Amazwi KaKristu Ekuqaleni—Isahluko 103

Izwi elidumayo liyaphuma, lizamazamisa lonke izulu nomhlaba, livala abantu izindlebe, libenza bangakwazi ukushesha baqhele endleleni, futhi abanye bayafa, abanye bayabhujiswa, futhi abanye bayehlulelwa. Ngempela kuyisimanga esingakaze sibonwe ngumuntu ngaphambili. Lalelisisa, iziwombe zokuduma kwezulu ziphelezelwa yimisindo yokukhala, futhi lo msindo uvela eHayidesi, lo msindo uqhamuka esihogweni. Kungumsindo obuhlungu walawo madodana okuhlubuka asehlulelwe Yimi. Labo abangakusho engikushoyo futhi abangenzi engikwenzayo bahlulelwa kanzima futhi bamukela isiqalekiso solaka Lwami. Izwi Lami lingukwahlulela nolaka, futhi angiyeki muntu futhi angikhombisi sihe kumuntu, ngoba nginguNkulunkulu olungile uqobo Lwakhe, futhi nginolaka, ukuvutha, ukuhlanza, nokubhubhisa. Kimi akukho okufihlakele, akukho okunemizwelo, kunalokho konke kusobala, kulungile, futhi akukhethi. Ngoba amadodana Ami angamazibulo asevele aNami esihlalweni sobukhosi, abusa zonke izizwe nabo bonke abantu, lezo zinto ezingenabulungiswa nezingalungile futhi abantu bayaqala ukwahlulelwa. Ngiyobacubungula ngabanye ngabanye, ngingeqi lutho, ngibambule ngokuphelele. Ngoba ukwahlulela Kwami kwambulwe ngokugcwele futhi kusobala ngokugcwele, futhi akukho nhlobo okugodliwe; ngiyolahla lokho okungahambisani nentando Yami futhi ngikwenze kubhubhe kuze kube phakade emgodini ongenamkhawulo; ngiyokwenza kushe phakade emgodini ongenamkhawulo; lokhu ngukulunga Kwami; lokhu ngukuqonda Kwami. Akekho ongakuguqula lokhu, futhi kufanele kulawulwe Yimi.

Abantu abaningi bayawaziba amazwi Ami futhi bacabanga ukuthi amazwi ngamazwi nje nokuthi amaqiniso ngamaqiniso. Bayizimpumputhe! Ngabe abazi ukuthi nginguNkulunkulu owethembekile uqobo Lwakhe? Amazwi namaqiniso Ami kwenzeka kanyekanye—akulona iqiniso ngempela lokhu? Abantu abawaqondi nhlobo amazwi Ami, futhi yilabo kuphela abakhanyiselwe abangaqonda ngempela—lokhu kuyiqiniso. Lapho abantu beqeda ukubona amazwi Ami bethuka kakhulu, bacashe yonke indawo, ingasaphathwa eyalapho kwehla khona ukwahlulela Kwami. Lapho ngidala zonke izinto, lapho ngibhubhisa umhlaba, nalapho ngiphelelisa amadodana Ami angamazibulo, zonke lezi zinto zifezwa ngezwi elilodwa eliphuma emlonyeni Wami, ngoba izwi Lami ngokwalo liyigunya, ukwahlulela. Kungashiwo ukuthi umuntu engiwuye uwukwahlulela nobukhosi; lokhu kuyiqiniso elingenakuguqulwa. Lokhu kuwuhlangothi olulodwa lwezinqumo Zami zokuphatha; indlela Yami eyodwa yokwahlulela abantu. Emehlweni Ami, bonke abantu, zonke izindaba, nazo zonke izinto—kusezandleni Zami futhi kungaphansi kokwahlulela Kwami, akukho muntu futhi akukho nto elokotha iziphathe ngobudlwembe nangenkani, futhi konke kufanele kufezwe ngokuhambisana namazwi engiwakhulumayo. Emibonweni yomuntu, wonke umuntu ukholwa ngamazwi omuntu engiwuye. Lapho uMoya Wami ukhuluma, abantu bayangabaza. Abazi bonke ukuba Kwami namandla onke, futhi benza ukuzicabangela Ngami. Ngiyakutshela! Lowo ongabaza amazwi Ami, lowo odelela amazwi Ami, laba yilabo abayobhujiswa, bangamadodana aphakade okubhujiswa. Kulokhu kuyabonakala ukuthi bambalwa kakhulu abangamadodana angamazibulo, ngoba le yindlela Yami yokusebenza. Njengoba ngishilo, anginyakazisi nomunwe owodwa, kodwa kunalokho ngisebenzisa kuphela amazwi Ami ukufeza konke. Lokhu, khona-ke, kulapho kulele khona ukuba Kwami namandla onke. Emazwini Ami akekho ongathola umthombo nenhloso yenkulumo Yami. Abantu abakwazi ukufeza lokhu, futhi bangenza yonke into ngokuhambisana nokuhola Kwami, futhi bangenza kuphela konke ngokuhambisana nentando Yami ngokuhambisana nokulunga Kwami, ukuze umndeni Wami ube nokulunga nokuthula, uhlale ndawonye, uqinile futhi ungaxegi kuze kube phakade.

Ukwahlulela Kwami kuza kuwo wonke umuntu, izinqumo Zami zokuphatha zithinta wonke umuntu, futhi amazwi Ami nesiqu Sami kwambulwa kuwo wonke umuntu. Lesi yisikhathi somsebenzi omkhulu woMoya Wami (kulesi sikhathi labo abazobusiswa nalabo abazokwehlelwa yishwa bayehlukaniswa). Lapho amazwi Ami ephuma nje, ngahlukanise labo abayobusiswa nalabo abayokwehlelwa yishwa. Kucace kakhulu konke futhi ngikubona ngokukubuka kanye. (Kukhulunywa ngakho mayelana nobuntu Bami, ngakho akuphikisi ukunqumela ngaphambili nokukhetha Kwami.) Ngizula ezintabeni nasemifuleni nakuzo zonke izinto, umkhathi nomhlaba, ngibheka yonke indawo futhi ngihlanza yonke indawo, ukuze lezo zindawo ezingahlanzekile nalawo mazwe onakele konke kuyoyeka ukuba khona futhi kuyoshiswa kuphele ngenxa yamazwi Ami. Kimi, konke kulula. Ukube manje bekuyisikhathi engasinquma ngaphambili sokubhubhisa umhlaba, bengingawugwinya ngezwi elilodwa, kodwa manje akusona isikhathi. Konke kufanele kulunge ngaphambi kokuba ngenze lo msebenzi, ukuze kungaphazamisi uhlelo Lwami futhi kuphazamise ukuphatha Kwami. Ngiyayazi indlela yokukwenza ngokunomqondo: nginokuhlakanipha Kwami futhi nginelungiselelo Lami. Abantu kufanele banganyakazisi nomunwe owodwa—qaphelani ningabulawa esandleni Sami; lokhu sekuvele kuthinta izinqumo Zami zokuphatha. Kulokhu umuntu ubona isihluku sezinqumo Zami zokuphatha, futhi umuntu ubona izimiso zezinqumo Zami zokuphatha, okuhlanganisa izingxenye ezimbili: ohlangothini olunye ngibulala bonke abangahambisani nentando Yami futhi abadelela izinqumo Zami zokuphatha; kolunye uhlangothi, olakeni Lwami ngiqalekisa bonke abadelela izinqumo Zami zokuphatha. Lezi zingxenye zombili azinakusilela futhi ziyizimiso ezinkulu zezinqumo Zami zokuphatha. Wonke umuntu uphathwa ngokuhambisana nalezi zimiso ezimbili, ngaphandle komzwelo, kungakhathaleki ukuthi abantu bathembeke kangakanani. Lokhu kwanele ukukhombisa ubukhosi nolaka Lwami, okuyongqongqisa zonke izinto zezwe, zonke izinto zomhlaba, nazo zonke izinto ezingahambisani nentando Yami. Emazwini Ami kukhona izimfihlakalo ezifihliwe, futhi emazwini Ami kukhona futhi izimfihlakalo ezambuliwe, ngakho emicabangweni yomuntu, emqondweni womuntu, amazwi Ami ahlala engaqondakali futhi inhliziyo Yami ihlala ingaqondakali. Ngamanye amazwi, kufanele ngisuse abantu emiqondweni nasekucabangeni kwabo. Lokhu kuyingxenye ebaluleke kakhulu ohlelweni Lwami lokuphatha. Kufanele ngikwenze ngale ndlela ukuze ngizuze amadodana Ami angamazibulo futhi ukuze kufezwe izinto engifuna ukuzenza.

Izinhlekelele zomhlaba ziya ngokuya ziba nkulu ngokwengeziwe usuku nosuku, futhi phakathi komndeni Wami izinhlekelele ezimbi ziya ngokuya ziba namandla ngokwengeziwe. Abantu ngempela abanandawo yokucasha futhi banamahloni futhi abakwazi ukuveza ubuso babo. Ngoba uguquko lumanje, akekho owazi lapho ezokwedlula khona isinyathelo sakhe esilandelayo. Kuyoba sobala kuphela emva kokwahlulela Kwami. Khumbula! Lesi yisinyathelo somsebenzi Wami nendlela engisebenza ngayo. Mayelana namadodana Ami angamazibulo, ngiyowaduduza ngayinye, ngiyowaphakamisa isinyathelo ngasinye; mayelana nabo bonke abenzi bomsebenzi ngiyobasusa futhi ngibalahle ngabanye ngabanye. Lokhu kuyingxenye eyodwa yohlelo Lwami lokuphatha. Emva kokwambulwa kwabo bonke abenzi bomsebenzi, amadodana Ami angamazibulo nawo ayokwambulwa. (Kimi, lokhu kulula kakhulu. Emva kokuzwa amazwi Ami, bonke labo benzi bomsebenzi bayoya ngokuya beqhela ngaphansi kokwahlulela nokwethusa kwamazwi Ami, futhi labo abasalayo bayoba nje ngamadodana Ami angamazibulo. Lokhu akuyona into yokuzikhethela futhi akuyona into umuntu angayiguqula; kunalokho nguMoya Wami usebenza ngokwawo.) lokhu akusona isigameko esikude, futhi kufanele ngokwezinga elithile nikwazi ukukubuka nisukela kulesi sigaba somsebenzi namazwi Ami. Akuqondakali kubantu ukuthi kungani ngisho okuningi kangaka futhi akwazeki ngaphambi kwesikhathi. Ngikhuluma kumadodana Ami angamazibulo ngephimbo lokududuza, lesihe, nothando (ngoba ngihlale ngikhanyisela abantu futhi ngeke ngibashiye, ngoba ngabanqumela ngaphambili), kanti ngiphatha abantu abangewona amadodana Ami angamazibulo ngokwahlulela okunzima, ngokubethusa, ngokubesabisa, ngibenza bahlale besaba ukuze imizwa yabo ihlale isesimweni sokusebenza. Lapho isimo sifika ezingeni elithile, khona-ke bayophunyuka kulesi simo (lapho ngibhubhisa umhlaba, laba bantu bayoba semgodini ongenamkhawulo), kodwa abasoze neze baphunyuke esandleni Sami sokwahlulela, futhi abasoze neze baphunyuke kulesi simo. Lokhu-ke kuwukwahlulelwa kwabo; lokhu kuwukusolwa kwabo. Ngosuku lapho abakwamanye amazwe befika ngiyokwambula laba bantu ngamunye. Lokhu kuyisinyathelo somsebenzi Wami. Manje ngabe niyayiqonda inhloso engemuva kokuthi kungani ngisho la mazwi ngaphambili? Ngokombono Wami okuthile okungagcwalisekile kuphinde futhi kube ngokugcwalisekile, kodwa okugcwalisekile akusho ukuthi nakanjani ngosekufeziwe, ngoba nginokuhlakanipha Kwami, futhi nginendlela Yami yokusebenza, okungaqondakali kubantu. Lapho sengithole imiphumela kulesi sinyathelo (lapho ngambule bonke ababi abamelana Nami), khona-ke ngiyoqala isinyathelo esilandelayo, ngoba intando Yami ayivinjiwe futhi akekho olokotha aphazamise uhlelo Lwami lokuphatha futhi akukho okulokotha kubeke izithiyo—kufanele zisuke endleleni! Bantwana bakadrako omkhulu obomvu, lalelani! Ngavela eNtabeni iSiyoni ngase ngiba yinyama emhlabeni ukuze ngizuze amadodana Ami angamazibulo, ukuhlazisa uyihlo (lokhu kuqondiswe enzalweni kadrako omkhulu obomvu), ukweseka amadodana Ami angamazibulo, nokulungisa okungalungile okwenziwe emadodaneni Ami angamazibulo. Ngakho ningaphindi nibe nesihluku futhi; ngiyokwenza amadodana Ami angamazibulo aniqondise. Esikhathini esedlule amadodana Ami ayeqinelwa futhi ecindezelwa, futhi ngoba uBaba uphathele amadodana amandla, amadodana Ami azobuyela ekusingatheni Kwami okunothando, angaphindi aqinelwe futhi acindezelwe. Anginakho ukungalungi; lokhu kukhombisa ukulunga Kwami, futhi ngempela “kuwukuthanda engibathandayo nokuzonda engibazondayo.” Uma nithi angilungile, kufanele niphuthume niphume. Ningabi ngabangenamahloni futhi nithole izinto mahhala emndenini Wami. Kufanele uphuthume uphindele ekhaya ukuze ngingabe ngisakubona. Umgodi ongenamkhawulo uyisiphetho senu futhi uyilapho eniphumula khona. Uma nisemndenini Wami ngeke kube nendawo yenu ngoba niyizilwane zokuthwala, ningamathuluzi engiwasebenzisayo. Lapho nginganisebenzisi ngiyoniphonsa emlilweni ukuze unishise. Lesi yisinqumo Sami sokuphatha; kufanele ngikwenze ngale ndlela, futhi yilokhu kuphela okukhombisa indlela engisebenza ngayo futhi kukhombisa ukulunga Kwami nobukhosi Bami. Okubaluleke ngokwengeziwe, yile ndlela kuphela engenza amadodana Ami angamazibulo abuse kanye Nami emandleni.

Okwedlule: Amazwi KaKristu Ekuqaleni—Isahluko 88

Okulandelayo: Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 4

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp