Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukuqala Kokuchuma KoNyazi LwaseMpumalanga

159

Ukukhuluma ngoNyazi LwaseMpumalanga, kudida abaningi abafowethu nodadewethu eNkosini: Kungani umphakathi wezenkolo wonkana uya ngokuya uba nencithakalo futhi wonakala nakakhulu, njengoba ihlelo ngalinye liya ngokuya liziqapha futhi lizithiba nakakhulu ekulahleni nasekuqedeni uNyazi LwaseMpumalanga, akukhona nje kuphela ukuthi uNyazi LwaseMpumalanga alubi nokuchithakala noma lunciphe, kodwa luqubuka njengemagagasi anganqandeki, agubhayo, lutheleka engxenyeni enkulu kwelaseShayina, futhi ngenxa yokuthi sekuze kwenabela ngale kwemingcele yaseShayina kwaya emazweni nasezifundeni zangaphandle, futhi sekwamukelwa abantu abaningi nakakhulu emhlabeni wonke? Bebhekene naleli qiniso, abantu abakholwayo badideke kakhulu, kuyilapho empeleni isizathu silula kakhulu: Lokho amahlelo ahlukene akubiza ngoNyazi LwaseMpumalanga nguMsindisi uJesu wezinsuku zokugcina obuyile ezinsukwini zokugcina, ehla ephezu “kwefu elimhlophe” evela emazulwini; uNkulunkulu ongokoqobo uqobo Lwakhe obuyile enyameni! Ngenxa yalesi sizathu, ngaphezu kweqiniso lokuthi lonke ihlelo lezenkolo emhlabeni liphikisa, lihlasela, noma lilahla uNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina noma umsebenzi Wakhe, akukho umuntu noma amandla okungaphazamisa noma kucindezele lokho uNkulunkulu afisa ukukufeza. Igunya, amandla nobuninimandla onke nokuhlakanipha kukaNkulunkulu akunakudlulwa yinoma yimaphi amandla kaSathane.

Abantu abaningi bakholwa ukuthi noma yini elahlwa ngabaholi benkolo neqembu elibusayo ngeke ibe yindlela yangempela, kodwa ingabe lo mbono uyavumelana neqiniso? Buyela emuva eNkathini Yomusa lapho uNkulunkulu aba senyameni njengeNkosi uJesu ukuze aqale umsebenzi Wakhe omusha eJudiya. Kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni walahlwa, waphikiswa, futhi washushiswa abefundisi abakhulu, ababhali nabaFarisi bamaJuda. Bahlulela iNkosi uJesu ngokuba yindodana yombazi, bazama ukuthola zonke izinhlobo zokummangalela, futhi bakhuluma ukuhlambalaza okuthi wayekhipha amadimoni ngosizo lwenkosi yamadimoni. Benza konke ababengakweza ukubulala iNkosi uJesu. Ekugcineni, bahlangana namaRoma ukuze babophe iNkosi uJesu futhi babethela iNkosi uJesu enesihe esiphambanweni. Ngisho nalapho iNkosi uJesu ivuka futhi inyukela ezulwini, basho zonke izindaba ezingekho, kanye nokuthi babheca futhi banyundela uJohane, uPawulu, nabanye abaphostoli nabafundi, bebabiza “ngenkolo yamaNazaretha” “abakholwa kokuphambene” futhi “bayinkolo yamanga.” Benza konke okungenzeka ukuthungatha nokushushisa abafundi beNkosi uJesu. Kodwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kuhlale kudalula futhi kwakhela phezu kwamaqhinga kaSathane; imisebenzi Yakhe ingaphazanyiswa noma ingacekelwa kanjani phansi uSathane? UNkulunkulu wasebenzisa ukushushiswa nokuxoshwa ngamabomu yiNkolo yobuJuda noMbuso wamaRoma ukuphoqa abafundi ukuba babalekele ezizweni ezahlukahlukene ngalokho besabalalisa insindiso yeNkosi uJesu ezindaweni ezikude kuze kube semaphethelweni omhlaba. Bafowethu nodadewethu, ake sicabange lokhu: Abaholi bamaJuda nohulumeni wamaRoma bamelana ngesihluku futhi balahla iNkosi uJesu nomsebenzi Wayo. Kwakungenzeka yini ukuthi kwakungenxa yokuthi iNkosi uJesu yayingeyena uNkulunkulu wangempela? Kwakungenzeka yini ukuthi kwakungenxa yokuthi iNkosi uJesu yayingalethi indlela yangempela? Kwakungenzeka ukuthi kwakungenxa yokuthi okwakusabalaliswa abafundi nabaphostoli beNkosi uJesu kwakungeyona insindiso kaNkulunkulu? Kwakungenzeka yini ukuthi okwashiywa futhi kwaphikiswa ngabaholi benkolo nohulumeni wamaRoma kwakungeyona indlela kaNkulunkulu? Kwakungenzeka yini ukuthi indlela yangempela inqunywa ngabaholi benkolo neziphathimandla zombusazwe? Sonke siyazi ukuthi ukuba lokhu kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu, ngisho ngabe umphakathi wabakholwayo nomhlaba wonke bawuphikisa futhi bawushiya, umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukuphikwa; akukho okuphuma eceleni. INkosi uJesu Yathi: “Futhi lokhu kuyisijeziso, ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni, abantu bathande ubumnyama kunokukhanya, ngoba izenzo zabo zizimbi. Ngoba wonke umuntu owenza ububi uzonda ukukhanya, futhi akezi ekukhanyeni, kungaze kusolwe izenzo zakhe” (Johane 3:19-20). “Uma izwe linizonda, yazini ukuthi langizonda mina kuqala ngaphambi kokuzonda nina” (Johane 15:18). “Lesi yisizukulwane esibi” (Luka 11:29). KuJohane 5:19 kuthi, “Umhlaba wonke usebubini.” Emva kokuba isintu sikhohlakaliswe nguSathane, sawela eqophelweni lokuthi senyanya futhi sizonda iqiniso, futhi siba yisitha sikaNkulunkulu. Umhlaba wonke ulawulwa nguSathane ngokuphelele, futhi wonke umphakathi wabakholwayo kade ulawulwa abaFarisi abazenzisayo nabaphikukristu. Konke kubuswa nguSathane. Ngakho, lapho uNkulunkulu osesimweni somuntu ebonakala ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, akunakugwemeka ukuthi abaholi bezenkolo nabasezikhundleni abanobusathane bayosukuma balahle futhi bamelane noNkulunkulu nomsebenzi Wakhe. Ngokusobala, akulungile futhi akunangqondo ukulinganisa iqiniso ngokuthi lilahlwa ngabaholi bezenkolo noma imibuso yobusathane. Manje, kulezi zinsuku zokugcina, uNkulunkulu uphinde waba senyameni eShayina—inqaba eqinile yabangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, isidleke soqobo sikadrako omkhulu obomvu—ukuze enze umsebenzi Wakhe wokwahlulela eqala endlini Yakhe. UNkulunkulu ukhipha amaqiniso ukwahlulela nokuhlanza isintu, futhi injongo yalokho ukusindisa ngokuphelele abantu ethonyeni likaSathane lobumnyama, futhi ekugcineni, abasindisiwe bazongeniswa embusweni Nguye bangene ekuphumuleni kanye noNkulunkulu. Nokho, umlando oyimbangalusizi wokuphikisa kwamaJuda iNkosi uJesu uphinda uyabonakala futhi. Njengoba uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe omusha wezinsuku zokugcina olwa nombono wabantu bamahlelo ehlukahlukene, abakwamukeli ukubuya kweNkosi uJesu. Kunalokho, basabalalisa yonke inhlobo yezinkolo eziphambene kanye namanga. Bahlasela futhi banyundele uNkulunkulu osesimweni somuntu, bephika umsebenzi Wakhe “njengenkolo ethile yobubi” noma “yinkolo ephambene.” Baze basebenzisane ngisho ngasese nombuso wobuKhomanisi waseShayina ukushushisa nokubopha labo abasabalalisa ivangeli likaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Izenzo zabo azihlukile kwezomphakathi wenkolo yobuJuda abamangalela iNkosi uJesu ngamanga futhi bayishushisa. Leli qiniso ligcwalise ngokuphelele isiphrofetho seNkosi uJesu, “Njengombani, okhanya engxenyeni ethize phansi kwezulu, ukhanya kwenye indawo ngaphansi kwezulu; izoba njalo futhi iNdodana yomuntu ngosuku lwayo. Kodwa kuqala kufanele ihlushwe yizinto eziningi, futhi ibuye ilahlwe yilesi sizukulwane.” (Luka 17:24-25). UNkulunkulu ube sesimweni somuntu kabili phakathi kwabantu ukuze akhulume futhi asebenze, ukuhlenga isintu nokusindisa isintu, futhi izikhathi zombili wehlelwe ukulahlwa, ukuhlambalazwa, nokuphikiswa ngabaholi bezenkolo nemibuso ephethe; leli qiniso lodwa lanele ukufakazela ukuthi indlela yangempela ishushisiwe kusuka endulo. Ukuba okwangempela ngokwengeziwe kwendlela nokubonakala ngokwengeziwe komsebenzi kaNkulunkulu, kwenza ukuba yehlelwe ukuchithwa nokulahlwa ngabaholi bezenkolo nemibuso enobusathane. Abahlakaniphile bayakwazi ukunquma ngokusukela ekushushisweni okungenanamahloni nokulahlwa kukaNkulunkulu uSomandla nomsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina ngabefundisi nabadala bomphakathi wenkolo kanye nohulumeni weCCP ukuthi ngabe uyindlela yangempela noma cha, futhi ngalokho bakhethe ngokuhlakanipha.

Pho, ngoba uNyazi LwaseMpumalanga luyindlela yangempela, kungani luphikiswa ngabaholi bezenkolo? Ngokukhulu zimbili izizathu zalokhu: 1.) Abantu abayiqondi indlela yomsebenzi kaMoya oNgcwele futhi abawaqondi la mazwi, “umsebenzi kaNkulunkulu uhlala uya phambili.” Bamane balinganise umsebenzi omusha kaNkulunkulu ngokusekelwe olwazini lwabo lwebhayibheli nemibono yabo yokwenkolo nalokho uNkulunkulu akwenza esikhathini esidlule. Uma bengavumelani nabakubonayo, khona-ke bazobheka umsebenzi kaNkulunkulu omusha “njengowenkolo ephambene” noma “inkolo embi.” 2.) Ngenxa yokuthi imvelo yobusathane yesintu ingukwenyanya nokuzonda iqiniso. Laba baholi bezenkolo besaba ukubandlululwa nokwaliwa emva kokuba amakholwa abo efunde izwi likaNkulunkulu uSomandla, beqonde iqiniso, futhi bebuyele kuNkulunkulu uSomandla, ngakho ukuqinisekisa ukulawula kwabo umphakathi wenkolo unomphelo nokuvikela izikhundla nokuphila kwabo, bachitha futhi bamelane noNkulunkulu uSomandla ngamandla. Ngalokhu, isizathu esenza wonke umsebenzi Wakhe omusha uphikiswe abantu akukhona ukuthi kwakunephutha emsebenzini omusha kaNkulunkulu, noma ngenxa yephutha elithile endleleni Yakhe. Kunalokho, kungenxa yokuthi abantu abawuqondi umsebenzi kaNkulunkulu nangenxa yokuthi benyanya futhi bazonda iqiniso. Kungaba ubuwula nokuhlekisa okukhulu uma abantu benquma ukuthi le akuyona indlela yangempela ngenxa nje yokuthi abaholi bezenkolo bamelana futhi bashiya umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Bekuyobalimaza unomphelo abantu uma belahlekelwa yinsindiso kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ngenxa yalokhu, iphutha elingalungiseki nelibulala ngokungangabazeki.

Ngakho, siyihlukanisa kanjani ngempela indlela yangempela endleleni yamanga? Izwi likaNkulunkulu lisinikeza izimiso esingahlukanisa ngazo. UNkulunkulu uSomandla uthi: “Ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu akuyona into elula: Kufanele ube nezinga kanye nemigomo, kufanele wazi ukuthi ifunwa kanjani indlela yangempela nokuthi iwumsebenzi kaNkulunkulu yini. Imuphi umyalo oyisisekelo ngempela ekufuneni indlela yangempela? Niyazi ukuthi ukhona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele noma cha, nokuthi la mazwi ayiqiniso yini noma cha, ubani ongufakazi, nomphumela okungaba nawo kuwe. Ukuhlukanisa phakathi kwendlela yangempela neyamanga kudinga ulwazi oluningi oluyisisekelo, futhi okubaluleke nakakhulu ukwazi ukuthi ukhona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngoba isiqu senkolelo yomuntu kuNkulunkulu siyinkolelo kaMoya oNgcwele. Ngisho nenkolelo kaNkulunkulu osesimweni somuntu ingenxa yokuthi inyama Yakhe iwumfuziselo kaMoya oNgcwele, okusho ukuthi leyo nkolelo isengekaMoya oNgcwele. Kunomehluko phakathi koMoya nenyama, kodwa ngenxa yokuthi le nyama ivela oMoyeni, futhi iZwi liphenduka inyama, ukholo lomuntu kuyo luseyisiqu sikaNkulunkulu. Ngakho ekwahlukaniseni ukuthi yindlela yangempela noma cha, kufanele nibheke ukuthi akuwona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele, ngemva kwalokho nibheke ukuthi likhona yini iqiniso kuleyo ndlela. Leli qiniso liyisimo sokuphila ebuntwini obujwayelekile, okusho ukuthi, yilokho okwakudingeka kumuntu ngesikhathi edalwa uNkulunkulu, konke ngomuntu (okuhlanganisa ingqondo, ukuqonda, ukuhlakanipha, nolwazi oluyisisekelo lokuba umuntu). Lokho kusho ukuthi, kudingeka ubone ukuthi ungakwazi yini ngale ndlela ukuyisa umuntu ekuphileni ngendlela ejwayelekile noma cha, nokuthi iqiniso okukhulunywa ngalo lingokoqobo yini kubantu, noma seliphelelwe yisikhathi. Uma kuneqiniso, khona-ke kungenzeka ukuthi umuntu aphile ngendlela ejwayelekile; ngaphezu kwalokho, umuntu oba ojwayelekile nakakhulu, ingqondo yomuntu iyaphelela nakakhulu, ukuphila komuntu enyameni nasemoyeni kuyahleleka, futhi imizwa yomuntu iba ejwayelekile. Lona umyalo wesibili. Kunomunye futhi umyalo, wokuthi kungakhathaliseki ukuthi umuntu unolwazi oluningi yini ngoNkulunkulu, ukuthi uyawubona yini umsebenzi onjalo, nokuthi iqiniso liyakugqugquzela yini ukuthanda uNkulunkulu kuye, kumsondeze kakhudlwana kuNkulunkulu. Lokhu kungalinganiswa ngokuthi kuyindlela yangempela yini noma cha. Into ebaluleke kakhulu ukuthi le ndlela inengqondo yini, nokuthi iyamnika yini umuntu ukuphila. Uma ivumelana nale miyalo, kungafinyelelwa esiphethweni sokuthi lena indlela yangempela” (“UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Kunezinto ezintathu emazwini kaNkulunkulu uSomandla okufanele sizibheke ukuze sikwazi ukubona ukuthi okuthile kuyindlela yangempela yini:

Okokuqala, kufanele sibheke ukuthi inawo yini umsebenzi kaMoya oNgcwele, okuyiphuzu elibalulekile. Uma kuyindlela yangempela, kusho ukuthi ingumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe, okusho ukuthi kufanele iqukathe umsebenzi kaMoya oNgcwele. Okwenza abantu bakholwe kuNkulunkulu osesimweni somuntu yingoba le nyama iyisiqu soMoya kaNkulunkulu, ngakho konke akwenzayo kungumsebenzi kaMoya oNgcwele futhi kuphethe ukuqinisekisa koMoya oNgcwele. Ngakho, abantu bakholwa Kuye futhi balandela Yena. Lokhu kufana nje nalapho iNkosi uJesu yenza umsebenzi Wayo: Nakuba ngaphandle kwakungase kubonakale sengathi yayingumuntu ovamile nojwayelekile, ngezwi Layo nangomsebenzi Wayo umuntu wayebona umsebenzi kaMoya oNgcwele. Lokhu kungenxa yokuthi sonke isintu sasikwazi ukubona ukuthi amazwi nomsebenzi weNkosi uJesu kugcwele igunya namandla. Yayingenza indoda engaboni ibone, noma umuntu okhubazekile ahambe, futhi elaphe abanochoko. Yayingasebenzisa izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili ukondla abantu abayizinkulungwane ezinhlanu. Yayingavusa ngisho nabafileyo. Yayikwazi ukubona ekujuleni kwenhliziyo yomuntu bese yambula izimfihlo ezimnyama kakhulu. Ngaphezu kwalokho, Yayingatshela isintu ngezimfihlakalo zasezulwini. Ngemva kokuba abantu sebeyilandelile, bazuza ukuthula nenjabulo ezinhliziyweni zabo. Okwenza abantu balandela iNkosi uJesu futhi baqaphela ukuthi yayinguMesiya kungenxa yokuthi konke ekwenzayo kungumsebenzi kaMoya oNgcwele. Sibona ukuthi uma nje kuyindlela yangempela, kuzoba nomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngakho, lapho sifuna ukubona ukuthi okuthile kuyindlela yangempela yini, kumele sibheke ukuthi kunawo yini umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Isici sesibili okufanele sisibheke lapho sibheka ukuthi okuthile kuyindlela yangempela ukubheka ukuthi leyo nto iqukethe iqiniso nokuthi ingakwazi yini ukuguqula isimo sokuphila komuntu kancane kancane ukuze ubuntu bakhe buye ngokuya buba obujwayeleke ngokwengeziwe. Sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso, indlela, nokuphila, nokuthi sonke isigaba somsebenzi Wakhe omusha sisekelwe eqinisweni uNkulunkulu alinikeza abantu, elibonisa indlela okufanele kwenziwe ngayo enkathini entsha. UNkulunkulu uqinisekisa ukuthi umuntu unezinto abazidingayo ekuphileni, ukuze kancane kancane akwazi ukuphila ngendlela yobuntu obujwayelekile nokuthi kancane kancane abuyele emfanekisweni wokuqala wangenkathi uNkulunkulu edala umuntu. Lesi yisici esisobala sendlela yangempela. Kuyafana nangesikhathi lapho iNkosi uJesu iqala umsebenzi Wayo ngeNkathi Yomusa. Ngaleso sikhathi, yakhuluma amaqiniso amaningi okwakudingeka asetshenziswe abantu, futhi yabafundisa ukuthanda abanye njengoba bezithanda bona, ukuthwala isiphambano, ukuzithiba, nokuthethelela abanye izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa eziphindwe kasikhombisa. INkosi uJesu yatshela abantu ukuba bakhonze uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Wonke umuntu okholwa ngeqiniso wayengase athole ukuguquka okuthile endleleni aziphatha ngayo ngokusebenzisa izimfundiso zeNkosi uJesu. NgeNkosi uJesu babengase bathobeke futhi babekezele, ngaleyo ndlela babe nokufana okuthile nomuntu ojwayelekile. Ngakho, uma nje kuyindlela yangempela, kuzoba khona ukuvezwa kweqiniso. Lokhu, ngokuwumphumela, kuyokwenza ubuntu nomqondo womuntu uye ngokuya uba ojwayelekile, futhi uzobonakala ngokwengeziwe ngendlela umuntu woqobo okufanele abukeke ngayo.

Isici sesithathu okumele sisibheke ngengoba sibheka indlela yangempela ukubona ukuthi le ndlela iyabanika yini abantu ulwazi olukhulayo ngoNkulunkulu nokuthi iyalugqugquzela yini uthando lukaNkulunkulu kubo futhi ibasondeze nakakhulu kuNkulunkulu. Sonke siyazi ukuthi njengoba kuyindlela yangempela, ingumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe nokuthi umsebenzi Wakhe ngokungenakugwenywa ukhuluma ngesimo Sakhe nakho konke uNkulunkulu anakho nayikho. Lapho abantu behlangana nomsebenzi kaNkulunkulu, ngokwemvelo bamqonda kahle uNkulunkulu, ngaleyo ndlela kwakheke inhliziyo ethanda uNkulunkulu ngaphakathi kubo. Lokhu kunjengaseNkathini Yomthetho lapho uJehova uNkulunkulu ekhipha imithetho eyayizoqondisa ukuphila kwabantu emhlabeni. Ngokubona umsebenzi Wakhe, baqaphela ukuthi uJehova uNkulunkulu ungukuphela kukaNkulunkulu wangempela. Ngaphezu kwalokho, baqaphela ubukhosi nolaka lukaNkulunkulu nokuthi isimo Sakhe akumele sicasulwe, okwadala ngaphakathi kubo inhliziyo ehlonipha uNkulunkulu. Ngenkathi Yomusa, uNkulunkulu osesimweni somuntu weza emhlabeni ukuzokwenza isigaba somsebenzi wokuhlenga isintu. Ngenxa yalokhu kuhlangana nomsebenzi weNkosi uJesu, abantu baqaphela isimo sothando nesihe sikaNkulunkulu. Abantu baphinde babona ukuthi uNkulunkulu wayengeyena uMoya kuphela kodwa ngesikhathi esifanayo wayengathatha isimo sabantu esiphansi, nokuthi wayengenza izimangaliso, elaphe izifo axoshe namadimoni…. Futhi wonke lo msebenzi iNkosi uJesu eyawenza wenza abantu bamqonda kabusha uNkulunkulu, kwenza abantu bathanda uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Ngakho, uma kuyindlela yangempela izokwenza abantu bamqonde ngokwengeziwe uNkulunkulu futhi ibenze basiqonde nakakhulu isimo sikaNkulunkulu.

Nakuba umsebenzi kaNkulunkulu ulokhu uqhubekela phambili, uma nje kusewumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe futhi kuyindlela yangempela, ngokuqinisekile uzoba nazo futhi uzibonakalise lezi zici ezintathu okukhulunywe ngazo ngenhla. Lokhu kusho ukuthi, indlela yangempela izoba nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ikhulume ngeqiniso, futhi yenze abantu bamqonde nakakhulu uNkulunkulu futhi ibasondeze Kuye. Ngakho, uma sihlukanisa indlela yangempela ngokusebenzisa lezi zilinganiso ezintathu, sizokwazi ukuhlukanisa okuyiqiniso emangeni, ngaleyo ndlela singakwazi ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu owenziwa manje ngendlela efanele, sithole iqiniso, indlela, nokuphila, siphinde futhi sithole izithembiso nezibusiso zikaNkulunkulu ezinkulu ngokwengeziwe.

Kulezi zinsuku zokugcina, uNkulunkulu wenza umsebenzi omusha futhi, ohlanganisa ukukhipha amazwi Akhe ukwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza esintwini esikhohlakele. Lo msebenzi wenziwa ngokuvumelana nohlelo Lwakhe futhi usekelwe ezidingweni zangempela zabantu bezinsuku zokugcina. Ngumsebenzi omusha, ophakeme onesisekelo somsebenzi weNkosi uJesu. Uma sifuna futhi sifunda ngokucophelela ngenhliziyo ezothile, singabona ukuthi lesi sigaba somsebenzi omusha kaNkulunkulu asinawo nje kuphela umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa ngaphezu kwalokho sikhuluma ngeqiniso futhi singasenza sibe nokuqonda isimo sikaNkulunkulu sangempela, esiphelele nesingokoqobo nakho konke uNkulunkulu anakho nayikho. Ngezansi, sizohlanganyela ngezinto esihlangane nazo nokuqonda umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ngokusekelwe kulezi zindinganiso ezintathu esikhulume ngazo zokulinganisa indlela yangempela.

Okokuqala, indlela yangempela iqukethe umsebenzi kaMoya oNgcwele. UNkulunkulu uSomandla uzile futhi wamisa iNkathi Yombuso, wenza umsebenzi omusha wokwahlulela eqala endlini kaNkulunkulu, wakhipha izwi Lakhe ukwahlulela nokuhlanza abantu, futhi wanika isintu ukuhlinzeka okusha kokuphila. Abathembekile kuwo wonke amahlelo, ngamunye ngamunye, babuyele kuNkulunkulu uSomandla ngaphansi kwegama Lakhe. Noma ngabe umuntu uphikise kanjani noma ngabe kunaziphi iziphazamiso, ivangeli likaNkulunkulu lezinsuku zokugcina liqhubekele phambili njengamagagasi olwandle futhi lasabalalela kulo lonke elaseShayina emaphakathi. Bonke abantu balokhu bethutheleka entabeni engcwele ngomgubho wenjabulo. Nakuba sonke siqhamuke ezinkolweni ezehlukahlukene, nokho siyakwazi ukuphila ndawonye ngokuzwana futhi sisizane. Awekho amaqembuqembu lapha futhi ibandla lichichima impilo. Abafowethu nodadewethu lapha abayideli imihlangano yethu, futhi kunamahubo esijabulela ukuwacula nemithandazo esikhanyiselayo. Njalo lapho sindawonye siyakwazi ukuthola imibono evela ezwini likaNkulunkulu uSomandla, sikwazi ukubona amaphutha ethu, futhi ezwini likaNkulunkulu sithola indlela okufanele sihambe ngayo. Siyakwazi ukuphilisana ngaphandle kwezihibe futhi sithandana ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Lapho sinemibono engafani, sonke sibuyisela eceleni imibono yethu silalelisise imibono yabanye. Lapho kudalulwa ukukhohlakala, siyakwazi ukucabanga nokuzihlaziya ngokusekelwe ezwini likaNkulunkulu. Lapho senza izinto ezilimaza injongo yebandla siba nesibindi sokubhekana neqiniso lokukhona bese samukela ukuthenwa nokubhekanwa nathi, futhi silalela igunya lamaqiniso amazwi kaNkulunkulu eBandleni; abafowethu nodadewethu bachichima ukholo, bangathwala ukuthunywa nguNkulunkulu ngokuzinikela, futhi badele izinjabulo zenyama ngenxa yomsebenzi wokusabalalisa ivangeli lombuso kaNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Kungasho lutho ukuthi asiphatha kanjani amahlelo ahlukahlukene, noma ukuthi siyaphikiswa, siyashushiswa, siyashaywa, noma siyaqalekiswa, sizimisele ukubekezelela noma yibuphi ubunzima nokuthi siqhubeke njalo senza intando kaNkulunkulu nokushumayela ivangeli likaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Namuhla, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe bezwe ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu iminyaka eminingi, izimo zempilo yabo ziguquke ngokwamazinga athile, futhi iningi labantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu babhale imibhalo ehlukahlukene namaculo beqopha okuhlangenwe nakho kwangempela kwalokho abakuzuzile ngokuzwa kwabo umsebenzi kaNkulunkulu base bekufaka ku-inthanethi ukuze bafakaze ngomsebenzi kaNkulunkulu, iningi lakho okuguqulelwe kumabhayisikobho namavidiyo. Le mibhalo, amaculo, namabhayisikobho kufakaza ngenguquko yangempela esimweni sempilo sabantu abakhethiwe bakaNkulunkulu, futhi kufakaza ngokuqonda iqiniso nolwazi oluqotho ngoNkulunkulu lwabantu abakhethiwe bakaNkulunkulu. Kungubufakazi babanqobi. Ngabe inani elilokhu lande njalo lobufakazi obunjalo aliyiwo umphumela womsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokusola? Ngaphandle komsebenzi kaMoya oNgcwele, ngubani obengafeza imiphumela enjalo? Singabona igunya namandla kaNkukunkulu uSomandla kokuhlangenwe nakho nasebufakazini babafowethu nodadewethu. Umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla uqukethe umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kodwa lawo mahlelo ahlukahlukene angakwazanga ukuhambisana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, labo abashumayelayo abanazintshumayelo, amakholwa anemibono ephambene futhi abuthakathaka, futhi ukholo lwawo luyabanda. Anomona futhi ayalwa, enza amaqembu, futhi lapho kungenzeka enze umsebenzi ofanayo, akubi ngenxa yezizathu ezifanayo. Lokhu kwanele ukufakazela ukuthi umphakathi wezenkolo usuntula umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngenxa yokuthi iBandla LikaNkulunkulu USomandla linomsebenzi kaMoya oNgcwele, libonakala linempilo enhle kakhulu, kuyilapho amanye amahlelo afiphele, asele dengwane, futhi alahlekelwe umsebenzi kaMoya oNgcwele, awafani nhlobo neBandla LikaNkulunkulu USomandla. Ngakho, kusobala ukuthi iyiphi indlela yangempela nokuthi iyiphi indlela endala.

Okwesibili, indlela yangempela ineqiniso, ingabonisa abantu indlela okumele benze ngayo enkathini entsha futhi ingenza abantu bathole amalungiselelo amasha okuphila. Isimo sabo siba noguquko olwengeziwe futhi ubuntu babo buya ngokuya bujwayeleka. Emsebenzini Wakhe wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla ukhipha amaqiniso amaningi emikhakheni eminingi ehlukahlukene. Lokhu kuhlanganisa amaqiniso amayelana nokuqonda umsebenzi kaNkulunkulu namaqiniso endlela yokuphila nendlela yokungena enkathini entsha. Ngokwesibonelo lokhu kuhlanganisa: injongo yokuphatha kukaNkulunkulu; izimiso ezisekela umsebenzi Wakhe; amaqiniso angempela omsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomthetho naseNkathini Yomusa; indlela uNkulunkulu afeza ngayo umsebenzi Wakhe wokwahlulela; ukubaluleka kokuba senyameni kukaNkulunkulu; indlela isintu esikhule ngayo kuze kube namuhla; indlela uSathane akhohlakalisa ngayo isintu; indlela uNkulunkulu asindisa ngayo isintu; indlela elibukeka ngayo ikusasa lesintu; ukuthi sizoba njani isiphetho sabantu abahlukahlukene; imibono amakholwa okufanele abe nayo; indlela yokwenza umsebenzi ngokwethembeka; indlela yokuba ngumuntu oqotho; indlela umuntu okufanele aphile ngayo ubuntu obejwayelekile; indlela yokusebenzela uNkulunkulu ngendlela ehambisana nezinjongo Zakhe; nendlela yokuthola ukulalela nokuthanda kwangempela uNkulunkulu. Ukwenza kukaNkulunkulu ukuba kutholakale la maqiniso kwenze abantu bakwazi ukuwuqonda kangcono nakakhulu umsebenzi kaNkulunkulu nesimo Sakhe, nokuthi kubavumela ukuba bakwazi ukuyiqonda kangcono nakakhulu imvelo nengqikithi yabo kanye neqiniso lokonakala kwabo. Ngaphezu kwalokho, la maqiniso enza abantu bakwazi ukuyibona ngokucacile indlela okufanele bayilandele yokuguqula isimo sabo. Ngenxa yokubona ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu uSomandla, ekugcineni abantu bakwazile ukuqonda izici ezingafanele okholweni lwabo oludala futhi bayaqaphela ukuthi nakuba bamukela ukuhlenga nomusa omkhulu kaNkulunkulu , basalangazelela nakakhulu ukuhlela ukuzijabulisa enyameni okwengeziwe nokuthola izibusiso eziphathekayo ezivela kuNkulunkulu nokuthola ingcebo namaphupho abo ngoNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, noma beyaluza besebenzela uNkulunkulu, lokho bakwenza ngoba befuna ukubusiswa nokwamukela umqhele. Lokhu bakwenza egameni lodumo nenzuzo yomuntu siqu. Abazenzi lezi zinto ngoba benza umsebenzi wabo njengabantu abadaliwe. Akusho lutho ukuthi uNkulunkulu ubanika umusa noma izibusiso ezingakanani, uma kukhona okuthile okuncane uNkulunkulu ahluleka kukho ukuhlangabezana nemibono yabo, bayashesha ukumelana nokukhononda kuNkulunkulu. Baze babonise wonke umuntu ukuthi abenelisekile ngoNkulunkulu noma baze bamlahle uNkulunkulu. Kudala abantu balahlekelwa unembeza nekhono labo lasekuqaleni lokucabanga ngokufanele ebukhoneni bukaNkulunkulu. Abantu bakhohlakaliswe kakhulu uSathane kangangokuba balahlekelwe yinswebu yabo yobuntu. Amaqiniso akhishwa uNkulunkulu uSomandla enza abantu babe nokuqonda kweqiniso ngokukhohlakala kwabo futhi abakhombisa ukuthi banobugovu, bayisinengiso, futhi bantula ubuntu. Ngesikhathi esifanayo, bafinyelela ekuqondeni ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa owenziwa kubo, kanye nezinhloso zikaNkulunkulu ezinokucabanga, ezinomusa nomzamo onokunakisisa kanye nenani elakhokhwa ukuze kusindiswe umuntu. Imimoya yabantu, ngalokho, kancane kancane iqala ukuvuka futhi unembeza nekhono labo lokucabanga ngendlela efanele kuqala ukubuya usuku nosuku. Abantu abasafuni ukwanelisa inyama yabo, futhi abasahwebelani noNkulunkulu. Kunalokho, bafuna kuphela ukufeza izinjongo zikaNkulunkulu futhi banike uNkulunkulu konke abanakho. Ngale ndlela, abantu, njengabantu abadaliwe, kancane kancane baba nobuhlobo obujwayelekile noMdali. Baya ngokuya bemthanda uNkulunkulu, bethobeka nakakhulu futhi bemkhonza ngokwengeziwe, ekugcineni baqala ukubukeka ngendlela okufanele umuntu abukeke ngayo. Kafushane nje, uNkulunkulu uSomandla usinikeza amaqiniso esiwadinga ngokushesha ukuqonda ukuthola insindiso okholweni lwethu kuNkulunkulu. Usibonisa inkomba yendlela enkathini entsha, futhi usinikeza ukuhlinzeka kwangoqobo esikudingela ukuphila. Konke lokhu kufakazela ukuthi indlela kaNkulunkulu uSomandla iyindlela yangempela.

Okwesithathu, indlela yangempela inikeza umuntu ukuqonda okusha nokungokoqobo ngoNkulunkulu, futhi kwenza umuntu akwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwandayo. Bafowethu nodadewethu, uma ningazifundela ngokwenu amazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi empeleni nixhumane nalabo abemukele umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina, akunzima ukuthola ukuthi abafowethu nodadewethu beBandla LikaNkulunkulu USomandla bazuze ulwazi olusha nokuqonda okuncane ngoNkulunkulu ngendlela abafuna ngayo uNkulunkulu uSomandla. Ngokuhlangana nokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu uSomandla, abantu baqonda isimo sokulunga kukaNkulunkulu futhi babone ukuthi isimo semvelo sikaNkulunkulu asinalo uthando nesihe kuphela, kodwa futhi nobukhosi nolaka, nokuthi isimo Sakhe asikubekezeleli ukona kwesintu. Ngokuhlangana nomsebenzi namazwi kaNkulunkulu, abantu babona ukuthi uNkulunkulu usindisa isintu hhayi kuphela ngokuveza iqiniso ukuze asehlulele, kodwa futhi ngokulungiselela zonke izinhlobo zezimo ukwambula abantu, futhi ekugcineni asebenzise izinhlekelele ukucwengisisa abantu. Ngesikhathi esifanayo, abantu futhi babona indlela uNkulunkulu ambula ngayo abaphikuKristu, abanzi bobubi, nabangakholwa ebandleni, nendlela uNkulunkulu enza ngayo udrako omkhulu obomvu enze umsebenzi wokuphelelisa abantu bakhe abakhethiwe. Ngalokhu abantu bazuza ulwazi oluthile olungokoqobo ngokuba namandla onke, ukuhlakanipha, ukumangalisa nokungaqondakali kukaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, baphinde bathole ukuqonda okungokoqobo okwengeziwe ngenjongo kaNkulunkulu enomusa ekusindiseni isintu, uthando Lwakhe oluqotho lwesintu nengqikithi yobungcwele nobuhle Bakhe. Ukuhlangana nomsebenzi nezwi likaNkulunkulu kusiza ekuxazululeni imibono eminingi engafanele abantu abanayo ngoNkulunkulu futhi kubasize babone ukuthi uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wama-Israyeli kuphela, kodwa futhi nguNkulunkulu wazo zonke izizwe zabeZizwe, noNkulunkulu wabo bonke abadaliwe. Abantu baphinde baqonde ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlale umusha nokuthi awugugi futhi awuboshiwe imithetho. Ngezindlela eziningi, abantu bayabona ukuthi ziningi izingxenye zikaNkulunkulu ezithandekayo, ukuthi uthando lukaNkulunkulu lwesintu lukhulu futhi lungokoqobo, emuva kwakho kukhiqizeka uthando lweqiniso ezinhliziyweni zabo, balangazelela ukufuna iqiniso, futhi balwa ngawo onke amandla abo ukugcwalisa umsebenzi wabo njengabadaliwe futhi banelise uNkulunkulu. Kulokhu siyazi ukuthi umsebenzi namazwi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina kunganikeza abantu ukuqonda okujulile ngoNkulunkulu kunokwakwenzeka ngeNkathi Yomusa; lokhu ukuqonda okungokoqobo nokunemininingwane eminingi kakhulu. Ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu nomuntu buyasondelana ngenkathi ukuqonda komuntu uNkulunkulu kujula. Ngumsebenzi kaNkulunkulu kuphela ongaba naleli thonya futhi uNkulunkulu kuphela ongakhiphela abantu isimo Sakhe nakho konke anakho nayikho. Akunakungatshazwa ukuthi indlela kaNkulunkulu uSomandla iyindlela yangempela.

Uma sigoqa, uNyazi LwaseMpumalanga, oluphikiswe futhi lwalahlwa ngabaholi bezenkolo, yiNkosi uJesu ebuyele enyameni ezinsukwini zokugcina—nguNkulunkulu uqobo Lwakhe ohlukile. Ngakho-ke, akusho lutho ukuthi amahlelo ahlukahlukene aluphikisa futhi aluhlasela kanjani futhi akusho lutho ukuthi uhulumeni weCCP wakha amahemuhemu ukuze alulahle futhi alubhece ngecala, akukwazanga ukuphazamisa ngisho nakancane ukukhula komsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Eminyakeni esemashumini amabili, ivangeli lombuso likaNkulunkulu uSomandla lisabalalele engxenyeni enkulu kwelaseShayina emaphakathi. Izwi likaNkulunkulu negama likaNkulunkulu kusabalalele emizini engamakhulu ezigidi. Phakathi kwamahlelo ahlukahlukene, labo abafuna iqiniso nabamfuna ngeqiniso uNkulunkulu babuyele kuNkulunkulu uSomandla. Izigidi zabantu zijabulela izwi likaNkulunkulu, zithola ukwahlulela, ukuhlanza, insindiso, nokuphelelisa kukaNkulunkulu, futhi zidumisa izenzo zikaNkulunkulu ezimangalisayo. UNkulunkulu wenze iqembu labanqobi eShayina futhi uzuze iqembu labantu abanhliziyonye nabangqondonye Naye. Umsebenzi kaNkulunkulu ekugcineni uzophetha maduze ngokukhazinyuliswa Kwakhe futhi uhamba ngokushesha okukhulu usuka eMpumalanga—eShayina—uya eNtshonalanga yomhlaba, futhi iBandla likaNkulunkulu USomandla limise amagatsha emazweni amaningi, okuwukugcwaliswa okuphelele kwesiphrofetho seNkosi uJesu: “Njengombani ovela empumalanga okhanya ngisho nasentshonalanga, kuzoba njalo nokuza kweNdodana yomuntu” (Mathewu 24:27). Bafowethu bangokomoya, yekani masinyane imibono eniyicabangayo, kunalokho nifune ukuzwa izwi likaNkulunkulu, sicela nize phambi kukaNkulunkulu ngobuqotho: UNkulunkulu uSomandla ulindele ukubuya kwenu!

Okuqukethwe Okuhlobene