INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi

ENkathini Yombuso, uNkulunkulu usebenzisa izwi ukungenisa inkathi entsha, ukuguquka izindlela zomsebenzi Wakhe, nokwenza umsebenzi waso sonke isikhathi. Lesi yisimiso uNkulunkulu asebenza ngaso eNkathini Yezwi. be yinyama womuntu ukuze akhulume ngezindlela ezahlukene, ehlomisa umuntu ukuthi abone uNkulunkulu ngeqiniso, oyiZwi elivela enyameni, nangobuhlakani nezimangaliso Zakhe. Umsebenzi onjalo wenzelwe ukufinyelela kangcono emigomweni yokunqoba umuntu, yokumphelelisa, neyokumsusa. Lokhu kuwumqondo wangempela wokusebenzisa izwi ukuthi lisebenze ngeNkathi Yezwi. Ngezwi, umuntu ufinyelela ekwazini umsebenzi kaNkulunkulu, isimo siNkulunkulu, ingqikithi yomuntu nalokho umuntu afanele ukungena kukhona. Ngezwi, yonke imisebenzi uNkulunkulu afisa ukuyenza ngeNkathi Yezwi iyafezeka. Ngezwi, umuntu uyembulwa, uyasuswa abuye alingwe. Umuntu ulibonile izwi, walizwa, wabona nokuba khona kwezwi. Ngenxa yalokho, umuntu uyakholwa wubukhona bukaNkulunkulu; umuntu ukholwa ukuba namandla onke nobuhlakani bukaNkulunkulu, kanye nasenhliziyweni yothando lukaNkulunkulu kumuntu nesifiso Sakhe sokusindisa umuntu. Yize igama elithi “izwi” lisobala futhi livamile, izwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu obe yinyama linyakazisa lonke izulu nomhlaba; izwi Lakhe liguqula inhliziyo yomuntu, imicabango nesimo sakhe esidala nokubukeka kwakudala komhlaba wonke. Kuyo yonke iminyaka, nguNkulunkulu wanamuhla kuphela osebenza ngale ndlela, futhi NguYe kuphela okhuluma futhi asindise umuntu ngale ndlela. Emva kwalokho, umuntu uhlala ngaphansi kokuqondiswa yizwi, eluswa futhi ehlinzekwa yizwi; bahlala emhlabeni wezwi, baphila phakathi kweziqalekiso nezibusiso zezwi likaNkulunkulu, ngaphezu kwalokho bahlala phansi kokwahlulela nokusola kwezwi. La mazwi nalo msebenzi kwenzelwe nje insindiso yomuntu, ukufezwa kwentando kaNkulunkulu, nokuguqula isimo semvelo somhlaba wendalo endala. UNkulunkulu wadala umhlaba ngezwi, uhola abantu emhlabeni wonke ngalo izwi, uyanqoba abuye abasindise ngezwi. Ekugcineni, uzosebenzisa izwi ukuqeda wonke umhlaba omdala. Kungaleso sikhathi-ke lapho uhlelo lokuphatha lizophelela khona. Kuyo yonke INkathi Yombuso, uNkulunkulu usebenzisa izwi ukwenza umsebenzi Wakhe nokuthola imiphumela Yomsebenzi Wakhe; akenzi imimangaliso noma enze imilingo, wenza nje umsebenzi Wakhe ngezwi. Ngenxa yezwi, umuntu wondlekile wahlinzekwa; ngenxa yezwi umuntu uzuza ulwazi nokwazi. Umuntu eNkathini Yezwi uthole izibusiso ezikhethekile. Umuntu akezwa buhlungu enyameni kanti ujabulela ukuhlinzekwa okwanele ngezwi likaNkulunkulu; ngaphandle kokudinga ukufuna ngobumpumputhe noma ukuya phambili ngobumpumputhe, ekukhululekeni kwakhe, ubona isimo sikaNkulunkulu, amuzwe ekhuluma ngomlomo Wakhe; amukele lokho akuhlinzekayo, futhi ambone siqu Sakhe enza umsebenzi Wakhe. Enkathini edlule, umuntu ubengakwazi ukujabulela izinto ezifana nalezo nokuthi lezi yizibusiso abebengeke bazithole.

UNkulunkulu uzimisele ukubona umuntu ephelelisiwe. Noma ngabe iyiphi indlela akhulumela kuyo, kungenxa yokuthi ufuna ukuphelelisa laba bantu. Amazwi akhulunywa ngohlangothi kaMoya obona ngayo anzima ukuba umuntu awaqonde, kanti umuntu akakwazi ukuthola indlela yokwenza, ngoba umuntu unekhono elinomkhawulo lokwamukela. Umsebenzi kaNkulunkulu uzuza imiphumela ehlukene, kanti isinyathelo ngasinye somsebenzi sinenhloso Yakhe. Ngaphezu kwalokho, kufanele akhulume ngezinhlangothi ezehlukene ukuphelelisa umuntu. Ukuba ubekhuluma ngezwi Lakhe ngohlangothi lukaMoya kuphela, lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu singeqedwe. Esimweni sephimbo Lakhe, uyabona ukuthi uzimisele ukuphelelisa leli qembu labantu. Njengalowo ofisayo ukupheleliswa nguNkulunkulu, yisiphi isinyathelo sokuqala okufanele usithathe? Kufanele uqale ngokwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba izindlela ezintsha zisetshenziswa neminyaka iguqukile ukusuka komunye ukuya komunye, indlela uNkulunkulu asebenza ngayo nayo iguqukile, njengoba kuguquke nendlela akhuluma ngayo. Manje, akuguqukanga indlela yomsebenzi Wakhe kuphela, kanjalo neminyaka. Kwaqala kuyiNkathi Yombuso, isigaba somsebenzi lapho ufanele ukuthanda khona uNkulunkulu. Manje, iNkathi Yombuso—iNkathi Yezwi—okusho ukuthi, isikhathi lapho uNkulunkulu esebenzisa izindlela eziningi zokukhuluma ukuphelelisa umuntu aphinde akhulume evela ngezinhlangothi ezehlukene ukuze ahlinzeke umuntu. ziqeda nje izikhathi ukwedlulela eNkathini Yombuso, uNkulunkulu waqala ukusebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu, enikeza umuntu ikhono lokungena kokukhona ngempela kwempilo eholela umuntu emgudwini olungile. Emva kokuba umuntu ebone izinyathelo eziningi zomsebenzi kaNkulunkulu, umuntu ubonile ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuhlali ungaguquki, kodwa uhlala uguquka futhi ujula ngokungaphezi. Ngemva kokuthi abantu sebewubone isikhathi eside, umsebenzi uguquke ngokuphindaphindiwe, ulokhu uphenduke njalo. Kodwa noma ngabe uguquka kangakanani, nokho, awugudluki enhlosweni kaNkulunkulu yokuletha insindiso esintwini. Noma kungaba nezinguquko eziyizinkulungwane eziyishumi awuguquki enhlosweni yawo yokuqala. Kungakhathaleki ukuthi indlela yomsebenzi kaNkulunkulu iguquka kanjani, lo msebenzi awusuki nhlobo eqinisweni noma empilweni. Izinguquko kule ndlela umsebenzi owenziwa ngayo yizinguquko nje esimweni somsebenzi nohlangothi okukhulunywa kuqhanyukwa kulo, hhayi inguquko kokuphokophelwe umongo womsebenzi Wakhe. Izinguquko ephimbweni lezwi nendlela yomsebenzi zenzelwe ukuzuza umphumela. Inguquko ephimbweni lezwi ayisho inguquko enhlosweni noma emgomweni womsebenzi. Umongo wokuthi umuntu athembele kuNkulunkulu ukufuna ukuphila. Uma ngabe uyakholwa kuNkulunkulu kodwa awukufuni ukuphila noma iqiniso noma ulwazi lukaNkulunkulu, akukho ke ukukholwa kuNkulunkulu! Ngabe kuyikho na ukuthi usafuna ukungena embusweni ukuze ube yinkosi? Ukuzuza kuphela uthando lukaNkulunkulu lweqiniso ngokufuna ukuphila kungokwempela; ukulandela nokwenza iqiniso yikhona okwempela. Yizwa amazwi kaNkulunkulu ngenkathi usafunda izwi Lakhe; ngale ndlela, uzothola ukwazi uNkulunkulu ngolwazi loqobo. Lokhu kuwukulandela kweqiniso.

ENkathini Yenkulungwane Yeminyaka Yombuso, ukuthi ungenile na kule minyaka emisha kuzonqunywa ukuthi ungenile na eqinisweni lezwi likaNkulunkulu nokuthi ngabe amazwi Akhe asebenza njengeqiniso empilweni yakho na. Izwi likaNkulunkulu laziswe wonke umuntu ukuze, ekugcineni, bonke abantu baphile emhlabeni wezwi nezwi likaNkulunkulu lizokhanyisa likhanyisele wonke umuntu ngaphakathi. Uma ngabe ngalesi sikhathi, uyaxhamazela futhi awukhathali ngokufunda izwi likaNkulunkulu, futhi awunamdlandla ezwini Lakhe, kubonakala sengathi kukhona okungalungile ngesimo sakho. Uma ngabe awukwazi ukungena eNkathini Yezwi, uMoya oNgcwele-ke awusebenzi kuwe; uma ngabe ungenile kule minyaka, uzokwenza umsebenzi Wakhe. Ungenzani okwamanje, ekuqaleni kwale Nkathi Yezwi, ukuzuza imisebenzi yoMoya oNgcwele? Kule minyaka, uNkulunkulu uzokwenza kube yiqiniso kinina ukuthi wonke umuntu aphile izwi likaNkulunkulu, akwazi ukusebenzisa iqiniso, athande uNkulunkulu ngobuqotho; ukuthi bonke abantu basebenzise izwi likaNkulunkulu njengesisekelo neqiniso labo babe nezinhliziyo ezihlonipha uNkulunkulu; nokuthi, ngokwenza izwi likaNkulunkulu, umuntu-ke angabusa kanye noNkulunkulu. Yilo msebenzi uNkulunkulu azowufeza. Ungaphila ngaphandle kokufunda izwi likaNkulunkulu? Baningi manje abazizwa sengathi angeke bakwazi ukuhlala ngisho usuku olulodwa nje noma ezimbili ngaphandle kokufunda izwi likaNkulunkulu. Kufanele bafunde izwi Lakhe nsuku zonke, kanti uma isikhathi singavumi, ukulalela nje izwi Lakhe kwanele. Lo umuzwa umuntu awunikezwa uMoya ONgcwele nendlela oqala ngayo ukunyakazisa umuntu. Kusho ukuthi, ubusa umuntu ngamazwi ukuze umuntu angene eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. Uma uzwa ubumnyama nokoma ngemva nje kosuku olulodwa ungadlile futhi ungaphuzile izwi likaNkulunkulu, ukuthole kungemukelekile, lokhu kukhombisa ukuthi usunyakazisiwe uMoya oNgcwele, kanti futhi akakufulathelanga. Uyilowo okulo mfudlana. Nokho, uma ungenakho ukuqonda noma ungezwa koma ngemva kosuku noma ezimbili ngaphandle kokuphuza izwi likaNkulunkulu, futhi awuzizwa unyakaziseka, lokhu kukhombisa ukuthi uMoya oNgcwele ukufulathele. Lokhu kusho ukuthi-ke isimo ngaphakathi kwakho asilungile; awukangeni eNkathini Yezwi, futhi nguwena osalele emuva. UNkulunkulu usebenzisa izwi ukubusa umuntu; uzizwa kamnandi uma udla futhi uphuza izwi likaNkulunkulu, kodwa uma ungakwenzi lokho, ngeke ube nayo indlela yokulandela. Izwi likaNkulunkulu liba ukudla komuntu namandla amqhubayo. IBhayibheli lithi “Akusinkwa kuphela umuntu angaphila ngaso, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.” Lo umsebenzi uNkulunkulu azowufeza namuhla. Uzofeza leli qiniso kinina. Bekwenzeka kanjani ukuthi mandulo abantu bahlale izinsuku eziningi ngaphandle kokufunda izwi likaNkulunkulu kodwa baqhubeke badle futhi basebenze? Kungani kungenjalo manje? Kulesi sikhathi, uNkulunkulu usebenzisa kakhulu izwi ukubusa bonke. Ngezwi likaNkulunkulu, umuntu uyahlulelwa futhi apheleliswe, ekugcineni athathwe ayiswe embusweni. Izwi likaNkulunkulu kuphela elinganikeza umuntu ukuphila, futhi izwi likaNkulunkulu kuphela elinganikeza umuntu ukukhanya nendlela yokulenza, ikakhulu eNkathini Yombuso. Uma nje usalokhu udla futhi uphuza izwi Lakhe nsuku zonke ungaphumi eqinisweni lezwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuphelelisa.

Umuntu angejahe ukuthola impumelelo uma efuna ukuphila; ukukhula empilweni akwenzeki ngosuku noma ezimbili. Umsebenzi kaNkulunkulu uvamile futhi uyenzeka, futhi kufanele udlule phansi kwenqubo efanele. Kuthathe uJesu esenyameni iminyaka engama-33 nesigamu ukuba aqedele umsebenzi Wakhe wokubethelwa, ngingasakhulumi-ke ngempilo yomuntu! Futhi akuwona umsebenzi olula ukwenza umuntu ojwayelekile abonakalise uNkulunkulu. Lokhu kuqondene nabantu besizwe sikadrako omkhulu obomvu. Banezinga eliphasi futhi badinga isikhathi eside sezwi nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho ungajahi ukubona imiphumela. Kufanele uhambele phambili ekudleni nasekuphuzeni izwi likaNkulunkulu, usebenze ngamandla emazwini kaNkulunkulu. Ngemva kokufunda amazwi Akhe, kuzofuneka ukwazi ukuwenza empilweni yangempela, futhi emazwini kaNkulunkulu, ube usuthola ulwazi, umbono, ukuqonda, nokuhlakanipha. Ngalokhu, uzoguquka ngaphandle kokuqaphela. Uma ungazibekela umgomo wokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu, ukufunda izwi Lakhe, ukulazi, ukuthola kabanzi ngalo, ukulenza uzokhula unganakile. Abanye bathi abakwazi ukwenza izwi likaNkulunkulu ngisho nangemuva kokulifunda! Ujaheni? Uma ufika esimweni esithize, uzokwazi ukwenza izwi Lakhe. ingane eneminyaka emine noma emihlanu ingasho ukuthi ayikwazi ukweseka noma ukuhlonipha abazali bayo? Kumele wazi manje ukuthi isiqu sakho sithini, yenza lokhu okwaziyo ukukwenza, ungabi yilowo ophazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu. Yidla nje uphuze amazwi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, uthathe lokhu njengomgomo wakho. Ungakhathazeki ngokuthi ngabe uNkulunkulu angakuphelelisa na. Ungacubunguli lokho okwamanje. Yidla nje uphuze ezwini likaNkulunkulu uma ulokhu uhlangabezana nalo, kuqinisekisiwe ukuthi uNkulunkulu uzokuphelelisa. Kodwa-ke kukhona umgomo okumele uwulandele udle uphuze ngawo izwi Lakhe. Ungenzi kanjalo ngokunganaki. Kodwa, funa amazwi ozowafunda, okusho ukuthi, lawo ahlobene nombono. Enye ingxenye okufanele uyifune yilena yokwenza ngokoqobo, okusho ukuthi, leyo emayelana nalokho okufanele ungene kukho. Enye ingxenye imayelana nolwazi, kanti enye imayelana nokungena. Uma usuzithole zombili, okusho ukuthi, uma ubamba lokhu okufanele ukwazi nokufanele ukwenze, uzokwazi ukuthi kudliwa futhi kuphuzwa kanjani ezwini likaNkulunkulu.

Ukuqhubekela phambili, ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu umgomo okhuluma ngawo. Uma niba ndawonye nikhombisa ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu nisebenzise lokho njengesihloko senu; khulumani ngalokho enikwaziyo ngezwi likaNkulunkulu, nokuthi nilisebenzisa kanjani izwi Lakhe, nokuthi uMoya oNgcwele usebenza kanjani. Uma nihlanganyela ngezwi likaNkulunkulu, uMoya oNgcwele uzonikhanyisa. Abantu nabo kufanele babambisane uma ngabe lo kuzoba umhlaba wezwi likaNkulunkulu. Uma ningangeni kulokhu, uNkulunkulu ngeke akwazi ukwenza umsebenzi Wakhe. Uma ningakhulumi ngezwi Lakhe, angeke akwazi ukunikhanyisa. Uma nje unesikhathi, khuluma ngezwi likaNkulunkulu. Ungaliphathi ngeze! Ukuphila kwakho makugcwaliswe yizwi likaNkulunkulu; njalo uzoba yikholwa elizinikele. Noma ngabe ukuhlanganyela kwenu kugcizelela lokhu okubonakala ngaphandle kulungile. Ngaphandle kokukha phezulu ngeke nijule. Kunenqubo okufanele yenziwe. Ngokwenza kwenu nithola ulwazi ekukhanyeni koMoya oNgcwele phezu kwenu nokuthi ningalidla nliiphuze kanjani izwi likaNkulunkulu ngempumelelo. Ngemva kwesikhathi sokuhlola okunjalo, nizongena eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. Uma kuphela wenze isinqumo sokusebenzisana uzokwamukela umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Kunezinto ezimbili emgomweni wokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu: Omunye uhambelana nolwazi, omunye ukungena. Imaphi amazwi okufanele uwazi? Ufanele ukwazi amazwi ahambelana nombono (okusho ukuthi, iyiphi iminyaka uNkulukulu asengene kuyo manje, ufisa ukuzuzani manje uNkulunkulu, yini ukuba sesimweni somuntu, nokunye. Zonke lezi zinto zihlobene nombono). Iyiphi indlela umuntu okufanele angene kuyo? Lokhu kukhuluma ngamazwi kaNkulunkulu lawo umuntu okufanele awenze angene kuwona. Lezo izinto ezimbili zokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Ukusuka manje, yidla uphuze izwi likaNkulunkulu ngale ndlela. Uma uqonda kahle amazwi amayelana nombono, asikho-ke isidingo sokuqhubeka nokufunda. Okubaluleke kakhulu ukudla nokuphuza kakhulu amazwi okungena, njengokuthi uyibhekisa kanjani inhliziyo yakho kuNkulunkulu, uyithulisa kanjani inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu, nokuthi uyishiya kanjani inyama. Lokhu yilokhu okufanele ukwenze. Ngaphandle kokwazi ukuthi udla uphuze kanjani izwi likaNkulunkulu, ukuhlanganyela kweqiniso ngeke kube khona. Uma usuwazi ukuthi udla uphuze kanjani izwi Lakhe, usukubambile lokhu okusemqoka, ukuhlanganyela kuzokhululeka. Noma ngabe iziphi izindaba eziphakanyiswayo, uyakwazi ukuhlanganyela ngazo ubambe okuyiqiniso. Ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu ngaphandle kweqiniso kusho ukuthi awukwazi ukuthola lokho okusemqoka, futhi kukhombisa ukuthi awukwazi ukudla nokuphuza ezwini Lakhe. Abanye bafikelwa ukukhathala uma befunda izwi likaNkulunkulu. Isimo esinjalo asivamile. Ngempela, okuvamile ukuthi ungalinge ukhathale ukufunda izwi likaNkulunkulu, hlala ulomele, futhi uhlale ucabanga ukuthi izwi likaNkulunkulu lihle. Le yindlela lowo ongene ngempela adla aphuze ngayo izwi likaNkulunkulu. Uma uzwa sengathi izwi likaNkulunkulu liyenzeka ngeqiniso nokuthi yilo lelo umuntu afanele ukungena kulo; uma uzwa ukuthi izwi Lakhe lisiza kakhulu futhi linenzuzo kumuntu, nokuthi linika umuntu ukuphila, lo muzwa uwunikezwe nguMoya oNgcwele, ngokunyakaziswa uMoya oNgcwele. Lokhu kukhombisa ukuthi uMoya oNgcwele uyasebenza kuwe nokuthi uNkulunkulu akakufulathele. Ngokubona ukuthi uNkulunkulu uhlale ekhuluma, abanye bavele bakhathale yizwi Lakhe bacabange ukuthi alinamiphumela noma ngabe bayalifunda noma abalifundi. Lokho akusona isimo esijwayelekile. Izinhliziyo zabo azomele ukungena eqinisweni, abantu abanjalo abomi noma babone ukubaluleka kokupheleliswa. Uma sewuzizwa ungasomeli izwi likaNkulunkulu, kukhombisa ukuthi isimo sakho asijwayelekile. Kudala, ukuthi uNkulunkulu ukufulathele noma cha bekunqunywa ukuthi unakho yini ukuthula ngaphakathi nokuthi uzwa unakho na ukujabula. Manje okusemqoka wukuthi ngabe uyalomela na izwi likaNkulunkulu, ukuthi ngabe izwi Lakhe liyiqiniso kuwe, noma ngabe uthembekile, nokuthi ngabe uyakwazi ukwenza lokho ongakwenzela uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umuntu wahlulelwa ngeqiniso lezwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu uthumela izwi Lakhe kubantu bonke. Uma uzimisele ukulifunda, uzokukhanyisela kodwa uma ungafuni, ngeke Naye akukhanyisele. UNkulunkulu ukhanyisela labo abalambele nabomele ukulunga Kwakhe, nalabo abamfunayo. Abanye bathi uNkulunkulu akazange abakhanyisele nangemuva kokufunda izwi Lakhe. Afundwe kanjani amazwi? Uma ufunde izwi Lakhe sengathi ububuka izimbali usemhlane wehhashi wangabona kubaluleka kwempilo yoqobo, angakukhanyisela kanjani uNkulunkulu? Kungenzeka kanjani ukuthi lowo ongalenzi igugu izwi likaNkulunkulu apheleliswe Nguye? Uma ungalenzi igugu izwi likaNkulunkulu, awusoze waba neqiniso noma impilo yangempela. Uma ulenza igugu izwi Lakhe, uzokwazi ukwenza iqiniso; kulapho ke ozoba khona nempilo yangempela. Manje ufanele ukudla ubuye uphuze izwi likaNkulunkulu noma ngabe kukusiphi isimo, noma ngabe umatasa noma cha, noma ngabe izimo ziphikisana nawe noma cha, noma ngabe uyalingwa noma cha. Empeleni, izwi likaNkulunkulu liyisisekelo sokuba khona komuntu. Akekho ongafulathela izwi Lakhe futhi kumele adle ezwini Lakhe kube sengathi yizidlo ezintathu zosuku. Kungaba yindaba elula kanjalo ukupheleliswa, uzuzwe uNkulunkulu? Noma ngabe uyaqonda noma awuqondi manje, noma unombono emsebenzini kaNkulunkulu, kumele udle uphuze kakhulu ezwini likaNkulunkulu. Lokhu ukuhambela phambili ukungena. Uma usulifundile izwi likaNkulunkulu, shesha ukusebenzisa lokho ongangena kukho, ubekele eceleni okwesikhashana lokho ongekwazi. Kungaba kuningi ongakuqondi ngezwi likaNkulunkulu ekuqaleni, kodwa ngemva kwezinyanga ezimbili noma ezintathu, noma mhlawumbe unyaka uzoliqonda. Kungenzeka kanjani lokhu? Kwenziwa ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuphelelisa abantu ngosuku noma ngezimbili. Isikhathi esiningi, uma ufunda izwi Lakhe, ungeqonde ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi, kungabukeka sengathi umbhalo nje kuphela; ngesikhathi solwazi ungaba nakho ukuqonda. UNkulunkulu ukhulume okuningi, ngakho ufanele ukwenza okusemandleni akho ukudla nokuphuza izwi Lakhe. Ungasaqaphele, uzoqonda, bese uMoya oNgcwele ukukhanyisela. Uma uMoya oNgcwele ukhanyisela umuntu, kuvame ukuthi umuntu angaboni. Uyakukhanyisela akuhole uma womile, ufuna. Umgomo uMoya oNgcwele osebenza ngawo usenkabeni Yezwi likaNkulunkulu lelo olidlayo noliphuzayo. Bonke labo abangakhombisi ukubaluleka ezwini likaNkulunkulu abahlala bakhombise enye indlela yokuziphatha ezwini Lakhe, indlela yokunganaki nokukholwa ukuthi alenzi mehluko noma ngabe bayalifunda izwi Lakhe, yilabo abangenalo iqiniso. Abakwazi ukubona noma ngabe umsebenzi kaMoya oNgcwele noma ukukhanwa okulethwa Nguye. Abantu abanjalo bayahamba nje, abazenzisi abangenaziqu, njengoMnu. Nanguo womzekeliso.[a]

Ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu njengeqiniso lakho, awunasiqu soqobo. Uma izikhathi zokulingwa zifika, uzowa ngempela, bese isimilo sakho seqiniso siyavezwa. Kodwa ngaleso sikhathi, labo abavame ukufuna ukungena eqinisweni bazoqonda inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Lowo ononembeza futhi owomele uNkulunkulu kufanele enze kubonakale ukubuyisela kuNkulunkulu ngothando Lwakhe. Labo abangenalo iqiniso abangeke bakwazi ukuma baqine ngisho phambi kwezindaba ezincane. Kukhona umehluko phakathi kwalabo abanesiqu sempela nalabo abangenaso. Kungani bonke bedla bephuza ezwini likaNkulunkulu, kodwa abanye bayakwazi ukuma baqine ezilingweni uma abanye bezibalekela? Umehluko osobala ukuthi abanaso isimo soqobo; abanalo nezwi likaNkulunkulu njengeqiniso labo, kanti futhi nezwi Lakhe alitholanga ukugxila kubona. Uma nje belingwa bafinyelela ekugcineni kwendlela yabo. Kungani-ke, abanye bekwazi ukuma baqine phakathi kwezilingo? Kungenxa yokuthi bayaliqonda iqiniso futhi banombono omkhulu, futhi bayayiqonda intando kaNkulunkulu nezimfuno Zakhe, ngalokho-ke bayakwazi ukuma baqine ezilingweni. Lokhu yisiqu sempela, futhi wukuphila. Abanye bangalifunda izwi likaNkulunkulu kodwa bangalenzi noma abanakho ukuzimisela ngalo. Laba abangazimisele abakuboni kubalulekile ukulenza. Labo abangenalo izwi likaNkulunkulu njengeqiniso labo yilabo abangenaso isiqu soqobo. Abantu abanjalo abakwazi ukuma baqine ezilingweni.

Uma uNkulunkulu ekhuluma, kufanele uthole ngaleso sikhathi amazwi Akhe ukuba udle kuwo. Noma ngabe uqonda kangakanani, bambelela emcabangweni wokuthi ubheke nje ukudla, ukwazi nokwenza izwi Lakhe. Lokhu yilokhu okufanele ukwenze. Unganaki ukuthi singaba sikhulu kangakanani isiqu sakho; gxila nje ekudleni izwi Lakhe. Lokhu yindlela abantu okufanele basebenzisane ngayo. Ukuphila kwakho kukamoya ukuthi ungene nje eqinisweni lapho udla uphuze khona amazwi kaNkulunkulu bese uwenza. Ufanele ungagxili kokunye futhi. Abaholi bamabandla kufanele bakwazi ukuholela wonke amadodana nodade ekwazini ukuthi kudliwa kuphuzwe kanjani emazwini kaNkulunkulu. Lokhu kuyisibophezelo sabo bonke abaholi bebandla. Noma ngabe basha noma badala, bonke kufanele bathathe ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu njengokubalulekile futhi bawagcine amazwi Akhe ezinhliziyweni zabo. Uma ungena kuleli qiniso, uzobe usungene eNkathini Yombuso. Kulezi zinsuku, abaningi bazizwa sengathi bangekwazi ukuphila ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu, kanti ngaso sonke isikhathi bezwa sengathi izwi Lakhe liyamangalisa. Bese umuntu uyaqala ukuba sendleleni efanele. UNkulunkulu usebenzisa izwi ukusebenza nokuhlinzeka umuntu. Uma bonke belangazelela futhi banxanele izwi likaNkulunkulu, bazongena emhlabeni wezwi Lakhe.

UNkulunkulu ukhulume okuningi. Kungakanani okwaziyo? Kungakanani osungene kukho? Uma ngabe umholi webandla engaholelanga abazalwane eqinisweni lezwi likaNkulunkulu, bazobe bebe budedengu emsebenzini wabo behluleka ukufeza izibophezelo zabo! Ukuthi ukuqonda kwakho kujulile noma akujulile, kungakhathaleki ukuthi lingakanani izinga lokuqonda kwakho, kufanele ukwazi ukuthi kudliwa kuphuzwe kanjani ezwini Lakhe; ufanele ukuthatha izwi Lakhe njengelibalulekile uqonde ukubaluleka nokudingeka kwalokho kudla nokuphuza. UNkulunkulu ukhulume okuningi. Uma ngabe awudli futhi awuphuzi ezwini Lakhe, noma awufuni futhi awusebenzisi izwi Lakhe, awufanele ukubizwa ngomuntu okholwa kuNkulunkulu. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, ufanele ukudla uphuze ezwini Lakhe, uphile ngaphakathi kwalo, ubuye uliphile. Yilokhu okungukukholwa kuNkulunkulu! Uma uthi uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ungakwazi ukukhuluma noma yimaphi amazwi Akhe noma uwenze, awuthathwa njengomuntu okholwa kuNkulunkulu. Lokhu ukufuna “isinkwa sokuqeda indlala.” Ukusho ubufakazi obuncane, izinto ezingenamsebenzi, nezinto zangaphandle, ezingenakho ngisho nokuncane okweqiniso akwenzi ukholwe kuNkulunkulu, futhi ngokusobala awukayibambi indlela efanele yokukholwa kuNkulunkulu. Kungani ufanele ukudla nokuphuza kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu? Ngabe kuthathwa njengokholo uma ungadli ungaphuzi emazwini Akhe ufune nje ukukhuphukela ezulwini? Yisiphi isinyathelo sokuqala salowo okholwa kuNkulunkulu? UNkulunkulu umphelelisa ngayiphi indlela umuntu? Ungapheleliswa ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu? Ungathathwa njengomuntu wombuso ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu njengeqiniso lakho? Yini ngempela ukukholwa kuNkulunkulu? Abakholwa kuNkulunkulu kufanele babe nokuziphatha kahle ngaphandle, okungenani, kanti okubaluleke kakhulu ukuba nezwi likaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani, ngeke ukwazi ukufulathela izwi Lakhe. Ukwazi kwakho uNkulunkulu nokugcwalisa intando Yakhe konke kufezeka ngezwi Lakhe. Zonke izizwe, amahlelo, izinkolo ezehlukene, nezindawo eziklanyiwe konke kuyonqotshwa ngezwi esikhathini esizayo. UNkulunkulu uzokhuluma ngqo, futhi bonke abantu bazobamba izwi likaNkulunkulu ezandleni zabo; abantu bazopheleliswa ngalokhu. Izwi likaNkulunkulu lisabalale yonke indawo: Abantu bakhuluma ngezwi likaNkulunkulu benze ngokwezwi likaNkulunkulu, nalokho abakugcine kubona kulokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Ngaphakathi nangaphandle, bacwiliswe ezwini likaNkulunkulu, ngakho baphelelisiwe. Labo abagcina intando kaNkulunkulu bakwazi nokufakaza Ngaye yilabo abanezwi likaNkulunkulu njengeqiniso.

Ukungena eNkathini Yezwi, okungukuthi, iNkathi Yenkulungwane Yeminyaka Yombuso ngumsebenzi oqedwayo manje. Ukusuka manje, qala ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu. Ngokudla nangokuphuza ezwini Lakhe, nangokuthola ulwazi ngalo ungalibonisa izwi likaNkulunkulu. Kungamazwi akho kuphela olwazi onalo angenza abanye bakukholwe. Uma ungenalo izwi likaNkulunkulu, akekho umuntu ongakukholwa! Bonke labo abasetshenziswa nguNkulunkulu bayakwazi ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Uma ungakwazi, lokhu kukhombisa ukuthi uMoya ONgcwele awukasebenzi kuwe futhi awukapheleliswa. Lokhu ukubaluleka kwezwi likaNkulunkulu. Unayo inhliziyo enxanele izwi likaNkulunkulu? Labo abanxanele izwi likaNkulunkulu banxanele iqiniso, kanti yilabo bantu abanjalo ababusiswa nguNkulunkulu. Esikhathini esizayo, maningi kakhulu amazwi azowasho uNkulunkulu kuwo wonke amabandla nakuwo wonke amahlelo. Uqala ngokukhuluma asho ngeZwi Lakhe kini aniphelelise ngaphambi kokuqhubeka ngokukhuluma asho izwi Lakhe kwabezizwe abanqobe. Ngezwi, bonke bazokwaneliseka ngeqiniso. Ngezwi likaNkulunkulu nezambulo Zakhe, isimo esikhohlakele somuntu sishabalele. Bonke banesimo somuntu, kanti isimo somuntu sokuhlubuka sinciphile kakhulu. Izwi lisebenza kumuntu ngegunya limnqobe ekukhanyeni kukaNkulunkulu. Umsebenzi lowo uNkulunkulu azowenza kule minyaka yamanje kanye nokuguquka komsebenzi Wakhe, konke kungatholakala ezwini Lakhe. Uma ungafundi izwi Lakhe, ngeke uqonde lutho. Ngokudla nangokuphuza ezwini Lakhe, ngokuhlanganyela nabazalwane nolwazi lwakho, ulwazi lwakho lwezwi likaNkulunkulu luzophelela. Yile ndlela ongakwazi ngayo ukuliphila empilweni yangempela.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awulifaki igama elithi “womzekeliso.”

Okwedlule: Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu

Okulandelayo: Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp