Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Umsebenzi Ngenkathi Yomthetho

Umsebenzi uJehova awenza kuma-Israyeli wamisa phakathi kwesintu indawo kaNkulunkulu yokudabuka emhlabeni, indawo Yakhe engcwele lapho Aye khona. Wawugcina umsebenzi wakhe kubantu bakwa-Israyeli. Ekuqaleni, Akazange asebenze ngaphandle kwakwa-Israyeli; kunalokho, Wakhetha abantu Abathola befanelekile ukuze anciphise ububanzi bomsebenzi Wakhe. Kwa-Israyeli indawo lapho uNkulunkulu adala u-Adamu no-Eva, futhi othulini lwaleyo ndawo, uJehova wenza umuntu; isizinda somsebenzi Wakhe emhlabeni. Abakwa-Israyeli, ababeyinzalo kaNowa no-Adamu, babeyisisekelo somsebenzi kaJehova emhlabeni.

Ukubaluleka, inhloso, kanye nesinyathelo somsebenzi kaJehova kwa-Israyeli kwakungukuqala umsebenzi Wakhe emhlabeni wonke, bese kancane kancane awandise kwezinye izizwe kusukela esizindeni kwa-Israyeli. Lesi isimiso Asebenza ngaso emhlabeni wonke jikelele-ukwakha isibonelo bese eyandisa baze bonke abantu balemukele ivangeli Lakhe emhlabeni jikelele. Ama-Israyeli okuqala kwakuyiNzalo kaNowa. Labo bantu babenomoya kaJehova nje kuphela futhi babekwazi ukunakekela izidingo eziyisisekelo zempilo, kodwa babengamazi ukuthi uyinhloboni kaNkulunkulu uJehova, futhi bengazi intando yakhe ngomuntu, futhi babengazi ngisho nakancane ukuthi kufanele bayidumise kanjani iNkosi yendalo yonke. Inzalo ka-Adamu yayingazi ukuthi imiphi imigomo nemithetho ekufanele bayilalele, nokuthi imuphi umsebenzi isidalwa okufanele siwenzele Umdali. Konke ababekwazi nje ukuthi umyeni kufanele ajuluke futhi asebenze ukuhlinzekela umndeni wakhe, nokuthi inkosikazi kufanele ithobele umyeni wayo futhi yandise uhlanga lwabantu uJehova abadalile. Ngamanye amazwi, labantu babenomphefumulo kaJehova kanye nokuphila Kwakhe, kodwa babengakwazi ukulandela imithetho kaNkulunkulu noma ukwenelisa iNkosi yendalo yonke. Babenokuqonda okuncane kakhulu. Ngakho-ke nakuba kwakungekho lutho olugwegwile noma okuwubuqili ezinhliziyweni zabo, nakuba babengavamile ukuba nomona nokuxokozela, babengamazi uJehova noma bengamqondi uJehova, iNkosi yendalo yonke. Labo khokho bomuntu babazi nje ukuthi badle lokho uJehova akwenzile, bathokozele lokho uJehova akwenzile, kodwa babengakwazi ukudumisa uJehova; babengazi ukuthi kufanele bamdumise beguqe ngamadolo. Babengabizwa kanjani ukuthi izidalwa Zakhe? Ngakho lamagama athi, “uJehova uyiNkosi yendalo yonke” nathi “Wadala umuntu njengokuziveza Kwakhe, ukumdumisa nokummela Yena,” akhulunyelwa ize? Abantu abangamdumisi uJehova bangafakazela kanjani inkazimulo Yakhe? Bangaba kanjani ukuvezwa kwenkazimulo Yakhe? Ingabe lamazwi kaJehova athi “Ngadala umuntu ngomfanekiso Wami” aphenduka isikhali esandleni sikaSathane—lo omubi? Lamazwi awaphenduki yini abe uphawu lokululazeka ngenxa yokudala umuntu kukaJehova? Ukuze aqede leso sigaba somsebenzi, uJehova, emuva kokudala isintu, akazange abanikeze imiyalelo noma abaqondise ukusuka ku-Adamu kuya kuNowa. Kwaze kwathi emuva kukazamcolo, Waqala ukuhola abakwa-Israyeli ngokusemthethweni, ababeyinzalo ka-Adamu noNowa. Umsebenzi Wakhe namazwi Akhe kwa-Israyeli aqondisa izimpilo zabo bonke abantu ezweni lonke. Wabakhombisa ukuthi uJehova akakwazi nje kuphela ukuphefumulela umphefumulo kumuntu, ukuze abenempilo Yakhe, futhi wamvusa othulini wamenza isidalwa sikaNkulunkulu, kodwa nanokuthi wayengangqongqisa isintu ngamalangabi, asiqalekise isintu, esebenzisa uswazi Lwakhe ukuphatha isintu. Nabo-ke, babona ukuthi uJehova angayihola impilo yomuntu emhlabeni, futhi akhulume futhi esebenza phakathi kwabo imini nobusuku. Wawenza umsebenzi ukuze izidalwa Zakhe zazi ukuthi umuntu wavela othulini olwalucoshwe Nguye, ukuthi umuntu wenziwa Nguye. Ngaphezulu kwalokho, umsebenzi awuqala ku-Israyeli wenziwa ukuze abanye abantu nezizwe (ababengahlukene empeleni no-Israyeli, kodwa babexhantile basuka kubantu bakwa-Israyeli, kodwa beselokhu beyinzalo ka-Adamu no-Eva) bathole ivangeli likaJehova ku-Israyeli, ukuze zonke izidalwa ezweni lonkana zimdumise futhi zimphakamise Yena ngoba emkhulu. Uma uJehova wayengawuqalanga umsebenzi Wakhe ku-Israyeli, kodwa esikhundleni salokho athi esesidalile isintu, asiyekelele siphile izimpilo zokunganaki emhlabeni, ngenxa yemvelo yomzimba womuntu (imvelo ichaza ukuthi umuntu akasoze azi izinto angaziboni, okungukuthi, akazi ukuthi uJehova wadala isintu, kungasaphathwa okokuthi akazi ukuthi Yena wamdalelani), wayengasoze azi ukuthi uJehova wadala isintu nokuthi uyiNkosi yezinto zonke. Uma uJehova wayedale umuntu futhi wambeka emhlabeni ngesizathu sokuzithokozisa, wabese nje esula izandla Zakhe wamshiya kunokuthi ahole phakathi kwabantu isikhathi esithile, sonke isintu sasiyophetha ngokushabalala. Ngisho izulu nomhlaba nazo zonke izinto azidala, kuhlangene nesintu sonke, konke kwakuyophetha ngokushabalala kuxovwe ngezinyawo nguSathane. Ngakho isifiso sikaJehova sokuba, “Abe nendawo yokuma emhlabeni, indawo engcwele phakathi kwendalo Yakhe” sasiyodicileleka phansi. Ngakho-ke esikhundleni salokho, emuva kokudala isintu, uNkulunkulu wabaqondisa ezimpilweni zabo, futhi wakhuluma nabo, konke lokhu ukuze athole isifiso sakhe, aphumelele ohlelweni Lakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli wawuqonde kuphela ukulifeza icebo, ayekade elihlelile ngaphambi kokudala Kwakhe zonke izinto. Ngakho-ke ukusebenza Kwakhe kuqala phakathi kwabaka-Israyeli nokudala Kwakhe zonke izinto kwakungaphikisani, kodwa kokubili kwenzelwa ngenxa yokuphatha Kwakhe, umsebenzi Wakhe, kanye nodumo Lwakhe, kwajulisa injongo yokudala Kwakhe isintu. Wayiqondisa impilo yesintu emhlabeni iminyaka eyizinkulungwane ezimbili emuva kukaNowa, kuleso sikhathi Wabafundisa ukuthi bamdumise kanjani uJehova, iNkosi yezinto zonke, wabafundisa ukuthi baziphathe kanjani futhi baphile izimpilo zabo, nakakhulu, ukuthi bamfakazele kanjani uJehova, bamlalele, baphinde bamphakamise, futhi bamdumise Yena ngomculo njengoDavide nabapristi bakhe.

Ngaphambili kwezinkulungwane ezimbili zeminyaka lapho uJehova enza khona umsebenzi Wakhe, umuntu wayengazi lutho, futhi cishe bonke baphupha bawela ebufebeni nenkohlakalo eyandulela uzamcolo; izinhliziyo zabo zazingenaye uJehova, ungasayiphathi, indlela Yakhe. Abazange neze baqonde umsebenzi uJehova ayezowenza; babengenawo umqondo wokucabanga, lungasaphathwa ulwazi, benjengemishini ephilayo ephefumulayo bengenalwazi ngomuntu, ngoNkulunkulu, ngomhlaba, kanye nempilo ngokufana. Emhlabeni bangena ekwenzeni ukuyenga nobuhumusha, njengenyoka, futhi bakhuluma izinto eziningi azazimcasula uJehova, kodwa ngoba babengenalwazi uJehova akazange abajezise noma abayale. Emuva kukazamcolo, lapho uNowa wayeneminyaka engama-601, uJehova wazibonakalisa ngokomthetho kuNowa wabe esemqondisa yena nomndeni wakhe, emhola yena, nezinyoni, nezilwane ezasinda kuzamcolo, kanye nozalo lwakhe kwaze kwabasekupheleni kweNkathi yoMthetho, iminyaka eyizi-2,500 seyiphelele. Wayesebenza ngokomthetho ku-Israyeli iminyaka eyizi-2,000, kanti isikhathi lapho ayesebenza kwa-Israyeli nangaphandle kwakhona, sasiyiminyaka engama-500, okwenza iminyaka eyizi-2,500 uma uhlanganisa. Ngale nkathi watshela abakwa-Israyeli ukuthi ukukhonza uJehova, kufanele bakhe ithempeli, baphinde bagqoke izingubo zabapristi, futhi bahambe bengafake zicathulo ukungena ethempelini entathakusa, zingaze izicathulo zabo zingcolise ithempeli bese kwehla umlilo phezulu ethempelini ubashise bangqongqe. Bayenza imisebenzi yabo futhi bathobela izinhlelo zikaJehova. Bakhuleka kuJehova ethempelini, kwathi emuva kokuba sebegqugquzelwe nguJehova, okungukuthi, emuva kokuthi uJehova esekhulumile, bahola abantu futhi babafundisa ukuthi bamhloniphe kakhulu uJehova—uNkulunkulu wabo. Futhi uJehova wabatshela ukuthi kufanele bakhe ithempeli ne-altare, kanti ngesikhathi esibekwe uJehova, okungukuthi, ngePhasika, kufanele balungise ethempelini amathole namawundlu asanda kuzalwa njengemihlatshelo yokukhonza uJehova, ukubanqanda futhi nokufaka inhlonipho enkulu kaJehova ezinhliziyweni zabo. Noma bayawulalela lomthetho, kwakuzoba isilinganiso sokuthembeka kwabo kuJehova. UJehova wabeka nosuku lweSabatha kubo, usuku lwesikhombisa lokudala Kwakhe. Usuku emuva kwalokho Yena wenza usuku lokuqala, usuku lwabo lokuba bakhonze uJehova, balethe imihlatshelo, futhi benze umculo Kuye. Ngalolu suku, uJehova wabiza ndawonye bonke abapristi futhi wabelana ngemihlatshelo ethempelini ukuze abantu badle, ukuze bathokozele imihlatshelo elethwe kuJehova. Futhi uJehova wathi babusisiwe kanti banengxenye naye, nokuthi bangabantu Bakhe abakhethiweyo (okwabe kuyisivumelwano sikaJehova nabakwa-Israyeli). Yingakho, kuze kube inamuhla, abantu bakwa-Israyeli basathi uJehova nguNkulunkulu wabo bodwa, hhayi ukuNkulunkulu wezinye izizwe.

NgeNkathi yoMthetho, uJehova wabeka imiyalelo eminingi uMose okwakufanele ayidlulisele kwabaka-Israyeli, abamlandela ukuphuma eGibhithe. UJehova wayinika lemiyalelo abakwa-Israyeli, ababengahlobene nabaseGibhithe, kanti yayenzelwe ukungqanda abakwa-Israyeli, futhi iyizimiso Zakhe kubo. Noma umuntu wayegcina iSabatha, noma ehlonipha abazali bakhe, noma ekhonza izithixo, nokunye nokunye, lezi izimiso umuntu ayehlulelwa ngazo ukuthi unesono noma ulungile. Noma umuntu wayeshaywa ngumlilo kaJehova, noma akhandwe ngamatshe, noma athole isibusio kuJehova, kwakuncike ekutheni umuntu uyayilalela yini imiyalelo. Labo ababengaligcini iSabatha babekhandwa ngamatshe. Labo bapristi ababengaligcini iSabatha babeshaywa umlilo kaJehova. Labo ababengabalaleli abazali babo nabo babekhandwa ngamatshe. Konke lokhu kwakuvunywe nguJehova. UJehova wamisa imiyalelo Yakhe kanye nemithetho Yakhe ukuze kuthi lapho ehola izimpilo zabo, abantu balizwe futhi balilalele izwi Lakhe futhi bangahlubuki. Wasebenzisa lemithetho ukulawula uhlanga lwesintu olwalusanda kuzalwa, ukwakha isisekelo somsebenzi Wakhe owawuseza. Ngakho-ke, ngenxa yomsebenzi owenziwa uJehova, inkathi yokuqala yabizwa ngokuthi iNkathi yoMthetho. Nakuba uJehova wakhuluma kakhulu futhi wenza umsebenzi omningi, Wabahola ngendlela eyakhayo, efundisa laba bantu abengenalwazi ukuba babekanjani ngabantu, baphile kanjani, baqonde kanjani indlela kaJehova. Ikakhulukazi, umsebenzi Yena awenza, wawuhlose ukuvumela abantu ukubuka bazi indlela Yakhe futhi balandele umthetho Wakhe. Umsebenzi wenziwa kubantu ababengajulile ngokukhohlakala; wawungakhathalele ukuguqulwa kwesimo noma ukukhula empilweni. Wayekhathalele kuphela ukusebenzisa imithetho ukunqanda nokulawula abantu. Kuma-Israyeli ngaleso sikhathi, uJehova wayemane enguNkulunkulu ethempelini, uNkulunkulu emazulwini. Wayeyinsika yefu, eyinsika yomlilo. Konke uNkulunkulu ayekufuna kubona kwakuwukuthi balalele lokhu abantu banamhlanje abakwazi njengemithetho Yakhe nemiyalelo umuntu— angaze athi nje imigomo—ngoba umsebenzi kaJehova wawungahlosile ukubashintsha kodwa ukubanika ezinye izinto umuntu ekufanele abenazo, ukubatshela ngomlomo wakhe uqobo, ngoba emuva kokuthi umuntu esedaliwe, umuntu wayengazi lutho ngokuthi kufanele abe nani. Ngakho-ke uJehova wabanika izinto ekufanele babenazo ezimpilweni zabo emhlabeni, wenza labantu abaholayo ukuthi babedlule okhokho babo, u-Adamu no-Eva, ngoba lokho uJehova abanika kona kwakudlula lokho ayekade Yena ekunike u-Adamu no-Eva ekuqaleni. Nakuba kunjalo, umsebenzi uJehova awenza kwa-Israyeli kwakungowokuqondisa isintu kuphela nokwenza isintu simazise uMdali waso. Akazange abanqobe noma abashintshe, wamane wabaqondisa. Lokhu indaba isiphelele yomsebenzi kaJehova ngeNkathi yoMthetho. Yisendlalelo, indaba eyiqiniso, umnyombo womsebenzi Wakhe ezweni lonke lakwa-Israyeli nesiqalo somsebenzi Wakhe weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha—ukulawula isintu ngesandla sikaJehova. Kulokhu kwaphuma umsebenzi omningi ohlelweni Lwakhe lokuphatha olweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.

Okwedlule:Isimilo Senu Sibi Kakhulu!

Okulandelayo:Iqiniso Mayelana Nomsebenzi Enkathini Yokuhlengwa

Ungase Uthande Nalezi