I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Nithe iNkosi uJesu isibuyile, kodwa asikukholwa lokho. Sibe nokholo eNkosini iminyaka eminingi futhi siyisebenzele njalo ngokungakhathali. Lapho iNkosi ifika kufanele ikwembule kithi. Njengoba iNkosi ingakakwembuli kithi, lokho kubonisa nje kithi ukuthi ayikabuyi. Yini eyiphutha ngalokhu kukholwa?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka nokuthuthuka, futhi nakuba inhloso yomsebenzi Wakhe ingaguquki, izindlela asebenza ngazo ziyaguquguquka njalo, kanjalo nangalabo abalandela uNkulunkulu. … Bonke abantu bafisa ukuzuza uNkulunkulu kodwa abakwazi ukubekezelela ushintsho emsebenzini kaNkulunkulu. Labo abangawamukeli umsebenzi omusha kaNkulunkulu bakholelwa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuguquki, nokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala ume nse. Ekukholelweni kwabo, konke okudingekayo ukuze uzuze ukusindiswa kwangunaphakade kuNkulunkulu ukuthi ugcine umthetho, nokuthi inqobo nje uma bephenduka bevuma izono zabo, inhliziyo kaNkulunkulu izokwaneliseka ingunaphakade. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu angaba uNkulunkulu kuphela ngaphansi komthetho nokuthi uNkulunkulu owabethelwa esiphambanweni ngenxa yabantu; baphinde bacabange ukuthi uNkulunkulu akumele futhi angeke abe ngaphezu kweBhayibheli. Yiyo kanye le mibono ebabophele yabaqinisa emthethweni wakudala yabagcina beboshelelwe emithethweni enzima. Ngisho nabaningi bakholelwa ukuthi noma yimuphi umsebenzi omusha kaNkulunkulu, kumelwe usekelwe iziphrofetho, nokuthi esigabeni ngasinye somsebenzi onjalo, bonke labo abamlandela ngenhliziyo eqinisekile kumele baboniswe izambulo, ngale kwalokho lowo msebenzi ngeke kube okaNkulunkulu. Kakade akuwona umsebenzi olula kumuntu ukwazi uNkulunkulu. Uma usuhlanganisa nenhliziyo yomuntu emangazayo nokuhlubuka kwakhe kwendalo kokuzazisa nokuzidla, konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuba abantu bamukele umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Umuntu akawufundisisi umsebenzi omusha kaNkulunkulu ngokucophelela noma awemukele ngokuthobeka; kunalokho, umuntu uba nesimo sokungahloniphi, elinde izambulo nokuholwa uNkulunkulu. Lena akuyona indlela yokuziphatha yabantu abahlubuka nabaphikisa uNkulunkulu? Abantu abanjalo bangakuthola kanjani ukwamukelwa uNkulunkulu?

…………

… Incwadi enkulu yesiphrofetho sika-Isaya eTestamenteni Elidala ayikaze isho ukuthi ingane egama layo linguJesu yayizozalwa enkathini yeTestamente Elisha, kuphela yathi usana olungumfana luzozalwa igama lalo kube ngu-Imanuweli. Kungani engazange agagule igama elithi Jesu? Akukho lapho livela khona leli gama eTestamenteni Elidala, pho kungani nisakholelwa kuJesu? Ngiqinisekile ukuthi anizange nimbone uJesu ngamehlo enyama ngaphambi kokuthi nikholelwe Kuye? Noma niqale ukukholelwa Kuye ngemva kokwambulelwa? Ingabe uNkulunkulu anganibonisa ngempela umusa onjalo? Abeke phezu kwenu izibusiso ezinkulu kangaka? Namkholelwa ngaliphi uJesu? Kungani pho ningakholwa ukuthi uNkulunkulu usenyameni ngalesi sikhathi? Kungani nithi ukungembulelwa kwenu okuvela kuNkulunkulu kufakazela ukuthi akakabi senyameni? Ingabe uNkulunkulu kumele atshele abantu ngaphambi kokuba aqale umsebenzi Wakhe? Kumelwe aqale athole imvume kubantu? U-Isaya wamemezela ukuthi usana lomfana luzozalelwa emkhombeni kuphela kodwa akaze aphrofethe ukuthi uMariya ozozala uJesu. Kungani pho nikholelwa kuJesu ozalwe nguMariya? Ngiqinisekile ukukholwa kwenu akukhona okokungaqiniseki nokokuphithana! …

AmaJuda angalesiya sikhathi onke afunda eTestamenteni Elidala futhi azi ngesiphrofetho sika-Isaya ukuthi ingane yomfana izozalelwa emkhombeni. Kungani pho, sebenalolu lwazi, baqhubeka bemshushisa uJesu? Ingabe lokhu akungenxa yesimo sabo sokuhlubuka sendalo nokungawazi umsebenzi woMoya oNgcwele? Ngaleso sikhathi, abaFarisi babekholelwa ukuthi umsebenzi kaJesu wawungafani nalokhu ababekwazi okwaphrofethwa ngengane yomfana; abantu banamuhla baphika uNkulunkulu ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni awuhambisani neBhayibheli. Ingabe into eyenza ukuba bahlubuke uNkulunkulu ayiyona into eyodwa efanayo? Ningakwazi ukwamukela ngaphandle kwemibuzo wonke umsebenzi woMoya oNgcwele? Uma kungumsebenzi kaMoya oNgcwele, lokho kusho ukuthi “ngumthombo” ofanele. Kumele uwamukele ngaphandle kokungabaza, kunokuba ukhethe ofuna ukukwamukela. Uma uzuze ulwazi oluthile kuNkulunkulu waba nokungabaza Ngaye, ingabe lokhu akukona ukwenza okungafuneki? Okumele ukwenze ukwamukela, ngaphandle kokuthi kusekelwe yiBhayibheli, noma yimuphi umsebenzi inqobo uma kungoMoya oNgcwele, ngoba ukholelwa kuNkulunkulu ukuze ulandele uNkulunkulu, hhayi ukumphenya. Akumele nifune obunye ubufakazi obungubufakazi bokuthi nginguNkulunkulu wenu. Kunalokho, kumele nihlukanise ukuthi nginalo na usizo kini; ilokho okusemqoka.

kwesithi “Umuntu Oye Wachaza UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njengoba sifuna imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando kaNkulunkulu, amagama kaNkulunkulu, amazwi kaNkulunkulu—ngoba lapho kunamagama amasha kaNkulunkulu, kunephimbo likaNkulunkulu, futhi lapho kunemilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, kunezenzo zikaNkulunkulu. Lapho kunezwi likaNkulunkulu, kubonakala uNkulunkulu, futhi lapho kubonakala uNkulunkulu, kukhona iqiniso, indlela kanye nempilo. Ngenkathi ufuna imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, uzibe amagama athi “uNkulunkulu uyiqiniso, indlela Kanye nokuphila.” Ngakho lapho abantu abaningi bethola iqiniso, abakholwa ukuthi bathole imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu futhi abakuvumi nakancane ukubonakala kukaNkulunkulu. Iphutha elikhulu lelo! Ukubonakala kukaNkulunkulu ngeke kuhlanganiswe nemicabango yomuntu, futhi uNkulunkulu akanakubonakala nakancane ngokuthanda komuntu. UNkulunkulu wenza izinqumo Zakhe futhi unezinhlelo Zakhe uma enza imisebenzi Yakhe; ikakhulukazi, unezinjongo Zakhe, kanye nezindlela Zakhe. Akudingekile ukuthi axoxisane nomuntu ngemisebenzi ayenzayo noma afune izeluleko kumuntu, nokuthi azise wonke umuntu ngemisebenzi Yakhe. Lokhu yisimo sikaNkulunkulu futhi kakhulukazi, kumele sibonwe nguwo wonke umuntu. Uma ulangazelela ukuba ngufakazi ekubonakaleni kukaNkulunkulu, uma ufisa ukulandela imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, kumele okukuqala uphume ekucabangeni kwakho. Akumele ufune uNkulunkulu akwenzele lokhu nalokhuya, futhi akumele nakancane umbeke emkhawulweni wakho bese umnciphisela kokucatshangwa nguwe. Kunalokho kumele ubuze ukuthi ungayifuna kanjani imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, ungakwamukela kanjani ukubonakala kukaNkulunkulu, nokuthi ungazinikela kanjani emsebenzini omusha kaNkulunkulu; yilokho okumele kwenziwe ngumuntu. Njengoba umuntu engesilo iqiniso, futhi engaphethe iqiniso, umuntu kumele afune, amukele, futhi alalele.

kwesithi “Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene