I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

48

3. Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Futhi besadla, uJesu wathatha isinkwa, wase esibusisa, futhi wasihlephula, wase esinika abafundi, futhi wathi, Thathani, nidle; lokhu kungumzimba wami. Futhi wathatha indebe, wase ebonga, futhi wabanika yona, wathi, Phuzani nonke kuyo; Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi ngenxa yokuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:26-28).

Futhi ngaya kuyo ingelosi, ngase ngithi kuyo, Nginike incwadi encane. Futhi yathi kimi, Yithathe, futhi uyidle; futhi izokubaba esiswini sakho, kodwa emlonyeni wakho izokuba mnandi njengezinyosi” (IsAmbulo 10:9).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ngesikhathi, eNkathini Yomusa, uNkulunkulu ebuyela ezulwini lesithathu, umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga sonke isintu empeleni wawusuqhubekele esinyathelweni sokugcina. Okuwukuphela okwakusele emhlabeni kwakuyisiphambano leso uJesu ayesithwele, ilineni elicolekile uJesu ayesongwe ngalo, kanye nomqhele wameva nengubo ebomvu klebhu uJesu ayeyigqokile (lezi yizinto amaJuda azisebenzisela ukuhlekisa Ngaye). Okungukuthi, umsebenzi wokubethelwa kukaJesu wawuvuse uthuthuva isikhathi esithile futhi lwase lwehlile. Kusukela ngaleso sikhathi kuye phambili, abafundi bakaJesu baqala ukuqhubekisela phambili umsebenzi Wakhe, belusa futhi benisela emabandleni yonke indawo. Okuqukethwe umsebenzi wabo kwakuyilokhu: ukwenza bonke abantu baphenduke, bavume izono zabo, futhi babhapathizwe; abaphostoli bonke basakaza indaba yangaphakathi yokubethelwa kukaJesu kanye nalokho okwakwenzeke ngempela, bonke abantu abakwazanga ukuzibamba kodwa baziphonsa phambi kukaJesu ukuze bavume izono zabo, futhi ngaphezu kwalokho, abaphostoli basakaza yonke indawo amazwi uJesu awakhuluma kanye nemithetho nemiyalo ayenza. Kusukela lapho kwaqala ukwakhiwa kwamabandla eNkathini Yomusa. … Lolo hlobo lomsebenzi kanye nalawo mazwi kuqhubeke kwaze kwaba namuhla, futhi yingakho lokho okusabelanwa emabandleni enkolo namuhla kuwulolo hlobo lwento futhi akuguqukile nhlobo.

kwesithi “Umsebenzi Nokungena (6)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Wonke umsebenzi ongenziwa ngumuntu uwukwenza umsebenzi njengomunye wezidalwa futhi wenziwa ngokuholwa noma ukukhanyiselwa nguMoya oNgcwele. Ukuqondiswa okunikezwa abantu abanjalo yindlela yokuphila kwansuku zonke nokuthi umuntu wenza kanjani ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu. … Noma kwakuyindlela endala noma entsha umsebenzi wawenzelwa esisekelweni sokungeqi izimiso zeBhayibheli. Noma amabandla aseduze ayevuselelwa noma akhiwa, umsebenzi wabo kwakungowokuphemba amabandla. Umsebenzi ababewenza kwakungowokuqhuba umsebenzi uJesu nabafundi bakhe ababengawuqedanga noma ababengawukhulisanga eNkathini Yomusa. Ababekwenza emsebenzini wabo kwakuwukuvuselela lokho uJesu owayekucele emsebenzini Wakhe wezizukulwane zangemuva Kwakhe, njengokwemboza amakhanda abo, umbhapathizo, ukuhlephula isinkwa noma ukuphuza iwayini. Kungashiwo ukuthi umsebenzi wabo kwakuwukulandela kuphela iBhayibheli nokufuna izindlela ngaphakathi kweBhayibheli kuphela. Abazange neze benze inqubekela phambili entsha. Ngakho umuntu angabona kuphela emsebenzini wabo ukutholakala kwezindlela ezintsha eBhayibhelini, kanye nezindlela zokuphila ezingcono nezingokoqobo. Kodwa umuntu akakwazi ukuthola emsebenzini wabo intando yamanje kaNkulunkulu, kube kuncane nakakhulu ukuthola umsebenzi omusha uNkulunkulu azowenza ezinsukwini zokugcina. Lokhu kungenxa yokuthi indlela ababeyihamba kwakusengeyakudala; kwakungenanqubekela phambili futhi kungekho lutho olusha. Baqhubeka nokugcina iqiniso “lokubethelwa kukaJesu,” liyindlela “yokucela ukuba abantu baphenduke futhi bavume izono zabo,” isisho esithi “lowo obekezela kuze kube sekugcineni uyosindiswa,” nesisho esithi “indoda iyinhloko yomfazi, futhi umfazi kufanele alalele indoda yakhe.” Phezu kwalokho, bagcina umbono wesiko othi “odadewethu abakwazi ukushumayela, bangalalela kuphela.”

kwesithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

lokho okhuluma ngakho akusasetshenziswa! Kungabe ukwenyukela esihlalweni sobukhosi, noma kulungiswa isimo sokuba yinkosi; ukuphika ubumina noma ukuthelisa umzimba wakho; ngokubekezela noma ngokufunda izifundo kuzo zonke izinto; kungaba ukuzithoba noma uthando. Akukhona yini ukucula iculo elifanayo elidala? Ukubiza into eyodwa ngegama elehlukile! Ngokwemboza ikhanda nokuhlephula isinkwa noma ukubeka izandla, uthandaze, uphilise abagulayo nokukhipha amadimoni. Ngabe ukhona umsebenzi omusha? Ngabe kukhona okubhekiwe okuyintuthuko?

kwesithi “Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abefundisi nabaholi bezenkolo, isibonelo, bathembele eziphiweni nasezikhundleni zabo uma benza imisebenzi yabo. Abantu ababalandela isikhathi eside batheleleka ngeziphiwo zabo futhi babe negalelo kubo ngokunye abakwenzayo. Bagxila eziphiweni zabantu, namakhono kanye nolwazi, futhi bagxila kwezinye izinto ezingasizo ezemvelo kanye nenqwaba yezimfundiso ezaziwayo nezingasizo ezeqiniso (nakanjani, lezi zimfundiso ezaziwayo akufinyeleleki kuzo). Abagxili ekushintsheni ezimilo zabantu, kodwa bagxila ekuqeqesheni amakhono abantu okushumayela nawokusebenza, bandisa ulwazi lwabantu kanye nezimfundiso zezenkolo kabanzi. Abagxili ekutheni izimilo zabantu zishintsha kanjani noma ukuthi abantu baliqonda kangakanani iqiniso. Abazikhathazi ngokubalulekile kubantu, futhi abazami nokwazi izimo zabantu ezejwayelekile nezingajwayelekile. Abahlangabezani nemizwa yabantu noma abadaluli imizwa yabo, kube abalungisi umonakalo noma inkohlakalo ekubo. Abantu abaningi ababalandelayo basebenza ngeziphiwo zabo zemvelo, futhi lokho abakuvezayo kuwulwazi kanye neqiniso elingacacile lezenkolo, eliqhelelene nokwenzekayo futhi akukwazi nhlobo ukuphilisa abantu.

kwesithi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njalo lapho labo bantu benkolo behlangana, bayabuza, “Dadewethu, ubunjani kulezi zinsuku?” Yena aphendule, “Ngizizwa nginokumbonga uNkulunkulu nokuthi angikwazi ukufeza isifiso senhliziyo Yakhe.” Omunye athi, “Nami, futhi, ngiyambonga uNkulunkulu futhi angikwazi ukumgculisa.” Le misho embalwa namazwi kodwa kukhombisa izinto ezimbi ezisekujuleni phakathi ezinhliziyweni zabo. Amazwi anjalo ayenyanyeka futhi awanambitheki ngokwedlulele. Imvelo yalaba bantu iphikisana noNkulunkulu. Labo ababheke ubunjalo besimo bakhuluma noma yini esezinhliziyweni zabo futhi bavula izinhliziyo zabo enkulumweni. Akukho nakunye okungukwenza okuyiphutha, ayikho imikhuba emihle yokukhombisa isizotha ekukhulumeni nasekwenzeni noma izinkulumo ezingenaso isigqi. Bahlale beqonde ngqo futhi abayihloniphi imithetho yasemhlabeni. Kunalabo abanothando lokubukisa nokuziveza ingaphandle, ngisho noma kungenzi mqondo. Uma omunye ecula, uqala ukudansa, angaboni ngisho nokuthi ilayisi elisebhodweni lakhe selishile. Lolo hlobo lwabantu abanabo ubunkulunkulu, noma abahloniphekile, futhi bakhonze kakhulu ukudlala. Zonke lezi yizindlela zokubonakalisa ukungabi bikho kweqiniso! Abanye bayahlangana ukuze baxoxe ngezindaba zempilo kumoya, futhi nakuba bengakhulumi ngokubonga kuNkulunkulu, bagcina uthando lwabo lweqiniso Kuye ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Ukumbonga kwakho uNkulunkulu akuhlanganise lutho nabanye abantu; unokubonga uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho kusiza ngani ukukhuluma ngakho sonke isikhathi kwabanye? Kumele wenze mqoka ukungena kokoqobo, hhayi ukukhuthalela ukubukwa noma ukubukisa.

kwesithi “Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abaningi bagcizelela ngokukhethekile ngokuziphatha ezinkolelweni zabo kuNkulunkulu, ngenxa yalokho kunezinguquko ezenzekayo ekuziphatheni kwabo. Ngemva kokukholwa kuNkulunkulu, bayeka ukuphikisana nabanye, bayeka ukulwa nabantu kanye nokubathuka, bayeka ukubhema nokuphuza, abantshontshi izinto zomphakathi—noma ngabe isipikili noma ipulangwe lokhuni—futhi baze bafinyelele ekuthini bengayi nasenkantolo uma belahlekelwa noma boniwe. Ngaphandle kokungabaza, ezinye izinguquko ziyenzeka ekuziphatheni kwabo. Ngoba, ngemva kokukholwa kuNkulunkulu, ukwamukela kwabo iqiniso kubenza bezizwe beneme ngokukhethekile, futhi ngenxa yokuthi sebezwe umusa womsebenzi kaMoya Ongcwele, ikakhulukazi babaqotho, futhi akukho lutho abangeke bayiyeke noma bayenze. Kodwa ekugcineni—ngemva kokukholwa iminyaka emithathu, emihlanu, eyishumi, noma amashumi amathathu—ngenxa yokuthi alukaze lube bikho ushintso esimweni sempilo yabo, babuyela emuva ezindleleni zakudala, ukuzikhukhumeza kanye nokuzidla kwabo kuyakhula, bese beyaqala futhi ukulwela amandla kanye nenzuzo, bahalela imali yebandla, benza noma yini efeza ukulangazelela kwabo, balangazelela ukuba bakhulu kanye nokwenama, baphenduka izimbungulu zendlu kaNkulunkulu. Abaholi abaningi, ikakhulukazi, bayashiywa. Futhi afakazelani lamaqiniso? Izinguquko ekuziphatheni kuphela azisimeme. Uma lungekho ushintsho esimweni sempilo yabantu, ngakho masinyane noma ngokuhamba kwesikhathi uhlangothi olonakele luzozibonakalisa.

kwesithi “Umehluko Phakathi Kwezinguquko Zangaphandle Kanye Nezinguquko Esimweni”kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Okubaluleke kakhulu ekulandeleni uNkulunkulu ukuthi konke kumele kuye ngokwamazwi kaNkulunkulu: Noma ngabe uphokophelela ukungena ekuphileni noma ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, yonke into kumele igxile emazwini kaNkulunkulu. Uma lokhu okukhulumayo nalokhu okuphokophelelayo kungagxilile emazwini kaNkulunkulu, lokhu kusho ukuthi awuwazi amazwi kaNkulunkulu, futhi awuwazi umsebenzi kaMoya Ongcwele. UNkulunkulu ufuna abantu abalandela ezinyathelweni zaKhe. Noma ngabe kuhle futhi kumsulwa kangakanani obukuqonda ngaphambi kwalokhu, uNkulunkulu akakufuni, futhi uma ungakwazi ukuhlukana nezinto ezinjalo, zizoba isithiyo ekungeneni ekusaseni lakho. Babusisiwe bonke laba abakwazi ukulandela ukukhanya kwamanje kukaMoya Ongcwele. … “Ukulandela umsebenzi kaMoya Ongcwele” kusho ukuqonda intando kaNkulunkulu namuhla, ukwazi ukwenza ngokwezidingo zamanje zikaNkulunkulu, ukwazi ukuthobela nokulandela uNkulunkulu namuhla, nokungena ngokuhambisana namazwi amuva kaNkulunkulu. Lona ngumuntu olandela umsebenzi kaMoya Ongcwele futhi osendleleni kaMoya Ongcwele. Abantu abafana nalaba akukona ukuthi bafanelwe ukuthola ukubongwa nguNkulunkulu nokubona uNkulunkulu, kodwa abazokwazi isimo sikaNkulunkulu emsebenzini wakamuva kaNkulunkulu, futhi bazokwazi imiqondo yabantu nokungathobeki, nendalo yomuntu kanye nesiqu, emsebenzini waKhe wakamuva; futhi, bayakwazi ukuthi bashintshe kancane kancane esimweni sabo ngenkathi besebenza. Ngabantu abafana nalaba kuphela abakwaziyo ukuzuza uNkulunkulu, nasebethole indlela yeqiniso.

kwesithi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngemva kokubona kuze kufike eqophelweni elithile, imibono yempilo yomuntu, ukubalukela kobukhona bakhe, kanye nesisekelo sokuphila kuzoguquka ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi uzozalwa kabusha, ube umuntu owehlukile. Akukholakali lokhu! Le yinguquko enkulu; inguquko ephendula yonke into ibheke phansi. Uzozwa ukuthi udumo, inzuzo, isikhundla, ingcebo, okukuthokozisayo, nobukhazikhazi bomhlaba akusho lutho nokuthi uyakwazi ukuhlukana nakho ngaphandle kwenkinga. Lona ngumuntu wangempela. Bonke laba abapheleliswa ngokugcwele bazoba yiqembu elinjena. Bazophilela iqiniso, baphilele uNkulunkulu, nokulunga. Umuntu unjena.

kwesithi “Ukuqonda Ukufana Nomehluko Emvelweni Yomuntu”kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Okuqukethwe Okuhlobene