I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Songs

Iziqephu ze-MV Zombuso   1072  

Isingeniso

Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu

Ngizwa izwi elijwayelekile lilokhu lingibiza.

Ngaphaphama ukuze ngibone, ukuthi ubani lo okhulumayo.

Izwi laKhe lipholile kodwa linohlonze, isithombe saKhe sihle!

Uyahlushwa futhi ubekezelela ubuhlungu obukhulu, egonwa yisandla saKhe esinothando.

Ngase ngiqaphela ukuthi uMninimandla onke engilwa naye.

Ngazizonda, ngazisola kakhulu, ngicabanga ngalokho engikwenzile.

Ngonakele kakhulu, ngingenamusa, manje sengiyalibona iqiniso.

Ngesiqalo esisha, ngiphishekela ukuphila okusha, ngenza umsebenzi wami.

Ngokwesimo, ukuncintisana noNkulunkulu, angilutho.

UNkulunkulu usenguNkulunkulu, abantu bangabantu nje—anginalwazi.

Ngiyisilima kakhulu futhi ngiqhosha kakhulu ukuba ngizazi ngokweqiniso.

Ngangingenamahloni futhi ngihlazekile; inhliziyo yami igcwele ukuzisola.

Ngiyazizonda, angazi ukuthi ngiphile kanjani.

UDeveli ungibambe iminyaka eminingi, ngibe ngodelelekile.

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.