Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Labo Abasimo Sabo Siguqukile Yilabo Abangena Esimweni Sangempela Seqiniso

Indlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo kubantu ukuqala ngokukhipha izinhliziyo zabo kubantu bonke, ezigamekweni, nasezintweni nasemazwini kaNkulunkulu ukuze bonke bakholwe ezinhliziyweni zabo ukuthi amazwi kaNkulunkulu kuphela angenakungatshazwa futhi ayiqiniso eliphelele. Njengoba ukholelwa kuNkulunkulu kumele ukuthi ukholelwe nasemazwini Akhe; uma ubukholelwa kuNkulunkulu eminyakeni eminingi kepha ungayazi indlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo, ngabe uyikholwa ngempela na? Ukuzuza ukuphila komuntu ojwayelekile nokuphila okufanelekile komuntu ohamba noNkulunkulu, kufanele ukuthi uqale ngokukholelwa emazwini Akhe. Uma ngabe ungasifezileisigaba sokuqala somsebenzi uMoya oNgwele akwenzayo ebantwIni, kusho ukuthi awunaso isisekelo. Uswele umthetho okuyiwona oyisisekelo empilweni, uyokwazi kanjani ukuhamba indlela engaphambili empilweni? Ukuthatha indlela okuyiyona uNkulunkulu aphelelisa ngayo umuntu ngukungena endleleni elungile yomsebenzi kaMoya oNgcwele; lokho ngukuhamba ngendlela uMoya oNgcwele ohamba ngayo. Kuyimanje nje, indlela ehanjwa nguMoya oNgcwele ingamazwi oqobo kaNkulunkulu. Ukuze umuntu akwazi ukuyihamba, kumele athobele, adle aphinde aphuze lawa mazwi oqobo kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Wenza umsebenzi wamazwi, futhi yonke into ikhulunywe ngamazwi Akhe, futhi konke kusukela emazwini Akhe. Amazwi Akhe oqobo. Noma ngabe kungukungangabazi ngokuphelele ngoNkulunkulu osenyameni noma ukumazi uNkulunkulu, umuntu kumele aqinise emazwini Akhe. Ngaphandle kwalokho ngeke afeze lutho, futhi uyosala engenalutho. Ngokwazi uNkulunkulu kuphela uphinde umgculise esisekelweni sokudla nokuphuza amazwi Akhe kancane kancane umuntu angakha ubuhlobo beqiniso Naye. Ukudla nokuphuza amazwi Akhe uphinde uwasebenzise indlela ebonisa ukusebenzisana kahle kakhulu noNkulunkulu, iphinde ibeyindlela efakazela ukuthi umuntu ungomunye wabantu Bakhe. Uma umuntu eqonda futhi ekwazi ukuthobela ngokoqobo amazwi kaNkulunkulu, loyo muntu usuke ephila endleleni eholwa nguMoya oNgcwele futhi usuke esengene endleleni efanele kaNkulunkulu ephelelisa umuntu. Ekuqaleni abantu bebefuna umusa, nokuthula nenjabulo, ukusukela lapho bakwazi ukuthola umsebenzi kaNkulunkulu. Isimo sihlukile manje. Uma bengenawo amazwi kaNkulunkulu osenyameni, uma bengenalo iqiniso lalawa mazwi, ngeke bakuthole ukwamukelwa kuNkulunkulu futhi bayokususwa nguNkulunkulu. Ukuzuza ukuphila okufanele kukamoya, kumele uqale ngokudla uphinde uphuze amazwi kaNkulunkulu bese uyawasebenzisa, kulesi sisekelo kuyokhandeka ubuhlobo obugcwele phakathi komuntu noNkulunkulu. Usebenzisana kanjani Naye? Ngabe ufakaza kanjani njengomunye wabantu Bakhe? Ubusungula kanjani ubudlelwano obufanele noNkulunkulu?

Nansi indlela ongabona ngayo ukuthi unobudlelwane obufanele noNkulunkulu ekuphileni kwakho imihla namalanga:

1. Uyabukholelwa yini ubufakazi obuphuma kuNkulunkulu ngoKwakhe?

2. Ngabe uyakholwa yini enhliziyweni yakho ukuthi amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso futhi engenakuphosisa?

3. Ngabe ungumuntu ophila amazwi Akhe na?

4. Uzinikele yini emsebenzini Wakhe akwethembe ngawo? Ungazinikela kanjani kuwo?

5. Ngabe konke okwenzayo ukwenzela ukwenelisa nokuthembeka kuNkulunkulu?

Ngalezi izinto, ungakwazi ukubona ukuthi unobudlelwane beqiniso noNkulunkulu kulesi sigaba samanje.

Uma ngabe uyakwazi ukwamukela lokho uNkulunkulu akuphathise kona, yamukela isithembiso Sakhe futhi ulandele indlela kaMoya oNgcwele, lokhu kungukufeza intando kaNkulunkulu. Ngabe unakho yini ukuqonda okungaphakathi ngendlela kaMoya oNgcwele? Ngabe izenzo zakho zamanje ziyahambelana nendlela Yakhe na? Ngabe inhliziyo yakho iyasondela kuNkulunkulu na? Ngabe uzimisele yini ukulandela ukukhanya okusha okuvela kuMoya oNgcwele? Ngabe uzimisele yini ukuzuzwa nguNkulunkulu? Ngabe uzimisele yini ukuba yisibonakaliso senkazimulo kaNkulunkulu emhlabeni? Unayo yini intshisekelo yokuzuza lokho uNkulunkulu akufunayo? Uma ngabe uzimisele ukusebenzisana nokuNkulunkulu masishane emva kokuba ekhulumile futhi uzimisele ukumgculisa, uma ngabe lokhu kuyisimo senhliziyo yakho manje, kusho ukuthi amazwi kaNkulunkulu athele izithelo enhliziyweni yakho. Uma ungenaso lesi sifiso futhi ungenawo umgomo ofisa ukuwufeza ngalokhu, kusho ukuthi inhliziyo yakho akakayithinti uNkulunkulu.

Uma abantu bengena, ngokusemthethweni beyoqeqeshwa ngokombuso, izinto uNkulunkulu azilindele kubo ziphakanyisiwe. Ukubona kanjani umuntu lokho? Kwakushiwo ngaphambili ukuthi abantu abanayo impilo, kodwa manje abantu bafuna impilo, bafuna ukuba ngomunye wabantu bakaNkulunkulu, ukutholwa nokupheleliswa uNkulunkulu. Asikona ukuphakanyiswa lokhu? Eqinisweni, okudingeka ebantwini sekulula kakhulu kunakuqala. Abantu abasalindelwe ukuthi babeyizisebenzi noma bafe-okulindelwe kubo ukuthi babe ngabantu bakaNkulunkulu. Akulula lokhu na? Inkani nje uma unikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu nokulalela ukuqondisa Kwakhe, konke okunye kuyofezeka. Kungani ucabanga ukuthi kunzima? Lokhu osekukhulunywa manje mayelana nokungena empilweni kusobala kunasekuqaleni; abantu babengaqondi futhi bengazi ukuthi impilo ngempela ingani. Laba abanakho ukuzwa amazwi kaNkulunkulu, abanokukhanyiselwa nokukhanyisa koMoya oNgcwele futhi labo abazuze ukupheleliswa Nguye nokuguqulwa kwesimilo phambi Kwakhe-bonke laba bantu banokuphila. Okufunwa uNkulunkulu izidalwa eziphilayo, hhayi izinto ezingaphili. Uma ngabe ungenayo impilo ufana nesidumbu, uNkulunkulu angeke akhulume nawe, futhi angeke akuphakamise ukuthi ube ngomunye wabantu bakhe. Njengoba usuphakanyiswe nguNkulunkulu, usuthole isibusiso esikhulu kangaka Kuye, lokhu kusho ukuthi uyibo bonke abantu abanokuphila, labo abanokuphila bavela kuNkulunkulu.

Ukuze umuntu akwazi ukulandela inguquko esimilweni sakhe, indlela yokwenza izinto ilula.. Uma ukwazi ukulandela amazwi oqobo kaMoya oNgcwele ngezinto ozenzayo, uzokwazi ukuzuza uguquko esimilweni sakho. Uma ulandela futhi ufuna konke okushiwo nguMoya oNgcwele, ungumuntu omlalelayo, ngale yondlela uzokwazi ukuba noguquko esimilweni.. Isimilo somuntu siguqulwa ngamazwi oqobo kaMoya oNgcwele; uma ngabe uhlala njalo uphakamisa izindlela zakho ezindala zokucabanga nemithetho, isimilo sakho angeke siguquke. Uma uMoya oNgcwele ungakhuluma namhlanje ukutshela bonke abantu ukungena ekuphileni okujwayelekile kobuntu kodwa wena ubuqhubeka nokubukela impilo eduze futhi udidekile ngesimo sempilo yeqiniso futhi ungakuboni ukubaluleka kwakho, uzoba umuntu ongakwazi ukwenza umsebenzi wakhe futhi angeke ube umuntu osengenile endleleni eholwa uMoya Ongcwele. Ukuthi isimilo sakho siyaguquka noma cha kuncike ekutheni uzimisele noma awuzimisele ukulalela amazwi avela kuMoya oNgcwele nokuthi unalo yini ulwazi oluphelele. Lokhu kuhlukile kunalokhu obukwazi ngaphambili. Obukuqonda ngoguquko esimilweni ngaphambili bekungukuthi nina, enihlulela abanye kalula, ngenxa ngokuyala kukaNkulunkulu anisakhulumi noma yikanjani. Kodwa lokhu kuyisibonakaliso esisodwa soguquko, futhi njengamanje iphuzu elibaluleke kakhulu ukulandela isiqondiso sikaMoya oNgcwele. Ulandela konke uNkulunkulu akushoyo; uthobela konke akushoyo. Abantu abakwazi ukuguqula izimilo ngokwabo, kumele badlule ekuhlulelweni nasekujezisweni baphinde badlule ekulungisweni okubuhlungu kwamazwi kaNkulunkulu, noma bafakwe uswazi, bayalwe, futhi bathenwe ngamazwi Akhe. .. Emva kokuthi kwenzeke konke lokhu sebengakwazi ukuthi bakwazi ukumlalela nokuzinikela kuNkulunkulu, ngaphandle kokuzama ukumkhohlisa ngokwenza izinto bengazicabangisisanga kahle. Kwenziwa ngaphansi kokulungiswa yizwi likaNkulunkulu ukuthi abantu babe noguquko esimilweni. Yilabo kuphela abavezwa obala, bahlulelwa, bayalwa. baphinde basebenzisane namazwi Akhe bangeke baphinde benze izinto ngokunganaki, bayoba nesizotha baphinde baziphathe ngokuzihlonipha. Okubaluleke kakhulu ukuthi bayakwazi ukuthobela amazwi oqobo kaNkulunkulu baphinde bathobele nomsebenzi kankulunkulu, noma ngabe wehlukile kumicabango yabantu, bayakwazi ukubeka eceleni balalele ngenhloso. Uma ngabe kwakhulunywa ngoguquko lwesimilo ngaphambili, kwakungokuthi umuntu azidele, avumele ukuba inyama ihlupheke, ayale umzimba wakhe, ayeke ukwenza okuthandwa yinyama—lokhu olunye uhlobo loguquko lwesimilo. Manje abantu sebeyazi ukuthi indlela okuyiyona yokubonisa uguquko esimilweni ukuthobela amazwi oqobo kaNkulunkulu nokwazi ukuba nokuqonda okuphelele komsebenzi Wakhe omusha. Ngale ndlela abantu bazokwazi ukulahla izindlela zabo zakuqala zokuqonda uNkulunkulu emicabangweni yabo, bazuze ukuqonda ngempela ukumthobela. Yile ndlela kuphela eyiqiniso yoguquko lwesimilo.

Ukulandela kwabantu ukungena empilweni kuncike emazwini kaNkulunkulu; kushiwo nasekuqaleni ukuthi yonke into yenzeka ngenxa yamazwi Akhe, kodwa akekho noyedwa olibonayo iqiniso. Uma ngabe kulesi sigaba uthola ulwazi uzobe usucacelwe ngokuphelele—_ lokhu ukwakha isisekelo esihle sezilingo zakusasa,e, kanti noma uNkulunkulu angathini, kumele nje ungene emazwini Akhe. Uma uNkulunkulu ethi, uyaqala ujezisa abantu, uyasamukela isijeziso Sakhe. Uma uNkulunkulu ethi abantu abafe, uyakwamukela lokho kulingwa. Uma ngabe nihlale niphila ngaphakathi kwamazwi Akhe amasha, ekugcineni amazwi kaNkulunkulu azokuphelelisa. Uma uhlala ungena emazwini kaNkulunkulu, yilesi sikhathi lapho uzopheleliswa khona masinyane. Kungani ngihlanganyela njalo njalo futhi ngikucela ukuthi ukuqondisise ukungena emazwini kaNkulunkulu? Kungokugxila kuphela ekulandeleni amazwi kaNkulunkulu futhi uwazi bese ungena eqinisweni lawo lokuthi uMoya oNgcwele uzoba nethuba lokusebenza kuwe. Manje nonke ningancintisana ngezindlela zonke uNkulunkulu asebenza ngazo, noma ngabe izinhlupheko zenu zibe zinkulu noma zangconywana ekugcineni, nonke nizoba nesikhumbuzo.. Ukuze nizuze ukupheleliswa kwenu kokugcina, kufanele ningene kuwo wonke amazwi kaNkulunkulu. Ukuze uMoya oNgcwele uphelelisee abantu, akazange asebenze ngokuphathelene nohlangothi olulodwa. Ufuna abantu bahlanganyele; udinga wonke umuntu asebenze ngokuhlanganyela Naye. Noma ngabe uNkulunkulu uthini, uvele ungene nje kalula emazwini Akhe—lokhu kunomvuzo omkhulu ezimpilweni zenu. Yonke into yenzelwe uguquko lwesimilo sakho. Uma ungena emazwini kaNkulunkulu, inhliziyo yakho izothintwa uNkulunkulu, futhi uyokwazi ukuqonda zonke izinto ezifunwa ukuzuzwa uNkulunkulu kulesi sigaba somsebenzi, futhi uzoba nesifiso sokuluzuza. Ezikhathini zokujeziswa abanye abantu bakholelwa ekutheni bekuyindlela yokusebenza futhi abakholelwa emazwini kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, abalungisisiwe futhi badlulile esikhathini sokujeziswa bengazuzanga lutho futhi bengaqondanga lutho. Kukhona abanye abangena ngokweqiniso kula mazwi ngaphandle kokungabaza okuncane; bathi amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso futhi awanamaphutha nokuthi abantu kufanele bajeziswe. Balwisana nalokho isikhathi eside futhi bakhohlwa yikusasa labo nalapho beya khona, kuthi uma bephuma lapho isimilo sabo sisuke sesiguquke kakhulu, futhi baze babe nokuqonda okujulile ngoNkulunkulu. Labo abaphume phakathi kokujeziswa bonke bezwa uthando lukaNkulunkulu, futhi bayazi ukuthi leso sigaba somsebenzi kaNkulunkulu siwuthando lwakhe olukhulu oluza kusintu, nokuthi kuwukunqoba nokusindiswa ngothando lukaNkulunkulu. Futhi babuye bathi imicabango kaNkulunkulu ihlale imihle njalo, futhi konke uNkulunkulu akwenzayo kubantu kuwuthando, hhayi inzondo. Labo abangakholelwa emazwini kaNkulunkulu noma abazibona bebalulekile abazange babhekane nokulungisiswa ngezikhathi zokujeziswa, futhi umphumela wukuthi uMoya oNgcwele awuhambisani nabo, futhi abatholanga lutho. Labo abangene ezikhathini zokujeziswa, nakuba bedlule ekulungisisweni, uMoya oNgcwele wawusebenza ngaphakathi kubo ngendlela efihlekile, umphumela kwaba ukuthola uguquko esimweni sabo sempilo. Abanye abantu babonakala benesimo esihle ngaphandle. Bahlale bejabule, kodwa abangenanga esimweni sokulungisiswa amazwi kaNkulunkulu futhi abaguqukanga nhlobo, okuwumphumela wokungakholelwa emazwini kaNkulunkulu. Uma ungakholelwa emazwini Akhe uMoya oNgcwele ngeke usebenze kuwe. UNkulunkulu ubonakala kubo bonke abakholelwa emazwini Akhe; labo abakholwa futhi baqonde amazwi Akhe bazozuza uthando Lwakhe!

Ngena esimweni samazwi kaNkulunkulu, gxila ekwenzeni ngezenzo ezibonakalayo, , uthole lokho ofanele ukwenze; ngokwenza kanjalo kuphela ungaba noguquko esimilweni sakho. Ingale ndlela kuphela ongathola khona ukupheleliswa uNkulunkulu, futhi ngabantu abapheleliswe uNkulunkulu kuphela ngaleyo ndlela abangahambisana nentando Yakhe. Ukuze uthole ukukhanya okusha, kumele uphile emazwini Akhe. Uma ngabe ushukunyiswe uMoya oNgcwele kanye, lokho akwanele mpela—kumele ujule. Labo abashukunyiswe kanye banyuseke ugqozi kuphela babe nesifiso sokuvuselelwa, futhi bazimisela ukuthola, kodwa abakwazi ukukugcina lokho isikhathi eside, futhi kufanele behlezi bemukela ukushukunyiswa uMoya oNgcwele. Ziningi izikhathi engihlale ngisho ngazo ukuthi ngethemba ukuthi uMoya kaNkulunkulu ungashukumisa imimoya yabantu, ukuthi bafune uguquko ezimweni zempilo yabo, futhi ngenkathi belinde ukushukunyiswa uNkulunkulu baqonde ubuthakathaka babo, futhi endleleni yokuthola amazwi Akhe, basusa konke okungalungile kubona (ukuzenzisa, ukuzidla, nemicabango yabo, njlle.) Musa ukukholwa ukuthi ukwenzela ngaphambili ukuthola ukukhanya okusha kwenele—kumele ususe zonke izinto ezingalungile. Kumele ungangeni kuphela ngendlela elungile, kodwa uzobuye udinge ukukhucula konke okungalungile. Kumele nihlale nizihlola futhi nibheke ukuthi yikuphi okubi okusasele kinina. Imibono yeznkolo yabantu, ihlose, amathemba ukuzenzisa nokuzidla, konke izinto ezingalungile. Ziqhathanise nawo wonke amazwi kaNkulunkulu esambulo, bese uzibheka yonke imicabango yenkolo ongaba nayo. Uma ukwazi ukuyibona ngempela uzokwazi ukuyikhuculula. Abanye bantu bathi manje sekwanele ukulandela nje ukukhanya komsebenzi wamanje kaMoya oNgcwele nanokuthi akukho okunye okumele kulandelwe. Uzoyikhuculula kanjani imicabango yakho yezenkolo uma ivela? Ucabanga ukuthi kulula kanjalo ukulandela amazwi kaNkulunkulu? Empilweni yakho yangempela, kukhona izinto zenkolo ezingakukhipha endleleni, uma sezivela lezi zinto, zingaphazamisa ikhono lakho lokwemukela izinto ezintsha. Lezi yizo zonke izinkinga ezikhona ngempela. Uma ulandela amazwi oqobo kaMoya oNgcwele kuphela angeke ufeze intando kaNkulunkulu. Ngenkathi ulandela ukukhanya kwamanje koMoya oNgcwele, kumele wazi ukuthi yimiphi imicabango nezinhloso osenazo, yiziphi izinto zobuntu zokuzenzisa ezisekhona, nanokuthi yikuphi ukuziphatha okungathobeli uNkulunkulu. Uma usuzibonile zonke lezi zinto, kumele uzikhuculule. Ukushiya kwakho izenzo nokuziphatha kwakudala usuke wenzela amazwi amanje kaMoya oNgcwele. Ukuze kube noguquko esimilweni, ngakolunye uhlangothi, kutholakala ngamazwi kaNkulunkulu, futhi ngakolunye uhlangothi kudingeka ukuthi abantu basebenzisane. Okusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu nezenzo zabantu angeke zisilele.

Endleleni yenu yokusebenzela, ungayenelisa kanjani intando kaNkulunkulu?

Iphuzu elibalulekile ukuqhubeka ungene ekuphileni, ulandele uguquko lwesimilo, uqhubeka nokungena ngokujuliule eqinisweni—le yiyona ndlela yokuzuza ukupheleliswa nokutholwa uNkulunkulu. Nonke nizothola umsebenzi kuNkulunkulu, yini pho leyo? Lokhu kuhambelana nesinyathelo esilandelayo somsebenzi, okuzoba umsebenzi omkhulu ozokwenziwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho manje nimele ukulandele uguquko esimilweni senu ukuze nibe ubufakazi bukaNkulunkulu nithola inkazimulo ngomsebenzi Wakhe esikhathini esizayo, futhi nenziwe izifanekiso zomsebenzi Wakhe wangomuso. Ukulandelela kwanamhlanje kwakha isisekelo somsebenzi wesikhathi esizayo; ukuze wena usetshenziswe uNkulunkulu ukuze ube ufakazi Wakhe. Uma lokhu kuyilokho okuhlosile, uzokwazi ukuzuza uMoya oNgcwele. Uma liphakeme izinga lokulandelela kwakho, nezinga lokupheleliswa kwakho lizonyuka. Uma uqhubeka ngokulandela iqiniso, ilapho uMoya oNgcwele uzosebenza kakhulu. Uma umdlandla wokulandela wenyuka, ilapho uzozuza lukhulu. UMoya oNgcwele uphelelisa abantu ngokungaphakathi kubo. Abanye abantu bathi abafuni ukusetshenziswa uNkulunkulu noma ukupheleliswa Nguye, bathi kuzolunga uma benokuthula enyameni, futhi ngeke bavelelwe izinhlekelele. Abanye abantu abazimisele ukungena embusweni, kodwa bazimisele ukwehlela emgodini ongenamkhawulo, nanokuthi uNkulunkulu uzokufezela lokho. Noma yikuphi okulandelelayo yilokho uNkulunkulu azokufeza. Ikuphi okulandelelayo? Ingabe ulandelela ukupheleliswa? Ingabe izenzo zakho nokuziphatha ukwenzela ukupheleliswa uNkulunkulu, ukuze utholwe Nguye? Kumele uhlale uzilinganisa ngale ndlela nsukuzonke. Uma inhliziyo yakho uyigxilisa ekulandeleleni inhloso eyodwa, noma kanjani uNkulunkulu uzokuphelelisa. Lena yindlela yoMoya oNgcwele. Indlela eholwa uMoya oNgcwele itholakala ngokufuna kwabantu. Uma niqhubeka nokulangazelela ukupheleliswa nokutholwa uNkulunkulu, ilapho-ke uMoya oNgcwele uzosebenza ngaphakthi kwenu khona. Uma uqhubeka nokungalangazeleli, nokubuka izinto kabi nokuhambela kude, noMoya oNgcwele uphelelwa amathuba okusebenza. UMoya oNgcwele uyogcina usunishiyile. Ingabe nizimisele ukupheleliswa uNkulunkulu? Ingabe nizimisele ukutholwa uNkulunkulu? Ingabe nizimisele ukusetshenziswa uNkulunkulu? Kumele niqhubeke nokwenza konke okusemandleni ukuze nipheleliswe, nitholwe, futhi nisetshenziswa uNkulunkulu, nivumela konke okusemhlabeni ukubona izenzo zikaNkulunkulu kinina. Kuzo zonke izinto, yinina abalawuli bazo, futhi phakathi kwakho konke lokho okukhona, nizovumela uNkulunkulu athole ubufakazi nenkazimulo Yakhe ngenxa yenu—lokhu kukhombisa ukuthi uyisizukulwane esibusisiwe kunazo zonke!

Okwedlule:Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu

Okulandelayo:Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu

Ungase Uthande Nalezi