Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Ekukholweni uNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu

Kungani ukholelwa kuNkulunkulu? Lo mbuzo uyabaxaka abantu abaningi. Banemibono emibili eqhelelene ngoNkulunkulu obonakalayo kanye noNkulunkulu osezulwini, okukhombisa ukuthi bakholelwa kuNkulunkulu kepha kungenhloso yokulalela, kodwa ukuzuza okuthile, noma befuna ukubalekela inhlupheko efika ngenxa yenhlekelele. Baqala ngaleso sikhathi ukumlalela, kodwa ukumlalela kwabo kunemigomo, kungenxa yokuphumelelisa bona uqobo, futhi kuphoqiwe kubo. Ngakho-ke: kungani ukholelwe kuNkulunkulu? Uma kungukuthi kungenxa yokuziphumelelisa, nokuthi isigcino sakho siyoba njani, ngakho kungcono ungakholwa. Ukukholwa ngale ndlela kungukuzikhohlisa, kungukuzama ukuzanelisa, futhi kungukuzicabangela wena wedwa. Uma ukukholwa kwakho kungenaso isisekelo sokulalela uNkulunkulu, uyojeza ekugcineni ngenxa yokumelana noNkulunkulu. Bonke labo abangafuni ukulalela uNkulunkulu ekukholweni kwabo, bamelene noNkulunkulu. UNkulunkulu uyacela ukuba abantu balifune iqiniso, bomele amazwi kaNkulunkulu, baphinde bawadle baze bawaphuze futhi amazwi kaNkulunkulu, nokuthi bawasebenzise ukuze sizuze ukumlalela uNkulunkulu. Uma kungukuthi ukugqugquzeleka kokholo lwakho kunjengoba sichaza, noma kanjani uNkulunkulu uzokuphakamisa, akwenzele umusa. Akekho umuntu ongakungabaza lokhu, futhi akekho ongakuguqula. Uma kungekhona ukuthi ugqugquzelekile ukumlalela uNkulunkulu, kungukuthi unezinye izinhloso, konke-ke okushoyo nokwenzayo – imithandazo yakho phambi kukaNkulunkulu, kanye nazo zonke izenzo zakho – zizobe zimelana noNkulunkulu. Ungaba ngumuntu othambile nohloniphayo, zonke izenzo zakho nesimilo kubukeka kulungile, ungaba futhi ngumuntu obukeka elalela, kodwa uma kuza ngemibono yakho nezenzo zakho ngokukholwa kuNkulunkulu, zibe nobubi. Laba bantu obabona besazimvu bezithobile, kodwa izinhliziyo zabo zinezinhloso ezingezinhle, bayizimpungushe ezigqoke izikhumba zezimvu; bayamedelela uNkulunkulu; ngakho ngeke abasindise. UMoya oNgcwele uyobaveza obala bonke labo, ukuze babonwe ukuthi bangabakhohlisi ngakho bayisinengiso futhi bangabalahliwe nguMoya oNgcwele. Ungakhathazeki: uNkulunkulu uzobe esebhekana futhi ebalungisa ngamunye ngamunye.

Uma ungakwazi ukwamukeli ukukhanya okusha kukaNkulunkulu, futhi ungaqondi konke lokho akwenzayo namuhla, futhi ungakufuni, noma kungukuthi uyakungabaza, uyakwahlulela, uyakubhekisisa futhi uyakucubungula; ngakho ke awunanjongo ukuba ulalele. Uma kuvela ukukhanya kwamanje, ukukhanya kwayizolo kusayigugu futhi kumelana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, ngakho-ke uyoba yinhlekisa kakhulu uyilabo abamelana noNkulunkulu ngamabomu. Okubalulekile ekulaleleni uNkulunkulu ukuthakasela ukukhanya Kwakhe okusha, ukukwazi ukukwamukela futhi ukusebenzise . Yilokhu kuphela okungukumlalela ngeqiniso. Labo abangazimisele ukulangazelela ubuso bukaNkulunkulu abakwazi ukuba nomqondo wokumlalela uNkulunkulu; futhi bengamelana noNkulunkulu ngenxa yokuneliswa yisimo sempilo abakuyo ngaleso sikhathi. Ukuthi umuntu akakwazi ukulalela uNkulunkulu ngenxa yokuba usagajwe yizinto zakudala. Izinto zakudala zinike abantu zonke izindlela ezintsha nezinkohliso mayelana noNkulunkulu sezibe isithombe sikaNkulunkulu emiqondweni yabo. Ngaleyo ndlela bagcina bekholelwa ezindleleni zabo kanye nemigomo esemiqondweni yabo kuphela. Uma kungukuthi uqhathanisa uNkulunkulu owenza umsebenzi namuhla kuNkulunkulu osemqondweni wakho, ukukholwa kwakho-ke kuvela kuSathane, Futhi ungowokuzikhethela kwakho – akakufuni-ke uNkulunkulu ukukholwa okunjalo. Ungaba nezinto ezinkulu, uzinikele kakhulu – yize uma impilo yakho yonke uyinikele emsebenzini Wakhe, waze wamfela – uNkulunkulu akamamukeli muntu onokholo olunjengalo lolu. Ubakhombisa nje umusa omncane bese eyekela ukuba bawuthokozele isikhashana. Abantu abayilolu hlobo abakwazi ukusebenzisa iqiniso, uMoya oNgcwele akasebenzisani nabo, noNkulunkulu uzobachitha ngamunye ngamunye. Akunandaba ukuthi bakhulile noma basebasha, labo abangamlaleli uNkulunkulu ekukholweni kwabo begqugquzelwe ngokubi, yilabo abamelana nabaphazamisayo; futhi labo ngokungangabazi uNkulunkulu uyakubalahla. Labo abangamlaleli nhlobo uNkulunkulu, abavuma nje igama Lakhe kuphela, abanolwazana ngobuhle nothando lukaNkulunkulu kodwa abahambi ezinyathelweni zikaMoya oNgcwele, abangalaleli emsebenzini nasemazwini amasha kaMoya oNgcwele – labo baphila kumusa kaNkulunkulu, abayukuzuzwa bapheleliswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyabaphelelisa abantu ngokulilalela kwabo, ekulidleni kwabo, ekuliphuzeni, kanye nasekulithakaseleleni izwi likaNkulunkulu, nasenhluphekweni nasekulungisweni ezimpilweni zabo. Kusekukholweni okunjalo lapho abantu bekwazi khona ukuguqula izimo zabantu, kulapho kuphela bethola khona ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ukungeneliswa ukuphila emuseni kaNkulunkulu, ngokuzimisela bomele iqiniso, futhi belithungatha, nokufisa ukuzuzwa nguNkulunkulu – yilokhu impela okuchaza ukulalela uNkulunkulu; yilolu ncamashi uhlobo lokukholwa alufunayo uNkulunkulu. Abantu abangakukhathaleli okunye ngaphandle kokugcina ngokuhlala emuseni kaNkulunkulu kuphela abayikupheleliswa, noma abayukuguqulwa, kuyakuthi ukulalela kwabo, ubuhle kanye nothando nokubekezela, kulula. Labo abathokozela ukuphila ngomusa kaNkulunkulu kuphela abasoze bamazi uNkulunkulu, Futhi noma sebemazi uNkulunkulu, ulwazi lwabo lulula; basho izinto ezifana nokuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu, noma ukuthi unomusa omkhulu kumuntu. Lokhu akuvezi impilo yomuntu, akusho futhi lokho ukuthi abantu bamazi ngokweqiniso uNkulunkulu. Uma, ngenkathi amazwi kaNkulunkulu ebalungisa, noma ngenkathi ukulingwa kubehlela, ababe besakwazi ukulalela uNkulunkulu — uma kungukuthi baba nokungabaza, baze bawe – ngakho-ke abekho nakancane ekulaleleni. Kubona, kunemithetho nemigomo eminingi mayelana nokukholwa kuNkulunkulu, abadlule kukho okudala okuyimiphumela yeminyaka eminingi yokukholwa , noma yimibhalo eminingi esuselwe eBhayibhelini. Kungabe abantu abanje bangamlela uNkulunkulu? Laba bantu baphuphuma izinto zabantu bomhlaba — bangamlalela kanjani uNkulunkulu? Bonke “bayalalela” ngokwezindlela zabo – kungenzeka uNkulunkulu afise ukulalelwa kanjalo? Lokhu akukhona ukulalela uNkulunkulu, kodwa ngukulandela imibhalo nje, ukuzanelisa kanye nokuzithethelela. Uma uthi yikho ukulalela uNkulunkulu lokho, akukhona ukuthi uyamhlambalaza? UnguFaro waseGibhithe, ungene shi ebubini, futhi ngokucacile uzifaka emsebenzi omelana noNkulunkulu – ingabe uNkulunkulu ufuna ukuziphatha okunjalo? Kungaba ngcono uphuthume uphenduke futhi uhlale uqwashile. Uma kungenjalo, ungcono uvele ugoduke: kuzoba ngcono lokho kuwe kunokuthi uthi “usebenzela” uNkulunkulu, ngeke uthikameze noma uphazamise, uyoyazi indawo yakho, uhlale kahle – lokho ngeke kube ngcono? Ngaleyo ndlela uzogwema ukumelana noNkulunkulu aze akujezise!