Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini

UNkulunkulu osesimweni somuntu kuthiwa nguKristu, kanti uKristu uyinyama embethwe uMoya kaNkulunkulu. Le nyama ayifani nomuntu oyinyama. Lo mehluko wenziwa ukuthi uKristu akayena owenyama negazi kodwa usesimweni somuntu kaMoya. Unesimo sobuntu obujwayelekile nobunkulunkulu obuphelele. Akekho umuntu onobunkulunkulu Bakhe. Ubuntu Bakhe obujwayelekile busekela yonke imisebenzi Yakhe ejwayelekile esenyameni, kanti ubunkulunkulu bona benza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Noma ngabe ubuntu noma ubunkulunkulu Bakhe, kokubili kuthobela intando kaBaba osezulwini. Ingqikithi kaKristu uMoya, okungukuthi, ubunkulunkulu. Ngalokho-ke, ingqikithi Yakhe ngekaNkulunkulu uqobo Lwakhe; le ngqikithi angeke iwuphazamise umsebenzi Wakhe, futhi akukho angakwenza okubulala umsebenzi Wakhe, futhi angeke akhulume amazwi aphambana nentando Yakhe. Ngakho-ke, uNkulunkulu osesimweni somuntu angeke awenze umsebenzi ozophazamisa ukuphatha Kwakhe. Yilokhu okumele bonke abantu bakuqonde. Umongo womsebenzi kaMoya oNgcwele ukusindisa abantu ngenxa yokuphatha kukaNkulunkulu. Kanjalo, umsebenzi kaKristu ukusindisa abantu ngenxa yentando kaNkulunkulu. Ngokuthi uNkulunkulu uba yinyama, uyabazi ingqikithi Bakhe enyameni Yakhe, ngendlela yokuthi inyama Yakhe yanele ukwenza umsebenzi Wakhe. Ngalokho-ke, wonke umsebenzi kaMoya kaNkulunkulu uthathelwa indawo umsebenzi kaKristu ngesikhathi sokuba sesimweni somuntu, kanti futhi umongo wawo wonke umsebenzi ngesikhathi sokuba sesimweni somuntu ungumsebenzi kaKristu. Awukwazi ukuhlanganyelwa nomsebenzi wangenye inkathi. Futhi njengoba uNkulunkulu eba yinyama, usebenza ngokuba sesimweni somuntu; njengoba eza esenyameni, umsebenzi okumele awenze uwuphelelisa esenyameni. Noma ngabe uMoya kaNkulunkulu noma uKristu, konke kunguNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi wenza umsebenzi okumele awenze enze nenkonzo okumele ayenze.

Ingqikithi kaNkulunkulu uqobo lwayo isebenzisa igunya, kodwa uyakwazi ukuthobela ngokuphelele igunya eliphuma Kuye. Noma ngabe umsebenzi kaMoya noma umsebenzi wenyama, akungqubuzani. Amandla kaMoya kaNkulunkulu anegunya phezu kwendalo yonke. Inyama enengqikithi kaNkulunkulu nayo inegunya, kodwa uNkulunkulu osenyameni angenza wonke umsebenzi olalela intando kaBaba Osezulwini. Lokhu ngeke kutholwe noma kuqondwe umuntu. UNkulunkulu uqobo unamandla, kodwa inyama Yakhe ingathobela igunya Lakhe. Lokhu yincazelo ejulile yamazwi athi: “UKristu uthobela intando kaNkulunkulu uBaba.” UNkulunkulu unguMoya futhi angenza umsebenzi wokusindisa, njengoba uNkulunkulu engaba umuntu. Kodwa-ke, uNkulunkulu uqobo wenza umsebenzi Wakhe; akaphazamisi noma agxambukele, futhi akawenzi umsebenzi ophikisanayo, ngoba ingqikithi yomsebenzi owenziwa uMoya nowenziwa inyama uyafana. Noma ngabe uMoya noma inyama, kokubili kwenzelwe ukugcwalisa intando eyodwa nokuphatha umsebenzi ofanayo. Yize noma uMoya nenyama kunezinto ezingafani, ingqikithi bako buyafana; kokubili kunongqikithi bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, kanye nobuNkulunkulu uqobo Lwakhe. UNkulunkulu uqobo akanakho ukungalaleli; ingqikithi Yakhe ilungile. Uyikho konke okuhle nokulungile, futhi uwuthando lonke. Noma esenyameni, uNkulunkulu akenzi into yokungalaleli uNkulunkulu uBaba. Ngisho noma ngabe kusho ukuthi akanikele ngempilo Yakhe, uzokwenza ngenhliziyo ekhululekile angafuni ukukhetha okunye. UNkulunkulu akanakho ukuzilungisa nokuzibona ebalulekile, noma ukuzidla nokuzikhukhumeza; akanakho ukungathembeki. Konke lokhu okungalaleli uNkulunkulu kuqhamuka kuSathane; uSathane nguye umsuka wobubi nenkohlakalo. Isizathu esenza ukuthi umuntu abe nezici ezifana nezikaSathane ukuthi umuntu wonakaliswe waphinde wasetshenzwa nguSathane. UKristu akonakalisiwe nguSathane, yikho enezimpawu zikaNkulunkulu futhi azikho ezikaSathane. Noma ngabe umsebenzi unzima kangakanani noma inyama ibuthaka kangakanani, uNkulunkulu, esaphila enyameni, angeke enze okuzophazamisa umsebenzi kaNkulunkulu uqobo, ingaphathwa eyokushiya intando kaNkulunkulu uBaba ngokungalaleli. Angancamela ukuzwa izinhlungu zenyama kunokuthi aphambane nentando kaNkulunkulu uBaba; kunjengoba uJesu asho emkhulekweni. “Baba, uma kungenzeka, mayidlule le ndebe Kimi; kodwa kungabi ngentando Yami, kodwa kube ngentando Yakho.” Umuntu uyokhetha, kodwa uKristu angeke akhethe. Yize enomfanekiso kaNkulunkulu uqobo Lwakhe, kodwa usafuna ukwenza intando kaNkulunkulu uBaba, agcwalisele lokhu uNkulunkulu uBaba amethembe ngakho, ngasohlangothini lwenyama. Lokhu into umuntu angeke akwazi ukuyenza. Lokhu okuphuma kuSathane akunangqikithi kaNkulunkulu, kunokungalaleli nokuphikisa uNkulunkulu. Angeke kumlalele ngokuphelele uNkulunkulu, futhi ngeke kuyithobele intando kaNkulunkulu. Bonke abantu ngaphandle kukaKristu bangakwenza lokhu okuphikisa uNkulunkulu, futhi akekho noyedwa ongamukela umsebenzi athenjwe uNkulunkulu ngawo; akekho noyedwa ongakwazi ukubona ukuphatha kukaNkulunkulu njengomsebenzi wabo okumele bawenze. Ukuthobela intando kaNkulunkulu uBaba kuyingqikithi kaKristu; ukungalaleli uNkulunkulu kufana noSathane. Lezi zinto zombili azihambelani, futhi noma ubani onalezi zici zikaSathane angeke abizwe ngoKristu. Isizathu esenza ukuthi umuntu angakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu esikhundleni Sakhe yingoba umuntu akanaso nesisodwa isimo sengqikithi kaNkulunkulu. Umuntu usebenzela uNkulunkulu ngoba efuna ukuzuza okwakhe nekusasa lakhe, kodwa uKristu usebenzela ukwenza intando kaNkulunkulu uBaba.

Ubuntu bukaKristu bubuswa ubunkulunkulu Bakhe. Yize noma esenyameni, ubuntu Bakhe abufani ncamashi nalobo bomuntu wenyama. Unesimo Sakhe esihlukile, naso futhi sibuswa ubunkulunkulu Bakhe. UbuNkulunkulu Bakhe abunabuthaka; ubuthaka bukaKristu buchaza lobo obobuntu Bakhe. Ngezinga elithile, lobu buthaka bucindezela ubunkulunkulu Bakhe, kodwa imikhawulo efana nale iphakathi komthamo nesikhathi esithile, futhi ayinamkhawulo. Uma kufika isikhathi sokwenza umsebenzi Wakhe wobunkulunkulu, wenziwa ngaphandle kokunaka ubuntu Bakhe. Ubuntu bukaKristu buholwa ubunkulunkulu Bakhe ngokuphelele. Ngaphandle kwempilo Yakhe ejwayelekile yobuntu Bakhe, konke okunye ukwenza kobuntu Bakhe kuthonywa, kuthintwe futhi kuqondiswe ubunkulunkulu Bakhe. Yize uKristu enobuntu, abuwuphazamisi umsebenzi wobunkulunkulu Bakhe. Lokhu kungenxa yokuthi ubuntu bukaKristu buholwa ubunkulunkulu Bakhe; yize ubuntu Bakhe bungavuthiwe endleleni aziphatha ngayo phambi kwabanye, akuwuthinti umsebenzi ojwayelekile wobunkulunkulu Bakhe. Uma ngithi ubuntu Bakhe abonakaliswanga, ngisho ukuthi ubuntu bukaKristu bungaqondiswa ngqo ubunkulunkulu Bakhe, nokuthi unobuhlakani obuphezulu kunalobo bomuntu ojwayelekile. Ubuntu Bakhe bufanele ukuholwa ubunkulunkulu obusemsebenzini Wakhe; Ubuntu Bakhe bukwazi kakhulu ukuveza umsebenzi wobunkulunkulu, futhi buyakwazi kakhulu ukuthobela umsebenzi ofana nalowo. Njengoba uNkulunkulu esebenza enyameni, akakhohlwa umsebenzi okumele wenziwe umuntu osenyameni; uyakwazi ukudumisa uNkulunkulu ezulwini ngenhliziyo eneqiniso. Unengqikithi kaNkulunkulu, kanti ubuyena yilobu bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ukuthi nje uze emhlabeni waba umuntu odaliwe, waba nomzimba womuntu odaliwe, futhi manje unobuntu ayengenabo ngaphambilini; uyakwazi ukudumisa uNkulunkulu ezulwini. Lokhu ukuba uNkulunkulu uqobo Lwakhe futhi uhlukile kumuntu. Ubuyena bunguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Kungokwenyama okwenza ukuthi adumise uNkulunkulu; ngakho-ke, amazwi athi “uKristu udumisa uNkulunkulu ezulwini” awalona iphutha. Akufunayo kumuntu ubuyena; usekufezile konke lokho akucelile kumuntu ngaphambi kokucela lokhu kubo. Angeke afune izinto kubantu ebe Yena engazenzi, ngoba konke lokhu kwenza ubuyena. Ngale kokuthi uwenza kanjani umsebenzi Wakhe, angeke angamlaleli uNkulunkulu. Noma ngabe yini ayicela kubantu, akukho okungaphezu kwalokho umuntu akwazi ukukwenza. Konke akwenzayo ukwenza intando kaNkulunkulu futhi kungenxa yokuphatha Kwakhe. Ubunkulunkulu bukaKristu bungaphezulu kwabo bonke abantu, ngakho-ke unegunya phezu kwezidalwa zonke. Leli gunya lingubunkulunkulu Bakhe, isimo nobuyena bukaNkulunkulu uqobo, okusho ubuyena. Ngalokho, noma ngabe ubuntu Bakhe bujwayeleke kangakanani, kungephikwe ukuthi unobuyena obunguNkulunkulu uqobo Lwakhe; noma ngabe ukuphi uyakhuluma futhi noma kanjani uthobela intando kaNkulunkulu, angeke kuthiwe akayena uNkulunkulu uqobo. Abantu abayizilima nabangenalwazi bahlala bethi ubuntu obujwayelekile bukaKristu buyiphutha. Noma engakuveza kanjani ubunkulunkulu Bakhe, abantu bayahluleka ukuvuma ukuthi unguKristu. Uma uKristu eveza ukulalela nokuthobeka Kwakhe, yilapho abantu abangezona kakhulu izilima bembona njengoKristu. Kukhona nalabo abamkhipha inyumbazane nokwedelela, kodwa babeke “amadoda amakhulu” aneziqu eziphakeme phezu kwetafula ukuba akhonzwe. Ukuphikisa nokungalaleli kwabantu uNkulunkulu kubangelwa ukuthi ingqikithi kaNkulunkulu ophila enyameni ithobela intando kaNkulunkulu, kanjalo nobuntu obujwayelekile bukaKristu; kulapho kukhona umsuka wokuphikisa nokungalaleli uNkulunkulu. Ukuba uKristu ubengenakho ukuzifihla ebuntwini noma engayifuni intando kaNkulunkulu uBaba ngokubona kwabantu abadaliwe, kodwa egcwele ubuntu obukhulu, mhlawumbe ngabe akekho umuntu ongalaleli. Into eyenza ukuthi abantu bafune ukukholwa kuNkulunkulu ongabonakali osezulwini ukuthi uNkulunkulu osezulwini akanabo ubuntu futhi akanakho nokukodwa okufana nokomuntu odaliweyo. Ngakho-ke abantu bamthatha njengomkhulu kunabo, kodwa banakho ukungamfuni uKristu.

Yize uKristu emhlabeni ekwazi ukusebenza egameni likaNkulunkulu uqobo Lwakhe, akezi ngenhloso yokutshengisa bonke abantu umfanekiso Wakhe esenyameni. Akezelanga ukuthi bonke abantu bambone; uzele ukuthi avumele abantu ukuthi bavume ukuholwa isandla Sakhe, bese bengena enkathini entsha. Umsebenzi wenyama kaKristu ngowomsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe, okusho ukuthi, ngowomsebenzi kaNkulunkulu enyameni, hhayi ukuvumela abantu ukuthi baqonde ngokugcwele ingqikithi Yakhe yenyama. Noma ngabe usebenza kanjani, akukwedluli lokhu okutholakala enyameni. Noma ngabe usebenza kanjani, ukwenza lokhu esenyameni enobuntu obujwayelekile, futhi akabavezeli ngokugcwele abantu ubuso beqiniso bukaNkulunkulu. Phezu kwalokho, umsebenzi Wakhe enyameni awubi ngaphezulu kwamandla emvelo noma ungalinganiseki njengoba umuntu ecabanga. Yize noma uKristu emele uNkulunkulu uqobo Lwakhe enyameni futhi ewenza Yena umsebenzi okumele wenziwe uNkulunkulu uqobo Lwakhe, akakuphiki ukuthi uNkulunkulu ukhona ezulwini, futhi akajahi ukumemezela imisebenzi Yakhe. Kunalokho, uhlala ecashile enyameni Yakhe. Ngaphandle kukaKristu, labo abazibiza ngokungelona iqiniso ngoKristu abanakho lokho anakho Yena. Uma eqhathaniswa nesimo soKristu bamanga abazidlayo nabaziphakamisa, kuyacaca ukuthi unhloboni yenyama uKristu. Ukukhula kwezinga lamanga abayiwo, kwenza laba oKristu bamanga baziveze, kanti futhi kulapho beba namandla okwenza izimpawu nezimangaliso ukuze bakhohlise abantu. OKristu bamanga abanaso isimo sikaNkulunkulu; uKristu akangcoliswa nawokuncane nje okungokoKristu bamanga. UNkulunkulu uba yinyama kuphela ukuze aphelelise umsebenzi wenyama, hhayi ngoba efuna ukuthi abantu bambone. Kunalokho, wenza umsebenzi Wakhe ukuthi kube yiwo oqinisekisa ubuyena, avumele lokhu akuvezayo ukuthi kufakazele ingqikithi Yakhe. Ingqikithi yakhe inesisekelo; ubuyena abubanjiwe yisandla Sakhe; kodwa bubonakaliswa umsebenzi Wakhe nengqikithi Yakhe. Yize enengqikithi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe futhi ekwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo, nalapho useyinyama akafani noMoya. Akayena uNkulunkulu onesimo sikaMoya; unguNkulunkulu onomzimba wenyama. Ngalokho-ke, noma engajwayeleka kanjani noma engaba buthaka kanjani, noma ngabe uyifuna kanjani intando kaNkulunkulu uBaba, ubunkulunkulu Bakhe bungebuphikwe. Esimweni somuntu uNkulunkulu ukhona hhayi kuphela ngobuntu obujwayelekile nobuthaka babo; kukhona nokungaphezu okungubuhle nobunkulunkulu Bakhe obungeqondwe, kanjalo nayo yonke imisebenzi Yakhe esenyameni. Ngalokho-ke, kokubili ubuntu nobunkulunkulu bukuKristu empeleni kukhona ngaphakathi kuKristu. Lokhu akulona ize noma akukho ngaphezu kwamandla emvelo. Uze emhlabeni ephokophelele into eyodwa ukwenza umsebenzi Wakhe; kubalulekile ukuthi ube nobuntu obujwayelekile ukuze wenze umsebenzi emhlabeni; ngale kwalokho, noma ngabe makhulu kangakanani amandla obunkulunkulu Bakhe, umsebenzi wakho wokuqala angeke ube namsebenzi. Yize ubuntu Bakhe bubaluleke kakhulu, abuyona ingqikithi Yakhe. Ingqikithi Yakhe ubunkulunkulu; ngakho-ke, uma nje eqala ukwenza inkonzo Yakhe emhlabeni kulapho eqala khona ukuveza ubuyena bobunkulunkulu Bakhe. Ubuntu Bakhe benzelwe kuphela ukusimamisa impilo ejwayelekile yenyama Yakhe ukuze ubunkulunkulu Bakhe buzokwenza umsebenzi Wakhe ngokujwayelekile enyameni; ubunkulunkulu obuqondisa wonke umsebenzi Wakhe. Uma ewuqeda umsebenzi Wakhe, uzobe esephelelise inkonzo Yakhe. Umuntu okumele akwazi umsebenzi Wakhe ophelelisiwe, futhi umsebenzi Wakhe ozokwenza ukuthi abantu bamazi. Ngenkathi enza umsebenzi Wakhe, kulapho eveza khona ubunkulunkulu Bakhe, okuyisimo esingangcoliswa ubuntu, noma ubuyena obungcoliswe imicabango nendlela yokuziphatha yomuntu. Uma sifika isikhathi sokuthi inkonzo Yakhe yonke ipheleliswe, uzobe esephelelise waphinde waveza ngokuphelele isimo okumele asiveze. Umsebenzi Wakhe awuyalelwa ngumuntu; ukuveza isimo Sakhe nakho ukwenza ngokukhululeka, akulawulwa yingqondo noma kucatshangwe imicabango, kodwa kuvezwa ngokwendalo. Lokhu angeke kutholwe yinoma ubani. Noma ngabe izimo ezimuhaqile zinzima noma izimo zingavumi, uyakwazi ukuveza isimo Sakhe ngesikhathi esifanele. Lowo onguKristu uveza ubuKristu, kanti labo abangasikho abanaso isimo sikaKristu. Ngalokho-ke, noma bonke bemphikisa noma benemibono Ngaye, akekho ongaphikisa ngokombono wabantu ukuthi isimo esivezwa nguKristu singesikaNkulunkulu. Bonke laba abalandela uKristu ngenhliziyo eneqiniso noma abafuna uNkulunkulu ngenhloso bazovuma ukuthi unguKristu ngenxa yokuvezwa yisimo sobunkulunkulu Bakhe. Angeke bamphike uKristu ngenxa yanoma ikuphi okunye Kwakhe okungahambisani nokucatshangwa umuntu. Yize umuntu enobulima, bonke bayazi ukuthi iyini intando yomuntu nokuthi yikuphi okuvela kuNkulunkulu. Kungukuthi nje abantu abaningi baphikisa ngabomu uKristu ngenxa yezinhloso zabo. Uma kungengenxa yalokhu, akekho umuntu ongaba nesizathu sokuphika ubukhona bukaKristu, ngoba ubunkulunkulu obuvezwa nguKristu bukhona ngempela, futhi umsebenzi Wakhe ungabonwa ngamehlo enyama.

Umsebenzi nokuvezwa uKristu kuveza ingqikithi Bakhe. Uyakwazi ukuqeda ngenhliziyo eneqiniso konke lokhu athenjwe ngakho. Uyakwazi ukudumisa uNkulunkulu osezulwini ngenhliziyo eneqiniso, futhi ngenhliziyo eneqiniso afune intando kaNkulunkulu uBaba. Konke lokhu kuvezwa ingqikithi Yakhe. Kanjalo nokwembuleka kwendalo kuvezwa ingqikithi Yakhe; isizathu sokuthi ukwembuleka Kwakhe kwendalo kubizwe kanjena ukuthi lokhu akuvezayo akukhona okokufanekisa, noma umphumela wokufundiswa umuntu, noma umphumela weminyaka eminingi elungiswa ngumuntu. Akazange akufunde noma azihlobise ngakho; kunalokho, kuyinto engaphathi Kuye. Abantu bangawuphika umsebenzi Wakhe, lokhu akuvezayo, ubuntu Bakhe, kanye nayo yonke impilo yobuntu Bakhe obujwayelekile, kodwa akekho ongaphika ukuthi ukhonza uNkulunkulu osezulwini ngenhliziyo eneqiniso; akekho ongaphika ukuthi uzile ukuzofeza intando kaBaba wasezulwini, akekho futhi ongaphika ubuqotho afuna ngabo uNkulunkulu uBaba. Yize isithombe Sakhe singazithokozisi izinzwa, inkulumo Yakhe ingenawo umoya ongaphezu kokuvamile, nomsebenzi Wakhe unganyakazisi umhlaba noma unyakazise izulu njengoba umuntu ecabanga, ngempela unguKristu, ofeza intando kaBaba osezulwini ngenhliziyo eneqiniso, othobela ngokugcwele uBaba osezulwini, futhi othoba kuze kube sekufeni. Lokhu kungenxa yokuthi ingqikithi Yakhe yingqikithi kaKristu. Kunzima ukuthi abantu balikholwe leli qiniso kodwa lona likhona impela. Uma inkonzo kaKristu isigcwalisiwe ngokupheleleyo, abantu bazokwazi ukubona emsebenzini Wakhe ukuthi isimo Sakhe nobuyena bumele isimo nobuyena bukaNkulunkulu ezulwini. Ngaleso sikhathi, ukusongwa komsebenzi Wakhe kuzoqinisekisa ukuthi ngempela uyinyama Izwi eliba yiyo, futhi engafani nenyama negazi lomuntu. Isinyathelo ngasinye somsebenzi kaKristu emhlabeni simele okuthile okubalulekile, kodwa umuntu obona umsebenzi uqobo wesinyathelo ngasinye akanakho ukuqonda ukubaluleka komsebenzi Wakhe. Lokhu kunjalo kakhulu ezinyathelweni eziningi zomsebenzi owenziwe uNkulunkulu esesimweni somuntu okwesibili. Abaningi balabo abezwe noma ababone amazwi kaKristu kuphela kodwa abangakaze bambone Yena abanamicabango ngomsebenzi Wakhe; labo abambonile uKristu bawezwa namazwi Akhe, bawubona futhi nomsebenzi Wakhe, bakuthola kunzima ukwamukela umsebenzi Wakhe. Ngabe lokhu kwenziwa ukuthi umfanekiso kanye nobuntu bukaKristu akusikho lokhu okuthandwa abantu? Labo abemukela umsebenzi Wakhe emva kokuthi uKristu esehambile angeke babe nalobu bunzima, ngoba bemukela umsebenzi Wakhe nje kuphela futhi abahlangani nobuntu obujwayelekile bukaKristu. Umuntu akakwazi ukulahla imicabango yakhe ngoNkulunkulu kunalokho uyamhlolisisa; lokhu kungenxa yokuthi umuntu ugxila kuphela emfanekisweni Wakhe bese engakwazi ukubona ingqikithi Yakhe ngokomsebenzi Wakhe namazwi Akhe. Uma umuntu evala amehlo akhe angabuki umfanekiso kaKristu noma agweme ukukhuluma ngobuntu bukaKristu, akhulume kuphela ngobunkulunkulu Bakhe, lowo umsebenzi Wakhe namazwi Akhe angaqondwa ngabantu, ngalokho umcabango womuntu anawo Ngaye uzokwehla, okungathi ngisho nengxenye yobunzima umuntu ahlangabezana nabo bungaxazululeka. Ngesikhathi somsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu, abantu abakwazi ukumbekezelela futhi bagcwele imibono eminingi Ngaye, kanti nokumphikisa nokungamlaleli kuvamile. Abantu abakwazi ukumelana nobukhona bukaNkulunkulu, noma ukukhombisa ukuzwelana nokuthobeka nokufihlakala kukaKristu, noma ukuxolela ingqikithi kaKristu elalela uBaba osezulwini. Ngalokho-ke, angeke ahlale nabantu phakade emva kokuqeda Kwakhe umsebenzi Wakhe, ngoba umuntu akafuni ukumvumela aphile Naye. Uma abantu engakhombisi ukuzwelana Naye ngesikhathi somsebenzi Wakhe, bazokwazi kanjani ukubekezelela ukuhlala Naye uma eseyifezile inkonzo Yakhe, ebabuka bezwa amazwi Akhe kancane kancane? Angeke abaningi bawe ngenxa Yakhe? Abantu bamvumela ukuthi asebenze emhlabeni kuphela; yilokhu kuphela abantu abangakwazi ukuzwelana Naye kukho. Ukube bekungekhona okomsebenzi Wakhe, abantu ngabe kade bamxosha emhlabeni, ngakho bazoba nozwelo oluncane kangakanani uma esewuqedile umsebenzi Wakhe? Angeke abantu bambulale bamhluphe kuze kube sekufeni? Uma ubengabizwa ngoKristu, ubengeke akwazi ukusebenza phakathi kwabantu; ukube akazange asebenze ngobunjalo bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, wakhetha, kunalokho, ukusebenza njengomuntu ojwayelekile, abantu ngabe abazange babekezelele ngisho umusho owodwa kwayengakukhuluma, angiphathi eyomsebenzi Wakhe. Ngakho-ke uma enza umsebenzi Wakhe kumele abe nalobu buyena. Ngale ndlela, umsebenzi Wakhe unamandla kakhulu kunokuba ubengenzanga kanjalo, ngoba abantu bonke bafuna ukulalela ubuyena obaziwayo nobukhulu. Ukube kade engenabo ubuyena bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe ngenkathi esebenza noma avele njengoNkulunkulu uqobo Lwakhe, ngabe akazange abe nalo nhlobo ithuba lokwenza umsebenzi. Ngaphandle nje kokuthi unongqikithi bukaNkulunkulu nobuyena obunguKristu, abantu bebengeke baswabuluke bamvumele enze umsebenzi Wakhe kalula phakathi kwabantu. Emsebenzini Wakhe uba nobuyena bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe; yize noma lo msebenzi unamandla kakhulu kunalowo owenziwa engenabo lobu buyena, umuntu usalokhu engamlaleli ngokugcwele, ngoba abantu bathobela ukuma Kwakhe hhayi ingqikithi bakhe. Uma kunjalo, uma kwenzeka ngelinye ilanga uKristu ehla esikhundleni Sakhe, ngabe abantu bangamvumela aphile ngisho usuku olulodwa? UNkulunkulu uyathanda ukuphila emhlabeni nabantu ukuze azobona umphumela ozolethwa umsebenzi wezandla Zakhe eminyakeni ezayo. Kodwa-ke, umuntu akakwazi ukubekezelela ukuhlala Kwakhe ngisho usuku olulodwa nje, ngakho-ke, ubeyolahla ithemba. Nalapho vele sekuwukubekezela okukhulu komuntu nomusa kaNkulunkulu nokuthi akwazi ukwenza umsebenzi okumele awenze nokuphelelisa inkonzo Yakhe. Yize labo abanqontshwe Nguye baba nomusa Kuye, bamvumela kuphela ukuthi ahlale aze aqede umsebenzi Wakhe hhayi nomzuzu ngaphezulu emva kwalokho. Uma lokhu kunjalo, sithini ngalabo angabanqobile? Akusona isizathu sokuthi abantu bamphathe kanje uNkulunkulu osesimweni somuntu ngenxa yokuthi unguKristu osemzimbeni womuntu ojwayelekile? Ukube ubenobunkulunkulu kuphela futhi engenabo ubuntu obujwayelekile, ngabe ubunzima babantu abuxazululekanga kalula nje? Abantu bayabuvuma ubunkulunkulu Bakhe yize bengathandisisi bese bengabi nandaba nomzimba womuntu ojwaleyelekile, naphezu kweqiniso lokuthi ingqikithi Yakhe ekaKristu ithobela intando kaBaba osezulwini. Ngalokhu, angachitha kuphela umsebenzi wokuba phakathi kwabantu abelane nabo injabulo nosizi, ngoba abantu bebengasakubekezeleli ukuba khona Kwakhe.

Okwedlule: Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu

Okulandelayo: Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp