Yini umehluko phakathi kwamagama akhulunywe yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kanye namagama akhulunywe uNkulunkulu uSomandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngoba umbuso wezulu ususondele” (UMathewu: 4:17). “Futhi ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono kufanele kushunyayelwe egameni lakhe ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema” (ULuka…

2018-12-18 22:58:58

Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi besadla, uJesu wathatha isinkwa, wase esibusisa, futhi wasihlephula, wase esinika abafundi, futhi wathi, Thathani, nidle; lokhu kungumzimba wami. Futhi wathatha indebe, wase ebonga…

2019-02-22 07:52:23

Yini umehluko phakathi kwalokho iNkosi ekuphathise abantu Ngenkathi Yomusa nalokho uNkulunkulu akuphathise abantu Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Nokuthi ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono kufanele kushunyayelwe egameni lakhe ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema” (ULuka 24:47). “Ngalokho hambani, futhi nifundise izizwe zonke, nib…

2018-10-14 23:07:25

Yini umehluko phakathi kwamagama akhulunywe yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kanye namagama akhulunywe uNkulunkulu uSomandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngoba umbuso wezulu ususondele” (UMathewu: 4:17). “Futhi ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono kufanele kushunyayelwe egameni lakhe ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema” (ULuka…

2018-12-18 22:58:58

Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi besadla, uJesu wathatha isinkwa, wase esibusisa, futhi wasihlephula, wase esinika abafundi, futhi wathi, Thathani, nidle; lokhu kungumzimba wami. Futhi wathatha indebe, wase ebonga…

2019-02-22 07:52:23

Yini umehluko phakathi kwalokho iNkosi ekuphathise abantu Ngenkathi Yomusa nalokho uNkulunkulu akuphathise abantu Ngenkathi Yombuso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Nokuthi ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono kufanele kushunyayelwe egameni lakhe ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema” (ULuka 24:47). “Ngalokho hambani, futhi nifundise izizwe zonke, nib…

2018-10-14 23:07:25