Isahluko 2

Ukulandela ukwenza ngendlela entsha, kuzoba nezinyathelo ezintsha emsebenzini waMi Njengoba kunjalo embusweni, ngizokwenza izinto ngobunkulunkulu ngokuqondile, ngihole isinyathelo ngasinye endleleni, ngibheke kahle yonke imininingwane, kungekho konakala ngezinhloso zabantu. Okulandelayo kukhombisa izindlela zokwenza ngempela: Njengoba kungobunzima nangokulungiswa ukuze bazuze isihloko “abantu,” futhi njengoba bengabantu bombuso waMi, kufanele ngibabambe ngezidingo ezibopha ngamandla, ezingaphezu kwezindlela zomsebenzi waMi wezizukulwane eszedlule. Akulona iqiniso lamazwi kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu yiqiniso lokwenza, lokhu kufanele kuzuzwe kuqala. Kuwo wonke amazwi nezenzo, kufanele bafinyelele emazingeni adingekayo abantu bombuso, kanti abonayo bazosuswa masinyane, ukugwema ihlazo eliza gamaeni laMi Noma kunjalo, labo abangenalo ulwazi abangaboni kahle, futhi bangaqondi bangumgwili. Ekwakheni umbuso waMi, naka ukudla nokuphuza amazwi engiwakhulumayo, qonda ubuhlakani baMi ufakaze ngomsebenzi waMi. Lowo onaka amazwi encwadi okungeyona eyaMi akafuneki nhlobo kiMi, lesi yisiphingi eseyisa mina. Njengomphostoli, umuntu akufanele ahlale ekhaya isikhathi eside kakhulu. Uma lokhu kungeke kwenziwe, ngizomlahla ngingaphinde ngimsebenzise. Angimphoqi. Njengoba abaphostoli bengahlali ekhaya isikhathi eside, kungokuchitha isikhathi eside enkonzweni lapho bezokhuliswa khona. Emihlanganweni emibili yamabandla, abaphostoli kufanele babambe iqhaza okungenani kanye. Ngakho, imihlangano yabasebenzisanayo kufanele ibe njalo (imihlangano yabasebenzisayo ihlanganisa: yonke imihlangano yabaphostoli, yonke imihlangano yabaholi bamabandla, nayo yonke imihlangano yabangcwele abanokuqonda kahle). Okungenani abanye benu kufanele baye emhlanganweni owodwa, kanti abaphostoli banaka nje ukubheka amabandla. Izidingo ezenziwa ngaphambili zabangcwele sezibe zinkulu kakhulu. Kulabo abenze amacala ngaphambi kokuba ngibeke ubufakazi engameni laMi ngokuzinikela kwabo kiMi ngizolokhu ngibasebenzisa uma nje sengibahlolile. Noma kunjalo, labo abaphinde bone ngemva kobufakazi baMi futhi bazimisele ukuphenduka, abantu abanjalo bayahlala ebandleni. Kusenjalo, abakwazi ukuba budedengu banganaki, kodwa kunalokho baqoqeke kakhulu kunabanye. Kulabo abangazilungisi izindlela zabo ngemva kokukhipha izwi laMi uMoya waMi uzobashiya masinyane, kanti ibandla lizoba nelungelo lokukhipha ukwahlulela kwaMi, libenze ukuba bayishiye enkonzweni. Lokhu kungokoqobo, futhi angeke kube nendawo yozwelo. Uma omunye ewa ekuqulweni kwecala, okusho ukuthi uyahamba, akekho okufanele anake lowo muntu, ukugwema ukungihlola nokuvumela uSathane ukuba angene ebandleni ngobuhlanya. Lesi yisahlulelo saMi. Noma ngubani owenza ububi nezenzo ezisekwe emizweni yabo ngeke babalwe phakathi kwabantu saMi, hhayi lowo ohlubukile kuphela. Omunye umsebenzi wabaphostoli ukugxila ekuhambiseni ivangeli. Ngempela, abangcwele bangawenza nabo lo msebenzi, kodwa kufanele babe nobuhlakani ekwenzeni lokho, futhi bagweme ukususa uthuthuva. Lokhu okungenhla yizindlela zamanje zokusebenza. Nakhu okunye, okuyisikhumbuzo, kufanele ninake ukuthi nenze izintshumayelo zenu zibe namandla kakhulu, ukuze bonke bangene eqinisweni lamazwi aMi. Kufanele nilandele amazwi aMi eduze, nenze bonke abantu bawaqonde kahle, nangokuzwakalayo. Lokhu kubaluleke kakhulu. Labo abaphakathi kwabantu baMi abahlala becabanga ngokukhaphela kufanele baxoshwe, futhi bangavunyelwa ukuhlala isikhathi eside endlini yaMi, funa balethe ukwethukwa kwegama laMi.

uNhlolanja 21, 1992

Okwedlule: Isahluko 1

Okulandelayo: Isahluko 3

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp