleni akho futhi akukuphoqi ukuthi wenze into engaphezu kwamandla. Akukho magama angenamsebenzi noma umsebenzi ongenamsebenzi ozokwenziwa kuwe. Bonke ububi obukhulunyiwe noma obambuliwe empilweni yakho kufanele bulahlwe. Nikhohlakaliswe uSathane futhi nichichima ubuthi bukaSathane. Okucelwayo ukuba ususe inkohlakalo yesimilo sikaSathane, akukhulunywa lapha ngokuba umuntu ophezulu, noma ongusaziwayo noma umuntu omkhulu. Lokhu akunamsebenzi. Umsebenzi owenziwa kinina uvumelana nalokhu okungaphakathi kinina. Kunemikhawulo kulokhu engikudingayo kubantu. Uma abantu namuhla bonke bebecelwa ukuba baziphathe njengezikhulu zikahulumeni—ukuziqeqesha ekukhulumeni ngephimbo lezikhulu zikahulumeni, noma baqeqeshelwe ukukhuluma ngendlela yabantu abayizikhulu zikahulumeni eziphezulu, noma abaqeqeshwe endleleni nangephimbo lokukhuluma kwababhali bezincwadi, nalokhu ngeke kulunge. Ngeke kuze kutholakale. Ngokuhambisana nezinga lenu bantu, kufanele okungenani nikwazi ukukhuluma ngokuhlakanipha futhi nobunono futhi nichaze izinto ngokucacile. Yilokho kuphela okudingekayo ukuze uhlangabezane nezimfuneko ezidingekayo. Okungenani, uma uthola ukuqondisisa nomqondo nalokho kusalungile. Njengamanje into esemqoka ukulahla isimilo senkohlakalo kaSathane. Kumele ulahle ububi obubonakalayo kuwena. Uma ningakulahlile konke lokhu, ningawuthinta kanjani umqondo osezingeni eliphezulu kanye nokuqondisisa? Abaningi abantu bayabona ukuthi isikhathi sesiguqukile, ngakho abanabo ubuntu noma isineke, futhi kungenzeka ukuthi bangabi nalo uthando noma ukuhlonipheka kwabangcwele. Laba bantu abangenangqondo kakhulu! Ngabe banalo iconsi lobuntu obujwayelekile? Banabo ubufakazi abangakhuluma ngabo? Abanakho ukuqondisisa nomqondo nhlobo. Kunjalo, ezinye zezingxenye zokwenza kwabantu ziphambukile futhi ziyiphutha elidinga ukulungiswa. Kufana nempilo kamoya yabantu abalukhuni yesikhathi esedlule noma ukubukeka kwabo kokungabi namizwa futhi nobuwula—zonke lezi zinto kufanele ziguquke. Uguquko aluchazi ukuthi untule ukuzithiba noma uzitike ngokwenyama, usho noma yini oyifunayo. Ukukhuluma ngobudedengu ngeke kulunge. Ukuziphatha njengomuntu ojwayelekile ukukhuluma ngokuzwakalayo. “Uyebo” usho “uyebo”, “ucha” usho “ucha”. Hlala emaqinisweni futhi ukhulume ngendlela efanele. Ungakhohlisi, ungaqambi amanga. Kumele kwaziwe ukuthi imikhawulo yomuntu ojwayelekile ingafinyelela ekuguquleni isimilo somuntu. Uma lokho kungaziwa ngeke ukwazi ukungena esimweni sokoqobo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenyusa Izinga Kungenxa Yokuthola Insindiso KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ezimweni zabantu abejwayelekile abukho ubugwegwe noma inkohliso, abantu banobudlelwano obejwayelakile nabanye, abazimeli bodwa, nezimpilo zabo azihambeli phansi noma zihlehlele emuva. Kanjalo futhi, uNkulunkulu uyaphakanyiswa phezu kwabo bonke, amazwi Akhe asabalala angene kubantu, abantu bahlala ngokuthula nabanye, futhi, ngaphansi kwesandla nokuvikelwa nguNkulunkulu, umhlaba ugcwaliswa ukuzwana, ngaphandle kokugxambukela kukaSathane, nenkazimulo kaNkulunkulu inokubaluleka okukhulu phakathi kwabantu. Abantu abanje bafana nezingelosi: bamsulwa, bayaphila, abakhonondi neze ngoNkulunkulu, banikela wonke amandla abo kuphela enkazimulweni kaNkulunkulu emhlabeni.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 16” sengxenye ethi Izihumusho Zezimfihlakalo Zamazwi KaNkulunkulu Eziya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Nginezifiso eziningi. Ngifisa sengathi ningaziphatha ngendlela efanele, nithembeke ekufezeni umsebenzi wenu, nibe neqiniso nobuntu, nibe ngabantu abangadela konke banikele ngokuphila kwabo ngenxa kaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mathemba asuka ekuntuleni nasekukhohlakaleni kanye nasekungalalelini kwenu.

Kucashunwe embhalweni othi “Iziphambeko Ziyoholela Umuntu Esihogweni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngaphandle babonakala bengacabangi kahle futhi babonakala bengenabo ubudlelwane obujwayelekile nabanye, nakuba bekhuluma ngokufanele, abahlaphazi lapho bekhuluma, futhi bayohlale bekwazi ukuthulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Kodwa yilolu hlobo lomuntu nje owanele ukuthi asetshenziswe uMoya oNgcwele. Lo muntu “ongacabangi” uNkulunkulu akhuluma ngaye ubonakala engenabo ubudlelwane obujwayelekile nabanye, futhi engenalo uthando lwangaphandle noma imikhuba ekha phezulu, kodwa lapho bexoxa ngezinto zomoya bangayivula inhliziyo yabo futhi babakhanyise abanye baphinde babakhanyisele ngokungagodli ngabahlangane nakho phambi kukaNkulunkulu. Yile ndlela abaveza ngayo uthando lwabo ngoNkulunkulu futhi banelise intando kaNkulunkulu. Lapho bonke abanye bebanyundela futhi bebahleka, bayakwazi ukungalawulwa abantu bangaphandle, izigameko, noma izinto, futhi basengazithulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo ubonakala enokuqonda kwakhe okwehlukile. Ngale kwabanye, inhliziyo yabo ayilokothi ishiye uNkulunkulu. Lapho abanye bexoxa ngokujabula futhi behalalisa, izinhliziyo zabo zisephambi kukaNkulunkulu, becubungula amazwi kaNkulunkulu noma bathandaza buthule kuNkulunkulu enhliziyweni yabo, befuna izinhloso zikaNkulunkulu. Abakuboni kubalulekile ukulondoloza ubudlelwane obujwayelekile nabanye abantu. Umuntu onjalo ubonakala engenayo ifilosofi yempilo. Ngaphandle, lo muntu uyaphila, uyathandeka, futhi umsulwa, kodwa futhi uzothile. Lona ngumfanekiso womuntu uNkulunkulu amsebenzisayo. Izinto ezifana nefilosofi yokuphila noma “ukucabanga okujwayelekile” akusebenzi nhlobo kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lunikele ngayo yonke inhliziyo yalo ezwini likaNkulunkulu, futhi lubonakala lunoNkulunkulu kuphela enhliziyweni yalo. Lolu uhlobo lomuntu uNkulunkulu athi ngalo umuntu “ongenakucabanga,” futhi lungumuntu nje osetshenziswa uNkulunkulu. Uphawu lomuntu osetshenziswa uNkulunkulu yilolu: Akunandaba ukuthi nini noma kuphi, inhliziyo yakhe ihlale iphambi kukaNkulunkulu, futhi akunandaba ukuthi abanye abanandaba kangakanani, ukuthi bazitika kangakanani enkanukweni, bazitika kangakanani enyameni—inhliziyo yakhe ayilokothi ishiye uNkulunkulu, futhi akasilandeli isixuku. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olufaneleka ukusetshenziswa uNkulunkulu, futhi yilo ngqo olupheleliswe uMoya oNgcwele. Uma ungakwazi ukufinyelela kuleli qophelo, kusho ukuthi awufanele ukuzuzwa uNkulunkulu, upheleliswe uMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abaneqiniso yilabo asebebhekane nezimo ngeqiniso, abangama beqinile ebufakazini babo, futhi bame baqinile endaweni yabo, bame ngakuNkulunkulu, ngaphandle kokuhlehla, futhi abangaba nobudlelwano obujwayelekile nabantu abathanda uNkulunkulu, abathi uma izinto zenzeka kubo, bekwazi ukulalela uNkulunkulu ngokupheleleyo, futhi bamlalele uNkulunkulu kuze kube sekufeni. Ukwenza kwakho nezambulo zokuphila kwangempela kuwubufakazi bukaNkulunkulu, futhi lokhu kuwukuphila ngokuvumelana komuntu kanye nobufakazi ngoNkulunkulu, futhi lokhu kuwukuthokozela uthando lukaNkulunkulu ngeqiniso; uma usufinyelele kuleli zinga, umphumela ofanele uzobe usufeziwe. Usunokuphila okuvumelana ngempela futhi zonke izenzo zakho zibhekwe ngabanye ngokuncoma. Ukugqoka nokubonakala kwakho kwangaphandle akunakekile, kodwa uphila ngokuvumelana nempilo yokukholeka, futhi lapho ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, uyaqondiswa futhi ukhanyiselwe Nguye. Uyakwazi ukukhuluma intando kaNkulunkulu ngamazwi akho, ukhulume iqiniso, futhi uyakuqonda ukukhonza ngomoya. Ukhulume ngokusobala, uhloniphekile futhi uqotho, awulwisani futhi awuphoxi, uyakwazi ukulalela ukuhlela kukaNkulunkulu futhi ume uqinele ebufakazini bakho uma izinto zenzeka kuwe, uzothile futhi unokuzibamba noma ngabe ubhekene nani. Lolu hlobo lomuntu olubone uthando lwangempela lukaNkulunkulu. Abanye abantu basebancane, kodwa benzisa okomuntu ophakathi nendawo ngokukhula, bakhulile, bangenwe iqiniso, futhi banconywa abanye—futhi yilaba bantu abanobufakazi, futhi bawukubonakaliswa kukaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Izingcaphuno Zezintshumayelo Nokuhlanganyela Okungabhekiswa Kuzo:

Umuntu okholwa kuNkulunkulu ngempela uzokwenza okungenani lezi zingxenye ezinhlanu zempilo yangokomoya nsuku zonke: funda izwi likaNkulunkulu, thandaza kuNkulunkulu, khuluma iqiniso, hlabelela amaculo nezindumiso, futhi ufune kukho konke. Uma futhi unempilo yemihlangano, uzothola injabulo enkulu. Uma umuntu enekhono elivamile lokwamukela, okusho ukuthi ekwazi ukubona izinhloso zikaNkulunkulu emuva kokufunda amazwi kaNkulunkulu ngokwakhe, aqonde iqiniso, futhi akwazi ukuhambisana neqiniso, khona-ke ungasho ukuthi umuntu onjalo uyophumelela ekukholweni kuNkulunkulu. Uma umuntu engenayo impilo yangokomoya enjalo, noma uma impilo yakhe yangokomoya ingeyesimo esingajwayelekile kakhulu futhi yenzeka ngezikhathi ezithile, khona-ke lowo muntu ungodukile futhi uyikholwa elididekile. Amakholwa adidekile awanayo impilo yokomoya futhi awakwazi ukufeza okuningi lapho enza umsebenzi wawo. Ukukholwa kuNkulunkulu ngaphandle kokuphila impilo yangokomoya kungukukholwa kuNkulunkulu ngezindebe nje zomlomo, kodwa akekho uNkulunkulu futhi ngokuqinisekile akukho ukwesaba uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Bangaba kanjani pho nomfanekiso womuntu ojwayelekile?

…………

Kukhona izinto eziyi-10 okufanele ziqashelwe futhi zenziwe uma kuziwa ekuziphatheni ngendlela umuntu ojwayelekile okufanele aziphathe ngayo:

1. Landela indlela yokuziphatha, yazi imithetho, futhi uhloniphe omdala bese unakekela omncane.

2. Phila ngendlela efanele; ezoba yinzuzo kuwena nakwabanye.

3. Gqoka ngendlela ehloniphekile futhi eqondile; izingubo eziyinqaba noma eziyinkimbinkimbi azivunyelwe.

4. Ungalokothi, nangenxa yanoma yisiphi isizathu, uboleke imali kubafowenu noma odadewenu, futhi ungasebenzisi izinto zabanye abantu noma kanjani.

5. Ukuxhumana nabobulili obuhlukile kumele kube nemingcele; okwenziwayo kufanele kube nesithunzi futhi kube ngokulungile.

6. Ungaphikisani nabantu; funda ukulalela abantu ngesineke.

7. Qaphelisisa mayelana nenhlanzeko, kodwa ngokuqondene nezimo zangempela.

8. Zibandakanye ekuhlanganeni nasebudlelwaneni nabantu, funda ukubahlonipha nokubacabangela, futhi thandanani.

9. Yenza okusemandleni akho ukusiza labo abaswele; ungathathi noma wamukele izinto ezivela kwabanye abantu.

10. Ungavumeli abantu bakusebenzele; ungavumeli abanye benze umsebenzi okufanele uwenze ngokwakho.

Imithetho eyi-10 engenhla kufanele ibe yimithetho ewumkhawulo omncanyana okufanele ulandelwe yibo bonke abakholwa kuNkulunkulu ekuphileni kwabo. Abantu abephula le mithetho banezimilo ezimbi. Ungasho ukuthi le yimithetho yendlu kaNkulunkulu. Labo abavame ukuyephula ngokuqinisekile bayolahlwa ngaphandle.

Bonke labo abafuna iqiniso nabo badinga ukulandela izimpawu eziyi-10 zesimilo sabangcwele basendulo. Abantu abavame ukwenza nokugcina le mithetho nakanjani bayohlomula kakhulu. Iyahlomulisa kakhulu.

Izimiso eziyi-10 zokuhambisana nokuhlonipheka kobungcwele:

1. Qhuba ukwakhiwa ngokomoya ekuseni ngokuthandaza-ufunde izwi likaNkulunkulu cishe isigamu sehora.

2. Funa izinhloso zikaNkulunkulu ezintweni zonke nsuku zonke ukuze uzisize wenze ukuphila iqiniso ngokunemba okwengeziwe.

3. Khulumisana nabo bonke oxhumana nabo, nifunde omunye komunye ukuba niqhubekele phambili nobabili.

4. Yiba nemicabango emihle nenethemba empilweni, futhi uvame ukuhlabelela izingoma nezindumiso futhi ubonge ngomusa kaNkulunkulu.

5. Ungazixaki ngezinto zomhlaba; sondela kuNkulunkulu enhliziyweni yakho njalonjalo futhi ungagxambukeli.

6. Gcina ubuhlakani bakho enhliziyweni futhi uqhelelane nezindawo ezimbi neziyingozi.

7. Ungaqophisani nabantu, khuluma iqiniso, futhi uzwane nabanye.

8. Zimisele ukwenza konke okusemandleni ukusiza abanye, unciphise ukukhathazeka kwabo, futhi ubasize baxazulule ubunzima babo ekungeneni ekukholweni kuNkulunkulu.

9. Funda ukulalela abantu, ungabusi phezu kwabantu futhi ungabacindezeli; vumela abantu bathole imihlomulo kuzo zonke izinto.

10. Khonza uNkulunkulu kaningi enhliziyweni yakho, umvumela abe yiNkosi futhi umenelisa kukho konke.

Izimiso eyi-10 ezingenhla zokuphila kwabantu kanye nezindlela eziyi-10 zokuhambisana nokuhlonipheka kwabangcwele zonke yizinto abantu abakwaziyo ukuzenza. Abantu bangazenza lezi zinto uma beziqonda. Ngisho ngezinye izikhathi bechezuka kuzona, lokho akunzima ukukuxazulula. Asikho isidingo sokukhuluma ngabantu abathile ubuntu babo obubi ngokwedlulele.

Kucashunwe encwadini ethi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu

Ubuntu obuvamile ikakhulu bukhomba ekubeni nonembeza nengqondo, ukuba nesimilo nesithunzi. Unembeza nomqondo kuhlanganisa ukubonisa ukubekezela, ukuba nesineke kwabanye, ukwethembeka, ukuphatha abantu ngobuhlakani, nokuba nothando lwangempela kubafowenu nodadewenu. Lezi yizici eziyinhlanu ezijwayelekile okufanele abantu babe nazo.

Isici sokuqala ukuba nenhliziyo yokubekezela. Ukubekezela kusho ukuthini lapha? Kusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi yiziphi iziphambeko esizibonayo kubafowethu nodadewethu kufanele sibaphathe ngendlela efanele, singabakhiphi inyumbazane futhi singabathethisi. Ukubaphatha ngendlela efanele ukuveza ukubekezela nokuqonda. Uma sibona amaphutha noma inkohlakalo kwabanye abantu kufanele sikhumbule ukuthi lesi yisikhathi somsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa, nokuthi umuntu ngamunye wabakhethiwe bakaNkulunkulu banesambulo senkohlakalo. Kuyinto evamile futhi kufanele sikuqonde lokhu. Ngaphandle kwalokho, sidinga ukubheka eyethu inkohlakalo, isambulo sayo okungenzeka singabi ngesincane kunesabanye abantu. Indlela esibuka ngayo esethu isambulo sokukhohlakala kumele kube yindlela esibuka ngayo isambulo sokukhohlakala kwabanye. Ngaleyo ndlela, singakwazi ukubekezelela abanye futhi sithole umphumela wokubekezela. Uma ungakwazi ukubekezelela abanye abantu, kusho ukuthi kunenkinga ngomqondo wakho futhi ubonisa ukuthi awuwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Kusho ukuthini ukungazi umsebenzi kaNkulunkulu? Ukungazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu okwamanje awuphelile, nokuthi umuntu usaphila ngesikhathi somsebenzi wokusindisa kukaNkulunkulu futhi akakapheleliswa. Ngakho-ke, wonke umuntu ngokungegwemeke uzokwambula inkohlakalo. Manje wonke umuntu ngokuvamile ufuna iqiniso, ukwazi eyakhe inkohlakalo, nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Wonke umuntu usesikhathini sokungena eqinisweni futhi akakalitholi ngokugcwele iqiniso. Kulapho abantu bethola iqiniso kuphela lapho isimo sabo sokuphila sizoqala ukuguquka khona. Lapho abantu sebeqonda leli phuzu bayoba nomqondo womuntu ojwayelekile. Lapho abantu benokuqonda bayobaphatha abanye ngokunomqondo. Uma abantu bengenangqondo ngeke baphathe omunye umuntu ngokunengqondo. Le yingxenye yokubekezela.

Isici sesibili yisineke. Ukubekezela nje kuphela akwenele; kumele futhi ube nesineke. Ngezinye izikhathi ungaba nokubekezela nokuqonda, kodwa kunzima ukugwema ukuba umfowethu noma udade othile enze okuthile okungakulimaza noma kukucasule. Esimweni esinjalo kulula ukuba nesimo somuntu sengqondo yokukhohlakala siziveze. Sonke siyathanda ukulwa nokuvikela isithunzi sethu, sonke siyazicabangela futhi sithanda izinto ezingenalusizo. Ngakho uma othile esho okuthile okukulimazayo noma enza okuthile okukucasulayo, kufanele ube nesineke. Pho yini isineke? Isineke siphinde sabandakanywa emkhawulweni wengqondo. Sidinga ingqondo ukuze sibe nesineke. Kodwa singaba kanjani nesineke? Uma ufuna ukuba nesineke kwabanye, okokuqala kudingeka ubaqonde, okusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ubani osho okuthile okukulimazayo, kufanele wazi ukuthi ucabange kanjani nokuthi ubhekane kanjani nalokho. Kufanele uqale uqonde lokhu: Amazwi akhe angilimazile. Lokho akushilo kubonakale sengathi kudalula ukwehluleka kwami futhi bekubonakala sengathi kuqondiswe kimi. Uma amazwi akhe eqondiswe kimi, usho ukuthini ngawo? Ingabe uzama ukungilimaza? Ingabe ungibona njengesitha sakhe? Ingabe uyangizonda? Ingabe ufuna ukuphindisela ngokuthile kimina? Angizange ngimcasule, ngakho impendulo yale mibuzo ngeke ibe uyebo. Uma kunjalo, ngakho-ke kungakhathaleki ukuthi lo mfowethu noma udadewethu uthini, ubengenayo injongo yokungilimaza noma ukungiphatha njengesitha sakhe. Lokho kuqinisekile. Lapho esho la mazwi ubemane nje esho lokho okucatshangwa ngumuntu ojwayelekile, kunokuba ewaqondise kumuntu othile. Kungashiwo ukuthi ubezikhulumela iqiniso, exoxa ngolwazi, eveza inkohlakalo yabantu, noma evuma esakhe isimo esonakele, ngokuqinisekile ubengaqondisi kumuntu othile. Okokuqala unikeza ukuqonda, khona-ke intukuthelo yakho iphele, uzobe-ke usukwazi ukuthola isineke. Khona-ke omunye angabuza athi: Uma umuntu engihlasela futhi engiqonda ngenhloso, futhi esho lezi zinto ngenhloso kuphela ukuze afeze injongo ethile, khona-ke ngingaba kanjani nesineke? Kumele ube nesineke kanje: Ngisho noma othile engihlasele ngamabomu, kufanele nalapho ngibe nesineke. Lokhu kungenxa yokuthi ungumfowethu noma udadewethu hhayi isitha sami, futhi ngokuqinisekile abayena udeveli, uSathane. Akunakugwenywa ukuthi abafowethu nodadewethu bazokwambula inkohlakalo ethile futhi babe nezinhloso ezithile ezinhliziyweni zabo. Lokhu kujwayelekile. Ngiyaqonda, futhi kufanele ngibe nozwelo nesineke. Uma uke wacabanga ngale ndlela, kufanele uthandaze kuNkulunkulu uthi: “Nkulunkulu, kukhona oselimaze isithunzi sami. Angikwazi ukwamukela ukuphoxeka futhi kungenza ngihlale ngifuna ukuthukuthela futhi ngimhlasele. Lokhu ngempela kuyisambulo sokukhohlakala. Ngangivame ukucabanga ukuthi nginothando kubantu, kodwa manje ukuthi amazwi omuntu angihlabe enhliziyweni futhi angikwazi ukukubekezelela lokhu. Ngifuna ukugadla ngibuyisele. Ngifuna ukuziphindiselela. Akukho uthando lapha! Akuyona yini inzondo konke lokhu? Ngisenenzondo enhliziyweni yami! Nkulunkulu, indlela onesihe kithi futhi osithethelela ngayo izono zethu kufanele kube yindlela esihawukela ngayo abanye. Akufanele sibambelane amagqubu. Nkulunkulu, ngicela ungivikele, ungavumeli imvelo yami ivuke. Ngifisa ukukulalela futhi ngihlale othandweni Lwakho. Asimlaleli futhi simelana noKristu noNkulunkulu kaningi kakhulu, kepha uKristu usenesineke kithina. UNkulunkulu weza lesi sigaba somsebenzi Wakhe ngesineke nangothando olukhulu. Kungakanani ukuhlupheka, ukuhlazeka nokunyundelwa okwadingeka uKristu akubekezelele? Uma uKristu akwazi ukubekezela, khona-ke ukubekezela okuncane okudingeka sibe nakho akulutho! Okufanele sikubekezelele akunakuqhathaniswa nalokho kukaKristu….” Uma uthandaza ngale ndlela uzozizwa sengathi ukhohlakele kakhulu, awubalulekile neze, futhi ungomncinyane kakhulu, futhi yilapho khona lapho uzokwazi ukuba nesineke, lapho ungasathukuthele futhi ukufutheka kwakho kuzocinywa. Yileyo ndlela ongathola ngayo isineke.

Isici sesithathu ukuphatha abantu ngokwethembeka. Ukuthembeka kubantu kusho ukuthi kungakhathaleki ukuthi senzani, noma kungaba ukusiza abanye noma ukushumayeza abafowethu nodadewethu noma ukukhuluma iqiniso, kufanele sikhulume kusuka enhliziyweni. Ungaqambi amanga futhi ungazenzi ongeyikhona. Ngaphezu kwalokho, ungashumayeli lokho ongakwenzanga. Noma nini lapho abafowethu nodade bedinga usizo lwethu kufanele sibasize. Noma yimuphi umsebenzi okudinga siwufeze kufanele siwufeze. Thembeka futhi ungaqambi amanga noma ube nokuzenzisa. ... Yebo, ukuba umuntu othembekile kudinga ukuhlakanipha lapho usebenzisana nabantu abathile. Uma ubona ukuthi lo muntu akathembekile, uma inkohlakalo yakhe ijulile, uma ungaboni ingaphakathi lakhe futhi ungazi ukuthi angenzani, khona-ke futhi ungamtsheli konke. Ukuba umuntu othembekile kudinga izimiso. Ungakhulumi ngokunganaki ngezinto okungafanele ukhulume ngazo. Kufanele sikhulume ngalokho okufanele sikhulume ngakho. Ngaphezu kwalokho, ukuba umuntu othembekile kudinga ukukhuluma ngokuphusile nangokujwayelekile. Ungalokothi uthi komunye umuntu: “Ngizokwethembeka kuwe namuhla ngikutshele konke mayelana nami.” Lokhu akukhona ukuba umuntu othembekile. Lona umdlalo wezingane. Kufanele uziphathe ngendlela ejwayelekile. Uthi yena: “Ngiyasebenza namhlanje, ngakho-ke uma kungekho lutho olwenzekayo ngani khona-ke ngizosingatha izindaba zami.” Wena uthi: “Hhayi, yima kancane, kumele kuqala ngithembeke kuwena futhi ngikutshele izinto ezithile.” Athi yena: “Anginaso isikhathi sokulalela, ngiphuthuma ukwenza izinto.” Wena uthi: “Cha, kumele ngibe umuntu othembekile kuwena. Bengivame ukuba nje kuwe kodwa manje kufanele ngibe nje kuwena.” Akunabuthutha lokhu? Ukuba umuntu othembekile ukuba umuntu ohlakaniphile hhayi umuntu oyisiphukuphuku. Kumayelana nokuhlakanipha, ukuba sobala nokuvuleleka, futhi ungabi ngokhohlisayo. Kufanele ube umuntu ojwayelekile nonengqondo. Ukuthembeka kusekelwe ekubeni nengqondo. Yilokhu okuchazwa ukuthembeka lapho usebenzisana nabantu, futhi ube umuntu othembekile. Yiqiniso, into ebaluleke kakhulu ngokuba umuntu othembekile ukuba uthembeke kuNkulunkulu. Ngeke kube yinkinga enkulu uma ungumuntu othembeke phambi kwabantu kodwa ungathembeki phambi kukaNkulunkulu futhi umkhohlise? Uma ufuna ukuthembeka phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ngokwemvelo uyathembeka phambi kwabanye. Uma ungeke ukwazi ukukwenza phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ngeke ukwazi ngokwengeziwe ukukwenza phambi kwabanye abantu. Kungakhathaleki ukuthi iyiphi ingxenye yeqiniso noma into enhle ongena kuyo, kufanele uqale uyenze phambi kukaNkulunkulu. Uma ungayenza ngempumelelo phambi kukaNkulunkulu, nakanjani uzokwazi ukuyenza phambi kwabanye abantu. Ungazikhandli uzame ukwenza lokhu noma lokhuya phambi kwabanye kodwa wenze noma yini oyifunayo ngenkululeko phambi kukaNkulunkulu. Lokho ngeke kwamukeleke. Into ebaluleke kakhulu ukuyenza phambi kukaNkulunkulu, ohlola abantu futhi ahlole izinhliziyo zabo. Unokuba nokungokoqobo ngempela uma uphumelela isivivinyo phambi kukaNkulunkulu. Awunakho okungokoqobo uma ungasiphumeleli isivivinyo phambi kukaNkulunkulu. Lesi yisimiso lapho wenza iqiniso.

Isici sesine sibhekene nabantu abanobuhlakani. Abanye abantu bathi: “Ingabe ukuzwana nabafowethu nodadewethu kudinga ubuhlakani?” Yebo, kunjalo, ngoba ukusebenzisa ubuhlakani kunikeza izinzuzo ezinkulu ngokwengeziwe kubafowenu nodadewenu. Abanye bazobuza: “Ingabe ukuhlakaniphela abafowethu nodadewethu akubona ubuqili?” Ukuhlakanipha akubona ubuqili. Kunalokho, kuyinto ephambene ngokuphelele nobuqili. Ukusebenzisa ubuhlakani kusho ukuqaphela indlela okhuluma ngayo nabafowenu nodade lapho benesiqu esincinyane, uma kwenzeka bangakwazi ukwamukela lokho okushoyo. Futhi, kubantu abanesiqu esincane, ikakhulukazi labo abangenalo iqiniso futhi ababonakalisa inkohlakalo ethile futhi abanesimo esithile sokukhohlakala, uma konke ukwenza ngokusobala futhi uvulelekile bese ubatshela konke, ngezinye izikhathi kungaba lula ukuba babe nokuthile abakubambe ngakho noma ukuba basebenzise wena ngakho. Nalokhu akukuhle. Njengoba abantu benesimo esikhohlakele, kufanele uqikelele futhi ube nendlela ethile yokuqikelela lapho ukhuluma. Ukuqikelela lapho unabantu akusho ukuthi ungabasizi noma ngeke ube nothando kubona. Kusho nje ukuthi ungabatsheli ezinye zezinto ezibalulekile mayelana nendlu kaNkulunkulu zisuka nje, futhi ukhulume iqiniso kuphela kubo. Uma bedinga usizo lokomoya empilweni kanye nokuba banikezwe iqiniso, kufanele senze konke ngokusemandleni ethu ukuba sibenelise kulokho. Kodwa uma bebuza ngalokhu nalokhuya kwendlu kaNkulunkulu, noma lokhu nalokhuya ngabaholi bayo kanye nabasebenzi, khona-ke akunasidingo sokubatshela. Uma ubatshela, kunamathuba okuba baluputshule lolu lwazi futhi lokhu kuzothikameza umsebenzi wendlu kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma kuyinto okungafanele bayazi noma into abangenasidingo sokuyazi, khona-ke ungabatsheli. Uma kuyinto okufanele bayazi, yenza konke ongakwenza ukuze ubazise ngayo, ngokuqondile futhi ngaphandle kokubafihlela okuthile. Ngakho-ke yiziphi izinto okufanele bazazi? Ukufuna iqiniso yikho okufanele bakwazi; yiliphi iqiniso okufanele bahlome ngalo, yiziphi izingxenye zeqiniso okufanele baziqonde, yimiphi imisebenzi okufanele bayifeze, yimiphi imisebenzi abafaneleke ukuba bangayifeza, ukuthi bayenza kanjani leyo misebenzi, ukuthi baphila kanjani njengabantu abajwayelekile, indlela yokuphila impilo yasebandleni—yilezi zonke yizinto abantu okufanele bazazi. Ngakolunye uhlangothi, imithetho nezimiso zendlu kaNkulunkulu kanye nomsebenzi webandla akukwazi ukudalulwa kwabangaphandle, kanjalo nezimo zabafowenu nodade akufanele zitshelwe abantu bangaphandle noma abangakholwa emndenini wakho. Lesi yisimiso okufanele kuphilwe ngaso lapho sisebenzisa ubuhlakani. Amagama namakheli abaholi bakho, isibonelo, yizinto okungafanele ukhulume ngazo. Uma ukhuluma ngalezi zinto, awazi ukuthi lolu lwazi lungase luwele ezindlebeni zabangaphandle, futhi izinto zingase zibe nzima kakhulu uma kudluliselwa kwabayizinhloli ezimbi noma abasezinhlanganweni eziyimfihlo. Kumele uhlakaniphe ngalezi zinto. Yingakho ngithi ukuhlakanipha kuyadingeka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma wenza konke ngokusobala nokuvulelekile, awukwazi nje ukuvele utshele noma ubani ulwazi oluyimfihlo. Kufanele usihlole isimo sabafowenu nodadewenu ukuze ubone ukuthi, emuva kokuba ubatshelile, bangase bangabi nobunkulunkulu bese benza ihlaya ngalokho okushilo. Kuyoba yinkinga uma bekuvumela lokhu kuputshuke; kuyolimaza isithunzi sakho. Ngakho ukuba ngothembekile novuleleka kudinga ubuhlakani. Lelo yizinga lesine abantu abajwayelekile okufanele babe nalo—ukubhekana nabantu ngobuhlakani.

Isici sesihlanu ukuba nokukhathalela kwangempela abafowenu nodadewenu abakholwa ngokwempela kuNkulunkulu. Lokhu kubandakanya ukuba nothando oluthile, usizo lwangempela, kanye nomoya wokuzinikela. Kufanele sikhulume ikakhulukazi ngokwengeziwe futhi sinikeze okwengeziwe kulabo abafowethu nodadewethu abafuna ukulandela iqiniso, kungakhathaleki ukuthi bangamakholwa amasha noma sebebe ngamakholwa iminyaka eminingana. Kukhona lesi simiso esithile esisodwa sempilo yasebandleni: Baphathe ngokukhethekile labo abafuna iqiniso. Khuluma nabo kaningi, bahlinzeke kakhulu, futhi ubanisele ngokushesha okwengeziwe ukuze ubasize bakhule masinyane, ukwenza impilo yabo ikhule ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kulabo abangafuni iqiniso, uma kuba sobala ukuthi abathandi iqiniso emuva kwesikhathi eside sokubanisela, khona-ke akunasidingo sokuba kuchithwe umzamo omkhulu kakhulu kubo. Akudingekile ngoba usuvele wenze konke okusemandleni akho. Kwanele ukuthi ugcwalise isibopho sakho. … Udinga ukubona ukuthi ubani ongagxila kuyena emsebenzini wakho. Ingabe uNkulunkulu uyobaphelelisa labo abangafuni iqiniso? Uma uMoya oNgcwele engayikukwenza lokho, pho kungani kufanele uqhubeke nokwenza lokhu ngobumpumputhe na? Awuwuqondi umsebenzi kaMoya oNgcwele kodwa ngaso sonke isikhathi uziphatha ngokuziqhenya—akubona ubulima nokungazi lokho? Ngakho-ke, nikeza usizo olwengeziwe kubazalwane nodade abafuna iqiniso kuphela, ngoba bangokuqondwe yinsindiso kaNkulunkulu kanye nabakhethiweyo abanqunyelwe ngaphambili Bakhe. Uma sivame ukukhuluma iqiniso nalaba bantu ngenhliziyo eyodwa nangengqondo futhi sinakekelana futhi sinikeza omunye nomunye, ekugcineni sonke sizothola insindiso. Ukhaphela intando kaNkulunkulu uma ungajoyini laba bantu. ... Abantu abanobuntu obujwayelekile ebandleni kufanele bazibeke phakathi kwalabo abafuna iqiniso, bahambisane ngokuzwana nalaba bantu, futhi ngokulandela iqiniso kancane kancane basebenzele uNkulunkulu ngenhliziyo nangengqondo eyodwa. Ngaleyo ndlela, abantu abafuna iqiniso bayakusindiswa futhi nawe uyosindiswa, ngoba uMoya oNgcwele usebenza phakathi kwalabo abafuna iqiniso. …

Lapha ngenhla sidingide izici ezinhlanu abantu abajwayelekile okufanele babe nazo. Uma uhlonyiswe ngazo zonhlanu lezi zici, uzokwazi ukuphilisana ngokuzwana nabafowenu nodade, uzokwazi ukuthola indawo yakho ebandleni, futhi uzokwazi ukufeza indima yakho ngokusemandleni akho.

Kuvela “Indlela Yokwakha Impilo Yebandla Nencazelo Yokwakha Impilo Yebandla” encwadini ethi Izintshumayelo Nokuhlanganyela I

Okwedlule: 3. Ekukholweni KuNkulunkulu, Kufanele Wakhe Ubudlelwane Obejwayelekile NoNkulunkulu

Okulandelayo: 5. Ukukholwa KuNkulunkulu Akufanele Kube Ngokokufuna Ukuthula Nezibusiso Kuphela

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp