Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

66

kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Futhi besadla, uJesu wathatha isinkwa, wase esibusisa, futhi wasihlephula, wase esinika abafundi, futhi wathi, Thathani, nidle; lokhu kungumzimba wami. Futhi wathatha indebe, wase ebonga, futhi wabanika yona, wathi, Phuzani nonke kuyo; Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi ngenxa yokuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:26-28).

Futhi ngaya kuyo ingelosi, ngase ngithi kuyo, Nginike incwadi encane. Futhi yathi kimi, Yithathe, futhi uyidle; futhi izokubaba esiswini sakho, kodwa emlonyeni wakho izokuba mnandi njengezinyosi” (IsAmbulo 10:9).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ngesikhathi, eNkathini Yomusa, uNkulunkulu ebuyela ezulwini lesithathu, umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga sonke isintu empeleni wawusuqhubekele esinyathelweni sokugcina. Okuwukuphela okwakusele emhlabeni kwakuyisiphambano leso uJesu ayesithwele, ilineni elicolekile uJesu ayesongwe ngalo, kanye nomqhele wameva nengubo ebomvu klebhu uJesu ayeyigqokile (lezi yizinto amaJuda azisebenzisela ukuhlekisa Ngaye). Okungukuthi, umsebenzi wokubethelwa kukaJesu wawuvuse uthuthuva isikhathi esithile futhi lwase lwehlile. Kusukela ngaleso sikhathi kuye phambili, abafundi bakaJesu baqala ukuqhubekisela phambili umsebenzi Wakhe, belusa futhi benisela emabandleni yonke indawo. Okuqukethwe umsebenzi wabo kwakuyilokhu: ukwenza bonke abantu baphenduke, bavume izono zabo, futhi babhapathizwe; abaphostoli bonke basakaza indaba yangaphakathi yokubethelwa kukaJesu kanye nalokho okwakwenzeke ngempela, bonke abantu abakwazanga ukuzibamba kodwa baziphonsa phambi kukaJesu ukuze bavume izono zabo, futhi ngaphezu kwalokho, abaphostoli basakaza yonke indawo amazwi uJesu awakhuluma kanye nemithetho nemiyalo ayenza. Kusukela lapho kwaqala ukwakhiwa kwamabandla eNkathini Yomusa.

Kucashunwe “Umsebenzi Nokungena (6)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngaphambili, emihlanganweni ekhethekile noma imihlangano emikhulu eyayibanjwa ezindaweni ezihlukahlukene, kwakukhulunywa ngengxenye eyodwa kwendlela yokwenza. Lokhu kwenza kwakuba yilokho okwakuzokwenziwa ngeNkathi Yomusa, futhi kwakuhlobene kancane kakhulu nolwazi ngoNkulunkulu, ngoba imibono yeNkathi Yomusa kwakuwumbono wokubethelwa kukaJesu kuphela, futhi yayingekho imibono emikhulu kunalona. Umuntu kwakungafanele azi okungaphezulu komsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu ngokubethelwa, ngakho ngeNkathi Yomusa yayingekho eminye imibono yokulandelwa ngumuntu. Ngale ndlela, umuntu wayenolwazi oluncane ngoNkulunkulu, futhi ngale kolwazi ngothando lukaJesu kanye nozwelo, kwakunezinto ezimbalwa ezilula nezidabukisayo okwakumele azenze, izinto ezaziqhelelene kakhulu nesikhathi sanamuhla. Phambilini, noma ngabe kwakuhlangenwe ngayiphi indlela, umuntu wayengakwazi ukukhuluma ngolwazi lwangokoqobo lomsebenzi kaNkulunkulu, engeke akwazi nokusho ngokucacile ukuthi iyiphi indlela yokwenza efanele umuntu okwakumele ayithathe. Wayedamane engeza imininingwane elula esisekelweni sokulalela nokubekezela; kwakungekho nguquko etheni engqikithini yokwenza kwakhe, ngoba ngaso leso sikhathi uNkulunkulu akazange enze msebenzi omusha, futhi ayekudinga nje kumuntu kwakuwukulalela nokubekezela, noma ukuthwala isiphambano. Ngaphandle kwalezi zenzo, ayikho imibono engaphezu kwokubethelewa kukaJesu.

Kucashunwe “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njalo lapho labo bantu benkolo behlangana, bayabuza, “Dadewethu, unjani kulezi zinsuku?” Yena aphendule, “Ngizizwa nginokumbonga uNkulunkulu nokuthi angikwazi ukufeza isifiso senhliziyo Yakhe.” Omunye athi, “Nami, futhi, ngiyambonga uNkulunkulu futhi angikwazi ukumgculisa.” Le misho embalwa namazwi kodwa kukhombisa izinto ezimbi ezisekujuleni phakathi ezinhliziyweni zabo. Amazwi anjalo ayenyanyeka futhi awanambitheki ngokwedlulele. Imvelo yalaba bantu iphikisana noNkulunkulu. Labo ababheke ubunjalo besimo bakhuluma noma yini esezinhliziyweni zabo futhi bavula izinhliziyo zabo enkulumweni. Akukho nakunye okungukwenza okuyiphutha, ayikho imikhuba emihle yokukhombisa isizotha ekukhulumeni nasekwenzeni noma izinkulumo ezingenaso isigqi. Bahlale beqonde ngqo futhi abayihloniphi imithetho yasemhlabeni. Kunalabo abanothando lokubukisa nokuziveza ingaphandle, ngisho noma kungenzi mqondo. Uma omunye ecula, uqala ukudansa, angaboni ngisho nokuthi ilayisi elisebhodweni lakhe selishile. Lolo hlobo lwabantu abanabo ubunkulunkulu, noma abahloniphekile, futhi bakhonze kakhulu ukudlala. Zonke lezi yizindlela zokubonakalisa ukungabi bikho kweqiniso! Lapho abanye abantu bexoxa ngezindaba zempilo kumoya, nakuba bengakhulumi ngokubonga kuNkulunkulu, bagcina uthando lwabo lweqiniso Kuye ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Ukumbonga kwakho uNkulunkulu akuhlanganise lutho nabanye abantu; unokubonga uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho kusiza ngani ukukhuluma ngakho sonke isikhathi kwabanye? Kumele wenze mqoka ukungena kokoqobo, hhayi ukukhuthalela ukubukwa noma ukubukisa.

Kucashunwe “Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene