7. Indlela Engacishe Ngaba Ngayo Yintombi Eyisiwula

ULi Fang, EChina

Ngokwindla wango-2002, uDadewethu uZhao ovela ehlelweni lami, iBandla Leqiniso, waletha umshana wakhe, uDadewethu uWang, ekhaya lami ukuzongitshela izindaba ezinhle zokuthi iNkosi yase ibuyile. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa zokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla nokulalela ukuhlanganyela okuchaza kahle kukadadewethu, ngaqonda kahle ukuthi kusukela ekudalweni kwezwe kuze kube manje uNkulunkulu wenze izigaba ezintathu zomsebenzi ukuze asindise isintu. Amanye amaqiniso engathola ukuwazi ukuthatha kukaNkulunkulu igama elihlukile ngesigaba ngasinye somsebenzi, ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu ngesigaba ngasinye, kanye nemfihlakalo yokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu, njll. La maqiniso angivumela ngempela ukuba ngivule amehlo ami kabanzi futhi ngibone ngokwanele. Ngathi kimi: “Konke kuzwakala kucace bha, futhi uNkulunkulu uSomandla hleze ngempela unguNkulunkulu uJesu obuyile ngakho kufanele ngiqiniseke ukuthi ngiyalibamba leli thuba futhi ngifunde kabanzi ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla.” Ngaphambi kokuba ahambe, uDadewethu uWang wangishiyela ezinye izincwadi zamazwi kaNkulunkulu. Njalo uma nginesikhathi emini, ngangifunda amazwi kaNkulunkulu. Ngenkathi ngifunda kaninginingi lwakhula nothando lwazo kimina futhi ngaya ngokuya ngizwa sengathi kwakungamazwi kaNkulunkulu. Ngemva kwezinsuku ezintathu ngaqala ukukhathazeka. Ngacabanga ukuthi: “Indodana yami, nayo ekholwayo, nabanye abafowethu nodadewethu abaningi ebandleni lethu abakazazi lezi zindaba ezinhle ngokubuya kweNkosi. Kufanele ngiphuthume ngibatshele.”

Ngakusasa ekuseni kakhulu ngaya emzini wendodana yami. Ngathi kuyo ngenjabulo: “Le yincwadi emnandi kakhulu. Kufanele uyifunde ngokushesha.” Indodana yami yangibuka yabuza yathi: “Yiphi incwadi? Ubonakala sengathi weneme kakhulu. Ibeke lapho phansi ngizoyibheka uma ngithola isikhathi.” Ngangicabanga ukuthi njengoba wonke amakholwa ayelindele ukubuya kweNkosi indodana yami yayizokujabulela ukufunda ukuthi iNkosi isivele ibuyile.

Ngangingakaze ngicabange eminyakeni eyisigidi ukuthi, nokho, emva kwezinsuku ezintathu indodana yami yayizofika kwami ihamba nabantu abayisithupha abangamakholwa. Omunye wabo kwakunguMfundisi uXia ovela ehlelweni lami, kanti abanye babengabafundisi nabashumayeli behlelo lendodana yami. Ngamangala kancane ukubabona, ngoba ngangingazi ukuthi kwakungani ngifikelwe abantu abaningi kangaka bezongibona. Umfundisi osibongo sakhe singuLi wangibhekisisa ekhombisa ukukhathazeka ebusweni bakhe wathi: “Anti, sonke singamakholwa eNkosini, umndeni owodwa omkhulu. Indodana yakho ingitshela ukuthi kukhona othile okunike incwadi, kodwa akufanele neze uyifunde. Manje yizinsuku zokugcina, futhi iNkosi uJesu yathi: ‘Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo(Mathewu 24:23-24). Sikholwa ukuthi la mazwi eNkosi uJesu asho ukuthi noma ubani othi iNkosi isibuyile ungumkhohlisi okufanele simqaphele futhi senqabe ukumlalela. Njengamanje ezweni lonke lezenkolo kukhona kuphela uMbani waseMpumalanga ofakaza kuwo wonke umuntu ngokubuya kweNkosi, ngakho-ke, noma yini oyenzayo, ungazihlanganisi nabo. Ungafundi nayiphi incwadi yoMbani waseMpumalanga futhi. Indlela yabo ihlukile okholweni lwethu, ngakho ungabalaleli. Awuliqondi kahle iBhayibheli, futhi unesiqu esincane, ngakho ukhohliseka kalula. Sesishumayele iminyaka eminingi futhi siliqonda kahle iBhayibheli. Sihambe lonke elaseChina futhi sibone okuningi futhi nempilo yethu inkulu. Size lapha namhlanje ngokukhethekile ukuze sikusindise, ngakho-ke kufanele usikholwe futhi ungazami ukwenza ngokwakho.” Lapho ngizwa lokhu ngacabanga ngathi: “Lo mfundisi ubonakala ekhathazekile ngami futhi lokho akushoyo akuwona amanga. Ngimdala futhi angifundanga nakangako, futhi angiliqondi kangako neBhayibheli. Angikwazi nokwahlukanisa kahle njengabo.” Ngalesi sikhathi uMfundisi uXia wathi: “Ngingumfundisi, kanti iNkosi inginike umhlambi wayo ukuba ngiwuphathe. Ngakho kuyisibopho sami ukuqinisekisa ukuthi awuchezuki endleleni yeqiniso. Uma nginganakekeli umhlambi weNkosi ngeke ngikwazi ukuphinde ngilungise indaba yami neNkosi. Dadewethu, ungagijimeli kwamanye amaqembu kanje. Uma webiwa kithina yibandla loNyazi lwaseMpumalanga kusho ukuthi yonke le minyaka oyichithe ukholwa eNkosini izobe ilahlekile!” Lapho ngibuka ubuso babo obabungahleki futhi ngizwa namazwi abo ekhuluma ngokuqinile ngazizwa ngesaba kancane. Ngacabanga ngathi: “Kunjalo. Uma ngiqala ngikholelwa kokungalungile, ngeke yini yonke le minyaka ebengikholwa ngayo ibe yize leze.” Kodwa-ke ngase ngicabanga: “Amazwi kuleya ncwadi abezwakala emahle kakhulu, elungile. Laba bafundisi nabashumayeli bebengakawafundi amazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngakho bangasho kanjani ukuthi akuyona indlela yeqiniso?” Ngakho ngathi kubo: “Indlela eniyibeka ngayo kuzwakala sengathi ngempela kunjalo kodwa lokho engikuzwe kubo kufana ngokuphelele namazwi eNkosi eBhayibhelini!” Lapho bezwa ngisho njalo bonke baqala bakhuluma kanyekanye, besho izinto eziningi ezangethusa kangangokuthi ngezwa nginesiyezi futhi ngididekile ngaba nokuphazamiseka emoyeni. Ngahlala lapho njengesiphukuphuku, ngingakwazi nokusho nezwi elilodwa. Base befuna ngithandaze nabo futhi ngikhulume iziqalekiso, kodwa angizange ngihambisane nalokho ngakho baqala bangesabisa futhi. Ekugcineni, indodana yami yathi: “Ake ngibhekane nalolu daba lukamama wami.” Wabe esethatha izincwadi ezimbili ezibizwa ngokuthi “Landela IWundlu Uhlabelele Izingoma Ezintsha” namakhasethi amaculo kanye nencwadi yamazwi kaNkulunkulu ethi “Ukuqala Kokwahlulela Endlini KaNkulunkulu” ekhabetheni wabe esekunika umfundisi ukuba akuthathe.

Ngemuva kokuba sebehambile ngangithukuthele kangangokuba ngangingakwazi ngisho nokudla isidlo sami sakusihlwa, ngakho ngaya phambi kweNkosi ngathandaza: “Nkosi Jesu, ingabe lokhu okushiwo yilabaya befundisi kuyiqiniso noma cha? Kubonakala sengathi bakhathazekile ngempela ngempilo yami. Uma ngingabalaleli, ingabe ngizobeka ukholo lwami endaweni engafanele? O Nkosi, uma ngempela usubuyile njengoNkulunkulu uSomandla bese mina ngingakwemukeli ngeke na kube ngikuvalela ngaphandle? Ngeke nje ngibe njengenye yezintombi eziyiziwula? O Nkosi, ngokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla kulezi zinsuku ezimbalwa ezidlule ngizizwa sengathi ngizuze kakhulu ngokomphefumulo. Ngikuzwe ngempela lokhu, kodwa ingabe nginephutha? Manje njengoba sebengiphuce izincwadi namakhasethi ami amaculo ngizizwa ngilusizi ngempela. Ngicela ungibonise indlela ngoba angazi ukuthi ngenzenjani....” Ngemva kokuthandaza ngabe sengikhumbula ukuthi uDadewethu uWang wayenginike enye incwadi yamazwi kaNkulunkulu uSomandla engabe ngiyifihle kude ekhabetheni. Ngithe uma ngikhumbula ngangisenayo leyo ncwadi ngazizwa ngingconywana. Kodwa futhi ngathi uma ngicabanga ngalokho abafundisi ababekushilo, ngaphinda ngangazi ukuthi kwakufanele ngenzenjani. Ingabe kufanele ngiyifunde le ncwadi noma cha? Ngalobo busuku, angilalanga neze kahle, ingqondo yami iyaluza. Ngilokhu ngiphindaphinda ngithandaza kuNkulunkulu ngikhala ...

Ngakusasa ekuseni indodana yami yafika yangithatha ingiyisa emhlanganweni webandla lami langaphambili. Nganginokuthandabuza okukhulu, kodwa indodana yami yangiyisa khona endaweni yokuhlanganela yaze yatshela nomshumayeli ukuthi ngangicishe ngantshontshwa ngaboNyazi lwaseMpumalanga futhi yamcela ukuba enze konke okusemandleni ukungincenga ukuba ngihlale. Ngokuphazima kweso, umshumayeli nabo bonke abafowethu nodadewethu bangihaqa. Umshumayeli wangibamba isandla, futhi ngezwi elimnene wathi: “Anti, noma yini oyenzayo, ungalaleli muntu omunye oshumayelayo. Uma uqala ukukholwa ngokungalungile, lapho iNkosi ifika ukuzohlwitha amabandla uzosala ngemuva, akunjalo? Unesiqu esincane, ngakho-ke uma kukhona umuntu okunika noma yiluphi uhlobo lwencwadi ukuba uyifunde kungcono ukuthi ubuze kithina kuqala. Sikuhlolele yona.....” Abafowethu nodadewethu nabo bonke babemagange ukungincenga ukuba ngihlale, futhi lwangithinta “uthando” lwabo. Lapho bebona indlela engangithinteke ngayo baphinde babeka iphuzu labo futhi: “Uma noma ubani ovela kwaboNyazi lwaseMpumalanga bezokuvakashela futhi, ungabavumeli ukuba bangene. Ungazihlanganisi ngalutho nabo!” Nganqekuza ikhanda ngivuma.

Kwaba sezinsukwini ezimbalwa ezalandela lapho uDadewethu Wang wafika ezongibona futhi. Ngamtshela: “Umfundisi ungifundele lesi siqephu eBhayibhelini: ‘Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo(Mathewu 24:23-24). Ezinsukwini zokugcina oKristu bamanga bayovela futhi noma ngubani othi iNkosi isibuyile ungumkhohlisi. Angiliqondi mina iBhayibheli, futhi isiqu sami sincane, ngakho ngidukiseka kalula. Angilokothi ngilalele noma yimiphi eminye imilayezo, ngakho ngeke ngikuvumele ungene. Ungabuyi futhi.” Ngokuzithoba okukhulu uDadewethu uWang wathi: “INkosi uJesu yakusho lokhu ukuqinisekisa ukuthi siqapha oKristu bamanga ezinsukwini zokugcina kodwa yayingahlosile ukuba thina sifulathele uKristu. Uma kukhona oKristu bamanga kungenxa yokuthi uKristu wangempela usevele ufikile, ngoba ngaphandle kukaKristu wangempela abangeyibo abangempela abanalutho abangalulingisa. Lawo mazwi eNkosi uJesu asitshela ukuthi kufanele sifunde ukuhlukanisa; awasho ukuthi kufanele sinqabe ukulalela ivangeli lokubuya kweNkosi ngenxa nje yokuthi oKristu bamanga bazovela ngezinsuku zokugcina. Kungenjalo, sizokwazi kanjani ukwamukela ukubuya kweNkosi? Eqinisweni, iNkosi uJesu isivele seyizichaze ngokucacile izici zoKristu bamanga. Okuqavile kubandakanya ukubonakalisa izimpawu, ukwenza izimangaliso, ukuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni, nokulingisa umsebenzi iNkosi uJesu asewenzile vele ukuze bakhohlise abantu. Ngakho ngezinsuku zokugcina noma ngubani ozenza iNkosi Jesu ukuze ashumayele indlela yokuphenduka futhi ongabonisa izibonakaliso ezimbalwa ezilula noma aphulukise abagulayo futhi akhiphe amadimoni unguKristu wamanga. UNkulunkulu uSomandla, oyiNkosi uJesu obuye esenyameni ezinsukwini zokugcina, akaphindaphindi umsebenzi iNkosi uJesu esiwenzile vele kodwa wenza umsebenzi omusha esisekelweni somsebenzi weNkosi uJesu wokuhlenga. UNkulunkulu uSomandla uqede iNkathi Yomusa futhi uvule iNkathi yoMbuso ngokuveza amaqiniso okwenza isigaba somsebenzi wokwahlulela nokuhlanza isintu. UNkulunkulu uSomandla uzosindisa ngokuphelele bonke labo bantu abahlengiwe kodwa abasaphila esonweni ngokususa izibopho zesimo sabo sokona futhi ababasuse ngaphansi kwethonya likaSathane elimnyama. Ngakho-ke isintu siyothathwa siyiswe endaweni yaso yokugcina emangalisayo. NguNkulunkulu uqobo kuphela ongenza lo msebenzi; akekho noyedwa koKristu bamanga ongakwazi.” Yize noma lokho okwakushiwo udadewethu kwakubonakala kunomqondo, izinto abefundisi ababengitshele zona zaziyaluza ekhanda lami. Ingqondo yami yayikhathazekile futhi ingakwazi ukugxila futhi ngangingasafuni ukuzwa noma yikuphi ukuhlanganyela kwakhe. Ngakho ngamtshela ukuthi nginento ethile okwakumele ngiyenze kwamakhelwane, okwakungamanga, ukuze ngihlukane naye. Udadewethu uWang wabuyela ekhaya lami izikhathi eziningana emva kwalokho kodwa ngangilokhu ngimgwema. Umakhelwane wami wangitshela ukuthi: “Akabukeki engumuntu omubi pho wesabani?” Enhliziyweni yami ngangazi ukuthi uDadewethu uWang wayengumuntu olungile, kodwa njengoba nganginesiqu esincane nje ngangesaba ukuphambanisa ukholo lwami.

Ngemva kokuba ngibuyele emhlanganweni wesonto lami langaphambili ngezwa abashumayeli besasho izinto ababekade bezishilo entshumayelweni yangaphambili. Babehlale bekhuluma ngokuthi lungaqashelwa kanjani uNyazi LwaseMpumalanga, noma ukunikela esontweni, noma belokhu bephindaphinda izinto eziningi ezinganiki mdlandla ngokuthi babekade beyisebenzele kangakanani iNkosi nokuthi ungakanani umusa kaNkulunkulu ababewutholile.... Babengakwazi ngisho nokusho okuncane okusha nokukhanyayo. Ngokushesha ngagcina sengikhathele ukubalalela, ngivele ngozele. Ngesinye isikhathi, omfowethu wakwelinye ibandla weza ukuzoshumayela, kodwa kwakulokhu kuyinto efanayo mayelana nendlela ayenqamule ngayo ezintabeni ukuze enze umsebenzi weNkosi nokuthi wayehlupheke kangakanani, bangaki abantu ayebaguqulile ngokusabalalisa ivangeli nokuthi mangaki amasonto ayewamisile. Wasebenzisa intshumayelo ukuzishaya isifuba ngayekwenzile. Ukumlalela kwangenza ngazizwa ngingakhululekile, futhi ngafinyelela ekuthini wayengafakazi ngeNkosi kodwa nje wayefakaza ngaye. Ngolunye usuku, ngangisanda kufika nje endaweni yokuhlangana lapho omunye wodadewethu wathi kimi: “Namuhla sinomfundi oyisitshudeni sezenkolo ongowesifazane oneminyaka esema-20 ozonikeza intshumayelo.” Ngajabula kakhulu ukuzwa lokho futhi ngazitshela ukuthi ngizolalela ngokukhethekile ngoba ngokuqinisekile wayezosinikeza intshumayelo engcono kunabashumayeli bethu. Kodwa isitshudeni saqala intshumayelo yaso ngokuthi singaqapha kanjani uNyazi lwaseMpumalanga, saqhubeka sakhuluma ngokuthi sasiyeke kanjani izifundo zaso ezijwayelekile lapho sineminyaka engu-16 ukuze singene emsebenzini wokuhambisa ivangeli, ukuthi sasisebenze futhi sahlupheka kanjani sisebenzela ngaphandle phezu kwemvula, zingaki izindawo esasike saba kuzo.... Lapho ngiqhubeka ngilalela, kwanda ukucikeka. Ngacabanga ngathi: “Lokhu konke kuyiwayini elidala nje emabhodleleni amasha! Kungani beqhubeka beveza izinto ezifanayo ezingenamdlandla? Akukho kulokhu okuhlangene nezimo abahlangabezane nazo noma ulwazi lwabo lwamazwi eNkosi, futhi akukho okusiholela ekulandeleni indlela yeNkosi noma ukuphila kanye nokungena emazwini Ayo.” Ngase nginesikhathi esiyinyanga ngibuyele emihlanganweni kodwa ngangingazuzanga lutho kubo. Ngenkathi ngiqhubeka nokulalela le miyalezo, ngazizwa ngomile emphefumulweni, ngase ngicabanga ukuthi ngizobulawa ukoma komphefumulo uma ngiqhubeka ngikholwa kanje. Ngenkathi ngicabanga ngalokhu, ngaba nokukhathazeka okukhulu.

Ngemva komhlangano ngagoduka ngenhliziyo esindayo. Ngacabanga ngencwadi ethi Ukwahlulela Kuqala Ngendlu kaNkulunkulu uDadewethu uWang ayenginike yona, eyayithi abantu akufanele bazikhukhumeze futhi baziphakamise kodwa kufanele bahloniphe uNkulunkulu njengomkhulu futhi baphakamise uNkulunkulu. Kodwa bonke laba bashumayeli babefakaza ngabo, bezihlonipha ngaphezu kwakho konke okunye, futhi benza abanye ukuba babheke kubo. Kwakubonakala kimi sengathi lokhu okwakushiwo yincwadi kwakuqinisile! Ngakho ngalobo busuku lapho sengingedwa ekhaya ngathatha ikhophi yoKwahlulela Kuqala Ngendlu kaNkulunkulu ngayifunda. Lapho ngiyifunda ngiqhubeka inhliziyo yami yayiphakama, futhi ngezwa sengathi lawa mazwi angase anikeze impilo yami ukuzinza. Ngazibuza ukuthi kungani umfundisi wethu engangivumeli ukuba ngifunde incwadi enhle kangaka. Umfundisi wethu wayevame ukuthi nguye onesibopho ngempilo yami kodwa wayebonakala sengathi wayekwazi ukufakaza ngaye kuphela ezintshumayelweni zakhe. Wayengakazange angitshele indlela yokuzuza impilo. Ngakhumbula isikhathi lapho nganginobuthakathaka kakhulu khona futhi ngingafuni ukuya emihlanganweni. Umfundisi akazange angivakashele noma akhombise ukungeseka. Pho kungani lapho ngiqala ukuthola ukudla okungokomoya ngokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla abonakale esememfuka ukuze angiphoqe ukuba ngilalele bona bephindaphinda into eyodwa endala? Lokhu akukhona ukuba nesibopho ngempilo yami! Ngokushesha ngabona ukuthi ngangisephutheni kangakanani, futhi ngazigxeka kakhulu: Amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayenganginika ukuphila, futhi kukholakala ukuthi ayevela kuNkulunkulu. Kwakwenzeke kanjani ukuba ngibe yisiphukuphuku futhi ngibe yimpumputhe kangaka ngize ngikholwe lokho umfundisi ayekusho futhi ngize ngiyeke ukuphenya indlela yeqiniso? Ngaphinde ngacabanga nokuthi uDadewethu uWang wayehlale enginika ukungeseka ngothando, futhi wayefakaze ngomsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kimi ukuze ngithole ithuba lokuthola insindiso kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Kodwa angizange ngimphathe kahle neze uDadewethu uWang, futhi ngaze ngagwema ukumbona ezikhathini eziningana. Kwakungafanele ngimphathe njengesitha. Lapho ngicabanga ngalokhu ngazizwa ngidabuke kakhulu. Ngakho ngaya phambi kweNkosi ngikhala ngokudabuka ngathandaza umthandazo wokuphenduka: “Nkosi, ngiphathe lo dadewethu owayengilethele incwadi yamazwi kaNkulunkulu njengesitha futhi ngamfulathela. Lokhu akukhona nje ukulahla umuntu othile kodwa empeleni kungukwenqaba insindiso Yakho. Nkosi, manje sengiyazi ukuthi bekungafanele ngilalele laba befundisi futhi ngiyeke ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Ngifisa ukuphenduka Kuwe, kodwa angazi ukuthi ngizomthola kanjani uDadewethu uWang. Ngicela ungisize ngimthole.” Ngemva kokuthandaza, ngathatha le ncwadi futhi ngayifunda kwaze kwaba sebusuku. Lapho ngiqhubeka nokuyifunda ngaya ngokuya ngizwa ukuthi yayimnandi, futhi ngaya ngokuya ngibazonda abefundisi ngokungivimba ukuba ngifunde amazwi kaNkulunkulu uSomandla.

Ngiyibonga kakhulu iNkosi ngokulalela umkhuleko wami! Ngakusasa emini, lapho ngidla isidlo sasemini, uDadewethu uWang wafika endlini yami. Ngamtshela ngakho konke okwakwenzekile selokhu ngangigcine ukumbona. Lapho ezwa ukuthi ngangingakwazi ukuthola usizo ebandleni lenkolo wangifundela isiqephu samazwi kaNkulunkulu uSomandla: “UNkulunkulu uyofeza leli qiniso: Uyokwenza ukuthi bonke abantu emhlabeni wonke beze phambi Kwakhe, futhi bakhonze uNkulunkulu emhlabeni, futhi omunye umsebenzi Wakhe kwezinye izindawo uyophela, futhi abantu bayophoqeleka ukuba bafune indlela yeqiniso. Kuyoba njengakuJosefa: Bonke babeya kuye ukuze bathole ukudla, futhi bamkhothamele, ngoba wayenezinto ezidliwayo. Ukuze bagweme indlala abantu bazophoqeleka ukuba bafune indlela yeqiniso. Wonke umphakathi wamakholwa uzokwehlelwa yindlala enzima, futhi uNkulunkulu wanamuhla kuphela ongumthombo wamanzi okuphila, umthombo ogeleza njalo owenzelwe ukuba abantu bajabule, futhi abantu bazoza bancike Kuye(“Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Khona-ke udadewethu wahlanganyela lokhu nami: “UNkulunkulu ungumthombo wamanzi aphilayo, futhi nguNkulunkulu kuphela onganika impilo kubantu. Lapho abantu beshiya uNkulunkulu bayoba sebumnyameni futhi babune bafe, njengegatsha eliphukile esihlahleni somuthi. Ekukholweni kwethu kuNkulunkulu, kumele silandele eduze izinyathelo zeWundlu, samukele umsebenzi kaNkulunkulu njengoba ubonakala manje, futhi size phambi kukaNkulunkulu ukuze sikwazi ukuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele nokondliwa kanye nokunikezwa kwamanzi kaNkulunkulu aphilayo okuphila. Kungani singakwazi ukuthola ukondliwa ekulaleleni labo befundisi nabadala benkolo? Kunezizathu ezimbili zalokhu. Okokuqala ukuthi labo befundisi nabadala abahambisani nemithetho yeNkosi futhi abawaphili amazwi eNkosi. Abanakho okuhlangenwe nakho kwangempela empilweni futhi abanalo ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu futhi abanazo neze izinhliziyo ezesaba uNkulunkulu, nokubonakalayo endleleni abangaphakamisi ngayo uNkulunkulu noma bafakaze Ngaye emsebenzini wabo nasekushumayeleni. Baziphakamisa bona futhi bafakaze ngabo. Ngokuphambuka ngokuphelele endleleni yeNkosi baphenduke abelusi bamanga boqobo abakhohlisa abantu. Yingakho benyanywa futhi balahlwa nguMoya oNgcwele futhi bengalokothi bathole ukukhanyisela nokuqondisa Kwakhe. Futhi lesi yisona sizathu esikhulu sokuchithakala komphakathi wenkolo kangaka. Esinye isizathu ukuthi iNkosi isivele ibuyile ukwenza umsebenzi wenkathi entsha. Umsebenzi kaMoya oNgcwele kubantu beNkathi Yomusa usuvele ufinyelele esiphethweni, futhi manje lokhu sekwenziwa eqenjini labantu abawuqondayo umsebenzi kaNkulunkulu omusha. Kodwa abefundisi nabadala kabawuphenyi nhlobo umsebenzi omusha kaNkulunkulu futhi abalandeli izinyathelo zikaNkulunkulu futhi bamukele ubuholi Bakhe. Konke abakwenzayo ukumelana noNkulunkulu sakuhlanya, baphikise umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, nokunyundela nokuhlambalaza uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina. Benza konke okusemandleni ukuvimbela amakholwa ukuba aphenye ngendlela yangempela futhi abuyele kuNkulunkulu, ngakho-ke sebenjengabaFarisi ababethela iNkosi esiphambanweni. Sebevele balahliwe futhi baqedwa nguNkulunkulu, ngakho-ke akukho ndlela uMoya oNgcwele angasebenza ngayo kubo. Ngakho-ke, uma sifuna ukuthola ukuzinza kwempilo kumele sihambisane nomsebenzi wamanje kaMoya oNgcwele, samukele izinto uNkulunkulu akhuluma ngazo njengamanje, futhi samukele ukuhola, ukuhlinzeka nokwelusa kukaNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina. Lena yiyona kuphela indlela yokuthola iqiniso nokuphila. Lokhu kufakazela lokho iNkosi uJesu akusho: ‘Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila(Johane 14:6). ‘Kodwa lowo ophuza amanzi engizomnika wona angeke asoma; kepha amanzi engizomnika wona azoba kuye umthombo wamanzi aphuphumayo oyisa ekuphileni kwaphakade( Johane 4:14).”

Ngemva kokulalela ukuhlanganyela kukaDadewethu uWang ngamazwi kaNkulunkulu ngaba nokubona ngokusheshayo ukuthi kungani abefundisi, abadala, nabafundi bezenkolo bengenalutho ababengashumayela ngalo: Abanalo iqiniso! Bayamelana noNkulunkulu, yingakho uMoya oNgcwele ebashiye kudala. Lapho beshumayela bathembele olwazini lokuhlakanipha kwabo kuphela, kodwa abanakho ukukhanyiselwa kukaMoya oNgcwele futhi yingakho ukushumayela kwabo kungabasizi abantu. Kodwa kwakusekhona okuthile engangingakakuqondi, ngakho ngabuza uDadewethu uWang: “Bonke labo befundisi nabadala bathi balijwayele kakhulu iBhayibheli, bathi baye esikoleni sevangeli futhi banokuphila okuningi. Angiliqondi iBhayibheli kangako futhi bengilokhu ngikholwa ukuthi bavuthwe kakhulu kunami empilweni, futhi yingakho bengibalalela. Ngakho-ke manje angisakwazi ukunquma ukuthi banokuphila okuningi noma cha. Dadewethu, ucabanga ukuthi banokuphila okuningi ngempela?” UDadewethu uWang waphendula: “Akekho umuntu ongathi unokuphila. Konke lokhu kunqunywa ngokwamazwi kaNkulunkulu. Kusho ukuthini ukuba nokuphila? Yiziphi izinto okufanele ziboniswe ngqo? INkosi uJesu yathi: ‘Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila(Johane 14:6). Futhi uNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Ukuthi usesimweni esingokoqobo noma cha akuncikile kulokho okushoyo, kunalokho, kuncike kulokho okuphilayo. Lapho amazwi kaNkulunkulu eba ukuphila kwakho nokuba kwakho ngokwemvelo, yilokho kuphela okubhekwa njengokuba ngokoqobo, futhi yilokho okubhekwa njengokuba nokuqonda nesiqu sangempela. Kumele ukwazi ukumelana nokuhlolwa isikhathi eside, futhi kumele ukwazi ukuphila ngendlela uNkulunkulu ayifuna kuwe; akumele kumane kube ukubukeka nje, kodwa kumele kube ngokwemvelo kuwe. Yilapho kuphela lapho ngempela uyoba khona nengokoqobo, futhi yilapho kuphela lapho uyozuza khona ukuphila(“Ukwenza Iqiniso Kuphela Okuwukuba Nokungokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Kungani kuthiwa abantu abaningi abanayo impilo? Ngoba abamazi uNkulunkulu, ngalokho kuthiwa abanaye uNkulunkulu, futhi abanayo impilo(“Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza NgoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kusuka emazwini kaNkulunkulu siyabona ukuthi uKristu uyiqiniso, indlela nokuphila. Iqiniso lingaba yimpilo yabantu, ngakho ukuthola iqiniso kufana nokuthola impilo, futhi nokuba nempilo kubonisa ukuthi kukhona othole iqiniso futhi wamazi uNkulunkulu. Umuntu ongaliqondi iqiniso futhi ongamazi uNkulunkulu ngeke abe nenhliziyo esaba uNkulunkulu futhi ngeke akwazi ukuphila iqiniso lamazwi kaNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi akanakho ukuphila. Uma umuntu engenawo amazwi kaNkulunkulu njengokuphila kwakhe, khona-ke kusho ukuthi usaphila ngobuthi bukaSathane. Uvame ukuveza isimo sakhe senkohlakalo—ukuzithwala, ukuziqhenya, ubugovu, ukwenyanyeka, ukukhohlisa, ubuqili, njalonjalo. Futhi ngisho noma bekholwa kuNkulunkulu nalapho abakwazi ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi. Bavame ukukhuluma amanga, ukukhohlisa, ukwenza izono, nokumelana noNkulunkulu. Bangabizwa kanjani ngokuthi abantu abanokuphila? Uma bethi banokuphila basho ukuphila nje ngokwenyama, impilo yobusathane egcwele isimo senkohlakalo esiphikisana noNkulunkulu, futh okungeyikho ukuphila okusha, okuvela ekuhlanganeni namazwi kaNkulunkulu nokuzuza iqiniso. Ngakho-ke nakuba abefundisi nabadala belijwayele iBhayibheli, futhi benolwazi lweBhayibheli nemfundiso yenkolo, lokho akusho ukuthi bayamazi uNkulunkulu futhi besaba uNkulunkulu nokuthi bayaliqonda iqiniso futhi banomsebenzi kaMoya oNgcwele. Futhi ngokuqinisekile akusho ukuthi bayawenza amazwi eNkosi noma bayayilalela. Esikhundleni salokho, esikubonayo ukuthi bavame ukuziphakamisa nokufakaza ngabo, futhi bavamile ukuzama ukwenza amakholwa abakhonze. Lokho abakuvezayo okufana noSathane—ukuzithwala nokuziqhenya, ukuntula ukwesaba uNkulunkulu, futhi njalo bazenza sengathi balungile ukuze badukise abantu. Emsebenzini wabo noma ekushumayeleni kwabo abakwazi ukukhuluma ngolwazi lwangempela lwamazwi eNkosi noma yikuphi okuhlangenwe nakho okuzuzisa abanye abantu. Noma ungabalalela iminyaka emingaki awusoze walazi iqiniso futhi awusoze wakhula. Abanalo ulwazi ngoNkulunkulu noma ngomsebenzi Wakhe, futhi lapho uNkulunkulu esebuyele enyameni ezinsukwini zokugcina ukuveza amaqiniso futhi enze umsebenzi Wakhe wokwahlulelwa, bamelana ngokunamandla, bamlahle futhi bamhlambalaze ngaphandle kokwesaba ngisho okuncane ezinhliziyweni zabo. Luhlobo luni lokuphila abanalo? Banakho konke ukuphila kukaSathane. BanjengabaFarisi ababelazi kahle iBhayibheli futhi ababecabanga ukuthi babenokholo oluqotho kuNkulunkulu futhi benokuphila kodwa bengamazi uNkulunkulu baze bayilahla futhi bamelana Nayo iNkosi baphinde bayibethela esiphambanweni. Lokhu kusitshela ukuthi ngoba nje umuntu azi iBhayibheli akusho ukuthi uneqiniso nokuphila. Ukuphela kwabantu abanokuphila yilabo abaqonda futhi abenza iqiniso futhi abazi uNkulunkulu, abenenhliziyo eyesaba Yena, futhi abangaphila ngamazwi kaNkulunkulu. Labo befundisi nabadala bathi banokuphila okuningi, futhi lokhu kudukisa amakholwa futhi bayazikhohlisa.”

Ngemva kokulalela amazwi kaNkulunkulu uSomandla nokuhlanganyela noDadewethu uWang konke kwacaca kakhudlwana engqondweni yami: Ngenxa nje yokuthi umuntu ulazi kahle iBhayibheli futhi angachaza iBhayibheli akusho ukuthi uyaliqonda iqiniso, uyamazi uNkulunkulu futhi unokuphila. Ngangivame ukucabanga ukuthi abantu abasezikhundleni eziphezulu noma abafundele ubufundisi noma abanolwazi lweBhayibheli banakho konke ukuphila. Kodwa manje ngiyabona ukuthi umbono wami wawungenangqondo neze. Kubonakala sengathi abantu abangenalo iqiniso abakwazi ukuhlukanisa, ngakho-ke bakhohliseka kalula. Ngabe sengibuza uDadewethu uWang umbuzo: “UNkulunkulu uSomandla ukhuluma kahle kakhulu. Konke okumele sikwenze ngukufunda amazwi akhe ngokucophelela bese sibona ukuthi lawa ngamazwi kaNkulunkulu, yiphimbo likaNkulunkulu. Pho kungani abefundisi nabadala bengakwamukeli lokhu futhi benza konke okusemandleni abo ukumelana Naye nokumlahla?” Udadewethu uWang waphendula: “Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla ufikile futhi wabonisa wonke amaqiniso athi isintu esikhohlakele kumele sihlanzwe futhi sisindiswe. La maqiniso ayindlela yokuphila okuphakade uNkulunkulu asinike yona. Inqobo uma abantu befunda amazwi kaNkulunkulu ngokuzimisela bayokwamukela ukuthi lawa mazwi ayiqiniso, ukuphila, nendlela futhi ayisisekelo nesiqondiso sokusinda kwesintu. Lokhu kuyiqiniso. Nakuba abefundisi abaningi nabadala benqaba futhi belahla umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, futhi bezama ukuvimbela abantu ukuba bafunde amazwi kaNkulunkulu uSomandla, lokhu akusho ukuthi abakwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu kubona. Abanye abefundisi nabadala abakwazi kushumayela lutho oluwusizo ngakho beba amazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi bawashumayele emabandleni abo, bashaye sengathi angukukhanyiselwa abakunikezwe nguMoya oNgcwele. Ngakho siyabona ukuthi bayakwazi ngokuphelele ukubona ukuthi lawa mazwi aveza iqiniso. Kodwa kungani belokhu bemelana ngokunamandla futhi belahla uNkulunkulu uSomandla? Lokhu kuhlobene nemvelo nengqikithi yabo yokuzonda iqiniso. Uma sicabanga sibheka emuva lapho iNkosi uJesu yaqala khona ukwenza umsebenzi Wayo, yabonisa izimangaliso eziningi, ikakhulukazi ukondla izinkulungwane ezinhlanu ngezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili. Isimangaliso esikhulu nakakhulu kubantu kulo lonke izwe laseJudiya kwaba lapho evusa uLazaru kwabafileyo. Ngakho, abantu abaningi abajwayelekile ngalezo zinsuku baqaphela emazwini eNkosi kanye nasemsebenzini Wayo ukuthi yayinguMesiya ozayo. Kodwa abaholi bamaJuda abazange bayamukele iNkosi uJesu, futhi esikhundleni salokhu bamelana Nayo futhi bayilahla ekugcineni bayakhela uzungu nombuso wamaRoma ukuba bayibethele iNkosi. Kungani lokhu kwenzeka? Kwakungenxa yokuthi babengakwazi ukuzwa igunya namandla emazwini eNkosi uJesu futhi babengakwazi ukubona ukuthi avela kuNkulunkulu? Ingabe kwakungenxa yokuthi ngandlela thile babengaphansi kwamaJuda ajwayelekile? Cha! Kwakungenxa yokuthi babebona ukuthi abantu abaningi bebeyamukela indlela yeNkosi uJesu. Babesaba ukuthi uma bonke abantu abajwayelekile bekholwa eNkosini uJesu ngakho akukho muntu owayezobalandela noma abakhonze futhi babezolahlekelwa isikhundla kanye nempilo yabo. Babazi ngokucacile ukuthi iNkosi uJesu yayinguNkulunkulu kodwa bamelana Nayo ngenhloso; lokhu kwembula umoya wabo womphikikristu, okungukuphikisana noNkulunkulu nenzondo yeqiniso. INkosi uJesu yabasola kabi lapho ithi: ‘Kodwa manje nifuna ukungibulala, umuntu onitshele iqiniso, engilizwe kuNkulunkulu... Kungani ningayiqondi inkulumo yami? noma kungokuba anikwazi ukuzwa izwi lami. Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye(UJohane 8:40, 43-44). Ezikhathini zamanje, amazwi kaNkulunkulu uSomandla ambule ngokucace bha imvelo nengqikithi yabaholi bamanje bomphakathi wezenkolo. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Labo abafunda iBhayibheli emasontweni amakhulu, kepha akekho noyedwa oqondayo inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Akekho noyedwa okwazi ukwazi uNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, akekho noyedwa ovumelana nenhliziyo kaNkulunkulu. Bonke bangabantu abangenamsebenzi, abanyanyekayo, ngamunye bamile phezulu ukufundisa uNkulunkulu. Nakuba belibiza igama likaNkulunkulu, bamelana Naye ngenhloso. Nakuba bezibiza ngokwabo ukuthi bangamakholwa kaNkulunkulu, bayilabo abadla inyama futhi baphuze igazi lomuntu. Bonke abantu abanjalo bangodeveli abadla umphefumulo womuntu, amadimoni amakhulu aphazamisa ngenhloso labo abavimba ngamabomu endleleni yalabo abazama ukungena endleleni elungile, nezikhubekiso ezikhinyabeza labo abafuna uNkulunkulu. Bangabonakala “bephile kahle,” kodwa abalandeli babo bazokwazi kanjani ukuthi bangabaphikikristu abaholela abantu ekumelaneni noNkulunkulu? Bangazi kanjani ukuthi bangamadimoni aphilayo afuna imiphefumulo azoyidla?(“Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Laba baholi bomphakathi wanamuhla wamakholwa bafana ncamashi nabaFarisi bakudala: Nakuba belazi kahle iBhayibheli abakhombisi lutho ngomsebenzi kaNkulunkulu. Bayabona ukuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayamukelwa ngabantu abaningi abathanda futhi abafuna ukubonakala kukaNkulunkulu, futhi besaba ukuthi uma wonke amakholwa ekholwa nguNkulunkulu uSomandla kusho ukuthi akekho ozophinde abalandele noma anikele imali kubona. Ngakho-ke ukuze bavikele izikhundla zabo nezimpilo zabo, ngaphansi kwegama lokuthembeka eNkosini nokuvikela umhlambi Wayo baqambe lonke uhlobo lwamahemuhemu amabi ukuphikisa ngamandla futhi balahle umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina futhi benze konke abangakweza ukuba bavimbe amakholwa ekuthini afune futhi aphenye indlela yangempela. Ngakho siyabona ukuthi abaholi benkolo empeleni bangabaFarisi abangalithandi futhi abalizondayo iqiniso. Bangamadimoni aphilayo adla imiphefumulo yabantu; bangomphikikristu abambulwa umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina.”

Ngemva kokulalela amazwi kaNkulunkulu nokuhlanganyela nodadewethu ngabona ngokushesha futhi ngavuma ngekhanda izikhathi ezimbalwa futhi ngathi: “Manje ekugcineni sengiyabona ukuthi kungani labo befundisi nabadala, uma bezwa ukuthi kukhona abantu abafakaza ngokubuya kukaNkulunkulu, bengafuni noma bakuphenye lokhu kodwa kunalokho baqhubeke nokumlahla. Manje sengiyaqonda ukuthi kungani laba befundisi nabadala bememeza ukuthi bayangivikela futhi bakhathazekile ngempilo yami lapho empeleni benza konke okusemandleni ukuze bangithiye futhi bangivimbele ekufundeni amazwi kaNkulunkulu nokuba ngithole ukondleka empilweni okuvela kuNkulunkulu. Kungoba konke abakwenzayo kungukuvikela izintshisekelo zabo. Besaba ukuthi uma abantu beqala ukulandela uNkulunkulu uSomandla ngeke besalalela izintshumayelo zabo noma banikele imali kubona ngakho yingako bevimbela abantu ukuba baphenye indlela yeqiniso. Bayenyanyeka ngempela, futhi bacishe bangenza ngalahlekelwa yithuba lami lokusindiswa. Manje njengoba sengazi ukuthi ngizohlukanisa kanjani kangcono sengizokwenqaba ukuzihlanganisa nabo. Kungakhathaleki ukuthi benzani ukuze bangiphazamise, ngizoma ngiqine futhi ngilandele uNkulunkulu uSomandla.” Ngemva kwalokho, angibange ngisaphinda ngibuyele emihlanganweni yami yebandla lokuqala futhi.

Kungekudala emva kwalokho, abashumayeli ababili behlelo lami lokuqala bafika endlini yami. Omunye wabo, uMshumayeli uZhang, wathi kimi: “Anti, kungani ungasafiki emihlanganweni? Uke waxhumana nabantu abavela kuNyazi lwaseMpumalanga futhi? Noma yini oyenzayo, ungaguqukeli enkolweni yabo. Uma ulandela inkolo yabo sekuphelile ngawe!” Ngezwi eliqinile ngaphendula: “Angizange ngizuze lutho emihlanganweni yenu futhi kamuva nje kwande ubumnyama emoyeni wami futhi angaze ngakwazi ukuzwa ubukhona beNkosi. Kodwa selokhu ngiqale ukufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla umoya wami uvuselelekile futhi manje sengiqala ukuqonda amaqiniso nokuphila kwami kondlekile. Ngizwa ukuthi uNkulunkulu unami nokuthi uMoya oNgcwele uyasebenza kimi. Manje nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyile nokuthi amaqiniso avezwa nguNkulunkulu uSomandla angamanzi aphilayo okuphila. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla kuphela anganginika ukondliwa, futhi nomaphi lapho ngingathola khona ukuphila yilapho ngizoya khona.” Omunye wabo, uMshumayeli uSong, wabe esethi: “Siyakhathazeka ngawe. Sikhathazeka ngokuthi uzochezuka endleleni efanele. Awukhulile empilweni. ...” Ngathi kuye: “Mhlawumbe angikhulile ekuphileni, kodwa uNkulunkulu uzongihola noma kunjalo. Ngiyabonga ngokukhathazeka kwenu, kodwa kufanele nicabange ngempilo yenu. Ukuphila kwami kusezandleni zikaNkulunkulu ....” Lapho bezwa lokho engakusho baphuma bethukuthele. Ngenkathi ngibabhekile beyosithela le kude ngazizwa nginokukhululeka engangingakaze ngikuzwe ngaphambilini. Ngemva kwalokho, baphinde babuya kabili, kodwa bebona ukuthi kwakungasathi diki ngokunxusa kwabo abaphindange babuya futhi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungiqondisa nokungivumela ukuba ngibone ubunjalo nezinhliziyo ezingcolile zalabo baholi bezenkolo, ukuba ngikwazi ukubona amaqhinga kaSathane futhi ngikwazi ukuphuma ekudidekeni ngibuyele kuNkulunkulu. Manje sengithola amanzi aphilayo okuphila, futhi ngizohlala ngilandela futhi ngikhonza uSomandla!

Okwedlule: 5. EZwini LikaNkulunkulu USomandla, Ngithole Indlela Yami Yempilo

Okulandelayo: 8. UNkulunkulu uSomandla wangiholela endleleni yokuthola ukuhlanjululwa

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

13. Livela Kuphi Leli Zwi

UShiyin, EChinaNgazalelwa emndenini wamaKristu, futhi nginezihlobo eziningi ezingabashumayeli. Kusukela ngesikhathi ngisemncane, ngalandela...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp