Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Song

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   1840  

Isingeniso

Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Song

I

Ngizwa izwi elijwayelekile lilokhu lingibiza.

Ngaphaphama ukuze ngibone, ukuthi ubani lo okhulumayo.

Izwi laKhe lipholile kodwa linohlonze, isithombe saKhe sihle!

Uyahlushwa futhi ubekezelela ubuhlungu obukhulu, egonwa yisandla saKhe esinothando.

Ngase ngiqaphela ukuthi uMninimandla onke engilwa naye.

Ngazizonda, ngazisola kakhulu, ngicabanga ngalokho engikwenzile.

Ngonakele kakhulu, ngingenamusa, manje sengiyalibona iqiniso.

Ngesiqalo esisha, ngiphishekela ukuphila okusha, ngenza umsebenzi wami.

Ngokwesimo, ukuncintisana noNkulunkulu, angilutho.

UNkulunkulu usenguNkulunkulu, abantu bangabantu nje—anginalwazi.

Ngiyisilima kakhulu futhi ngiqhosha kakhulu ukuba ngizazi ngokweqiniso.

Ngangingenamahloni futhi ngihlazekile; inhliziyo yami igcwele ukuzisola.

Ngiyazizonda, angazi ukuthi ngiphile kanjani.

UDeveli ungibambe iminyaka eminingi, ngibe ngodelelekile.

Ngonakaliswe omubi, Ubuntu abusekho.

Uma ngingashintshi futhi ngizalwe kabusha, anginakho ukuphila kweqiniso.

II

Isimo sokonakala siyangikhathaza, inkonzo yami iseyize.

Ngingenalwazi ngoNkunkulu, ngigcwele imibono; kungani nginganqabi?

UNkulunkulu uyangahlulela, ngokuvukela kwami, ukungalungi.

Ngilubonile uthando lweqiniso lwesijeziso nokwahlulela.

UNkulunkulu ulungile, ngiqiniseka ngokugcwele. Ngibhekene ubuso nobuso naYe.

Insindiso kaNkulunkulu esebenzayo ingisiza ukuba ngihambe kuze kube la.

Ukuba khona kukaNkulunkulu namandla aKhe amakhulu, kwembulwe ngokuphelele kubantu.

Ukuphila ekukhanyeni, ngiyamazi uNkulunkulu futhi ngilubonile uthando lwaKhe.

Ngizimisele ukwenza umsebenzi, ngizojabulisa futhi ngithande uNkulunkulu.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.