I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 7 Ezinye Izingxenye Eziningana Zamaqiniso Emancane Okufanele Aqondwe Ngamakholwa Amasha

4. Ukuziphatha Kahle Okungcwele Amakholwa KaNkulunkulu Okufanele Abe Nakho.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ngaphambi kokuba oniwe nguSathane, umuntu wayelandela uNkulunkulu futhi elalela amazwi Akhe. Wayesemqondo omuhle futhi enonembeza omuhle, futhi enobuntu obuvamile. Ngenxa yokoniwa uSathane, umqondo, unembeza nobuntu bomuntu obuhle bonakala futhi konakaliswa uSathane. Ngakho walahla ukulalela nokuthanda kwakhe uNkulunkulu. Isimo sakhe sesifana nesesilwane, kanti ukuhlubuka kwakhe uNkulunkulu kwenzeka kaningi futhi kuyadabukisa kodwa umuntu uselokhu engazi futhi engakuboni lokhu futhi ulokhu ephikisa ngobumpumputhe elokhu ehlubuka. … “Umqondo ovamile” usho ukulalela nokuthembeka kuNkulunkulu, ukulangazela uNkulunkulu, ukuba sobala kuNkulunkulu nokuba nonembeza kuNkulunkulu. Kusho ukuba nenhliziyo eyodwa nengqondo eyodwa kuNkulunkulu ungamphikisi ngabomu uNkulunkulu. Labo abanomqondo ophambukile abanje. Selokhu umuntu oniwa uSathane uveze imicabango ngoNkulunkulu futhi akabanga nokwethembeka noma ukulangazelela uNkulunkulu kungashiwo lutho ngonembeza kuNkulunkulu. Umuntu uphikisa ahlulele uNkulunkulu ngabomu, ngaphezu kwalokho ajikijele inhlamba Kuyena ngenkathi esafulathele. Umuntu wazi kahle ukuthi unguNkulunkulu kodwa usamehlulela efulathele, akazimisele ukumlalela kodwa uselokhu enza izimfuno nezicelo ezinobumpumputhe kuNkulunkulu. Abantu abanjalo – Abantu abanomqondo ophambukile – abakwazi ukwazi isimo sabo esinyanyekayo noma ukuzisola ngokuhlubuka kwabo. Uma abantu benakho ukuzazi ngokwabo, kuzobe sebabuyelwe umqonjwana omncane; ngokuvama kokuhlubuka kuNkulunkulu kodwa bengazazi, kuvama umqondo ongalungile.

kwesithi “Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Namhlanje, ungafuna ukupheleliswa noma ufune izinguquko kubuntu bakho bangaphandle kanye nobungcono ezingeni lakho, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi uqonde ukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzayo namhlanje inengqondo futhi iwusizo: Isiza wena ophila ezweni lo kungcola ukuba uphunyuke ekungcoleni futhi ukuthintithe, ikusiza ukuba unqobe ithonya likaSathane, uphinde ushiye kude ithonya elimnyama likaSathane—futhi ngokugxila kulezi zinto, uyavikeleka kulelizwe lokungcola. Ekugcineni, ibuphi ubufakazi oyocelwa ukuba ubethule? Uhlala ezweni lo kungcola kodwa uyakwazi ukuba ngcwele, futhi ungabe usangcola noma ungabi msulwa, uphila endaweni kaSathane kodwa uyahlukana nethonya likaSathane, futhi uphile ezandleni zikaSomandla. Lokhu ubufakazi, nobuqinisayo ngokunqoba empini noSathane. Uyakwazi ukufulathela uSathane, lokhu okuphilayo akuvezi uSathane, kodwa yilokho uNkulunkulu ayedinga ukuba umuntu abe nakho ngesikhathi edala umuntu: ubuntu obujwayelekile, ukucabanga okujwayelekile, ukuqonda okujwayelekile, ukuzimisela okujwayelekile, kanye nokuthembeka kuNkulunkulu. Bunjalo ubufakazi obuthulwa odaliweyo kaNkulunkulu.

kwesithi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ubuntu obujwayelekile kumbandakanya lezi zindima: ukuqonda, ingqondo, unembeza kanye nesimilo. Uma ungazuza okujwayelekile kwindima ngayinye kulezi zindima, ubuntu bakho kusesigabeni esifanele. Kumele ufuze umuntu ojwayelekile futhi uziphathise okokholwayo kuNkulunkulu. Akudingeki ukuthi uzuze okuphezulu kakhulu noma uzibandakanye nenhlakanipho. Kufanele nje ube umuntu ojwayelekile, onomqondo womuntu ojwayelekile, ukwazi ukubheka izinto, futhi okungenani ubukeke njengomuntu ojwayelekile. Lokhu kuzokwanela. … Abaningi abantu bayabona ukuthi isikhathi sesiguqukile, ngakho abanabo ubuntu noma isineke, futhi kungenzeka ukuthi bangabi nalo uthando noma ukuhlonipheka okungcwele. Laba bantu abangenangqondo kakhulu! Ngabe banalo iconsi lobuntu obujwayelekile? Banabo ubufakazi abangakhuluma ngabo? Abanakho ukuqondisisa nomqondo nhlobo. Kunjalo, ezinye zezindima zezijwayezo zabantu ziphambukile futhi ziyiphutha elidinga ukulungiswa. Kufana nempilo kamoya yabantu abalukhuni noma ababukeka bengenayo imizwa futhi nobuwula bangaphambilini—zonke lezi zinto kufanele ziguquke. Uguquko aluchazi ukuthi wentule ukuzithiba noma uzitike ngokwenyama, noma usho noma yini oyifunayo. Ukukhuluma ngobudedengu ngeke kulunge! Ukuziphatha njengomuntu ojwayelekile ukukhuluma ngokuhambisana. Uyebo uchaza uyebo, ucha uchaza ucha. Qiniseka emaqinisweni futhi ukhulume ngendlela efanele. Ungakhohlisi, ungaqambi amanga.

kwesithi “Izinga Lithuthukiselwa Ukuthola Insindiso kaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ezimweni zabantu abejwayelekile abukho ubugwegwe noma inkohliso, abantu banobudlelwano obejwayelakile nabanye, abazimeli bodwa, nezimpilo zabo azihambeli phansi noma zihlehlele emuva. Kanjalo futhi, uNkulunkulu uyaphakanyiswa phezu kwabo bonke, amazwi Akhe asabalala angene kubantu, abantu bahlala ngokuthula nabanye, futhi, ngaphansi kwesandla nokuvikelwa nguNkulunkulu, umhlaba ugcwaliswa ukuzwana, ngaphandle kokugxambukela kukaSathane, nenkazimulo kaNkulunkulu inokubaluleka okukhulu phakathi kwabantu. Abantu abanje bafana nezingelosi: bamsulwa, bayaphila, abakhonondi neze ngoNkulunkulu, banikela wonke amandla abo kuphela enkazimulweni kaNkulunkulu emhlabeni.

kwesithi “Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesithupha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Isintu esivamile okukhulunywa ngaso asikho kakhulu ngaphezu kwemvelo njengoba abantu becabanga, kodwa siyakwazi ukunqoba izibopho zabo bonke abantu, izehlakalo, nezinto, sinqobe amandla endawo ezungezile, futhi siyakwazi ukusondela Kimi futhi sixhumane Nami kunoma iyiphi indawo kanye nokunoma yisiphi isimo.

Kwesithi Amazwi Kanye Nobufakazi bukaKristu Ekuqaleni

kumele nazi ukuthi uNkulunkulu uthanda umuntu owethembekile. … Ukwethembeka kusho ukunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu; ungamenzi isiwula kunoma yini; uvuleleke Kuye kukho konke, ungalifihli iqiniso; ungakwenzi lokho okuzokhohlisa labo abaphezulu futhi kudukise labo abangaphansi; nokungakwenzi lokho okwenzela ukuzincengela kuNkulunkulu. Ngamafuphi nje, ukwethembeka ukuzehlukanisa nokungcola ezenzweni zakho kanye nasemazwini, kanye nokungakhohlisi uNkulunkulu noma umuntu.

kwesithi “Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Nginezifiso eziningi. Ngifisa sengathi ningaziphatha ngendlela efanele, nithembeke ekufezeni umsebenzi wenu, nibe neqiniso nobuntu, nibe ngabantu abangadela konke banikele ngokuphila kwabo ngenxa kaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mathemba asuka ekuntuleni nasekukhohlakaleni kanye nasekungalalelini kwenu.

kwesithi “Iziphambeko Ziyokwenza Umuntu Aye Esihogweni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Nintula ubuntu, indlela eniphila ngayo iphansi kakhulu futhi inehlisa isithunzi, aninabo ubuntu, futhi aninakho ukuqonda. Yingakho kumele nizihlomise ngezinto zobuntu. Ukuba nonembeza, ingqondo, nokuqonda, ukwazi ukuthi kumele nikhulume kanjani nokuthi nizibone kanjani izinto, ukunaka inhlanzeko, ukuziphatha njengabantu abajwayelekile—zonke lezi yizinto zobuntu obujwayelekile okumele nizazi. Uma nikwenza kahle lokhu, ubuntu benu buzoba sezingeni elifanele. Okunye ukuthi nizihlomisele impilo kamoya. Kumele niwazi wonke umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni, futhi kumele niwabone wonke amazwi Akhe. Kumele nazi indlela yokuthobela izinhlelo zakhe, futhi nazi ukuthi ufezwa kanjani umsebenzi womuntu odaliwe. Lezi yizinto ezimbili okumele ungene kuzo namuhla.

kwesithi “Isenzo (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

UNkulunkulu ucela abantu ukuba baphile izimpilo ngokwempilo yangokoqobo, hhayi nje enkonzweni kuphela; kodwa ukuba baphile iqiniso empilweni yabo yangokoqobo, hhayi nje enkonzweni kuphela; ukuba bagcwalise imisebenzi yabo yempilo yangokoqobo, hhayi nje enkonzweni kuphela. Ukungena empilweni yangokoqobo, umuntu kufanele aphendukisele yonke into empilweni yangokoqobo. Uma abakholwa kuNkulunkulu bengakwazi ukungena empilweni yangokoqobo bazazi noma baphile ubuntu empilweni yangokoqobo, bazoba yizahluleki. Labo abangamlaleli uNkulunkulu yibo bonke abantu abangeke bakwazi ukungena empilweni yangokoqobo. Yibo bonke abantu abakhuluma ngobuntu kodwa baphile ngemvelo yamadimoni. Yibo bonke abantu abakhuluma iqiniso kodwa baphile ngokwezimfundiso esikhundleni salo. Labo abangakwazi ukuphila iqiniso empilweni yangokoqobo yilabo abakholwa kuNkulunkulu kodwa abazonda futhi bemphika Yena. Kufanele uzejwayeze ukungena empilweni yangokoqobo, uwazi amaphutha akho, ukungalaleli nokunganaki, kanye nobuntu bakho obungajwayelekile kanjalo nobuthakathaka bakho. Ngaleyo ndlela, lonke ulwazi lwakho luzodidiyelwa esimweni sakho sangokoqobo nezingqinamba. Yilolu hlobo lolwazi kuphela olungolweqiniso futhi olungakuvumela ukuba uqonde kahle isimo sakho futhi ukwazi ukuthola inguquko yesimo sakho.

kwesithi “Ukudingida Impilo Yasenkonzweni Nempilo Yangokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngaphandle babonakala belungile futhi babonakala bengenabo ubuhlobo obuhle nabanye, nakuba bekhuluma ngokufanele, abakhulumi ngokunganaki, futhi bayohlale bekwazi ukuthulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo kwanele ukuthi asetshenziswe uMoya oNgcwele. Lo muntu olungile uNkulunkulu akhuluma ngaye ubonakala engenabo ubuhlobo obuhle nabanye, engenalo uthando lwangaphandle noma imikhuba ejwayelekile, kodwa lapho bexoxa ngezinto zomoya bangayivula inhliziyo yabo futhi bacacisele abanye baphinde babakhanyisele ngokungazigodli ngezinto abazitholile ekuhambeni kwabo phambi kukaNkulunkulu. Yile ndlela abaveza ngayo uthando lwabo ngoNkulunkulu futhi banelise intando kaNkulunkulu. Lapho bonke abanye bebanyunda futhi bebahleka, bayakwazi ukungathonywa abantu bangaphandle, izimo, noma izinto, futhi basengazithulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo ubonakala enokuqonda kwakhe. Kungakhathaliseki ukuthi abanye benzani, inhliziyo yabo ayilokothi ishiye uNkulunkulu. Lapho abanye bexoxa ngokujabula futhi behalalisa, izinhliziyo zabo zisephambi kukaNkulunkulu, benza amazwi kaNkulunkulu noma bathandaza buthule kuNkulunkulu enhliziyweni yabo, befuna izinhloso zikaNkulunkulu. Abalokothi benze ukulondoloza ubuhlobo obuhle nabanye abantu bube yinto ebalulekile. Umuntu onjalo ubonakala engenayo ifilosofi yempilo. Ngaphandle, lo muntu uyaphila, uyathandeka, umsulwa, kodwa futhi uzolile. Umuntu onjalo uNkulunkulu amsebenzisayo.

kwesithi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abaneqiniso yilabo asebebhekane nezimo ngeqiniso, abangama beqinile ebufakazini babo, futhi bame baqinile endaweni yabo, bame ngakuNkulunkulu, ngaphandle kokuhlehla, futhi abangaba nobudlelwano obujwayelekile nabantu abathanda uNkulunkulu, abathi uma izinto zenzeka kubo, bekwazi ukulalela uNkulunkulu ngokupheleleyo, futhi bamlalele uNkulunkulu kuze kube sekufeni. Ukwenza kwakho nezambulo zokuphila kwangempela kuwubufakazi bukaNkulunkulu, futhi lokhu kuwukuphila ngokuvumelana komuntu kanye nobufakazi ngoNkulunkulu, futhi lokhu kuwukuthokozela uthando lukaNkulunkulu ngeqiniso; uma usufinyelele kuleli zinga, umphumela ofanele uzobe usufeziwe. Usunokuphila okuvumelana ngempela futhi zonke izenzo zakho zibhekwe ngabanye ngokuncoma. Ukubonakala kwakho akunakekile, kodwa uphila ngokuvumelana nempilo yokukholeka, futhi lapho ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, uyaqondiswa futhi ukhanyiselwe Nguye. Uyakwazi ukukhuluma intando kaNkulunkulu ngamazwi akho, ukhulume iqiniso, futhi uyakuqonda ukukhonza ngomoya. Ukhulume ngokusobala, uhloniphekile futhi uqotho, awulwisani futhi awuphoxi, uyakwazi ukulalela ukuhlela kukaNkulunkulu futhi ume uqinele ebufakazini bakho uma izinto zenzeka kuwe, uzothile futhi unokuzibamba noma ngabe ubhekene nani. Lolu hlobo lomuntu olubone uthando lwangempela lukaNkulunkulu. Abanye abantu basebancane, kodwa benzisa okomuntu ophakathi nendawo ngokukhula, bakhulile, bangenwe iqiniso, futhi banconywa abanye—futhi yilaba bantu abanobufakazi, futhi bawukubonakaliswa kukaNkulunkulu.

kwesithi “Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukuhlanganyela Komuntu

Umuntu okholwa kuNkulunkulu ngempela uzokwenza okungenani lezi zingxenye ezinhlanu zempilo yangokomoya nsuku zonke: funda izwi likaNkulunkulu, thandaza kuNkulunkulu, khuluma iqiniso, hlabelela amaculo nezindumiso, futhi ufune kukho konke. Uma futhi unempilo yemihlangano, uzothola injabulo enkulu. Uma umuntu enekhono elivamile lokwamukela, okusho ukuthi ekwazi ukubona izinhloso zikaNkulunkulu emuva kokufunda amazwi kaNkulunkulu ngokwakhe, aqonde iqiniso, futhi akwazi ukuhambisana neqiniso, khona-ke ungasho ukuthi umuntu onjalo uyophumelela ekukholweni kuNkulunkulu. Uma umuntu engenayo impilo yangokomoya enjalo, noma uma impilo yakhe yangokomoya ingeyesimo esingajwayelekile kakhulu futhi yenzeka ngezikhathi ezithile, khona-ke lowo muntu ungodukile futhi uyikholwa elididekile. Amakholwa adidekile awanayo impilo yokomoya futhi awakwazi ukufeza okuningi lapho enza umsebenzi wawo. Ukukholwa kuNkulunkulu ngaphandle kokuphila impilo yangokomoya kungukukholwa kuNkulunkulu ngezindebe nje zomlomo, kodwa akekho uNkulunkulu futhi ngokuqinisekile akukho ukwesaba uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Bangaba kanjani pho nomfanekiso womuntu ojwayelekile? Ngibona abanye abantu abangabonakali nhlobo njengabakholwa kuNkulunkulu. Kusukela endleleni yabo yokuphila kanye namazwi nezenzo zabo zansuku zonke, babonakala ngokuphelele njengabangakholwa. Abanakho neze ukufana nabantu abajwayelekile, futhi izinto abazishoyo nabazenzayo azakhi neze. Abanye bayazondwa, bayacasukelwa, noma bakhishwa inyumbazane. Lokhu akuyona nje kuphela into ehlambalaza uNkulunkulu, kodwa futhi kubambezela umsebenzi wabo kuphinde kulethe izinkinga emsebenzini wabo wokushumayela wesikhathi esizayo. Kunezinhlobo eziningana zezimo okudingeka uzinake:

Ukuxhumana umuntu ojwayelekile anakho nabanye abantu kuhloniphekile futhi kulungile, okwangempela futhi kunesizotha. Kodwa lokhu akunjalo kwabanye abantu, abanezimfihlo, abangathembekile, futhi abenza izimpawu kubantu ngamehlo lapho bekhuluma. Abanakho ukuziphatha kwabantu abajwayelekile; banokufana okuncane nesela, umuntu owenza abantu bahlale beqaphele uma benaye. Abanye abantu vele bazalwe benokungabukeki kahle. Uma bephinde bangagqoki kahle, ngeke babe nokubukeka okuhloniphekile nokuqotho, futhi lokhu kubazolethela ubunzima ekufezeni umsebenzi wabo. Kudinga ngempela ukuzejwayeza nokufunda ukufeza umsebenzi wakho ngokufanele. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abajwayelene futhi ngokuvamile baye bahlulele ngokubuka ingaphandle, ngakho-ke uma ngempela ubukeka njengesela khona-ke noma ngubani ngeke akhululeke uma enawe. Ngakho-ke, kufanele ufunde ukwazi ukuthi ugqokeni nokugqoka njengomuntu ohloniphekile noqotho, uthembeke futhi wethembeke futhi ube qotho emazwini nasezenzweni zakho. Akumele neze ube ngothanda izinto eziphathekayo noma wenze izimpawu ngamehlo uma ukhuluma nabantu, futhi ngaphezu kwalokho, kufanele ube nokuzithiba. Ungehli wenyuka ezindlini zabanye abantu noma uthinte izinto zabo. Ungabuki izinto okungafanele uzibuke noma uye lapho kungafanele uye khona. Ziphathe kahle ukuze abantu bakwazi ukukhululeka lapho benawe ngakho-ke bakwethembe futhi babe nombono omuhle ngawe. Ngaleyo ndlela, ungakwazi ukufeza umsebenzi wakho kahle. Lezi yizinto abanye abantu okufanele bazinake.

Kunesinye isimo lapho abanye abantu bengakwazi ukuzwana nabanye futhi bengakwazi ukukhuluma noma ukuhlanganyela nabanye ngendlela ejwayelekile. Abanayo ngisho nemizwa yabantu abantu abajwayelekile okufanele babe nayo. Into nje abayaziyo ukuthi bangawenza kanjani umsebenzi wabo ngokushesha bese behamba emuva kwalokho, futhi kubonakala sengathi abaqondi lutho olunye. Abakhombisi luthando uma behlangana nabanye abantu, nokwenza abantu bangakwazi ukuba nemfudumalo noma uthando. Esikhundleni salokho, kunomuzwa wonya, njengokungathi kufike umbulali ononya. Bangawenza kanjani umsebenzi wabo ngokuyikhona uma benje? Kufanele usebenzise izinto ezahlukene ukuze unonge ukudla. Kumele unakisise ngisho nakakhulu lapho usebenzisana nabantu—akufanele ucobe abantu. Ngaphansi kwezimo ezivamile, ukuxoxa nomuntu usuku noma ingxenye yosuku kufanele kukwazi ukumshiya nesithombe esihle—esiqondile, esinomusa, nothando, nesineqiniso, somuntu okulula ukuzwana naye, nomzalwane noma udadewethu olungile ngokungavamile. Ukwenza izinto ngendlela eyodwa, engenazo lezi zinto abantu bonke okufanele babe nawo, futhi engenabo ubuhlakani—lokhu kuzokwenza kube nzima ukwenza izinto. Lokhu ukusilela abanye abantu abanakho, futhi kuhle uma kusheshe kulungiswa futhi kwelashwe.

Kunesinye isimo, futhi leso esokuqhuba umsebenzi wokushumayela ngaphandle kobuhlakani: ukungabuki izimo lapho uxoxisana nabantu, ukungakwazi ukubukisisa isimo noma ukufuna amathuba, ikakhulukazi nokungakwazi ukubona lapho kufanelekile ukuqala; ukungabi nayo indlela noma icebo lapho wenza izinto, ungathathi izinyathelo ezifanele, ukuvele uphubuke nje ukhulume phambi kwabantu bese ushiya masinyane lapho beqala bethi bayakhuluma nabo. Ukwenza ngale ndlela kwenza umuntu abonakale enganaki, engenangqondo, futhi eyisiwula kakhulu. Lokhu futhi kuwukusilela abantu abanakho, futhi wonke umuntu uke waba nokwehluleka okuningi kulokhu. Ukusabalalisa ivangeli akunakwenziwa ngaphandle kokuhlakanipha noma ukubekezela. Uma ungenaso isineke ngokwengeziwe uzohluleka ngokwengeziwe. Ukuphuza ukucasuka nokuba nobuhlakani kuyahlomulisa, kanti labo abangenasineke futhi abakwazi ukuzikhuza futhi abangenabo ubuhlakani ngeke neze bakwazi ukwenza lo msebenzi. Kungcono uma umuntu osheshayo ukucasuka emataniswe nomuntu ophuzayo ukucasuka. Uma bobabili bengenaso isineke khona-ke bazogcina bebuyela ekhaya ngokushesha. Ukusabalalisa ivangeli nokwenza umsebenzi wobufundisi yizinto ezahlukene. Umsebenzi wokuvangela udinga kakhulu ubuhlakani, uthando, nesisa. Lo msebenzi awukwazi ukwenziwa ngaphandle kwesineke esikhulu. Uma kunesidingo, kuzomele uphinde uzithobe ukuze ubonise uthando oluqotho nolucacile onalo ngabantu. Abanye baye bathinta abanye ngokujulile ngokuba baguqe phansi bacele umusa kaNkulunkulu ngesikhathi esibaluleke kakhulu. Lokhu akunakwenziwa ngaphandle kwesineke nangaphandle kwenhliziyo eqotho nenothando.

Kukhona futhi nabanye abantu abanokuziphatha okuphansi abathatha ikhaya lomndeni obasingethe njengendlu yabo. Benza noma yini abayifunayo ngaphandle kokwazi imithetho, basebenzisa futhi badlale nganoma yini abayibonayo njengokungathi abakaze bawubone umhlaba, bahambe futhi babhekabheke nxazonke. Abantu abanjalo bavusa intukuthelo nokungajabuli kwabanye, ababekezela bethukuthele ngoba nje bengakwazi ukuthi cha. Kukhona ngisho nalabo abacela ukubolekwa imali noma ukusebenzisa izinto zabanye abantu emuva kokuchitha izinsukwana ezimbalwa bebazi futhi bengakajwayelani. Lokhu ngempela kubeka abantu esimweni esinzima. Kukhona nalabo ababonisa ukungaqeqesheki lapho behlala emakhaya abanye abantu ngokuzitika ngenkanuko, ukungahloniphi abanye, benza amahlaya anganambitheki futhi bengenakuhlonipheka, baphelelwe yikho konke ukuhlonipheka kwabangcwele. Yize ngingaphikisani nokwenza amahlaya, amahlaya angamhloniphi uNkulunkulu namahlaya anenhlamba awalungile. Kuyinto enhle ukuhlekisa nokuhlakanipha ukuze abantu bazizwe bejabule futhi bekhululekile, kodwa amahlaya angcolile enyanyisayo futhi acasula abantu kungakuhle agwenywe. Ngibona abanye abantu abantula kakhulu indlela umuntu okufanele aziphathe ngayo. Nakuba wonke umuntu eneziphambeko, kufanele okungenani kube nokuzithiba enkohlakalweni, ukuziphatha okuhle, ukuhlonipha abanye abantu, kanye nokuqonda imithetho, ukuze abantu babonakale befanelekile phambi kwabanye. Kungokuziphatha ngale ndlela kuphela lapho ungahlomulisa khona abantu. Igama likaNkulunkulu futhi ngeke lihlaziswe futhi ukugcwalisa umsebenzi wakho kuzothela izithelo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi ikholwa likaNkulunkulu liziphathe njengomuntu ofanelekile. Umuntu okholwa kuNkulunkulu kodwa engenzi njengumuntu ofanelekile nakanjani akanabo ubuntu futhi ngokuqinisekile akanalo iqiniso kuyena. Umuntu ongathandwa ngabanye uyisinengiso nakakhulu kuNkulunkulu. Umuntu ongenabo ubuntu akasindiswa kalula ngisho noma ekholwa kuNkulunkulu. Endlini kaNkulunkulu, umuntu okholwa kuNkulunkulu kodwa engenzi njengomuntu ofanelekayo ungumuntu olukhuni, umuntu osengozini. Uma umuntu engazange aguquke nhlobo ngesikhathi somsebenzi wokusindisa kukaNkulunkulu futhi esenokubukeka okusabusathane kwabangakholwa, khona-ke lapho usuku lukaNkulunkulu lufika, lolu hlobo lomuntu ngokuqinisekile luzojeziswa. Abanye abantu abayazi indlela yokuziphatha nemithetho ngoba abatholanga ukufundiswa kahle ngabazali, kepha lokhu kungafundwa futhi umuntu azejwayeze ukukwenza. Kudingeke kakhulu ukuqonda ukuthi yiziphi izinto umuntu ojwayelekile okufanele ahlome ngazo. Ukwazi ukuba ngumuntu ofanelekile nokungena empilweni yobuntu obujwayelekile kuyisifundo okufanele sifundwe. Uma ukholwa kuNkulunkulu, kumele ufune insindiso futhi uphile impilo enenjongo. Ukungabi nolwazi lobuntu ngeke kwamukeleke nakho. Abaningi bethu makholwa kuNkulunkulu bakhulela emindenini yabazali abasebenzayo. Abazali bethu abanalo ulwazi oluningi noma ubuhlakani kodwa bazi kuphela ukwenza imali yokondla imindeni yabo. Eqinisweni abakwazi ukukhulisa izingane zibe ngabantu abadala. Abantu abanjengathi ngempela bayadabukisa. Emuva kokubhekana ngezindlela ezahlukene zenkohlakalo kaSathane, konke esikwaziyo ukwenza konke okudingekayo ukuze sifune indlela yokuphumelela empilweni. Ngenxa kaNkulunkulu osenyameni eza ezosisindisa, manje sesiyabazi ubungako benkohlakalo yomuntu, lokho umuntu akuntulayo, nendlela yokufuna ukuthola iqiniso nokuphila. Ukuqonda konke lokhu kungumusa kaNkulunkulu.

Kusekhona izimo ezimbalwa ezibucayi kakhulu. Wonke umuntu ubona ngokucacile ukuthi izinhlobo ezahlukene zabantu ababi sezivele zazembula. Abanye abayihloniphi imingcele phakathi kwabesilisa nabesifazane futhi bahlanganyela ekuziphatheni kwenkanuko okuyinto enengekayo neyenyanyisayo ukuyibona. Bayizikhohlakali ezingenakulungiswa, bangcole ukudlula izilwane. Lezi zinhlobo zabantu ziyoba nesijeziso esibi ngokwengeziwe esibalindele ekugcineni. Kukhona olunye uhlobo lomuntu: Mhlawumbe umndeni wabo umpofu kakhulu futhi abakwazi ukuphila, ngakho noma nini lapho benethuba bayothatha, ngokuzitapela emalini nasezintweni eziphathekayo. Bangcolile futhi banezimilo ezimbi. Laba bantu abakwazi ukwazisa umusa futhi abafanelekile ukudatshukelwa. Kukhona nalabo abenza noma yibuphi ububi abathandayo ukubenza, baqamba amanga bakhohlise abantu yonke indawo babemuke izinto zabo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi bayaziveza, bavumela abanye ukuba bababone kahle futhi bathole ukuzondwa nokwenyanywa ngabanye abantu ngaphambi kokuba bagcine belahlwa ekugcineni. Bonke laba benzi bokubi bangabantu uNkulunkulu abazondayo. Lezi yizigebengu kulesi simo, futhi uhlobo lokujeziswa ezizoluthola luzonqunywa ngokuthi izimo ziqhubeka futhi ziguquke kanjani. Ngethemba ukuthi wonke umuntu angathatha ukwehluleka kwalaba bantu njengesixwayiso, ukuze bagweme ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu nokuthola isijeziso. Ngethemba ukuthi wonke umuntu uzoziqaphela.

Kukhona izinto eziyi-10 okufanele ziqashelwe futhi zenziwe uma kuziwa ekuziphatheni ngendlela umuntu ojwayelekile okufanele aziphathe ngayo:

1. Landela indlela yokuziphatha, yazi imithetho, futhi uhloniphe omdala bese unakekela omncane.

2. Phila ngendlela efanele; ezoba yinzuzo kuwena nakwabanye.

3. Gqoka ngendlela ehloniphekile futhi eqondile; izingubo eziyinqaba noma eziyinkimbinkimbi azivunyelwe.

4. Ungalokothi, nangenxa yanoma yisiphi isizathu, uboleke imali kubafowenu noma odadewenu, futhi ungasebenzisi izinto zabanye abantu noma kanjani.

5. Ukuxhumana nabobulili obuhlukile kumele kube nemingcele; okwenziwayo kufanele kube nesithunzi futhi kube ngokulungile.

6. Ungaphikisani nabantu; funda ukulalela abantu ngesineke.

7. Qaphelisisa mayelana nenhlanzeko, kodwa ngokuqondene nezimo zangempela.

8. Zibandakanye ekuhlanganeni nasebudlelwaneni nabantu, funda ukubahlonipha nokubacabangela, futhi thandanani.

9. Yenza okusemandleni akho ukusiza labo abaswele; ungathathi noma wamukele izinto ezivela kwabanye abantu.

10. Ungavumeli abantu bakusebenzele; ungavumeli abanye benze umsebenzi okufanele uwenze ngokwakho.

Imithetho eyi-10 engenhla kufanele ibe yimithetho ewumkhawulo omncanyana okufanele ulandelwe yibo bonke abakholwa kuNkulunkulu ekuphileni kwabo. Abantu abephula le mithetho banezimilo ezimbi. Ungasho ukuthi le yimithetho yendlu kaNkulunkulu. Labo abavame ukuyephula ngokuqinisekile bayolahlwa ngaphandle.

Bonke labo abafuna iqiniso nabo badinga ukulandela izimpawu eziyi-10 zesimilo sabangcwele basendulo. Abantu abavame ukwenza nokugcina le mithetho nakanjani bayohlomula kakhulu. Iyahlomulisa kakhulu.

Izimiso eziyi-10 zokuhambisana nokuhlonipheka kobungcwele:

1. Qhuba ukwakhiwa ngokomoya ekuseni ngokuthandaza-ufunde izwi likaNkulunkulu cishe isigamu sehora.

2. Funa izinhloso zikaNkulunkulu ezintweni zonke nsuku zonke ukuze uzisize wenze ukuphila iqiniso ngokunemba okwengeziwe.

3. Khulumisana nabo bonke oxhumana nabo, nifunde omunye komunye ukuba niqhubekele phambili nobabili.

4. Yiba nemicabango emihle nenethemba empilweni, futhi uvame ukuhlabelela izingoma nezindumiso futhi ubonge ngomusa kaNkulunkulu.

5. Ungazixaki ngezinto zomhlaba; sondela kuNkulunkulu enhliziyweni yakho njalonjalo futhi ungagxambukeli.

6. Gcina ubuhlakani bakho enhliziyweni futhi uqhelelane nezindawo ezimbi neziyingozi.

7. Ungaqophisani nabantu, khuluma iqiniso, futhi uzwane nabanye.

8. Zimisele ukwenza konke okusemandleni ukusiza abanye, unciphise ukukhathazeka kwabo, futhi ubasize baxazulule ubunzima babo ekungeneni ekukholweni kuNkulunkulu.

9. Funda ukulalela abantu, ungabusi phezu kwabantu futhi ungabacindezeli; vumela abantu bathole imihlomulo kuzo zonke izinto.

10. Khonza uNkulunkulu kaningi enhliziyweni yakho, umvumela abe yiNkosi futhi umenelisa kukho konke.

Izimiso eyi-10 ezingenhla zokuphila kwabantu kanye nezindlela eziyi-10 zokuhambisana nokuhlonipheka kwabangcwele zonke yizinto abantu abakwaziyo ukuzenza. Abantu bangazenza lezi zinto uma beziqonda. Ngisho ngezinye izikhathi bechezuka kuzona, lokho akunzima ukukuxazulula. Asikho isidingo sokukhuluma ngabantu abathile ubuntu babo obubi ngokwedlulele.

Ungase ungakwazi ukuqonda amaqiniso ajulile, kodwa kufanele okungenani uqonde ukuthi yiluphi ulwazi lwesintu esijwayelekile okufanele ube nalo. Abantu abangakwazi ngisho nokulalela lezi zimiso ezimbalwa abafani neze nendlela abantu okufanele babe yiyo, futhi empeleni abehlukile ezilwaneni ezembethe izembatho zabantu. Ngeluleka abanye abantu ukuthi bangaziphathi kabi futhi bazihloniphe. Ungenzi izinto ezihlaza uNkulunkulu futhi usetshenziswe njengehlaya nguSathane. Isikhashana esincane sokwaneliseka enyameni singaletha ukuphoxeka nobuhlungu baphakade. UNkulunkulu usezojezisa abantu maduzane. Ukujeziswa kuyinto ebuhlungu kakhulu futhi eyihlazo kakhulu. Ukungakwazi ukuthola umvuzo esikhundleni salokhu uthole isijeziso kungakwenza ungakwazi ukuqhubeka ubhekane nempilo. Awucabangi kanjalo?

Ubuntu obuvamile ikakhulu bukhomba ekubeni nonembeza nengqondo, ukuba nesimilo nesithunzi. Unembeza nomqondo kuhlanganisa ukubonisa ukubekezela, ukuba nesineke kwabanye, ukwethembeka, ukuphatha abantu ngobuhlakani, nokuba nothando lwangempela kubafowenu nodadewenu. Lezi yizici eziyinhlanu ezijwayelekile okufanele abantu babe nazo.

Isici sokuqala ukuba nenhliziyo yokubekezela. Ukubekezela kusho ukuthini lapha? Kusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi yiziphi iziphambeko esizibonayo kubafowethu nodadewethu kufanele sibaphathe ngendlela efanele, singabakhiphi inyumbazane futhi singabathethisi. Ukubaphatha ngendlela efanele ukuveza ukubekezela nokuqonda. Uma sibona amaphutha noma inkohlakalo kwabanye abantu kufanele sikhumbule ukuthi lesi yisikhathi somsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa, nokuthi umuntu ngamunye wabakhethiwe bakaNkulunkulu banesambulo senkohlakalo. Kuyinto evamile futhi kufanele sikuqonde lokhu. Ngaphandle kwalokho, sidinga ukubheka eyethu inkohlakalo, isambulo sayo okungenzeka singabi ngesincane kunesabanye abantu. Indlela esibuka ngayo esethu isambulo sokukhohlakala kumele kube yindlela esibuka ngayo isambulo sokukhohlakala kwabanye. Ngaleyo ndlela, singakwazi ukubekezelela abanye futhi sithole umphumela wokubekezela. Uma ungakwazi ukubekezelela abanye abantu, kusho ukuthi kunenkinga ngomqondo wakho futhi ubonisa ukuthi awuwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Kusho ukuthini ukungazi umsebenzi kaNkulunkulu? Ukungazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu okwamanje awuphelile, nokuthi umuntu usaphila ngesikhathi somsebenzi wokusindisa kukaNkulunkulu futhi akakapheleliswa. Ngakho-ke, wonke umuntu ngokungegwemeke uzokwambula inkohlakalo. Manje wonke umuntu ngokuvamile ufuna iqiniso, ukwazi eyakhe inkohlakalo, nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Wonke umuntu usesikhathini sokungena eqinisweni futhi akakalitholi ngokugcwele iqiniso. Kulapho abantu bethola iqiniso kuphela lapho isimo sabo sokuphila sizoqala ukuguquka khona. Lapho abantu sebeqonda leli phuzu bayoba nomqondo womuntu ojwayelekile. Lapho abantu benokuqonda bayobaphatha abanye ngokunomqondo. Uma abantu bengenangqondo ngeke baphathe omunye umuntu ngokunengqondo. Le yingxenye yokubekezela.

Isici sesibili yisineke. Ukubekezela nje kuphela akwenele; kumele futhi ube nesineke. Ngezinye izikhathi ungaba nokubekezela nokuqonda, kodwa kunzima ukugwema ukuba umfowethu noma udade othile enze okuthile okungakulimaza noma kukucasule. Esimweni esinjalo kulula ukuba nesimo somuntu sengqondo yokukhohlakala siziveze. Sonke siyathanda ukulwa nokuvikela isithunzi sethu, sonke siyazicabangela futhi sithanda izinto ezingenalusizo. Ngakho uma othile esho okuthile okukulimazayo noma enza okuthile okukucasulayo, kufanele ube nesineke. Pho yini isineke? Isineke siphinde sabandakanywa emkhawulweni wengqondo. Sidinga ingqondo ukuze sibe nesineke. Kodwa singaba kanjani nesineke? Uma ufuna ukuba nesineke kwabanye, okokuqala kudingeka ubaqonde, okusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ubani osho okuthile okukulimazayo, kufanele wazi ukuthi ucabange kanjani nokuthi ubhekane kanjani nalokho. Kufanele uqale uqonde lokhu: Amazwi akhe angilimazile. Lokho akushilo kubonakale sengathi kudalula ukwehluleka kwami futhi bekubonakala sengathi kuqondiswe kimi. Uma amazwi akhe eqondiswe kimi, usho ukuthini ngawo? Ingabe uzama ukungilimaza? Ingabe ungibona njengesitha sakhe? Ingabe uyangizonda? Ingabe ufuna ukuphindisela ngokuthile kimina? Angizange ngimcasule, ngakho impendulo yale mibuzo ngeke ibe uyebo. Uma kunjalo, ngakho-ke kungakhathaleki ukuthi lo mfowethu noma udadewethu uthini, ubengenayo injongo yokungilimaza noma ukungiphatha njengesitha sakhe. Lokho kuqinisekile. Lapho esho la mazwi ubemane nje esho lokho okucatshangwa ngumuntu ojwayelekile, kunokuba ewaqondise kumuntu othile. Kungashiwo ukuthi ubezikhulumela iqiniso, exoxa ngolwazi, eveza inkohlakalo yabantu, noma evuma esakhe isimo esonakele, ngokuqinisekile ubengaqondisi kumuntu othile. Okokuqala unikeza ukuqonda, khona-ke intukuthelo yakho iphele, uzobe-ke usukwazi ukuthola isineke. Khona-ke omunye angabuza athi: Uma umuntu engihlasela futhi engiqonda ngenhloso, futhi esho lezi zinto ngenhloso kuphela ukuze afeze injongo ethile, khona-ke ngingaba kanjani nesineke? Kumele ube nesineke kanje: Ngisho noma othile engihlasele ngamabomu, kufanele nalapho ngibe nesineke. Lokhu kungenxa yokuthi ungumfowethu noma udadewethu hhayi isitha sami, futhi ngokuqinisekile abayena udeveli, uSathane. Akunakugwenywa ukuthi abafowethu nodadewethu bazokwambula inkohlakalo ethile futhi babe nezinhloso ezithile ezinhliziyweni zabo. Lokhu kujwayelekile. Ngiyaqonda, futhi kufanele ngibe nozwelo nesineke. Uma uke wacabanga ngale ndlela, kufanele uthandaze kuNkulunkulu uthi: "Nkulunkulu, kukhona oselimaze isithunzi sami. Angikwazi ukwamukela ukuphoxeka futhi kungenza ngihlale ngifuna ukuthukuthela futhi ngimhlasele. Lokhu ngempela kuyisambulo sokukhohlakala. Ngangivame ukucabanga ukuthi nginothando kubantu, kodwa manje ukuthi amazwi omuntu angihlabe enhliziyweni futhi angikwazi ukukubekezelela lokhu. Ngifuna ukugadla ngibuyisele. Ngifuna ukuziphindiselela. Akukho uthando lapha! Akuyona yini inzondo konke lokhu? Ngisenenzondo enhliziyweni yami! Nkulunkulu, indlela onesihe kithi futhi osithethelela ngayo izono zethu kufanele kube yindlela esihawukela ngayo abanye. Akufanele sibambelane amagqubu. Nkulunkulu, ngicela ungivikele, ungavumeli imvelo yami ivuke. Ngifisa ukukulalela futhi ngihlale othandweni Lwakho. Asimlaleli futhi simelana noKristu noNkulunkulu kaningi kakhulu, kepha uKristu usenesineke kithina. UNkulunkulu weza lesi sigaba somsebenzi Wakhe ngesineke nangothando olukhulu. Kungakanani ukuhlupheka, ukuhlazeka nokunyundelwa okwadingeka uKristu akubekezelele? Uma uKristu akwazi ukubekezela, khona-ke ukubekezela okuncane okudingeka sibe nakho akulutho! Okufanele sikubekezelele akunakuqhathaniswa nalokho kukaKristu...." Uma uthandaza ngale ndlela uzozizwa sengathi ukhohlakele kakhulu, awubalulekile neze, futhi ungomncinyane kakhulu, futhi yilapho khona lapho uzokwazi ukuba nesineke, lapho ungasathukuthele futhi ukufutheka kwakho kuzocinywa. Yileyo ndlela ongathola ngayo isineke.

Isici sesithathu ukuphatha abantu ngokwethembeka. Ukuthembeka kubantu kusho ukuthi kungakhathaleki ukuthi senzani, noma kungaba ukusiza abanye noma ukushumayeza abafowethu nodadewethu noma ukukhuluma iqiniso, kufanele sikhulume kusuka enhliziyweni. Ungaqambi amanga futhi ungazenzi ongeyikhona. Ngaphezu kwalokho, ungashumayeli lokho ongakwenzanga. Noma nini lapho abafowethu nodade bedinga usizo lwethu kufanele sibasize. Noma yimuphi umsebenzi okudinga siwufeze kufanele siwufeze. Thembeka futhi ungaqambi amanga noma ube nokuzenzisa. ... Yebo, ukuba umuntu othembekile kudinga ukuhlakanipha lapho usebenzisana nabantu abathile. Uma ubona ukuthi lo muntu akathembekile, uma inkohlakalo yakhe ijulile, uma ungaboni ingaphakathi lakhe futhi ungazi ukuthi angenzani, khona-ke futhi ungamtsheli konke. Ukuba umuntu othembekile kudinga izimiso. Ungakhulumi ngokunganaki ngezinto okungafanele ukhulume ngazo. Kufanele sikhulume ngalokho okufanele sikhulume ngakho. Ngaphezu kwalokho, ukuba umuntu othembekile kudinga ukukhuluma ngokuphusile nangokujwayelekile. Ungalokothi uthi komunye umuntu: "Ngizokwethembeka kuwe namuhla ngikutshele konke mayelana nami." Lokhu akukhona ukuba umuntu othembekile. Lona umdlalo wezingane. Kufanele uziphathe ngendlela ejwayelekile. Uthi yena: "Ngiyasebenza namhlanje, ngakho-ke uma kungekho lutho olwenzekayo ngani khona-ke ngizosingatha izindaba zami." Wena uthi: "Hhayi, yima kancane, kumele kuqala ngithembeke kuwena futhi ngikutshele izinto ezithile." Athi yena: "Anginaso isikhathi sokulalela, ngiphuthuma ukwenza izinto." Wena uthi: "Cha, kumele ngibe umuntu othembekile kuwena. Bengivame ukuba nje kuwe kodwa manje kufanele ngibe nje kuwena." Akunabuthutha lokhu? Ukuba umuntu othembekile ukuba umuntu ohlakaniphile hhayi umuntu oyisiphukuphuku. Kumayelana nokuhlakanipha, ukuba sobala nokuvuleleka, futhi ungabi ngokhohlisayo. Kufanele ube umuntu ojwayelekile nonengqondo. Ukuthembeka kusekelwe ekubeni nengqondo. Yilokhu okuchazwa ukuthembeka lapho usebenzisana nabantu, futhi ube umuntu othembekile. Yiqiniso, into ebaluleke kakhulu ngokuba umuntu othembekile ukuba uthembeke kuNkulunkulu. Ngeke kube yinkinga enkulu uma ungumuntu othembeke phambi kwabantu kodwa ungathembeki phambi kukaNkulunkulu futhi umkhohlise? Uma ufuna ukuthembeka phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ngokwemvelo uyathembeka phambi kwabanye. Uma ungeke ukwazi ukukwenza phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ngeke ukwazi ngokwengeziwe ukukwenza phambi kwabanye abantu. Kungakhathaleki ukuthi iyiphi ingxenye yeqiniso noma into enhle ongena kuyo, kufanele uqale uyenze phambi kukaNkulunkulu. Uma ungayenza ngempumelelo phambi kukaNkulunkulu, nakanjani uzokwazi ukuyenza phambi kwabanye abantu. Ungazikhandli uzame ukwenza lokhu noma lokhuya phambi kwabanye kodwa wenze noma yini oyifunayo ngenkululeko phambi kukaNkulunkulu. Lokho ngeke kwamukeleke. Into ebaluleke kakhulu ukuyenza phambi kukaNkulunkulu, ohlola abantu futhi ahlole izinhliziyo zabo. Unokuba nokungokoqobo ngempela uma uphumelela isivivinyo phambi kukaNkulunkulu. Awunakho okungokoqobo uma ungasiphumeleli isivivinyo phambi kukaNkulunkulu. Lesi yisimiso lapho wenza iqiniso.

Isici sesine sibhekene nabantu abanobuhlakani. Abanye abantu bathi: "Ingabe ukuzwana nabafowethu nodadewethu kudinga ubuhlakani?" Yebo, kunjalo, ngoba ukusebenzisa ubuhlakani kunikeza izinzuzo ezinkulu ngokwengeziwe kubafowenu nodadewenu. Abanye bazobuza: "Ingabe ukuhlakaniphela abafowethu nodadewethu akubona ubuqili?" Ukuhlakanipha akubona ubuqili. Kunalokho, kuyinto ephambene ngokuphelele nobuqili. Ukusebenzisa ubuhlakani kusho ukuqaphela indlela okhuluma ngayo nabafowenu nodade lapho benesiqu esincinyane, uma kwenzeka bangakwazi ukwamukela lokho okushoyo. Futhi, kubantu abanesiqu esincane, ikakhulukazi labo abangenalo iqiniso futhi ababonakalisa inkohlakalo ethile futhi abanesimo esithile sokukhohlakala, uma konke ukwenza ngokusobala futhi uvulelekile bese ubatshela konke, ngezinye izikhathi kungaba lula ukuba babe nokuthile abakubambe ngakho noma ukuba basebenzise wena ngakho. Nalokhu akukuhle. Njengoba abantu benesimo esikhohlakele, kufanele uqikelele futhi ube nendlela ethile yokuqikelela lapho ukhuluma. Ukuqikelela lapho unabantu akusho ukuthi ungabasizi noma ngeke ube nothando kubona. Kusho nje ukuthi ungabatsheli ezinye zezinto ezibalulekile mayelana nendlu kaNkulunkulu zisuka nje, futhi ukhulume iqiniso kuphela kubo. Uma bedinga usizo lokomoya empilweni kanye nokuba banikezwe iqiniso, kufanele senze konke ngokusemandleni ethu ukuba sibenelise kulokho. Kodwa uma bebuza ngalokhu nalokhuya kwendlu kaNkulunkulu, noma lokhu nalokhuya ngabaholi bayo kanye nabasebenzi, khona-ke akunasidingo sokubatshela. Uma ubatshela, kunamathuba okuba baluputshule lolu lwazi futhi lokhu kuzothikameza umsebenzi wendlu kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma kuyinto okungafanele bayazi noma into abangenasidingo sokuyazi, khona-ke ungabatsheli. Uma kuyinto okufanele bayazi, yenza konke ongakwenza ukuze ubazise ngayo, ngokuqondile futhi ngaphandle kokubafihlela okuthile. Ngakho-ke yiziphi izinto okufanele bazazi? Ukufuna iqiniso yikho okufanele bakwazi; yiliphi iqiniso okufanele bahlome ngalo, yiziphi izingxenye zeqiniso okufanele baziqonde, yimiphi imisebenzi okufanele bayifeze, yimiphi imisebenzi abafaneleke ukuba bangayifeza, ukuthi bayenza kanjani leyo misebenzi, ukuthi baphila kanjani njengabantu abajwayelekile, indlela yokuphila impilo yasebandleni—yilezi zonke yizinto abantu okufanele bazazi. Ngakolunye uhlangothi, imithetho nezimiso zendlu kaNkulunkulu kanye nomsebenzi webandla akukwazi ukudalulwa kwabangaphandle, kanjalo nezimo zabafowenu nodade akufanele zitshelwe abantu bangaphandle noma abangakholwa emndenini wakho. Lesi yisimiso okufanele kuphilwe ngaso lapho sisebenzisa ubuhlakani. Amagama namakheli abaholi bakho, isibonelo, yizinto okungafanele ukhulume ngazo. Uma ukhuluma ngalezi zinto, awazi ukuthi lolu lwazi lungase luwele ezindlebeni zabangaphandle, futhi izinto zingase zibe nzima kakhulu uma kudluliselwa kwabayizinhloli ezimbi noma abasezinhlanganweni eziyimfihlo. Kumele uhlakaniphe ngalezi zinto. Yingakho ngithi ukuhlakanipha kuyadingeka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma wenza konke ngokusobala nokuvulelekile, awukwazi nje ukuvele utshele noma ubani ulwazi oluyimfihlo. Kufanele usihlole isimo sabafowenu nodadewenu ukuze ubone ukuthi, emuva kokuba ubatshelile, bangase bangabi nobunkulunkulu bese benza ihlaya ngalokho okushilo. Kuyoba yinkinga uma bekuvumela lokhu kuputshuke; kuyolimaza isithunzi sakho. Ngakho ukuba ngothembekile novuleleka kudinga ubuhlakani. Lelo yizinga lesine abantu abajwayelekile okufanele babe nalo—ukubhekana nabantu ngobuhlakani.

Isici sesihlanu ukuba nokukhathalela kwangempela abafowenu nodadewenu abakholwa ngokwempela kuNkulunkulu. Lokhu kubandakanya ukuba nothando oluthile, usizo lwangempela, kanye nomoya wokuzinikela. Kufanele sikhulume ikakhulukazi ngokwengeziwe futhi sinikeze okwengeziwe kulabo abafowethu nodadewethu abafuna ukulandela iqiniso, kungakhathaleki ukuthi bangamakholwa amasha noma sebebe ngamakholwa iminyaka eminingana. Kukhona lesi simiso esithile esisodwa sempilo yasebandleni: Baphathe ngokukhethekile labo abafuna iqiniso. Khuluma nabo kaningi, bahlinzeke kakhulu, futhi ubanisele ngokushesha okwengeziwe ukuze ubasize bakhule masinyane, ukwenza impilo yabo ikhule ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kulabo abangafuni iqiniso, uma kuba sobala ukuthi abathandi iqiniso emuva kwesikhathi eside sokubanisela, khona-ke akunasidingo sokuba kuchithwe umzamo omkhulu kakhulu kubo. Akudingekile ngoba usuvele wenze konke okusemandleni akho. Kwanele ukuthi ugcwalise isibopho sakho. ... Udinga ukubona ukuthi ubani ongagxila kuyena emsebenzini wakho. Ingabe uNkulunkulu uyobaphelelisa labo abangafuni iqiniso? Uma uMoya oNgcwele engayikukwenza lokho, pho kungani kufanele uqhubeke nokwenza lokhu ngobumpumputhe na? Awuwuqondi umsebenzi kaMoya oNgcwele kodwa ngaso sonke isikhathi uziphatha ngokuziqhenya—akubona ubulima nokungazi lokho? Ngakho-ke, nikeza usizo olwengeziwe kubazalwane nodade abafuna iqiniso kuphela, ngoba bangokuqondwe yinsindiso kaNkulunkulu kanye nabakhethiweyo abanqunyelwe ngaphambili Bakhe. Uma sivame ukukhuluma iqiniso nalaba bantu ngenhliziyo eyodwa nangengqondo futhi sinakekelana futhi sinikeza omunye nomunye, ekugcineni sonke sizothola insindiso. Ukhaphela intando kaNkulunkulu uma ungajoyini laba bantu. ... Abantu abanobuntu obujwayelekile ebandleni kufanele bazibeke phakathi kwalabo abafuna iqiniso, bahambisane ngokuzwana nalaba bantu, futhi ngokulandela iqiniso kancane kancane basebenzele uNkulunkulu ngenhliziyo nangengqondo eyodwa. Ngaleyo ndlela, abantu abafuna iqiniso bayakusindiswa futhi nawe uyosindiswa, ngoba uMoya oNgcwele usebenza phakathi kwalabo abafuna iqiniso. ...

Lapha ngenhla sidingide izici ezinhlanu abantu abajwayelekile okufanele babe nazo. Uma uhlonyiswe ngazo zonhlanu lezi zici, uzokwazi ukuphilisana ngokuzwana nabafowenu nodade, uzokwazi ukuthola indawo yakho ebandleni, futhi uzokwazi ukufeza indima yakho ngokusemandleni akho.

from “How to Build Church Life and the Meaning of Building Church Life” in Fellowship and Preaching About Life Entry (I)

Uhlobo lwesine lokuvezwa kokuguquka kwesimo ukuba nonembeza, ingqondo, nokuba nenhliziyo enhle, kanye nokuba umuntu othembekile. Ukuba nonembeza nomqondo kusho ukuthi umuntu ujabulela umusa kaNkulunkulu futhi uyazi ukuba abuyisele uthando lukaNkulunkulu. Angakwazi ukufeza umsebenzi wakhe wesidalwa esidaliwe ngokukholwa kuNkulunkulu ngoba enokuqonda uNkulunkulu, unenhliziyo enhle, futhi waba ngumuntu othembekile. Njengomuntu othembekile, angafeza umsebenzi wakhe futhi abuyisele uthando lukaNkulunkulu, futhi aphathe abantu ngomusa. Lolu hlobo lomuntu aluqambi amanga, alukhohlisi, futhi ngokuqinisekile alunawo amaqhinga. Ukuzwana nomuntu onje ngeke kukubeke engozini noma kukulimaze. ... Emuva kokuba isimo sabo siguqukile, abantu bangaba nomusa, baphathe wonke umuntu ngokulunga, futhi babe nomusa ngokukhethekile kulabo ikakhulukazi abalungile kakhulu. Okokuqala, ngeke bakukhohlise. Okwesibili, ngeke bazama ukukwenzela ugibe. Okwesithathu, ngokuqinisekile ngeke bahlose ukukulimaza. Awudingi neze ukukhathazeka ngalezi zinto. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka ubalimaza ngandlela thile, bazokuthethelela futhi ngeke babambelele emacaleni akho. Bazokubekezelela, balibale okwenzile, babe nesineke kuwe, futhi nalapho bakuphathe ngothando. Ngeke yini kube ngcono ukuhlangana nomuntu onjena? Umuntu osimo sakhe sesiguqukile unenhliziyo enomusa futhi unothando kuwo wonke umuntu futhi uzimisele ukumsiza. Ngisho noma umphatha kabi noma umenza okubi, uyathalalisa, abe nesineke nawe, futhi akuxolele. Lowo umuntu onobuntu obujwayelekile kanye nokufana nomuntu wangempela. Umuntu ofana nomuntu wangempela uphatha abantu ngonembeza, ngokunengqondo, futhi ngeqiniso. Ulalela uNkulunkulu, unenhliziyo enothando, futhi ukhonza ngokweqiniso. Lowo umuntu osimo sempilo yakhe siguqukile. Abantu namuhla banezithako eziningi zobubi kubona, pho baziphatha kanjani? Uma bebona noma ubani abangamthandi bayamehlulela futhi bamjivaze. Akulona unya lolo? Futhi, uma bebona noma ubani obonakalisa inkohlakalo ethile, ngeke bamphathe njengomuntu, kodwa esikhundleni salokho bamthatha njengamadimoni. Ukungaphathi kahle abantu—akusilo unya lolo? Uma othile enze okubi kuyena noma esho izinto obekungamele ngabe uzishilo, njengamazwi abahlulelayo noma abathandabuzayo, noma abacasulayo, ngeke babathethelela, bazofuna ukuphindisela futhi baphindisele iso ngeso. Akulona unya lolo? Ngaphezulu kwalokho, bazama njalo ukusizakala ngabantu, babaqinele futhi baphoqe abantu ukuba babenzele izinto, kodwa abalokothi basize omunye umuntu. Akuyona into embi leyo? Zonke lezi yizibonakaliso ezimbi. Abantu abanomusa abanabo ububi ezinhliziyweni zabo. Uma ubakweleta, akunani, kodwa bona ngeke bakukwelete lutho ngoba kubona lokho kuyinto engemukeleki neze. Ngaphezu kwalokho, akuyona inkinga uma ubacasula, kodwa bona abasoze bafuna ukukucasula, angisayiphathi ke eyokulimaza. Akukona ukuba nenhliziyo enomusa lokho? Uma noma ubani enza okuthile okungathandeki kubo, bayakwazi ukuzifaka ezicathulweni zalowo muntu bese bemcabangela, bakwazi ukumxolela futhi babaqonde. Lokhu kuyisibonakaliso senhliziyo enomusa. Abanye abantu benza ububi obukhulu esikhathini esidlule, kodwa manje banokholo kuNkulunkulu phezu kwalokho bangafuna iqiniso, futhi bangakwazi ukuxolela abanye baphinde babaphathe ngendlela efanele nangobulungiswa. Lolu hlobo lomuntu lubizwa ngomuntu onenhliziyo enomusa. Abantu abanenhliziyo enhle banokubekezela, isihe, ukuthethelela nokubekezela ezinhliziyweni zabo, futhi nangaphezu kwalokho banothando nozwelo. Yingakho wonke umuntu ethanda ukuhlala nomuntu onjalo futhi ezimisele ukuba ngumngane womuntu onjalo.

Uma umuntu osindisiwe enokuqonda kwangempela ngoNkulunkulu, uzokwazi ukuphila ubuntu bangempela. Lo mfanekiso womuntu wangempela ungafingqwa ngemishwana emibili. Owokuqala ukuba neqiniso, kanti owesibili ukuba nobuntu. Umuntu onjalo kuphela umuntu oqotho ngempela phambi kukaNkulunkulu. Umuntu othembekile ngempela uneqiniso ngaphakathi kuyena, ngakho-ke ngeke neze akhohlakaliswe noma aphinde akhohliswe uSathane futhi. Akadidwa yileli zwe kanye nobubi nobumnyama balo, kanjalo nemvelo kanye nengqikithi yabantu abakhohlakele. Ngakho-ke, bangamkhonza ngokwangempela uNkulunkulu, bamlalele ngempela uNkulunkulu, futhi impilo yabo iba ubufakazi bangempela bokukholwa kwabo kuNkulunkulu. Umuntu onjalo ngumuntu osindisiwe. Njengoba umuntu osindisiwe ephethe iqiniso, unonembeza nengqondo ephusile phambi kukaNkulunkulu nesimilo nesithunzi phambi kwabanye. Ubambelela aqine ezwini likaNkulunkulu, futhi angenelisa uMdali ngokufeza umsebenzi wakhe njengabantu abadaliwe. Lona ngumuntu osindisiwe. Esinye isici somuntu osindisiwe oneqiniso ukuthi uyakwazi ukubona isimo somhlaba, abone ngale kukaSathane, futhi abone ngale kwabantu abakhohlakele. Ngakho-ke, uyakwazi ukubhekana nezwe, uyakwazi ukubhekana noSathane, futhi ngokukhethekile uyakwazi ukubhekana nabantu abonakalisiwe. Ngenxa yalokhu, ziningi izinto empilweni yakhe anezimiso kanye neqiniso ngazo. Umuntu ohlonyiswe ngeqiniso uziphatha ngezindlela eziningana. Okokuqala, uma kuza ezintweni ezihlobene neqiniso, uyathandaza afune uNkulunkulu futhi amlalele. Okwesibili, lapho efeza umsebenzi wakhe endlini kaNkulunkulu, uyawuvikela umsebenzi kaNkulunkulu, uzama ukuqhakambisa iqiniso nemigomo, futhi abesabi ukucasula abantu. Uyakwazi ukwenza umsebenzi wakhe njengomuntu odaliwe futhi inhliziyo yakhe inye noNkulunkulu, njalo uhlela emi eceleni Kwakhe. Lolu uhlangothi lomuntu osindisiwe oneqiniso. Uhlangothi lwabo lobuntu ukuthi bayakwazi ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu futhi bayakwazi ukwenza imisebenzi yabo ngokwethembeka njengabantu abayizidalwa futhi benze konke akusemandleni abo ukufeza imisebenzi yabo. Ukwengeza kulokho, banobudlelwane obujwayelekile nabanye futhi bayakwazi ukuhlalisana kahle nabantu abaningi, bazwane nabo, bakhulume ngokwethembeka futhi benze izinto ngokuhlakanipha. Lolo uhlangothi lwabo lobuntu. Labo abaziphatha ngalezi zindlela ezimbili abantu abaneqiniso kanye nobuntu. Abantu abanobuntu bangase bangabonakali benokuphakama, futhi kungenzeka bangabi nalo ulwazi oluthile noma okuhlangenwe nakho, kodwa ngoba baneqiniso, banobuntu obujwayelekile. Labo abaliqonda ngempela iqiniso banobuntu obujwayelekile. Ngaphandle, umuntu onjalo angase angabonakali egqamile noma abuke engokhethekile. Bangase babonakale bengabantu nje, abajwayelekile, futhi abangagqamile, kodwa abantu abangenalo iqiniso abakwazi ukubona ngale kwabo. Yilabo kuphela abahlome ngeqiniso, ngokubuka impilo yalowo muntu, abazokwazi ukubona ekugcineni ukuthi lo muntu uhlukile. Baneqiniso ngaphakathi kubona, banezimiso, futhi benza izinto ngobuhlakani obukhulu. Ngaphezu kwalokho, ubuntu babo busobala, bunokuthembeka futhi buvulelekile, okwenza kube lula kakhulu ukuzwana nabo. Noma ubani ohlangana nomuntu onjalo uzobona ukuthi ungumuntu olungile. Abasavamile abantu abalunge kanjalo. Abavamile neze kakhulu. Umuntu onjalo akanazinhloso ezimbi futhi akenzi zenzo ezimbi. Uma uchitha isikhathi nalo muntu, nakuba bebonakala behlakaniphile futhi benemigomo kuwena, abasoze bakulimaze, angisaphathi-ke eyokukukhohlisa. Lokhu kwanele ukufakazela ukuthi umuntu oneqiniso futhi onobuntu ungumuntu ngempela onenhliziyo enhle futhi othembekile. Lona ngumuntu osindisiwe.

Okwedlule:Ekukholweni KuNkulunkulu, Kufanele Wakhe Ubudlelwane Obejwayelekile NoNkulunkulu.

Okulandelayo:Ukukholwa KuNkulunkulu Akufanele Kube Ngokokufuna Ukuthula Nezibusiso Kuphela.

Okuqukethwe Okuhlobene