Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengisiswe

Uma ukholelwa kuNkulunkulu, kumele ulalele uNkulunkulu, wenze iqiniso futhi ufeze umsebenzi wakho. Ngaphezu kwalokho, kumele uziqonde izinto okufanele udlule kuzo. Uma ubona kuphela ukusebenzelana, isiyalo nesahlulelo, uma ujabulela uNkulunkulu kuphela, kodwa ungezwa lapho uNkulunkulu ekuyala noma esebenzelana nawe, lokho akwamukelekile. Mhlawumbe kule ndaba yokucwengisiswa, ume waqina lapho ukhona. Nokho lokhu akwanele, kusamele uphokophele phambili. Isifundo sokuthanda uNkulunkulu asipheli, futhi asikaze siphele. Abantu babheka ukukholelwa kuNkulunkulu njengento elula kakhulu, kodwa lapho bekusebenzisa ekuphileni kwabo, bayabona ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu akulula njengoba abantu becabanga. Lapho uNkulunkulu enza umsebenzi wokucwenga umuntu, umuntu uyahlupheka, uthando lwakhe ngoNkulunkulu luba lukhulu, futhi amandla amakhulu kaNkulunkulu enziwa acace kumuntu. Lapho kuncipha ukucwengwa komuntu, luyancipha nothando lwakhe ngoNkulunkulu, futhi aba mancane namandla kaNkulunkulu enziwa abe sobala kuye. Lapho kuba kukhulu ukucwengwa kwakhe nobuhlungu nalapho kwanda usizi lwakhe, luyojula nakakhulu uthando lwakhe lweqiniso ngoNkulunkulu, luyoba qotho nakakhulu ukholo lwakhe kuNkulunkulu, lujule nakakhulu ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu. Ezintweni enizodlula kuzo, nizobona ukuthi labo abadlula ekucwengweni okukhulu nasezinhlungwini, nokusebenzelana okukhulu kanye nesiyalo, bamthanda ngojulile uNkulunkulu, futhi baba nolwazi olunzulu kanye nokuqonda ngoNkulunkulu. Labo abangakaze badlule kunoma yikuphi ukusebenzelana kodwa abanolwazi olungatheni, yilokhu kuphela abangakusho: “Nkulunkulu muhle kakhulu, abantu ubanika umusa ukuze bajabule Ngaye.” Uma abantu bedlule ekusebenzelaneni nasesiyalweni, kusho ukuthi bayokwazi ukukhuluma ulwazi lweqiniso ngoNkulunkulu. Ngakho lapho umsebenzi kaNkulunkulu umangalisa ngokwengeziwe kumuntu, uba yigugu futhi ubaluleke nakakhulu; lapho ungaqondakali ngokwengeziwe kini futhi ungahambisani kakhulu nemicabango yenu, lapho umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi kakhulu khona ukuninqoba, ukunizuza, futhi uniphelelise. Incazelo yomsebenzi kaNkulunkulu ibanzi kakhulu! Ukube akamcwenganga ngale ndlela umuntu, ukube akasebenzanga ngale ndlela, umsebenzi kaNkulunkulu ubungeke ube namiphumela futhi ubungeke ubaluleke. Lesi isizathu sencazelo engajwayelekile yokukhetha Kwakhe iqembu labantu ngezinsuku zokugcina. Ngokwedlule, kwathiwa uNkulunkulu wayezokhetha futhi alizuze leli qembu. Lapho uba mkhulu umsebenzi awenza kini, luyajula futhi luhlanzeke nakakhulu uthando lwenu, futhi uba mkhulu umsebenzi kaNkulunkulu, umuntu ukuthanda kakhulu ukuhlakanipha Kwakhe futhi luyajula nolwazi lomuntu Ngaye. Phakathi nezinsuku zokugcina, iminyaka engu-6 000 yecebo likaNkulunkulu lokuqondisa iyophela. Kungenzeka yini iphele kalula kanjalo? Lapho enqoba isintu, ingabe umsebenzi Wakhe uyophela? Ingabe kuyoba lula kanjalo? Abantu bacabanga ukuthi kulula kakhulu, kodwa lokho okwenziwa uNkulunkulu akulula ngaleyo ndlela. Akunandaba ukuthi kukuyiphi ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu, konke akuqondakali kumuntu. Ukube benikwazi ukukuqonda, umsebenzi kaNkulunkulu ubungeke ubaluleke noma ube yigugu. Umsebenzi owenziwe uNkulunkulu awuqondakali, awuhambisani nhlobo nemibono yenu, futhi lapho ushayisana nemibono yenu, ukufakazela nakakhulu ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu unenjongo; ukube ubuhambisana nemibono yenu, ubungeke ube nenjongo. Namuhla, nizwa sengathi umangalisa kakhulu, futhi lapho umangalisa, yilapho nicabanga khona nakakhulu ukuthi uNkulunkulu akaqondakali, futhi niyabona ukuthi zinkulu kangakanani izenzo zikaNkulunkulu. Ukube Wenza umsebenzi ngokunganaki ukuze anqobe kuphela abantu, ngemva kokuqedwa kwalo msebenzi, kusho ukuthi umuntu ubengeke akwazi ukubona ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu. Nakuba niye nacwengisiswa kancane namuhla, kuyinzuzo enkulu ekukhuleni kwempilo yenu—ngakho ubunzima obunjalo buyisidingo esikhulu kini. Namuhla, nithole ukucwengwa kancane, kodwa nakanjani kamuva nizokwazi ukubona ngempela izenzo zikaNkulunkulu, futhi akugcineni niyothi: “Izenzo zikaNkulunkulu zimangalisa kakhulu!” Lawo kuyoba amazwi asezinhliziyweni zenu. Ngemva kokubona ukucwenga kukaNkulunkulu isikhashana (uvivinyo[a] lwezikhonzi nezikhathi zokulungiswa), abanye abantu ekugcineni bathi: “Kunzima ngempela ukukholelwa kuNkulunkulu!” Lobu “bunzima” buveza ukuthi izenzo zikaNkulunkulu aziqondakali, ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu unenjongo enkulu futhi uyigugu, futhi kufaneleka kakhulu ukuthi ube yigugu kumuntu. Uma, ngemva kokuba ngenze umsebenzi omkhulu kangaka, ngingenalo noluncane ulwazi, ingabe umsebenzi Wami usabalulekile? Kuyokwenza uthi: Kunzima ngempela ukukhonza uNkulunkulu, izenzo zikaNkulunkulu zimangalisa kakhulu, uNkulunkulu uhlakaniphe ngempela! Unothando olukhulu! Uma, ngemva kokulubona isikhashana, ukwazi ukusho amazwi anjalo, lokho kufakazela ukuthi uwuzuzile umsebenzi kaNkulunkulu okuwe. Ngelinye ilanga, lapho ukwelinye izwe uyosakaza ivangeli bese othile ebuza: “Lunjani ukholo lwakho kuNkulunkulu?” uyokwazi ukuthi: “Izenzo zikaNkulunkulu zinhle kakhulu!” Ngokushesha ngemva nje kokukubona usho lokhu, bazozwa ukuthi kunento engaphakathi kuwe nokuthi izenzo zikaNkulunkulu aziqondakali ngempela. Lokhu kunikeza ubufakazi ngempela. Nizothi umsebenzi kaNkulunkulu ugcwele ukuhlakanipha, futhi umsebenzi Wakhe kini unenze naqiniseka ngempela futhi wanqoba izinhliziyo zenu. Niyohlale nimthanda ngoba isintu kufanele simthande kakhulu! Uma ningakwazi ukukhuluma ngalezi zinto, ningakhuthaza izinhliziyo zabantu. Konke lokhu kuwukunikeza ubufakazi. Uma nikwazi ukunikeza ubufakazi obukhulu ngempela, obenza abantu bakhale, lokho kwembula ukuthi ngempela ningabantu abathanda uNkulunkulu. Lokho kungenxa yokuthi niyakwazi ukuba ofakazi bothando lukaNkulunkulu futhi izenzo zikaNkulunkulu zingavezwa ngani. Ngamazwi enu, abanye abantu bangafuna izenzo Zakhe, baqaphele uNkulunkulu, bayokwazi ukuma baqine kunoma iyiphi indawo abazithola bekuyo. Ukufakaza ngale ndlela kuphela okuwukwenza ubufakazi bangempela, yilokho kanye okudingeka kini njengamanje. Kufanele nithi izenzo zikaNkulunkulu ziyigugu kakhulu futhi abantu kufanele bazazise, nithi uNkulunkulu uyigugu kakhulu futhi unenala, ngeke agcine nje ngokukhuluma, kodwa ngisho nakakhulu angacwenga izinhliziyo zabantu, abalethele injabulo, angabazuza, abanqobe futhi abaphelelise. Nizozibonela ezintweni enidlula kuzo ukuthi uNkulunkulu uthandeka kakhulu. Ngakho nimthanda kangakanani uNkulunkulu manje? Ningakwazi ngempela ukusho lezi zinto ngokusuka enhliziyweni? Lapho nikwazi ukuveza la mazwi ekujuleni kwezinhliziyo zenu niyokwazi ukunika ubufakazi. Uma okuhlangenwe nakho kwenu sekufinyelele kuleli zinga niyokwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, futhi nikufanelekele. Uma okuhlangenwe nakho kwenu singafinyeleli kuleli zinga, niyobe nisaqhele kakhulu. Kujwayelekile ukuthi abantu babe buthaka lapho becwengwa, kodwa ngemva kokucwengwa kufanele nikwazi ukuthi: “UNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu emsebenzini Wakhe!” Uma nikwazi ngempela ukukunaka lokhu, kuyigugu, nokuhlangenwe nakho kwenu kuyigugu.

Yini eniyifunayo manje? Okufanele nikufune ukuthi niyakwazi yini ukuveza izenzo zikaNkulunkulu, ukuthi ningaba yini yizwi nophawu lukaNkulunkulu, nokuthi niyafaneleka yini ukusetshenziswa Nguye. Ungakanani umsebenzi uNkulunkulu awenze ngempela kuwe? Ungakanani owubonile, ungakanani owuthintile? Ungakanani odlule kuwo, wawunambitha? Ukuthi uNkulunkulu ukuvivinyile yini, wasebenzelana nawe, noma wakuyala—akunandaba, izenzo Zakhe nomsebenzi Wakhe kuye kwafezwa kini, kodwa njengamakholwa kaNkulunkulu, njengabantu abazimisele ukupheleliswa Nguye, ingabe niyakwazi ukuveza izenzo zikaNkulunkulu ezintweni ezingokoqobo enidlula kuzo? Ingabe ningamshiya ngaphandle uNkulunkulu kulokhu? Ingabe niyakwazi ukusiza abanye ngezinto ezingokoqobo ezinehlele, nisebenze kakhudlwana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu? Ukuze nifakaze ngezenzo zikaNkulunkulu kumele nikwazi ukuveza lokho izenzo Zakhe eziyikho, futhi lokhu kwenziwa ngokuhlangenwe nakho kwenu, ulwazi, kanye nokuhluphela enikubekezelele. Ingabe ungumuntu ofakaza ngezenzo zikaNkulunkulu? Ingabe ninaso leso sifiso? Uma nikwazi ukufakaza ngegama Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ngezenzo Zakhe, kanye nokuphila ngendlela ayifunayo kubantu Bakhe, kusho ukuthi ningofakazi bakaNkulunkulu. Empeleni ningafakaza kanjani ngoNkulunkulu? Ukufuna nokulangazelela ukuphilela uNkulunkulu, ukuveza izenzo zikaNkulunkulu ngamazwi enu, ukuvumela abantu ukuba bazi futhi babone izenzo Zakhe—uma nikufuna ngempela konke lokhu, uNkulunkulu uyoniphelelisa. If all you seek is to be perfected by God and be blessed in the very end, then the perspective of your faith in God is not pure. You should be pursuing how to see God’s deeds in real life, how to satisfy Him when He manifests His will toward you; seeking how to bear witness to His wondrousness and wisdom, how to demonstrate His discipline and dealing on you. All of these are things you should be trying to figure out now. If your love for God is solely so that you can share in God’s glory after He perfects you, it is still not enough and cannot reach God’s requirements. You need to be able to practically bear witness to God’s actions, satisfy His demands, and experience the work He has done on people. Whether it is pain, tears, or sadness, you must practically experience it all. This is all so you can be a witness of God. Under the dominion of what exactly are you now suffering and seeking perfection? Is it to witness for God? Is it for blessings of the flesh or for future prospects? All your intentions, motivations, and personal goals to pursue must be put right and cannot be guided by your own will. If one person seeks perfection to receive blessings and to reign in power, while the other pursues perfection to satisfy God, to truly be a witness of God’s deeds, which of the two means of pursuit would you choose? If you chose the first, then you are still too far off God’s standards. I said before to let My actions be openly known across the entire universe and that I would reign supreme in the universe. On the other hand, what has been entrusted upon you is to go witness for God’s deeds, not for you to be kings and show off to the whole universe. Let the entire cosmos be filled with God’s deeds. Let everyone see them and acknowledge them. This is spoken of in relation to God Himself, and what human beings should do is to bear witness to God. How much of God do you know now? How much of God can you bear witness to? What is the purpose of God perfecting man? Once you understand God’s will, how should you show consideration toward His will? If you are willing to be perfected and are willing to use your living out to witness for God’s deeds, if you have this driving force, then nothing is too difficult. What people need now is confidence. If you have this driving force, then it is easy to let go of any negativity, passiveness, laziness and conceptions of the flesh, philosophies of life, rebellious disposition, emotions, and so forth.

Ngesikhathi nidlula ezilingweni, kujwayelekile ukuthi abantu babe buthaka, noma babe nombono ongemuhle ngaphakathi kubo, noma ingabacaceli intando kaNkulunkulu noma indlela okufanele benze ngayo. Kodwa kunoma ikuphi, kumele nibe nokholo emsebenzini kaNkulunkulu, ningamphiki uNkulunkulu, njengoJobe. Nakuba uJobe ayebuthaka futhi aqalekisa usuku azalwa ngalo, akaphikanga ukuthi zonke izinto ekuphileni kwabantu zilethwa uJehova, nokuthi uJehova Nguye ongazithatha zonke. Akunandaba ukuthi wavivinywa kanjani, wayelokhu enale nkolelo. Akunandaba ukuthi udlula ngaphansi kwaluphi uhlobo lokucwengisiswa kokuhlangenwe nakho kwakho ngamazwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu udinga ukholo lwesintu. Ngale ndlela, okuphelelisiwe ukholo kanye nezifiso zabantu. Lapho ungakwazi ukuthinta noma ukubona, ukholo lwakho ludingeka ngaphansi kwezimo ezinjalo. Ukholo lwabantu ludingeka lapho into ingenakubonakala khona ngeso lenyama, futhi ukholo lwakho uludinga lapho ungakwazi ukuhlukana nemibono yakho. Lapho ungakucaceli umsebenzi kaNkulunkulu, okudingekayo ukholo lwakho nokuthi ume uqine umele ubufakazi. Lapho uJobe efinyelela kuleli qophelo, uNkulunkulu wabonakala kuye wakhuluma naye. Okusho ukuthi, kungokholo lwakho kuphela lapho ungakwazi khona ukumbona uNkulunkulu, lapho unokholo uNkulunkulu uyokuphelelisa. Ngaphandle kokholo, ngeke akwenze lokhu. UNkulunkulu uyobeka phezu kwakho noma yini onethemba lokuyizuza. Uma ungenalo ukholo, ngeke upheleliswe uNkulunkulu futhi ngeke ukwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu, ingasaphathwa eyokubona amandla Akhe. Lapho unokholo futhi ungathinta izenzo Zakhe ezintweni odlula kuzo ngokoqobo, uNkulunkulu uyobonakala kuwe, uyokukhanyisela futhi akuqondise ngaphakathi. Ngaphandle kwalolo kholo, uNkulunkulu ngeke akwazi ukwenza lokho. Uma uphelelwe ithemba kuNkulunkulu, uyomazi kanjani? Ngakho, kulapho unokholo kuphela futhi ungamngabazi uNkulunkulu, lapho uyoba khona nokholo lwangempela Kuye kungakhathaliseki ukuthi wenzani uyokhanyisa izindlela zakho, futhi uyokwazi lapho ukubona izenzo Zakhe. Zonke lezi zinto zitholakale ngokholo, futhi ukholo lutholakale ngokucwengwa—ukholo ngeke lukhule ngaphandle kokucengwa. Lusho ukuthini ukholo? Ukholo inkolelo yangempela nenhliziyo eqotho bonke abantu okufanele babe nayo lapho bengakwazi ukubona noma ukuthinta into ethile, lapho umsebenzi kaNkulunkulu ungahambisani nemibono yabantu, lapho abantu bengawufinyeleli. Yilolo ukholo engikhuluma ngalo. Abantu bayaludinga ukholo ngezikhathi ezinzima nasekucwengweni, futhi kanye nokholo kuza ukucwengwa. Lokhu akunakuhlukaniswa. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani noma ukuthi usendaweni enjani, uyokwazi ukulwela ukuphila, ukulwela ukukhula komsebenzi kaNkulunkulu, nokulwela iqiniso. Uyoziqonda izenzo zikaNkulunkulu futhi uyokwazi ukwenza ngokuvumelana neqiniso. Lolu ukholo lwakho lwangempela, lokhu kubonisa ukuthi awulilahlile ithemba kuNkulunkulu. Usazolifuna iqiniso ngesikhathi sokucwengwa, uyokwazi ukumthanda ngempela uNkulunkulu futhi ngeke umngabaze. Akunandaba ukuthi wenzani, usazolenza iqiniso ukuze wanelise Yena, uyokwazi ukuyifuna ngokujulile intando Yakhe futhi ucabange ngentando Yakhe. Yilokhu kuphela okuwukholo lweqiniso kuNkulunkulu. Phambilini, lapho uNkulunkulu ethi uyobusa njengenkosi, wawumthanda, lapho ezembula obala kuwe, wawumfuna. Kodwa manje uNkulunkulu ufihlekile, awukwazi ukumbona, futhi wehlelwa izinkinga. Ngalesi sikhathi, liyakulahlekela yini ithemba kuNkulunkulu? Ngakho ngazo zonke izikhathi kumele ulwele ukuphila futhi ufune ukufeza intando kaNkulunkulu. Lokhu kubizwa ngokuthi ukholo oluqotho, futhi kuwuhlobo lothando oluyiqiniso noluhle kunalo lonke.

Kwakuvame ukuthiwa bonke abantu bayokwenza izifungo zabo phambi kukaNkulunkulu bathi: “Akunandaba ukuthi ubani ongamthandi uNkulunkulu, kumele ngimthande Yena.” Kodwa manje, ubhekene nokucwengwa. Akuhambisani nemibono yakho, ngakho uphelelwa ukholo kuNkulunkulu. Ingabe lolu uthando lweqiniso? Usufunde kaningi ngezenzo zikaJobe—ingabe usuzikhohliwe? Uthando lweqiniso lungakheka kuphela okholweni. Uba nothando lwangempela ngoNkulunkulu ngokucwengwa kwakho, ezintweni odlule kuzo uyacabanga ngentando kaNkulunkulu ngenxa yokholo lwakho, futhi ngokholo lwakho uyayishiya inyama yakho ulwele ukuphila—yilokhu abantu okufanele bakwenze. Uma wenza lokhu uyokwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu, kodwa uma untula ukholo ngeke ukwazi, futhi ngeke uwazi umsebenzi Wakhe. Uma ufuna ukusetshenziswa nokupheleliswa uNkulunkulu, kumele ube nakho konke: ulungele ukuhlupheka, ube nokholo, ubekezele, futhi ulalele. Lapho ubona umsebenzi kaNkulunkulu, kumele ukwazi ukuqonda intando Yakhe futhi ucabange ngokudabuka Kwakhe. Ukuphelelisa umuntu akulula, futhi konke ukucwengwa odlula kukho kudinga ukholo kanye nothando lwakho. Uma ufuna ukupheleliswa uNkulunkulu, ukumane uqale akwanele, nokuzidela ngenxa kaNkulunkulu nakho akwanele. Kumele ube nezinto eziningi ukuze ube umuntu opheleliswa uNkulunkulu. Lapho uhlupheka kumele ukwazi ukungacabangi ngenyama futhi ungakhonondi ngoNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ezifihla kuwe, kumele ukwazi ukuba nokholo lokumlandela, uphinde ube nothando owawunalo ekuqaleni, ungaluvumeli lube ntekenteke noma lunyamalale. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani, kumele uhloniphe uhlelo Lwakhe, ukulungele ukuqalekisa inyama yakho kunokukhononda Ngaye. Lapho ubhekene nezilingo, kumele wanelise uNkulunkulu naphezu kokunqikaza ukuzihlanganisa nokuthandayo, noma ukukhala kabuhlungu. Yilokhu kuphela okungabizwa ngokuthi uthando lweqiniso nokholo. Akunandaba ukuthi isimo sakho sangempela siyini, kumele uqale uzimisele ukubekezelela ubunzima kanye nokholo lweqiniso, futhi kumele uzimisele ukulahla inyama. Kufanele uzimisele ukubekezelela ubunzima nokulahlekelwa izinto ozithandayo ukuze ufeze intando kaNkulunkulu. Kumele uphinde ube nenhliziyo yokuzisola, ukuthi awukwazanga ukwanelisa uNkulunkulu phambilini, futhi ukwazi ukuzisola manje. Akukho nokukodwa kulokhu ongakuntula futhi uNkulunkulu uyokupheleliswa ngalezi zinto. Uma untula le mibandela, awunakupheleliswa.

Manje, bonke abantu sebebonile ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu akufanele nje agcine ngokwazi ukuhlupheka ngenxa Yakhe, kodwa kufanele futhi aqonde ukuthi inhloso yokukholelwa kuNkulunkulu ukumthanda. Injongo kaNkulunkulu yokusebenzisa wena, akukhona nje ukukucwenga noma ukukuhluphekisa, kodwa iwukuthi wazi izenzo Zakhe, wazi ukubaluleka kwangempela kokuphila komuntu, futhi okubaluleke nakakhulu ukuthi wazi ukuthi ukukhonza uNkulunkulu akuwona umsebenzi olula.

Lapho wehlelwa izilingo, uyowuhlanganisa kanjani umsebenzi kaNkulunkulu ukuze ubhekane nazo? Ingabe uyoba nombono ongemuhle noma uyokuqonda ukucwenga kukaNkulunkulu isintu unombono omuhle? Uyotholani ngokucwengwa kwakho? Ingabe ukuthanda kwakho uNkulunkulu kuyokhula? Lapho ucwengwa, ingabe uyokwazi ukuhlanganisa izilingo zikaJobe futhi ubheke umsebenzi kaNkulunkulu njengobalulekile? Ingabe uyoyibona indlela uNkulunkulu avivinya ngayo isintu ngezilingo zikaJobe? Hlobo luni lwesikhuthazo izilingo zikaJobe ezingaluletha kuwe? Ingabe uyokwazi ukufakaza ngoNkulunkulu phakathi nokucwengwa kwakho, noma uyofuna ukwanelisa inyama endaweni entofontofo? Uyini ngempela umbono wakho ngokukholelwa kuNkulunkulu? Ingabe ngempela kumayelane Naye, hhayi nenyama? Ingabe empeleni unomgomo ekufuneni kwakho? Ingabe uzimisele ukudlula ekucwengweni ukuze upheleliswe uNkulunkulu, noma uncamela ukulungiswa nokuqalekiswa uNkulunkulu? Uyibona kanjani ngempela indaba yokufakaza ngoNkulunkulu? Yini abantu okufanele bayenze kunoma yiziphi izimo ukuze ngempela babe ofakazi bakaNkulunkulu? Njengoba uNkulunkulu wangempela esekubonise umsebenzi wangempela omningi kangaka kuwe, kungani uhlale ucabanga ukuhamba? Ingabe ukukholelwa kuNkulunkulu kungenxa kaNkulunkulu? Eningini lenu, kungamacebo omuntu nomuntu nezinzuzo zomuntu. Bambalwa kakhulu abantu abakholelwa kuNkulunkulu ngenxa kaNkulunkulu—akukhona yini ukuvukela lokhu?

Umsebenzi wokucwenga ngokuyinhloko owokuphelelisa ukholo lwabantu futhi ekugcineni ufinyelela esimweni lapho khona ufuna ukuhamba kodwa ungakwazi, lapho abanye abantu bephelelwe yinhlansi yethemba kodwa basenalo ukholo lwabo, lapho abantu bengasenalo ithemba ngekusasa labo, kungalesi sikhathi kuphela lapho ukucwenga kukaNkulunkulu kuyophela khona. Isintu asikafiki esigabeni lapho sishaya khona uzamthilili phakathi kokuphila nokufa—asikakunambithi ukufa, ngakho ukucwengwa akukho ekugcineni. Ngisho nalabo ababesezinyathelweni zabenzi bokubi abakacwengwa ngokuphelele, kodwa uJobe wakuqeda ukucwengwa kwakhe, engenalutho angancika kulo. Abantu kumele badlule ekucwengweni kuze kufike ezingeni abangasenathemba kulo kanye nento abangancika kuyo—yilapho kuphela lapho beyocwengwa khona ngempela. Ngesikhathi sabenzi bokubi, izinhliziyo zenu zazihlale zithule phambi kukaNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi Yena wenzani futhi akunandaba ukuthi intando Yakhe yayiyini, nanihlale nilalela amalungiselelo Akhe futhi ekugcineni, naqonda yonke into. Ukudlula ezilingweni zikaJobe kuphinde kube ukudlula ezilingweni zikaPetru. Lapho uJobe elingwa wama wafakaza, ekugcineni uJehova wembulwa kuye. Kungemva kokuba emile wafakaza kuphela lapho afaneleka khona ukubona ubuso bukaNkulunkulu. Kungani kuthiwa: “Ngizifihla ezweni lenzondo kodwa ngizembula embusweni ongcwele”? Lokho kusho ukuthi inkazimulo yokubona ubuso bukaNkulunkulu ungaba nayo kuphela lapho ungcwele noma uma ufakaza. Uma ungeke ufakaze Ngaye, awunayo inkazimulo yokubona ubuso Bakhe. Uma uhlehla noma ukhononda ngoNkulunkulu lapho ubhekene nokucwengwa, uhluleka ukufakaza Ngaye, ube yinhlekisa kuSathane, ngeke ukuzuze ukubonakala kukaNkulunkulu. Uma ufana noJobe, owaqalekisa inyama yakhe phakathi nezilingo futhi wangakhononda ngoNkulunkulu, futhi owakwazi ukuzonda inyama yakhe ngaphandle kokukhononda noma ukona ngamazwi akhe, lokho kuwukufakaza. Lapho udlula ekucwengweni ngokwezinga elithile futhi usengafana noJobe, ulalele ngokuphelele phambi kukaNkulunkulu ngaphandle kwezinye izimfuno Ngaye noma kwemibono yakho, uNkulunkulu uyobonakala kuwe. Manje uNkulunkulu akabonakali kuwe ngenxa yokuthi unemibono eminingi kangaka, ukukhetha kwakho, imicabango enobugovu, izimfuno zomuntu nezinto ezithandwa inyama, futhi awufaneleki ukubona ubuso Bakhe. Uma ubona uNkulunkulu, uyomlinganisa ngemibono yakho—bese kuba nguwe ombethela esiphambanweni. Uma wehlelwa izinto eziningi ezingahambisani nemibono yakho kodwa ukwazi ukuzibekela eceleni futhi wazi izenzo zikaNkulunkulu kulezi zinto, futhi phakathi nokucwengwa wembula inhliziyo yakho yokuthanda uNkulunkulu, lokhu kuwukufakaza. Uma ikhaya lakho linokuthula, ujabulela ukunethezeka kwenyama, kungekho okushushisayo, abafowenu nodadewenu ebandleni bekulalela, ungayibonisa yini inhliziyo yakho yokuthanda uNkulunkulu? Ingabe lokhu kungakucwenga? Uthando lwakho ngoNkulunkulu lungaboniswa kuphela ngokucwengwa, futhi ungapheleliswa kuphela ngezinto ezenzekayo kodwa ezingahambisani nemibono yakho. UNkulunkulu ukuphelelisa ngezinto eziningi ezingezinhle, nezinsizi eziningi. UNkulunkulu ukuvumela ukuba uthole ulwazi futhi akuphelelise ngezenzo eziningi zikaSathane, izinsolo, nezinkulumo zabantu abaningi.

Uma uthinta izenzo zikaNkulunkulu esimweni sakho sangempela, uyobonakala kuwe, akukhanyisele futhi akuqondise ngaphakathi. Uma ungakwazi ukulalela amazwi Akhe, ngeke akwazi ukwenza lokhu. Uma untula ukholo, uma uphelelwe ithemba kuNkulunkulu, uyokubona kanjani? Uma unokholo lweqiniso Kuye futhi ungenakho ukungabaza, uma umvulela inhliziyo yakho, uyokuphelelisa. Uyokukhanyisela ezintweni odlula kuzo ngokoqobo nasekuphileni kwakho. Ezimpilweni ezingokoqobo zabantu, banobunzima obuningi, ngaphezu kwalokho, abakwazi ukulibona ngokucacile izinga lomsebenzi kaNkulunkulu, ngakho lokhu kudinga ukholo. Ukholo luza kuphela ngokucwengwa—ngeke lukhule ngaphandle kokucwengwa. Uma unemibono ongakwazi ukuyidedela futhi uqala ukungabaza uNkulunkulu, uyocwila ekucwengweni, futhi ngalezi zikhathi okudinga kakhulu ukholo.

Iziwombe zakho eziningi zokwehluleka, zokuba buthaka, nezikhathi zokuba nemibono engemihle kungashiwo ukuthi izivivinyo zikaNkulunkulu kuwe. Lokhu kungenxa yokuthi yonke into ivela kuNkulunkulu, yonke into kanye nezidalwa eziphilayo kusezandleni Zakhe. Kungakhathaliseki ukuthi uyehluleka noma ubuthaka noma uyakhubeka konke kukuNkulunkulu futhi kusezandleni Zakhe. Ngasohlangothini lukaNkulunkulu, lolu uvivinyo lwakho, futhi uma ungakuboni lokho, luzophenduka isilingo. Kunezinhlobo ezimbili zezimo abantu okufanele baziqaphele: Esinye sivela eMoyeni oNgcwele, kanti esinye kungenzeka sivela kuSathane. Kwesinye isimo, uMoya oNgcwele uyakukhanyisela futhi uyakuvumela ukuba uzazi, unengeke futhi uzisole uphinde ukwazi nokumthanda ngempela uNkulunkulu, ugxilise inhliziyo yakho ekwaneliseni Yena. Esinye isimo ukuthi uzazi, kodwa unombono ongemuhle futhi ubuthaka. Kungashiwo ukuthi lokho ukucwenga kukaNkulunkulu. Kungashiwo nokuthi isilingo sikaSathane. Uma uqaphela ukuthi lena insindiso kaNkulunkulu ngawe nokuthi manje umkweleta kakhulu, futhi kusukela manje uzama ukumbuyisela Yena ungabe usawela kuleyo nhlekelele, uma ugxilisa imizamo yakho ekuphuzeni nasekudleni amazwi Akhe, futhi uma uhlale uzibheka njengontulayo, unenhliziyo elangazelelayo, khona-ke lolu uvivinyo lukaNkulunkulu. Ngemva kokuphela kokuhlupheka futhi nawe usuphinde usuya phambili, uNkulunkulu usazokuhola, akukhanyisele, akucacisele, futhi akondle. Kodwa uma ungakuqapheli futhi unombono ongemuhle, umane uzinikele osizini, uma ucabanga ngale ndlela, khona-ke isilingo sikaSathane sisuke sesikwehlele. Lapho uJobe edlula ezilingweni, uNkulunkulu noSathane babephikisana, uNkulunkulu wavumela uSathane ukuba ahluphe uJobe, amvivinye. Nakuba kwakunguNkulunkulu ovivinya uJobe, empeleni kwakunguSathane owayehlele kuye. USathane wayelinga uJobe, kodwa uJobe wayesohlangothini lukaNkulunkulu futhi ukube kwakungenjalo, wayengawela esilingweni. Ngemva nje kokuwela kwabantu esilingweni bawela engozini. Ukudlula ekucwengweni kungashiwo ukuthi kuwuvivinyo oluvela kuNkulunkulu, kodwa uma ungekho esimweni esihle kungashiwo ukuthi kuyisilingo esivela kuSathane. Uma ungakucaceli umbono, uSathane uyokumangalela futhi akudide. Kungakabiphi, uyowela esilingweni.

Uma ungawuboni umsebenzi kaNkulunkulu awusobe wakwazi ukupheleliswa. Ezintweni odlula kuzo, kumele ungene nasemininingwaneni emincane—uyikhulisa kanjani imibono yakho nezisusa eziningi kangaka? Hlobo luni lwemikhuba efanele onalo ngalokhu? Uma ungakwazi ukubona umsebenzi kaNkulunkulu, lokho kusho ukuthi unesizotha. Uma uvela kuphela unentshiseko, leso akusona isizotha sangempela futhi nakanjani ngeke ukwazi ukuma uqine. Kulapho ukwazi khona kuphela ukubona nokuzindla ngomsebenzi kaNkulunkulu nganoma isiphi isikhathi, indawo, lapho uyokwazi khona ukushiya umelusi, uphile ngokuzimela ngokuncika kuNkulunkulu, futhi ukwazi ukubona izenzo zangempela zikaNkulunkulu, yilapho-ke lapho injongo kaNkulunkulu iyofinyelelwa. Okwamanje, abantu abaningi abakwazi ukuyibona. Lapho behlangabezana nenkinga, abazi ukuthi kufanele bayisingathe kanjani, abakwazi ukubona umsebenzi kaNkulunkulu, abakwazi ukuphila ngomoya. Amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu kumele ukufake empilweni yakho engokoqobo.

Ngezinye izikhathi ukunika uhlobo oluthile lomuzwa—ulahlekelwa injabulo yakho yangaphakathi, ulahlekelwa ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi ube sebumnyameni. Lolu uhlobo lokucwengwa. Noma nini lapho wenza into ethile ayihambi kahle noma ufika kwangqingetshe. Lesi isiyalo sikaNkulunkulu. Ungase wenze into ethile futhi ungabi nayo imizwa ethile ngayo, nabanye futhi nabo bengazi, kodwa uNkulunkulu uyazi. Ngeke akuyeke uhambe, uyokuyala. Umsebenzi woMoya oNgcwele unemininingwane eminingi. Uwahlolisisa ngokukhulu ukucophelela wonke amazwi nezenzo zabantu, ukuhamba nokunyakaza kwabo, nayo yonke imicabango nemibono yabo ukuze abantu bakwazi ukuziqaphela ngaphakathi lezi zinto. Wenza into ethile kanye futhi ingahambi kahle, uphinde uyenze futhi ingahambi kahle, kancane kancane uyowuqonda umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngezikhathi eziningi zokuyalwa, uyokwazi ukuthi kufanele wenzeni ukuze uhambisane nentando kaNkulunkulu nalokho okungahambisani nentando Yakhe. Ekugcineni, uyosabela ngokuthe ngqo esiqondisweni soMoya oNgcwele esingaphakathi kuwe. Ngezinye izikhathi uzovukela futhi uNkulunkulu uyokusola ngaphakathi. Konke lokhu kuvela esiyalweni sikaNkulunkulu. Uma ungamazisi uNkulunkulu, uma uwushalazela umsebenzi Wakhe, ngeke akukhanyisele lutho. Lapho umbheka njengobalulekile uNkulunkulu, yilapho akukhanyisela khona nakakhulu. Okwamanje, kunabanye abantu ebandleni abanokholo olunokudideka nolusebumnyameni, benza izinto eziningi ezingafanele ngaphandle kwesiyalo, ngakho umsebenzi woMoya oNgcwele ngeke ubonakale ngokucacile kubo. Abanye abantu bayalwa, bathola imali, futhi baphathe ibhizinisi ngaphandle kwesiyalo, futhi umuntu onjalo usengozini enkulu kakhulu. Abagcini nje ngokuthi manje bangabi namsebenzi woMoya oNgcwele, kodwa esikhathini esizayo kuyoba nzima ukubaphelelisa. Kunabantu abaningi umsebenzi woMoya oNgcwele ongeke ubonakale kubo, isiyalo sikaNkulunkulu esingenakubonakala kubo. Bayilabo abangacacile entandweni kaNkulunkulu futhi abangawazi umsebenzi Wakhe. Labo abangama baqine phakathi nokucwengwa, abalandela uNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi wenzani, okungenani abakwazi ukushiya, noma ukufinyelela iphesenti elingu-0.1 lalokho okwafezwa uPetru benza kahle, kodwa awukho umsebenzi wabo. Abantu abaningi baziqonda ngokushesha izinto, bamthanda ngempela uNkulunkulu, futhi bangalidlula izinga likaPetru. UNkulunkulu wenza lolu hlobo lomsebenzi, futhi lolu hlobo lomuntu lungasithola isiyalo Sakhe nokukhanyiselwa futhi lulahle ngokushesha noma yini engahambisani nentando kaNkulunkulu. Lolu hlobo lomuntu lufana negolide—yilolu hlobo lomuntu kuphela olubaluleke ngempela! Uma uNkulunkulu enze izinhlobo eziningi zomsebenzi kodwa wena usalokhu ufana nesihlabathi, njengetshe, kusho ukuthi awunamsebenzi!

Umsebenzi kaNkulunkulu ezweni likadrago omkhulu obumvu uyamangalisa futhi awukholakali. Uyoqothula abanye abantu ngoba kukhona zonke izinhlobo zabantu ebandleni—kunalabo abachitha imali yebandla, labo abakhohlisa abanye, nokunye. Uma ungawazi ngokucacile umsebenzi kaNkulunkulu ngeke ube nombono omuhle; lokhu kungenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungabonakala kuphela kubantu abayidlanzana. Ngaleso sikhathi kuyocaca ukuthi ubani omthanda ngempela uNkulunkulu nongamthandi. Labo abamthanda ngempela uNkulunkulu banomsebenzi woMoya oNgcwele, labo abangamthandi ngempela bayokwembulwa ngomsebenzi Wakhe, isinyathelo ngasinye ngesikhathi. Bayoba yizinto zokuqothulwa. Laba bantu bayokwembulwa ngesikhathi somsebenzi wokunqoba—abakubheki njengokubalulekile ukupheleliswa. Futhi labo abaphelelisiwe bazuzwe uNkulunkulu ngokuphelele, futhi bayakwazi ukuthanda uNkulunkulu njengoPetru. Labo abanqotshiwe abanalo uthando oluzenzakalelayo, kodwa banothando oludlulayo kuphela, futhi baphoqelekile ukuthanda uNkulunkulu. Uthando oluzenzakalelayo luba khona ngokuqonda okuzuzwe kokuhlangenwe nakho okungokoqobo. Lolu thando lungena enhliziyweni yomuntu lumenze azinikele ngokuzithandela kuNkulunkulu; amazwi kaNkulunkulu aba isisekelo sakhe futhi uyakwazi ukuhlupheka ngenxa kaNkulunkulu. Yiqiniso lezi izinto umuntu opheleliswe uNkulunkulu anazo. Uma ufuna kuphela ukunqotshwa, ngeke ukwazi ukufakaza ngoNkulunkulu; uma uNkulunkulu efinyelela umgomo Wakhe wokusinda kuphela ngokunqoba abantu, kusho ukuthi isinyathelo sabenzi bokubi besiyokwanela. Nokho, ukunqoba abantu akuwona umgomo wokugcina kaNkulunkulu—umgomo Wakhe wokugcina ukuphelelisa abantu. Ngakho kunokuthi lesi sigaba siwumsebenzi wokunqoba, kufanele nithi lona umsebenzi wokuphelelisa nokuqothula. Abanye abantu abakanqotshwa ngokugcwele, futhi endleleni yokubanqoba, iqembu labantu liyopheleliswa. Lezi zikhawu ezimbili zomsebenzi zifezwa ndawonye. Abantu abakazishiyi lezo zinto enkathini ende yomsebenzi; leli qiniso liveza ukuthi umgomo wokunqoba usufeziwe—leli iqiniso lokunqotshwa. Ukucwengwa akwenziwa ngenxa yokunqotshwa, kodwa kungenxa yokupheleliswa. Ngaphandle kokucwengwa, abantu ngeke bapheleliswe. Ngakho ukucwengwa kubaluleke kakhulu! Namuhla kupheleliswa iqembu elilodwa labantu, kuzuzwa iqembu elilodwa labantu. Izibusiso eziyishumi ezishiwo ngokwedlule zonke bezihloselwe labo abaphelelisiwe. Konke okumayelana nokushintsha isimo sabo emhlabeni kuhloselwe labo abaphelelisiwe. Labo abangakapheleliswa ngeke bakufinyelele lokhu.

Imibhalo yaphansi:

b. Umbhalo wokuqala awunayo inkulumo ethi “ukulingwa kuka.”

Okwedlule:Abantu Abangakulalela Ngokugcwele Ukuba Ngokoqobo KukaNkulunkulu Yilabo Abamthanda Ngeqiniso UNkulunkulu

Okulandelayo:Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu

Ungase Uthande Nalezi