Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Indlela… (7)

Sonke siyabona ngalokho esibhekana nakho ukuthi sekukaningi uNkulunkulu esivulela indlela ngokwakhe uqobo ukuze sihambe endleleni eqondile, nengeyeqiniso. Lokhu kudalwa ukuthi le ndlela ngesiyivulelwe uNkulunkulu kusukela ekuqaleni futhi yadluliselwa esizukulwaneni sethu emuva kweminyaka yamashumi ezinkulungwane. Ngakho sedlula abasandulele abangahambanga endleleni kwaze kwaba sekugcineni; siyilabo abakhethwe uNkulunkulu ukuze sihambe esigabeni sokugcina salo mgwaqo. Ngakho, ilungiselelwe thina uqobo, futhi noma ngabe sithola izibusiso noma cha noma sibhekana neshwa, akekho omunye ongahamba kule ndlela. Uma Ngingafaka okwaMi ukuqonda kulokhu: Ungazenzi izinhlelo zokuphunyukela kwenye indawo noma zokuthola omunye umzila, ukulangazelela isithunzi, noma ukumisela owakho umbuso; konke lokhu kuwukubona into engekho. Uma uchemile kula mazwi, iseluleko saMi kuwe ukuthi ungadideki. Kungcono kakhulu ukuthi ucabangisise, ungazami ukuhlakanipha ngokweqile noma ukwehluleka ukwahlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile. Uma uhlelo lukaNkulunkulu seluqediwe, uyozisola ngalokho. Lokho kusho ukuthi, uma umbuso kaNkulunkulu sewufika uzokuphahlaza izizwe ezisemhlabeni zibe izicucu, futhi ngaleso sikhathi uyobona ukuthi ezakho izinhlelo ziyobe zichithakele futhi labo abasoliwe bayilabo abaphahlazwayo. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu uzodalula isimo saKhe ngokuphelele. Ngibona ukuthi kumele Ngikutshele ngalokhu njengoba Ngilwazi kahle-hle lolu daba ukuze ungakhali ngaMi kusasa. Ukuze sikwazi ukuhamba kule ndlela kuze kube usuku olugcotshwe uNkulunkulu, ngakho ungacabangi ukuthi ukhethekile noma ukuthi uneshwa—akekho ongaqiniseka ngomsebenzi kaNkulunkulu wamanje ngaphandle kokuphihlizwa abe izicucu. Ngikhanyiselwe ngumsebenzi kaNkulunkulu: Noma kungaba njani, uNkulunkulu uzokwenza leli qoqo labantu liphelele. Umsebenzi Wakhe awusoze uphinde ushintshe, futhi uzohambisa laba bantu ekupheleni komgwaqo futhi aqedele umsebenzi waKhe emhlabeni. Lokhu kuyinto okumele siyiqonde. Abantu abaningi bahlala bebheke okuphambili futhi bayahaha; abayiqondi inhloso kaNkulunkulu yokuba nexhala yamanje, ukuze babe nemicabango yokweqa. Bahlala befuna ukuphumela endle bazulazule njengamahhashi asendle alahle amatomu awo, kodwa bambalwa abafuna ukuzinza ezweni elihle laseKhenana ukuze babheke indlela elandelwa abantu. Uma sebengene ezweni lobisi noju, uma abantu bengalithokozeli yikuphi okunye abakufunayo? Eqinisweni, ngaphandle komhlaba omuhle waseKhenana noma ikuphi lapho kunehlane khona. Noma ngabe abantu bangene endaweni yokuphumula bayehluleka ukuqhubeka nomsebenzi wabo; abazona izifebe nje? Uma uphuthwe ithuba lokuthi uNkulunkulu akulungisise kuleyo ndawo, kuzoba into ongaphenduka kuyo ezinsukwini ezine ezisele; kumele uzizwele ukuzisola okwedlulele. Uzogcina sewunjengoMose, owagcina ngokulibuka kuphela izwe laseKhenana kodwa wehluleka ukulithokozela, wafingqa amanqindi angenalutho futhi wafa egcwele ukuzisola—awuboni ukuthi into enjalo ingamahloni? Awucabangi ukuthi ukudelelwa abanye kuyinto ebangela amahloni? Ingabe uzimisele ngokuhlazeka phambi kwabanye? Ingabe unayo inhliziyo yokulangazelela ukwenza kahle? Awuzimisele ngokuba umuntu ohloniphekile nomi ezingeni eliphezulu olungisiswe uNkulunkulu? Ingabe ungumuntu owehluleka ukuthatha noma yisiphi isisombululo? Awuzimisele ngokuthatha ezinye ezindlela kodwa futhi ufuna indlela uNkulunkulu akugcobele yona? Ungalinga wenze okuphambene nentando yaseZulwini? Noma ngabe ikhono lakho likhulu kanani, ungakwazi ukuphoxa iZulu? Ngikholwa ukuthi kungangcono kakhulu ukuzazi kahle-hle—izwi elilodwa vo likaNkulunkulu lingashitsha izulu nomhlaba, ngakho uyini umuntu omncinyana emehlweni kaNkulunkulu?

Ngokubheka isipiliyoni saMi uqobo, uma ulwisana noNkulunkulu kakhulu, uzokukhombisa ukuthi isimo saKhe sobukhosi, futhi ukusola "Azokubhekisa" kuwe kuzoba kukhulu kakhulu. UkuMhlonipha kakhulu, kuzokwenza Akuthande futhi Akuvikele. Isimo sikaNkulunkulu sinjengokuthile okuhluphayo. Uma uzihlonipha uzophepha futhi ube nokuqonda. Uma ungazihloniphi uyohlala ufuna ukugqama futhi uphice abantu, isimo saKhe sizoshintsha ngokushesha. Njengelanga ngosuku oluguqubele, uzozifihla kuwe futhi akukhombise ulaka. Kubuye kufane nesimo sezulu ngoDisemba, nezulu elihle ibanga elide kanye namagagasi aluhlaza sasibhakabhaka agubha ngaphezu kwamanzi, aze amanzi abe namandla futhi kwakheke amagagasi. Ngenxa yalesi simo sikaNkulunkulu, ungalinga uziphathe budlabha nangokwentando yakho? Abafowethu nodadewethu abaningi babone kulokho abahlangabezane nakho ukuthi uma uMoya Ongcwele usebenza emini bagcwala ukuzethemba, kodwa uma uMoya Ongcwele Ubashiya esithubeni bengazi ukuthi kunini, Ubashiya bengenakuthula futhi behluleka ukulala ebusuku, bexakwe ukuthi uMoya waKhe unyamalale washona ngakuphi. Kodwa noma ingabe bayehluleka ukuthola ukuthi uMoya waKhe uye kuphi; futhi Aphinde Avele kubo bengazi ukuthi kwenzeke nini, futhi njengalapho uPetru avele wabona Inkosi uJesu futhi esithubeni, wajabula ngokwedlulele futhi kwaba sengathi ukhaliswa ukuphuphuma kwenjabulo. Kungenzeka yini ukuthi ukhohlwe ukuthi uke wabhekana nalokhu kaningi? INkosi uJesu Kristu, eyaba inyama, yabethelwa esiphambanweni, futhi yavuswa yabe seyinyukela ezulwini, ihlala izifihle kuwe isikhathi esithile, bese iziveza kuwe ngesikhathi esithile. Iziveza kuwe ngenxa yokulunga kwakho, futhi Icasuka kakhulu futhi Isuke kuwe ngenxa yezono zakho, ngakho kungani ungakhuleki kuYe kakhulu unxusa? Bewungazi ukuthi kusukela ngePentekoste, iNkosi uJesu Kristu inomunye umsebenzi emhlabeni? Okwaziyo nje ukuthi iNkosi uJesu Kristu yaba senyameni, yeza emhlabeni, futhi yabethelwa esiphambanweni, kodwa awukaze uqaphele ukuthi uJesu owawukholelwa kuye ngaphambilini wathemba umuntu othile ngomsebenzi kudala. Umsebenzi waKhe waqedwa kudala, ngakho uMoya weNkosi uJesu Kristu weza emhlabeni futhi esimweni senyama ukuzokweza enye ingxenye yomsebenzi waKhe. Ngithanda ukujobelela okuthile lapha—yize nikulolu hlelo, Ngisho ngesibindi ukuthi abantu abambalwa phakathi kwenu bakholwa ukuthi lo muntu nguYe obekwe kini yiNkosi uJesu Kristu. Enikwaziyo nje Ukumujabulela kodwa anikwazi ukwazisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu sewuphinde weza emhlabeni, futhi anikwazi ukuvuma ukuthi uNkulunkulu namuhla unguJesu Kristu waseminyakeni eyizinkulungwane edlule. Yingakho ngithi nonke nihamba nivale amehlo. Nivele namukele noma ngabe niphelela kuphi—anigxilanga kukho nhlobo. Ngenxa yalesi sizathu sikholelwa kuJesu ngezwi, kodwa ninesibindi sokuchitha Lo owufakazi kaNkulunkulu namuhla. Anizona iziwula? UNkulunkulu wanamuhla akanandaba ngamaphutha enu; Akajezisi. Nithi nikholelwa kuJesu, ngakho iNkosi uJesu ingakwazi ukunidedela? Nicabanga ukuthi uNkulunkulu Ukhona ukuze niveze izikhalo noma niqambe amanga? Uma iNkosi uJesu Kristu yakho seyiphinda izibonakalisa, Izothatha isinqumo sokuthi ingabe nilungile noma ninobubi obususelwa endleni eniziphatha ngayo manje. Abantu abaningi bagcina benokuqonda okumayelana nalokhu engikubiza ngokuthi "abafowethu nodadewethu": bakholwa ukuthi indlela kaNkulunkulu yokusebenza izoshintsha. Laba bantu abave beziyamanisa nokufa? UNkulunkulu Angakwazi ukubona uSathane njengoNkulunkulu uqobo? Ave nje kuwukuthi niyamahlulela uNkulunkulu? Ingabe nicabanga ukuthi noma ubani angakwazi ukuzenza uNkulunkulu uqobo? Uma ngabe benazi, beningeke nizakhele imibono. Kunombhalo olandelayo oseBhayibhelini: Zonke izinto ngeZakhe futhi zonke izinto zivela Kuye. Uyoletha amadodana amaningi enkazimulweni futhi unguMholi wethu. … Ngalokho, akanamahloni okusibiza ngokuthi singabafowethu. Ningawaqeketha kalula la mazwi ngenhliziyo kodwa aniqondi ukuthi achaza ukuthini; anikholelwa kuNkulunkulu ngamehlo enu evaliwe?

Ngikholwa ukuthi isizukulwane sethu sibusisiwe ukuze sikwazi ukuthatha indlela engaqedwanga abantu bezizukulwane zangaphambilini, futhi bakwazi ukubona ukuvela kabusha kukaNkulunkulu waseminyakeni eyizinkulungwane eziningi ezedlule—uNkulunkulu okhona lapha phakathi kwethu, futhi Ugcwalisa zonke izinto. Beningeke nize nicabange ukuthi ningahamba kule ndlela: Ningakwenza? Le ndlela eholwa uMoya Ongcwele, iholwa uMoya weNkosi uJesu Kristu oziqu ziyisikhombisa oqinisiwe, futhi indlela seniyivulelwe uNkulunkulu wanamuhla. Nasemaphusheni enu amakhulu anikaze nicabange ukuthi uJesu wasezinkulungwaneni zeminyaka eseyadlula angaphinde avele phambi kwenu. Anifikelwa ukubonga? Ubani ongakwazi ukubhekana noNkulunkulu ubuso nobuso? Ngivame ukukhulekela idlanzana lethu ukuthi lithole izibusiso ezinkulu kuNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthola umusa kuNkulunkulu futhi sitholwe nguYe, kodwa kube khona nezinkathi eziningi lapho ngakhala izinyembezi ngenxa yethu, ngicela uNkulunkulu asikhanyisele, futhi asivumele ukuthi sibone izambulo ezinkulu. Uma ngibona ukuthi abantu bahlala bezama ukukhohlisa uNkulunkulu futhi bengaqedi, kubhekwa inyama noma ukuhlupheka ngenxa yodumo kanye nenhlanhla okuba yikho okuseqhulwini, kungenzeka kanjani ukuthi Ngizizwele ubuhlungu obungaka enhliziyweni yaMi? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu bangabi namqondo ophusile? Ingabe wukuthi eNgikwenzayo akutheli zithelo? Ukuba izingane zakho beziluhlaza futhi zingakuhloniphi, zingenanembeza, zizinaka zodwa kuphela, zingenazwelo nhlobo ngemizwa yakho, futhi zivele zakuxosha endlini uma sezikhulile, ungaphatheka kanjani ngaleyo nkathi? Bewungeke ugcwale izinyembezi futhi ukhumbule intengo enkulu owayikhokha uzikhulisa? Yingakho Ngikhuleke kuNkulunkulu kaningi: "Nkulunkulu othandekayo! nguWe kuphela owaziyo ukuthi Nginomthwalo ngomsebenzi waKho noma cha. Kuzo zonke izindawo lapho izenzo zaMi zingahambisani nentando yaKho, Uyangikhalima, Ungilungisise, futhi Ungenze Ngiqaphele. Isicelo saMi kuWe sinye vo wukuthi Unyakazise laba bantu kakhulu ukuze Ukwazi ukushesha uthole udumo nokuthi laba bantu bakwazi ukutholwa nguWe, futhi ukuze umsebenzi waKho ufeze lokho okuyintando yaKho futhi Ukwazi ukuqeda uhlelo lwaKho ngokushesha." UNkulunkulu Akafuni ukunqoba abantu ngokubasola; Akafuni ukuhlala ehola abantu ngokubadonsa ngamakhala. Ufuna ukuthi abantu bahloniphe amazwi aKhe futhi basebenze ngendlela enenhlonipho, futhi ngalokhu bazokwanelisa intando yaKhe. Kodwa abantu abanamahloni futhi bahlala behlubuka kuYe. Ngikholwa ukuthi kuzosisiza kakhulu ukuthola indlela elula kakhulu yokwanelisa Yena, okuwukuthi, bahlonipha zonke izinhlelo zaKhe, futhi uma ungakwazi ukufeza lokhu ngokweqiniso uzokwazi ukulungisiswa. Akusiyo yini into elula nejabulisayo le? Thatha indlela okumele uyithathe ngaphandle kokunaka kakhulu ukuthi abanye bathini noma bacabangani. Ingabe ikusasa lakho nomphumela wakho usezandleni zakho? Uhlala ubaleka futhi ufuna ukuthatha indlela yezwe, kodwa kungani wehluleka ukuphuma? Kungani uyekela kumpambanomgwaqo iminyaka eminingi futhi ugcine sewukhetha le ndlela futhi? Emuva kokuzulazula udukile iminyaka eminingi, kungani manje sewubuyele kule ndlu yize unezimo zakho? Ingabe lokhu kuncike kuwe? Kulabo benu abakulo mzila, uma ningakukholwa lokhu, vele niNgilalele ngisho lokhu: Uma nizimisele ngokuhamba, yimani nibone ukuthi uNkulunkulu ngabe uyanivumela na, futhi nibone ukuthi uMoya Ongcwele uninyakazisa kanjani—bhekanani nalokho ngokwenu. Eqinisweni, noma ningabhekana neshwa, kumele nibhekane nalo kulo mzila, futhi uma kunokuhlupheka, kumele nibhekane nakho namuhla futhi ngeke nikwazi ukuya kwenye indawo. Ingabe nikubona ngokucacile? Ningayaphi? Lesi yisivumelwano sikaNkulunkulu sokuphatha. Ingabe nicabanga ukuthi akusho lutho kuNkulunkulu ukukhetha leli qoqo labantu? Emsebenzini kaNkulunkulu wanamuhla, Akacasuki kalula, kodwa uma abantu befuna ukuphazamisa uhlelo lwaKhe Angashintsha ubuso bakhe ngokuphazima kweso obebubuhle bube bubi. Ngakho, ngineluleka ukuthi nibeke amaphaphu phansi, nithobele izinhlelo zikaNkulunkulu, nivumele Yena ukuthi aniphelelise. Le yiyona kuphela indlela yokuba ngumuntu ohlakaniphile.

Okwedlule:Indlela… (6)

Okulandelayo:Indlela … (8)

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ihubo lombuso

  Abantu bayangihalalisela, abantu bayangidumisa; yonke imilomo ibiza igama likaNkulunkulu oyedwa weqiniso, bonke abantu baphakamisa amehlo ukubuka ize…

 • Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?

  Ngemva kokuba iqiniso lokuba yinyama kukaJesu libe khona, umuntu wayekholwa yilokhu: Ezulwini akukho kuphela uBaba, kodwa kuneNdodana, kanye noMoya i…

 • Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)

  Kufanele nazi ngendaba yangaphakathi nokwakheka kweBhayibheli. Lolu lwazi aluphathwa yilabo abangakawemukeli umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Abazi. Ba…

 • Isahluko 9

  Emicabangweni yabantu, uNkulunkulu unguNkulunkulu, umuntu ungumuntu. UNkulunkulu akakhulumi ulimi lwabantu, nomuntu akakhulumi ulimi lukaNkulunku…