I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 30

Abanye abantu banakho ukukhanyiseleka okuncane ngamazwi kaNkulunkulu, kanti akekho kubo owethemba imizwa yakhe; besaba kanzulu ukuwela ekubeni ngabangavumi lutho. Ngakho, ukungavumi lutho, kuphakathi kwenjabulo nosizi. Kuyemukeleka ukusho ukuthi izimpilo zabantu bonke zigcwele ukulila; ukuqhubela lokhu phambili, kukhona ukuhlanzwa nsuku zonke ezimpilweni zabo bonke abantu, nakuba kunjalo Ngingasho ukuthi akukho noyedwa okuzuzayo ukukhululwa komoya usuku nosuku, kungathi kunezintaba ezintathu ezinkulu eziphezu kwamakhanda abo. Akukho noyedwa onenjabulo empilweni nojabulile sonke isikhathi—kuthi nangenkathi bejabule kancane, bazame kuphela ukuhambisana nalokho okuvelayo. Ezinhliziyweni zabo, abantu babona sengathi kunento engaqedelwanga. Ngakho, ababambeleli kokukodwa ngezinhliziyo; empilweni, izinto zizwakala zingenalutho zingamukeleki, uma kuyiwa ekukholweni nguNkulunkulu, bamatasatasa abanasikhathi, kungenjalo abanaso nesokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu. Akekho onokuthula, nocikozayo, nobambelele entweni eyodwa enhliziyweni. Kungathi njalo bahlala phansi kwesibhakabhaka esembozwe ngamafu, kungathi bahlala endaweni engenawo umoya ohlanzekile, lokhu sekuholele nasempilweni enokudideka. UNkulunkulu ukhuluma njalo aqondise ngobuntekenteke babantu, Ubashaya endaweni ababuthaka kuyo—anikaze na nilibone ngokucacile izwi akhulume ngalo ngezikhathi zonke? UNkulunkulu akakaze abanike abantu ithuba lokuphenduka ezonweni zabo, futhi wenza bonke abantu bahlale “enyangeni” engenawo umoya ohlanzekile. Kusukela ekuqaleni kuze kube namuhla, ubunjalo bamazwi kaNkulunkulu buyenekile imvelo yomuntu, noma kunjalo akekho oyibonile ngokucacile ingqikithi yala mazwi. Kubukeka sengathi ukweneka obala ubunjalo bomuntu, kuyabenza abantu ukuba bazazi bona uqobo bese-ke bemazi uNkulunkulu, nokho akuyona indlela eyisimbelambela lena. Ubunjalo kanye nokujula kakhulu kwamazwi kaNkulunkulu kuyawuveza umahluko phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Emizweni yabo, kuyabenza abantu ukuthi bakholwe bengaqwashile ukuthi akufinyeleleki futhi akusondelwa kuNkulunkulu; uNkulunkulu ukubeka konke obala, futhi kubukeka kungathi akukho noyedwa okwazi ukubuyisela ubuhlobo phakathi kukaNkulunkulu nomuntu bube njengoba babunjalo ekuqaleni. Akulukhuni ukubona ukuthi injongo yakho konke okushiwo nguNkulunkulu ngukusebenzisa amazwi ukubawisa bonke abantu, ukuze kuphumelele umsebenzi Wakhe. Leli yigxathu lomsebenzi kaNkulunkulu. Noma kunjalo lokhu akukhona abakholwa yikho ezingqondweni zabo abantu. Bona bakholwa ngukuthi umsebenzi kaNkulunkulu sewuyasondela ovuthondabeni, usondela ekwahlukaniseni ngokusobala kokunqoba udrako omkhulu obomvu, okungukuthi, ukwenza amabandla akhule, kube kungekho noyedwa onemicabango ngoNkulunkulu esenyameni, kungenjalo bonke abantu babe bemazi uNkulunkulu. Make sifunde ukuthi uNkulunkulu uthini: “Emiqondweni yabantu, uNkulunkulu unguNkulunkulu, akulula ukuphinda baxhumane Naye, kanti umuntu ngumuntu… ngaleso sizathu futhi, bazithoba njalo benesineke phambi Kwami; bengakwazi ukusebenzisana Nami, ngokuthi baneziqalo eziningi.” Ukusukela kulokhu kuyabonakala ukuthi, ngaphandle kokuthi uNkulunkulu uthini nokuthi umuntu wenzani, abantu abamazi nhlobo-nhlobo uNkulunkulu; ngenxa yeqhaza lobunjalo babo, noma ngabe kunani, ekugcineni kosuku, abanakumazi uNkulunkulu. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu uyophethwa lapho abantu bezibona bengamadodana esihogo. Asikho isidingo sokuthi uNkulunkulu athululele ulaka Lwakhe kubantu, noma abalahle ngecala ngokuqondile, noma abagwebe ngokubabulala ekugcineni ukuze afeze konke ukuphatha Kwakhe. Umane adubule umoya ngeLakhe ijubane, kube sengathi kwenzeke ngengozi ukupheleliswa komsebenzi Wakhe, kube santo eyenziwe ngempumelelo ngesikhathi Sakhe sokungenzi lutho nangaphandle kokujuluka. Uma kuvelelwa ngaphandle, kubukeka kuphuthuma okomsebenzi kaNkulunkulu—kepha uNkulunkulu akakenzi lutho, akenzi lutho ngaphandle kokusho. Umsebenzi okhona phakathi kwamabandla awulingani njengasesikhathini esedlule: uNkulunkulu akabengezi abantu, noma abaxoshe, noma abachaye—umsebenzi onjalo uwukudlala. Kubukeka sengathi uNkulunkulu akanawo umqondo wokwenza umsebenzi onjalo. Umane asho izinto ezincane kulokho okudingeka akusho, emva kwalokho aphenduke anyamalale angabe esatholakala—okungukuthi, ngokujwayelekile, yisigcawu sokupheleliswa kwezinto azishoyo. Uma kufika lesi sikhathi, bonke abantu bazophaphama ebuvileni. Umuntu uvilaphe izinkulungwane zeminyaka, ubelele ubuthongo obungejwayelekile sonke isikhathi. Eminyakeni eminingi, abantu bebephuthuma belapha nalaphaya emaphusheni, baze bakhale besemaphusheni, bengakwazi ukukhuluma ngokungabikho kobulungiswa ezinhliziyweni zabo. Ngalokho, “bezwe nokucobeka okuncane ezinhliziyweni zabo”—kodwa ngenkathi bevuka, bazothola amaqiniso empela, bamemeze bathi: “Empeleni kanti yilokhu okwenzekayo!” Ngakho kuyashiwo ukuthi “Namuhla, iningi labantu lilele ubuthongo obujulile. Kuphela uma sekukhala iculo lombuso kuyoba yilapho bevula khona amehlo anobuthongo bezwe nokucobeka okuncane ezinhliziyweni zabo.”

Awukho umoya womuntu oke wakhululwa, akukaze kwenzeke ukuthi kube nomoya womuntu ongakhathazeki nozijabulele. Ngesikhathi ophela ngaso umsebenzi kaNkulunkulu, imimoya yabantu izokhululwa, ngokuba ngamunye uzobe unikwe isilinganiso ngokohlobo lwawo, ngakho bonke bazakuba nesineke ezinhliziyweni zabo. Kube sengathi abantu basohambeni olukude nezinhliziyo zabo zibe nesineke uma bebuyela ekhaya. Ngokufika kwabo ekhaya, abantu ngeke besezwa ukuthi umhlaba kawunalutho unokungemukeleki, kodwa bazohlala benokuthula emakhaya abo. Kuyakuba njalo ngezimo kubo bonke abantu. UNkulunkulu uthi abantu “abakaze bakwazi ukuzikhulula ekuboshweni nguSathane.” Akekho noyedwa okwazi ukuzihlangula kulesi simo ngenkathi esenyameni. Okwamanje, masibeke eceleni okushiwo nguNkulunkulu ngezinhlobonhlobo zezimo zomuntu, sikhulume kuphela ngemimangaliso asazoyiveza uNkulunkulu kumuntu. “…Ezikhathini ezingebalwe Ngishiyiwe ngabantu, ezikhathini ezingebalwe abantu baNgibuke ngamehlo anombhinqo, kwasengathi umzimba Wami wembozwe ngameva futhi awuthandeki kubo, ngakho abantu bayaNgenyanya, bakholwa nawukuthi kaNginakho ukubaluleka Kimi.” Ngokuphika nje, kuyo ingqikithi, uyawaveza uNkulunkulu emazwini Akhe amabala omuntu angempela: uvela embozwe yizinzenga, akukho lutho olujabulisayo ngaye, ngakho inzondo kaNkulunkulu iyakhula, ngokuba umuntu akalutho kuphela uyiqaqa elembozwe wumqolo ongenalutho olujabulisayo ngaye. Ngamagama angajulile, kunala mazwi achaza izinto umuntu azibhekisa kuNkulunkulu[a]—kube ngeqiniso, kuvela kuNkulunkulu isithombe somuntu “emfanekisweni” Wakhe. La mazwi ayindlela kaNkulunkulu yokumehlukanisa umuntu, kube sengathi uNkulunkulu uzothela isivikelo somfanekiso womuntu; ngakho, umfanekiso womuntu ubalulekile emkhathini uwonke, umangaza ngisho nabo abantu uqobo. Kusukela ngenkathi uNkulunkulu eqala ukukhuluma, ubebeka amabutho Akhe elungisela impi enkulu Yakhe nomuntu. Ufana nosolwazi wezibalo eyunivesithi ethula amaqiniso ngomuntu, kubuye kucaciswe amaqiniso ohlwini—ubufakazi kanye nokuphikwa kwabo—kuyabenza bonke abantu bagcwale ukukholwa. Lena yinjongo yamazwi kaNkulunkulu, kanti kungenxa yalokhu ukuba uNkulunkulu ephonsa la mazwi awummangaliso kumuntu: “Nginguye, esibalweni, ongathathwa njengonesidingo enhliziyweni yomuntu, Ngiyimpahla edingekayo ekhaya.” Emva kokufunda la mazwi, abantu abakwazi ukusiza ngalutho kuphela ngomkhuleko ezinhliziyweni zabo, bese bekuqonda ukuzinikela kwabo kuNkulunkulu, okwenza bazilahle bona ngecala, okwenza bakholwe ukuthi umuntu kumele afe, engenakho nokuncane ukuba wutho. UNkulunkulu uthi, “kungenxa yakho lokhu ukuthi Ngizithola Ngikulesi simo eNgikuso namhlanje,” okungukuthi, ngenkathi engena ezimeni zempela zanamuhla, wenza abantu bazilahle ngecala. Akulona na iqiniso leli? Uma bewenziwe ukuthi uzazi wena, amazwi afana nalawa athi “Ngimelwe ngempela ukufa!” ayaphuma emlonyeni wakho? Lezo yizimo zeqiniso zomuntu, futhi akufanele lokhu kulokhu kucatshangwa kakhulu—yisibonelo nje esishaya emhlolweni.

Ngomqondo owodwa, uma uNkulunkulu encengela umuntu ukuba axolelwe abekezelelwe, abantu babona uNkulunkulu kungukuthi uyabahleka, ngakolunye uhlangothi, bayakubona ukuba ngamahlubuka kwabo—balindele ukubona uNkulunkulu ezibeka phezulu kakhulu ukwenzela umuntu. Ngaphandle kwalokho, uma ekhuluma ngezinto zabantu, uNkulunkulu uthi akanalo ikhono kubo ngobuhlakani bolimi lokuphila noma ulimi lomuntu. Ngakho, kolunye uhlangothi lokhu kwenza abantu baqhathanise uNkulunkulu ongokoqobo nala magama, ngakolunye, bayayibona inhloso kaNkulunkulu emazwini Akhe—uNkulunkulu uyabahleka, ngokuba bayakuqonda ukuthi uNkulunkulu wembula ubuso bomuntu njengoba bunjalo, akukhona futhi ukuthi utshela abantu ngezimo zeqiniso zikaNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu kutholakala ukuthi anombhinqo, anokuhlekisa, nensini, kanye nenzondo kumuntu. Kungathi, kukho konke akwenzayo umuntu, kungukwephula umthetho nokwamukela ukugwazelwa; abantu bayizifebe, kodwa uma uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ukuba akhulume, bayaqhaqhazela ngenxa yokwesaba, ngokunzulu besaba ukuthi lizokwembulwa licaciswe iqiniso ngabo, libashiye besehlazweni phambi kwanoma ngubani. Amaqiniso ngamaqiniso. UNkulunkulu akayeki ukukhuluma ngenxa “yokuphenduka” komuntu; uma abantu beqhubeka nokuphoxeka nokuhlazeka, uNkulunkulu ulokhu ebagqolozele ebusweni. Amazwi aphuma emlonyeni Wakhe abuveza obala bonke ububi bezenzo zomuntu—lokhu kubizwa ngobulungiswa nokungathathi uhlangothi, lokhu kubizwa ngeQingtian,[b] lokhu kungukwahlulela okulethwa yinkantolo ephakeme yabantu. Ngakho, uma abantu befunda amazwi kaNkulunkulu, bashaywa yisifo senhliziyo masinya, kukhuphuke iBP, kube sengathi baphethwe yisifo senhliziyo esibi, kungathi ithambo lomqolo lephuke lokhu kokuthi banokuthunyelwa emuva eparadesi yasentshonalanga ukuyohlangana namadlozi abo—baziphatha kanje uma befunda amazwi kaNkulunkulu. Umuntu uyagula ngenxa yeminyaka yokusebenza kanzima, agule ngaphakathi nangaphandle, konke okwakhe kuyagula, kusukela enhliziyweni kuya emithanjeni yegazi, emathunjini amakhulu, emathunjini amancane, esiswini, emaphashini, ezinsweni, nakokunye njalo-njalo. Akukho emzimbeni wonke wakhe okuphilayo. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu alikho izinga ofinyelela kulo elikwazi ukusetshenzwa ngumuntu, kodwa lenza abantu bazazi bona uqobo. Ngokuthi umzimba womuntu unegciwane, futhi ngokukhula abe mdala, usuku lokufa kwakhe luyasondela, kanti akukho ukuphindela emuva. Nokho lena yingxenye nje yendaba; incazelo yangaphakathi isazokwambulwa, ngokuba umthombo wokugula komuntu uyalungiswa. Eqinisweni, isikhathi lapho ukupheleliswa komsebenzi kaNkulunkulu sekwenziwe akusona isikhathi lapho umsebenzi uyobe sewuphelile khona emhlabeni, ngoba lapho sekufinyelelwe kulesi sinyathelo sokuphethwa komsebenzi, ngeke ibe khona indlela yokufeza umsebenzi wenyama wesikhathi esizayo, kanti nguMoya kaNkulunkulu okuyodingeka uwuqedele. Ngakho, uNkulunkulu uthi, “Lapho Ngivula ngokusemthethweni incwadi kuyoba yisikhathi lapho abantu emkhathini wonke beyolaywa, ngesikhathi lapho umsebenzi Wami uzofinyelela khona ovuthondabeni, lapho abantu emhlabeni wonke bebhekene nokulingwa, “Isikhathi lapho umsebenzi enyameni usuphelile akukhona ngenkathi umsebenzi kaNkulunkulu ufika ovuthondabeni—uvuthondaba lwalesi sikhathi lusho umsebenzi walo leli qophelo, kanti akulona uvuthondaba lwalo lonke uhlelo lokuphatha. Ngakho, izidingo zikaNkulunkulu ngomuntu kaziphakeme. Umane acele abantu ukuthi bamazi, ngakho ukwenza isigaba esilandelayo, lapho intando kaNkulunkulu izobe ifeziwe khona. Njengoba umsebenzi kaNkulunkulu[c] uguquka, nesigaba[d] “somsebenzi wabantu” siyaguquka. Namuhla yisigaba somsebenzi kaNkulunkulu wasemhlabeni, ngakho kumele basebenzele noquqaba phansi. Ngokuzayo, kuzodingeka ukuthi siphathe isizwe, ngakho bazofakwa eKomidini Elimaphakathi. Uma bevakashela phesheya, kuzodingeka babhekane nemigomo yokuwela. Ezikhathini ezinjalo bazobe bephesheya, bekude namakhaya abo—kodwa lokhu kuzobe kuyisidingo somsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba abantu sebeshilo bathi, “Sizobeka phansi izimpilo zethu uma kudingeka senzele uNkulunkulu”—akuyona lena indlela ezohanjwa ngesikhathi esizayo? Ngubani oke wayijabulela impilo enjalo? Umuntu angahamba aye yonke indawo, avakashele phesheya, ethule umhlahlandlela emakhaya, azihlanganise nabantu abajwayelekile, bakhulume ngezindaba ezibalulekile zesizwe namalungu ezinhlangano eziphakeme; kuthi uma sekudingeka, bayizwe bona uqobo impilo yasesihogweni, emva kwalokho bangakwazi ukubuye bajabulele izibusiso zasezulwini—akuzona izibusiso zomuntu lezi? Ngubani oke waqhathaniswa noNkulunkulu? Ngubani owake wahambela izizwe zonke? Eqinisweni, abantu bayawaqonda kancane amanye amazwi kaNkulunkulu ngaphandle kokuhlahlelwa indlela kanye nokuchazelwa—ukuthi nje abanakho ukukholwa kubo, okube yiwo umsebenzi kaNkulunkulu kwaze kwaba namuhla. Ngokuthi abantu beswele kakhulu—njengoba uNkulunkulu asho wathi, “abanalutho”—umsebenzi wanamuhla unobunzima obukhulu kubo; yini enye, ubuntekenteke babo, ngokwemvelo, kuvale uNkulunkulu umlomo—akukhona na ukuthi lezi zinto yizo qobo ezivimbele Umsebenzi kaNkulunkulu? Awukakakuboni lokhu na? Incazelo icashile kukho konke okushiwo nguNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekhuluma, ukhuluma udaba lwamanje, njengendaba ewumfanekiso wonke amazwi awashoyo anomlayezo ojulile. Amazwi alula aqukethe incazelo ejulile, ngakho acacisa imibuzo ebalulekile—akukhona amahle ngakho amazwi kaNkulunkulu lokhu? Uyakwazi lokhu na?

Imibhalo engezansi:

a. Umbhalo wokwandulela ufundeka kanje “lokhu kubukeka kuyindlela umuntu aqonda ngayo uNkulunkulu.”

b. Qingtian: Leli gama lisetshenziswa libhekiswe kumahluleli onobubele ngesikhathi sababusi.

c. Umbhalo wokwandulela awunawo la magama “OkukaNkulunkulu.”

d. Umbhalo wokwandulela awunawo la magama “okwabantu.”

Okwedlule:Isahluko 29

Okulandelayo:Isahluko 31

Ungase Uthande Nalezi