Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe

Iyiphi indlela uNkulunkulu aphelelisa ngayo umuntu? Yiziphi izingxenye ezifakiwe? Ingabe uzimisele ukupheleliswa nguNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukwamukela isahlulelo kanye nesijeziso sikaNkulunkulu? Yini oyaziyo ngale mibuzo? Uma ungeke ukhulume ngalolu lwazi olunjalo, ngakho lokhu kukhombisa ukuthi awukawazi namanje umsebenzi kaNkulunkulu nokuthi awukakhanyiseleki nhlobo nguMoya Ongcwele. Uhlobo olunjalo lomuntu ngeke lupheleliseke. Bangathola inani elincane lomusa ukuba bawuthokozele isikhashana futhi ngeke bakwazi ukuwugcina esikhathini eside esizayo. Uma umuntu emane ejabulela umusa kaNkulunkulu, ngeke apheleliswe nguNkulunkulu. Abanye bangeneliseka ngokuthula kanye nokujabula kwenyama, impilo elula engenabo ubunzima noma ishwa, behlala ngokuthula nomndeni wabo ngaphandle kokulwa noma izingxabano. Bangaze bakholwe ukuthi lokhu kuyisibusiso sikaNkulunkulu, kodwa eqinisweni, kungumusa nje kaNkulunkulu. Ngeke ugculiseke ngokumane ujabulele umusa kaNkulunkulu nje. Lokhu kucabanga okunjalo kuyinhlamba. Ngisho noma ungafunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, ukhuleke nsuku zonke, nomoya wakho uzizwa unenjabulo ethile kanye nokuthula, kepha ekugcineni awukwazi ukukhuluma nganoma yiluphi ulwazi lukaNkulunkulu nomsebenzi Wakhe noma unganabo ubungcweti ngokunjalo, futhi akukhathaleki noma lingakanani izwi likaNkulunkulu osulidlile noma oliphuzile, uma kungukuthi nje uzizwela ukuthula nenjabulo emoyeni wakho kanye nokuthi izwi likaNkulunkulu limnandi ngokungelinganiswe, kube sengathi awulithokozeli ngokwanele, kodwa ungenabo ubungcweti futhi ungenasiqiniseko sezwi likaNkulunkulu, yini ongayithola kuleyo ndlela yokholo kuNkulunkulu? Uma ungeke uyiphile ingqikithi yezwi likaNkulunkulu, ukudla kwakho nokuphuza kanye nokuthandaza konke kuthintene nokholo lwakho. Ngakho uhlobo lomuntu onjalo ngeke apheleliswe futhi ngeke azuzwe nguNkulunkulu. Bonke labo abazuzwe nguNkulunkulu yilabo abalandela iqiniso. Lokho uNkulunkulu akuzuzayo akuyona inyama yomuntu noma lokho okuyizinto zakhe, kodwa lokho okungaphakathi kuye okungokuka Nkulunkulu. Yingakho ngithi lokho uNkulunkulu akuphelelisayo akuyona inyama yomuntu kepha inhliziyo Yakhe, ukuze inhliziyo yomuntu izozuzwa nguNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ingqikithi yokuthi uNkulunkulu uphelelisa umuntu ngukuthi uNkulunkulu uphelelisa inhliziyo yomuntu ukuze ikwazi ukubuyela kuNkulunkulu futhi ithande Yena.

Inyama yomuntu ingeyomhlaba. Akufezi inhloso kaNkulunkulu ukuzuza inyama yomuntu, ngoba iyilokho okugcina kubolile nakanjani. Ngeke yakwazi ukwamukela ifa likaNkulunkulu noma izibusiso Zakhe. Uma uNkulunkulu ezuza inyama yomuntu ebese eyigcina inyama yomuntu kule ndlela, umuntu angaba kule ndlela ngegama, kodwa inhliziyo yomuntu iyoba ngekaSathane. Ngakho akukhona kuphela ukuthi umuntu ngeke akwazi ukuba umfanekiso kaNkulunkulu, kunalokho uyoba ngumthwalo Wakhe. Ngakho-ke ukukhetha kukaNkulunkulu umuntu kuyoba yize leze. Labo abayopheleliswa nguNkulunkulu yilabo abayothola izibusiso zikaNkulunkulu kanye nefa Lakhe. Lokhu kungukuthi, bafaka ngaphakathi lokho uNkulunkulu anakho nayikho, ukuze kube yilokho abanakho phakathi; banawo wonke amazwi kaNkulunkulu asetshenziwe kubo; noma ngabe yini engekaNkulunkulu, uyakwazi ukukufaka konke phakathi njengoba kunjalo, ngaleyo ndlela uliphile iqiniso. Lolu uhlobo lomuntu opheleliswe nguNkulunkulu futhi ozuzwa nguNkulunkulu. Yilolo hlobo lomuntu kuphela ofanelekile ukwamukela ifa nalezi zibusiso ezehliswa nguNkulunkulu:

1. Ukwamukela lonke uthando lukaNkulunkulu.

2. Ukwenza ngokwentando kaNkulunkulu kuzo zonke izinto.

3. Ukwamukela ukuqondiswa nguNkulunkulu, ukuphila ngaphansi kokukhanya kukaNkulunkulu, kanye nokukhanyiselwa nguNkulunkulu.

4. Ukuphila ngokomfanekiso othandwa nguNkulunkulu emhlabeni; ukuthanda uNkulunkulu njengoba uPetru enza, ukubethelelwa uNkulunkulu kanye nokufanelwa ukufa njengenkokhelo yothando lukaNkulunkulu; uthole udumo olufana noluka Petru.

5. Ukuthandwa, ukuhlonishwa, nokunconywa yibo bonke emhlabeni.

6. Ukwehlula konke ukucindezelwa ngukufa kanye neHayidesi, ukunganikezi ithuba umsebenzi kaSathane, ukuba ube ngokaNkulunkulu, ukuphila phakathi komoya oncwaba nojabulisayo kanye nokungabi nakuzizwa ukhathele.

7. Ukuba nomuzwa omangalisayo wentokozo nokuthakasela ngaso sonke isikhathi sokuphila kwakho, kube sengathi usubona ukufika kosuku lodumo lukaNkulunkulu.

8. Ukuthola udumo noNkulunkulu, kanye nokuba nobuso obufana nabangcwele abathandwa nguNkulunkulu.

9. Ukuba yilokho uNkulunkulu akuthandayo emhlabeni, lokho okungukuba, yindodana kaNkulunkulu ethandiwe.

10. Isimo sokuguquka kanye nokukhuphukela ezulwini lesithathu noNkulunkulu, ukudlula enyameni.

Labo kuphela abakwazi ukudla ifa lezibusiso zikaNkulunkulu yilabo abapheleliswa nguNkulunkulu futhi bazuzwa nguNkulunkulu. Ingabe kukhona okuzuzile? Kuze kwafika kuliphi izinga ukupheleliswa kwakho nguNkulunkulu? UNkulunkulu akamphelelisi umuntu ngokungahlelekile nje. Kunemibandela kanye nemiphumela ecacile engabonwa ngumuntu. Akunjengalokhu umuntu ekholelwa, okungukuthi inqobo nje uma umuntu enokholo kuNkulunkulu, angabe esepheleliswa futhi wazuzwa nguNkulunkulu, nokuthi angemukela izibusiso adle nefa likaNkulunkulu esesemhlabeni. Izindaba ezinjalo zilukhuni ngokwedlulele, futhi kungaphezu kwalokho uma sekuziwa ekushintsheni ukwenza. Njengamanje, lokho okumele ukuba uyakufuna njengokusemqoka ukuba upheleliswe nguNkulunkulu kuzo zonke izinto, nokuba upheleliswe nguNkulunkulu ngabo bonke abantu, izindaba, nezinto obhekene nazo, ukuze okuningi kwalokho uNkulunkulu ayikho kungafakwa kuwe. Kumele wamukele ifa likaNkulunkulu kuqala usesemhlabeni ngaphambi kokuba ufaneleke ukudla ifa nezinye zezibusiso ezinkulu ezivela kuNkulunkulu. Zonke izinto ezinjalo yilezo okumele uzifune kanye nalezo okumele uziqonde kuqala. Ngenkathi ufuna ukupheleliswa nguNkulunkulu kuzo zonke izinto, yingenkathi lapho uzokwazi ukubona isandla sikaNkulunkulu kuzona zonke izinto, ngokwenza njalo ukhombise ukufuna ukungena ebukhoneni bezwi likaNkulunkulu kanye neqiniso lezwi Lakhe ngokwemibono ehlukene kanye nangezindaba ezahlukene. Awukwazi ukweneliseka ngezimo ezingezinhle ezifana nokumane ungenzi izono, noma ukungabi nemibono, ukungabi nomqondo ojulile ngempilo, kanye nokungabi nentando yomuntu. UNkulunkulu uphelelisa umuntu ngezindlela ezahlukene, futhi kungenzeka ukuthi ezintweni zonke, umphumela wazo kube ukuthi wena upheleliswe. Akukhona kuphela ukuthi ungapheleliswa ngendlela enhle, kodwa futhi nangokubi, ngaleyo ndlela uhlumeleliseke. Nsuku zonke kunamathuba okuba upheleliswe kanye nesikhathi sokuba uzuzwe nguNkulunkulu. Emuva kwesikhathi sokudlula kulokho okunjalo noma sokuzizwela okunjalo, uyoba ngoshintshile kakhulu. Manjalo uyobe sewukwazi ukuthola kalula ukuqondisisa nokukhanyiseleka ngezinto eziningi obungaziqondi ngaphambilini; ngaphandle kokuba udinge abanye ukuba bakufundise, ngokungazi, uyokhanyiselwa nguNkulunkulu, ukuze ube nokukhanyiseleka ezintweni zonke futhi nakho konke odlula kukhona, kuyogxila kusabalale. UNkulunkulu uyokuqondisa ukuze ungaphambukeli kunoma yiluphi uhlangothi. Ngakho uyobe ususemgudwini wokupheleliswa Nguye.

Ukupheleliswa nguNkulunkulu ngeke kuphelele ekutheni upheleliswe ngokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Le ndlela yokwenza igxile ohlangothini olulodwa kakhulu futhi ayihlanganisi konke ngokuphelele; imgcina umuntu esilinganisweni esincane kuphela. Esimweni esinjalo, umuntu ushoda ngokondleka emoyeni okudingeka kakhulu. Uma ufisa ukupheleliswa nguNkulunkulu, kufanele ufunde ukudlula ezintweni zonke uphinde ukhanyiseleke ezintweni zonke ohlangabezana nazo. Ngaso sonke isikhathi uma uhlangabezana nento ethize, noma elungile noma embi, kufanele usizakale ngayo futhi akufanele ikubangele ukuthi uyethe nje, ungenzi lutho. Noma ngabe yini, kufanele uyibheke ngokuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu, futhi ungayihlaziyi noma uyicwaninge ngokokubuka komuntu (lokhu kungukuphambuka endleleni yakho yokwenza). Uma lokhu kuyindlela yokwenza yakho, inhliziyo yakho iyoyithwala imithwalo yempilo yakho; uyophila njalo ngaphansi kokukhanya kobuso bukaNkulunkulu futhi ngeke ugudluke kalula ekwenzeni kwakho. Lolo hlobo lomuntu onjalo unamathuba amaningi okuqhubekela phambili. Maningi kakhulu amathuba okupheleliswa nguNkulunkulu. Konke kuncike ekutheni ingabe nina niyilabo abathanda uNkulunkulu ngeqiniso kanye nokuthi ngabe nizimisele yini ukupheleliswa nguNkulunkulu, ukuzuzwa nguNkulunkulu, kanye nokuthola izibusiso Zakhe nefa. Ngeke kukusize ukuba nokuzimisela nje kuphela. Kumele ube nolwazi olunzulu, ngale kwalokho uyophambuka njalo ezenzweni zakho. UNkulunkulu uzimisele ukuphelelisa umuntu ngamunye phakathi kwenu. Njengoba izinto zinjalo njengamanje, nakuba abaningi sebevele bawemukelile umsebenzi kaNkulunkulu isikhathi eside, bazinqumele bona ngokwabo ukumane bathamele umusa kaNkulunkulu futhi bazimisele kuphela ukwemukela ukuthokomala kwenyama okuthile Kuye. Abazimisele ngokwamukela izambulo eziningi futhi eziphakeme, okukhombisa ukuthi inhliziyo yomuntu iselokhu ingaphandle sonke isikhathi. Nakuba umsebenzi womuntu, ukusebenza kwakhe, kanye nenhliziyo yothando lukaNkulunkulu kunokungcola okumbalwa, uma sekuziwa ngasengqikithini yomuntu ngaphakathi kanye nokucabanga kwakhe okungakhanyiselekile, umuntu usahlala efuna ukuthula nenjabulo yenyama, engakushayi ndiva ukuthi ithini imibandela nezinhloso zikaNkulunkulu zokuphelelisa umuntu. Ngakho izimpilo zabaningi ziselokhu zingenasithunzi futhi zihlehlela emuva, kungekho ngisho oluncane ushintsho. Bakushaya indiva ukukholwa kuNkulunkulu. Kunalokho, kuba sengathi banokholo nje ngoba benzela omunye, benze ngaphandle kokuzimisela noma ukuzinikela, baqhubeke nokumane bagcine icala benze okuyisilinganiso esincane, bewuzulane empilweni engenanhloso. Bambalwa labo abafisa ukungena ezwini likaNkulunkulu kuzo zonke izinto, bazuze izinto ezibacebisayo, babe yilabo abanothe kakhulu endlini kaNkulunkulu kunamuhla, futhi bathole ezinye izibusiso zikaNkulunkulu eziningi. Uma ufisa ukupheleliswa nguNkulunkulu kuzo zonke izinto futhi ukwazi ukuhlomula efeni lesithembiso sikaNkulunkulu emhlabeni; uma ufuna ukukhanyiselwa nguNkulunkulu kuzo zonke izinto, ungavumeli iminyaka yedlule nje uhlezi, lena yindlela encomekayo yokuba ungene ngaphakathi. Yingale ndlela kuphela lapho ufanelekile futhi ukulungele ukupheleliswa nguNkulunkulu. Ingabe ngokweqiniso ungomunye ofisa ukupheleliswa nguNkulunkulu? Ingabe ngokweqiniso ungomunye ozimisele ngempela kuzo zonke izinto? Ingabe unawo umoya wokuthando uNkulunkulu ofana nokaPetru? Ingabe unakho ukuzimisela ukuthanda uNkulunkulu njengoba uJesu enza? Ube nokholo kuJesu iminyaka eminingi; ingabe ukubonile ukuthi uJesu wayemthanda kanjani uNkulunkulu? Ingabe uJesu ngempela okholelwa kuye? Ukholelwa kuNkulunkulu woqobo wanamuhla; ingabe sewuke wambona ukuthi uNkulunkulu osenyameni umthanda kanjani uNkulunkulu osezulwini? Unokholo eNkosini uJesu Kristu; lokhu yingoba ukubethelwa kukaJesu, ukuhlenga isintu, kanye nezimangaliso Azenzayo zingamaqiniso ajwayelekile amukelekile. Nakuba kunjalo, ukholo lwakho aluveli ekumazini nasekumqondeni ngeqiniso uJesu Kristu. Ukholelwa egameni likaJesu kuphela kodwa awunalo ukholo kuMoya Wakhe Ongcwele, ngokuba awukhombisi nhlonipho ngokuthi uJesu wayemthanda kanjani uNkulunkulu. Ukukholwa kwakho kuNkulunkulu kusebunganeni kakhulu. Nakuba ube nokukholelwa kuJesu iminyaka eminingi, awunalwazi lokuthi uthandwa kanjani uNkulunkulu. Ingabe lokhu akukwenzi isiphukuphuku esikhulu kakhulu emhlabeni? Lokhu kukhomba ukuthi eminyakeni eminingi ukudlele ize leze “ukudla kweNkosi uJesu Kristu.” Akukhona nje kuphela ukuthi Ngiyamzonda umuntu onjalo, Ngethemba ukuthi nayo ngokunjalo iNkosi uJesu Kristu, lowo enimkhonzayo. Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu onjalo apheleliswe? Akukubangeli amahloni lokhu? Awuzizwa uphoxekile? Ingabe usenaso isibindi sokubhekana neNkosi yakho uJesu Kristu? Ingabe nonke niyayiqonda incazelo yamazwi Ami?