Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Labo Abangafundi Futhi Abangazi Lutho Abazona Yini Izilwane?

Iyiphi indlela efanele kunazo zonke yokufuna endleleni yanamuhla? Hlobo lonu lomuntu okufanele uzibone uyilo ekufuneni kwakho? Kufanele wazi indlela yokusingatha yonke into ekwehlelayo manje, kungaba izilingo noma ukuhlupheka, ukusola okunonya noma iziqalekiso—kufanele ucabangisise ngakho konke lokhu. Kungani ngisho lokhu? Kungoba ngemva kwakho konke, okukwehlelayo manje kuyisilingo esisodwa sesikhashana esiza ngemva kwesinye. Mhlawumbe asiyona inkinga enkulu kuwe manje ngakho umane uvumele izinto zingami, ungakubheki njengomcebo oyigugu wokufuna kwakho intuthuko. Ubudedengu kakhulu! Empeleni uthatha lo mcebo oyigugu njengamafu antanta phambi kwamehlo akho, awuzibheki njengezibalulekile lezi zikhawu zamagalelo anamandla, ezingabukeki zinzima ngaleyo ndlela kuwe. Umane ubukisise buthule futhi awukufaki enhliziyweni, kodwa uzibheka njengezihlale zingqimuza odongeni. Uyazidla kakhulu! Uwabukela phansi amagalelo omunye, ukuhlasela okunamandla okuza ngemva kokunye, ngezinye izikhathi uze umomotheke ngasese, ubonise ukungabi nandaba. Lokhu kungenxa yokuthi awukaze ucabange ngokuthi kungani uhlale uhlushwa yilolu hlobo “lweshwa.” Kungenzeka yini ukuthi angibacabangeli abanye abantu? Ingabe ngimane ngikunakile? Nakuba ukucabanga kwakho kungekukhulu njengoba ngikuchazile, lobo buntu “obuzolile” buliveze ngokucacile ingaphakathi lakho. Asikho isidingo sokusho lokhu, okufihleke ekujuleni kwenhliziyweni yakho imicabango emibi, ukuququdwa usizi okungapheli okunzima ngabanye ukuthi bakubone. Kungenxa yokuthi uhlushwe yilolu hlobo lwezilingo waze waba nomuzwa wokuthi ubulungiswa abukho, ngakho wenza izinto ezihlukumezayo ngale ndlela. Unomuzwa wokuthi umhlaba awuthokomele ngenxa yalezi zilingo, ngenxa yalokho ugcwele usizi. Awuwaboni amagalelo alandelanayo neziyalo ezilandelanayo njengesivikelo esingcono, kodwa ukubheka njengezinto ezingenangqondo ezikuchukuluzayo ezivela eZulwini noma isijeziso esikufanele. Awunaki! Uchithe isikhathi esiningi kakhulu esebumnyameni, futhi ubona zonke izikhathi zezivivinyo ezinhle nesiyalo njengokuhlaselwa yisitha. Awukwazi ukuvumelana nezimo zendawo, ngaphezu kwalokho, awukwazi ukushintsha. Lokhu kungenxa yokuthi awuzimisele ukuzuza lutho ekusoleni okuza kulandelana okubheka njengokulunya. Awufuni noma ucingisise, futhi uyiyekile intando yeZulu—nomaphi lapho uphelela khona kulapho ukhona. Ukusola okubona kulunya akukaze nhlobo kuyishintshe inhlizyo yakho, futhi akukaze kube senhliziyweni yakho. Kunalokho, kumane kwayilimaza. Lokhu “kusola okulunya” ukubheke njengesitha kuphela kulokhu kuphila kodwa awuzuzanga lutho. Uzidla kakhulu! Awukholwa nakancane ukuthi uyisisulu salezi zilingo ngenxa yokuthi uyisikhohlakali esikhulu, kunalokho, ukholelwa ukuthi unamabhadi kakhulu, uhlale uthi ngikunakile. Kuze kube manje, kungakanani ukuqonda empeleni onakho ngalokho engikushoyo nengikwenzayo? Ungacabangi ukuthi uzalwe uhlakaniphile, umane nje uyisijumpu esincane ezulwini futhi esikhulu emhlabeni. Awuhlakaniphile kunabanye abantu, futhi kungashiwo ukuthi uyisiphukuphuku kakhudlwana kunabanye abantu abanomqondo emhlabeni ngoba uzibona uphakeme; awukaze uzibheke njengomuntu omncane. Kubonakala sengathi uzibona ngokucacile zonke izinto engizenzayo. Iqiniso liwukuthi awuyena umuntu ohluzekile. Lokhu kungenxa yokuthi awunalo ulwazi ngalokhu engizokwenza, futhi wazi okuncane ngalokho engikwenza manje. Yingakho ngithi ngeke uqhathaniswe nomlimi omnkantsh’ubomvu ongakuqondi ukuphila komuntu kodwa oncike esibusisweni esivela eZulwini ukuze alime. Awukubheki njengokubalulekile ukuphila kwakho futhi awazi ngisho nangedumela, futhi kuncane okwaziyo ngawe. “Unamandla amakhulu futhi uphakeme”! Ngikhathazekile ngokuthi abafana noma izintombi ezinhle njengani zizokwazi kanjani ukumelana nokuhlasela okukhulu, izivunguvungu namagagasi amakhulu? Labo bafana abazithandela ukudlala abanandaba nohlobo lwendawo abakuyo njengamanje. Kubonakala kuyindaba encane—abanandaba nalezi zinto. Banombono ofanele futhi abazibheki njengabaphansi. Kunalokho, bahambe benyonyoba “ezindaweni” bechiphatheka. Laba “bantu” abangafundi futhi abangazi lutho, abazi nakwazi ukuthi kungani ngisho lezi zinto kubo. Bazazi kancane ngeso elibi, futhi ngemva kwalokho izindlela zabo ezimbi azishintshi. Ngemva kokusuka Kimi bayaqhubeka bedunguza ezweni beziqhenya futhi bekhohlisa. Ukubukeka kobuso bakho kushintsha ngokushesha okukhulu—usangikhohlisa ngale ndlela. Uzifaka engozini! Futhi lezo zintombi ezinhle ngempela ziyihlaya. Zizwa amazwi Ami aphuthumayo, zibona indawo ezikuyo, bese zihluleka ukuzibamba zikhale izinyembezi; zitshekisa imizimba yazo njengokungathi zizama ukuyenga. Kuyanyanyisa! Owesifazane ubona isiqu sakhe alale embhedeni futhi ahlale khona, akhale into engapheli, njengokungathi useyacinana. Kula mazwi ubona ukungavuthwa nokuba phansi kwakhe, ngemva kwalokho agcwale imibono engemihle. Uyagqoloza angacwayizi, futhi akukho ukukhanya emehlweni akhe; akakhonondi, futhi akangizondi—unombono ongemuhle ngezinga lokuthi akanyakazi. Akafundi futhi akazi lutho. Ngemva kokuhamba Kimi uphinde adlale, futhi lolo “hleko njengezinsimbi zesiliva” lufana nje “nendlovukazi yensimbi yesiliva.” Kokubili kubuthaka khulu futhi kuntula kakhulu ukuzizwela! Nonke, izimpahla ezilimele phakathi kwesintu—nintula kakhulu ebuntwini! Anikwazi ukuzithanda nokuzivikela, anisiqondi isizathu, aniyifuni indlela yeqiniso noma nithande ukukhanya kwangempela, futhi ikakhulu anikwazi ukuzibheka njengabayigugu. Niqhubeke isikhathi eside nichilizela ngemuva kwezingqondo zenu amazwi emfundiso yaMi futhi nize nawasebenzisela ukuzithokozisa ngesikhathi senu sokuphumula. Benilokhu niwasebenzisa “njengentelezi.” Lapho uSathane ekusola, kumele uthandaze kancane. Lapho unombono ongemuhle, uyalala, futhi lapho ujabule ugijima sengathi uyahlanya. Lapho ngikuthethisa, unqekuzisa ikhanda ukhothame, kodwa lapho ungishiya uhleka uze ubhuquze phansi. Phakathi kwabantu uhlale ungophakeme futhi awukaze uzicabange kunguwena oqhosha kakhulu. Uhlale uphakeme futhi unamandla, uzidla kakhulu futhi unenkani exakile. Uhlobo olunjalo “lomfana,” “lwentombazane,” “lwensizwa,” noma “lwentombi,” olungafuni noma olungazi lutho lungawaphatha kanjani amazwi Ami njengayigugu? Ngizophinde ngikubuze—ufundeni emazwini Ami nasemsebenzini Wami kuso sonke lesi sikhathi? Amacebo enu awukuhlakanipha? Inyama yenu iyinkimbinkimbi kakhulu? Ningibheka njengongelutho? Ngizonitshela ngingafihli, lo msebenzi Wami omkhulu usunenze manje naba nesibindi, okwakuvame ukuba ingxenye yegundwane, naba bakhulu. Ukungisaba kwenu kuncipha ngosuku ngoba nginomusa omkhulu. Angikaze ngisebenzise izindlela ezinodlame ukuze ngijezise inyama yenu. Mhlawumbe ngendlela enikubona ngayo, ngimane ngikhuluma ngokhahlo, kodwa izikhathi eziningi ngiyamomotheka kini futhi kukancane nginigxeka nibhekile. Futhi kubaluleke nakakhulu ngoba ngihlale ngicabanga ngamaphutha enu ukuthi anenze nangiphathisa okwendlela inyoka ephatha ngayo umlimi onomusa. Ngilazisa ngempela ikhono lesintu lokuhlolisisa ngokucophelela abanye—liyamangalisa ngempela, lihle kakhulu! Ngizokutshela iqiniso. Ukuthi unenhliziyo ehloniphayo noma cha, namuhla akubalulekile. Angithukile noma ngikhathazeke, kodwa ngizokutshela nokuthi wena “sihlakaniphi” esingafundi nesingazi lutho ekugcineni uzoqothulwa kukho kanye ukuhlakanipha kwakho nokuzibona uhlakaniphile. Kuzoba nguwe ohluphekayo, futhi kuzoba nguwe osolwayo. Ngeke ngibe yisiphukuphuku ngaleyo ndlela ukuba ngingaqhubeka ngikuphelezela uye esihogweni futhi uqhubeke uhlupheka, ngoba mina nawe asilona uhlobo olufanayo. Ungakhohlwa ukuthi uyindalo engayiqalekisa, eyafundiswa futhi yasindiswa Yimi. Ayikho into engiyilangazelelayo. Akunandaba ukuthi ngisebenza nini, akekho umuntu, izehlakalo, noma izinto okungangikhohlisa. Kungashiwo ukuthi umbono Wami nendlela engibheka ngayo isintu bekulokhu kufana. Awukho umusa enginawo kini ngoba niyisihlanganiso ekuqondiseni Kwami; nakanjani awunawo amandla amakhulu okudlula enye into. Ngiyakweluleka ukuthi uhlale ukhumbula ukuthi uyindalo nje kuphela! Nakuba uhlala Nami, kufanele uyazi indawo yakho ungaziboni uphakeme kakhulu. Ngisho noma ngingakugxeki noma ngisebenzelane nawe, ngiyamomotheka kuwe, lokhu akufakazeli ukuthi Mina nawe siwuhlobo olufanayo. Kufanele wazi ukuthi ufuna iqiniso, wena ngokwakho awulona iqiniso! Kufanele ushintshe ngokuvumelana namazwi Ami nganoma isiphi isikhathi—ngeke ukubalekele lokhu. Ngikweluleka ukuba ufunde okuthile ngesikhathi usekulezi zikhathi ezimangalisayo, lisekhona leli thuba eliyivela kancane, ungazami ukungikhohlisa. Akudingeki ukuba ungiphambe ngobuqili. Ukungifuna kwakho akukho konke ngenxa Yami—kodwa kungenxa yakho!

Okwedlule:Bayini Abantu Ngokwemvelo Yabo Nokufaneleka Kwabo

Okulandelayo:Abantu Abakhethiwe eShayina Abakwazi Ukumela Noma Yisiphi Isizwe sakwa-Israyeli

Ungase Uthande Nalezi