Ngesikhathi Ubona Umzimba KaJesu KaMoya, UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha

Ingabe uyafisa ukubona uJesu? Ingabe uyafisa ukuhlala noJesu? Ingabe uyafisa ukuzwa amazwi akhulunywe uJesu? Uma kunjalo, uyokwamukela kanjani ukubuya kukaJesu? Ingabe ukulungele ngokupheleleyo? Uyokwamukela ngayiphi indlela ukubuya kukaJesu? Ngicabanga ukuthi bonke abafowethu nodadewethu abalandela uJesu bangathanda ukwamukela uJesu kahle. Kodwa uke wacabanga lokhu: Ingabe uyomazi ngeqiniso uma esebuya? Ingabe uyoyiqonda yonke into ayishoyo? Ingabe uyowemukela wonke umsebenzi awenzayo ngaphandle kwemibandela? Bonke labo abalifundile iBhayibheli bayazi ngokubuya kukaJesu. Futhi bonke labo abafunde iBhayibheli ngokuzimisela balinde ukubuya Kwakhe. Nonke ninogqozi ngokufika kwalowo mzuzu, futhi ubuqotho benu buyancomeka, ukukholwa kwenu kuyafiseka ngempela, kodwa niyabona yini ukuthi nenze iphutha elikhulu? Uyobuya kanjani uJesu? Nikholwa ukuthi uJesu uyobuya ngefu elimhlophe, kodwa Ngiyanibuza: Lisho ukuthini leli fu elimhlophe? Bebaningi kangaka abalandeli bakaJesu abalindele ukubuya Kwakhe, uzokwehlela kubaphi abantu? Uma ningabokuqala uJesu ayokwehlela kubo, abanye ngeke yini babone lokhu njengokwenzelela okubi? Ngiyazi ukuthi ninobuqotho nokwethembeka okukhulu kuJesu, kodwa nake nahlangana noJesu? Ingabe niyasazi isimo Sakhe? Ingabe nake nahlala Naye? Nazi okungakanani Ngaye? Abanye bazothi la mazwi ababeka esimweni esibucayi. Bazothi, “Ngilifundile iBhayibheli kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni izikhathi eziningi. Kungenzeka kanjani ukuthi ngingamqondi uJesu? Ingasaphathwa eyesimo sikaJesu—Ngazi nezimpahla ayethanda Ukuzigqoka. Awungeyi yini uma uthi Angimqondi?” Ngibona kungcono ukuthi ningaphikisani nalezi zindaba; kungcono ukuba nehlise umoya bese nihlanganyela ngale mibuzo elandelayo: Okokuqala, niyazi ukuthi yini okuyiqiniso, futhi yini okucatshangwayo kuphela? Okwesibili, niyazi ukuthi yini umbono, futhi liyini iqiniso? Okwesithathu, niyazi ukuthi uyini umcabango, futhi kuyini okuyikho?

Abanye abantu baphika iqiniso lokuthi abamqondi uJesu. Nokho, ngithi animqondi nakancane, futhi aniqondi nezwi elilodwa likaJesu. Kungenxa yokuthi nimlandela ngenxa yokushiwo iBhayibheli, ngenxa yokwashiwo abanye. Anikaze nimbone uJesu, ingasaphathwa eyokuhlala Naye, futhi anikaze nibe Naye noma isikhashana esincane. Ngalokho kusho, ukuqonda kwenu uJesu akuve kuyilokho okucatshangwayo nje kuphela? Akuve yini kungenaqiniso? Kungenzeka ukuthi abanye abantu babone isithombe sikaJesu, noma abanye bake bavakashele ikhaya likaJesu mathupha. Kungenzeka, abanye bake bathinta izingubo zikaJesu. Nokho ukumqonda kwakho yilokhu okucatshangwayo futhi hhayi okungokoqobo, ngisho noma ubudle ukudla okudliwe uJesu mathupha. Noma kuthiwani-ke, awukaze umbone uJesu, futhi awukaze ube Naye enyameni, ngakho ukuqonda kwakho uJesu kuyohlala njalo kuyinto ecatshangwayo eyize futhi engenaqiniso. Mhlawumbe amazwi Ami awakuthokozisi, kodwa ngikubuza lokhu: nakuba ufunde izincwadi eziningi zombhali wakho omthandayo, ungamqonda yini ngokugcwele uma ungakaze uchithe isikhathi naye? Uyazi yini ukuthi sinjani isimilo sakhe? Uyazi yini ukuthi uphila impilo enjani? Uyayazi yini imizwa yakhe? Awukwazi ngisho ukuqonda ngokupheleleyo umuntu omthandayo, ngakho ungamqonda kanjani uJesu Kristu? Konke enikuqonda ngoJesu kugcwele imicabango nemibono, akunaqiniso futhi kuyinto engekho. Kuyanuka, kugcwele inyama. Kungenzeka kanjani ukuthi ukuqonda okunje kukwenze ufanele ukwamukela ukubuya kukaJesu? UJesu ngeke abamukele labo abagcwele izithombe ezisemqondweni kanye nemibono yenyama. Labo abangamqondi uJesu, bafanele kanjani ukuba ngamakholwa Akhe?

Niyafisa ukwazi umsuka wokuthi kungani abaFarisi babephikisana noJesu? Niyafisa ukwazi ubunjalo babaFarisi? Babegcwele imicabango ngoMesiya. Okungaphezulu, ukuthi babekholwa ukuthi uMesiya uyofika, kodwa abafunanga iqiniso lokuphila. Ngakho, nanamuhla, basalindele uMesiya, ngokuba abanalwazi ngendlela yokuphila, futhi abazi ukuthi iyiphi indlela yeqiniso. Kungenzeka kanjani, kusho nina, ukuthi abantu abayiziwula, abanenkani futhi abangazi njengalaba bazuze isibusiso sikaNkulunkulu? Babengambheka kanjani uMesiya? Baphikisana noJesu ngoba babengayazi indlela yomsebenzi kaMoya oNgcwele, ngoba babengayazi indlela yeqiniso eyakhulunywa uJesu, okunye futhi, ingoba babengamqondi uMesiya. Futhi njengoba babengakaze bambone uMesiya, futhi bengakaze bahlalisane noMesiya, benza iphutha lokubambelela ngokuyize egameni likaMesiya, kulapho bephikisana nengqikithi kaMesiya ngazo zonke izindlela. Laba baFarisi ngobunjalo babo babenenkani, bezikhukhumeza, futhi bengalilaleli iqiniso. Umgomo wenkolo yabo kuNkulunkulu uthi: Noma intshumayelo Yakho inomqondo kangakanani, noma ngabe igunya Lakho liphezulu kangakanani, awusiye uKristu, ngaphandle uma ubizwa ngoMesiya. Ayive le mibono ingezwakali futhi ingenangqondo na? Ngiyabuza futhi: Akulula kakhulu na kinina ukuthi nenze amaphutha abaFarisi basekuqaleni, njengoba ningenakho nokuncane ukuqonda ngoJesu? Niyakwazi yini ukubona indlela yeqiniso? Ningaqinisekisa ukuthi ngeke nimelane noKristu? Niyakwazi yini ukulandela umsebenzi kaMoya oNgcwele? Uma ungazi noma uyomphikisa yini uKristu, ngithi vele usuphila engcupheni yokufa. Labo ababengamazi uMesiya babekwazi ukuphikisana noJesu, noma bamdikile uJesu, noma bamhlebe. Bonke abantu abangamqondi uJesu bangakwazi ukumphika, futhi bamthuke. Ikakhulukazi, bangakwazi ukubona ukubuya kukaJesu njengenkohliso kaSathane, futhi abantu abaningi bazomehlulela uJesu obuyele enyameni. Akukusabisi yini konke lokhu? Lokhu oyobhekana nakho ukuhlambalaza uMoya oNgcwele, ukona amazwi kaMoya oNgcwele emabandleni, nokulahla konke okwabonakaliswa uJesu. Ungazuzani kuJesu uma udideke kangaka? Ningawuqonda kanjani umsebenzi kaJesu uma ebuya enyameni ngefu elimhlophe, uma ninqaba ngenkani ukubona amaphutha enu? Nginitshela lokhu: abantu abangalamukeli iqiniso, nokho, ngobumpumputhe balindele ukufika kukaJesu ngamafu amhlophe, ngokuqinisekileyo bayohlambalaza uMoya oNgcwele, futhi bayisigaba esiyobhujiswa. Nimane nifisa umusa kaJesu, futhi nimane nifuna ukuthokozela umkhathi wasezulwini onentokozo, kepha anikaze niwalalele amazwi akhulunywa uJesu, futhi anikaze nilamukele iqiniso elakhulunywa uJesu uma Ebuya enyameni. Yini oyoyiphakamisela ukubuya kukaJesu ngefu elimhlophe? Ubuqotho enenza ngabo izono niphindelela bese niyazivuma, njalo njalo? Yini oyoyenza ibe umnikelo kuJesu Kristu uma ebuya ngefu elimhlophe? Ingabe iminyaka yokusebenza eniziphakamisa ngayo? Yini oyoyiphakamisa ukuze uJesu osebuyile akwethembe? Ingabe imvelo yakho yokuzikhukhumeza, engalilaleli nanoma iliphi iqiniso?

Ukwethembeka kwenu kusemazwini kuphela, ulwazi lwenu ukuhlakanipha nokucabanga, imisebenzi yenu eyokuzuza izibusiso zasezulwini, ngakho, ukukholwa kwenu kungabe kunjani? Nanamuhla, nisavala izindlebe zenu kulona lonke izwi leqiniso. Anazi ukuthi uNkulunkulu uyini, anazi ukuthi uKristu uyini, anazi ukuthi niMhloniphe kanjani uJehova, anazi ukuthi ningene kanjani emsebenzini kaMoya oNgcwele. Anazi futhi ukwahlukanisa phakathi komsebenzi kaNkulunkulu uqobo kanye nokukhohlisa komuntu. Nazi kuphela ukwahlulela noma iliphi izwi leqiniso elikhulunywa uNkulunkulu elingahambisani nomcabango wenu. Kuphi ukuthobeka kwenu? Kuphi ukulalela kwenu? Kuphi ukwethembeka kwenu? Kuphi ukulangazelela kwenu ukufuna iqiniso? Kuphi ukumhlonipha uNkulunkulu? Ngiyanitshela, labo abakholwa kuNkulunkulu ngenxa yezibonakaliso, impela bayisigaba esiyozwa ukubhujiswa. Labo abangakwazi ukwamukela amazwi kaJesu osebuyile enyameni, impela bayinzalo yesihogo, isizukulwane sengelosi enkulu, isigaba esizoya ekubhujisweni okuphakade. Abantu abaningi kungenzeka bangakunaki engikushoyo, kodwa ngisafuna ukutshela bonke ababizwa ngabangcwele abalandela uJesu ukuthi, lapho nibona uJesu ehla ezulwini ngefu elimhlophe ngamehlo enu, lokhu kuyoba ukubonakala emphakathini kweLanga lokulunga. Kungenzeka, leso kuyoba isikhathi sokujabula kini, nokho kumele nazi ukuthi ngesikhathi nibona uJesu ehla ezulwini, kuyoba futhi isikhathi sokuthi niye phansi esihogweni niyojeziswa. Lokho kuyoba yisikhathi sokuphela kohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi kuyoba isikhathi lapho uNkulunkulu eyovuza abahle bese ejezisa ababi. Ngokuba ukwahlulela kukaNkulunkulu kuyophela ngaphambi kokuba umuntu abone izibonakaliso, lapho kukhona ukuvezwa kweqiniso kuphela. Labo abemukela iqiniso, bengabheki izibonakaliso, futhi sebehlanziwe, bayobe sebebuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu futhi sebengene ekugonweni nguMdali. Labo kuphela abaphokophelela enkolweni ethi “uJesu ongagibeli efwini elimhlophe unguKristu wamanga” bayothola ukujeziswa okuphakade, ngokuba bakholwa kuphela kuJesu obonisa izibonakaliso, kodwa abamazisi uJesu omemezela ngokwahlulelwa okunzima bese ekhipha indlela yeqiniso yokuphila. Futhi kungaba kuphela ukuthi uJesu ubhekana nabo uma ebuya ngokusobala ngefu elimhlophe. Banenkani kakhulu, banokuzethemba kakhulu, futhi bayazikhukhumeza. Kungenzeka kanjani abantu abonakele kanje bavuzwe uJesu? Ukubuya kukaJesu kuyinsindiso enkulu kulabo abakwazi ukwamukela iqiniso, kodwa kulabo abangakwazi ukwamukela iqiniso, kuwuphawo lokwahlulelwa. Kumele nikhethe indlela yenu, ningahlambalazi uMoya oNgcwele futhi nenqabe iqiniso. Kumele ningabi abantu abangenalwazi futhi abakhukhumele, kodwa abantu abalalela ukuholwa uMoya oNgcwele, balangazelele futhi bafune iqiniso; ingalendlela kuphela lapho niyothola ukusizakala. Ngiyaniyala ukuthi nithathe indlela yokukholwa kuNkulunkulu ngokunakekela. Ningathathi izinqumo ngokushesha; ngaphezu kwalokho, ningathathi kalula futhi ningani nokungacabangi ekukholweni kwenu kuNkulunkulu. Kumele nikwazi lokhu, okungenani, labo abakholwa kuNkulunkulu kumele bazithobe futhi bahloniphe. Labo abalizwile iqiniso nokho baziqhenya, bayiziwula futhi abanalwazi. Labo abalizwile iqiniso nokho ngokunganaki benza izinqumo ngokushesha noma balichitha bahlushwa ukuzikhukhumeza. Akekho okholwa uJesu ofanele ukuqalekisa noma ahlulele abanye. Kumele nonke nibe nengqondo futhi namukele iqiniso. Mhlawumbe, emva kokuba usuzwile ngendlela yeqiniso futhi wafunda ngezwi lokuphila, ukholwa ukuthi izwi elilodwa kwayizi-10,000 ahambisana nokukholwa kwakho neBhayibheli, ngakho kumele uqhubeke nokufuna kuleli zwi lezi-10,000 kulawa mazwi. Ngisaniluleka ukuba nizithobe, ningazethembi ngokweqile, ningaziphakamisi kakhulu. Ngezinhliziyo zenu eziphethe ukuhlonipha okuncane kakhulu kukaNkulunkulu, niyothola ukukhanya okukhulu. Uma niwahlola ngokuqaphela futhi niwacabange niphindelela la mazwi niyoqonda noma ayilo noma akalona yini iqiniso, noma ayikho noma akasikhona ukuphila. Mhlawumbe, emva kokufunda imisho embalwa, abanye abantu bazokwahlulela la mazwi ngobumpumputhe, bethi, “Lokhu akulutho kunokukhanyiselwa okuthile uMoya oNgcwele,” noma, “Lona uKristu wamanga ozokhohlisa abantu.” Labo abasho izinto ezinje, ababoni ngenxa yokungazi! Niqonda okuncane kakhulu ngomsebenzi nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, futhi ngiyaniyala ukuba niqale futhi ekuqaleni! Akufanele nahlulele ngobumpumputhe amazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngenxa yokuvela koKristu bamanga ezinsukwini zokugcina, futhi ungabi umuntu ohlambalaza uMoya oNgcwele ngoba wesaba inkohliso. Ngeke lokho kube okudabukisayo okukhulu? Uma emuva kokuhlola okukhulu usakholwa ukuthi lawa mazwi akalona iqiniso, akayona indlela, akakhona ukubonakaliswa kukaNkulunkulu, uyojeziswa ekugcineni, futhi ungabi nezibusiso. Uma ungenakho ukwemukela iqiniso elinje elikhulunywe ngokusobala nokucacile kakhulu, ngakho awufanelwe yini insindiso kaNkulunkulu? Awuyena umuntu ongenayo inhlanhla yokubuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu? Ake ukucabanga lokho! Ungagagameli futhi ube namawala, futhi ungakuthathi ukukholwa kuNkulunkulu njengomdlalo. Cabanga ngenxa yesiphetho sakho, ngenxa yamathemba akho, ngenxa yempilo yakho, futhi ungadlali ngawe. Ungawamukela la mazwi?

Okwedlule: UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni

Okulandelayo: Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp