Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke

Ngisabalalisa umsebenzi Wami kwabezizwe. Emhlabeni wonke kukhazimula inkazimulo Yami; intando Yami isekusabalaliseni abantu, bonke beholwa yisandla Sami benza umsebenzi engibanike wona. Emva kwalokho, ngingena esikhathini esisha ngilethe bonke abantu komunye umhlaba. Uma ngibuya “ezweni Lami lokuzalwa,” ngiqala enye ingxenye yomsebenzi osohlwini Lwami lwasekuqaleni ukuze abantu bazokwazi kabanzi Ngami. Ngibuka umhlaba wonke ngibone ukuthi [a] kuyisikhathi esifanele somsebenzi Wami, ngakho-ke ngiye ngabuya ngenza umsebenzi Wami omusha kumuntu. Yisikhathi esisha, ngalokho ngiletha umsebenzi omusha ozothatha abanye abantu abasha bangene esikhathini samanje nokubeka eceleni labo engizobakhipha. Ezweni likadrago omkhulu obomvu, ngenza isigaba somsebenzi esingaqondwa abantu ngenze ukuthi baqhaqhazele emoyeni, emva kwalokho abaningi bahamba nomoya ovunguzayo. Lesi “yisibuya” engifisa ukusiqeda; yilokhu engikulangezelelayo futhi kuwuhlelo Lwami. Ngokuba baningi abangalungile abangene ngokuthula ngesikhathi somsebenzi Wami, kodwa angijahile ukubaxosha. Kunalokho, ngizobachitha uma sekuyisikhathi esifanele. Ngemva kwalokho-ke kulapho ngizoba umthombo wempilo, ukuze labo abangithanda ngeqiniso bazozuza izithelo zesihlahla somkhiwane kanye nephunga lembali. Emhlabeni lapho uSathane ehlala khona okwesikhashana, umhlaba wothuli, akunagolide elicwebile, kunesihlabathi sodwa. Ngibhekene nalokhu, ngenza umsebenzi oncomekayo. Kumele wazi ukuthi engikuzuzayo yigolide elicwebile, elicocekile, hhayi isihlabathi. Bangahlala kanjani abakhohlakele endlini Yami? Ngingazivumela kanjani izimpungushe ukuthi zibe yizimbungului epharadesi Lami? Ngenza konke okusemandleni Ami ukuthi ngizixoshe. Ngaphambi kokuthi intando Yami ibonakaliswe, abekho abaziyo ukuthi yini engifisa ukuyenza. Ngithatha leli thuba ukuxosha labo abakhohlakele, bese bephoqeka ukuthi bangishiye. Yilokhu engikwenzayo kwabakhohlakele, kodwa lusekhona usuku lokuthi bangisebenzele. Ukufisa kwabantu izibusiso kunamandla kakhulu; ngakho-ke ngijikisa umzimba Wami ngikhombise ukucwebezela kobuso Bami kwabezizwe ukuze bonke abantu baphile emhlabeni wabo bazihlulele bona, ngenkathi ngisho amazwi okumele ngiwasho futhi ngihlinzeka abantu ngalokhu abakudingayo. Uma abantu bebuyela ezingqondweni zabo, ngizobe sengiwusabalalisile umsebenzi Wami. Ngizobe sengitshela abantu okuyintando Yami, bese ngiqala ingxenye yesibili yomsebenzi Wami kubantu, ngivumele bonke abantu bangilandele eduzane ukuze bezosebenzisana nomsebenzi Wami, ngiphinde ngivumele bonke abantu benze konke okusemandleni abo ukwenza umsebenzi Nami lo okumele ngiwenze.

Abekho abakholwayo ukuthi bazoyibona inkazimulo Yami, futhi angibaphoqi. Ngiyayisusa inkazimulo Yami kulabo bantu ngiyiyise komunye umhlaba. Uma abantu bephinda bephenduka, ngizobe sengikhombisa inkazimulo Yami kwabanye abanokholo. Lo ngumgomo engisebenza ngawo. Ngoba kunesikhathi lapho inkazimulo Yami izolishiya khona iKhanani, futhi kunesikhathi lapho inkazimulo Yami izoshiya khona labo abakhethiweyo. Phezu kwalokho, kunesikhathi lapho inkazimulo Yami ishiya umhlaba wonke, bese kuba lufifi bese kuba mnyama. Ngisho nezwe laseKhanani angeke likubone ukukhanya kwelanga; bonke abantu bazolahlek elwa wukholo lwabo, kodwa abekho abangamelana nokushiya iphunga elimnandi lezwe laseKhanani. Kuyoba kuphela uma ngidlula emhlabeni ngiya ezulwini nasemhlabeni omusha okulapho ngiyokwembula khona enye ingxenye yenkazimulo Yami okokuqala ezweni lase Khenana, ngivumele inhlansi yokukhanya ikhanye emhlabeni wonke ozobe umnyama sengathi kusebusuku, ukuze umhlaba wonke uzoza kukho. Abantu emhlabeni wonke mabeze bazothatha amandla okukhanya, bevumela inkazimulo Yami ukuba ikhule ivele kabusha kuzo zonke izizwe. Abantu bonke mabazi ukuthi kade ngafika emhlabeni, futhi kade ngayiletha inkazimulo Yami ivela kwa-Israyeli iya eMpumalanga; ngoba inkazimulo Yami ikhanya isuka eMpumalanga, lapho yalethwa khona ngeNkathi yoMusa kuze kube manje. Kodwa ngasukela kwa-Israyeli ngaya eMpumalanga. Ubumnyama buzoshintsha bube ukukhanya uma ukukhanya okuvela eMpumalanga kuzoshintsha kube mhlophe, kulapho abantu bazothola khona ukuthi kade ngahamba kwa-Israyeli sengivuka kabusha eMpumalanga. Ngake ngehlela kwa-Israyeli kwathi emva kwesikhathi ngahamba. Kanjalo,[b] angeke ngisaphinde ngizalelwe lapho, ngoba umsebenzi Wami uhola wonke umhlaba kanti nombani ushaya ukusuka eMpumalanga kuye eNtshonalanga. Yiso lesi sizathu esenza ukuthi ngehlele eMpumalanga ngilethe iKhanani kubantu baseMpumalanga. Ngifisa ukuletha bonke abantu basemhlabeni ezweni laseKhanani, yikho ngiqhubeka ngikhuluma ngezwi Lami ezweni laseKhanani ukuze ngilawule umhlaba wonke jikelele. Kulesi sikhathi, akukho kukhanya emhlabeni wonke ngaphandle kwaseKhanani, futhi bonke abantu basengozini yendlala namakhaza. Nginikeze abakwa-Israyeli inkazimulo Yami ngase ngiyayisusa lapho, ngaletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi ngaletha bonke abantu eMpumalanga. Bonke ngibaholele ekukhanyeni ukuze bazophinda babumbane babe nenhlangano nakho, singabe sisaba khona isidingo sokuthi bakufune. Bonke laba abafunayo ngizokwenza ukuthi bakubone futhi ukukhanya babone nenkazimulo ebenginayo kwa-Israyeli; ngizokwenza babone ukuthi kudala ngehlela emhlabeni ngefu elimhlophe phakathi kwabo abantu, babone amafu amhlophe abangakwazi ukuwabala kanye namaqoqo ezithelo, futhi phezu kwalokho, babone uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Ngizokwenza ukuthi babone iNkosi yamaJuda, uMesiya obekade bemfisa, kanye nokuvela Kwami ngokuphelele engake ngashushiswa amakhosi kuyo yonke iminyaka. Ngizokwenza umsebenzi womhlaba wonke jikelele bese ngenze nemisebenzi emikhulu, ngiveze yonke inkazimulo Yami nayo yonke imisebenzi Yami kubantu ezinsukwini zokugcina. Ngizoveza ubuso Bami obuphelele benkazimulo kulabo abebengilindile iminyaka eminingi, kulabo abebefisa ukuthi ngize ngefu elimhlophe, kwabakwa-Israyeli abebelokhu befisa ukuthi ngivele futhi, nakubo bonke abantu abangishushisa, ukuze bonke bazokwazi ukuthi kade ngayithatha inkazimulo Yami ngayiletha eMpumalanga. Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile!

Ngenza umsebenzi Wami emhlabeni jikelele, kanti eMpumalanga, ukuhlokoma akupheli, kunyakazisa wonke amabandla nezinkolo. Yizwi Lami elilethe abantu esikhathini samanje. Ngenze izwi Lami kube yilo elinqoba abantu; bonke bawela kulo mfudlana bese bezinikela Kimi, ngoba kade ngayibuyisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke ngayisa kabusha eMpumalanga. Ubani ongafisi ukubona inkazimulo Yami? Ubani ongalindile ngexhala ukubuya Kwami? Ubani ongakomele ukuvela Kwami futhi? Ubani ongabufuni ubuhle Bami? Ubani ongeke eze ekukhanyeni? Ubani ongeke akubone ukuceba kweKhanani? Ubani ongakufisi ukubuya koMhlengi? Ubani ongamthandi uSomandla Omkhulu? Izwi Lami kumele lisabalale emhlabeni wonke; ngifisa ukukhuluma kakhulu kubantu Bami abakhethiwe. Amazwi engiwakhulumayo anyakazisa izintaba nemifula njengokuduma okukhulu; ngikhuluma emhlabeni jikelele nakubantu. Yingakho amazwi Ami eba yigugu kubantu, bonke abantu bewazisa. Umbani uphazima usuka ngaseMpumalanga uye nangaseNtshonalanga. Amazwi Ami angendlela yokuthi abantu abafuni ukuwayeka futhi bawathola ejulile, kodwa phezu kwalokho, abantu bayathokoza ngawo. Njengosana oluzelwe, bonke abantu bayajabula bathokoze, bebungaza ukubuya Kwami. Ngenxa yezwi Lami, ngizoletha bonke abantu phambi Kwami. Emva kwalokho, ngizongena ngokomthetho kubantu ukuze bazongidumisa. Inkazimulo engiyilethayo namazwi Ami kwenza ukuthi bonke abantu beze phambi Kwami bese beyabona ukuthi umbani uphazima usuka eMpumalanga, nokuthi ngehlele “eNtabeni yemiNqumo” yaseMpumalanga. Bazobona ukuthi kade ngaba semhlabeni, angiseyona iNdodana yamaJuda kodwa uMbani waseMpumalanga. Ngoba kade ngavuswa ekufeni, ngasuka kubantu, ngabuye ngavela futhi kubantu ngenkazimulo. NgiNguye loyo owayekhonzwa kudala, “usana” olwalahlwa ngama-Israyeli kudala. Phezu kwalokho, nginguNkulunkulu uSomandla okhazimulayo wesikhathi samanje! Bonke abantu mabeze phambi kwesihlalo Sami sobukhosi bazobona inkazimulo yobuso Bami, bezwe izwi Lami, babuke nemisebenzi Yami. Lokhu yintando Yami ephelele; kungukuphela novuthondaba lohlelo Lwami, kanye nenhloso yokuphatha Kwami. Izizwe zonke mazingidumise, zonke izilimi zingivume, bonke abantu bangithembe, bonke abantu bancike Kimi!

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awukufaki ukuthi “ngibone ukuthi.”

b. Umbhalo wokuqala awukufaki ukuthi “Kanjalo.”