Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Izwi Yesithupha

Ezindabeni eziphathelene nezomoya, kumele ube nozwelo ngempela; emazwini Ami kumele ulalelisise ngempela. Kumele ulwele ukufinyelela esigabeni lapho uzobona khona uMoya Wami nobumina obuyinyama, amazwi Ami nobumina obuyinyama, njengento eyodwa ephelele engehlukaniswe, ukwenze lokhu ngendlela abantu abazokwazi ukungigculisa ebukhoneni Bami. Ngiwunyathelile umhlaba ngezinyawo Zami, ngelula amehlo Ami emkhathini wawo, futhi ngihambile phakathi kwabo bonke abantu, nganambitha ubumnandi, ubumuncu, ukubaba, nokunandisa okubabayo abantu asebedlule kukho, kodwa abantu abakaze bangibone ngeqiniso, futhi azange bangiqaphele ngihamba ezweni lokufika. Ngenxa yokuthi bengithule, angizange ngenze misebenzi engaphezulu kwamandla emvelo, ngenxa yalokhu akekho owangibona ngeqiniso. Izinto azisafani nanjengoba zazinjalo kudala: Ngizokwenza izinto, lezo okwathi ukusukela ekuqaleni kwendalo, abantu ababengakaze bazibone, ngizokhuluma amazwi, lawo eminyakeni, ngeminyaka abantu abangakaze bawezwe, ngoba ngifuna ukuthi bonke abantu bafinyelele ekungazini enyameni. Lezi yizinyathelo ekuphatheni Kwami, lezo abantu abangazazi nakancane. Yize noma ngikhuluma ngazo ngokuvuleleka, umuntu usadidekile engqondweni yakhe ngangokuthi akulula ukucacisa yonke imininingwane kuye. Lapha kukhona ukuthobeka kokwesaba kumuntu, akunjalo? Lokhu yikho kanye engifisa ukukulungisa kuye, akunjalo? Yonke le minyaka, akukho engikwenzile kumuntu; yonke le minyaka, ngisho nalabo akade bexhumene ngqo nenyama yami nginesimo somuntu abakaze balizwe izwi liphuma kubuNkulunkulu Bami. Ngakho-ke ngeke sikubalekele ukuthi abantu baswele ulwazi Ngami, kodwa le nto yodwa ayikaluthikamezi uthando lwabantu Kimi kule minyaka. Manje, kodwa-ke, ngisebenzile umsebenzi omningi omangazayo nongenakuqhathaniswa ngakhuluma futhi kini amazwi amaningi. Kodwa, naphansi kwezimo ezifana nalezi, basebaningi abantu abangiphikisayo ebusweni Bami. Mangikunike izibonelo ezimbalwa:

Nsuku zonke uthandaza kuNkulunkulu ozenzele yena engqondweni, uzama ukuqonda izinhloso Zami, uzwe ukuthi kunjani ukuphila. Kodwa, uma amazwi Ami ehla, uwabuka ngenye indlela: Uthatha amazwi Ami noMoya Wami njengento eyodwa engenakuhlukaniswa, kodwa ukhipha umuntu inyumbazane, ucabanga ukuthi umuntu enginguye akakwazi ukusho amazwi afana nalawa, nokuthi angumphumela okwenza koMoya Wami. Ungaba kanjani nolwazi ngesimo esifana nalesi? Nikholelwa amazwi Ami, ngokwezinga elithile kodwa inyama le engiyembathayo, kakhulu noma kancane nibheka indlela enibona ngayo, enizindla ngakho usuku nosuku, nithi: “Kungani enza izinto ngale ndlela? Kungenzeka yini ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu? Ngeke kwenzeke! Ngokubona kwami, uyafana nje nami – umuntu ojwayelekile.” Nalapha, ungasichaza kanjani isimo esifana nalesi?

Mayelana nalokhu Engikushilo ngenhla, ukhona phakathi kwenu ongahlonyisiwe ngakho? Ukhona ongenakho? Kungabukeka sengathi yinto enibambelele kuyo sengathi yingxenye yempahla yenu, kanti sonke lesi sikhathi nilokhu ninqikaza ukuyidedela. Namanje, isemincane imizamo yenu yokuphikelela; kunalokho nilinda Mina ukuthi ngiwenze Ngokwami umsebenzi. Lihle iqiniso, akekho noyedwa umuntu, othi ngaphandle kokungifuna, angazi ngokukhululeka. Ngempela, lawa akuwona amazwi angajulile enginifundisa ngawo isifundo, ngoba ngingakhipha isibonelo macala onke ahlukene ukuze nginikhombise:

Uma nje kuthintwa igama likaPetru, wonke umuntu ugcwala indumiso, akhumbule masinyane zonke izindaba zikaPetru – ukuthi wamphika kanjani kathathu uNkulunkulu ngaphezu kwalokho wasebenzela uSathane, elinga uNkulunkulu, kodwa ekugcineni wabethelwa esiphambanweni ebhekiswe phansi ngenxa Yakhe, nokunye. Manje ngibona kubaluleka kakhulu ukunixoxela ngokuthi wangazi kanjani uPetru kanjalo nomphumela wakhe wokugcina. Le ndoda enguPetru ibisezingeni eliphezulu kakhulu, kodwa izimo zakhe zazingafani nezikaPawulu. Abazali bakhe bangishushisa, babengabamadimoni kaSathane, ngalesi sizathu umuntu angeke athi badlulisela le ndlela nakuPetru. Upetru wayecabanga ngokushesha, enobuhlakani bokuzalwa, okwakhanukelwa abazali bakhe kusuka esengumfanyana; uthe esekhulile, kodwa-ke, waba yisitha sabo, ngoba wayehlala efuna ukungazi, lokhu kwabangela ukuthi ashiye abazali bakhe. Lokhu kwakubangwa ukuthi, okukuqala, wayekholwa ukuthi amazulu nomhlaba nakho konke kusezandleni zikaSomandla, nokuthi konke okuhle kuvela kuNkulunkulu nokuthi kuqhamuka ngqo Kuye, ngaphandle kokuthi kudlule kuSathane. Ngesibonelo esiphikisayo sabazali bakhe sokuthi kube ojabhisayo, lokhu kwamenza ukuthi akulungele ukubona uthando Lwami nomusa Wami, okwakumenza abe nentshisekelo enkulu yokungifuna. Wanaka kakhulu ukuthi kungabi kuphela ukudla nokuphuza amazwi Ami, kodwa kakhulu ukuqonda izinhloso Zami, futhi wayehlala enobuhlakani futhi eqaphile emicabangweni yakhe, ngalokho wayehlala ejulile ekhaliphile emoyeni wakhe, yikho wayekwazi ukungigculisa/ukungijabulisa kukho konke ayekwenza. Empilweni ejwayelekile, waqinisekisa ukuthi uyazididiyela izifundo zalabo abahlulekile esikhathini esedlule empilweni yakhe[a] ukuze azikhuthaze/azigqugquzele emizamweni yakhe, ngokwesaba okukhulu kokuthi angase awele ogibeni lokwehluleka. Uphinde waqinisekisa ukuthi uyaluthatha alugcine ukholo nothando lwabo bonke eminyakeni abake bathanda ngalo uNkulunkulu. Ngale ndlela akagxilanga kokubi kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu, kokuhle kusheshise inqubekela phambili yokukhula kwakhe, waze waba nguyena muntu phambi Kwami owangazi kahle. Ngenxa yalokhu, akunzima ukubona ukuthi ubengakubeka kanjani konke ayenakho ezandleni Zami, akasaziphethe ngisho ekudleni, ekugqokeni, ekulaleni, noma indawo ahlala kuyo, kodwa wenza okunganelisayo/okungigculisayo okuyisisekelo sokuthokozela inala Yami. Izikhathi eziningi ngimbeka ngaphansi kwezilingo, okwamshiya ecishe wafa, kodwa naphakathi kwalezi zilingo ezingamakhulukhulu, akakaze aphelelwe ukholo Kimi noma adumazeke Kimi. Yize noma sengithe sengimlahlele eceleni, akazange aphelelwe ukuma isibindi noma aphelelwe ithemba, kodwa waqhubeka njengaphambilini wenza izimiso zakhe ukuze abone uthando analo Ngami. Uma ngimtshela ukuthi, yize engithanda, angizange ngimncome kodwa ngingamphonsa ezandleni zikaSathane ekugcineni. Phakathi kwalokhu kulingwa, okungayithintanga inyama yakhe kodwa okwakuyizilingo ngamazwi, waqhubeka wathandaza Kimi: Kodwa, Nkulunkulu! Emazulwini nasemhlabeni nasezintweni zonke, ingabe ukhona umuntu, isidalwa, noma nanoma yini okungekho ezandleni Zakho, wena Somandla? Uma ufisa ukungitshengisa umusa, inhliziyo yami iyothokoza njalo ngomusa Wakho; uma ufisa ukungahlulela, ngingafanele, ngizwa imfihlakalo ejulile yemisebenzi Yakho, ngoba ugcwele igunya nobuhlakani. Yize inyama yami ihluphekile, ngiduduzekile emoyeni wami. Ngingenza kanjani ukuthi ngingabuphakamisi ubuhlakani nemisebenzi Yakho? Noma ngingafa emva kokukwazi, ngizobe sengikulungele ngifisa futhi. Kodwa, Somandla! Ngiyazi ukuthi akusikho ukuthi awufuni ngikubone? Ngiyazi ukuthi ngempela akusikho ukuthi angikufanele ukwahlulelwa Nguwe? Kungaba ukuthi ikhona into ekimina ongafisi ukuyibona? Phakathi kwayo yonke le nhlobo yezilingo, yize noma uPetru wayengaqondi kahle izinhloso Zami, kuyacaca ukuthi wakubona njengokuqhosha nokuzidumisa ukusetshenziswa Yimi (kungaba ukuthola ukwahlulelwa Kwami ukuze abantu babone ubukhosi nolaka Lwami), kanti kwakungelutho ngaphandle kobuhlungu bokungeniswa ekulingweni. Ngenxa yokuthembeka kwakhe phambi Kwami, nangenxa yezibusiso Zami phezu kwakhe, ube yisibonelo nesifanekiso kubantu iminyaka eyizinkulungwane. Ingabe lokhu akusona isibonelo okumele nisilandele? Ngalesi sikhathi, kumele nicabangisise nibone ukuthi kungani ngichaze kabanzi ngoPetru. Lokhu kumele nikusebenzise njengendlela yokuziphatha.

Yize bembalwa abantu abangaziyo, angeke ngalokho ngiveze intukuthelo Yami kubantu, ngoba abantu banamaphutha amaningi okwenza kube nzima kubo ukufinyelela kuleli zinga engilifunayo. Ngakho-ke sengibe nobubele kubantu iminyaka eyizinkulungwane, kuze kube manje. Kodwa ngethemba ukuthi angeke, ngenxa yobubele Bami, nilungele ukuzamukela ngokwenu; kodwa kumele, ngoPetru, ningazi futhi ningifune, ngazo zonke izindaba zikaPetru, nikhanyiseleke ngendlela engakaze ibe khona, ngale ndlela nifinyelele endaweni abangazange bafike kuyo abantu. Emhlabeni jikelele nezindawo ezingenamkhawulo emkhathini, izinto eziningi endalweni, izinto eziningi emhlabeni, nezinto eziningi ezulwini zizehlukanisela amandla azo onke ngenxa yesigaba sokugcina somsebenzi Wami. Ngiqinisekile anifuni ukusala niyizibukeli eceleni kwendlela, nibalekela amandla kaSathane? USathane uhlale eshwabadela ulwazi abantu abanalo Ngami ezinhliziyweni zabo, njalo, ekhiphe amazinyo ekhiphe nezinzipho, ezabalaza kabuhlungu okokugcina esezofa. Ingabe manje ufisa ukuthunjwa amaqhinga akhe agcwele inkohliso? Ingabe ufisa, ukuthi njengamanje isigaba sokugcina somsebenzi Wami sesiphelile, uziqedele wena impilo yakho? Nginesiqiniseko sokuthi awulindile ukuthi ngikhiphe ububele Bami futhi? Ukungifuna kuyinto ebalulekile, kodwa akumele ukhohlwe ukwenza okweqiniso. Ngiveza ukuqonda Kwami ngqo kuwe ngamazwi Ami, ngethemba lokuthi uzokwazi ukuzinikezela ekuholweni Yimi, uyeke ukulandela amaphupho akho noma amacebo akho.

kuNhlolanja 27, 1992

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wasekuqaleni awukufaki ukuthi “empilweni yakhe.”