Yini umehluko phakathi kwamagama akhulunywe yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kanye namagama akhulunywe uNkulunkulu uSomandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngoba umbuso wezulu ususondele” (UMathewu: 4:17). “Wayesevula ukuqonda kwabo, ukuze baqonde imibhalo, wayesethi kubo, Kulotshwe kanje, futhi kanjalo kumele uKristu ahlupheke…

2019-12-25 08:53:12

Yini umehluko phakathi kwendlela iNkosi uJesu asebenze ngayo Ngenkathi Yomusa kanye nendlela uNkulunkulu uSomandla asebenze ngayo Ngenkathi Yombuso?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ngesikhathi sokuthatha Kwakhe isimo somuntu kokuqala, kwakudingeka ukuba uNkulunkulu aphulukise abagulayo futhi axoshe amadimoni ngoba umsebenzi Wakhe kwakungukuhlenga. Ukuze ahlenge isi…

2019-12-12 00:53:29

Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi besadla, uJesu wathatha isinkwa, wase esibusisa, futhi wasihlephula, wase esinika abafundi, futhi wathi, Thathani, nidle; lokhu kungumzimba wami. Futhi wathatha indebe, wase ebonga…

2019-11-04 16:20:30

Yini umehluko phakathi kwamagama akhulunywe yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kanye namagama akhulunywe uNkulunkulu uSomandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngoba umbuso wezulu ususondele” (UMathewu: 4:17). “Wayesevula ukuqonda kwabo, ukuze baqonde imibhalo, wayesethi kubo, Kulotshwe kanje, futhi kanjalo kumele uKristu ahlupheke…

2019-12-25 08:53:12

Yini umehluko phakathi kwendlela iNkosi uJesu asebenze ngayo Ngenkathi Yomusa kanye nendlela uNkulunkulu uSomandla asebenze ngayo Ngenkathi Yombuso?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ngesikhathi sokuthatha Kwakhe isimo somuntu kokuqala, kwakudingeka ukuba uNkulunkulu aphulukise abagulayo futhi axoshe amadimoni ngoba umsebenzi Wakhe kwakungukuhlenga. Ukuze ahlenge isi…

2019-12-12 00:53:29

Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi besadla, uJesu wathatha isinkwa, wase esibusisa, futhi wasihlephula, wase esinika abafundi, futhi wathi, Thathani, nidle; lokhu kungumzimba wami. Futhi wathatha indebe, wase ebonga…

2019-11-04 16:20:30