I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 7 Ezinye Izingxenye Eziningana Zamaqiniso Emancane Okufanele Aqondwe Ngamakholwa Amasha

3. Ekukholweni KuNkulunkulu, Kufanele Wakhe Ubudlelwane Obejwayelekile NoNkulunkulu.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ekukholelweni kuNkulunkulu, okungenani kumele ulungise indaba yokuba nobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu. Ngaphandle kobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, kuyalahleka ukubaluleka kokukholelwa kuNkulunkulu. Ukwakha ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu ngokugcwele kutholakala ngokuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu busho ukuthi ungakwazi ukungabaza noma ukuphika noma imuphi umsebenzi kaNkulunkulu futhi uwuthobele, ngaphezu kwalokho kusho ukuba nezinhloso ezinhle phambi kukaNkulunkulu, ungacabangi ngawe, uhlale wenza izinto ezithandwa umndeni kaNkulunkulu zibe into ebaluleke kakhulu kunoma yini oyenzayo, wamukele ukuhlolwa uNkulunkulu, futhi uzithobe emalungiselweni kaNkulunkulu. Uyakwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu noma nini lapho wenza noma yini; yize noma ungayiqondi intando kaNkulunkulu, kusamele ufeze imisebenzi yakho kanye nezibopho ngendlela engcono kakhulu ongakwazi ngayo. Akukephuzi kakhulu ukulinda ukuthi intando kaNkulunkulu yembulwe kuwe bese ukwenza lokhu. Lapho ubuhlobo bakho noNkulunkulu sebujwayelekile, uyophinde ube nobuhlobo obujwayelekile nabantu. Yonke into yakhelwe esisekelweni samazwi kaNkulunkulu. Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, ukulungisa imibono yakho, ungenzi izinto eziphika uNkulunkulu noma ziphazamise ibandla. Ungazenzi izinto ezingakuzuzisi ukuphila kwabafowethu nodadewethu, ungazisho izinto ezingabasizi abanye abantu, ungazenzi izinto eziyihlazo. Yiba nobulungiswa nenhlonipho lapho wenza zonke izinto futhi uzilethe zonke phambi kukaNkulunkulu. Ngisho noma inyama ibuthaka ngezinye izikhathi, uyakwazi ukusondeza okubaluleke kakhulu ekuzuziseni umndeni kaNkulunkulu, ungafuni ezakho izinzuzo, futhi wenze okulungile. Uma ungenza ngale ndlela, ubuhlobo bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile.

Noma nini lapho wenza noma yini, kumele uhlole ukuthi zilungile yini izisusa zakho. Uma ukwazi ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, kusho ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Lesi isikali okuqalwa kuso. Uma, ngesikhathi uhlola okukugqugquzelayo kwakho, kuba nalokho okungalungile, futhi uma ungakwazi ukuzifulathela wenze okuhambisana namazwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi uyoba umuntu olungile phambi kukaNkulunkulu, okuyoveza ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile, nokuthi konke okwenzayo kungenxa kaNkulunkulu, hhayi ngenxa yakho. Noma nini lapho wenza noma usho okuthile, kumele ulungise inhliziyo yakho, ube olungile, ungaholwa yimizwa yakho, noma wenze intando yakho. Lena imiyalo amakholwa kaNkulunkulu aziphatha ngayo. Izisusa nesiqu somuntu kungembuleka entweni encane, ngakho ukuze abantu bangene endleleni yokwenziwa baphelele kuNkulunkulu, kumele baqale balungise izisusa zabo nobuhlobo babo noNkulunkulu. Kulapho kuphela ubuhlobo bakho noNkulunkulu buvamile, lapho uyokwazi khona ukupheleliswa uNkulunkulu, kulapho kuphela lapho ukusebenza kukaNkulunkulu, ukukuhlanza, ukukuyala, nokukucwenga kuyokwazi khona ukufinyelela umphumela ofunekayo.

kwesithi “Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kungashiwo ukuthi ukulungisa ubuhlobo bomuntu noNkulunkulu kuyigxathu lokuqala ekungeneni ohambweni lomuntu lomoya. Nakuba ikusasa lomuntu lisezandleni zikaNkulunkulu, futhi like lashiwo uNkulunkulu, bengeke bazishintshele bona, ukuthi ungapheleliswa yini uNkulunkulu noma uzuzwe uNkulunkulu kuncike ekutheni bujwayelekile yini ubuhlobo bakho noNkulunkulu. Mhlawumbe kunezingxenye zakho ezibuthakathaka noma ezingalaleli—kodwa uma nje umbono wakho ulungile futhi izisusa zakho zilungile, uma nje ubulungisile ubuhlobo bakho noNkulunkulu wabenza baba obujwayelekile, uyoba ngofanele ukupheleliswa uNkulunkulu. Uma ungenabo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, wenza ngenxa yenyama, noma yomndeni wakho, khona-ke akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani kodwa kuyoba yize. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile, yonke into iyohlangana. UNkulunkulu akabheki okunye, kodwa ubheka kuphela ukuthi imibono yakho ekukholelweni kuNkulunkulu ilungile yini: ubani okholelwa kuye, ukholwa ngenxa kabani, nokuthi kungani ukholwa. Uma ukwazi ukuzibona kahle lezi zinto, futhi ukwazi ukulungisa imibono yakho kanye nezenzo, ukuphila kwakho kuyokwenza intuthuko, uyaqiniseka ngokwenziwa ungene emgudwini ofanele. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bungajwayelekile, nemibono yakho ekukholelweni kuNkulunkulu kungamukeleki, lokhu kuyonqanda konke okunye. Akunandaba ukuthi ukholelwa kanjani kuNkulunkulu, ngeke uzuze lutho. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile uNkulunkulu uyokwamukela lapho kuphela, lapho ufulathela inyama, uthandaza, uhlupheka, ubekezela, ulalela, usiza abafowethu nodadewethu, unikela ngeminye imizamo kuNkulunkulu, njalo njalo.

kwesithi “Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma ufisa ukufinyelela ukuphila okujwayelekile komoya futhi wakhe ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, kumele uqale unikele ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, uthulise inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Kungemva kokuba uthulule yonke inhliziyo yakho kuNkulunkulu kuphela lapho ungakwazi khona kancane kancane ukuba nokuphila komoya okujwayelekile. Uma, ekukholelweni kwabo kuNkulunkulu, abantu benganikeli ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu, uma inhliziyo yabo ingekho kuNkulunkulu, futhi bengabheki umthwalo kaNkulunkulu njengowabo, yonke into abayenzayo iwukukhohlisa uNkulunkulu, futhi iyizenzo zabantu benkolo, abakwazi ukwamukela ukudunyiswa kukaNkulunkulu. …

Kungabonakala kokuhlangenwe nakho ukuthi enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuthulisa inhliziyo yomuntu phambi kukaNkulunkulu. Kuyindaba ethinta ukuphila komoya kwabantu, nentuthuko ekuphileni kwabo. Kulapho inhliziyo yakho inokuthula phambi kukaNkulunkulu, lapho ukufuna kwakho iqiniso kanye noshintsho esimweni sakho kuyoba nezithelo. Ngenxa yokuthi uza uthwele phambi kukaNkulunkulu, futhi uhlale uzwa sengathi untula okuningi, ukuthi kunamaqiniso amaningi okudingeka uwazi, izinto eziningi okusafanele uzizwe, futhi kufanele ayinake ngazo zonke izindlela intando kaNkulunkulu. Lezi zinto zihlale zisengqondweni yakho, kufana nokuthi zikucindezela kakhulu kangangokuthi awukwazi nokuphefumula, kanjalo uzwa inhliziyo isinda (kodwa hhayi kabi). Abantu abafana nalaba kuphela okufanele bamukele ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu futhi bathintwe uMoya kaNkulunkulu. Kungenxa yomthwalo wabo, ngoba banezinhliziyo ezisinda kakhulu, futhi kungashiwo ukuthi ngenxa yenani abalikhokhile nokuhlukumezeka abakubekezelele phambi kukaNkulunkulu, ukuthi bathola ukukhanyiselwa nokucaciselwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akaphathi muntu ngokukhetha, uhlale enobulungiswa endleleni aphatha ngayo abantu, kodwa futhi akakhethi elungiselelweni laKhe labantu, akazehlisi ngokungadingekile kubo. Lolu olunye uhlangothi lwesimo saKhe sokulunga. Ekuphileni kwangempela, abantu abaningi basazosizuza lesi simo. Okungenani, izinhliziyo zabo zisazophendukela ngokuphelele kuNkulunkulu, futhi alukabi bikho ushintsho olukhulu esimweni sempilo yabo, okubangelwa ukuthi bamane baphila phambi komusa kaNkulunkulu, futhi basazozuza umsebenzi woMoya oNgcwele. Imfuneko kaNkulunkulu yokusebenzisa abantu yilena elandelayo: Inhliziyo yabo iphendukela kuNkulunkulu, bathwele amazwi kaNkulunkulu, izinhliziyo zabo ziyalangazela, futhi benze isinqumo sokufuna iqiniso. Abantu abafana nalaba kuphela abangazuza umsebenzi woMoya oNgcwele futhi bakhanyiselwe baphinde bacaciselwe kaningi.

kwesithi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okokuqala qala ngomthandazo: Ukukhuleka unokuthula phambi kukaNkulunkulu kunemiphumela emihle kakhulu. Ngemuva kwalokho, yidla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu bese uzama ukuthola ukukhanya, thola indlela yokwenza, yazi ukuthi iyini injongo yamazwi kaNkulunkulu, futhi uqonde ngaphandle kokuphambuka. Ngokuvamile, sondela kuNkulunkulu ngokujwayelekile enhliziyweni yakho, cabanga ngothando lukaNkulunkulu, futhi zindla ngamazwi kaNkulunkulu, ngaphandle kokuphazanyiswa izinto zangaphandle. Lapho inhliziyo yakho isinokuthula okusezingeni lokuthi ukwazi ukucabangisisa, ukuze kuthi ngaphakathi kwakho, uzindla ngothando lukaNkulunkulu futhi usondele ngempela kuNkulunkulu kungakhathaliseki isimo okuso, futhi ugcine sufike ezingeni lapho udumisa khona enhliziyweni yakho, futhi sekungcono nakakhulu kunokukhuleka, ngakho kulokhu uyokuba nesimo senhlonipho ethile. Uma usukwazi ukuthola lesi simo esichazwe ngenhla, lokhu kuyobonisa ukuthi inhliziyo yakho inokuthula ngempela phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kuyisinyathelo sokuqala; Kuwumzamo oyisisekelo. Kuphela ngemuva kokuba bekwazi ukuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, abantu bangakwazi ukuthintwa uMoya oNgcwele, futhi bakhanyiselwe, futhi bakhanyiswe uMoya oNgcwele, kulapho kuphela lapho bekwazi khona ukukhuluma noNkulunkulu ngeqiniso, futhi bekwazi ukubamba intando kaNkulunkulu kanye nokulawula kukaMoya Ongcwele—futhi kulokhu, bayobe sebengenile endleleni elungile ezimpilweni zabo ezingokomoya. …

Ukuzindla ngamazwi kaNkulunkulu kanye nokukhuleka kaningi ngamazwi kaNkulunkulu ngesikhathi esifanayo njengokudla nokuphuza amazwi ongoqobo kaNkulunkulu—lesi isinyathelo sokuqala sokuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, Uma ungaba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ukwambulelwa kanye nokukhanyiselwa nguMoya oNgcwele kuyoba nawe.

kwesithi “Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho abantu bethandaza, ubuhlobo babo noNkulunkulu bungobuqonde kakhulu. Ubuhlobo phakathi kwabantu noNkulunkulu bujula kakhulu ngesikhathi somthandazo. Ngokuvamile, ingabe ungaguqa futhi uthandaze ngaso leso sikhathi lapho wenza okuthile? Ngeke kwenzeke. Ubuhlobo babantu noNkulunkulu busondelana kakhulu lapho beguqa bese bethandaza. Lapho ufunda izwi likaNkulunkulu, uma uthandaza bese uphinde ulifunda, uzozwa umehluko. Uma ungathandazi okwesikhathi esithile, khona-ke ngeke uwaqonde amazwi kaNkulunkulu lapho uwafunda. Ngeke ukwazi lokho akushoyo lapho usuqedile ukuwafunda.

… Injongo yomthandazo ukuthi abantu beze ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi bathole izinto uNkulunkulu ahlose ukubanika zona. Uma uthandaza njalo futhi uza njalo ebukhoneni bukaNkulunkulu, khona-ke uzohlanganyela kaningi noNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obufaneleyo noNkulunkulu, futhi ngaso sonke isikhathi uzokwenza ukuthi uthinteke, ngaso sonke isikhathi uthole amalungiselelo Akhe, futhi ngakho-ke uzoguqulwa, izimo zakho zizoqhubeka zithuthuka futhi ngeke uphindele emuva. Ikakhulu lapho abafowethu nodadewethu behlangana ndawonye emthandazweni. Lapho umthandazo usuphelile, kuba namandla amakhulu kakhulu, ubuso bawo wonke umuntu bugcwale umjuluko futhi bezwa ukuthi bazuze izinto eziningi. Empeleni, ngemva kwezinsuku ezimbalwa zokuba ndawonye bengazange baxoxe kangako, kwakuwumthandazo owabenza baba namandla, futhi bafisa ukuthi ngabe bashiya imindeni yabo nezwe lonke ngaso leso sikhathi, bafisa sengathi bangadela yonke into, konke ngaphandle kukaNkulunkulu. Uyabona ukuthi amandla abo makhulu kakhulu.

kwesithi “Ukubaluleka Nendlela Yokwenza Umthandazo” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Ukuphila komoya okujwayelekile kuwukuphila phambi kukaNkulunkulu. Lapho ethandaza, umuntu angayithulisa inhliziyo yakhe phambi kukaNkulunkulu, futhi ngomthandazo, umuntu angafuna ukukhanyiselwa uMoya Oyingcwele, aqonde amazwi kaNkulunkulu futhi angaqonda intando kaNkulunkulu. Lapho edla futhi ephuza amazwi kaNkulunkulu umuntu angacacelwa futhi akuqonde kakhudlwana lokho uNkulunkulu afuna ukukwenza njengamanje, futhi angaba nendlela entsha yokwenza ngeke abe nenkani, ngoba zonke izenzo zomuntu zibe nenhloso eyinqubekela-phambili. Ngokwesibonelo, umthandazo womuntu awuhloselwe ukusho amazwi amnandi, noma ukuklabalasa phambi kukaNkulunkulu ukuze umuntu aveze ukudabuka, kodwa owokwenza umuntu abe nomoya owodwa, athulise inhliziyo yakhe phambi kukaNkulunkulu, afune isiqondiso kuzo zonke izinto, ukwenza inhliziyo yomuntu ibe sekukhanyeni usuku nosuku, ingabi ebukelayo noma evilaphayo, nokungena emgudwini ofanele wokwenza amazwi kaNkulunkulu.

kwesithi “Mayelana Nokuphila Komoya Okujwayelekile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma ufuna ukuphila ngendlela ejwayelekile yokuphila komoya, kudingeka wamukele ukukhanya okusha usuku nosuku, ufune ukuwaqonda ngempela amazwi kaNkulunkulu, futhi uliqonde iqiniso. Kufanele ube nendlela yokwenza yonke into, ngokuwafunda njalo amazwi kaNkulunkulu, ungaba nemibuzo emisha ubone namaphutha akho. Lokhu kuyobe sekuveza inhliziyo eyomile futhi efunayo, okuyokhuthaza sonke isiqu sakho, ukwazi ukuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu nganoma isiphi isikhathi, wesabe kakhulu ukusalela emumva. Uma umuntu engaba nale nhliziyo eyomile, le nhliziyo efunayo, futhi ezimisele ukulokhu engena kuyo, kusho ukuthi usemgudwini ofanele wokuphila komoya. Bonke labo abangamukela ukukhuthazwa uMoya Oyingcwele, abafuna ukuya phambili, abazimisele ukufuna ukupheleliswa uNkulunkulu, labo abafuna ukuwaqonda ngokujulile amazwi kaNkulunkulu, abangafuni amandla angaphezu kwemvelo kodwa abakhokha inani elingokoqobo, abayicabangelayo intando kaNkulunkulu, bangene ngokoqobo, benze isipiliyoni sabo sibe yiqiniso futhi sibe nengqondo, abangafuni amazwi ayize emfundiso, abangafuni futhi imizwa engaphezu kwamandla emvelo, abangakhonzi muntu omkhulu—lolu hlobo lomuntu lungene ekuphileni okujwayelekile komoya komuntu, konke abakwenzayo kuhloselwe ukubayisa phambili ekuphileni, ukugcina umphefumulo wabo, futhi ungabi noshintsho, nokungena kahle njalo.

kwesithi “Mayelana Nokuphila Komoya Okujwayelekile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma ungakwazi ukulandela ukukhanya kwanamuhla, lokho kusho ukuthi kuvuleke igebe phakathi kwakho noNkulunkulu—kungenzeka ukuthi selilikhulu—awusenayo impilo yakwamoya ejwayelekile. Ubudlelwano obujwayelekile noNkulunkulu bakhelwa phezu kwesisekelo sokwamukela amazwi kaNkulunkulu. Ingabe unayo impilo yakwamoya ejwayelekile? Ingabe unabo ubudlelwano obujwayelekile noNkulunkulu? Ingabe ungumuntu olandela umsebenzi kaMoya Ongcwele? Uma ukwazi ukulandela ukukhanya kukaMoya Ongcwele namuhla, futhi ukwazi ukubamba intando kaNkulunkulu emazwini aKhe, ukwazi ukungena kulawo mazwi, lokho kusho ukuthi ungumuntu olandela indlela kaMoya Ongcwele.

kwesithi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho othile ekholwa kuNkulunkulu futhi efuna ukungena ekuphileni aguqule isimo sakhe, kumele akhokhe inani, futhi afinyelele esimweni lapho eyohlale elandela khona uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi wenzani. Lena into abantu okumele bayenze. Ngisho noma ulandela konke lokhu njengomthetho, kumele unamathele kukho, futhi noma izilingo zinkulu kangakanani, awukwazi ukudedela ubuhlobo bakho obujwayelekile noNkulunkulu. Kufanele ukwazi ukuthandaza, ugcine ukuphila kwakho kwasebandleni, uhlale nabafowenu nodadewenu. Lapho uNkulunkulu ekuvivinya, kufanele ufune iqiniso. Lesi yisilinganiso esincane sokuphila komoya. Ukuhlala unenhliziyo yokufuna nokulwela ukubambisana, ukusebenzisa wonke amandla akho—ingabe lokhu kungenziwa? Ngenxa yalokhu, ukuqonda nokungena kokungokoqobo kuyoba yinto ongayithola. Kulula ukwamukela izwi likaNkulunkulu lapho esakho isimo sejwayelekile, futhi akuzwakali kunzima ukwenza iqiniso, futhi uzwa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu. Kodwa uma isimo sakho sisibi, akunandaba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kangakanani nokuthi umuntu ukhuluma kahle kangakanani, ngeke umlalele. Lapho isimo somuntu singajwayelekile, uNkulunkulu akakwazi ukusebenza kuso, futhi ngeke bathole izinguquko esimweni sabo.

kwesithi “Kufanele Ningayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma ungenabo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, akunandaba ukuthi wenzani ukuze ulondoloze ubuhlobo bakho nabanye abantu, akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani noma ukuthi ukhipha amandla angakanani kukho, kusengokwefilosofi yempilo yabantu. Ulondoloza ukuma kwakho phakathi kwabantu ngombono womuntu nefilosofi yabantu ukuze bakudumise. Ubuhlobo obuhle nabanye abantu awubakhi ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Uma ungagxili ebuhlotsheni bakho nabantu kodwa ulondoloze ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, uma uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi ufunde ukumlalela, ngokwemvelo, ubuhlobo bakho nabo bonke abanye abantu buyoba obuhle. Ngale ndlela, lobu buhlobo abakhiwe enyameni, kodwa esisekelweni sothando lukaNkulunkulu. Zicishe zingabi bikho izingxoxo ezisekelwe enyameni, kodwa omoyeni kunokuzwana kanye nothando, induduzo, nokunakekelana. Konke lokhu kwenziwa esisekelweni senhliziyo eyanelisa uNkulunkulu. Lobu buhlobo abulondolozwa ngokuncika kuyifilosofi yempilo yabantu, kodwa bakhiwa ngokwemvelo ngomthwalo kaNkulunkulu. Abuyidingi imizamo yabantu—benziwa ngemiyalo yezwi likaNkulunkulu. …Ubuhlobo obuhle phakathi kwabantu bakhiwe ngesisekelo sokunikela ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu; abufinyelelwanga ngemizamo yabantu. Ngaphandle kukaNkulunkulu, ubudlelwane obuphakathi kwabantu bumane buwubudlelwane benyama. Abubuhle, kodwa bunezifiso zenyama—buwubudlelwane uNkulunkulu abenyanyayo, abuzondayo. Uma uthi umoya wakho uthintiwe, kodwa uhlale ufuna ukuba nezingxoxo nabantu abakukhangayo, nanoma ubani ombheka njengobalulekile, futhi uma kuba nomunye ofunayo ongaveli kuwe, ongamthandi futhi ongeke uxoxe naye, lokhu kuwubufakazi obengeziwe bokuthi ungumuntu ozwelayo futhi awunabo nhlobo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu. Uzama ukukhohlisa uNkulunkulu umboze ububi bakho. Ngisho noma ungaxoxa ngokunye ukuqonda kodwa uthwele ububi enhliziyweni yakho, konke okwenzayo kuhle kuphela emazingeni omuntu. UNkulunkulu ngeke akudumise—wenza ngokuvumelana nenyama, hhayi ngokuvumelana nomthwalo kaNkulunkulu. Uma ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obuhle nabo bonke labo abathanda uNkulunkulu, yilapho kuphela uyofaneleka khona ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngale ndlela, akunandaba ukuthi uzwana kanjani nabanye, ngeke kube ngokwefilosofi yempilo, kodwa kuyoba ukuphila phambi kukaNkulunkulu, ukucabanga ngomthwalo waKhe.

kwesithi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Ekuthungatheni Indlela Yangempela, Kufanele Ube Nengqondo.

Okulandelayo:Ukuziphatha Kahle Okungcwele Amakholwa KaNkulunkulu Okufanele Abe Nakho.

Okuqukethwe Okuhlobene