I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 43

Anginikhumbuzanga? Ningesabi; anizange nje ningilalele, bantu abangacabangi! Ngabe niyokwazi nini ukuqonda inhliziyo Yami? Nsuku zonke kunokukhanyiselwa okusha, nsuku zonke kunokukhanya okusha. Kukangaki nizibambela khona? Angikaze nginitshele Ngokwami? Anikenzi lutho njengezinambuzane ezinyakaza kuphela lapho zihlokozwa, kodwa anikwazi ukuzisukumela nina ukuze nibambisane Nami, nikhombise ukucabangela umthwalo Wami. Ngingathanda ukubona ukumamatheka kwenu nonke okunokuphila nokuthandekayo, ukubona isimo samadodana Ami esinokukhuthala nokuphila, kodwa angikwazi. Kunalokho, nibuthakathaka emakhanda, ninobuthutha, niyiziphukuphuku. Kufanele nisukumele ukufuna. Funani ngesibindi! Vulani nje izinhliziyo zenu bese ningivumela ngiphile phakathi kini. Qaphelani futhi nibheke! Abanye abantu ebandleni bangabakhohlisi futhi kufanele nihlale nigcizelela la mazwi, ukuze izimpilo zenu zingaphazamiseki noma zehlelwe ukulahlekelwa okuthile. Qiniseka, uma nje unesibindi sokuma futhi ungikhulumele, ngiyothwala umthwalo wakho konke futhi ngikuphe amandla! Uma nje wanelisa inhliziyo Yami, ngiyohlala ngikukhombisa ukumamatheka nentando Yami. Uma nje unomgogodla oqinile futhi uphila isimo somntwana wesilisa, ngiyokusekela futhi ngikubeke esikhundleni esibalulekile. Lapho uza phambi Kwami, sondela Kimi nje. Ungesabi uma ungakwazi ukukhuluma. Uma nje unenhliziyo efunayo, ngiyokunika amazwi. Angidingi amazwi ezwakala kamnandi noma ukuncoma kwakho; ngiyaluzonda kunakho konke lolu hlobo lwento. Angilujabuleli kunakho konke lolo hlobo lomuntu. Lunjengocezwana esweni Lami noma iva enyameni Yami okufanele likhishwe. Kungenjalo amadodana Ami awakwazi ukungiphathela amandla futhi ngiyoba ngaphansi kokulawulwa okucindezelayo. Kungani ngizile? Kungenxa yokusekela nokukhuthaza amadodana Ami, ukuze izinsuku zawo ebekezelela ukucindezelwa, ukuqinelwa, unya, nokuhlukunyezwa kuyophela phakade!

Qina. Ngiyohlala ngihamba nawe, ngihlala nawe, ngikhuluma nawe futhi ngenza nawe. Ungesabi. Ungangabazi ukukhuluma. Nihlala ninemizwelo, ninovalo futhi nesaba. Labo abangenalusizo ekwakhiweni kwebandla kufanele basuswe. Lokhu kuhlanganisa labo ebandleni izimo zabo ezingalungile nalabo abangakwazi ukwenza ngokuhambisana namazwi Ami, ingasakhulunywa ekanyoko noyihlo abangakholwa. Angizifuni lezo zinto. Kufanele ziqedwe, futhi akufanele kusale muntu. Thukulula nje izibopho ezandleni nasezinyaweni Zakho. Uma nje usahlola izinhloso zakho futhi zingaxhumene nokuzuza nokulahlekelwa, noma udumo nomcebo, noma ubudlelwane bakho, khona-ke ngiyokuphelezela, ngikukhombise izinto futhi ngikunike ukuqondiswa okucacile ngazo zonke izikhathi.

Madodana! Kufanele ngithini? Nakuba ngisho lezi zinto, anikayicabangeli inhliziyo Yami futhi nisenovalo kakhulu. Nesabani? Kungani nisaboshwe yimithetho nezimiselo? Nginikhululile, kodwa anikabi nayo inkululeko. Kungani lokhu? Khuluma Nami ngokwengeziwe futhi ngiyokutshela. Ungangivivinyi. Ngingokoqobo. Anginakho ukuzenzisa, futhi konke kungokoqobo! Engikushoyo kuyiqiniso futhi angijiki ezwini Lami.

Okwedlule:Isahluko 42

Okulandelayo:Isahluko 44

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 21

  Umuntu uwela ekukhanyeni Kwami, abambelele ngenxa yensindiso Yami. Ngenkathi ngiletha insindiso emhlabeni jikelele, umuntu ubezama ukuthola izindlela …

 • Isahluko 12

  Uma unyazi lushaya luqhamuka ngaseMpumalanga—okuyisona sikhathi futhi engiqala ngaso ukukhuluma—ngalo mzuzu unyazi luyeza, kukhanye izulu nomhlaba, be…

 • Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso

  Namhlanje, njengoba nifuna ukuthanda nokwazi uNkulunkulu, kolunye uhlangothi, kufanele nibekezelele ubunzima kanye nokucwengwa, futhi kolunye, kumele …

 • Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho

  Ngokubuka ukwenza kanye nezenzo zenu ezimpilweni zenu, nonke nidinga ingxenye yamazwi nsuku zonke yokunihlinzeka nokunivuselela kabusha, ngoba nintula…