Uma Amaqabunga Awile Ebuyela Ezimpandeni Zawo, Uzozisola Ngabo Bonke Ububi Obenzile

Kufanele ukuthi niwubonile umsebenzi engiwenzile phakathi kwenu, nina uqobo niwezwile amazwi engiwakhulumile, futhi niyayazi indlela enginibuka ngayo, ngakho kufanele nazi ukuthi kungani ngenza lo msebenzi kinina. Ngizonitshela iqiniso—aniyilutho ngaphandle kwamathuluzi omsebenzi Wami wokunqoba kulezi zinsuku zokugcina; niyizisetshenziswa zokukhulisa umsebenzi Wami phakathi kwezizwe Zabezizwe. Ngikhuluma ngobubi benu, ukungcola kwenu, inkani yenu kanye nokuphambuka kwenu ukuze ngikhulise umsebenzi Wami ukuze igama Lami lisabalale phakathi kwabezizwe, okungukuthi, lisabalale phakathi kwanoma yiziphi izizwe ezingeyena u-Israyeli. Kungokokuthi igama Lami, izenzo Zami, kanye nephimbo Lami lisatshalaliswe ezindaweni zabezizwe, ukuze zonke lezo zizwe ezingeyena u-Israyeli zinqotshwe Yimi futhi zingikhonze, zibe yizwe Lami elingcwele ngaphandle kwemihlaba ka-Israyeli naseGibhithe. Ukunweba nokukhulisa umsebenzi Wami empeleni kungukunweba ukunqoba Kwami, ukunweba umhlaba Wami ongcwele. Kungukunweba indawo eyisabelo Sami emhlabeni. Kufanele nikwazi kunicacele ukuthi niyizidalwa nje phakathi kwezizwe zabezizwe engizinqobayo. Ekuqaleni naningenazinga ngisho nakubaluleka kokuba ningasebenziseka, naningenamsebenzi nhlobo. Kungenxa yokuthi ngaphakamisa izimpethu ezindundumeni zobulongwe ukuba zibe ngamathuluzi Ami okunqoba umhlaba, ukuba kuphela nibe “yizibonelo zengikwenzile” ekunqobeni Kwami umhlaba. Kungenxa yalokhu ukuba nibe nenhlanhla ngokwenele ukuba nikwazi ukuthintana Nami, kanye nokuqoqana kanye Nami manje. Kungenxa yezinga lenu eliphansi ukuba nginikhethe nibe yizibonelo, imiboniso yomsebenzi Wami wokunqoba. Kungenxa yalezi sizathu nokuthi ngiyasebenza futhi ngiyakhuluma phakathi kwenu, kanye nokuthi ngiyahlala ngiphinde ngihambe nani. Kufanele nazi ukuthi kungenxa yokulawula Kwami kanye nokunenyanya Kwami okukhulu nina zimpethu ezisendundumeni yobulongwe nokuba ngiyakhuluma phakathi kwenu, futhi sekufinyelele ekutheni ngithukuthele. Ukusebenza Kwami phakathi kwenu akufani neze nokuba uJehova esebenza kwa-Israyeli, futhi akufani neze nokuba uJesu esebenza eJudiya. Ngikhuluma futhi ngisebenza kinina ngokubekezela okukhulu, futhi nginolaka kanye nokwahlulela njengoba nginqoba le miphuphe. Akufani neze noJehova ehola abantu Bakhe kwa-Israyeli. Umsebenzi Wakhe kwa-Israyeli kwakuwukunikeza ukudla namanzi okuphila, futhi wayenozwelo nothando ngabantu Bakhe ngenkathi ebapha. Umsebenzi wanamuhla wenziwa esizweni esingesona isizwe esikhethiwe, esizweni esiqalekisiwe. Akukho kudla okuyinsada, futhi akukho kunonophaliswa ngamanzi aphilayo ekunxanweni. Nangaphezulu, akukho kunikezelwa ngempahla eningi; kukhona nje ukwahlulelwa okukhulu, isiqalekiso, kanye nokusola. Lezi zimpethu endundumeni yobulongwe azifanele ukuthola izinkomo nezimvu ezigcwele izintaba, umcebo omkhulu, kanye nezingane ezinhle kakhulu ezigcwalise umhlaba engiwunikele kwa-Israyeli. U-Israyeli wamanje unikela ngezinkomo nezimvu nezinto zegolide nesiliva engibanothisa ngako e-althare, ukwedlula okweshumi okufunwa nguJehova ngaphansi komthetho, ngakho ngibanikeze ngisho nangaphezulu, okungaphezu kwezikhathi eziyikhulu kunalokho engakunika u-Israyeli ngaphansi komthetho. Enginothisa u-Israyeli ngako kuyakwedlula okwatholwa ngu-Abrahama no-Isaka. Ngizokwenza umndeni ka-Israyeli uthele futhi uphindaphindeke, futhi ngizokwenza abantu Bami bakwa-Israyeli basabalale umhlaba wonke. Labo engibabusisayo nengibanakekelayo basengabantu aBakhethekile bakwa-Israyeli, okusho ukuthi, abantu abanikela konke Kimi, abazuze konke Kimi. Kungenxa yokuthi bacabanga Ngami njengoba benikela ngamankonyane abo asanda kuzalwa nezimvu e-althare Lami elingcwele banikele ngako konke abanako phambi Kwami, ngisho noma banganikela ngamadodana abo amazibulo ngenxa yokuba belindele ukubuya Kwami. Nina? Nivusa ulaka Lwami, nifuna izinto ngenkani, nintshontsha iminikelo yalabo abanikela Kimi futhi anazi ukuthi enikwenzayo kuyisinengiso Kimi, yingako nithola ukukhala nesijeziso ebumnyameni. Nihlokoloze ulaka Lwami izikhathi eziningi futhi ngehlisele umlilo Wami ovuthayo, ukuze kube kuningi abahlangabezane nesiphetho esiwusizi, amakhaya abo aphenduke amathuna ayihlane. Konke engizokunika lezi zimpethu ulaka olungenamkhawulo, futhi anginanhloso yezibusiso. Kungenxa yomsebenzi Wami kuphela ukuba ngithalalisile ngakuphakamisa, nokuthi ngibekezele ukuhlaziswa okukhulu ukuze ngisebenze phakathi kwenu. Uma bekungeve kungenxa yentando kaBaba, bengingahlala kanjani endlini eyodwa nezimpethu zigingqigingqika ezindundumeni zobulongwe? Ngizwa nginokwenyanya okukhulu ngezenzo namagama enu, nanganoma kanjani, ngenxa yokuthi “nginentshisekelo” ethile ekungcoleni kanye nasekungalalelini kwenu, sekuphenduke uqobo lwamazwi Ami. Kungenjalo bengingeke ngihlale phakathi kwenu isikhathi eside kangaka. Ngakho-ke, kufanele nazi ukuthi umuzwa Wami kinina yilowo wozwelo nesihawu kuphela, futhi umuzwa ongenathando, kodwa ukunibekezelela nje kuphela, ngoba lokhu ngikwenzela umsebenzi Wami kuphela. Futhi nibonile izenzo Zami kuphela ngoba ngikhethe ukungcola nokungalaleli “njengezinto zemvelo.” Kungenjalo bengingeke ngambule izenzo Zami kulezi zimpethu; ngisebenza kinina ngokuthandabuza; akufani nokuzimisela komsebenzi Wami kwa-Israyeli. Ngikhuluma nginokuthandabuza phakathi kwenu, ngithwele intukuthelo Yami. Ukube bekungeve kungenxa yomsebenzi Wami wonkana, bengizobekezela kanjani ukubuka izimpethu ezinje? Uma bekungeve kungenxa yegama Lami ngabe kade ngenyukela ezicongweni eziphakeme ngalothisa lezi zimpethu nezindunduma zobulongwe! Uma bekungeve kungenxa yodumo Lwami, bengizovumelelani amadimoni obumnyama amelane Nami ngokucace kanje enqekuzisa amakhanda phambi kwamehlo Ami? Uma bekungeve kungenxa yokwenziwa komsebenzi Wami ngempumelelo nangaphandle kwezithiyo, bengizovumela kanjani laba bantu abasazimpethu bangihlukumeze ngokuthanda kwabo? Uma abantu abayikhulu elilodwa endaweni yakwa-Israyeli bemelana Nami kanye, ngisho noma beletha iminikelo Kimi ngisengabashabalalisa eminkenkeni yomhlaba ukuze abantu bakwamanye amadolobha bangabe besangivukela. Ngiwumlilo oshabalalisayo futhi angibekezeleli isinengiso. Ngenxa yokuthi bonke abantu badalwa Yimi, noma yini engiyishoyo nengiyenzayo, abantu kufanele bayilalele bangangivukeli. Abantu abanalo ilungelo lokugxambukela emsebenzini Wami, futhi abanagunya lokuhlaziya okuhle nokubi ngomsebenzi kanye namazwi Ami. NgiyiNkosi yendalo, futhi izidalwa kufanele zenze konke engikufunayo ngenhliziyo ethobekile Kimi; akufanele ziphikisane Nami futhi ikakhulukazi akufanele zingivukele. Ngisebenzisa amandla Ami ukubusa phezu kwabantu Bami, kanti bonke labo abayingxenye yendalo Yami kufanele bathobele igunya Lami. Yize noma namuhla ninesibindi futhi ningihambela phambili, aniwathobeli amazwi enginifundisa ngawo, futhi anesabi, ngibhekana nokungalaleli kwenu ngokubekezela. Ngeke ngibanjwe yintukuthelo ngithikameze umsebenzi Wami ngenxa yezimpethu ezincanyana eseziphenduke ukungcola kwendunduma yobulongwe. Ngibekezelela konke lokhu okuqhubekayo njengamanje engikwenyanyayo kanye nezinto eziyisinengiso Kimi ngenxa yentando kaBaba, kuze kube amagama Ami aphelile, kuze kube yisikhathi Sami sokugcina. Ungakhathazeki! Ngeke ngifinyelele ezingeni elifanayo nelempethu engenagama, futhi ngeke ngiqhathanise izinga lamakhono nawe. Ngiyakwenyanya, kodwa ngiyakwazi ukukubekezelela. Awungilaleli, kodwa awukwazi ukubalekela usuku lokukujezisa Kwami uBaba angethembise lona. Impethu eyisidalwa ingakwazi yini ukuziqhathanisa neNkosi yendalo yonke? Ekwindla, amaqabunga awayo abuyela ezimpandeni zawo, ubuyela ekhaya likayihlo, Nami ngibuyele eduze kukaBaba. Ngihamba nothando lukaBaba Wami olumnene, wena ulandelwa ukugxobagxoba kukayihlo. Nginodumo lukaBaba Wami, nina ninehlazo likayihlo. Ngisebenzisa ukujezisa ekade ngikubambile ukuba kuhambe nani, nina namukela isijeziso Sami ngenyama yenu ephuhlukile eseyikade ibolile iminyaka eyizinkulungwane ezingamashumi. Ngiwuphethile umsebenzi Wami wamazwi kinina, uhamba nokubekezela, futhi seniqalile ukugcwalisa indima yenu yokubhekana nokuhlupheka okuvela emazwini Ami. Ngiyathokoza futhi ngiyasebenza kwa-Israyeli; nina ninokukhala nokugedla kwamazinyo futhi niphila niphinde nifele odakeni. Ngibuye ngasithola isimo Sami sakuqala futhi angisahleli nani ekungcoleni, ngenkathi nina niselokhu nisebubini benu bakuqala futhi nisavukuza ezidulini zobulongwe. Uma umsebenzi Wami namazwi Ami sekuphothuliwe, kuyoba usuku lwenjabulo Kimi. Uma ukungalaleli nenkani yenu sekuphelile, kuyoba usuku lokukhala kinina. Ngeke ngibe nozwelo kinina, futhi ngeke niphinde ningibone. Ngeke ngisaxoxisana nani, futhi ngeke niphinde nibe nokuhlangana Nami Ngiyokuzonda ukungalaleli kwenu, nani niyobukhumbula ubuhle Bami. Ngiyonishaya, futhi niyongikhumbula. Ngiyophuma kinina ngentokozo, nani niyosazi isikweletu eninaso Kimi. Ngeke ngiphinde nginibone, kodwa nina niyohlezi ningilangazelele. Ngiyonizonda ngoba njengamanje aningifuni, futhi niyongikhumbula, ngoba njengamanje ngiyanisola. Angizimisele ukuphila kanye nani, kodwa niyongilangazelela ngenhliziyo ebuhlungu nikhale ingunaphakade, ngoba niyozisola ngakho konke enikwenze Kimi. Niyozisola ngokungalaleli kwenu nokumelana Nami, futhi niyoze nilale phansi ngobuso ngenxa yokuzisola, niyozilahla phambi Kwami nifunge ukuthi ngeke niphinde ningangilaleli. Kodwa ezinhliziyweni zenu ningithanda nje futhi ngeke nibuye niphinde nikwazi ukuzwa izwi Lami, kufanele nginenze nibe namahloni ngento eniyiyo.

Manje ngibuka inyama yakho eyenza ngokuthanda engithanda ukungikhohlisa, kanti nginesixwayiso esifushane nje senu. Ngeke nhlobo nginithathele izinyathelo ngokunijezisa “nginilinde”. Kufanele niyazi indima eniyidlala emsebenzini Wami, lapho-ke ngiyokweneliseka. Phezu kwalokho, uma ningivukela noma nidla imali Yami, noma nidla iminikelo Yami yokushiswa, Mina Jehova, noma nina zimpethu nilumana nodwa, noma uma kunokuxabana noma ukuphathana ngendluzula phakathi kwenu zidalwa ezifana nezinja—anginandaba nakho konke lokho. Nidinga nje ukwazi ukuthi niwuhlobo luni lwezinto, bese Mina ngiyeneliseka. Ngale kwalezi zinto, kulungile uma nizimisele ukudonsela imikhonto noma izinkemba noma nilwe nodwa ngamazwi enu. Anginamdlandla wokungena kulezo zinto, futhi angibandakanyeki nakancane ezindabeni zabantu. Akukona ukuthi anginandaba nezingxabano eziphakathi kwenu, kodwa yingoba angiyena omunye wenu, angizibandakanyi ezindabeni eziphakathi kwenu. Mina angiyena omunye wendalo futhi angiyena owalo mhlaba, ngakho-ke, ngiyakwenyanya lokhu kukhwishiza kwabantu kanye nalobu budlelwane babantu okungubuphixiphixi, nobungafanele. Engikunyanya kakhulu ukuxokozela kwezixuku zabantu. Noma kunjalo, ngazi ngokunzulu ukungcola okusezinhliziyweni zesidalwa ngasinye, futhi ngaphambi kokuba nginidale, ngangikwazi ukungalungi obabukhona ekujuleni kwezinhliziyo zabantu, futhi ngangazi inkohliso nokuba mazombezombe bezinhliziyo zabantu. Ngakho ngisho noma kungekho mzila nhlobo wezenzo zabantu ezimbi, nalapho ngiyazi ukuthi ububi obusezinhliziyweni zenu budlula ukunotha kwazo zonke izinto engizidalile. Ngamunye ngamunye kinina nenyukele esicongweni sezixuku; nenyukele ekubeni yidlozi lezixuku zabantu. Niyizephulamthetho ezinkulu, futhi nehla nenyuka phakathi kwazo zonke izimpethu nifuna indawo enokuthula, nizama ukusobozela izimpethu ezincane kunani. Ninenzondo nobubi obesabekayo ezinhliziyweni zenu, nedlula nalezo zipoki ezacwila ekujuleni kolwandle. Niphila phansi ebulongweni, niphazamisa izimpethu kusuka phezulu kuya ezansi ukuze zingabi nakuthula, nilwa nodwa okwesikhashana nibuye nizothe futhi. Anizazi kwanina isimo senu, kodwa noma kunjalo nisalwa nodwa ebulongweni. Yini enizoyizuza kulokhu? Uma ngempela ngempela ninezinhliziyo ezingesabayo Mina, ningalwa kanjani nodwa? Noma ngabe nisezingeni eliphakeme kangakanani, ave niseyizimpethu ezinukayo ebulongweni? Nizokwazi ukumila izimpiko nibe ngamajuba esibhakabhakeni? Nina, zimpethu ezintshontsha iminikelo ese-althare Lami, i-althare likaJehova, ningakwazi ukuhlenga amagama enu adicileke phansi, ukuba abe ngabantu bakwa-Israyeli abakhethekile? Zikhohlakali ezingenamahloni! Leyo minikelo ese-althare beyinikelwe Kimi ngabantu Bami, betshengisa imizwa yobumnene balabo abangesabayo Mina. Yokuba ilawulwe Yimi futhi isetshenziswe Yimi, pho ningiphanga kanjani amajuba ami engiwanikwe abantu? Anesabi ukuba uJudasi? Anesabi ukuba umhlaba wenu ube yizinkundla zokuchitheka kwegazi? Aninamahloni? Nicabanga ukuthi amajuba anikelwe ngabantu awokusuthisa izisu zenu zimpethu? Engininike kona yilokhu enginentokozo yokuninika kona nebengizimisele ukunipha khona; lokho enginganinikanga khona okokusetshenziswa Yimi, futhi anikwazi ukuvele nizintshontshele nje iminikelo Yami. Osebenzayo Yimi, uJehova—uNkulunkulu onguMdali, futhi abantu banikela iminikelo ngenxa Yami. Nicabanga ukuthi yinkokhelo yakho konke ukugijima enikwenzayo? Aninamahloni! Nisuke nigijimela bani? Ave nizigijimela nina? Nintshontshelani iminikelo Yami? Niyintshontshelani imali Yami esikhwameni Sami? Aniwona amadodana kaJuda Iskariyothe? Eyami, iminikelo kaJehova, eyokuthokozelwa ngabaphristi. Ningabaphristi nina? Ninesibindi sokudla iminikelo Yami ngokuzigqaja nize niyideke ematafuleni enu; aninto yalutho! Zikhohlakali ndini! Umlilo Wami, umlilo kaJehova uzonishabalalisa!

Okwedlule: Yini Oyaziyo Ngokukholwa?

Okulandelayo: Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp