Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V

Ubungcwele BukaNkulunkulu (II)

Sigcinane sixoxe ngesihloko esibaluleke kakhulu, yisihloko abantu abebevamile ukukhuluma ngaso, futhi yigama elivamile ukuvela lapho kukhulunywa ngokukholwa kuNkulunkulu, kepha kuyigama ekungathi lijwayelekile liphinde lingajwayeleki futhi kubantu. Kepha kungani lokho? Kuyigama elivela ezilimini zabantu; nokho, kubantu incazelo yalo isobala futhi ifiphele, Yiliphi leli gama? (Ubungcwele.) Ubungcwele: leso bekuyisihloko sigcina ukuxoxa. Sixoxile kancane ngalesi sihloko. Uma sikhulumela phezu kwengxenye esixoxe ngayo okokugcina, ingabe nonke nikutholile ukuqonda okusha ngobunjalo bobungcwele bukaNkulunkulu? Ingabe nicabanga ukuthi kube yini ukuqonda okusha? Okungukuthi, kungabe yini kuloko kuqonda noma kulawo mazwi okunenze nezwa ukuthi ukuqonda kwenu ubungcwele bukaNkulunkulu bebuhlukile noma bebungafani nalokho engikuxoxile ngobungcwele bukaNkulunkulu? Ingabe kunihlabe umxhwele? (UNkulunkulu usho lokho Akuzwayo enhliziyweni Yakhe; kumsulwa. Lena enye ingxenye yobungcwele.) (Kukhona ubungcwele lapho uNkulunkulu enolaka nomuntu, abunaso isici.) (Mayelana nobungcwele bukaNkulunkulu, ngiyaqonda ukuthi kukhona ulaka nomusa kaNkulunkulu esimweni Sakhe esilungile, lokhu kuyithinte kakhulu inhliziyo yami. Wonke umuntu ulijwayele igama elithi “ngcwele” futhi igama elivame ukusetshenziswa, kodwa mayelana nezincazelo zalelo gama, ingabe ikuphi ukuvezwa kobungcwele bukaNkulunkulu abantu abakwazi ukububona? Ingabe yini uNkulunkulu ayembulile abantu abayiqaphelayo? Ngeshwa kuyinto engaziwa muntu. Bonke abantu bezwile futhi bakwazile okuthile ngesimo sikaNkulunkulu sokulunga. Ukwedlula lokho, abantu abaningi bavame ukukhuluma ngobungcwele kanye nesimo esilungile sikaNkulunkulu, bethi isimo esilungile sikaNkulunkulu singcwele. Isimo sikaNkulunkulu silungile, kodwa uma uthatha isimo sikaNkulunkulu sokulunga bese uthi singcwele, lokho kunokungezwakali kahle, kunokudida; ingabe kungani lokhu? Uthi isimo sikaNkulunkulu silungile, noma uthi isimo Sakhe esilungile singcwele, ngakho ezinhliziyweni zenu nibuchaza kanjani ubungcwele bukaNkulunkulu, nibuqonda kanjani? Okungukuthi, kungabe yini uNkulunkulu ayembulile noma ingabe yini ngakho konke lokho uNkulunkulu anakho nayikho abantu abangakubona njengokungcwele? Ingabe uke wacabanga ngalokhu ngaphambili? Lokhu engikubonile ukuthi abantu bavame ukusho amagama avame ukusetshenziswa noma banezisho ekukade zishiwo ngokuphindelela, kepha abazi ngisho ukuthi bathini. Bonke abantu bayisho kanjalo nje, futhi bayisho ngokujwayela, ngakho iphenduka isisho esimile. Kepha, uma bebengaphenya baphinde bafunde ngempela imininingwane, bebezothola ukuthi abazi ukuthi iyini incazelo yangempela noma ukuthi ikhuluma ngani. Njengegama elithi “ngcwele,” akekho owaziyo ngempela ukuthi iyiphi ingxenye yobukhona bukaNkulunkulu okukhulunywa ngayo mayelana nobungcwele Bakhe abakhuluma ngabo, futhi akekho owazi indlela yokuhlanganisa igama elithi “ngcwele” noNkulunkulu. Abantu bonke badidekile ezinhliziyweni zabo, futhi ukubona kwabo ubungcwele bukaNkulunkulu bumbaxambili. Ekuthini uNkulunkulu ungcwele kanjani, akekho ocacelwa kahle. Namhlanje sizoxoxa ngalesi sihloko ukuhlanganisa igama elithi “ngcwele” noNkulunkulu ukuze abantu babone okuqukethwe ngokoqobo ubukhona bobungcwele bukaNkulunkulu, futhi lokhu kuzovimba abanye abantu ekusebenziseni igama ngobudedengu ngokujwayela nokusho izinto ngaphandle kokucabanga lapho bengazi ukuthi zichaza ukuthini, noma ukuthi ziyikho nokuthi ziyiqiniso noma cha. Abantu bebehlale bekusho ngale ndlela; wena ukushilo, Nami ngikushilo, futhi sekuphenduke indlela yokukhuluma kanti abantu ngaleyo ndlela sebelonile igama elithi “ngcwele” bengaqondile.

Mayelana negama elithi “ngcwele,” emehlweni libonakala lilula kakhulu ukuliqonda, akunjalo? Okungenani abantu bakholwa ukuthi igama elithi “ngcwele” lichaza okuhlanzekile, okunganukubezekanga, okungathintwanga, nokumsulwa. Kukhona futhi abantu abathile abahlanganisa “ubungcwele” “nothando”, okuyinto elungile; lokhu kuyingxenye yakho. Uthando lukaNkulunkulu luyingxenye yobukhona Bakhe, kodwa alukhona ukuphelela nya kwabo. Kepha, emibonweni yabantu, babona igama bese bethanda ukulihlanganisa nezinto lezo bona abazibona zimsulwa futhi zihlanzekile, noma nezinto bona ngokwabo abacabanga ukuthi azinakungcola noma azinasici. Ngokwesibonelo, abanye abantu bathi imbali yelothasi ihlanzekile, nokuthi iqhakaza ingenasici emanzini angcolile. Ngakho abantu baqala basebenzisa igama elithi “ngcwele” embalini yelothasi. Abanye abantu babuka izindaba zothando abanye ababeziqambile njengezingcwele, noma babebuka abantu abasemqoka endabeni eqanjiwe ngokuthi bangcwele. Ukwedlula lokho, abanye bathatha abantu abaseBhayibhelini, noma abanye okubhalwe ngabo ezincwadini ezikhuluma ngenkolo—njengabazalwane, abaphostoli, noma abanye ababeke balandela uNkulunkulu lapho Wayenza umsebenzi Wakhe—ngokuthi babekade bebe nokuhlangenwe nakho okungokomoya okwakungcwele. Zonke lezi izinto ezacatshangwa abantu futhi lena imibono egcinwa abantu. Kungani abantu beba nemibono enjalo? Isizathu silula kakhulu: Kungenxa yokuthi abantu baphila phakathi kwesimo esonakele futhi bahlala ezweni lobubi namanyala. Konke abakubonayo, konke abakuthintayo, konke abadlula kukho ububi bukaSathane nokukhohlakala kukaSathane kanye nokwenza amacebo akhohlakele, ukulwa phakathi kwabantu eqenjini elilodwa, kanye nempi eyenzeka phakathi kwabantu abangaphansi kwethonya likaSathane. Ngakho, ngisho lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe kubantu, futhi ngisho lapho ekhuluma kubo futhi ambula isimo nengqikithi Yakhe , abakwazi ukubona noma ukwazi ukuthi buyini ubungcwele nengqikithi kaNkulunkulu iyini. Abantu bahlala bethi uNkulunkulu ungcwele, kodwa abanakho ukuqonda kwangempela; basho amazwi angenalutho nje. Ngoba abantu baphila phakathi kokungcola nokukhohlakala futhi basembusweni kaSathane, abakuboni ukukhanya futhi abazazi izindaba noma izinto ezinhle futhi ngaphezu kwalokho, abalazi iqiniso. Ngakho-ke, akekho owaziyo ngempela ukuthi ubungcwele buyini. Sengikushilo lokho, zikhona yini izinto ezingcwele noma abantu abangcwele phakathi kwalesi sintu esikhohlakele? Singasho ngokuqiniseka sithi Cha, abekho, ngoba yingqikithi kaNkulunkulu kuphela engcwele.

Mayelana nobungcwele bengqikithi kaNkulunkulu, sigcine sixoxile kancane ngabo futhi lokho kusize ukuletha ugqozi ngolwazi lwabantu ngobungcwele bukaNkulunkulu, kodwa akwenele. Alwanele ukusiza abantu ukuthi bazi ubungcwele bukaNkulunkulu ngokuphelele, noma ngeke lwenele ukubasiza ukuthi baqonde ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu buyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, ngeke luvumele abantu ngokwenele ukuthi baqonde ingxenye yencazelo yangempela yobungcwele ngoba itholakala ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi siqhubeke nengxoxo yethu kulesi sihloko. Ngokwedlule ingxoxo yethu idingide izihloko ezintathu, ngakho kufanele manje sikhulume ngesesine, futhi sizoqala ngemibhalo.

Ukulinga kukaSathane

(UMathewu 4:1-4) Khona-ke uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe ngudeveli. Esezile izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, ekugcineni wabe eselamba. Kwathi lapho kufika umlingi, wathi, Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa. Kepha waphendula wathi, Kulotshiwe ukuthi akusinkwa kuphela umuntu angaphila ngaso, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.

Lawa ngamazwi uSathane azama ngawo okokuqala ukulinga iNkosi uJesu. Ingabe yini equkethwe yilokho okwashiwo nguSathane? (“Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.”) Udeveli washo lawa mazwi, ayelula impela, kepha ingabe ikhona inkinga ngokusemqoka okuqukethwe yilawa mazwi? Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu,” kodwa enhliziyweni yakhe, ingabe wayazi yini ukuthi uJesu wabe eyiNdodana kaNkulunkulu? Ingabe wayazi ukuthi wabe enguKristu? (Yebo.) Ngakho kungani wathi “Uma unguye”? (Wayezama ukulinga uNkulunkulu.) Kodwa kwakuyini inhloso yakhe ngokwenze njalo? Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu.” Enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi iNkosi uJesu Kristu yabe iyiNdodana kaNkulunkulu, lokhu kwabe kucace ngokusobala enhliziyweni yakhe, kepha phezu kwalokho, ingabe wamthobela Yena noma wamdumisa Yena? (Cha.) Ingabe wabe efuna ukwenzani? Wayefuna ukwenza lokhu nokusho la mazwi ukuthukuthelisa iNkosi uJesu nokuthi abese eyiyenga ukuthi ithathe isiyengo, nokuyenza isilima iNkosi uJesu ukuthi yenze izinto ngendlela yakhe yokucabanga. Akukhona yini lokho okwakuqondiwe? Enhliziyweni kaSathane wabe azi ngokucacile ukuthi kwabe kunguJesu Kristu lowo, kodwa wakusho lokho noma kunjalo. Akuyona yini imvelo kaSathane lena? Ingabe yini imvelo kaSathane? (Ukuba yiqili, ukukhohlakala, kanye nokungabi nokuhlonipha uNkulunkulu.) Akanayo inhlonipho kaNkulunkulu. Yini into embi ayeyenza lapha? Ingabe wayengafuni ukuhlasela uNkulunkulu? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela ukuhlasela uNkulunkulu, wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe izinkwa”; ingabe akuyona inhloso kaSathane embi lena? Ingabe wayezama ukwenzani empeleni? Inhloso yakhe icacile kakhulu: Wayezama ukusebenzisa le ndlela ukuphikisa isikhundla kanye nobuyena beNkosi uJesu Kristu. Ayekuqonde ngalawo mazwi ukuthi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, phendula la matshe abe yizinkwa. Uma ungakwenzi, khona-ke awuyona iNdodana kaNkulunkulu futhi awuwenzi ngempela lo msebenzi.” Ingabe lokhu kuyikho? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela ukuhlasela uNkulunkulu, wayefuna ukudiliza nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu; lokhu inzondo nobuqili bukaSathane. Inzondo yakhe ukuvezwa koqobo kwemvelo yakhe. Nakuba wayazi ukuthi iNkosi uJesu Kristu wabe eyiNdodana kaNkulunkulu, ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe ngempela, ayikho into ayengayenza ngaphandle kokuthi enze lokhu, ukulandela uNkulunkulu ngemuva nokuqhubeka ukumhlasela Yena nokwenza imizamo emkhulu ukuthikameza nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu.

Manje, asihlaziye lo mushwana uSathane awusebenzisa: “Tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.” Ukuphendula amatshe abe yizinkwa—ingabe lokho kukhona okukuchazayo? Uma kukhona ukudla, kungani ungakudli? Ingabe kubaluleke ngani ukuphendula amatshe abe ukudla? Kukhona yini okuqondiwe lapha? Nakuba yayizile ukudla ngaleso sikhathi, ngokuqinisekile iNkosi uJesu yabe inokudla? (Yayinakho.) Ngakho lapha, sibona ubuthutha obumangalisayo bokusebenzisa kukaSathane lo mushwana. Ngoba kukho konke ukukhohlisa nenzondo yakhe, sibona ubuthutha nokuhlekisa kwakhe. USathane wenza izinto eziningi. Ubona imvelo yakhe enenzondo futhi umbona echitha umsebenzi kaNkulunkulu futhi unenzondo nokuthukuthelisa kakhulu. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, ingabe uyayithola imvelo enobungane nokungabi nangqondo ngemuva kwamazwi nezenzo zakhe? Lokhu isambulo ngesimilo sikaSathane; unalolu hlobo lwesimilo futhi angalwenza lolu hlobo lwento. Kubantu namuhla, lo mshwana unobuwula obumangalisayo, futhi uyahlekisa. Kepha amazwi anjalo angashiwo ngempela nguSathane. Ingabe singathi akanalo ulwazi? Akanangqondo? Ububi bukaSathane kukhona yonke indawo futhi buhlala bembulwa. Futhi ingabe iNkosi uJesu imphendula kanjani? (“Umuntu akanakuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.”) Ingabe lawa mazwi anawo noma yimaphi amandla? (Anawo.) Kungani sithi anamandla? Lokhu kungenxa yokuthi la mazwi ayiqiniso. Manje-ke, ingabe umuntu uphila ngesinkwa kuphela? INkosi uJesu yazila ukudla izinsuku nobusuku obungama-40. Ingabe Yabulawa yindlala? (Cha.) Ayizange ibulawe yindlala, ngakho uSathane weza Kuyo, Eyigqugquzela ukuthi iphendule amatshe abe ukudla ngokusho izinto ezinjenga lezi: “Uma uphendula amatshe abe ukudla, ngeke yini ube nezinto ongazidla? Ngeke yini ngabe usazila ukudla, ngabe usalamba? Kodwa iNkosi uJesu yathi, “Umuntu akanakuphila ngesinkwa kuphela,” okusho ukuthi, nakuba umuntu ephila emzimbeni wenyama, lokho okuvumela umzimba wakhe wenyama ukuthi uphile futhi uphefumule akukhona ukudla, kodwa yiwo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngasohlangothini olulodwa, umuntu uwathatha njengeqiniso la mazwi. La mazwi amnika ukukholwa, amenza ezwe ukuthi angancika kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uliqiniso. Ngakolunye uhlangothi, ingabe ikhona ingxenye engokoqobo kula mazwi? Ngabe iNkosi uJesu ayisalokhu imi lapho futhi isaphila emva kokuba seyizile ukudla izinsuku nobusuku obungama-40? Ingabe lokhu akukhona okukhonjiswayo? Ayikaze idle noma ikuphi ukudla izinsuku nobusuku obungama-40. Isaphila. Lokhu ubufakazi obunamandla obusekela umshwana Wakhe. Umshwana ulula, kodwa, uma kuphathelene neNkosi uJesu, ingabe lo mshwana osuka enhliziyweni Yakhe wayewufundiswe ngomunye, noma wawucabanga kuphela ngenxa yalokho uSathane ayekade ekusho Kuye? Ukukubeka ngenye indlela, UNkulunkulu uliqiniso, futhi uNkulunkulu ungukuphila, kodwa ingabe iqiniso nokuphila kukaNkulunkulu isengezo esafakwa emuva kwesikhathi? Ingabe savela kulokho ayedlule kukho? Cha, kusemvelweni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi, iqiniso nokuphila kuyingqikithi kaNkulunkulu. Noma ngabe yini emehlelayo Yena, lokho Akuvezayo yiqiniso. Leli qiniso, lo mshwana—akukhathaleki ukuthi okuqukethe kude noma kufushane—ungenza umuntu ukuthi aphile, ungamnika ukuphila; ungenza umuntu ukuthi akwazi ukuthola, ngaphakathi kuwo, iqiniso, ukucaciseleka ngendlela yokuphila komuntu, futhi umenze akwazi ukuthi abe nokukholwa kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umthombo wokusebenzisa kukaNkulunkulu lo mshwana muhle. Ngakho singasho ukuthi le nto enhle ingcwele? Umshwana kaSathane uvela emvelweni kaSathane. USathane uveza isimilo sakhe esikhohlakele. Noma yini uNkulunkulu ayenzayo, noma uyenza kanjani, uSathane uyamlandela ezithendeni Zakhe. Ingqikithi kanye nezici zangempela zalezi zinto uSathane azishoyo nazenzayo ziyingqikithi kaSathane—ingqikithi ekhohlakele, ingqikithi enenzondo. Manje, uma siqhubeka sifunda, ingabe yini enye ayishoyo uSathane? Masiqhubeke sifunde ngezansi.

UMathewu 4:5-7 Khona-ke udeveli umthatha umyisa edolobheni elingcwele, futhi ummisa esicongweni sethempeli, Wase ethi Kuye, Uma uyiNdodana kaNkulunkulu ziphonse phansi: ngokuba kulotshiwe, Uyakuyaleza izingelosi Zakhe Ngawe: zikuthwale ngezandla zazo, ukuze unyawo Lwakho lungaqhuzuki noma inini etsheni. UJesu wathi kuye, Kulotshiwe futhi ukuthi, Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu Wakho.

Masiqale sikhulume ngalo mshwana kaSathane. Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu ziphonse phansi,” wayesecaphuna emibhalweni, “Uyakuyaleza izingelosi Zakhe Ngawe: zikuthwale ngezandla Zazo, ukuze unyawo Lwakho lungaqhuzuki noma inini etsheni.” Uzizwa kanjani uma uzwa amazwi kaSathane? Ingabe akakhombisi ubungane kakhulu? Anobungane, anobuwula abumangalisayo futhi ayanenga. Ingabe kungani ngingasho lokhu? USathane uhlale enza ukuganga okunobulima, ukholwa ukuthi uhlakaniphe kakhulu; futhi uvame ukucaphuna emibhalweni—ngisho izwi impela likaNkulunkulu—uzama ukuphendula la mazwi ukuba amelane noNkulunkulu ukumhlasela nokumlinga. Inhloso yakhe ekwenzeni lokhu, ukuchitha isu lomsebenzi kaNkulunkulu. Noma kunjalo, kukhona okuqaphelayo kunoma yini uSathane ayisho? (Kunezinhloso ezimbi kukho) USathane uselokhu engumlingi; akakhulumi kuqonde, ukhuluma ngendlela egwegwesayo esebenzisa ukulinga, ukukhohlisa, nokuyenga. USathane ulinga uNkulunkulu nomuntu futhi ngokufana: Ucabanga ukuthi uNkulunkulu nomuntu bobabili abanalwazi, bayiziwula, futhi abakwazi ukuhlukanisa izinto zinjengoba zinjalo. USathane ucabanga ukuthi uNkulunkulu nomuntu ngokufana ngeke babone ngale ingqikithikwengqikithi yakhe nokuthi uNkulunkulu nomuntu ngokufana ngeke babone ngale kwenkohliso nenhloso yakhe embi. Akukhona yini lapho uSathane ethola khona ubuphukuphuku bakhe? Ngaphezu kwalokho, uSathane ucaphuna ngokusobala imibhalo; ucabanga ukuthi ukwenzenjalo kumnika ukwethembeka, nokuthi ngeke ukwazi ukuthola amaphutha kulokhu noma ugweme ukwenziwa isiwula yilokhu. Akukhona yini lapho uSathane engenangqondo futhi enobungane? Lokhu kufana nje nalapho abanye abantu besabalalisa ivangeli futhi befakazela uNkulunkulu, ngeke yini abantu abangakholwa basho into efana nale uSathane ayisho? Nike nabezwa abantu besho okufanayo? Nizizwa ninjani uma nizwa izinto ezinjalo? Nizwa ninokunengeka? Uma nizizwa ninengekile, ingabe nizizwa nenyanya futhi nicasukile? (Yebo.) Lapho ninale mizwa, niyakwazi yini ukubona ukuthi uSathane nesimo esonakele uSathane asifaka kumuntu kukhohlakele? Ezinhliziyweni zenu nike nibe nokubona ukuthi, “aamazwi kaSathane aletha ukuhlaselwa nokulingwa, amazwi akhe awanangqondo, ayahlekilsa, anobungane futhi ayanyanyeka. Kepha, enkulumweni kaNkulunkulu nezenzo zikaNkulunkulu, Akasoze asebenzise izindlela ezinje ukukhuluma noma ukwenza umsebenzi Wakhe, futhi akakaze enze njalo”? Impela, kulesi simo abantu banezinga elincane lemizwa abanalo futhi abanakho ukuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, akunjalo? Ngesiqu senu samanje, nimane nizwa lokhu: “Konke uNkulunkulu akushoyo kuyiqiniso, kuwusizo kithi, futhi kufanele sikwemukele”; akukhathaleki noma uyakwazi ukukwemukela lokhu noma cha, ngaphandle kokukhetha nonke nithi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso, nokuthi uNkulunkulu uyiqiniso, kodwa anazi ukuthi iqiniso ubungcwele empeleni nokuthi uNkulunkulu ungcwele.

Ngakho-ke, yaba yini impendulo kaJesu emazwini kaSathane? “UJesu wathi kuye, Kulotshiwe futhi ukuthi, Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” Ingabe likhona iqiniso kulo mshwana uJesu awusho? (Yebo.) Likhona iqiniso kuso. Emehlweni sibukeka njengo myalelo okufanele abantu bawugcine, isisho esilula kakhulu, kodwa yileso abantu noSathane futhi ababevamile ukusephula. Ngakho, iNkosi uJesu yathi kuye, “Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” ngoba yilokhu uSathane ayevame ukukwenza futhi wayenza yonke imizamo ukukwenza, ungasho ngisho ukuthi uSathane wakwenza lokhu ngaphandle kwamahloni. Kuyisimilo sikaSathane esibalulekile ukungabi nokwesaba uNkulunkulu nokungabi nokuhlonipha uNkulunkulu okukhulu enhliziyweni yakhe. Ngakho nalapho uSathane eseceleni kukaNkulunkulu futhi ekwazi ukumbona, uSathane akakwazanga ukuzibamba kodwa wamlinga uNkulunkulu. Ngakho-ke, iNkosi uJesu yathi kuSathane, “Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” Lona umushwana uNkulunkulu abevamile ukuwusho kuSathane. Ingabe akufanelekile yini ukusebenzisa lo mshwana ngisho nanamhlanje? (Yebo, ngoba sihlala simlinga uNkulunkulu.) Ingabe kungani abantu behlala benza kanjalo? Ingabe yingoba abantu bagcwele isimo esikhohlakele esinobusathane? (Yebo.) Ngakho ingabe lokho uSathane akusho lapha ngaphezulu yinto abantu abavame ukuyisho? Futhi kuziphi izimo? Umuntu angasho ukuthi abantu kade besho izinto ezinje ngaphandle kokubheka isikhathi noma indawo. Lokhu kufakazela ukuthi isimo sabantu sifana ncamashi nesimo esikhohlakele sikaSathane. INkosi uJesu yasho isisho elilula, leso esimele iqiniso futhi leso abantu abasidingayo. Nokho, kulesimo ingabe iNkosi uJesu yabe eqophisana ngamazwi noSathane? Ingabe yayikhona into enokulwisa kulokho akusho kuSathane? (Cha.) Ingabe iNkosi uJesu yakubuka kanjani ukulinga kukaSathane enhliziyweni Yayo? Ingabe Wazizwa enengekile futhi Enyanya? (Yebo.) INkosi uJesu yazizwa inyanya futhi inengekile kodwa ayizange iqophisane noSathane, akusaphathwa ukuthi ikhulume ngezimiso eziphakeme, Ingabe kungani lokho? Ingabe kungani yayingafisi ukumemukela uSathane? (Yingoba uSathane uhlala enje, akasoze ashintsha.) Ingabe singasho ukuthi uSathane akanangqondo? (Yebo, singasho.) Ingabe uSathane angabona ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso? USathane akasoze abona ukuthi uNkulunkulu yiqiniso futhi akasoze avuma ukuthi uNkulunkulu yiqiniso; lokhu yimvelo yakhe. Ngaphezu kwalokho, kukhona okunye ngesimilo sikaSathane okunyanyekayo, ingabe yini? Emizamweni yakhe ukulinga iNkosi uJesu, uSathane wayecabanga ukuthi ngisho noma wayengamlinga uNkulunkulu kwakungeke kuphumelele, wayezozama noma kunjalo. Nakuba wayezosolwa, wayezokwenza noma kunjalo. Nakuba wayengeke athole lutho oluhle ngokukwenza, wayezokwenza noma kunjalo, futhi aphikelele aphinde amelane noNkulunkulu kuze kube sekugcineni ngci. Ingabe uhlobo luni lwesimilo lesi? Lowo oba nokuthukuthela okukhulu lapho kuphathwa uNkulunkulu, ingabe uke wambona uNkulunkulu? Ingabe uyamazi uNkulunkulu? Akamazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, akakholwa Kuye, futhi uNkulunkulu akazange akhulume naye. UNkulunkulu akakaze amthikameze, ngakho kungani engathukuthela? Singasho yini ukuthi lo muntu mubi? Kungaba umuntu onesimilo esikhohlakele lo? Nanoma iziphi izinto ezisematheni ezenzeka emhlabeni, noma ukudlala, ukudla, abantu abadumile, abantu abahle, akukho nokukodwa kulezi okungamhlupha, kodwa ukuphatha igama elithi “Nkulunkulu” kube kanye nje bese eyacasuka; lokhu ngeke yini kube isibonelo sesimilo esikhohlakele? Lokhu kuwubufakazi obenelisayo bemvelo yomuntu embi. Manje, uma nizikhulumela nina, zikhona izikhathi lapho kuphathwa iqiniso, noma lapho kukhulunywa ngezivivinyo zikaNkulunkulu zesintu noma lapho kuphathwa amazwi kaNkulunkulu okwehlulela umuntu, futhi uzizwa ucasuka, unyanya, futhi ungafuni ukuzwa ngakho? Izinhliziyo zenu zingacabanga: Abashongo yini bonke abantu ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso? Amanye ala mazwi awalona iqiniso, lokhu ngokucacile kungamazwi kaNkulunkulu okukhuza umuntu nje! Abanye abantu bangaze bazizwe benokunengeka ezinhliziyweni zabo: Lokhu kuyavela zonke izinsuku, izivivinyo Zakhe kukhulunywa ngazo njalo kanye nokwehlulela Kwakhe; ingabe kuyophela nini konke lokhu? Ingabe siyosithola nini isiphetho esihle? Akwaziwa ukuthi lolulaka olungenangqondo luvelaphi. Ingabe uhlobo luni lwesimilo lolu? (Isimilo esikhohlakele.) Sigqugquzelwa isimilo esikhohlakele sikaSathane. Mayelana noNkulunkulu ngokuphathelene nemvelo ekhohlakele kaSathane kanye nesimo esonakele somuntu, akaphikisani noma axabane nabantu nhlobo, futhi akatatazeli nhlobo uma abantu benza okuthile ngenxa yokungabi nolwazi. Ngeke nibone uNkulunkulu eba nemibono efana naleyo abantu abanayo ngezinto, futhi ngaphezu kwalokho, ngeke nimbone esebenzisa imibono yabantu, ulwazi lwabo, isayensi yabo noma ifilosofi yabo noma ukucabanga komuntu ukubhekana nezinto. Esikhundleni salokho, konke uNkulunkulu akwenzayo kanye nakho konke akuvezayo kuxhumene neqiniso. Okungukuthi, wonke amazwi awashilo kanye nazo zonke izenzo azithathile ziphathelene neqiniso. Leli qiniso aliyona into nje engeyikho futhi engenasisekelo, leli qiniso nala mazwi kuvezwa nguNkulunkulu ngenxa yengqikithi kaNkulunkulu kanye nokuphila Kwakhe. Ngenxa yokuthi la mazwi kanye nengqikithi yakho konke uNkulunkulu akwenzile kuyiqiniso, singasho ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bungcwele. Ngamanye amazwi, konke uNkulunkulu akushoyo nakwenzayo kuletha umdlandla nokukhanya kubantu; kuvumela abantu ukuthi babone izinto ezinhle kanye neqiniso lalezo zinto ezinhle, futhi kukhombisa isintu indlela ukuze sihambe endleleni elungile. Lezi zinto ziyanqunywa ngenxa yobukhona bukaNkulunkulu futhi ziyanqunywa ngenxa yobukhona bobungcwele Bakhe. Nikubonile lokhu, akunjalo? Sizoqhubeka nokufunda imibhalo.

UMathewu 4:8-11 Futhi, udeveli ubuye umyisa entabeni ende kakhulu, futhi umbonisa imibuso yonke yomhlaba, nenkazimulo yayo; Futhi wathi Kuye, Konke lokhu ngizokunika khona uma ungawa phansi futhi ukhuleke kimi. Khona-ke uJesu wathi kuye, Suka, Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi: Uyokhuleka eNkosini uNkulunkulu Wakho, futhi umkhonze Yena Yedwa. Khona-ke udeveli uyamshiya, futhi, bheka, kwase kufika izingelosi zamkhonza.

USathane, udeveli, esehlulekile emaqhingeni akhe amabili awangaphambilini, wazama elinye nokho: Wakhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo eNkosini uJesu futhi wamcela ukuba akhuleke kuSathane. Ingabe ubonani mayelana nezici zangempela zikaSathane kulesi simo? Ingabe uSathane omubi akanamahloni nhlobo? (Yebo.) Ingabe akanamahloni kangaka? Konke kwadalwa nguNkulunkulu, kepha uSathane uyakuphendula futhi akukhombise uNkulunkulu ethi, “Bheka ingcebo nenkazimulo yayo yonke le mibuso. Uma ukhuleka kimi ngiyoyinika Wena yona yonke.” Ingabe akukhona ukuphendulwa kwezindima lokhu? Akanamahloni yini uSathane? UNkulunkulu wenza izinto zonke, kodwa ingabe kwakungokokuzithokozisa Yena? UNkulunkulu wasinika zonke izinto isintu, kepha uSathane wayefuna ukuziqhwaga zonke futhi emuva kwalokho wathi, “Khuleka kimi! Khuleka kimi futhi ngiyokunika konke lokhu.” Lobu ubuso obubi bukaSathane; akanamahloni, akunjalo? USathane akayazi ngisho incazelo yegama “ihlazo,” futhi lokhu ngesinye nje isibonelo sokukhohlakala kwakhe. Akazi ngisho ukuthi “ihlazo” yini. USathane uyazi ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto nokuthi Uziphethe futhi Uyabusa phezu kwazo. Konke ngokuka Nkulunkulu, hhayi umuntu, kungasaphathwa uSathane, kepha uSathane omubi ngaphandle kwamahloni wathi wayeyomnika konke uNkulunkulu. USathane akenzi yini futhi into engenangqondo futhi eyihlazo? UNkulunkulu umzonda nakakhulu manje uSathane, akunjalo? Kepha akukhathaleki ukuthi yini ayezama ukuyenza uSathane, ingabe iNkosi uJesu yaphambeka? Ingabe yathini iNkosi uJesu? (“Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, futhi ukhonze Yena Yedwa.”) Ingabe lesi sisho sinencazelo yoqobo? (Yebo.) Ingabe uhlobo luni lwencazelo yoqobo? Sibona ukukhohlakala nokungabi namahloni kukaSathane enkulumweni yakhe. Ngakho uma umuntu ekhuleka kuSathane, kungaba yini isiphetho? Bangathola yini ingcebo nenkazimulo yayo yonke imibuso? (Cha.) Ingabe bangatholani? Isintu singangabi yini namahloni futhi sibe yinsini njengoSathane nje? (Yebo.) Ngeke bahluke kuSathane kwalapho. Ngakho-ke, iNkosi uJesu yasho lesi sisho esibalulekile kumuntu ngamunye: “Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, futhi ukhonze Yena Yedwa,” esisho ukuthi ngaphandle kweNkosi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, uma ukhonza omunye, uma ukhuleka kuSathane omubi, ngaleyo ndlela ubhuquza emanyaleni njengoSathane. Uyobe sewuthola ingxenye yokungabi namahloni kukaSathane nokukhohlakala kwakhe, futhi njengoSathane ncamashi uyolinga uNkulunkulu futhi uhlasele uNkulunkulu. Ngalokho, isiphetho sakho singaba yini? Unganyanywa nguNkulunkulu, ubulawe nguNkulunkulu, futhi ubhujiswe nguNkulunkulu. Emuva kokuthi uSathane eselinge iNkosi uJesu izikhathi eziningi engaphumeleli, ingabe wazama futhi? USathane akazange azame futhi wabe esehamba. Lokhu yini okukufakazelayo? Kufakazela ukuthi isimilo esikhohlakele sikaSathane, ukubanenzondo kwakhe, kuphinde nokungabi nangqondo kanye nobuwula obumangalisayo kwakhe, akudingi ngisho ukuphathwa phambi kukaNkulunkulu. INkosi uJesu yamehlula uSathane ngemisho emithathu kuphela, okwathi emuva kwalokho wabaleka isibhudubhudu umsila uphakathi kwemilenze yakhe, esenamahloni kakhulu ukuthi angaphinde aveze ubuso bakhe futhi, futhi akaphindanga walinga iNkosi uJesu. Njengoba iNkosi uJesu yabe ikunqobile lokulinga kukaSathane, yabe isikwazi ukuqhubeka kalula nomsebenzi okwakufanele iwenze nokubhekana nemisebenzi eyabe iphambi Kwayo. Ingabe yonke into iNkosi uJesu eyayisho neyayenza kulesi simo iphethe incazelo ewusizo ngokoqobo kumuntu wonke uma isetshenziswa manje? (Yebo.) Ingabe uluphi uhlobo lwencazelo yoqobo? Ingabe ukunqoba uSathane kuyinto elula? Kufanele yini abantu babe nokuqonda okucacile ngesimilo esikhohlakele sikaSathane? Kufanele yini abantu babe nokuqonda okunembile ngezilingo zikaSathane? (Yebo.) Uma kungenzeka wedlule ezilingweni zikaSathane empilweni yakho uqobo, futhi uma ukwazi ukubona ngaleya kwem velo kaSathane ekhohlakele, ungakwazi yini ukumehlula? Uma wazi ngokungabi nangqondo nobuwula obumangalisayo bukaSathane ingabe usengama ngakuSathane futhi uhlasele uNkulunkulu? Uma niqonda ukuthi ukuba nenzondo nokungabi namahloni kukaSathane kukhonjiswa kanjani ngawe—uma uziqaphela futhi uzazi ngokucacile lezi zinto—usengahlasela futhi ulinge uNkulunkulu ngale ndlela? (Cha, singeke.) Uyokwenzenjani? (Ngingamhlubuka uSathane futhi ngimshiye.) Ingabe yinto elula ukuyenza leyo? Akulula, ukukwenza lokhu, abantu kufanele bathandaze njalo, kufanele bavame ukuzibeka phambi kukaNkulunkulu, bese bezihlola. Kufanele bathobele ukuqondisa kukaNkulunkulu kanye nokwehlulela nokusola Kwakhe futhi ingaleyo ndlela kuphela lapho abantu bengazikhipha kancane kancane ngaphansi kokukhohlisa nokulawula kukaSathane.

Singahlanganisa zonke izinto ezenza ingqikithi kaSathane ngalezi zinto azishilo. Okokuqala, ingqikithi kaSathane kungathiwa bukhohlakele kakhulu, uma ukulinganisa ngokwehlukanisa nobungcwele bukaNkulunkulu. Ingabe kungani ngithi ingqikithi kaSathane bukhohlakele? Umuntu kufanele abheke imiphumela yalokho uSathane akwenza kubantu ukuze akubone lokhu. USathane uyonakalisa aphinde alawule umuntu, futhi umuntu uyenza ngaphansi kwesimo esonakele sikaSathane, futhi uhlala ezweni elonakaliswe nguSathane aphinde aphile phakathi kwabantu abakhohlakele. Uquqaba lungenwe futhi lwangeniswa lungahlosile nguSathane; umuntu ngalokho unesimo esikhohlakele sikaSathane, okuyimvelo kaSathane. Kuyo yonke into uSathane ayishilo nayenzile, uke wabona ukuzithwala kwakhe? Uke wabona inkohliso nenzondo yakhe? Ingabe ukuzithwala kukaSathane kukhonjiswa kanjani ngokusemqoka? Ingabe uSathane uhlale efuna ukuthatha isikhundla sikaNkulunkulu? USathane uhlale njalo efuna ukucekela phansi umsebenzi kaNkulunkulu nesikhundla sikaNkulunkulu futhi azithathele sona ukuze abantu bamlandele, bamseke futhi bakhuleke kuSathane; lokhu imvelo yokuzithwala kaSathane. Lapho uSathane onakalisa abantu, ngabe ubatshela ngqo ukuthi benzeni?. Uma uSathane elinga uNkulunkulu, ngabe uphumela obala athi, “Ngiyakulinga Wena, ngizokuhlasela Wena,” akenzi nhlobo kanjalo. Usebenzisa yiphi indlela uSathane? Uyayenga, uyalinga, uyahlasela, aphinde acuphe ugibe, futhi ngisho nangokucaphuna emibhalweni. USathane ukhuluma futhi enze ngezindlela ezinhlobonhlobo ukufeza izinhloso zakhe ezimbi. Emuva kokuthi uSathane esekwenzile lokhu, ingabe yini engabonakala kulokho okubonakaliswa kumuntu? Ingabe abantu abazithwele? Umuntu usehlushwe yinkohlakalo kaSathane izinkulungwane zeminyaka ngakho manje umuntu usephenduke wazithwala waba nenkohliso, waba nenzondo futhi wangaba nangqondo. Zonke lezi zinto zivela ngenxa yesimilo sikaSathane. Njengoba imvelo kaSathane ikhohlakele, usenike umuntu le mvelo ekhohlakele futhi uselethele umuntu lesi simo esikhohlakele. Ngakho-ke umuntu uphila ngaphansi kwesimo esikhohlakele esinobusathane, futhi, njengoSathane, umuntu umelana noNkulunkulu, uhlasela uNkulunkulu, futhi ulinga uNkulunkulu kuze kube sezingeni lokuthi umuntu akakhonzi uNkulunkulu futhi akamhloniphi Yena enhliziyweni yakhe.

Mayelana nobungcwele bukaNkulunkulu, nakuba kungaba isihloko esijwayelekile, uma kuxoxwa ngaso singaba nokungabambeki nje kwabanye abantu, futhi nesikuqukethe kungaba okuthe ukujula. Lokhu kungenxa yokuthi kudala,abantu kwakuqabukela bebhekana ngxenye engokoqobo yalesi sihloko. Kodwa ungakhathazeki, sizocathulisana futhi ngizonisiza ukuthi niqonde ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu. Ngokuthi umuntu uluhlobo luni, bheka lokho akwenzayo nje nemiphumela yezenzo zakhe, futhi uyokwazi-ke ukubona ingqikithi yalowo muntu. Kungabekwa ngale ndlela? (Yebo) Ngakho-ke make sixoxe ngobungcwele bukaNkulunkulu ngalo mbono kuqala. Ngamanye amazwi ingqikithi kaSathane imbi, ngakho izenzo zikaSathane kumuntu bekungezokumonakalisa unomphela. USathane mubi, ngakho abantu abonakalisile babi ngokuqinisekile, akunjalo? Ukhona yini umuntu ongathi, “USathane mubi, mhlawumbe umuntu amonakalisile ungcwele?” Yeka ihlaya elingaka, akunjalo? Ingabe lokhu kungaba khona ngempela? (Cha.) Ngakho ungacabangi ngakho ngaleyo ndlela . USathane mubi, kukhona uhlangothi olusemqoka futhi olungokoqobo kukho, futhi lokhu akukhona ukukhuluma okungasho lutho nje. Asizami ukumhlambalaza uSathane; simane siyaxoxa ngeqiniso nesimo sinjengoba sinjalo. Lokhu kungalimaza abanye abantu noma ingxenye ethile yabantu, kodwa ayikho inhloso embi lapha; mhlawumbe nizozwa lokhu namhlanje nibe nokungaphatheki kahle okuncane, kodwa ngelinye ilanga maduzane nje, uma senikwazi ukumqaphela, niyozinyanya ngokwenu, futhi niyozwa ukuthi lokho esikhulume ngakho namhlanje kuwusizo kakhulu kinina futhi kubaluleke kakhulu. Ingqikithi kaSathane ikhohlakele, ngakho imiphumela yezenzo zikaSathane mibi ngendlela engenakugwenywa, noma okungenani, ixhumene nobubi bakhe, singakusho yini lokho? (Yebo.) Ngakho ingabe wenza kanjani uSathane ukonakalisa umuntu? Ebubini obenziwa uSathane emhlabeni futhi naphakathi kwesintu, yiziphi izinto ezibonakalayo neziqaphelekayo kubantu? Ingabe nake nacabanga ngalokhu ngaphambili? Kungenzeka anizange nikucabange ngokutheni, ngakho ake nginilethele amaphuzu amaningi asemqoka. Wonke umuntu uyazi ngombono wokuvela kwezinto kwezinye ophakanyiswa uSathane, akunjalo? Akuwona yini umkhakha wolwazi ofundwa umuntu? (Yebo.) Ngakho, uSathane uqale asebenzise ulwazi ukonakalisa umuntu, bese emfundisa ulwazi ngezindlela zakhe. Khona-ke usebenzisa isayensi ukubakhohlakalisa, avuse intshisekelo yabantu olwazini, kwisayensi kanye nasezintweni eziyimfihlakalo, noma ezintweni abantu abafisa ukuzihlola. Izinto ezilandelayo uSathane azisebenzisayo ukonakalisa umuntu isiko lendabuko kanye nenkolelo-ze, futhi okulandela lokho, usebenzisa izinkambiso eziphathelene nabantu. Lezi yizo zonke izinto abantu abahlangabezana nazo ezimpilweni zabo zansuku zonke futhi zonke lezi zixhumene nezinto ezisondele kubantu, lokho abakubonayo, lokho abakuzwayo, lokho abakuthintayo futhi lokho abadlula kukho. Umuntu angathi zizungeze wonke umuntu, akukho ukuphunyuka kuzo futhi akukho ukuzikhipha kuzo. Isintu asinayo indlela yokugwema ukuthonywa, ukungenwa, ukulawulwa nokugqilazwa yilezi zinto; asinamandla okuzidudulela kude.

1. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Ulwazi Ukonalakisa Umuntu

Okokuqala sizokhuluma ngolwazi. Bangeke yini bonke abantu babuke ulwazi njengento enhle? Noma okungenani, abantu bacabanga ukuthi incazelo yegama “ulwazi” yinhle kunokuba yimbi. Ngakho kungani sithi lapha uSathane usebenzisa ulwazi ukonakalisa umuntu? Ingabe umbono wokuvela kwezinto kwezinye awuyona yini ingxenye yolwazi? Ingabe imithetho yezesayensi kaNewton ayiyona ingxenye yolwazi? Angithi amandla omhlaba adonsela phansi ayingxenye yolwazi, akunjalo? (Yebo.) Ngakho kungani ulwazi lubaliwe phakathi kwenhlanganisela uSathane ayisebenzisayo ukonakalisa umuntu? Yini umbono wenu ngalokhu? Ingabe ulwazi lunalo ngisho elincane iqiniso kulo? (Cha.) Ngakho yini ingqikithi yolwazi? Ingabe ulwazi umuntu alufundayo, ulufunda ngasiphi isisekelo? Ingabe isisekelo umbono wokuvela kwezinto kwezinye? Ulwazi umuntu aseluhlolile, seluhlanganisiwe lulonke, alusekelwe yini ukungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona? Ingabe noma iluphi lolu lwazi lunakho yini ukuxhumana noNkulunkulu? Luxhumene yini nokukhuleka kuNkulunkulu? Ingabe luxhumene neqiniso? (Cha.) Ngakho ingabe uSathane usebenzisa kanjani ulwazi ukonakalisa umuntu? Ngiqeda ukusho ukuthi akukho lutho kulo lwazi oluxhumene nokukhuleka kuNkulunkulu noma neqiniso. Abanye abantu bakucabanga kanje: “Kungenzeka ukuthi aluhlanganise lutho neqiniso, kodwa alubonakalisi abantu.” Ingabe nikubuka kanjani lokhu? Ingabe wafundiswa ulwazi ukuthi injabulo yabantu incike kulokho abakudale ngezandla zabo? Ingabe ulwazi lwake lwakufundisa ukuthi lokho umuntu akudalelwe kusezandleni zakhe uqobo? (Yebo.) Ingabe uhlobo luni lwenkulumo lolu? (Imbudane.) Nisho entshweni! Kuyimbudane! Ulwazi lunkimbinkimbi ukukhuluma ngalo. Ungakubeka kalula nje ukuthi umkhakha wolwazi awulutho nje ngaphandle kokuba ulwazi. Lowo umkhakha wolwazi ofundwe ngaphansi kwesisekelo sokungakhonzi uNkulunkulu nokweswela ukuqonda ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Uma abantu befunda lolu hlobo lo lwazi, abamboni ukuthi uNkulunkulu njengonokubusa phezu kwezinto zonke, abamboni uNkulunkulu njengophethe noma olawula zonke izinto. Esikhundleni salokho, konke abakwenzayo ukucwaninga nokuhlola lowo mkhakha wolwazi nokufuna izimpendulo ngokusekelwe olwazini. Kepha, uma abantu bengakholwa kuNkulunkulu futhi esikhundleni salokho beshisekela ukucwaninga, abasoze bathola izimpendulo zangempela, akunjalo? Ulwazi lukunika umsebenzi wokuziphilisa kuphela, lukunika umsebenzi kuphela, lukunika iholo kuphela ukuze ungalambi, kodwa alusoze lwakusiza ukuthi ukhonze uNkulunkulu, futhi ngeke lwakugcina ukude nobubi. Lapho ufunda kakhulu ulwazi, uzoya ngokufisa kakhulu ukuthi uhlubuke kuNkulunkulu, ucwaninge uNkulunkulu, ulinge uNkulunkulu, nokuthi umelane noNkulunkulu. Ngakho manje, ingabe yini esiyibonayo ulwazi oluyifundisa abantu? Konke kuyifilosofi kaSathane. Ingabe amafilosofi nemithetho kaSathane yokuphila esabalaliswa nguSathane phakathi kwabantu abakhohlakele inakho yini ukuxhumana neqiniso? Ayihlanganise lutho neqiniso, futhi, empeleni, iphambene neqiniso. Abantu bavame ukuthi, “Ukuphila ukuhamba.” nokuthi “Umuntu yinsimbi, ilayisi yinsimbi exutshiwe, umuntu ufa yindlala uma eqa isidlo”; kuyini lokhu? Kuwukukholwa okuyize futhi kuyanyanyisa ukukuzwa. Mhlawumbe wonke umuntu uyayazi indlela uSathane asebenzisa ngayo ulwazi ukukhohlakalisa umuntu. Kulokhu okusa-lwazi komuntu, uSathane ufake eningi impela ifilosofi yakhe yempilo kanye nokucabanga kwakhe. Futhi njengoba uSathane enza lokhu, uSathane uvumela umuntu ukuthi athathe ukucabanga, ifilosofi kanye nombono wakhe ukuze umuntu aphike ubukhona bukaNkulunkulu, aphike ukubusa kukaNkulunkulu phezu konke futhi nokubusa phezu kwalokho umuntu akudalelwe. Ngakho, lapho izifundo zomuntu ziqhubeka, futhi ebamba ulwazi olwengeziwe, uzwa ubukhona bukaNkulunkulu bufiphala, futhi angase ezwe ngisho ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngoba uSathane wengeze imibono yemibono, imiqondo kanye nemicabango emqondweni womuntu. ingabe umuntu akakhohlakaliswa yilokhu lapho uSathane efaka le micabango emqondweni wakhe? (Yebo.) Ingabe yini umuntu asekele ngayo impilo yakhe manje? Ingabe uncike ngempela kulolu lwazi? Cha; umuntu usekela impilo yakhe ngemicabango, imibono, namafilosofi kaSathane afihlwe kulolu lwazi. Yilapha lapho umnyombo wokonakalisa umuntu kukaSathane wenzeka khona, lona umgomo kaSathane nendlela yakhe yokonakalisa umuntu.

Sizoqala sikhulume ngengxenye yalesi sihloko ekha phezulu kakhuluIngabe uhlelo namazwi ezifundweni zolimi kuyakwazi ukonakalisa abantu? Ingabe amagama angamonakalisa umuntu? (Cha.) Amagama akabonakalisi abantu; ayithuluzi elivumela abantu ukuthi bakhulume ngalo kanye nethuluzi abantu abaxhumana noNkulunkulu ngalo. Ngaphezu kwalokho, ulimi namazwi indlela uNkulunkulu akhuluma nabantu manje, angamathuluzi, ayisidingo. Okunye kuhlanganiswa nokunye kwenza okubili, futhi okubili kuphindwa kabili kwenza okune; ulwazi lolu, angithi? Kepha kungakonakalisa yini lokhu? Lokhu kwenza umqondo futhi kuwumgomo ngakho ngeke konakalise abantu. Ngakho-ke ingabe iluphi ulwazi olonakalisa abantu? Ulwazi oluxutshwe nemibono kanye nemicabango kaSathane phakathi kulo, uSathane ufuna ukufaka le mibono kanye nale micabango esintwini ngolwazi. Ngokwesibonelo, endabeni ebhaliwe, akukho lutho olubi ngamagama abhaliwe, kodwa inkinga iyoba yimibono nenhloso yombhali ngesikhathi ebhala indaba kanye nokuqukethwe yimicabango yakhe. Lezi izinto zakwamoya futhi ziyakwazi ukonakalisa abantu. Ngokwesibonelo, uma ububuka uhlelo kumabonakude, ingabe uhlobo luni lwezinto kulo ezingakwenza ushintshe umbono wakho? Kungaba yilokho abadlali abakushilo, amazwi uqobo lwawo, angonakalisa abantu? (Cha.) Ingabe uhlobo luni wezinto ezingonakalisa abantu? Kungaba imicabango kanye nokuqukethwe okuwumnyombo wohlelo, okungamela imibono yomqondisi, kanye nombiko otholakala kulemibono ungathonya izinhliziyo nemiqondo yabantu. Manje seniyazi ukuthi ngikhuluma ngani kule ngxoxo Yami ngoSathane esebenzisa ulwazi ukonakalisa abantu.) Ngeke ningaqondisisi, akunjalo? Ngakho uma uphinda ufunda incwadi noma indaba, ungakwazi ukuhlolisisa ukuthi imicabango evezwa endatsheni iyasonakalisa isintu noma cha okanye iyaphonsa esivivaneni ukusiza isintu? (Singakwenza kancane nje.) Lokhu yinto ekufanele ifundwe futhi nidlule kuyo kancane kancane, akuyona into okulula ukuyiqonda ngokushesha nje. Ngokwesibonelo, uma ucwaninga noma ufunda umkhakha wolwazi, izingxenye ezithile ezinhle zalolo lwazi zingakusiza ukuthi uqonde okuthile okwenza umqondo ngalowo mkhakha, nalokho abantu okufanele bakugweme. Isibonelo, thatha “ugesi,” umkhakha wolwazi lona, akunjalo? Ungabe awunalwazi uma ungazi ukuthi ugesi ungababamba abantu, akunjalo? Kodwa lapho usuwuqonda lo mkhakha wolwazi, ngeke ube budedengu ngokuthinta into kagesi futhi uyokwazi ukuthi ungawusebenzisa kanjani ugesi. Lezi zombili yizinto ezinhle. Ingabe nicaciselekile ngesixoxa ngakho mayelana nokuthi ulwazi lubonakalisa kanjani abantu? Uma niqonda ngeke sisaqhubeka ukuxoxa ngakho ngoba ziningi izinhlobo zolwazi ezifundwa emhlabeni futhi kufanele nizinike isikhathi ukuzihlukanisa ngokwenu.

2. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Isayensi Ukonakalisa Umuntu

Ingabe yini isayensi? Ingabe isayensi ayithathelwa phezulu futhi ayithathwa ngokuthi ijulile emqondweni cishe wabo bonke abantu? Lapho kuphethwe isayensi, abantu abezwa, “Lokhu yinto abantu abajwayelekile abangakwazi ukuyibamba, lesi isihloko abacwaningi bezesayensi kuphela noma ochwepheshe abangasithinta. Asihlanganise lutho nathi abantu abajwayelekile”? Ingabe inako ukuxhumana nokho? (Yebo.) Ingabe uSathane usebenzisa kanjani isayensi ukonakalisa abantu? Ngeke sikhulume ngezinye izinto ngaphandle kwezinto abantu abahlangabezana nazo njalo ezimpilweni zabo uqobo. Ingabe uke wezwa “ngezakhi zofuzo”?Ingabe nonke nikujwayele lokusho, akunjalo? Ingabe izakhi zofuzo zatholwa ngesayensi? Ingabe izakhi zofuzo zichaza ukuthini empeleni kubantu? Azibenzi yini abantu bezwe ukuthi umzimba yinto engaqondakali? Lapho abantu beqalisa ukutshelwa ngalesi sihloko, ngeke kwenzeke kubekhona abantu—ikakhulukazi labo abafisa ukwazi okufihlekile—abazofuna ukwazi kabanzi noma abazofuna eminye imininingwane? Laba bantu abafisa ukwazi okufihlekile bazogxilisa umfutho wabo kulesi sihloko futhi lapho bengekho matasatasa bazofuna ulwazi ezincwadini naku-Intanethi ukuthola eminye imininingwane ngaso. Ingabe yini isayensi? Ukusho ngokusobala, isayensi yimicabango kanye nemibono ngezinto abantu afisa ukwazi kabanzi ngazo, izinto ezingaziwa, futhi abangazitshelwanga uNkulunkulu; isayensi yimicabango kanye nemibono ngezimfihlakalo umuntu afisa ukuzihlola. Ingabe yini isilinganiso sesayensi? Ningathi iqukethe zonke izinto, kodwa ingabe umuntu uwenza kanjani umsebenzi wesayensi? Ingabe kungokucwaninga? Kubandakanya ukucwaninga imininingwane kanye nemithetho yalezi zinto ebese uqhamuka nombono wonke umuntu acabanga ukuthi, “Labo sosayensi bahlakaniphe kakhulu impela! Bazi okuningi kakhulu futhi banolwazi olunzulu kakhulu ukuqonda lezi zinto!” Banokubancoma okukhulu laba bantu, akunjalo? Abantu abacwaninga ngesayensi, ingabe imiphi imibono abanayo? Ingabe abafuni ukucwaninga ngomhlaba jikelele, ukucwaninga izinto ezingaqondakali emkhakheni obahlaba umxhwele? Kungabe yini isiphetho sokugcina salokhu? Kumasayensi athile abantu bafika eziphethweni ngokucabangela, futhi kwamanye abantu bathembela kulokho abantu abadlule kukho ukufika eziphethweni. Kweminye futhi imikhakha yezesayensi abantu bafika eziphethweni zabo ngokusekela ngokwedlulwe kukho noma ukubuka okuphathelene nomlando nezendlalelo. Akunjalo? Ngakho yini isayensi eyenzela abantu? Lokho okwenziwa yisayensi kuphela ukuthi ivumela abantu ukuthi babone izinto emhlabeni obonakalayo futhi imane yenelise isifiso somuntu ukwazi okufihlakele; ayimvumeli umuntu ukuthi abone imithetho uNkulunkulu abusa ngayo phezu kwezinto zonke. Umuntu ubonakala ethola izimpendulo ngesayensi, kepha lezo zimpendulo ziyadida futhi ziletha ukweneliseka kwesikhashana, ukweneliseka okwenza kuphela ukuthi inhliziyo yomuntu igcineke kulomhlaba ophathekayo. Abantu bezwa ukuthi sebezitholile izimpendulo kusayensi ngakho noma iluphi udaba oluvelayo, bazama ukukufakazela noma ukukwamukela ngokusekelwe emibonweni yabo yezesayensi. Inhliziyo yomuntu ingenwa yisayensi futhi iyengwe yiyo kuze kufike ezingeni lapho umuntu engasenawo umqondo wokwazi uNkulunkulu, ukukhuleka kuNkulunkulu, nokukholwa ukuthi zonke izinto zivela kuNkulunkulu nokuthi umuntu kufanele abheke kuNkulunkulu ukuthola izimpendulo. Akunjalo? Lapho umuntu ekholwa kakhulu kwisayensi, uba nokungabi nangqondo, ekholwa ukuthi yonke into inesixazululo sesayensi, ukuthi ukucwaninga kungaxazulula noma yini. Akamfuni uNkulunkulu futhi akakholwa ukuthi ukhona; ngisho abanye abantu asebelandele uNkulunkulu iminyaka ngeminyaka bayahamba futhi bayocwaninga amagciwane ngomathanda noma babheke ulwazi oluthile ukuthola impendulo enkingeni. Umuntu onjalo akabheki izindaba ngasohlangothini lweqiniso futhi esikhathini esiningi, ufuna ukuthembela emibonweni nasolwazini lwezesayensi noma ezimpendulweni zesayensi ukuxazulula izinkinga; kepha akathembeli kuNkulunkulu futhi akafuni uNkulunkulu. Ingabe abantu abanjalo banoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo? (Cha.) Kukhona ngisho abantu abathile abafuna ukucwaninga uNkulunkulu ngendlela efana naleyo yokufunda isayensi. Ngokwesibonelo, baningi ocwepheshe bezenkolo asebehambe ukuya lapho umkhombe wafika wama khona emuva kukazamcolo omkhulu. Bawubonile umkhombe, kodwa ekubukekeni komkhombe ababuboni ubukhona bukaNkulunkulu. Bakholwa kuphela ezindabeni nasemlandweni futhi lokhu umphumela wocwaningo lwabo lwezesayensi nokufunda umhlaba ophathekayo. Uma ucwaninga izinto eziphathekayo, noma ngabe isayensi ephathelene nezempilo yezilwanyakazane, isayensi yezinkanyezi, noma isifundo ngamazwe, awusoze wathola umphumela othi uNkulunkulu ukhona noma othi Ubusa phezu kwezinto zonke. Ngakho yini isayensi iyenzela umuntu? Ingabe ayimenzi abekude noNkulunkulu? Ingabe lokhu akubenzi abantu babenokungabaza kakhulu ngokubakhona kukaNkulunkulu? Ngakho ingabe uSathane ufuna ukusebenzisa kanjani isayensi ukonakalisa umuntu? Ingabe uSathane akafuni ukusebenzisa iziphetho zezesayensi ukukhohlisa nokwenza abantu ukuthi babe ndikindiki, futhi asebenzise izimpendulo ezididayo ukubambelela ezinhliziyweni zabantu ukuze bangacingi noma bakholwe ebukhoneni bukaNkulunkulu? (Yebo). Ngakho yingakho sithi ngenye yezindlela uSathane onakalisa ngayo abantu.

3. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Isiko Lendabuko Ukonakalisa Umuntu

Ingabe ziningi izinto ezithathwa ngokuthi ziyingxenye yesiko lendabuko? (Yebo.) Ingabe lisho ukuthini leli siko lendabuko? Abanye bathi lisuka kokhokho, lokhu ingxenye eyodwa. Kusuka ekuqaleni imindeni, amaqembu ezinhlanga, kanye ngisho nohlanga lwesintu ludlulisele izindlela zalo zempilo, noma amasiko, izisho, kanye nemigomo, esize yagxila emicabangweni yabantu. Abantu bazibheka ngokuthi azinakuhlukaniswa nezimpilo zabo. Bazithatha lezi zinto bese bezibheka njengemigomo nempilo ekufanele bayigcine, futhi baze bangafuni neze ukughuqula noma ukuzishiya lezi zinto ngoba zasuka kokhokho babo. Kunezinye izingxenye zesiko lendabuko, njengalokho okusuka kuConfusius noma uMencius, noma izinto ezifundiswa abantu izinkolo zobuTao nobuConfusius baseShayina esezibe yingxenye yawo wonke umuntu kuyofika emathanjeni abo uqobo. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe isiko lendabuko liquketheni? Ingabe lihlanganisa namaholide abantu abawagubhayo? Ngokwesibonelo, uMkhosi weNtwasahlobo, uMkhosi Wesiketekete, uSuku Lokushanela Amathuna, Umkhosi Wesikebhe sikaDrako, kanye noMkhosi Wezipoki nowaPhakathi neKwindla. Eminye imindeni igubha iyagubha lapho abadala befika ebudaleni obuthile, noma lapho izingane ziba nenyanga eyodwa zizelwe futhi nalapho zinezinsuku eziyi-100 zizelwe. Wonke lawa ngamaholide endabuko. Ingabe izendlalelo zalawa maholide azinalo isiko lendabuko? Ingabe yini umnyombo wesiko lendabuko? Ingabe linanomahlangene yini nokukhonza kuNkulunkulu? Ingabe lihlangene nokutshela abantu ukwenza iqiniso? (Cha.) Ingabe akhona amaholide okuthi abantu benze iminikelo kuNkulunkulu, baye e-altare likaNkulunkulu futhi bathole izimfundiso Zakhe? Ingabe akhona amaholide anjalo? Ingabe abantu benzani kuwo wonke la maholide? Ezikhathini zanamuhla abukwa njengemicimbi yokudla, ukuphuza nokudlala. Uyini umthombo wesiko lendabuko? Ingabe isiko lendabuko livela kubani? (USathane.) Livela kuSathane. Ngemuva kwala maholide endabuko, uSathane ugxilisa izinto kumuntu, ingabe ziyini lezi zinto? Ukuqinisekisa ukuthi abantu bakhumbula okhokho babo, ingabe enye yazo lezi zinto? Ngokwesibonelo, ngesikhathi soMkhosi Wokushanela Amathuna abantu balungisa amathuna futhi benze iminikelo kokhokho babo ukuze abantu bangabakhohlwa okhokho babo. Futhi, uSathane uyaqinisekisa ukuthi abantu bakhumbula ukushisekela izwe lakubo, njengoMkhosi Wesikebhe sika Drako. Kuthiwani mayelana noMkhosi Wamaphakathi Nekwindla? (Ukuhlangana futhi kwemindeni.) Ingabe yini engemuva kokuhlangana futhi kwemindeni? Ingabe yini isizathu salokho? Ukuxoxisana nokuxhumana ngokwemizwa. Kunjalo, noma ukugubha ubusuku ngaphambi koNyaka Omusha WamaShayina noma Umkhosi Weziketekete, ziningi izindlela zokuchaza izizathu ezingemuva. Noma ngabe umuntu usichaza kanjani isizathu esingemuva kwalo, iholide ngalinye yindlela kaSathane yokugxilisa ifilosofi yakhe kanye nokucabanga kwakhe kubantu, ukuze baphambuke kuNkulunkulu futhi bangazi ukuthi kukhona uNkulunkulu nokuthi benze iminikelo kokhokho babo noma kuSathane, noma ukuthi kuyizaba nje zokudla, ukuphuza, kanye nokudlala kwenzelwa izifiso zenyama. Lapho ngalinye lala maholide egujwa, imicabango nemibono kaSathane iyatshaleka ekujuleni kwemiqondo yabantu futhi abazi ngisho nokwazi. Lapho abantu befika ebudaleni obumaphakathi noma ngaphezulu, le micabango nemibono kaSathane seyakheleke ekujuleni kwezinhliziyo zabo. Ngaphezu kwalokho, abantu benza konke okusemandleni ukudlulisa le mibono, noma ngabe ilungile noma ayilungile, esizukulwaneni esilandelayo ngokungakhethi, ngaphandle kokugodla. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe isiko lendabuko kanye nalamaholide abonakalisa kanjani abantu? Niyazi? (Abantu bayalawulwa futhi baboshwe imigomo yala masiko ngendlela yokuthi abanaso isikhathi noma amandla okufuna uNkulunkulu.) Lena ingxenye eyodwa. Ngokwesibonelo, wonke umuntu uyagubha ngesikhathi soNyaka Omusha WamaShayina, uma ungakwenzi, ngeke ube nokudabuka? Zikhona yini izenqabelo obambelele kuzo? Ngeke yini uzwe ukuthi, “Angizange ngigubhe uNyaka Omusha. Lolu suku loNyaka Omusha WamaShayina lube lubi kakhulu; ingabe wonke lo nyaka uzoba mubi? Ingabe ngeke uzizwe ungaphathekile kahlefuthi unokwesaba kancane? Kukhona ngisho abantu abangenzanga imihlabelo kokhokho babo iminyaka bese mahlayeni beba nephupho lapho umuntu ongasekho ebacela imali, ingabe yini abangayizwa ngaphakathi? “Kwaze kadabukisa ukuthi lo muntu ongasekho udinga imali angayisebenzisa! Ngizobashisela imali yephepha, uma ngingakwenzi ngeke kulunge. Thina esiphilayo singavelelwa ishwa elithile uma ngingashisi imali yephepha ethile, ubani ongasho ukuthi inhlekelele izogadla nini? Bazohlala njalo benaleli fu elincane lokwesaba nokukhathazeka ezinhliziyweni zabo. Ubani obanika lokhu kukhathazeka? (USathane.) USathane okulethayo. Akuyona yini lena enye yezindlela uSathane onakalisa ngayo umuntu? Usebenzisa izindlela nezaba ezahlukene ukukulawula, ukukusongela, kanye nokukubopha, kuze kufike ezingeni lokuthi usangane ikhanda futhi uvume futhi umthobele yena; lena yiyona ndlela uSathane onakalisa ngayo umuntu. Kukaningi lapho abantu bebuthakathaka noma lapho bengaqondi isimo ngokuphelele, bangenza okuthile ngephutha ngendlela enokudideka ekhanda, okungukuthi, bangazithola bebanjwe ngqi nguSathane bengahlosile futhi bengahlosile bangenza okuthile futhi bengazi ukuthi benzani. Lena yiyona ndlela uSathane onakalisa ngayo umuntu. Kunabantu abaningi ngisho manje abamadolonzima ukuhlukana namasiko endabuka akhele ajula futhi abakwazi ngempela ukuwashiya. Yilapho ikakhulukazi bebuthakathaka futhi beyethile lapho befisa ukugubha lezinhlobo zamaholide futhi befisa ukuhlangana noSathane nokumenelisa uSathane futhi, ukuthi ngawo baziduduze bona ngaphakathi Ingabe yini engemuva kwala masiko endabuko? Ingabe isandla esimnyama sikaSathane sidonsa izintambo silawula ngemuva kwezinto? Ingabe isimilo esikhohlakele sikaSathane siyakhohlisa futhi silawule izinto? Ingabe uSathane olawula zonke lezi zinto? (Yebo.) Uma abantu bephila emasikweni endabuko futhi begubha lezi zinhlobo zamaholide endabuko, singasho ukuthi lena yindawo lapho benziwa izilima futhi bonakaliswa nguSathane Futhi ngaphezu kwalokho bayakujabulela ukonakaliswa nguSathane? Lena yinto nonke eniyivumayo, eniyaziyo.

4. Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Inkolelo-ze Ukonakalisa Umuntu

Nilijwayele igama elithi “inkolelo-ze,” akunjalo? nesiko lendabuko, kodwa ngeke sikhulume ngalezo namhlanje, esikhundleni salokho ngizoxoxa ngokujwayelekile ukuhlangabezana nakho: ubungoma, ukubhula okusazokwenzeka, ukushisa impepho, nokukhuleka kuBuddha. Abanye abantu bayabhula, abanye bakhuleka kuBuddha, kanti abanye babhula ngokusazokwenzeka ngokufunda noma ngokuvumela umuntu ukuthi afunde izici zabo zobuso. Ingabe bangaki kini abake babhula ngokusazokwenzeka noma bafundwa ubuso? Lena yiyonanto abantu abanesasasa ngayo, akunjalo? (Yebo.) Kungani kunjalo? Ingabe ikuphi ukusizakala abantu abakutholayo ekubhuleni ngokusazokwenzeka noma ubungoma? Ingabe uhlobo luni lokweneliseka abalutholayo? (Usikisiki lokwazi okufihlekile.) Ingabe usikisiki lokwazi okufihlekile nje? Akukwazi ukuba yilokho. Ingabe yini inhloso yokubhula? Kungani bekwenza? Ingabe akukhona ukubona ikusasa? Abanye abantu bafundwa ubuso ukubikezela ikusasa, abanye bakwenza ukuze babone noma bazoba nenhlanhla noma cha. Abanye abantu bakwenza ukuze babone ukuthi umshado wabo uyobanjani, kanti nabanye bakwenza ukubona ukuthi iyiphi inhlanhla unyaka ozayo ozoyiletha. Abanye abantu bafundwa ubuso babo ukubona amathuba abo nawamadodana noma amadodakazi abo, futhi abanye osomabhizinisi bakwenzela ukubona ukuthi bazokwenza imali engakanani ukuze bathole ukuqondiswa ukuze bazi ukuthi kufanele benzenjani. Ingabe okokwenelisa usikisiki lokwazi okufihlakele nje? Uma abantu befundwa ubuso babo noma benza lolu hlobo lwezinto, okokusizakala kwabo uqobo kwakusasa futhi bakholwa ukuthi konke lokhu kuxhumene kakhulu nalokho abakudalelwe. Ingabe inoma iyiphi yalezi zinto iwusizo? (Cha.) Kungani ingelona usizo? Akuyona yini into enhle ukwazi kancane ngalokho? Lokhu kukusiza ukuthi wazi ukuthi ishwa lingakwehlela nini, ukuze ukwazi ukuligwema uma ube wazi ngaphambilini, akunjalo? Ukubhula ngokusazokwenzeka kungakusiza ukuthi uqondiswe mayelana nenhlanhla yakho, ukuze unyaka ozayo ukulungele futhi ukwazi ukuceba ngokwenza ibhizinisi. Ingabe kulusizo lokho? Kodwa ukuthi kuwusizo akuhlangane nathi, ngeke sixoxe ngakho namuhla; ingxoxo yethu ayiphathelene nalokhu okuqukethwe lapha kanye nalesi sihloko. Ingabe uSathane uyisebenzisa kanjani inkolelo-ze ukonakalisa umuntu? Lokho abantu abakwaziyo ngezinto ezinjengobungoma, ukufunda ubuso, nokubhula ngokusazokwenzeka ukuze bazi ukuthi inhlanhla yabo izobanjani kusasa nokuthi indlela ngaphambili injani, kodwa ekugcineni, ingabe izandla zikabani ezilawula lezi zinto kakade? (Izandla zikaNkulunkulu.) Basezandleni zikaNkulunkulu. Ngokusebenzisa lezi zindlela, ingabe yini uSathane afuna abantu bayazi? USathane ufuna ukusebenzisa ukufunda ubuso nokubhula ngokusazokwenzeka ukutshela abantu ukuthi uyazi ngenhlanhla yabo engaphambili, futhi uSathane ufuna ukutshela abantu ukuthi uyazazi lezi zinto futhi uyazilawula. USathane ufuna ukusebenzisa leli thuba nokusebenzisa lezi zindlela ukulawula abantu ukuze abantu bakholwe kuye ngokumpumpuzela futhi balalele wonke amazwi akhe. Ngokwesibonelo, uma ufundwa ubuso, uma indoda ebhulayo ivala amehlo ayo ikutshele ngakho konke okwenzeke kuwe kulamashumi eminyaka edlule ngokucace bha, uzizwa kanjani ngaphakathi? Ngokushesha ungazizwa, “Unemba ngqo! Angikaze ngitshele muntu ngaphambilini ngezinto ezenzeka kimi kudala, uzazi kanjani? Ngiyasithanda ngempela lesi sangoma!” Akunzima kakhulu ukuthi uSathane azi ngokwenzeke kuwe, akunjalo? UNkulunkulu ukuhole kwaze kwaba namhlanje, futhi uSathane naye wonakalise abantu sonke lesi sikhathi futhi ukulandelile. Ukudlula kwamashumi eminyaka kuwe akulutho kuSathane futhi akunzima ukuthi yena azazi lezi zinto. Uma wazi ukuthi lokho uSathane akushilo kuqondile, ingabe awumniki yini inhliziyo yakho? Ikusasa nenhlanhla yakho ingabe awuthembeli ekulawuleni kwakhe? Ngokuphazima kweso, inhliziyo yakho iba nokumhlonipha noma ukumazisa, futhi kwabanye abantu, imiphefumulo yabo kungenzeka ukuthi seyihlithwe nguye. Futhi uzosibuza isangoma ngokushesha: “Yini okumele ngiyenze okulandelayo? Yini ekufanele ngiyigweme kulo nyaka ozayo? Ingabe yiziphi izinto okufanele ngingazenzi?” Futhi sizobe sesithi Ungayi laphaya, ungakwenzi lokhu, ungazigqoki izingubo eziwumbala othize, ungavami ukuya ezindaweni ezinjengalezi, futhi yenza ezinye izinto nakakhulu…. Ngeke yini uthathe konke akushoyo ukugcine enhliziyweni? Ungakufaka ekhanda ngokushesha kunezwi likaNkulunkulu. Kungani ungakufaka ekhanda ngokushesha okungaka? Ngoba uyofuna ukuthembela kuSathane ukuthola inhlanhla. Akukhona yini lapho ethatha khona inhliziyo yakho? Uma amazwi akhe egcwaliseka njengoba bekubikezelwe, ngeke yini ufune ukuphindela kuye ngqo ukuthola ukuthi iyiphi inhlanhla unyaka olandelayo ozoyiletha? (Yebo.) Uzokwenza noma yini uSathane akutshela ukuthi uyenze futhi uzogwema izinto athi uzigweme, ingabe awulaleli yini yonke into ayishoyo? Ngokushesha okukhulu, uyowela ekusingatheni kwakhe, weduswe, bese uba ngaphansi kokulawula kwakhe. Lokhu kwenzeka ngoba ukholwa ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso futhi ukholwa ukuthi uyazi ngezimpilo zenu zangaphambilini, ngempilo yakho manje, nalokho ikusasa elizokuletha. Lena iyona indlela uSathane ayisebenzisayo ukulawula abantu. Kodwa eqinisweni, ubani ngempela olawulayo? UNkulunkulu uqobo Lwakhe, hhayi uSathane. USathane umane esebenzisa ubuqili bakhe kulesimo esinjalo ukuphamba abantu abangenalwazi, ukuphamba abantu ababona umhlaba ophathekayo kuphela ukuthi bakholwe futhi bathembele kuyena. Bazobe sebewela ezandleni zikaSathane futhi balalele wonke amazwi akhe. Kepha uSathane uyabayeka yini uma abantu befuna ukukholwa kuNkulunkulu futhi bamlandele uNkulunkulu? Kulesimo, ingabe abantu bawela ezandleni zikaSathane ngempela? (Yebo.) Singasho sithi ukuziphatha kukaSathane ngale ndlela akanamahloni ngempela? (Yebo.) singakusho ngani lokhu? Lawa ngamacebo okulutha nokukhohlisa. USathane akanamahloni futhi uSathane udukisa abantu ukuthi bacabange ukuthi ulawula konke okwabo futhi ukhohlisa abantu ukuthi bacabange ukuthi ulawula lokho abakudalelwe. Lokhu kwenza abantu abangenalwazi bafike lapho bemlalela ngokuphelele futhi uyabakhohlisa ngomusho noma emibili nje futhi ekudidekeni kwabo, abantu bayamkhothamela. Ngakho, ingabe yiziphi izinhlobo zezindlela uSathane azisebenzisayo, ingabe yini ayishoyo ukwenza wena ukuthi ukholwe kuye? Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi awuzange umtshele uSathane ukuthi bangaki abantu abasemndenini wakho, kodwa angasho ukuthi bangaki abantu emndenini wakho, neminyaka yabazali bakho nabantabakho. Uma ubunezinsolo nokungabaza kwakho ekuqaleni, ngeke yini uzwe ukuthi ungamkholwa nakakhulu emuva kokuzwa lokho? USathane angabe esesho ukuthi ubunzima kanjani umsebenzi kuwe kamuva nje, ukuthi abaphathi bakho abakuniki ukwaziswa okukufanele futhi bahlale bemelene nawe, nokunye. Emuva kokuzwa lokho, ungacabanga, “Kuyiqiniso ngempela! Izinto bezingahambi kahle emsebenzini.” Ngakho ungamkholwa uSathane nakakhulu. Angabe esesho okunye ukukukhohlisa, akwenze umkholwe kunakuqala. Kancane kancane, ungazithola ungasakwazi ukunqaba nokuba nezinsolo ngaye. USathane umane asebenzise amaqhinga ambalwa angasho lutho, ngisho amaqhinga amancanyane, ukukuthwebula. Lapho ekuthwebula, ngeke ukwazi ukuthola amabombo akho, uzobe sewungazi ukuthi kufanele wenzenjani, futhi uzoqala ulandele lokho okushiwo uSathane. Lena yindlela “ehlakaniphe ngokudlulele” uSathane ayisebenzisayo ukonakalisa umuntu lapho uwela ogibeni lwakhe ungaqondile futhi uyengwe nguye. USathane ukutshela izinto ezimbalwa abantu abacabanga ukuthi izinto ezinhle, futhi ubese ekutshela okufanele ukwenze nalokho okufanele ukugweme futhi yingaleyo ndlela lapho uqala ukuhamba leyo ndlela. Uma uke waqala wahamba ngaleyo ndlela kuzoba yinkinga njalo kuwe; uzohlala njalo ucabanga ngalokho uSathane akushilo nalokho akutshele ukuthi ukwenze, futhi uzongenwa ungazi nguye. Kungani lokhu? Ingoba isintu siswele iqiniso ngakho abakwazi ukumelana nokulinga nokuyenga kukaSathane. Sibhekene nobubi kanye nobuqili bukaSathane, ukukhohlisa, kanye nokuba nenzondo kwakhe, isintu asinalwazi, asivuthiwe futhi sibuthakathaka, akunjalo? (Yebo.) Abantu bayakhohliswa futhi bayengwe, kancane kancane, izindlela zikaSathane ezinhlobonhlobo, ngoba abanalo ikhono lokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Baswele lesiqu, kanye nekhono lokunqoba uSathane.

5. Indlela USathane Asebenzisa ngayo Izinkambiso Eziphathelene Nabantu Ukonakalisa Umuntu

Zaqala nini izinkambiso eziphathelene nabantu? Ingabe ziyisenzeko esisha? Umuntu angathi izinkambiso eziphathelene nabantu zavela lapho uSathane eqala ukonakalisa abantu. Ingabe izinkambiso eziphathelene nabantu zihlanganiseni? (Isitayela sokugqoka kanye nokuphaqula.) Lena yinto abantu abavame ukuhlangabezana nayo. Isitayela sokugqoka, imfashini, kanye nezinkambiso, lokhu yingxenye encane. Ingabe kukhona okunye? Ingabe imishoezisematheni abantu abavame ukuzisho ziyangena nazo? Ingabe indlela-mpilo abantu abayifisayo iyangena? Ingabe abadlali bomculo, osaziwayo, amaphephabhuku, kanye namanoveli abantu abawathandayo ayangena? (Yebo.) Emiqondweni yenu, yiziphi izingxenye zalezi zinkambiso ezingakwazi ukonakalisa umuntu? Ingabe yiziphi izinkambiso kulezi eziyenga kakhulu kini? Abanye abantu bathi: “Sesifike esikhathini sobudala esithile, sesiseminyakeni yama-50, 60, 70 noma 80 ubudala lapho singasangeni kulezi zinkambiso futhi asisazinaki.” Ingabe lokhu kuliqiniso? Abanye bathi: “Asibalandeli osaziwayo, leyo yinto eyenziwa yintsha eseminyakeni engama-20 ubudala; futhi asizigqoki izingubo eziyimfeshini, leyo yinto eyenziwa abantu abathanda ukuhlala bebahle.” Ngakho yiziphi kulezi ezingakwazi ukunonakalisa? (Imishoezisematheni.) Ingabe lezi zisho zingonakalisa abantu? Nasi esinye, futhi ningabona ukuthi siyabonakalisa abantu noma cha, “Imali yenza umhlaba uzungeze”; ingabe yinkambiso lena? Akuyona yini into embi kakhulu uma iqhathaniswa nezinkambiso zemfashini nokuchiza kwezokudla enizishilo? “Imali yenza umhlaba uzungeze” yifilosofi kaSathane futhi ivamile esintwini sonke, phakathi komphakathi wonke. Ningasho nithi yinkambiso ngoba seyifakwe kuwo wonke umuntu futhi seyakhele ezinhliziyweni zabo. Abantu baqala bengasemukeli lesi sisho bafika lapho sebesijwayela bese kuthi lapho behlangabezana nempilo yoqobo, kancane kancane basivume ngaphandle kwezwi lomlomo, bavume ukuthi sikhona futhi ekugcineni, basemukela ngokwabo ngokuphelele. Akuyona yini lena inqubo kaSathane onakalisa umuntu? Mhlawumbe abantu abasiqondi lesi sisho ngezinga elifanayo, kodwa bonke abantu banamazinga ahlukene okusiqonda nokusivuma lesi sisho ngenxa yalokho okwenzeke eduze kwabo noma lokho abadlule kukho mathupha, akunjalo? Akukhathaleki ukuthi umuntu unesipiliyoni esingakanani ngalesi sisho, ingabe yini umphumela ongemuhle esingaba nawo enhliziyweni yomuntu? Kukhona into evelayo ngesimo sobuntu sabantu abakulo mhlaba, omunye ngamunye kini. Lokhu kungachazwa kanjani? Kunguku khuleka emalini. Ingabe kunzima ukukukhipha lokhu enhliziyweni yomuntu? Kunzima kakhulu! Ingathi ukonakalisa umuntu kukaSathane kwenziwe ngesineke kakhulu! Ngakho-ke emuva kokuthi uSathane esesebenzise le nkambiso ukonakalisa abantu, ibonakaliswa kanjani kubona? Ingabe anizwa ukuthi anisoze nakwazi ukuphila kulo mhlaba ngaphandle kwanoma iyiphi imali, ukuthi ngisho usuku olulodwa lungenzeke nje? Isikhundla sabantu sincike ekutheni banemali engakanani ngokunjalo nokuhlonipheka kwabo. Imihlane yabampofu igobile ngenxa yehlazo, kodwa abanothile bajabulela isikhundla sabo esiphakeme. Bema baqonde futhi beziqhenya, bekhulumela phezulu futhi bephila ngokuqhosha. Ingabe lesi sisho nale nkambiso ilethani kubantu? Ingabe abantu abaningi abakuboni ukuthola imali njengento efanele noma iziphi izindleko? Abantu abaningi abanikeli yini ngesithunzi nobuqotho babo beshisekela imali eningi? Abantu abaningi kakhulu abalahlekelwa yini yithuba lokwenza umsebenzi wabo nokulandela uNkulunkulu ngenxa yemali? Akukhona yini ukulahlekelwa lokhu kubantu? (Yebo.) Akamubi yini uSathane ngokusebenzisa le ndlela kanye nalesi sisho ukonakalisa umuntu ngaleli zinga? Akulona yini iqhinga elinenzondo leli? Lapho uqhubeka kusukela ekuphikiseni lesi sisho esisematheni kuze kufike ngokugcina usemukele njengeqiniso, inhliziyo yakho iwela ngaphansi kwesandla sikaSathane ngokuphelele, ngakho-ke ungahlosile uzithola usuphila ngaso. Ingabe lesi sisho sikuthinte ngezinga elingakanani? Ungase uyazi indlela yeqiniso, ungase ulazi iqiniso, kodwa awunawo amandla okuphokophela ulifune. Ungase ulazi ngokucacile izwi likaNkulunkulu, kodwa awuzimisele ukukhokha inani, awuzimisele ukuhlupheka ukukhokha inani. Esikhundleni salokho, ukhetha ukunikela ngekusasa lakho nalokho okumiselwe ukumelana noNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu uthini, akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu wenzani, akukhathaleki noma ubona kangakanani ukuthi uthando lukaNkulunkulu ngawe lujulile futhi lukhulu, ungaphikelela ngenkani futhi ukhokhe inani ngalesi sisho. Lokhu kusho ukuthi lesi sisho sesilawula ukuziphatha kwakho nemicabanga yakho kakade, futhi ungakhetha ukuthi okudalelwe kulawulwe yilesi sisho kunokuthi usilahle. Abantu bayakwenza lokhu, balawulwa yilesi sisho futhi bakhohliswa yiso. Akuwona yini lona umphumela kaSathane onakalisa umuntu? Akuyona yini lena ifilosofi nesimo esikhohlakele sikaSathane sigxila enhliziyweni yakho? Uma ukwenza lokhu, ingabe uSathane akawufezanga yini umgomo wakhe? (Yebo.) Ingabe uyabona ukuthi uSathane usemonakalise kanjani umuntu ngale ndlela? Uyakuzwa? (Cha.) Awukubonanga noma ukuzwe. Ingabe uyabubona ububi bukaSathane lapha? USathane wonakalisa umuntu ngazo zonke izikhathi futhi kuzo zonke izindawo. USathane ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi umuntu azivikele kulokonakaliswa futhi wenza umuntu azizwe engenakuzisiza kukho. USathane ukwenza wemukele imicabango yakhe, imibono yakhe kanye nezinto ezimbi ezivela kuyena ezimweni lapho ungaqondile futhi lapho ungaboni ukuthi kwenzekani kuwe. Abantu bayazemukela lezi zinto futhi ngaphandle kokukhononda ngazo. Bayazilonda futhi bazibambe lezi zinto njenge gugu, bavumela lezi zinto zibakhohlise futhi zidlale ngabo, futhi yingale ndlela ukonakalisa komuntu kukaSathane kuya kujula kakhulu.

USathane usebenzisa lezi zindlela eziningi ezichaziwe ukonalakisa umuntu. Umuntu unolwazi nemibono yesayensi, umuntu uphila ngaphansi kwamandla esiko lendabuko futhi wonke umuntu uyindlalifa yesiko lendabuko. Umuntu ubophezelekile ukuqhubeka nesiko lendabuko alinikwe nguSathane kanye nokwenza ngokuhambisana nezinkambiso eziphathelene nabantu uSathane azinika isintu. Umuntu akanakuhlukana noSathane, esebenzisana nakho konke uSathane akwenzayo, emukela ububi, ukukhohlisa, ukuba nenzondo, nokuzithwala kwakhe. Emuva kokuba umuntu ebe nalezi zimo zikaSathane ingabe umuntu ujabulile noma unosizi ephila phakathi kwalesi sintu kanye nakulo mhlaba? (Unosizi.) Kungani ungasho lokho? (Ngoba umuntu ubophekile yilezi zinto futhi impilo yakhe iwumzabalazo obuhlungu.) Umuntu ufake izibuko futhi ubukeka ehlakaniphile kakhulu; kungaba ukuthi akamemezi nhlobo, uhlala ekhuluma ngobuciko futhi ekhuluma into enengqondo, futhi ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi usemnkantsha ubovu, kungase kube ukuthi usedlule ezintweni eziningi futhi usehlangene nokuningi kakhulu; angase akwazi ukukhuluma kabanzi ngezindaba ezinkulu nezincane futhi abe nesisekelo salokho akushoyo; futhi angaba nesethi ye mibono ukuhlola ubuqiniso nesizathu sezinto; futhi abantu bangabuka ukuziphatha kwakhe, ukubukeka kwakhe, babone ukuthi uziphatha kanjani futhi babone ubuqotho bakhe nesimilo sakhe futhi bangatholi phutha kuye. Abantu abanjalo bayaqikelela ikakhulukazi mayelana nezinkambiso eziphathelene nabantu futhi abacatshangwa ngokuthi bashiywe yisikhathi. Nakuba lo muntu engaba okhulile, akatholakali neze engemuva nezikhathi futhi ukatholakali emdala kakhulu ukuthi angafunda. Emehlweni, akekho ongathola amaphutha kuyena, kepha ngaphakathi wonakaliswe waphela nya uSathane. Emehlweni ayikho into engalungile, umnene, uphucukile, unolwazi kanye nobuqotho obuthile; unobuqotho futhi nezinto azaziyo zingaqhathaniswa nezinto abantu abasebasha abazaziyo. Kepha, mayelana nesimilo kanye nobuyena bakhe, lo muntu ungumfanekilso ophelele futhi ophilayo kaSathane, ufana ncamashi noSathane. Lokhu “isithelo” sokonakaliswa komuntu nguSathane. Lokhu engikushilo kunganiphatha kabi, kodwa kuyiqiniso. Ulwazi umuntu alufundayo, isayensi ayiqondayo, kanye nendlela ayikhethayo ukuhambisana nezinkambiso eziphathelene nabantu, ngaphandle kokukhetha, zingamathuluzi kaSathane okonakalisa. Lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Ngakho-ke, umuntu uphila esimweni esonakaliswe ngokuphelele nguSathane futhi umuntu akanandlela yokwazi ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu nokuthi iyini ingqikithi kaNkulunkulu. Yingoba emehlweni umuntu akakwazi ukuthola iphutha ngezindlela uSathane onakalisa ngazo umuntu; umuntu akakwazi ukubona ngokuziphatha komuntu ukuthi kukhona okushaya amanzi. Bonke abantu benza imisebenzi yabo ejwayelekile futhi baphila izimpilo ezijwayelekile; bafunda izincwadi namaphephandaba ngokujwayelekile, bayafunda futhi bakhulume ngokujwayelekile; abanye abantu sebefunde ngisho ukuba nokubukeka benobuqotho, ukuze bakwazi ukubingelela, babe nenhlonipho, babe nesizotha, babe wusizo kwabanye, babe nomusa, futhi bayagwema ukuphikisana nabanye ngezinto ezincane futhi bayagwema ukusizakala ngabanye. Kepha, isimo sabo esikhohlakele esinobusathane sigxile ekujuleni kwabo; le ngqikithi ayinakushintshwa ngokuthembela emizamweni yangaphandle. Umuntu akakwazi ukwazi ubungcwele bukaNkulunkulu ngenxa yalobu bukhona futhi nakuba ubukhona bobungcwele bukaNkulunkulu sebaziwa emphakathini, umuntu akabuthathi njengento esemqoka. Lokhu kungenxa yokuthi uSathane usefikile ukuzongena imizwa, amasu, imibono kanye nemicabango yomuntu ngokuphelele ngezindlela ezingafani. Lokungenwa nalokonakaliswa akukona okwesikhashana noma okuqabukela kwenzeka; kukhona yonke indawo futhi ngazo zonke izikhathi. Ngakho-ke, abantu abaningi asebekholwe kuNkulunkulu iminyaka emithathu noma emine—ngisho neminyaka emihlanu noma eyisithupha—basabambelele emicabangweni nemibono uSathane ayigxilise kubo engathi babambe okuyigugu. Ngoba umuntu usemukele izinto zemvelo kaSathane ezikhohlakele, ezinokuzithwala, futhi ezinenzondo, ngokungenakugwemeka ebudlelwaneni bomuntu nabanye abantu kuvame ukubakhona ukungqubuzana, kuvame izimpikiswano kanye nokungezwani, okudalwa yisimilo esiqhoshayo sikaSathane. Ukuba uSathane wayenike abantu izinto ezinhle—ngokwesibonelo, ukuba ubuConfusius nobuTao besiko lendabuko umuntu alemukela kwakuthathwa njenge zinto ezinhle—abantu abafanayo kufanele ngabe bayakwazi ukuzwana omunye nomunye emuva kokwemukela lezo zinto. Ngakho-ke kungani kunoqhekeko olukhulu phakathi kwabantu asebemukele izinto ezifanayo? Kungani kunjalo? Yingoba lezi zinto zivela kuSathane futhi uSathane udala ukwahlukana phakathi kwabantu. Izinto ezihlinzekwa nguSathane, akukhathaleki ukuthi zibukeka zinesizotha noma zizinkulu kangakanani emehlweni, ziletha kumuntu noma ziveza empilweni yomuntu ukuqhosha kuphela, kanye neze ngaphandle kokukhohlisa kwemvelo embi kaSathane. Akunjalo? Umuntu ongazifihla, abe nomnotho wolwazi, noma ukukhuliswa okuhle, angaba nobunzima ukufihla isimo sakhe esikhohlakele esinobusathane. Lokho kusho ukuthi, akukhathaleki ukuthi lo muntu wayengazifihla kanjani, uma ubucabanga ukuthi unjengosanti, noma bewucabanga ukuthi baphelelisiwe, noma ubucabanga ukuthi uyingelosi, akukhathaleki ukuthi ubucabanga ukuthi umsulwa kangakanani, ingabe injani impilo yakhe ngasese? Ingabe yini ingqikithi ongayibona ekuvezweni kwesimo sabo? Ngaphandle kokungabaza ungabona isimilo esikhohlakele sikaSathane. Umuntu angakusho lokho? (Yebo.) Ngokwesibonelo, asithi wazi umuntu oseduze kwenu obumcabanga njengomuntu olungile, mhlawumbe umuntu obumthanda kakhulu? Ngesiqu sakho samanje, ucabangani ngabo? Okokuqala, ubheka ukuthi lenhlobo yomuntu inabo noma cha ubuntu, ukuthi bathembekile, ukuthi banothando lweqiniso lwabantu, ukuthi amazwi nezenzo zabo ziyabasiza abanye. (Cha.) Lokho okubizwa ngomusa, uthando noma ukulunga okuvezwa lapha, kuyini ngempela? Konke kuyisimbozo, konke kungamanga. Lesi simbozo sangemuva kwezinto sinenhloso efihlakele embi: Ngeyokwenza lowo muntu ukuthi athandwe kakhulu futhi akhonzisiswe. Ingabe niyakubona lokhu ngokusobala? (Yebo.)

Ingabe izindlela uSathane azisebenzisayo ukonakalisa abantu zilethani esintwini? Ingabe kukhona yini okuhle ngazo? Okokuqala, ingabe umuntu angahlukanisa phakathi kokuhle nokubi? Uyabona, kulo mhlaba, noma ngabe umuntu othile oyisikhulu, noma iphephabhuku elithile, bazothi lokhu noma lokhuya kuhle noma kubi, ingabe kuyiqiniso lokho? Ingabe kuyikho lokho? Ingabe likhona iqiniso kukho? Ingabe lo mhlaba noma isintu kuhlola izinto ezinhle nezingezinhle ngokwezinga leqiniso? (Cha.) Kungani abantu bengenalo lelo khono? Abantu sebefunde ulwazi oluningi futhi bazi kakhulu ngesayensi, ingabe amakhono abo, akamakhulu ngokwenele? Kungani bengakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezinhle nezingezinhle? Kungani kunjalo? (Yingoba abantu abanalo iqiniso: isayensi nolwazi akulona iqiniso.) Konke uSathane akuletha esintwini ukukhohlakala nokonakalisa futhi akunalo iqiniso, ukuphila, kanye nendlela. Ngobubi nokonakala uSathane akuletha kumuntu, ungathi uSathane unothando? Ungasho ukuthi umuntu unothando? Abanye abantu bangathi: “Unephutha, baningi abantu emhlabeni abasiza abampofu noma abantu abangenamakhaya. Ingabe akubona abantu abalungile labo? Kukhona futhi izinhlangano ezisiza abantu ezenza imisebenzi emihle, wonke umsebenzi eziwenzayo ingabe akuwona owokusiza?” Ngakho sithini ngalokho? USathane usebenzisa izindlela nemibono ehlukene ukonakalisa umuntu; Ingabe lokonakaliswa komuntu umqondo ongaqondakali? Cha, awukona okungaqondakali. USathane futhi wenza izinto ezingokoqobo, futhi uphakamisa umbono noma okucatshangwayo kulo mhlaba nasemphakathini. Kuzo zonke izinhlanga zamakhosi nezinkathi uphakamisa umbono futhi agxilise imicabango ethile kubantu. Le micabango nale mibono kancane kancane iyagxila ezinhliziyweni zabantu, bese abantu beyaqala ukuphila ngale mibono nemicabango. Lapho sebephila ngalezi zinto, ingabe ababi uSathane bengahlosile? Ingabe abantu bamunye noSathane? Lapho abantu sebemunye noSathane, ingabe siyini isimo sengqondo yabo ngoNkulunkulu ekugcineni? Ingabe akusona isimo sengqondo esifanayo nalesi uSathane anaso ngoNkulunkulu? Akekho olokothayo ukuvuma lokhu, akunjalo? Kuyesabisa kakhulu! Kungani ngithi isimilo sikaSathane sikhohlakele? Lokhu kunqunywe futhi kwahlaziywa kususelwa kulokho uSathane akwenzile nezinto uSathane azivezile; akuyona into engafanele ukuthi uSathane ukhohlakele. Uma bengithe nje uSathane ukhohlakele, ingabe benizocabangani? Benizocabanga ukuthi, “Ngokusobala, uSathane imbi.” Ngakho ngizokubuza: “Ingabe iyiphi ingxenye kaSathane embi? Uma uthi: Ukumelana noNkulunkulu kukaSathane kukhohlakele,” uzobe ungakakhulumi ngokucacile. Manje siyisho kanje imininingwane; ingabe ninakho ukuqonda ngokuthize okuqukethwe ubukhona bokukhohlakala kukaSathane? (Yebo.) Manje njengoba senibe nakho lokhu ukuqonda isimilo esikhohlakele sikaSathane, ingabe kungakanani enikuqondayo ngani? Ingabe lezi zinto zixhumene? (Yebo.) Ingabe lokhu kuxhumana kuniphatha kabi? (Cha.) Kuwusizo kangakanani? (Kuwusizo olukhulu kakhulu!) Asikhulume ngemininingwane; Ngeke ngiwezwe amazwi adidayo. Ingabe lokhu “okukhulu kakhulu” kuchaza ukuthini? (Siyazazi izinto uNkulunkulu azizondayo, iziphi izinto ezimelana noNkulunkulu; izinhliziyo zethu zinokucaciseleka okuncane ngalezi zinto.) Uma ngixoxa ngobukhona bobungcwele bukaNkulunkulu, ingabe kunesidingo ukuthi ngixoxe ngobukhona obukhohlakele bukaSathane, ingabe yini umbono wenu? (Yebo, kuyadingeka.) Kungani? (Ukukhohlakala kukaSathane kwenza ubungcwele bukaNkulunkulu bugqame.) Ingabe kunjalo? Lokhu kulungile ngasengxenye ngoba ngaphandle kokukhohlakala kukaSathane, abantu ngeke bazi ngobungcwele bukaNkulunkulu; lokhu kulungile. Kepha, uma nithi ubungcwele bukaNkulunkulu bukhona kuphela ngenxa yokuqhathaniswa nokukhohlakala kukaSathane, ingabe kulungile lokhu? Lo mbono uyiphutha. Ubungcwele bukaNkulunkulu buyingqikithi yemvelo kaNkulunkulu; nakuba uNkulunkulu ebuveza ngezenzo Zakhe, konke lokhu kusengukuvezwa ngokuyimvelo kwengqikithi kaNkulunkulu futhi buyingqikithi kaNkulunkulu yemvelo; bekulokhu kukhona njalo futhi buwumgogodla kuNkulunkulu uqobo Lwakhe, kodwa umuntu akabuboni. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu uphila phakathi kwesimo esonakele sikaSathane nangaphansi kwethonya likaSathane, futhi akazi ngobungcwele, ingasaphathwa eyokuthile okuqukethwe ubungcwele bukaNkulunkulu. Ngakho kudingekile yini ukuthi sixoxe kuqala ngengqikithi embi kaSathane? (Yebo, kunjalo.) Abanye abantu bangaveza ukungabaza njengokuthi, “Uxoxa ngoNkulunkulu uqobo Lwakhe, kungani uhlale ukhuluma ngokuthi uSathane ubonakalisa kanjani abantu nokuthi imvelo kaSathane ikhohlakele kanjani?” Manje senikuyekile lokhu kungabaza, angithi? Uma abantu bekwazi ukuhlukanisa ububi bukaSathane futhi uma benencazelo yakho eqondile, lapho abantu bebona okuthile okuqukethwe nokubonakaliswa kokukhohlakala, umthombo kanye nobukhona bokukhohlakala—lapho kukhulunywa ngobungcwele bukaNkulunkulu manje—abantu sebezoqonda ngokucacile noma babubone ngokucacile njengobungcwele bukaNkulunkulu, njengobungcwele bangempela. Uma Ngingakhulumi ngokukhohlakala kukaSathane, abanye abantu ngephutha bazokholwa ukuthi into ethile abantu abayenzayo emphakathini naphakathi kwabantu—noma okuthile kulo mhlaba—kungahlangana nobungcwele. Lo mbono awulona yini iphutha? (Yebo.)

Ngakho ngixoxile ngobukhona bukaSathane. Ingabe uhlobo luni lokuqonda enikutholile ngobungcwele bukaNkulunkulu ngalokho enidlule kukho eminyakeni esanda kudlula, kusukela ekuboneni izwi likaNkulunkulu nokuzwa umsebenzi Wakhe? Qhubeka futhi ukhulume ngakho. Awudingi ukusebenzisa amazwi azwakala kahle ezindlebeni, khuluma nje ususela kulokho odlule kukhona, ingabe ubungcwele bukaNkulunkulu uthando Lwakhe nje? Ingabe kumane kuwuthando lukaNkulunkulu esiluchaza njengobungcwele? Lokho kungabe kunhlangothinye kakhulu, akunjalo? Ngaphandle kothando lukaNkulunkulu, ingabe kukhona ezinye izingxenye zengqikithi kaNkulunkulu enizibonile? (Yebo. (UNkulunkulu uyayizonda imikhosi namaholide, namasiko, kanye nezinkolelo-ze; nalokhu ubungcwele bukaNkulunkulu.) UNkulunkulu ungcwele ngakho-ke uzonda izinto, ingabe kuchaza lokho? Emsukeni wabo, buyini ubungcwele bukaNkulunkulu? Ubungcwele bukaNkulunkulu abunako okusemqoka obukuqukethe, kuphela nje ukuthi uzonda izinto? Ezingqondweni zenu nicabanga ukuthi, “Ngoba uNkulunkulu uzonda lezi zinto ezimbi, ngakho-ke umuntu angathi uNkulunkulu ungcwele”? Akukhona yini lokhu ukuqagela? Akulona yini uhlobo lokucabanga nokwahlulela? Kungabe yini into engavumelekile kunazo zonke uma kuza ekuqondeni ubukhona bukaNkulunkulu? Kulapho sishiya iqiniso ngemuva, sikhuluma ngezimfundiso Lokhu yinto engavumelekile kakhulu ongayenza. Ingabe kukhona okunye? (Ukuqagela nomcabango obunjwe yinhliziyo.) Lezi izinto ezingavumelekile kakhulu. Kungani ukuqagela nokucabanga okubunjwe yinhliziyo kungelona usizo? Ingabe izinto oziqagelayo nezinto ozibumba ngenhliziyo izinto ongazibona ngempela? (Cha.) Ingabe ziwubukhona bangempela bukaNkulunkulu? (Cha.) Ingabe yini enye engavumelekile kakhulu? Ingabe akuvumelekile kakhulu ukubala amagama azwakala kahle ukuchaza ingqikithi kaNkulunkulu? (Yebo.) Akukhona yini lokhu ukugabisa nokungabi nangqondo? Ukwehlulela nokuqagela akunangqondo, njengokukhetha amagama azwakala kahle nje. Ukudumisa okungasho lutho nakho akunangqondo, akunjalo? Ingabe uNkulunkulu uyathanda ukulalela abantu bekhuluma lolu hlobo lwembudane? (Cha, akunjalo.) Uzizwa engakhululekile uma elizwa! UNkulunkulu uyahola futhi asindise iqembu labantu, futhi emuva kokuthi leli qembu labantu selizwile amazwi Akhe abaqondi neze ukuthi Uchaza ukuthini. Umuntu angabuza: “Ingabe uNkulunkulu ulungile?” futhi bona bangaphendula, “Ulungile!” “Ingabe ulunge kanjani?” “Ulunge kahle kakhulu!” “Ingabe uNkulunkulu uyamthanda umuntu?” “Yebo!” “Kangakanani? Ungakuchaza yini?” “Kakhulu kakhulu! Lujulile kunolwandle, luphakeme kunesibhakabhaka!” Ingabe akuyona imbudane lena? Ingabe le mbudane ayifani nalokhu enisanda kukusho ngokuthi, “UNkulunkulu uzonda isimo sikaSathane esikhohlakele, ngakho-ke uNkulunkulu ungcwele”? (Yebo.) Akuyona yini imbudane lokhu enisanda kukusho? Ingabe buvelaphi ubuningi bezinto eziyimbudane ezishiwoyo? (KuSathane.) Izinto eziyimbudane zivela ikakhulukazi ekubeni nokunganaki nokungahloniphi uNkulunkulu kwabantu. Ingabe singasho kanjalo? Beningenako ukuqonda kepha namanje nikhulume imbudane, akukhona ukunganaki lokho? Ingabe akukhona ukungahloniphi uNkulunkulu? Ufundile ulwazi oluncane, waqonda ukucabanga okuncane kanye nokusebenzisa umqondo okuncane, enikusebenzisile, futhi, ngaphezu kwalokho, nikwenze nimazi uNkulunkulu. Ingabe uNkulunkulu akakhululekile uma ezwa lokho? Ningamazi kanjani uNkulunkulu nisebenzisa lezi zindlela? Lokho akuzwakali yini kabi? Ngakho-ke, uma kufika olwazini lukaNkulunkulu, kufanele ucophelele kakhulu; lapho umazi uNkulunkulu, khuluma lokho kuphela. Khuluma ngokuthembeka nangokoqobo futhi ungahlobisi amazwi akho ngokuncoma okuyinjwayelo futhi ungasebenzisi ukuthopha; uNkulunkulu akakudingi futhi lenhlobo yento ivela kuSathane. Isimo sikaSathane siyaqhosha futhi uSathane uyathanda ukuthoshwa nokuzwa amazwi amnandi. USathane angathokoza futhi ajabule uma abantu benza uhla lwawo wonke amazwi amnandi abawafundile bese besebenzisa lawa mazwi kuSathane. Kodwa uNkulunkulu akakudingi lokhu; uNkulunkulu akakudingi ukudunyiswa noma ukuthoshwa futhi Yena akadingi ukuthi abantu bakhulume imbudane futhi bamdumise ngokumpumpuzela. UNkulunkulu uyazonda futhi ngeke ngisho alalele ukudunyiswa nokuthoshwa okungahambelani neqiniso. Ngakho uma abanye abantu bedumisa uNkulunkulu ngobubumpumputhe futhi lokho abakushoyo kungahambisani nalokho okusezinhliziyweni zabo futhi uma benza izifungo ngobumpumputhe kuNkulunkulu futhi bathandaze ngokunganaki Kuye, uNkulunkulu akalaleli nhlobo. Kufanele uqikelele okushoyo. Uma into ungayazi, vele usho njalo; uma into uyazi, yibeke ngendlela yoqobo. Manje, mayelana nokuqukethwe ngempela ubungcwele bukaNkulunkulu, ingabe unakho ukuqonda okuqondile ngakho? (Ngithe lapho ngiveza ukuhlubuka, lapho nginezono, ngithole ukwahlulela solnokusola kukaNkulunkulu, futhi kulokho ngibone ubungcwele bukaNkulunkulu. Futhi lapho ngihlangana nezimo ebezingahambisani nalokho engangikulindele, ngathandaza ngalezi zinto futhi ngafuna izinhloso zikaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wangikhanyisela futhi wangihola ngamazwi Akhe, ngabona ubungcwele bukaNkulunkulu Lokhu kuvela kohlangene nakho, angithi? (Ngibonile kulokho uNkulunkulu akushilo ukuthi umuntu wonakaliswa futhi ulinyazwa nguSathane kanje. Nokho, uNkulunkulu unikele konke ukusisindisa futhi kulokhu ngibona ubungcwele bukaNkulunkulu.) Lena indlela eneqiniso yokukhuluma futhi ulwazi lwangempela. Ingabe kukhona eminye imibono ehlukile ngalokhu? (Angazi noma ukuqonda kwami kuyikho noma cha. Ngibona ububi bukaSathane ezintweni azisho ekuyengeni u-Eva ukuthi one nasekulingeni iNkosi uJesu. Emazwini uNkulunkulu owatshela ngawo u-Adamu no-Eva lokho ababengakudla nalokho ababengafanele ukukudla, ngibona ukuthi amazwi kaNkulunkulu aqondile futhi ahlanzekile, nokuthi athembekile; kulokhu ngibona ubungcwele bukaNkulunkulu. Kulokho enikuzwile kulaba bantu bekusho, amazwi kabani eningathi Amen kuwo kakhulu? Yingxoxo kabani ebisondelene kakhulu nesihloko sengxoxo yethu yanamhlanje, ekabani ebinamaqiniso kakhulu? Beyinjani ingxoxo kadade ogcinile? (Beyiyinhle.) Uthi Amen kulokho akushilo, ingabe yini ayishilo ebishaya emhlolweni? (Emazwini udade aqeda ukuwakhuluma, ngizwe ukuthi izwi likaNkulunkulu liqondile futhi licace kakhulu, alifani nhlobo namazwi kaSathane azombezayo. Ngibone ubungcwele bukaNkulunkulu kulokhu.) Lokhu yingxenye yakho. Bekukuhle? (Yebo.) Kuhle kakhulu. Ngiyabona ukuthi nizuze okuthile kulezingxoxo ezimbili zamuva, kodwa kufanele niqhubeke nisebenze kanzima. Isizathu sokuthi nisebenze kanzima yingoba ukuqonda ubukhona bukaNkulunkulu kuyisifundo esibaluleke kakhulu; akuyona into umuntu ayiqonda ngobusuku obubodwa nje noma angayisho ngamazwi ambalwa.

Yonke ingxenye yesimo sabantu esonakalisiwe esinobusathane, ulwazi, ifilosofi, imicabango nemibono yabantu, kanye nokuphathelene nomuntu siqu kuyabakhinyabeza kakhulu ekutheni bazi ingqikithi kaNkulunkulu; ngakho uma nizwa lezi zihloko, ezinye izihloko zingaba ngale lwalokho eningafinyelela kukhona, ezinye izihloko kungenzeka ningaziqondi, kanti ezinye izihloko ungangakwazi ngempela ukuzihlanganisa neqiniso. Nakuba kunjalo, Ngizwile ngokuqonda kwenu ubungcwele bukaNkulunkulu futhi Ngiyazi ukuthi ezinhliziyweni zenu seniyaqala ukuvuma lokho Mina engikushilo futhi ngaxoxa ngakho mayelana nobungcwele bukaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ezinhliziyweni zenu isifiso senu ukuqonda ubukhona bobungcwele bukaNkulunkulu siyaqala ukukhula. Kodwa okungenza ngijabule nakakhulu ukuthi abanye benu sebekwazi ukusebenzisa amagama alula kakhulu ukuchaza ulwazi lwenu ngobungcwele bukaNkulunkulu. Nakuba lokhu kuyinto elula ukuyisho futhi ngishilo ngaphambili, ezinhliziyweni zeningi lenu lokhu nisazokwemukela noma akukanithinti. Noma kunjalo, abanye benu bawemukele kahle lamazwi futhi lokhu kuhle impela futhi kuyisiqalo esihle kakhulu. Ngiyethemba ukuthi ezihlokweni enicabanga ukuthi zibalulekile—noma ezihlokweni eningafinyeleli kuzo—nizoqhubeka nokuzindla, nixoxe kakhulu impela. Kulezo zindaba eningafinyeleli kuzona kuzobakhona umuntu ozoniqondisa. Uma uba sezingxoxweni mayelana nalezo zingxenye enifinyelela kuzona manje, uMoya oNgcwele uzokwenza umsebenzi Wakhe futhi nizofika ekuqondeni okukhulu. Ukuqonda ingqikithi kaNkulunkulu nokwazi ingqikithi kaNkulunkulu kubaluleke kakhulu ekungeneni kwabantu ekuphileni. Ngithemba ukuthi ngeke nikuzibe lokhu noma nikubone njengomdlalo, ngoba ukwazi uNkulunkulu kuyisisekelo sokholo lomuntu nesikhiye ekufuneni komuntu iqiniso nokuthola insindiso. Uma abantu bekholwa kuNkulunkulu kepha bengamazi, uma bephila kuphela phakathi kwamagama nezimfundiso ezithile, ngeke kwenzeke ukuba bathole insindiso noma ngabe benza futhi baphila ngokuhambisana nomqondo weqiniso okha phezulu. Okungukuthi, uma ukholwa kuNkulunkulu kodwa ungamazi, khona-ke ukholo lwakho alunamsebenzi futhi aluphethe lutho oluwuqobo. Niyezwa, angithi? (Yebo, siyezwa.) Ingxoxo yethu izophela lapha namhlanje. (Sibonga uNkulunkulu!)

UMasingana 4, 2014

Okwedlule:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV

Okulandelayo:UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI

Okuqukethwe Okuhlobene