Ukwenza (2)

Ezikhathini ezedlule, abantu babeziqeqeshela ukuba noNkulunkulu futhi baphile phakathi komoya ngaso sonke isikhathi. Uma kuqhathaniswa nalokhu okwenziwa namuhla, kuba uhlobo olulula lokuqeqesha ngokomoya; kuyindlela esezingeni lokuqala nelula kunazo zonke zokwenza ngaphambi kokuthi abantu bangene emgudwini wokuphila olungileyo. Uma abantu behlala bethembela kulolu hlobo lokwenza ezimpilweni zabo, bayoba nemizwa eminingi futhi kuyoba lula ukuthi benze amaphutha, futhi ngeke bakwazi ukungena kokuhlangenwe nakho empilweni okuyiqiniso; bazokwazi nje ukuqeqesha imimoya yabo, basondele kuNkulunkulu ngokujwayelekile ezinhliziyweni zabo, futhi bahlale njalo benentokozo enkulu ekubeni noNkulunkulu. Bazozikhawulela emhlabeni omncane wokuba ndawonye noNkulunkulu, futhi ngeke bakwazi ukubamba noma yini ejule kakhulu. Abantu abahlala phakathi kwale mingcele abakwazi ukuba nempumelelo enkulu. Noma ngasiphi isikhathi, kunokwenzeka ukuba bamemeze bathi, “O! Nkosi Jesu. Ameni!” Banje cishe nsuku zonke—kuwukwenza kwezikhathi ezedlule, ukwenza kokuhlala emoyeni ngaso sonke isikhathi. Ngabe akuyona into engenasithunzi? Namuhla, uma kuyisikhathi sokuzindla ngamazwi kaNkulunkulu, gxilani ekuzindleni ngamazwi kaNkulunkulu; uma sekuyisikhathi sokwenza iqiniso, gxilani ekwenzeni iqiniso; uma sekuyisikhathi sokwenza umsebenzi wenu, yenzani umsebenzi wenu nje. Lolu hlobo lokwenza luyakhulula; lwenza ukhululeke. Akufani nendlela amadoda amadala enkolo athandaza futhi enza ngayo isibusiso. Khona, ngaphambili, bekuyiyona ndlela yokwenza yabantu abakholwayo, kodwa manje ukwenza ngale ndlela kuyisidala kakhulu. Umsebenzi kaNkulunkulu manje usezingeni elingaphezulu; okukhulunywa namuhla “okuwukuletha uNkulunkulu ekuphileni kweqiniso,” yingxenye ebaluleke kakhulu yokwenza. Lobu ubuntu obuvamile okulindeleke ukuthi abantu babe nabo ekuphileni kwabo kwangempela, futhi lokho abantu okufanele babe nakho ebuntwini obujwayelekile yiwo wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumayo namuhla. Ukuletha la mazwi kaNkulunkulu ekuphileni kweqiniso kuwumqondo ongokoqobo “wokukuletha uNkulunkulu ekuphileni kweqiniso.” Namuhla, abantu kufanele bazihlomise kuqala ngalokhu okulandelayo: Engxenyeni eyodwa, kufanele bakhulise izinga labo, bafunde, futhi bathuthukise namakhono abo okufunda nokuqonda; kwenye ingxenye kufanele baphile impilo yomuntu ojwayelekile. Usanda kufika kuNkulunkulu ubuya ezweni; kufanele uqale ngokulolonga inhliziyo yakho ukuthi ibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu. Lokhu yisiqalo sokwenza, yisinyathelo sokuqala sokuthola uguquko esimweni sempilo yakho. Abanye abantu bayafanelisela ngokwemukelekayo ekwenzeni kwabo; bazindla ngeqiniso ngenkathi besebenza, becabanga ngamaqiniso nezimiso zokwenza okufanele bakuqonde empilweni yangokoqobo. Kwenye ingxenye, kufanele nibe nempilo yobuntu ejwayelekile, kwenye, kufanele kube nokungena eqinisweni. Zonke lezi zinto zakha ukwenza okuhle kakhulu ekuphileni kwangempela.

Ukuletha uNkulunkulu ezimpilweni zabantu zangempela okokuqala kudinga ukuthi abantu bakhonze uNkulunkulu, bafune ukwazi uNkulunkulu, futhi benze umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu phakathi kobuntu obujwayelekile. Akudingeki ukuba nakanjani baze bakhuleke kuNkulunkulu njalo ngaphambi kokuthi benze okuthile, ukuthi lokho akulungile futhi bazizwe benecala uma bengakhuleki. Ukwenza kwanamuhla akunjalo; kukhululekile futhi kulula! Akufuni ukuthi abantu bahlale ezimfundisweni. Kunalokho, umuntu ngamunye kufanele enze ngokwesiqu sakhe: Uma amalunga omndeni wakho engakholwa kuNkulunkulu, aphathe njengabangakholwa, futhi uma ekholwa, aphathe njengabakholwayo. Ungasebenzisi othando nokubekezela, kodwa, sebenzisa ubuhlakani. Abanye abantu bayahamba bayothenga imifino, kuthi lapho behamba bebe bebubula: “O Nkulunkulu! Ngabe uvumela ukuthi ngithenge miphi imifino namuhla? Ngicela usizo Lwakho. UNkulunkulu ucela ukuba sidumise igama Lakhe kuzo zonke izinto, nokuthi sonke sibe nobufakazi, ngakho noma ngabe umthengisi enginikeza okuthize okubolile, ngizoqhubeka ngibonge uNkulunkulu—ngizobekezela! Thina abakholwa kuNkulunkulu asikhethi phakathi kwemifino.” Bacabanga ukuthi ukwenza lokhu kuletha ubufakazi, bese umphumela uba ukuthi bachitha imali ngokuthenga isixha semifino ebolile, kodwa belokhu bethandaza bethi: “O Nkulunkulu! Ngisazoyidla le mifino ebolile uma nje Wena usakuthola kulungile lokho.” Ngabe lokhu kwenza akuhlekisi? Akukona ukulandela imfundiso? Ngaphambili, abantu babeqeqesha imimoya yabo bahlale emoyeni ngaso sonke isikhathi—lokhu kuhambelana nomsebenzi owenziwe ngaphambilini eNkathini Yomusa. Ubumnene, ukuzithoba, uthando, ukubekezela, ukubonga zonke izinto—lezi yizinto ezazifuneka kuwo wonke amakholwa eNkathini Yomusa. Ngaleso sikhathi, abantu babekhuleka kuNkulunkulu kuzo zonke izinto; babekhuleka uma bethenge izingubo, nanoma betshelwa ngomhlangano, bebekhuleka nakhona bethi: “O Nkulunkulu! Ngabe uyangivumela ukuba ngiye noma cha? Uma ungivumela ngiye, khona-ke ngilungisele indlela ehlelekile. Kanti uma ungangivumeli ukuba ngihambe, ngicela ungenze ukuba ngikhubeke ngiwe.” Njengoba babekhuleka, babencenga uNkulunkulu, futhi ngemuva kokukhuleka, bebezizwa bengakhululekile, bese bengayi. Abanye odade, ngenxa yokwesaba ukushaywa abayeni babo abangakholwa uma sebebuya, babeye bazizwe bengakhululekile lapho bekhuleka bese bengayi emihlanganweni. Babekholwa ukuthi lokhu kwakuyintando kaNkulunkulu, lapho ngokweqiniso, uma ngabe bebeyile, bekungenzeke lutho. Umphumela kwakungukuthi badlulwe umhlangano. Konke lokhu kwakubangwa ukungazi kwabantu. Abantu abenza ngale ndlela baphila ngokwemizwa yabo. Le ndlela yokwenza iyiphutha futhi ihlekisa kakhulu futhi igcwele ukungacaci. Kuningi kakhulu imizwa nemicabango yabo. Uma nitshelwa ngemihlangano, hambani; asikho esinye isidingo sokukhuleka kuNkulunkulu. Ngabe akulula lokhu? Uma udinga ukuthenga ingubo ethize, hamba phela uyoyithenga. Ungakhuleki kuNkulunkulu uthi: “O Nkulunkulu! Uyangivumela noma cha? Uma ngabe omunye wabafowethu nodadewethu kungenzeka afike ngisahambile-ke?” Wesaba ukuthi umfowenu noma udadewenu othile angafika, ngakho awuhambi, kodwa umphumela ukuthi intambama iyaqhubeka yedlule kodwa kungafiki muntu. Ngisho naseNkathini yoMusa, le ndlela yokwenza yayinephutha futhi ingalungile. Ngalokho-ke, uma ngabe abantu benza njengasezikhathini ezedlule, angeke kube nezinguquko ezimpilweni zabo. Bazozinikela nje kunoma yini eyenzekayo, banganaki kwahlukanisa, futhi abazukwenza lutho ngaphandle kokuthi balalele babuye babekezele ngokumpumpuzela. Ngaleso sikhathi, abantu babegxile ekudumiseni uNkulunkulu—kepha uNkulunkulu akazuzanga dumo kubona, ngoba babengazange baphile lutho olungoloqobo. Bavele bazithiba bazikhawulisa ngokwemiqondo yabo, futhi neminyaka eminingi yokwenza ayilethanga nguquko ezimpilweni zabo. Babazi kuphela ukubekezela, ukuzithoba, ukuthanda nokuxolela, bengekho nakanci ekukhanyiselweni nguMoya Ongcwele. Bangamazi kanjani-ke abantu uNkulunkulu ngaleyo ndlela? Futhi babengamdumisa kanjani nje uNkulunkulu?

Abantu bangangena kuphela endleleni elungile yokukholwa kuNkulunkulu uma beletha uNkulunkulu ezimpilweni zabo zangempela, nasezimpilweni zabo zobuntu ezijwayelekile. Namuhla, amazwi kaNkulunkulu ayanihola, asikho isidingo sokufuna nokuphumputha njengasezikhathini ezedlule. Uma ungenza ngokwalawa mazwi, futhi uzihlole uphinde uzilinganise ngokwezimo lezo engizambulile, ngalokho uzokwazi ukuguquka. Lokhu akuyona imfundiso, kodwa yilokho uNkulunkulu akucelayo kubantu. Namuhla, ake ngikutshele ukuthi izinto zinjani: Zikhathaze ngokwenza ngokwamazwi Ami kuphela. Izidingo Zami kuwe zisekelwe ezidingweni zomuntu ojwayelekile. Sengikutshelile amazwi Ami; uma ugxila kahle ekwenzeni ngale ndlela, uzokwazi ukuhambisana nezinhloso zikaNkulunkulu. Manje yisikhathi sokuphila emazwini kaNkulunkulu: Amazwi kaNkulunkulu asechaze konke, konke sekucacisiwe, futhi uma nje uqhubeka uphila ngamazwi kaNkulunkulu, uzophila impilo ekhululeke ngempela nengenamingcele. Ngaphambili, ngenkathi abantu beletha uNkulunkulu ezimpilweni zabo zeqiniso, benza futhi bedlula ezimfundisweni nasemicimbini eminingi; ngisho ezindabeni ezingatheni, babekhuleka futhi bafune, bebeka amazwi kaNkulunkulu acacile eceleni futhi benganaki ukuwafunda. Kunalokho babenikela wonke amandla abo ekufuneni—ngomphumela ongazange ube nezithelo. Ake uthathe lokhu okokudla nokokugqoka, njengesibonelo: Uyakhuleka futhi ubeke lezi zindaba ezandleni zikaNkulunkulu, ucela uNkulunkulu ukuba akuhlungele konke. Lapho uNkulunkulu ezwa lawa mazwi uzothi: “Ngabe kufanele nginake le mininingwane engasho lutho? Buyephi ubuntu obujwayelekile nobunobuhlakani engikudalele bona?” Kwesinye isikhathi, omunye uzokwenza iphutha ezenzweni zakhe, futhi uzokholwa ukuthi ukhube uNkulunkulu, bese eqala ezizwa enomthwalo. Izimo zabanye abantu zinhle kakhulu, kodwa uma benza into encane ngendlela engalungile bakholwa ukuthi uNkulunkulu uyabasola. Eqinisweni, akuwona umsebenzi kaNkulunkulu lo, kodwa yithonya lezingqondo zabantu. Kwesinye isikhathi, akukho okubi ngalokho ohlangana nakho, kodwa abanye bathi awuyizwa impilo ngendlela efanele, ngalokho bese uyathiyeka—uba ngophikisayo, futhi ufiphale ngaphakathi. Kaningi, uma abantu bebuka kabi ngale ndlela, bakholwa ukuthi basolwa nguNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uthi: “Angiwenzile umsebenzi wokusola kuwe; ungangibeka kanjani icala ngalokhu?” Abantu baphikisa kalula kakhulu. Futhi bavamise ukuba nozwela olukhulu futhi bahlale bekhononda ngoNkulunkulu. UNkulunkulu akafuni ukuthi uhlupheke ngaleyo ndlela, kodwa wena uvumela ukuba kuleso simo. Akusizi ukuhluphekela izinto ezinjalo. Abantu abawazi umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu, futhi ezintweni eziningi abanalo ulwazi, futhi abakwazi ukubona kahle, ngakho bayathiyeka emicabangweni yabo, bengena bajule phakathi engxakini. Abanye abantu bathi zonke izinto nezindaba zisezandleni zikaNkulunkulu—ngakho uNkulunkulu angeke azi uma abantu bengabaphikisayo? Ngempela uNkulunkulu uyazi. Uma uthiywe emiqondweni yobuntu, uMoya Ongcwele awunandlela yokusebenza kuwe. Ezikhathini eziningi, abanye abantu bayabambeka esimweni esibi, kodwa ngisaqhubeka nomsebenzi Wami. Noma ngabe unombono omubi noma omuhle, angivinjelwa nguwe—kodwa ufanele ukwazi ukuthi amazwi amaningi engiwakhulumayo, nomsebenzi omkhulu engiwenzayo kuxhumene kakhulu ngokwezimo zabantu. Uma uphikisa, lokhu akuwuvimbeli umsebenzi kaMoya Ongcwele. Ngesikhathi sokusolwa nokuvivinywa ngokufa, bonke abantu babebambeke esimweni esibi, kodwa lokhu akuwumisanga umsebenzi Wami; ngesikhathi uphikisa, uMoya Ongcwele uqhubekile wenza lokho obekudingeka ukwenziwa kwabanye. Ungayeka inyanga yonke ukufuna, kodwa ngiyaqhubeka ngisebenze—noma ngabe yini oyenzayo esikhathini samanje noma esizayo, angeke imise umsebenzi kaMoya Ongcwele. Ezinye izimo eziphikisayo zivela ebuthakathakeni bomuntu; uma abantu bengakwazi ngempela ukufeza izimfuno zikaNkulunkulu noma ukuziqonda, baba abaphikisayo. Isibonelo, ngesikhathi sokusola, amazwi kaNkulunkulu akhuluma ngokuthanda uNkulunkulu kuze kufike ezingeni elithile ngesikhathi sokusola, kodwa abantu babekholwa ukuthi abanawo amakhono. Bazizwa benosizi kakhulu futhi bekhala ngokuthi inyama yabo yoniwe kakhulu nguSathane nokuthi ubukhulu bezingqondo zabo babuntula kakhulu. Bezwa ukuthi kuwusizi kangakanani ukuthi bazalwe kulesi simo. Futhi abanye abantu bezwa ukuthi sekudlulelwe yisikhathi kakhulu ukukholwa kuNkulunkulu nokwazi uNkulunkulu, nokuthi abafanele ukupheleliswa. Zonke lezi yizimo zabantu ezijwayelekile.

Inyama yomuntu ekaSathane, igcwele izimo ezingalaleli, ingcole ngokudabukisayo, iyinto engcolile. Abantu bathanda intokozo yenyama kakhulu futhi kuningi kakhulu ukubonakaliswa kwenyama; kungakho uNkulunkulu enyanya inyama ngokwezinga elithile. Uma abantu beshiya izinto ezingcolile, ezikhohlakele zikaSathane, bazuza insindiso kaNkulunkulu. Kodwa uma bengakakwazi ukuzihlukanisa nokungcola nenkohlakalo, khona-ke basaphila ngaphansi kombuso kaSathane. Ubuqili, ukukhohlisa, nobukhwembe kwabantu konke kuyizinto zikaSathane. Ukukusindisa kukaNkulunkulu ngokokukukhipha kulezi zinto zikaSathane. Umsebenzi kaNkulunkulu angeke ungalungi; wenzelwa ukusindisa abantu ebumnyameni. Uma uke wakholwa ukufikela ezingeni elithile futhi uzihlukanise nenkohlakalo yenyama, ungasaboshiwe yile nkohlakalo, ubungesindiswe? Uma uphila ngaphansi kombuso kaSathane awukwazi ukubonakalisa uNkulunkulu, uyinto engcolile, futhi awusoze wathola ifa likaNkulunkulu. Uma usuhlanziwe wapheleliswa, uzoba ngcwele, futhi uzoba umuntu ojwayelekile, futhi uzobusiswa uNkulunkulu futhi uthokozeleke kuNkulunkulu. Umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu namuhla yinsindiso, futhi, ngaphezu kwalokho, ukwahlulela, ukusola nokuqalekisa. Unezingxenye eziningi. Nizobona nonke ukuthi amazwi kaNkulunkulu aqukethe ukwahlulela nokusola kanye neziqalekiso. Ngikhuluma ukuze ngizuze umphumela, ukwenza abantu bazazi, hhayi ukubulala abantu. Inhliziyo Yami ikini. Ukukhuluma enye yezindlela engisebenza ngazo; ngamazwi ngiveza isimo sikaNkulunkulu futhi ngikuvumele ukuba uqonde intando kaNkulunkulu. Inyama yakho ingafa, kodwa unomoya nomphefumulo. Ukube abantu bebenenyama kuphela, bekungebekhona mqondo ekukholweni kwabo, noma kube nomqondo kuwo wonke lo msebenzi engiwenzile. Namuhla, ngikhuluma ngendlela eyodwa ngibuye ngikhulume nangenye; isikhashana ngibazonda kakhulu abantu, bese kuthi esikhathini esithile ngithande kakhulu; lokhu ngikwenzela ukuthola inguquko ezimweni zakho, kanye nokuguqula imiqondo yakho ngomsebenzi kaNkulunkulu.

Izinsuku zokugcina sezifikile futhi amazwe emhlabeni wonke asesiphithiphithini. Kunokwehlukana kwezepolitiki, kukhona indlala, izifo, izikhukhula nezomiso okuvela ndawo zonke. Kunembedumehlwana emhlabeni wabantu; iZulu nalo lehlise inhlekelele. Lezi yizimpawu zezinsuku zokugcina. Kepha kubantu, kubukeka njengomhlaba wenjabulo nobukhazikhazi, lowo okhula unjalo kakhulu. Izinhliziyo zabantu zonke zidonsekela kuwo, futhi abaningi babambekile futhi abakwazi ukuzikhipha kuwo; abaningi elikhulu lizokhohliswa yilabo abazibandakanya nobuqili nobuthakathi. Uma ungaphokopheleli inqubekela phambili, ungenamibono, futhi ungagxilile endleleni eyiqiniso, uzothathwa ngamagagasi agubhayo esono. IShayina yizwe elisesemuva kakhulu kunawo wonke amazwe; yindawo lapho udrako omkhulu obomvu ehlala ezigoqe khona, inabantu abaningi abakhonza izithixo nabathakathayo, amathempeli amaningi, futhi yindawo lapho amadimoni angcolile ahlala khona. Uzalwe yiwo, ufundiswe yiwo futhi ugxile ethonyeni lawo; ukhohlakaliswe wahlushwa yiwo, kepha ngemva kokuvuswa uyawufulathela bese uzuzwa uNkulunkulu ngokuphelele. Lokhu yinkazimulo kaNkulunkulu, futhi kungakho lesi sigaba somsebenzi sibaluleke kakhulu. UNkulunkulu wenze umsebenzi onesisindo esikhulu, wakhuluma amazwi amaningi kakhulu, futhi uzogcina esenizuze ngokuphelele—le yingxenye yomsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, futhi “kuyimihlomulo yabanqobi” bempi kaNkulunkulu noSathane. Lapho niliqonda ngokwengeziwe iqiniso futhi iba ngcono impilo yenu yebandla, udrako omkhulu obomvu unqotshwa ngokwengeziwe. Zonke lezi yizindaba zomhlaba womoya—yizimpi zomhlaba womoya, futhi ngesikhathi uNkulunkulu enqoba, uSathane uzohlazeka awele phansi. Lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu sibaluleke kakhulu. UNkulunkulu wenza umsebenzi osezingeni eliphezulu kangaka futhi usindisa ngokuphelele leli qembu labantu ukuze niphunyuke ethonyeni likaSathane, nihlale ezweni elingcwele, nihlale ekukhanyeni kukaNkulunkulu, futhi nibe nobuholi nokuqondisa kokukhanya. Khona-ke ukuphila kwenu kunikeza umqondo. Enikudlayo nenikwembathayo kwehlukile kokwabangakholwa; nithokozela amazwi kaNkulunkulu futhi niphila impilo enomqondo—futhi bona bathokozelani? Bathokozela kuphela “ifa lokhokho babo” “nomoya wabo kazwelonke.” Abanayo nencane inswebu yobuntu! Izingubo zenu, amazwi nezenzo kwehluke kakhulu kunokwabo. Ekugcineni, nizokushiya ngokuphelele ukungcola, ningabe nisathiyeka ekulingweni uSathane, futhi nizuze imihlinzeko yansuku zonke kaNkulunkulu. Kumele nihlale niqaphile. Nakuba nihlala endaweni engcolile, aningcolisiwe ukungcola futhi ningaphila eduze kukaNkulunkulu, nithole isivikelo Sakhe esikhulu. UNkulunkulu unikhethe phakathi kwabo bonke kule lizwe eliphuzi. Ingabe anibona abantu ababusisekile kakhulu? Ungumuntu odaliwe—kumele nakanjani ukhonze uNkulunkulu futhi uphishekele ukuphila okunenjongo. Uma ungamkhonzi uNkulunkulu futhi uphila enyameni engcolile, ingabe awusona isilwane sasendle esigqoke njengomuntu? Njengomuntu, kumele uzikhandlele uNkulunkulu futhi ubekezelele konke ukuhlupheka. Kumele ukujabulele futhi ukwamukele ngenjabulo ukuhlupheka okuncane obhekene nakho namuhla futhi uphile ukuphila okunenjongo, njengoJobe noPetru. Kuleli zwe, umuntu ugqoka izingubo zikaSathane, adle ukudla akunikezwa uSathane, futhi usebenzela abuye akhonze ngaphansi kokuqondisa kukadeveli, enyathelwa ngokuphelele ekungcoleni kwakhe. Uma ungayibambi injongo yokuphila noma uthole indlela eyiqiniso, kubaluleke ngani ukuphila kanje? Nonke ningabantu abafuna indlela elungile, abafuna intuthuko. Ningabantu abavuka bame esizweni sikadrako omkhulu obomvu, labo uNkulunkulu ababiza ngokuthi balungile. Ingabe lokho akukhona ukuphila okunenjongo enkulu?

Okwedlule: Ukwenza (1)

Okulandelayo: Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp