Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Abalalelayo Ngeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu

Umsebenzi kaMoya Ongcwele uyashintsha usuku nosuku, unyukela phezulu isinyathelo ngasinye; isambulo sakusasa siyenyukela kunesanamuhla, isinyathelo ngesinyathelo sikhuphuka sinyukela phezulu njalo. Unjalo umsebenzi uNkulunkulu aphelelisa ngawo umuntu. Uma umuntu engakwazi ukuhambisana naye, angashiywa nanoma ingasiphi isikhathi. Uma umuntu engenayo inhliziyo elalelayo, ngeke akwazi ukulandela kuze kube sekugcineni. Inkathi endala isidlulile; manje sekuyinkathi entsha. Kanti enkathini entsha umsebenzi omusha kufanele wenziwe. Ikakhulukazi enkathini yokugcina lapho umuntu eyopheleliswa, uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi omusha ngokushesha okukhulu njalo. Ngakho-ke, ngaphandle kokulalela enhliziyweni yakhe, umuntu uzokuthola kunzima ukulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu. UNkulunkulu akayigcini imigomo, futhi akasiphathi nanoma isiphi isigaba somsebenzi Wakhe ongathi asinakushintsha. Kunalokho, umsebenzi owenziwa uNkulunkulu ulokhu uba musha futhi ulokhu unyukela uyaphezulu. Umsebenzi Wakhe uye ubayilowo ongokoqobo kakhulu ngokweqile ngesinyathelo ngasinye futhi uye uqondana kakhulu ngokweqile, nezidingo zomuntu zoqobo. Kuphela emuva kokuba umuntu ezwe loluhlobo lomsebenzi yilapho engathola ukuguqulwa kokugcina kwesimo sakhe. Ulwazi lomuntu ngempilo luyakhula lwenyukela njalo, ngakho umsebenzi kaNkulunkulu nawo uye wenyukela njalo. Ingale ndlela kuphela lapho umuntu engapheleliswa alungele ukusetshenziswa nguNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, uNkulunkulu usebenza ngale ndlela ukuphikisana nokuhlehlisela emuva imibono yomuntu, kanti ngakolunye, ukuholela umuntu ukuya esimweni esiphakeme futhi esinamaqiniso, endaweni esesicongweni ekukholweni kuNkulunkulu, ukuze ekugcineni, intando kaNkulunkulu yenziwe. Bonke bendalo engalaleli kanye nenhliziyo enenkani bayoshiywa kulo msebenzi osheshayo futhi onamandla; yilabo kuphela abanenhliziyo elalelayo futhi abavumayo ukuthotshiswa abayoqhubeka bazebafike ekugcineni komgwaqo. Emsebenzini onjena, nonke kufanele nifunde ukuthobeka nokubeka eceleni imibono yenu. Isinyathelo ngasinye kufanele sithathwe ngokucophelela. Uma unganakekeli, ngokuqinisekileyo, uyophenduka omunye walabo abazondwayo futhi abalahlwayo uMoya Ongcwele nomuntu ophazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngaphambi kokungena kulesi sigaba somsebenzi, imigomo nemithetho yomuntu yakudala yabe iminingi ngendlela yokuthi bakhohliseka, futhi umphumela walokho ukuthi baba nokuzikhukhumeza bakhohlwa indawo yabo. Zonke lezi zingqinamba endleleni yomuntu yokwamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu futhi zimelene nokuthi umuntu aze afike ekumazini uNkulunkulu. Kuyingozi ukuthi umuntu angabi nokulalela enhliziyweni noma ukulangazelela iqiniso. Uma ulalela kuphela umsebenzi namazwi alula, futhi ungakwazi ukwemukela lawo ajulile ngokushuba, ungumuntu ogcina ezindleleni ezindala futhi awukwazi ukuhambisana nejubane likaMoya Ongcwele. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu uyahluka ezikhathini ezihlukene. Uma ukhombisa ukulalela okukhulu esigabeni esinye, bese kuthi esigabeni esilandelayo ukhombise ukulalela okuncane noma ungalaleli nhlobo, uNkulunkulu uzokushiya. Uma uhambisana noNkulunkulu lapho enyusa lesinyathelo, kufanele uqhubeke nokuhambisana naye uma esenyukela kwesilandelayo isinyathelo. Abantu abanjena kuphela abalalela uMoya Ongcwele. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele uhlale njalo umile ekumlaleleni kwakho. Awukwazi nje ukuthi umlalele uma uthanda futhi ungamlaleli uma ungathandi. Ukulalela okunje akuvunyelwe nguNkulunkulu. Uma ungakwazi ukuhambisana nesinyathelo somsebenzi omusha kodwa ubenobudlelwano futhi uqhubeke nokubambelela ezintweni ezazishiwo kudala, kungaba khona kanjani ukukhula empilweni yakho? Emsebenzini kaNkulunkulu, ukupha ngezwi Lakhe. Uma ulalela futhi wemukela izwi Lakhe, ngokuqinisekileyo uMoya Ongcwele uzosebenza kuwena. UMoya Ongcwele usebenza ncamashi njengoba ngikhuluma. Yenza njengoba ngishilo, futhi uMoya Ongcwele uzobe ususebenza ngokushesha kuwena. Ngidedela ukukhanya okusha ukuze ubone futhi Ngikulethe kulokukhanya kwamanje. Lapho ungena kulokukhanya, uMoya Ongcwele uzosebenza kuwena masinyane. Abanye bangaba nenkani futhi bathi, “Angeke nje ngikwenze loku okushoyo.” Ngakho ngikutshela ukuthi manje ukuphela komgwaqo. Usubunile waphela futhi awusenampilo. Ngakho-ke, ekuzweni inguquko yesimo sakho, kusemqoka ukuhambisana nokukhanya kwamanje. UMoya Ongcwele akasebenzi nje kuphela kumadoda athile asetshenziswa nguNkulunkulu, kodwa ikakhulukazi ebandleni. Kungenzeka asebenze kunoma ubani. Angasebenza kuwena manje, bese emuva kokuthi usumuzwile, Angasebenza komunye emva kwalokho. Landela eduze; lapho ulandela ukukhanya kwamanje, ilapho impilo yakho ingakhula. Landela labo uMoya Ongcwele osebenza kubo, noma ngabe uyindoda enjani. Amukela izinto azizwile ngalokho okuzwile ngokwakho, futhi uzothola izinto eziphakeme kakhulu. Ngokwenzenjalo uzobona ukukhula ngokushesha okukhulu. Lena indlela yokupheleliswa yomuntu nendlela impilo ekhula ngayo. Indlela yokupheleliswa itholakala ngokulalela kwakho umsebenzi kaMoya Ongcwele. Awazi ukuthi uNkulunkulu uzosebenza ngomuntu onjani ukukuphelelisa, nanokuthi uzosebenza ngamuphi umuntu, isigameko, noma into ukukulethela inzuzo nokukusiza ukuthi uthole ukuqondisisa okuthile. Uma ungakwazi ukuhamba kulo mgudu olungile, lokhu kukhombisa ukuthi kunethemba elikhulu ngawe lokuthi upheleliswe uNkulunkulu. Uma ungakwazi ukwenzenjalo, lokhu kukhomba ukuthi ikusasa lakho lifiphele futhi limnyama. Lapho uhamba emgudwini olungile, uzothola isambulo ezintweni zonke. Noma ngabe yini uMoya ONgwele ayambula kwabanye, uma uqhubeka kulokho okuzwayo usebenzisa ulwazi lwabo, lokho kuyophenduka impilo yakho, futhi uyokwazi ukupha abanye ngenxa yalokho okuzwile. Labo abapha abanye ngokulingisa amazwi yilabo abangenalo ulwazi; kufanele ufunde ukuthola ngokukhanyiselwa nokukhanya kwabanye, indlela yokwenza ngaphambi kokukhuluma ngokwakho okuzwile nokwaziyo wena uqobo. Lokhu kuzoyisiza kakhulu impilo yakho. Kufanele uzwe ngalendlela, ulalela konke okuvela kuNkulunkulu. Kufanele ufune umqondo kaNkulunkulu ezintweni zonke futhi ufunde isifundo ezintweni zonke, udale ukukhula empilweni yakho. Ukwenza okunje kusiza ekukhuleni ngokushesha kakhulu.

UMoya Ongcwele uyakukhanyisela ngalokho okuzwile ngoqobo futhi akuphelelise ngokholo lwakho. Uyafuna ngempela ukupheleliswa? Uma ufuna ngempela ukupheleliswa nguNkulunkulu, uzoba nesibindi sokulahla inyama yakho, futhi uzokwazi ukwenza lokho uNkulunkulu akushoyo ungayethi noma ube buthakathaka. Uzokwazi ukulalela konke okuvela kuNkulunkulu, nezenzo zakho zonke ziyobukeka, noma ngabe zenziwe ebusweni Bakhe noma cha. Thembeka futhi wenze iqiniso ezintweni zonke, futhi uyopheleliswa. Lawo madoda akhohlisayo enza ngendlela ethile phambi kukaNkulunkulu aphinde enze ngenye indlela emuva Kwakhe, awafuni ukupheleliswa. Wonke angamadodana okulahlwa nokubhujiswa; akawona akaNkulunkulu angakaSathane. Akalona uhlobo lwendoda ekhethwe nguNkulunkulu. Uma izenzo zakho nokuziphatha kungeke kwethulwe phambi kukaNkulunkulu noma kungeke kubukeke kuMoya Ongcwele, ngakho lokhu kukhomba inkinga ngawe. Uma kuphela wemukela ukwahlulelwa nesijeziso sikaNkulunkulu, futhi ukuthathele phezulu ukuguqulwa kwesimo sakho uyoba sendleleni yokupheleliswa. Uma uzimisele ngempela ukupheleliswa nokwenza intando kaNkulunkulu, kufanele ulalele wenze wonke umsebenzi kaNkulunkulu futhi ungakhiphi ngisho izwi lokukhononda, futhi akufanele uhlole noma wahlulele umsebenzi kaNkulunkulu ngentando yakho. Lezi izimiso eziyisendlalelo esiphansi sokupheleliswa nguNkulunkulu. Okufunekayo kulabo abafuna ukupheleliswa nguNkulunkulu yilokhu: yenza zonke izinto ngenxa yothando lwakho ngoNkulunkulu. Kusho ukuthini, ngenxa yothando lwakho ngoNkulunkulu? Lokhu kusho ukuthi zonke izenzo zakho nokuziphatha kungethulwa phambi kukaNkulunkulu. Uma ugcina izinhloso ezilungile, noma izenzo zakho zilungile noma zimbi, awesabi ukuthi zethulwe kuNkulunkulu noma kodadewenu nabafowenu; uyalinga ukufunga kuNkulunkulu. Inhloso, umcabango, kanye necebo ngalinye, lingethulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alihlole. Uma wenza uphinde ungene ngale ndlela, ukukhula empilweni yakho kuyoshesha.

Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele ube nokukholwa kuwo wonke amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu. Okungukuthi, njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele umlalele. Uma ungakwazi ukwenza lokhu, akusho lutho noma uyakholwa kuNkulunkulu noma cha. Uma ubukholwa kuNkulunkulu iminyaka eminingi, kodwa ungakaze umlalele noma wemukele wonke amazwi Akhe, kodwa kunalokho ucele uNkulunkulu ukuthi athobele wena futhi alandele imibono yakho, ngakho uhlubuke ukudlula bonke, futhi awukholwa. Umuntu onjena angakwazi kanjani ukulalela umsebenzi namazwi kaNkulunkulu angahambisani nemibono yamuntu? Umuntu oyihlongandlebe kunabo bonke umuntu oweyisa futhi amelane noNkulunkulu ngenhloso. Uyisitha sikaNkulunkulu futhi ungumphikukristu. Umuntu onjalo ugcina ubutha njalo mayelana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, akakhombisi inhloso yokuzithoba, futhi akakaze alalele noma azithobe ngentokozo ngaphambilini. Uyazikhukhumeza phambi kwabanye kanti akazithobi nhlobo komunye. Phambi kukaNkulunkulu uzibona enguchwepheshe ekushumayeleni “izwi” futhi enekhono kakhulu ekusebenzeni kwabanye. Akalingi alahle amagugu asenawo, kodwa uwathatha njengezinto zomndeni eziyigugu ezivela kokhokho okufanele zikhonzwe, kushunyayelwe ngazo kwabanye, futhi zisetshenziswe ukufundisa labo abamthandayo. Impela bakhona abantu abanjalo ebandleni. Kungashiwo ukuthi “bangamaqhawe emaqhaweni,” isizukulwane emuva kwesizukulwane bayavakasha endlini kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi ukushumayela “izwi” (isifundiso) kungumsebenzi wabo osemqoka. Unyaka nonyaka, isizukulwane emuva kwesinye, bayenza umsebenzi wabo ocwebileyo nongcwele. Abekho abalinga ukubathinta futhi abekho abalinga ukuthi babasole obala. Baphenduka “inkosi” endlini kaNkulunkulu, benonya iminyaka ngeminyaka. Lamadimoni afuna ukuhlangana bese ndawonye achithe umsebenzi Wami; ngingabavumela kanjani labosathane abahamba ngezinyawo ukuthi baphile phambi Kwami? Ngisho nalabo abanezinhliziyo ezingilalela kancane angeke bahambe kufike ekugcineni, kangakanani labacindezeli abangenakulalela ngisho okuncane ezinhliziyweni zabo? Umsebenzi kaNkulunkulu awuzuzeki kalula kumuntu. Noma ngabe umuntu esebenzisa wonke amandla akhe, uyakwazi ukuzuza ingxenye encanyana nje bese ethola ukupheleliswa ekugcineni. Ngaphi kwezingane zengelosi enkulu ehlose ukuchitha umsebenzi kaNkulunkulu? Abanalo ithemba elincane ngokudlulele lokuzuzwa nguNkulunkulu? Inhloso yomsebenzi wami wokunqoba akungenxa yokuthi ngiqonde ukunqoba nje kuphela, kodwa ukuthi nginqobe ukuze kwembulwe ukulunga nokungalungi, ukuthola ubufakazi besijeziso somuntu, ukwahlulela abakhohlakele, kanye futhi nokuphelelisa labo abanenhliziyo yokulalela. Ekugcineni bonke bayohlukaniswa ngangohlobo abayilo, kanti bonke abaphelelisiwe, imicabango yabo igcwele ukulalela. Umsebenzi wokugcina lo owenziwe. Labo abagcwele ukuhlubuka bayojeziswa, bathunyelwe ukuyosha emililweni futhi beqalekisiwe ingunaphakade. Yilokhu kuphela okungabonakalisa konke ukulunga kukaNkulunkulu nokuthi isimo sikaNkulunkulu asivumi ukucasuka du. Yilokhu kuphela okungahoxisa inzondo esenhliziyweni Yami. Awuvumi ukuthi lokhu kufanelekile?

Hhayi bonke abezwa umsebenzi kaMoya oNgcwele bangathola ukuphila, futhi hhayi bonke abakulomgudu bangathola ukuphila. Ukuphila akuyona into evamisile nje bonke abantu abanayo, futhi ukuguquka kwesimo akuzuzwa kalula yibobonke. Ukuthobela umsebenzi kaNkulunkulu kufanele kube okubonakalayo futhi kufanele kuphilwe. Ukuthobeka okungenasigqi akwamukeleki kuNkulunkulu futhi inhliziyo kaNkulunkulu ayigculiseki ngokulalela okukha phezulu izwi likaNkulunkulu, ngaphandle kokufuna inguquko yesimo sakho. Ukulalela uNkulunkulu nokuthobela umsebenzi kaNkulunkulu yinto eyodwa. Labo abathobela uNkulunkulu kodwa hhayi umsebenzi kaNkulunkulu angeke bathathwe ngokuthi bayalalela futhi bayazenzisa ukuze bathandeke ngaphandle. Labo abathobela uNkulunkulu ngeqiniso bonke bayakwazi ukuzuza emsebenzini futhi bathole ukuqonda isimo nomsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abanjalo bayakwazi ukuzuza ulwazi olusha futhi bezwe izinguquko ezintsha kulona. Abantu abanjalo kuphela abathakaselwa nguNkulunkulu: umuntu onjalo kuphela ophelelisiwe futhi waba nokuguquka kwesimo sakhe. Labo abathakaselwa nguNkulunkulu yilabo abathobela uNkulunkulu ngentokozo, futhi bathobele nezwi kanye nomsebenzi Wakhe. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olu lungile; yilolu hlobo lomuntu olufisa futhi lufuna uNkulunkulu ngeqiniso. Futhi labo abamane bakhulume nje ngokukholwa kwabo kuNkulunkulu, kodwa empeleni bemqalekisa, yilabo abazembozile. Bayingozi, uhlobo lomuntu olukhohlisayo kunabo bonke. Lezi zichwensi ziyohlwithwa amamaski azo ngelinye ilanga. Akuwona umsebenzi owenziwa namuhlanje lowo? Labo ababi bayohlala bebabi futhi ngeke baphunyuke ngosuku lwesijeziso. Labo abalungileyo bayohlala belungile futhi bayokwambulwa lapho umsebenzi sewufike ekupheleni. Akekho namunye kwababi oyothiwa ulungile, noma namunye kwabalungileyo oyothiwa mubi. Ngingavuma namunye ame esolwa ngokungafanelekile?

Njengoba impilo yakho iqhubeka, kufanele njalo ube nendlela yokungena entsha nokuqonda okusha futhi okunyukele, okukhula ngesinyathelo ngasinye. Yilokhu bonke abantu okufanele bangene kukho. Ngokuxoxisana, ukulalela intshumayelo, ukufunda izwi likaNkulunkulu, noma ukubhekana nodaba oluthile, uzothola ukuqondisisa okusha kanye nokukhanyiselwa okusha. Awuphili phakathi kwemigomo yakudala futhi ezikhathini zakudala. Uhlala uphila ekukhanyeni okusha futhi unganhlanhlathi usuke ezwini likaNkulunkulu. Yilokhu okuthathwa ngokuthi ukuba semgudwini olungile. Ngeke kulunge ukuthi wenze konke okudingekayo, kodwa ukhe phezulu nje. Izwi likaNkulunkulu liye lenyukela futhi izinto ezintsha ziyavela usuku nosuku. Kubalulekile ukuthi nomuntu athole indlela entsha yokungena nsuku zonke. UNkulunkulu uphelelisa afike ezingeni lelo Alishilo; uma ungakwazi ukuhambisana naye, uyasala. Imithandazo yakho kufanele iye ijule; kufanele udle futhi uphuze kakhulu ezwini likaNkulunkulu, ujulise izambulo ozitholayo, futhi wehlise ukubuka ngeso elingelihle. Kufanele ukwahlulela kwakho kuqine ukuze ukwazi ukuthola ukuqondisisa okusha, futhi ngokuqonda lokho okukumoya, uthole ukuqondisisa ezintweni ezingaphandle futhi uqonde ingqikithi yanoma iluphi udaba. Uma ungenazo lezi zimfanelo, uzokwazi kanjani ukuhola ibandla? Uma ukhuluma nje kuphela ngezincwadi nezimfundiso, kodwa ungenalo iqiniso lazo futhi ungenayo indlela yokuzenza, ungaphumelela isikhashana nje kuphela. Kungemukeleka nje kancane kubazalwane abasha, kodwa emuva kwesikhathi, lapho abazalwane abasha sebethole ulwazi nesipiliyoni soqobo, uzobe ungasakwazi ukubasiza. Ngakho ukulungele kanjani ukusetshenziswa nguNkulunkulu? Awukwazi ukwenza umsebenzi ngaphandle kokukhanyiselwa okusha. Labo abangenako ukukhanyiselwa okusha yilabo abahlulekayo ukuba nesipiliyoni, futhi amadoda anje awasoze azuza ulwazi nesipiliyoni esisha. Futhi abasoze bakwenze okumele bakwenze ekulethini ukuphila noma balungele ukusetshenziswa nguNkulunkulu. Indoda enjalo ichithakele futhi ayilusizo lwalutho. Eqinisweni, amadoda anjalo awakwazi ukwenza okufuneka akwenze emsebenzini futhi awalusizo lwalutho. Awehluleki kuphela ukwenza umsebenzi wawo, kodwa abeka umthwalo ongadingeki ebandleni. Ngiyawakhuthaza “la madoda amadala” ukuthi asheshise futhi alishiye ibandla ukuze abanye bangabesadinga ukuwabona. Amadoda anjalo awanakuqonda ngomsebenzi omusha kodwa agcwele imibono. Akukho akwenzayo ebandleni; kunaloko ayaqhatha futhi asabalalise okungekuhle, atholakale enza eziningi izinhlobo zokungaziphathi kahle, nokuphazamisa ebandleni, ngokwenzenjalo adida futhi akhubekise labo abangakwazi ukwehlukanisa. Labo sathane abahamba ngezinyawo, lemimoya emibi kufanele ilishiye ibandla masinyane, lingaze lilimale ibandla ngenxa yalokhu. Ungangawusabi umsebenzi wanamuhla, kodwa awukusabi yini ukujeziswa okulungile kwakusasa? Baningi omahlalela ebandleni, kanye nezimpisi eziningi ezifuna ukuthikameza umsebenzi wemvelo kaNkulunkulu. Amadimoni wonke lawa athunyelwe nguSathane futhi ayizimpisi ezinonya ezifuna ukushwabadela izimvu ezingenacala. Uma lamadoda-mbumbulu engaxoshwa, aphenduka izimbungulu ebandleni namabhu adla iminikelo. Lezimpethu ezidelelekayo, ezingenalwazi, ezinobunja nezinyanyekayo ziyojeziswa ngolunye usuku maduzane!