Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Laba Khona Kanjani Ibandla LikaNkulunkulu USomandla?

Njengamabandla obuKristu, iBandla likaNkulunkulu uSomandla laba khona ngenxa yokuba khona komsebenzi kaNkulunkulu enyameni. Amabandla obuKristu aba khona ngenxa yokubonakala nemisebenzi yeNkosi uJesu enyameni, futhi iBandla likaNkulunkulu uSomandla laba khona ngenxa yokubonakala nangomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina. Ngakho, sonke lesi sikhathi amabandla aye aba khona ngenxa yokubonakala nomsebenzi kaNkulunkulu wokuba senyameni. UNkulunkulu ubonakalisa amaqiniso amaningi esikhathini ngasinye lapho eba sesimweni senyama ukwenza umsebenzi, futhi abantu abaningi bakwazi ukwamukela nokulandela uNkulunkulu ngenxa yala maqiniso avela kuNkulunkulu, ngaleyo ndlela abangela ukwanda kwamabandla. Lokhu kubonisa ukuthi amabandla akhiwa yilabo abamukela umsebenzi kaNkulunkulu futhi balandele uNkulunkulu. Lokhu kuqoqwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu kubizwa ngamabandla. Amabandla obuKristu abakhona ngenxa yokubonakala nomsebenzi weNkosi uJesu esesimweni somuntu eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule. INkosi uJesu yashumayela yathi, “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu usondele” (Mathewu 4:17), futhi wenza umsebenzi wokuhlenga, futhi ekhuluma iqiniso abantu abaphila eNkathini Yomusa okufanele baphile ngalo futhi bangene kulo, ngaleso sikhathi abantu abaningi baqala ukukholelwa iNkosi futhi bayilandela, ngakho abakhona kanjalo amabandla angaleso sikhathi. Ngemva kwalokho, ivangeli leNkosi uJesu lasakazekela kuwo wonke amazwe nemibuso, kwaze kwaba sezinsukwini zokugcina lapho liye lafinyelela emaphethelweni omhlaba, ngakho amabandla obuKristu aba khona kuwo wonke amazwe. Lawa ngamabandla angeNkathi Yomusa. Ngesikhathi sezigaba zokugcina zezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla osesimweni somuntu uyabonakala futhi asebenze ezwekazini laseShayina. Lapho umsebenzi weNkosi uJesu wokuhlenga uqala phakathi neNkathi Yomusa, uNkulunkulu uSomandla wenza umsebenzi “ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu” (1 kaPetru 4:17) ngokusho kwesiprofetho seBhayibheli. Kubo bonke abantu, uNkulunkulu uSomandla wembula zonke izimfihlakalo zohlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi ukhuluma wonke amaqiniso okuhlanzwa nokusindiswa kwesintu. Ngenxa yokubonakala nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina, abantu abaningi kuwo wonke amahlelo namaqembu ezenkolo emhlabeni wonke, abantu abaye bakholelwa eNkosini iminyaka eminingi, ekugcineni balizwile izwi likaNkulunkulu babona nokuthi iNkosi uJesu izile futhi iye yafeza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina. Baye bakuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu, futhi ngenxa yalokhu baye bamukela umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla. Ezwekazini laseShayina, okungenani kunezigidi ezimbalwa zabantu ziye zamukela futhi manje zilandela uNkulunkulu uSomandla. Ngakho, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lingumphumela wokubonakala nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla. Lamiswa uNkulunkulu uSomandla ngokwakhe, hhayi omunye umuntu. Wonke umKristu eBandleni likaNkulunkulu uSomandla uyaqaphela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina, ongukubonakaliswa kukaNkulunkulu. AmaKristu eBandla likaNkulunkulu uSomandla athandaza egameni likaNkulunkulu uSomandla. Abakufundayo, abakulalelayo, nokukhulekela kwabo kungamazwi kaNkulunkulu uSomandla, futhi ababambelele kukho ngamaqiniso akhulunywa uNkulunkulu uSomandla. La maqiniso awukuphila okuphakade okulethwe uNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Emsebenzini Wakhe, uNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina uphinde wamisa futhi wafakaza kubantu abasetshenziswa nguNkulunkulu, ukuze babambisane nomsebenzi kaNkulunkulu—ngendlela eyasebenza ngayo iNkosi uJesu, wazikhethela futhi wamisa ngokwakhe abaphostoli abayishumi nambili. Nokho, laba bantu abasetshenziswa uNkulunkulu, bamane babambisana nomsebenzi kaNkulunkulu, futhi abakwazi ukusebenza endaweni kaNkulunkulu. Amabandla awamiswanga yibo, futhi lowo amkhethileyo uNkulunkulu abamkholelwayo nabamlandelayo akubona labo abasetshenziswa uNkulunkulu. Amabandla eNkathi Yomusa amiswa uPawulu nabanye abaphostoli, kodwa akhiqizwa umsebenzi weNkosi uJesu; amiswa iNkosi uJesu ngokwayo. Ngokufanayo, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lezinsuku zokugcina alimiswanga abantu abasetshenziswa uNkulunkulu, kodwa laba khona ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla. Lamiswa uNkulunkulu uSomandla ngokwakhe, futhi Nguye mathupha olalusayo; abantu abasetshenziswa uNkulunkulu bamane bayanisela, banakekele, futhi baqondise amabandla, benza umsebenzi wabo. Nakuba abakhethiweyo bakaNkulunkulu beholwa, beniselwa, benakekelwa ngabantu abasetshenziswa uNkulunkulu, lowo abakhethiweyo bakaNkulunkulu abakholelwa kuye nabamlandelayo uNkulunkulu uSomandla—okuyiqiniso okungekho muntu ongaliphika. Abaningi eBandleni likaNkulunkulu uSomandla bangabantu abavela emahlelweni nasemaqenjini ezenkolo ahlukahlukene asebekholelwe eNkosini iminyaka eminingi. Bonke bayaliqonda iBhayibheli, futhi kula mahlelo namaqembu ezenkolo ahlukahlukene bafakazela ukuthi isibuyile iNkosi uJesu, ukuthi unguNkulunkulu uSomandla, nokuthi uye wenza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina. Ngenxa yokubona ukuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayiqiniso, futhi ayizwi likaNkulunkulu, abaningi baye bamukela uNkulunkulu uSomandla. Bayiqembu lokuqala labantu abaphambi kukaNkulunkulu. IBandla likaNkulunkulu uSomandla lakhiwa abantu abangamaKristu, amaKatolika, namanye amahlelo namaqembu ezenkolo amukela igama likaNkulunkulu uSomandla. Namuhla, abantu abaningi abavela emahlelweni nasemaqenjini ezenkolo ahlukahlukene baye baqala ukuhlola umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla, ngaleyo ndlela begcwalisa isiprofetho seBhayibheli esithi “zonke izizwe zizogelezela khona” (Isaya2:2). Ekugcineni, bonke labo abakholelwa ngempela kuNkulunkulu bazobuyela kuNkulunkulu uSomandla; lokhu akunakugwenywa, ngoba sekuyisikhathi eside kusukela uNkulunkulu akuhlela, kungumyalo kaNkulunkulu, futhi akekho angakushintsha!

Okuqukethwe Okuhlobene