Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu

Bonke abantu badinga ukuqonda inhloso yomsebenzi Wami emhlabeni, okungukuthi, injongo yokugcina yomsebenzi Wami kanye nezinga ekumele Ngifinyelele kulo kulo msebenzi ngaphambi kokuba ungaqedwa. Uma abantu, abahamba nami kuze kube kulolu suku, bengaqondi ukuthi umsebenzi Wami umayelana nani, lokho akusho ukuthi bebechitha isikhathi ngokuhamba Nami? Abantu abahamba Nami kumele bayazi intando Yami. Sengisebenze emhlabeni izinkulungwane zeminyaka, futhi Ngisenza njalo namanje. Yize kukhona izinto ezininginingi ezitholakala emsebenzini Wami, inhloso yawo ihlezi ingaguquki. Isibonelo, noma Ngigcwele ukwehlulela nokujezisa okubhekiswe kumuntu, kungenxa yesizathu sokumsindisa, ukusabalalisa kangcono ivangeli Lami, nokudlondlobalisa umsebenzi Wami kwabeZizwe ngemuva kokuthi umuntu enziwe waphelela. Ngakho-ke manje, esikhathini lapho abantu abaningi belahlekelwe kakhulu yithemba, Ngiyaqhubeka nomsebenzi Wami, Ngiqhuba umsebenzi ekumele Ngiwenze ukwehlulela futhi nokujezisa umuntu. Phezu kokuthi umuntu ukhathele into engiyishoyo nangaphandle kokuthi akanasifiso sokukhathalela umsebenzi Wami, Ngisaqhubeka nokwenza umsebenzi Wami ngoba inhloso yomsebenzi Wami ayiguquki kanti necebo Lami lasekuqaleni alisoze laqhawuka. Umsebenzi wokwehlulela ukwenza umuntu angilalele kangcono, nenhloso yokujezisa Kwami ukuvumela umuntu inguquko engcono. Nakuba engikwenzayo kungenxa yokuphatha Kwami, Angikaze ngenze noma yini engeyona inzuzo kumuntu. Lokhu kungoba Ngifuna ukwenza zonke izizwe ngaphandle kuka-Israyeli, zilalele njengama-Israyeli futhi Ngizenze abantu bangempela, ukuze Ngibenesikhundla emazweni angaphandle kuka-Israyeli. Lokhu ukuphatha Kwami; kungumsebenzi engiwufezayo emazweni abeZizwe. Namanje imbala, abantu abaningi abakayiqondi indlela Engiphatha ngayo ngoba abazimiselanga ngayo, esikhundleni salokho bacabangana nekusasa labo kanye nalapho beya khona. Noma Ngingathini, abantu abawukhathalelanga umsebenzi Wami, balibele ukunakana nalapho ikusasa labo libayisa khona. Ngakho-ke uma lokho kuqhubeka, umsebenzi Wami ungakhula kanjani? Izwi Lami lingashunyayelwa kanjani umhlaba wonke jikelele? Kumele wazi ukuthi lapho umsebenzi Wami wanda, Ngizokuhlakaza, futhi Ngizokushaya njengoba uJehova ashaya izizwe zakwa-Israyeli. Konke lokhu kuzokwenziwa ukuze ivangeli Lami lande emhlabeni wonke, ukuze umsebenzi Wami usabalale kubantu beZizwe. Ukuze, igama Lami lidunyiswe ngabadala nabancane ngokufanayo negama Lami elingcwele lizophakanyiswa imilomo yabantu bakuzo zonke izinhlanga nezizwe. Esikhathini sokugcina, Ngizokwenza igama Lami liphakanyiswe phakathi kwabantu beZizwe, Ngenze izenzo Zami zibonwe abeZizwe ukuze bangibize uSomandla, Ngenze amazwi Ami aphumelele ngokushesha. Ngizokwenza bonke abantu bazi ukuthi Angisiyena uNkulunkulu wama-Israyeli nje kuphela, kodwa uNkulunkulu wabo bonke abantu beZizwe, ngisho nezizwe engiziqalekisile Mina. Ngizokwenza bonke abantu babone ukuthi NginguNkulunkulu wayo yonke indalo. Lona ngumsebenzi Wami omkhulu kakhulu, inhloso yecebo lomsebenzi Wami ezinsukwini zokugcina. futhi yiwona kuphela umsebenzi omele ufezwe ngezinsuku zokugcina.

Umsebenzi ebengiwenza izinkulungwane zeminyaka wembulwe ngokuphelele kumuntu ezinsukwini zokugcina nje kuphela. Imanje kuphela lapho Ngambule imfihlo yonke yokuphatha Kwami. Umuntu uyayazi inhloso yomsebenzi Wami aphinde ngaphezu kwalokho, athole ukuqonda ngazo zonke izimfihlo Zami. Kanti futhi umuntu Ngimtshelile yonke into ngokukhathazeka abe nakho ngalapho eya khona. Sengimvezelile umuntu izimfihlo ebezisithakele ngaphezu kwe 5,900 weminyaka. Ngubani uJehova? Ngubani uMesiya? Ngubani uJesu? Kumele uyabazi bonke laba. Izikhathi zomsebenzi Wami zincike kulamagama. Ukuqondile lokho? Uzolimemezela kanjani igama Lami elingcwele? Uzolifafaza kanjani igama Lami kunanoma isiphi isizwe lapho elinye lamagama Ami ake abizwa khona? Umsebenzi Wami usuqalile ukwanda, kanti futhi Ngizowufafaza ngokugcwala kwawo kuzo zonke izizwe. Njengoba umsebenzi Wami wenziwe kini, Ngizonishaya ngendlela uJehova ashaya ngayo abelusi bendlu kaDavide kwa-Israyeli, Nginenze nisaphazeke kuzo zonke izizwe. Ngokuba ezinsukwini zokugcina, Ngizobhubhisa zonke izizwe futhi Ngenze abantu bazo baphinde basabalaliswe. Mhla Sengibuya futhi, izizwe zizobe sezahlukanisekile ngemingcele eyenziwe ngamalangabi Ami avuthayo. Ngaleso sikhathi Ngiyoziveza kabusha kumuntu njengelanga elihangulayo, Ngizibonakalise kubona bukhoma ngomfanekiso woNgcwele abangakaze bambone, ehamba phakathi kwazo zonke izizwe, njengoba Mina, Jehova, Ngahamba phakathi kwezizwe zamaJuda. Kusukela lapho ke, Ngizobahola abantu lapho bephila emhlabeni. Bazoyibona inkazimulo Yami lapho baphinde babone insika yefu emoyeni ukubahola, ngoba Ngivela endaweni engcwele. Umuntu uzolibona usuku Lwami lokulunga nokubonakaliswa Kwami okukhazimulayo. Lokho kuzokwenzeka mhlazane Mina ngibusa kuwo wonke umhlaba ngiphinde ngilethe amadodana amaningi enkazimulweni. Bonke bazokhothama kuzo zonke izindawo, kuthi netabernakele Lami limiswe phakathi kwabo phezu kwedwala lomsebenzi Engiwenzayo manje. BazoNgikhonza ethempelini. I-altare, eligcwele ukungcola, izinto ezizondekayo, lizodilizwa phansi libe zicucu, Ngiphinde Ngakhe elisha. I-altare elingcwele lizobe ligcwele umhlambi wezimvu namathole asanda kuzalwa. Ngizobhidliza Ithempeli elikhona namuhla Ngiphinde Ngakhe Elisha. Leli thempeli elimile manje eligcwele abantu abayisinengiso lizobhidlika. Ithempeli engilakhayo lizogcwala izinceku ezithembekile Kimi. Zizophinda futhi zime ngezinyawo zingikhonze Mina ngokwendumiso yethempeli. Ngokuqinisekile nizolubona usuku Lwami lwendumiso enkulu. Nizolubona usuku lapho Ngibhidliza khona ithempeli Ngiphinde Ngakhe elisha. Niyophinda nibone usuku lokuza kwetabernakele Lami emhlabeni. Lapho Ngibhidliza ithempeli, kuyoba ukuletha itabernakele Lami emhlabeni, lapho abantu bengibona Ngehla. Ngemuva kokuchitha zonke izizwe, Ngizophinda Ngizihlanganise ndawonye kabusha, Ngakha ithempeli Lami futhi Ngilungisa i-altare Lami ukuze bonke balethe imihlatshelo Kimi, baNgikhonze lapho, baphinde bazinikele ngokuthembeka emsebenzini Wami abantu beZizwe. Kuzokwenzeka njengoba ama-Israyeli enza manje, ngengubo yompristi nomqhele, inkazimulo Yami, Jehova, ihlala phakathi kwabo nobukhosi Bami behla-benyuka phezu kwabo futhi buhlezi nabo. Umsebenzi Wami kubantu beZizwe nawo uzokwenziwa ngaleyo ndlela. Ngendlela umsebenzi Wami uyiyo kuma Israyeli, nakubantu beZizwe kuzokwenziwa kanjalo ngoba Ngizokwandisa umsebenzi Wami kwa-Israyeli ngiphinde Ngiwandise kubantu beZizwe.

Manje sekuyisikhathi lapho umoya Wami usebenza kakhulu, futhi nesikhathi lapho ngisebenza phakathi kwabantu beZizwe. Ikakhulu, sekuyisikhathi lapho Mina ngihluza yonke indalo ngibeka omunye ngamunye endaweni lapho kumele abe khona ukuze umsebenzi Wami uqhubeke ngokushesha ngempumelelo enkulu. Ngakho-ke, Mina ngisakufuna ukuba uzinikele ngokupheleleyo kuwo wonke umsebenzi Wami; ukwedlula lokho, kumele ukwazi ukuhlukanisa futhi uqiniseke ngemisebenzi yonke Mina engiyenze kuwe, uphinde ufake wonke umdlandla wakho emsebenzini Wami ukuze ube nempumelelo enkulu. Yiko lokhu okumele ukuqondisise. Ningaphinde nixabane nodwa, bhekani izindlela zezisombululo, okanye nibheke lapho inyama ithokomele ngakhona, okuyinto ezobambezela umsebenzi Wami futhi yone ikusasa lakho eliqhakazile. Lokho kuzolimaza wena, kanti futhi akusoze kukuvikele. Uzobe ungesona yini isiphukuphuku? Lokhu okuthokozelayo namuhla yikho kanye lokhu okona ikusasa lakho, kanti ubuhlungu ophila ngaphansi kwabo namhlanje ibona kanye lobu obukuvikelayo. Kuzomele ukuqaphelisise lokhu khona uzophepha ekudotshweni izilingo uphinde uvimbe ukungena enkungwini esindayo evimbela ukukhanya kwelanga. Uma lenkungu esindayo icwengeka, uyozithola usekuhlulelweni kosuku olukhulu kakhulu. Ngaleso sikhathi, usuku Lwami luyobe selumficile umuntu. Uyokubalekela kanjani ukwahlulela Kwami? Uyokwazi kanjani ukumelana nokushisa okuhangulayo kwelanga? Uma Mina nginikezela umuntu inala Yami akayilondolozi esifubeni sakhe, kodwa kunalokho uyilahlela kude ezindaweni ezingaziwa. Lapho usuku Lwami lufika, umuntu ngeke esakwazi ukuthola inala Yami okanye athole iqiniso elibabayo Mina engamnika lona kudala. Uyokhala alile ngokulahlekelwa ukukhanya okuyobe kuhambisana nokuwela ebumnyameni. Lokhu okubona namuhla kumane kuyinkemba yomlomo Wami. Awukayiboni intonga esandleni Sami okanye ilangabi Mina engiqothula ngalo umuntu, futhi yingakho usaqhosha uphinde ungazithibi ebusweni Bami. Yingakho usalwa Nami endlini Yami, uphikisana nalokhu engikutshele khona. Umuntu akangesabi Mina. Enobutha kanye Nami kuze kube inamhlanje, uselokhu engenakho ukwesaba nakancane. Unolimi namazinyo alabo abangalungile emlonyeni wakho. Amazwi nezenzo zakho afana nalawo enyoka eyayengela u-Eva esonweni. Nibiza komunye nomunye, iso ngeso, izinyo ngezinyo futhi ulwele isikhundla sakho, udumo nenzuzo ebusweni Bami, kodwa awazi ukuthi Ngiyawabuka ngasese amazwi nezenzo zakho. Ngaphambi kokuba ufike ebusweni Bami, Mina sengiyawazi umqondo wakho phansi naphezulu. Umuntu uhlale efisa ukuphunyuka esandleni Sami, agweme ukubuka kwamehlo Ami, kodwa Mina angikaze ngiwagweme amazwi noma izenzo zakhe. Kunalokho, Mina ngiyavuma ngenhloso ukuba zifinyelele emehlweni Ami ukuze ngijezise ukungalungi ngiphinde ngahlulele ukuhlubuka kwakhe. Kanjalo, amazwi nezenzo zomuntu ezifihliwe zihlala zibekwe phambi kwesihlalo sokwahlulela, futhi akukaze kusuke kumuntu, ngoba ukuhlubuka kwakhe kukhulu kakhulu. Umsebenzi Wami Mina ukushisa ngiphinde ngihlambulule wonke amazwi nezenzo zomuntu ezashiwo futhi zenziwa ebusweni boMoya Wami. Ngaleyo ndlela, uma sengihamba Mina emhlabeni, abantu bayokwazi ukuqhubeka nokuthembeka Kimi, baqhubeke bangikhonze njengoba izinceku Zami ezingcwele zenza umsebenzi Wami, zivumela umsebenzi Wami emhlabeni ukuba uqhubeke kuze kufike usuku lapho usuqediwe.