Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

African Gospel Music "Uthando LukaNkulunkulu Lwenza Sisondelane" Iculo Lokuhlangenwe Nakho KomKristu

Uchungechunge Lomdlalo Oyingxubevange   5116  

Isingeniso

Okutuswayo: South African Gospel Songs 2018 “Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu” https://zu.kingdomsalvation.org/videos/all-things-live-in-the-rules-and-laws-set-down-by-god.html

“Uthando LukaNkulunkulu Lwenza Sisondelane” Iculo Lokuhlangenwe Nakho KomKristu

Nakuba sihlukaniswe yizilwandle nezintaba ezingenakubalwa,

singabantu ababodwa, akunamingcele phakathi kwethu,

ngesikhumba esinemibala ehlukene futhi sikhuluma izilimi ezehlukene.

Ngoba amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayasibiza,

siyaphakanyiswa phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

I

Nakuba sihlukaniswe yizilwandle nezintaba ezingenakubalwa,

singabantu ababodwa, akunamingcele phakathi kwethu,

ngesikhumba esinemibala ehlukene futhi sikhuluma izilimi ezehlukene.

Ngoba amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayasibiza,

siyaphakanyiswa phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

Kukhona abagugile, abanezinwele ezimhlophe zonke,

nabasha, abagqamile nabakhanyayo.

Isandla esandleni, ihlombe ehlombe,

sihamba ndawonye phakathi komoya nemvula, sikhuthazana ebunzimeni.

Ngomqondo owodwa sigcwalisa umsebenzi wethu.

Izinhliziyo zethu zixhumene, siyethembana ekuphileni.

Uthando lukaNkulunkulu lwenza sisondelane.

II

Amazwi kaNkulunkulu angumthombo wamanzi aphilayo.

Sithokozela amazwi kaNkulunkulu, izinhliziyo zethu zigcwala ubumnandi.

Ukusola kwamazwi Akhe, ukwahlulela kwamazwi Akhe,

kuhlanza izimo zethu ezikhohlakele.

Kungokuthenwa nokubhekanwa nathi lapho siba khona nenswebu yobuntu.

Kokungekuhle nasebuthakathakeni, siyesekelana.

Sindawonye ebunzimeni.

Sethula ubufakazi, sinqoba uSathane.

Siphunyuka ebumnyameni bese siphila ekukhanyeni.

Sithembekile futhi silalela, singukuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu.

Sazi ukulunga nobuhle bukaNkulunkulu.

Sihlangana nezindlela ezingenakubalwa uNkulunkulu asithanda ngazo.

Sithokomele esifubeni sikaNkulunkulu, izimpilo zethu emhlabeni zinjengasezulwini.

NgoNkulunkulu kuphela kunothando, ngothando kuphela kunomndeni.

Bonke abathanda uNkulunkulu bangumndeni owodwa.

Siyasondelana othandweni lukaNkulunkulu.

Amazwi kaNkulunkulu anathi ngenkathi sikhula.

Siphila embusweni omuhle,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade.

La la la … La lala … La la la …

La la la … La lala … La la la …

NgoNkulunkulu kuphela kunothando, ngothando kuphela kunomndeni.

Bonke abathanda uNkulunkulu bangumndeni owodwa.

Siyasondelana othandweni lukaNkulunkulu.

Amazwi kaNkulunkulu anathi ngenkathi sikhula.

Siphila embusweni omuhle,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.