Umsebenzi Nokungena (7)

Sekuthathe umuntu kwaze kwaba yilolu suku ukuba aqaphele ukuthi lokho umuntu akuntulayo akukhona nje kuphela ukuphila ngokomoya kanye nolwazi lokwazi uNkulunkulu, kodwa, okubaluleke kakhulu, izinguquko esimweni sabo. Ngenxa yokungabi nalwazi okuphelele ngomlando nesiko lasendulo lesintu, abanalo nolwazi oluncane ngomsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu wethemba ukuthi ekujuleni kwenhliziyo, umuntu anganamathela kuNkulunkulu, kodwa ngenxa yokonakala okwedlulele kwenyama yomuntu, kanye nokuba ndikindiki nokuthatha kancane kwengqondo, umuntu akanalo noluncane ulwazi ngoNkulunkulu. Namuhla uNkulunkulu ubeka phakathi kwabantu ngenhloso yokuguqula imicabango nomoya wabo kanye nomfanekiso kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo ababe nawo izinkulungwane zeminyaka. Ngaleli thuba, uyomphelelisa umuntu. Okusho ukuthi, ngolwazi lomuntu uyoyishintsha indlela abamazi ngayo nombono wabo Ngaye, ukuze ulwazi lwabo luqale kabusha, nezinhliziyo zabo zivuselelwe futhi ziguqulwe. Ukusebenzelana nokuyala kuyizindlela, kuyilapho ukunqoba nokwenziwa musha kuyimigomo. Ukuqeda ngemicabango engemihle yomuntu, kuxosha uNkulunkulu oyinqaba futhi bekulokhu kuyinhloso kaNkulunkulu, futhi muva nje kube into ephuthumayo Kuye. Ngithemba ukuthi bonke bazocabangisisa ngalokhu. Bashintshe indlela wonke umuntu acabanga ngayo ukuze le nhloso ephuthumayo kaNkulunkulu yenziwe ngokushesha, nesigaba sokugcina somsebenzi Wakhe emhlabeni sibe nesiphetho esinezithelo. Yiba nothando oluqotho njengoba kufanele, ududuze inhliziyo kaNkulunkulu okokugcina. Ngethemba akekho noyedwa wabafowethu nodadewethu ozosibalekela lesi sibopho noma amane enzele ukugcina icala. Kulokhu uNkulunkulu uza ngesimemo enyameni, nangenxa yesimo somuntu. Okusho ukuthi, uzele ukuzonika umuntu akudingayo. Uzokwenza wonke umuntu, kuwo wonke amazinga nalana azalwa khona, abone izwi likaNkulunkulu kanye, nasezwini Lakhe, abone ukuba khona nokubonakala kukaNkulunkulu futhi amukele ukupheleliswa uNkulunkulu kuwo. Izwi Lakhe liyoshintsha imicabango nemibono yomuntu ukuze ubuso bangempela bukaNkulunkulu bungene bujule emajukujukwini enhliziyo yomuntu. Lesi ukuphela kwesifiso sikaNkulunkulu emhlabeni. Akunandaba ukuthi imvelo yomuntu inkulu kangakanani, ukuthi uhlupheka kangakanani, noma ukuthi umuntu wenza kanjani esikhathini esidlule, uNkulunkulu akanamsebenzi nalokho. Unethemba lokuthi umuntu uzowuvuselela ngokuphelele umfanekiso kaNkulunkulu anawo enhliziyweni yakhe futhi azi isiqu sesintu, ngalokho ashintshe indlela umuntu abheka ngayo izinto. Wethemba ukuthi umuntu uyakwazi ukumazisa ngokujulile uNkulunkulu futhi asondelane kuze kube phakade Naye. Yikho nje kuphela uNkulunkulu akufuna kumuntu.

Ulwazi lweminyaka eyizinkulungwane eziningi ngesiko nangomlando wasendulo kuwuqede nya umcabango nombono womuntu oqine kakhulu ukuthi ungabhodlozwa futhi ushintshwe.[1] Umuntu uphila esigabeni seshumi nesishiyagalombili sesihogo, njengokungathi uNkulunkulu umphose ebumnyameni, ngeke aphinde akubone ukukhanya. Umcabango wobugqila umcindezele kakhulu umuntu ngezinga lokuthi akabange esakwazi ngisho nokuphefumula. Akanawo namancane amandla okwala futhi umane wakubekezelele buthule…. Akekho owake walokotha walwela ukulunga nobulungiswa; umane nje uyaziphilela, akahlukile esilwaneni, esiphila ngaphansi kokuhlukunyezwa nokugqilazwa amakhosi, unyaka nonyaka, usuku nosuku. Umuntu akakaze acabange ukufuna uNkulunkulu ukuze ajabule emhlabeni. Kunjengokungathi umuntu ucindezelwe, njengamaqabunga awile asekwindla, wazaca waze wagqwala. Umuntu akasakhumbuli lutho futhi akakwazi ukuzisiza ekuphileni kwasesihogweni ngenxa yegama lomhlaba wesintu, ulinde usuku lwabo lokugcina ukuze babhubhe kanye kanye esihogweni, njengokungathi usuku lokugcina abalulangazelelayo usuku abayophumula ngalo ngokuthula. Izimfundiso zobugqila yizo ezise umuntu “eHayidesi,” ukuze umuntu engabi nawo amandla okwenqaba. Ukucindezelwa komuntu ngezindlela eziningi yikho okumenze wangena wajula kancane kancane eHayidesi waqhelelana noNkulunkulu. Manje, uNkulunkulu ubengaziwa nhlobo kumuntu, futhi umuntu usamgwema lapho behlangana. Umuntu akamnaki futhi uyambalekela njengokungathi umuntu akakaze amazi noma ambone Yena phambilini. UNkulunkulu ubelokhu elinde kulo lonke uhambo olude lokuphila komuntu kodwa akakaze aqondise intukuthelo Yakhe engalawuleki kumuntu. Ubelokhu elinde ngokuthula ukuthi umuntu aphenduke futhi aqale kabusha. UNkulunkulu kade efika emhlabeni wesintu futhi wabekezelela ukuhlupheka okufanayo njengomuntu. Usephile nomuntu iminyaka eminingi futhi akekho othole ubukhona Bakhe. UNkulunkulu ubekezelele buthule usizi lwasemhlabeni wesintu ngesikhathi enza umsebenzi eze nawo. Ngokwentando kaNkulunkulu uBaba kanye nezidingo zesintu, ubekezele, wezwa ubuhlungu umuntu angakaze abuzwe ngaphambili. Phambi komuntu, ubakhonze buthule futhi wazithoba, ngenxa yentando kaNkulunkulu uBaba kanye nezidingo zesintu. Ulwazi ngesiko lasendulo lumthumbe ngesinyenyela umuntu phambi kukaNkulunkulu lwamenza inkosi yodeveli namadodana akhe. IziNcwadi Ezine kanye neziNcazelo Ezinhlanu kuthathe umcabango nombono womuntu kwawubeka kwenye inkathi yokuhlubuka, kwenza umuntu wabakhonza nakakhulu labo abaloba iziNcwadi Nezincazelo, bandisa imibono yabo ngoNkulunkulu. Inkosi yodeveli imxoshe ngokungabi nanhliziyo uNkulunkulu ngaphandle kokunaka, kuyilapho ingena isinyelela enhliziyweni yomuntu. Kusukela lapho, umuntu ubelokhu enomphefumulo omubi nobuso benkosi yodeveli. Ukuzonda kwabo uNkulunkulu kugcwele izifuba zabo, ukukhohlisa kwenkosi yodeveli kusakazeka kumuntu usuku nosuku kuze kube yilapho umuntu edliwa khona aphele. Umuntu wayengasenayo inkululeko futhi engasakwazi ukugqashula izibopho nenkosi yodeveli. Ngakho, umuntu angahlala kuphela endaweni aqothulwe, azinikele kuyo bese imnqoba. Kade yatshala imbewu yokungakholelwa ekutheni uNkulunkulu ukhona enhliziyweni yomuntu, yafundisa umuntu izimbudane ezifana nokuthi “funda ngesayensi nangezobuchwepheshe, bone izinto Ezine Zesimanjemanje, akekho uNkulunkulu emhlabeni.” Yamemezela ngokuphindaphindiwe ukuthi akukhona kuphela lokho, “Ake sakhe ikhaya elihle ngomsebenzi wethu wokufukuza,” sicela konke kusukela ebuntwaneni ukuba kukhonze izwe labo. Umuntu walethwa engaboni phambi kwakho, futhi udumo kwaluthatha ngaphandle kokunqikaza (kubhekiselwa kuNkulunkulu ephethe sonke isintu ngezandla Zakhe). Akukaze nakanye kuphoxeke noma kudumazeke. Ngaphezu kwalokho, kwabathumela endlini yako bonke abantu bakaNkulunkulu ngaphandle kwamahloni, kuyilapho kufana negundane etafuleni futhi abaningi bekukhonza njengoNkulunkulu. Kuwubungozi obukhulu! Kuvusa izigameko ezishaqisayo, “Akekho uNkulunkulu emhlabeni. Umoya ubangelwa imithetho yemvelo; imvula iwubumanzi obehla noma buwe bungamaconsi phezu komhlaba; umhlaba uzamazama emhlabeni ngenxa yezinguquko zezindawo; isomiso sibangelwa ukoma komoya kumkhathi osendaweni yelanga. Lezi izinto zemvelo ezikhona. Ikuphi okuyisenzo sikaNkulunkulu?” Ize isho[a] la mazwi ngaphandle kwamahloni: “Umuntu usuka ezinkawini zasendulo, futhi njengoba abantu sebebaningi kangaka nje babeyizilwane cishe eminyakeni eyizigidigidi edlule. Ukuthi izwe liyachuma noma liyawa kusezandleni zabantu.” Ngemva kwalo, linomuntu ubhekisa izindonga zalo phansi naphezulu alibeke ematafuleni ukuze limkhonze. Lapho lilila, “Kusuke kungenaNkulunkulu,” lizibheka njengoNkulunkulu, likhipha uNkulunkulu emingceleni yomhlaba. Lima endaweni kaNkulunkulu lenzise okwenkosi yodeveli. Ubuphukuphuku obuphindwe kabili! Lenza umuntu adliwe inzondo ewushevu. UNkulunkulu ubonakala eyisitha salo futhi uNkulunkulu uhlukile kulo. Liceba ukuxosha uNkulunkulu kuyilapho lingajeziswa ngobuningi.[2] Yilona hlobo lwenkosi udeveli ayilo! Singakubekezelela kanjani ukuba khona kwalo? Ngeke liphumule kuze kube yilapho liphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu lawushiya unhlakanhlaka ngokuphelele,[3] njengokungathi lifuna ukulwa noNkulunkulu kuze kube sekugcineni, kuze kube yilapho inhlanzi ifa noma inetha lidabuka. Limelana ngenhloso noNkulunkulu futhi liya ngokuya lisondela. Ubuso balo obungathandeki kade bembulwa ngokuphelele futhi manje bunezibazi kanye nemivimbo,[4] buyanyantisa, kodwa aliyiyeki inzondo yalo ngoNkulunkulu, njengokungathi lifuna ukushwabadela uNkulunkulu unomphela ukuze kuphele inzondo esezinhliziyweni zalo. Singasibekezelela kanjani, lesi sitha esinonya sikaNkulunkulu! Ukuqedwa nyá kwaso kuphela okuyokhulula izimpilo zethu unomphela. Singavunyelwa kanjani ukuba sicanase? Simonakalise kakhulu umuntu ngezinga lokuthi umuntu akalazi ilanga lasezulwini, futhi waze wafa futhi wangafuna ukuqonda. Umuntu ulahlekelwe ukucabanga okuvamile komuntu. Kungani singanikelanga ngesiqu sethu ukuze sisibhubhise futhi sisishise ukuze siqede nyá ngokwesaba nengozi esele futhi sivumele umsebenzi kaNkulunkulu ukuba uchume? Leli qembu lezixhwanguxhwangu seliphakathi kwabantu futhi lenza iziyaluyalu neziphithiphithi ngokuphelele. Lilethe sonke isintu onqenqemeni lwentaba, lihlose ngeziphansi ukubaphushela phansi nokubaqoba babe izicucu futhi lishwabadele izidumbu zabo. Lifuna ngobukhoshosho ukuphazamisa icebo likaNkulunkulu futhi lincintisane noNkulunkulu ngokugembula okungekude.[5] Lokho akulula nhlobo! Ngemva kwakho konke, kulungiswe isiphambano senkosi yodeveli onecala eliyingozi lobugebengu obukhulu kakhulu. UNkulunkulu akayena owesiphambano futhi usishiyele udeveli. UNkulunkulu kade anqoba futhi akasaluzwa usizi phezu kwezono zabantu. Uyosindisa sonke isintu.

Kusukela phezulu kuye phansi, nasekuqaleni kuya ekugcineni, besilokhu siphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu futhi singahambisani Naye. Zonke izinkulumo zokugujwa kwamasiko asendulo, ulwazi olunzulu ngamasiko asendulo, izimfundiso zobuTao nezobuConfucian, izincazelo zobuConfucian kanye namasiko obugqila kuse umuntu esihogweni. Isayensi nezobuchwepheshe okuphambili kwesimanjemanje, kanye nemikhakha ethuthukile, ezolimo, nezamabhizinisi akusabonwa nangokhalo. Kunalokho kuqhakanjiswa amasiko obugqila asungulwe “ngezinkawu” zasendulo ukuze kuphazanyiswe ngenhloso, kuphikiswe futhi kuqedwe ngomsebenzi kaNkulunkulu. Akugcinanga nje ngokuhlukumeza umuntu kuze kube manje, kodwa kufuna ukumshwabadela[6] umuntu ngokuphelele. Imfundiso yobugqila nokudlulisa ulwazi lwamasiko asendulo kumthonye kakhulu umuntu, abantu baphenduka odeveli abakhulu nabancane. Kunedlanzana elizimisele ngokwamukela uNkulunkulu futhi elijabulayo ngokuza kukaNkulunkulu. Ubuso bomuntu bugcwele ukubulala, futhi kuzo zonke izindawo, ukufa kusabalele. Bafuna ukugudluza uNkulunkulu ezweni; baphethe imimese nemikhonto, bafuna ukulwa nokuqothula uNkulunkulu. Izithixo zisakazeke zagcwala lonke izwe likadeveli lapho umuntu atshelwe khona ukuthi akunaNkulunkulu. Phezu komhlaba kugcwele iphunga elinyanyisayo lephepha nempepho eshayo, likhulu ngendlela ecinanisayo. Kubonakala kuyiphunga lodaka elikhuphukayo lapho inyoka izisonga, futhi likhulu ngendlela yokuthi umuntu ngeke ahlale engahlanzi. Ngaphandle kwalokho, kungazwakala nemisinjwana yamademoni exoxa ngemibhalo. Lo msindo uzwakala uvela kude esihogweni, futhi ayikho into engenziwa umuntu ngaphandle kokwehlisa umoya. Ngaphesheya kwaleli zwe kunezithixo ezithe chithi saká, ezinemibalabala yothingo wenkosazane, eyenza izwe libe lihle, nenkosi yodeveli iziklolodela ebusweni, njengokungathi icebo lokuphumelela. Kodwa umuntu akaboni lutho oluqhubekayo, akaboni nokuthi udeveli usemonakalise ngezinga lokuthi akusazweli lutho futhi unqotshiwe. Ufisa ukumwisa ngegalelo elilodwa uNkulunkulu, amthele ngechilo futhi amqothule, uzama ukucekela phansi nokuphazamisa umsebenzi Wakhe. Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba abe “sezingeni elifanayo”? Angakubekezelela kanjani “ukugxambukela” kukaNkulunkulu emsebenzini phakathi kwabantu? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba amembule ubuso bakhe obubi? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba aphazamise umsebenzi wakhe? Lo develi, uvutha bhé intukuthelo, angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba engamele amandla akhe emhlabeni? Angawucela kanjani umaluju? Ozakwabo bembuliwe ukuthi bangobani, futhi umuntu akazi nokuthi kufanele ahleke noma akhale yini, yinto okunzima ngampela ukukhuluma ngayo. Ingabe lesi akusona isiqu sakhe? Ngomphefumulo ongcolile, usacabanga ukuthi muhle ngendlela emangalisayo. Leli qembu lezigelekeqe![7] Kade befile kodwa sebezitika ngenjabulo futhi babanga izinxushunxushu. Ukuphazamisa kwabo kwenza izwe lishintshashintshefuthi kwenza inhliziyo yomuntu yethuke, bamshintshile umuntu wagcina esefana nesilwane esibi ngokwedlulele, ayisekho neyodwa insalela yokuthi umuntu ekuqaleni wayengcwele. Bafisa ukucanasa emhlabeni. Bawenza ube nzima umsebenzi kaNkulunkulu ukuze bona baye phambili bavimbe indlela yomuntu kube sengathi ivinjwe udonga lwethusi kanye nolwensimbi. Ngemva kokwenza izono eziningi kangaka nokubanga izinkinga ezingaka, yini enye abangayilindela ngaphandle kokusolwa? Amademoni nemimoya emibi bekulokhu kuvuke umbhejazane emhlabeni futhi kuvimbe intando kanye nemizamo kaNkulunkulu, kwenza izinto zaba nzima. Yisono esikhulu leso! Angahlala kanjani angakhathazeki uNkulunkulu? Angahlala kanjani engabi nolaka uNkulunkulu? Awuphazamisa kakhulu futhi amelene nomsebenzi kaNkulunkulu. Izihlubuki ezinkulu! Ngisho nalawo mademoni, amakhulu namancane, anamandla amakhulu futhi angodeveli abanamandla aqala ukungenwa itwetwe. Alenqabe ngamabomu iqiniso, naphezu kokucaca kwalo. Amadodana okuhlubuka! Kunjengokungathi, manje njengoba inkosi yesihogo yehlele esihlalweni sobukhosi, ayiziqhwaga ezihlukumeza abanye. Mangaki afuna iqiniso nalandela ukulunga? Onke ayizilwane njengezingulube nezinja, ahola iqembu lezinambuzane odakeni ukuze amakhanda azo asangane bese esusa uthuthuva.[8] Akholelwa ukuthi inkosi yawo yesihogo inkulu kunawo wonke amakhosi, awaboni ukuthi awazidluli ngalutho izimpukane ezibhuza ekudleni okubolile. Akukhona nje lokho kuphela, akunyundela ngonya ukuba khona kukaNkulunkulu ngokuncika kubazali bawo abayizingulube nezinja. Izimpukane ezincane zicabanga ukuthi abazali bazo bakhulu njengomkhoma onamazinyo.[9] Aziboni yini ukuthi zincane, kodwa abazali bazo bayizingulube nezinja ezingcole izikhathi eziyizigidigi ukwedlula zona? zingakuboni ukuba phansi kwazo, ziyatshakadula nephunga lalezo zingulube nezinja futhi ziyazikhohlisa ngekusasa lezizukulwane ezizayo. Lokho kushayisa amahloni! Anezimpiko eziluhlaza emhlane (lapha kukhulunywa ngokusho kwawo ukuthi akholelwa kuNkulunkulu), aqala ukukhohliseka futhi ahambe ezishaya isifuba ngobuhle bawo, efaka ngesinyelela ukungcola kumuntu. Ayizigelekeqe, njengokungathi amaphiko amabili othingo lwenkosazane amibalabala anokungcola, ngakho ahlasela ukuba khona kukaNkulunkulu weqiniso (lapha kukhulunywa ngesimo sangaphakathi sezinkolo zomhlaba). Kuncane umuntu akwaziyo ngalokho, nakuba amaphiko empukane emahle, awahluke ndawo namaphiko empukane encane egcwele ukungcola namagciwane. Emandleni ezingulube nezinja zabo zabazali, avuka umbhejane ngaphesheya kwezwe (lana kukhulunywa ngezikhulu zenkolo ezishushisa uNkulunkulu ngenxa yokwesekwa kakhulu yizwe zikhaphele uNkulunkulu weqiniso neqiniso) ngamanga axakile. Kunjengokungathi izipoki zabaFarisi abangamaJuda zibuyele kuNkulunkulu ezweni likadrako omkhulu obomvu, esidlekeni sawo sakudala. Aphinde aqala umsebenzi wawo wokushushisa, aqhubeka nomsebenzi wawo wezinkulungwane zeminyaka. Leli qembu elibolile nakanjani lizogcina libhujisiwe emhlabeni! Kubonakala sengathi ngemva kwezinkulungwane eziningi zeminyaka, imimoya engcolile isingabakhohlisi namaqili kakhudlwana. Ihlale icabanga ngezindlela zokuwudicilela phansi ngobukhoshosho umsebenzi kaNkulunkulu. Eminyakeni eyizinkulungwane eziningi edlule ibilokhu ifuna ukuphamba nokukhohlisa abantu ezweni. Lokhu kwacishe kwamthukuthelisa kakhulu uNkulunkulu waletha isililo, kunzima ukuthi azithibe ekubuyeni ezulwini lesithathu ukuze abaqothule. Ukuze umuntu athande uNkulunkulu, kumele aqonde intando Yakhe nenjabulo nosizi Lwakhe, kanye nalokho akuzondayo. Lokhu kuwuhlelemba kahle umnyango womuntu. Ukushesha kokungena komuntu, yilapho nenhliziyo kaNkulunkulu igculiseka khona; lapho umuntu eqonda inkosi yodeveli, yilapho asondelana khona noNkulunkulu, ukuze izifiso Zakhe zigcwaliseke.

Imibhalo yaphansi:

1. “futhi ushintshwe” kuhloswe njengokubhuqa lapha, kuchaza ukuthi abantu abanyakazi olwazini lwabo, isiko, nokubuka ngokomoya.

2. “Lingajeziswa futhi lizikhululekele” kubonisa ukuthi udeveli uqhubeka nokuphambana ikhanda kanye nokuvuka umbhejazana.

3. “Unhlakanhlaka ngokuphelele” kubhekise endleleni yokuziphatha kobudlova kukadeveli okungabekezeleleki kubantu.

4. “Izibazi kanye nemivimbo” kubhekise ebusweni obubi benkosi yodeveli.

5. “Ukugembula okungekude” umfanekiso wamacebo kadeveli okuyenga ngokuqili, okubi. Kusetshenziselwa ukuhlekisa.

6. “Ukushwabadela” kubhekise endleleni yokuziphatha kobudlova kwenkosi yodeveli, okuphanga abantu ngokuphelele.

7. ”Abalekeleli” bawuhlobo olulodwa “neqembu lezigebengu.”.

8. “Ukususa uthuthuva” kubhekise endleleni abantu abanamademoni abasusa ngayo isiphithiphithi, bavimbele futhi bamelane nomsebenzi kaNkulunkulu.

9. “Umkhoma onamazinyo” kusetshenziselwa ukuhlekisa. Kungumfanekiso wendlela izimpukane ezincane ngayo ngangokuba izingulube nezinja zibonakala zizinkulu njengemikhoma kuzo.

a. Umbhalo wokuqala ufundeka kanje “Abanye baze basho.”

Okwedlule: Umsebenzi Nokungena (6)

Okulandelayo: Umsebenzi Nokungena (8)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Isahluko 11

Wonke umuntu kubantu kufanele amukele ukuhlola koMoya Wami, kufanele babhekisise konke ukukhuluma nokwenza kwabo, futhi, ngaphezu kwalokho,...

Ababi Kumele Bajeziswe

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Isahluko 20

Ingcebo yekhaya Lami ingelinganiswe futhi ijulile kakhulu, kodwa umuntu akakaze eze Kimi ukuzoyithokozela. Akakwazi ukuyithokozela...

Ihubo lombuso

bantu bayangihalalisela, abantu bayangidumisa; yonke imilomo ibiza igama likaNkulunkulu oyedwa weqiniso, bonke abantu baphakamisa amehlo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi