Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze

Eqinisweni, umsebenzi owenziwa manje owokuthi abantu bafulathele uSathane, bafulathele ukhokho wabo omdala. Zonke izahlulelo ngezwi zihlose ukudalula isimo esikhohlakele sesintu nokwenza abantu baqonde umnyombo wempilo. Lezi zahlulelo eziphindaphindiwe zonke zigwaza izinhliziyo zabantu. Isahlulelo ngasinye sinomthelela ngqo kulokho abadalelwe khona kanti siqonde ukudala amanxeba ezinhliziyweni zabo khona bezoyeka zonke lezo zinto ngaleyo ndlela bagcine beyazi impilo; bazi lo mhlaba ongcole kangaka, futhi bazi ubuhlakani bukaNkulunkulu nokuba nguMninimandla wonke futhi bazi lesintu esonakaliswe nguSathane. Ngokwanda kwalolu hlobo lwesijeziso nesahlulelo, yilapho inhliziyo yomuntu ingalimala kakhulu futhi yilapho umoya wakhe ungaphaphanyiswa. Ukuphaphamisa imimoya yalaba bantu abakhohlakele ngokweqile futhi abakhohliswe ngokujulile, yinhloso yalolu hlobo lokwahlulela. Umuntu akanamoya, okusho ukuthi, umoya wakhe wafa kudala kanti akazi ukuthi kukhona izulu, akazi ukuthi kukhona uNkulunkulu futhi akazi nangempela ukuthi uyazabalaza emgodini wokufa; kungenzeka kanjani ukuthi azi ukuthi uphila kulesi sihogo esibi emhlabeni? Kungenzeka kanjani ukuthi azi ukuthi lesisidumbu sakhe esibolayo sinani, ngenxa yokukhohlakala kukaSathane, sesiwele eHayidesi yokufa? Kungenzeka kanjani ukuthi azi ukuthi yonke into emhlabeni yoniwe yisintu nokuthi ngeke iphinde ilungiseke? Futhi kungenzeka kanjani ukuthi azi ukuthi uMdali uze emhlabeni namhlanje ukuzofuna idlanzana labantu abakhohlakele angabasindisa? Nangemuva kokuba umuntu esezwe yonke inhlobo yokucwengwa nokwahlulelwa, isazela sakhe esifiphele, asithinteki nakancane, futhi sicishe singakwazi nhlobo ukuphendula. Isintu sikhohlakele ngokweqile! Lolu hlobo lokwahlulelwa lufana nesichotho esinesihluku esisuka esibhakabhakeni, luwusizo olukhulu kakhulu kumuntu. Ngaphandle kokwahlulela abantu kanje, ngabe akukho mphumela futhi bekuyobanzima kakhulu ukusindisa abantu kulewa losizi. Ngaphandle kwalo msebenzi, bekuzobanzima kakhulu ukuthi abantu baphume eHayidesi ngoba izinhliziyo zabo kade zafa kudala kanye nemimoya yabo kudala yaxovwa ngezinyawo nguSathane. Ukusindisa wena osubishe ekujuleni kokonakala kudinga ukuthi umenyezwe kanzima, wahlulelwe ngomfutho, yilapho-ke kuphela leyo nhliziyo yakho ebanda qa iyophaphama. Inyama yakho, izifiso zakho eziwukumosha, umhawu wakho, inkanuko yakho kwakhele kwajula kuwe. Lezi zinto zilawula inhliziyo yakho njalonjalo ngendlela yokuthi awunamandla okulahla lelijoka laleyo micabango elwayo futhi ephuphile. Awufisi ukushintsha isimo sakho samanje, ube futhi ungafisi ukuphunyuka ekuqhutshweni ubumnyama. Umane uboshiwe yilezo zinto. Noma ngabe wazi ukuthi impilo enje ibuhlungu nokuthi izwe elinje limnyama kakhulu, kodwa namanje, akukho namunye wenu onesibindi sokushintsha impilo yalolu hlobo. Ulangazelela nje kuphela ukuphunyuka kulenhlobo yempilo yangempela, ukukhulula imiphefumulo yenu enhluphekweni, futhi uphile endaweni enoxolo, nenjabulo nefana nezulu. Awuzimisele ukubhekana nobunzima bokushintsha impilo yakho yamanje; ube futhi ungafuni ukucinga phakathi kwalokhu kwahlulelwa nesijeziso impilo okufuneka ungene kuyo. Kunalokho, uphupha amaphupho angenakwenzeka nhlobo, ngaleliya lizwe elihle ngaphesheya kwenyama. Impilo oyifisayo yile ongayithola kalula nje ngaphandle kokuzwa ubuhlungu. Lokho kungenzeke neze! Ngoba lokhu onethembayo lakho, akuve kuwukuphila impilo enohlonze enyameni nokuzuza iqiniso ekuqhubekeni kwempilo, okungukuthi, ukuphilela iqiniso kanye nokumela ubulungiswa. Lokho akukona ongakubuka njengempilo ehlabahlosile, ewubukhazikhazi. Uzwa sengathi lena ngeke kube impilo enobukhazikhazi noma enohlonze. Kuwena, ukuphila impilo enje, kungabe wukuzidayisa impela! Nanoma usemukela lesi sijeziso namhlanje, kodwa empeleni okulandelayo akukona ukuzuza iqiniso, noma ukuphila iqiniso njengamanje, kodwa ukuba ungene empilweni enenjabulo ngale kwenyama, emuva kwalokhu. Awuhambi ufunana neqiniso, awumeli iqiniso, futhi awuphileli iqiniso. Awuphokophelele ukungena namuhla, kodwa uhlala ucabanga njalo ukuthi kuyofika usuku lapho uyobheka esibhakabhakeni esiluhlaza futhi ukhale izinyembezi ezinomunyu, ulindele ukuthathwa uyiswe ezulwini. Awazi ukuthi lokhu kucabanga kwakho akuhambisani neqiniso? Ulokhu ucabanga ukuthi uMsindisi onomusa ongapheli nozwelo uyofika nakanjani, ngolunye usuku akuthathe ahambe nawe, wena obekezelele ubunzima nokuhlupheka kulo mhlaba, nanokuthi uyokuphindiselela nakanjani, wena okade uhlukunyezwa noma ucindezelwe. Awugcwele isono na? Uwena wedwa oke wahlupheka kulomhlaba? Wena uqobo uwele endaweni kaSathane, wahlupheka, kepha usadinga ukuthi uNkulunkulu akuphindiselele? Labo abangakwazi ukwenelisa imigomo kaNkulunkulu-akuve bonke beyizitha zikaNkulunkulu? Labo abangakholelwa kuNkulunkulu othathe umzimba wesintu—akuve bengumphikukristu? Izenzo zakho ezinhle zisho ukuthini? Zingayithatha indawo yenhliziyo ekhonza uNkulunkulu? Awukwazi ukuthola izibusiso zikaNkulunkulu ngokuthi nje wenze izenzo ezinhle futhi uNkulunkulu angeke akuphindiselele ngenxa yokuthi kade uhlukunyezwa noma ucindezelwe. Labo abakholelwa kuNkulunkulu kodwa bebe bengamazi, kodwa abenza izenzo ezinhle—nabo abajeziswa ndawonye ngokufana na? Ukholelwa kuNkulunkulu nje kuphela, ufuna uNkulunkulu akulungisele futhi akuphindiselele amaphutha enziwe kuwe, futhi ufuna uNkulunkulu akunike intuba yokuphuma enhluphekweni yakho. Kodwa uyenqaba ukulalela iqiniso; ube futhi ungalilangazelele ukuliphila iqiniso. Ngeke-ke nakancane uphunyuke kulempilo enzima engenalutho. Kunalokho, lapho usaphila impilo yakho enyameni nempilo yakho yesono, ubheka ngokulangazelela kuNkulunkulu ukuthi alungise izikhalazo zakho abese embula inkungu yokuphila kwakho. Lokhu kungenzeka kanjani? Uma uneqiniso, ungamlandela uNkulunkulu. Uma umphilela, ungaba isibonakaliso sezwi likaNkulunkulu. Uma unempilo, ungasithokozela isibusiso sikaNkulunkulu. Labo abaneqiniso bangathokozela isibusiso sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uyaqinisekisa ngokulungisela labo abamthanda ngokuphelele futhi bebekezelela ubunzima nezinhlupheko, hhayi labo abazithanda bona nje kuphela futhi asebengene ekukhohlisweni nguSathane. Kungaba khona kanjani ukulunga kulabo abangalithandi iqiniso? Kungaba khona kanjani ukulunga kulabo abathanda inyama nje kuphela? Akuve ukulunga nobuhle konke kuphathelene neqiniso? Akuve kubekelwe kuphela, labo abamthanda ngenhliziyo yonke uNkulunkulu? Labo abangalithandi iqiniso futhi bemane beyizidumbu ezibolayo nje akuve bonke laba bantu bequkethe ububi nje? Labo abangakwazi ukuphila iqiniso-abazona bonke izitha zeqiniso? Futhi uthini ngawe?

Uma ungaphunyuka ekuqhutshweni ubumnyama futhi uzihlukanise nalezo zinto ezingcolile, uma ubungaba ngcwele, kusho ukuthi uneqiniso. Akusho ukuthi ubuwena bemvelo bushintshile, kodwa kusho ukuthi uyakwazi ukwenza iqiniso futhi uyakwazi ukushiya phansi inyama. Yilokhu labo asebehlanziwe abanakho. Inhloso esemqoka yomsebenzi wokunqoba, ukuhlanza isintu ukuze umuntu abe neqiniso, ngoba njengamanje umuntu uneqiniso elincane nje! Ukwenza umsebenzi wokunqoba kulaba bantu kunokubaluleka okukhulu kakhulu. Nonke niwele ngaphansi kokuqhutshwa ubumnyama nalimala kakhulu. Inhloso yalo msebenzi ukukusiza ukuthi wazi imvelo yomuntu bese ngaleyo ndlela uphila iqiniso. Ukupheleliswa yinto zonke izidalwa ezidaliwe ekufanele ziyemukele. Uma umsebenzi walesi sigaba uphathelene nokuphelelisa abantu nje kuphela, ngakho ungenziwa eNgilandi, noma eMelika noma kwa-Israyeli; ungenziwa kubantu banoma isiphi isizwe. Kodwa umsebenzi wokunqoba uyakhetha. Isinyathelo sokuqala somsebenzi wokunqoba sithatha isikhathi esifushane; esikakhulukazi, sizosetshenziswa ukuhlambalaza uSathane futhi kunqotshwe umhlaba jikelele. Lowo umsebenzi wokuqala wokunqoba. Umuntu angathi nanoma isiphi isidalwa esikholelwa kuNkulunkulu singapheleliswa ngoba ukupheleliswa kuyinto umuntu angayizuza kuphela emuva koshintsho oluthathe isikhathi eside. Kodwa ukunqotshwa kuhlukile. Isibonelo sonqotshiwe, kufanele kube osele ngemuva kunabo bonke, ophila ebumnyameni obunzulu, futhi olulazeke kunabo bonke, ongazimisele neze ukwemukela uNkulunkulu, futhi oyihlongandlebe kunabo bonke. Lolu uhlobo lomuntu ongafakazela ukuthi wanqotshwa. Inhloso esemqoka yomsebenzi wokunqoba ukwehlula uSathane. Inhloso esemqoka yokuphelelisa abantu, ngakwelinye uhlangothi, ukuzuza abantu. Eyokwenza ukuthi abantu babe nobufakazi emuva kokunqotshwa bokuthi lomsebenzi wokunqoba ubekwe lapha, phezu kwabantu abanjengani. Laba bantu abanqotshiwe bazosetshenziswa ukufeza inhloso yokudumaza uSathane. Ngakho-ke, iyini indlela yokunqoba esemqoka? Ukujezisa, ukwahlulela, ukuqalekisa, nokwembula- ukusebenzisa isimo esilungile ukunqoba abantu ukuze bakholiseke ngokuphelele, begcwele ukuzishaya ezinhliziyweni zabo nasemilonyeni ngenxa yesimo esilungile sikaNkulunkulu. Ukusebenzisa iqiniso lezwi kanye nokusebenzisa igunya lezwi, ukunqoba abantu nokubenza bakholwe ngokuphelele—lokhu kusho ukunqotshwa. Labo asebephelelisiwe abazuzi nje ukuthi bakwazi ukulalela emuva kokunqotshwa, kodwa bayakwazi ukuba nolwazi baphinde bashintshe izimo zabo. Bayamazi uNkulunkulu, bezwa indlela yokuthanda uNkulunkulu, baphinde bagcwaliswe ngeqiniso. Bayazi ukuthi bangawenza kanjani umsebenzi kaNkulunkulu, bayakwazi ukuhluphekela uNkulunkulu, banentando yabo ngokwabo. Abaphelelisiwe yilabo abanokuqonda kwangempela ngeqiniso, ngenxa yokuthi sebeke bazizwela iqiniso. Abanqotshiwe yilabo abaziyo ngeqiniso kodwa abakayemukeli incazelo yangempela yeqiniso. Emuva kokunqotshwa, bayalalela, kodwa ukulalela kwabo konke kungenxa yokwahlulelwa abakutholile. Abanakuqonda nhlobo ngencazelo yangempela yamaqiniso amaningi. Bayalamukela iqiniso ngomlomo kodwa abakalizwa iqiniso. Umsebenzi owenziwa kulabo abapheleliswayo uhlanganisa ukujeziswa nokwahlulelwa, kanye nokuphiwa impilo. Umuntu okwazisayo ukungena eqinisweni umuntu ozopheleliswa. Umahluko phakathi kwalabo asebephelelisiwe kanye nalabo abanqotshiwe usekutheni bayangena yini eqinisweni. Labo abaqonda iqiniso, bangena eqinisweni, futhi baphila iqiniso, bangabaphelelisiwe; labo abangaliqondi iqiniso, abangeni eqinisweni, okungukuthi, labo abangaliphili iqiniso, bangabantu abangeke bapheleliswe. Uma abantu abanjalo sebekwazi manje ukulalela ngokuphelele, ngakho-ke banqotshiwe. Uma labo abanqotshiwe bengalifuni iqiniso—uma belandela kodwa bengaliphili iqiniso, uma belibona futhi belizwa iqiniso kodwa bengakuqhakambisi ukuliphila iqiniso—ngeke bapheleliswe. Labo abazopheleliswa benza iqiniso ngendlela yokupheleliswa, okusho ukuthi, benza iqiniso elitholakala endleleni yokupheleliswa. Ngalokhu, bafeza intando kaNkulunkulu futhi baphelelisiwe. Noma ubani olandelayo kuze kube sekugcineni ngaphambi kokuba umsebenzi wokunqoba uqedwe ungonqotshiwe, kodwa angeke kuthiwe ungophelelisiwe. Abaphelelisiwe kusho labo, okuthe, emuva kokuthi umsebenzi wokunqotshwa sewuphelile, bama baqina ekuhluphekeni futhi baliphila iqiniso. Okwenza umahluko phakathi kokunqotshwa nokupheleliswa umahluko ezigabeni okusetshenzwa ngazo nomahluko ezingeni iqiniso eliphethwe ngalo. Bonke labo abangakayiqali indlela yokupheleliswa, okuchaza labo abangenalo iqiniso, bayochithwa ekugcineni. Yilabo kuphela abaneqiniso futhi abaphila iqiniso abangazuzwa ngokuphelele nguNkulunkulu. Okungukuthi, labo abaphila umfanekiso kaPetru bangabaphelelisiwe, lapho bonke abanye bengabanqotshiwe. Umsebenzi owenziwa kubo bonke labo abanqotshwayo, umane uhlanganisa ukuqalekisa, ukujezisa, ukukhombisa intukuthelo, kanti okuza kubona ukulunga neziqalekiso nje. Ukusebenza kumuntu onje ukwembula ngokusobala—ukwembula isimo esikhohlakele phakathi kuye ukuze asibone ngokwakhe futhi akholiseke. Uma umuntu eselalela ngokuphelele, umsebenzi wokunqoba uyaphela. Ngisho noma abantu abaningi bengazami ukuqonda iqiniso, umsebenzi wokunqoba uyobe usuphelile.

Kunemibandela okufanele uyigcine uma uzopheleliswa. Ngokuzimisela kwakho, ukubekezela kwakho, kanye nonembeza wakho, nangokuphokophela kwakho, uzokwazi ukuyizwa impilo, uphinde ugcwalise intando kaNkulunkulu. Lezi izinto ezifuneka uma ungena, futhi lokho okufunekayo endleleni eya ekuphelelisweni. Umsebenzi wokupheleliswa ungenziwa kubo bonke abantu. Wonke umuntu ophokophela ekufuneni uNkulunkulu angapheleliswa futhi unethuba nezimfanelo nolwazi lokuthi apheleliswe. Ayikho imithetho eqinile lapha. Ukuthi umuntu angapheleliswa yini kuncike ikakhulukazi kulokho umuntu aphokophela ukukufuna. Abantu abalithandayo iqiniso futhi abakwaziyo ukuphila iqiniso, nakanjani bangapheleliswa. Abantu abangalithandi iqiniso futhi bengaqokwanga nguNkulunkulu, abanayo impilo uNkulunkulu ayifunayo. Laba bantu abakwazi ukuthi bangapheleliswa. Umsebenzi wokuphelelisa owokuzuza abantu kuphela, awusona isinyathelo ekulweni noSathane; umsebenzi wokunqoba ungowokulwa noSathane kuphela, okusho ukusebenzisa ukunqotshwa komuntu ukwehlula uSathane. Lona wesibili uwona msebenzi osemqoka, umsebenzi omusha sha ongakaze wenziwe ezinkathini zonke. Umuntu angathi inhloso yalesi sigaba somsebenzi esikakhulukazi ukunqoba bonke abantu ukuze kunqotshwe uSathane. Umsebenzi wokuphelelisa abantu—lowo msebenzi awumusha. Wonke umsebenzi ngesikhathi uNkulunkulu esebenza esenyameni unenjongo esemqoka ewukunqoba abantu. Lokhu kunjengaseNkathini yoMusa. Ukuhlengwa kwesintu sisonke ngesiphambano, kwakuyikho umsebenzi osemqoka. “Ukuzuza abantu” kwakuyisengezo emsebenzini wasenyameni kanti wenziwa emuva kwesiphambano. Wathi lapho uJesu efika futhi enza umsebenzi Wakhe, inhloso Yakhe kwakuwukusebenzisa isiphambano Sakhe ukunqoba phezu kobugqila bokufa neHayidesi, nokunqoba phezu kwamandla kaSathane, okuchaza ukumehlula uSathane. Kungemuva kokubethelwa kukaJesu, lapho uPetru waqala isinyathelo ngasinye indlela eya ekuphelelisweni. Impela wayengomunye walabo abebelandela uJesu ngesikhathi uJesu esebenza, kodwa akazange apheleliswe ngaleso sikhathi. Kepha, kwakungemuva kokuthi uJesu eseqedile umsebenzi wakhe, lapho uPetru waqala waqonda iqiniso kancane kancane futhi wabe esepheleliswa. UNkulunkulu esemzimbeni wesintu uza emhlabeni kuphela ukuzofeza isigaba somsebenzi esiwukhiye futhi esibucayi, ngesikhathi esifushane, hhayi ukuzophila isikhathi eside phakathi kwabantu emhlabeni ngenhloso yokubaphelelisa. Akawenzi lowomsebenzi. Akalindi kuze kufike leso sikhathi lapho umuntu esephelelisiwe ngokugcwele, ukuze aphethe umsebenzi Wakhe. Loko akuyona inhloso nokubaluleka Kokuthatha kwakhe umzimba wenyama. Ufika ukuzokwenza umsebenzi wesikhathi esifushane, wokusindisa isintu kuphela, hhayi ukuzokwenza umsebenzi wesikhathi eside kakhulu, wokuphelelisa isintu. Umsebenzi wokusindisa isintu ungowokumela, futhi ukwazi ukwethula inkathi entsha kanti ungaqedwa esikhathini esifushane. Kodwa ukuphelelisa isintu kudinga ukuletha umuntu ezingeni elithile futhi kungumsebenzi othatha isikhathi eside. Lomsebenzi kufanele wenziwe nguMoya oNgcwele, kodwa wenziwa phezu kwesisekelo seqiniso Alikhuluma ngesikhathi somsebenzi Wakhe enyameni. Noma, ngaphezulu kwalokho, Uvusa abapostoli ukwenza umsebenzi wesikhathi eside wokwelusa ukufeza umgomo Wakhe wokuphelelisa isintu. UNkulunkulu othathe umzimba wenyama akawenzi lomsebenzi. Yena ukhuluma nje kuphela ngendlela yokuphila ukuze abantu baqonde futhi aphinde aphe isintu iqiniso, kunokuba njalo-njalo aphelezele umuntu ekwenzeni iqiniso, ngoba lokho akukho enkonzweni Yakhe. Ngakho-ke ngeke Aphelezele umuntu kuze kufike usuku lapho umuntu eqonda iqiniso ngokuphelele futhi ethola iqiniso ngokuphelele. Umsebenzi Wakhe enyameni ufezeka lapho umuntu engena ngokusemthethweni emgudwini olungile weqiniso lempilo, lapho umuntu ethatha isinyathelo emgudwini okuyiwonawona wokupheleliswa. Lokhu, ilapho phela eyobe esemnqobe du uSathane futhi wanqoba phezu komhlaba. Akakhathali ukuthi umuntu ugcine engenile yini eqinisweni, ngaleso sikhathi, futhi akakhathali ukuthi impilo yomuntu inkulu noma incane. Akukho nokukodwa kulokho okuphathwa Nguye esesenyameni; ayikho neyodwa yazo esenkonzweni kaNkulunkulu osenyameni. Uma eqeda umsebenzi Wakhe awuhlosile, Uphetha umsebenzi Wakhe enyameni. Ngakho umsebenzi owenziwa uNkulunkulu osenyameni, umsebenzi ongenakwenziwa uMoya oNgcwele kaNkulunkulu bukhoma. Ngaphezu kwalokho, ngumsebenzi wesikhathi esifushane wensindiso, hhayi umsebenzi wesikhathi eside wasemhlabeni.

Ukunyusa izinga lakho akukho enkundleni yomsebenzi Wami. Ngiyakucela ukuthi ukwenze lokhu ngoba izinga lakho liphansi kakhulu. Eqinisweni lokhu akuyona ingxenye yomsebenzi wokupheleliswa; kodwa kungumsebenzi othasiselwe owenziwa kuwe. Umsebenzi owenziwa kuwena namuhla wenziwa ngenxa yesidingo sakho. Uhlelelwe wena wedwa, hhayi indlela ekufanele ithathwe yibo bonke abapheleliswayo. Ngoba izinga lakho liphansi kunabo bonke abake bapheleliswa kudala, lo msebenzi, uma sewuza kuwena, uhlangana nezingqinamba eziningi. Ngiphakathi kwenu ngenza lo msebenzi othasiselwe ngoba izinhloso zokupheleliswa zihlukene. Ngokwejwayelekile uma uNkulunkulu eza emhlabeni, Uziklamela indawo elinganiselwe azogcina kuyo lapho enza umsebenzi Wakhe, engazihluphi kakhulu ngezinye izindaba. Akangeni ezindabeni zemindeni noma abe nesandla ezimpilweni zabantu. Akanandaba nhlobo nobuze obunjalo, nezinto ezingasho lutho njengalezo; aziyona ingxenye yevangeli Lakhe. Kodwa izinga lakho liphansi kakhulu kunaleli engilidingayo—akukho ngisho ukuqhathanisa—ngendlela yokuthi lidala izinkinga ezinzima emsebenzini. Ikakhulukazi, lomsebenzi kufanele wenziwe phakathi kwabantu kulelizwe laseShayina. Ufunde kancane ngendlela yokuthi akukho okunye engingakwenza, ngaphandle kokuthi ngiphoqe ukuthi uthole imfundo. Ngikutshelile ukuthi lokhu kungumsebenzi oyisithasiselo, kodwa kuyinto ekufanele ukuthi ubenayo, into esiza ukupheleliswa kwakho. Empeleni, kufanele uthole imfundo, ulwazi oluyisendlalelo ngokuziphatha, nolwazi oluyisendlalelo ngempilo kusengaphambili; akufanele ngize ngikhulume nawe ngalezi zinto. Kepha ngenxa yokuthi awunazo lezi zinto, ayikho into engingayenza ngaphandle kokuthi ngenze umsebenzi wokuzengeza kuwe, noma sekunje. Noma ngabe unemicabango eminingi elokoza kuwe Ngami, ngisafuna lokhu kuwe, ngisafuna ukuthi unyuse izinga lakho. Akuyona inhloso Yami ukuthi ngize ngizokwenza lo msebenzi, ngoba umsebenzi Wami ukuthi ngivele ngikunqobe nje, ukuze nje ngithole ukukholiseka kwakho okuphelele ngokukwahlulela, ngokwenzenjalo ngikukhombise indlela yempilo ukufanele ungene kuyo. Uma sikubeka ngenye indlela, ukuthi ufunde kangakanani nanokuthi unolwazi olungakanani ngempilo, bekungeke kusho lutho Kimi, uma bekungeve kuwukuthi Ngidinga ukukunqoba ngezwi Lami. Konke lokhu kuyengezwa ukuqikelela imiphumela emsebenzini wokunqoba nangenxa yokupheleliswa kwakho okuzolandela. Akusona isinyathelo emsebenzini wokunqoba. Ngenxa yokuthi usezingeni eliphansi, futhi uyavilapha, futhi ubudedengu, futhi uyisiwula, futhi kawukhaliphile, futhi uwugodo kanye nokuthi uyisiphukuphuku—ngenxa yokuthi awujwayelekile ngokweqile. Ngifuna ukuthi uqale ukhuphule izinga lakho. Noma ngubani ofuna ukupheleliswa kufanele afeze imibandela ethize. Ukuze apheleliswe, kufanele umuntu abenomqondo ocacile futhi onokuqonda futhi azimisele ukuphila impilo enenjongo. Uma ungumuntu ongazimisele ukuphila impilo eyize, ungumuntu ofunisisa ukulandela iqiniso, ungumuntu oqotho kukho konke akwenzayo, uphinde ube ngumuntu onobuntu obuphelele ngokweqile, ngakho ukulungele ukupheleliswa.

Lo msebenzi phakathi kwenu wenziwa kinina ngokuthi yimuphi umsebenzi odinga okwenziwa. Emuva kokunqotshwa kwalaba bantu, iqembu labantu lizopheleliswa. Ngakho-ke omningi umsebenzi wamanje, ungowokulungiselela inhloso yokuphelelisa nina, ngoba baningi abalilambelayo iqiniso abangapheleliswa. Uma umsebenzi wokunqoba wenziwa kini bese emuva kwalokho, ungabikho omunye umsebenzi owenziwayo, ngakho akunjalo ukuthi abanye abalangazela iqiniso ngeke balizuze? Umsebenzi wamanje uhlose ukuvula indlela yokuphelelisa abantu kamuva. Nakuba umsebenzi Wami kuwukunqoba kuphela, indlela yokuphila ekhulunywe Yimi, noma kunjalo, ingeyokulungisela ukuphelelisa abantu kamuva. Umsebenzi olandela emuva kokunqoba ugxile ekupheleliseni abantu, ngakho-ke ukunqoba kwenziwa ukwendlala isisekelo sokuphelelisa. Umuntu angapheleliswa kuphela emuva kokunqotshwa. Njengamanje umsebenzi osemqoka ukunqoba; emuva kwalokho labo abafunisisa futhi abalangazelela iqiniso bayopheleliswa. Ukupheleliswa kuphathelene nezindlela ezinhle zokungena: Unayo inhliziyo ethanda uNkulunkulu na? Kube ngakanani ukujula kolwazi obenalo njengoba bewuhamba lendlela na? Lumsulwa kangakanani uthando lwakho lukaNkulunkulu na? Uqikelela kangakanani ekwenzeni iqiniso? Ukuze apheleliswe umuntu kufanele abenolwazi oluyisisekelo ngamacala wonke obuntu. Lokhu ngumbandela oyisisekelo. Bonke labo abangenakupheleliswa emuva kokunqotshwa baphenduka izinto ezisizayo futhi bayogcina belahlwe echibini lomlilo nesibabuli baphinde balahlwe emgodini wakwalasha ngoba isimo sabo asikashintshi futhi basengabakaSathane. Uma umuntu engenazo izimfanelo zokupheleliswa, ngakho akalusizo lwalutho—ungudoti, ithuluzi, into engenakumelana nokulingwa ngomlilo! Ingabe lukhulu kangakanani uthando lwakho lwaNkulunkulu njengamanje? Ingabe uzizonda kakhulu kangakanani? Ingabe ujule kangakanani ngokumazi ngempela uSathane? Ingabe ukuqinisile ukuzimisela kwakho? Ingabe impilo yakho yobuntu ihleleke kahle? Ishintshile yini impilo yakho? Ingabe usuphila impilo entsha? Indlela obuka ngayo impilo ingabe ishintshile? Uma lezi zinto zingashintshanga, ngeke ukwazi ukupheleliswa noma ungahlehli; okunalokho nje, usunqotshiwe. Uma sekuyisikhathi sokukuvivinya, uswele iqiniso, ubuntu bakho abujwayelekile, futhi usezingeni eliphansi njengesilwane. Unqotshiwe nje kuphela, unqotshiwe nje kuphela Yimi. Njengoba, uma imbongolo seyike yezwa noma yashwaywa isitshwebhu somnikazi, imbongolo ibanovalo nokwesaba ukuhlupha njalo uma ibona unikazi, ngakho nawe, ingabe usuyile mbongolo enqotshiwe. Uma umuntu engenazo lezo zinto ezinhle futhi esikhundleni salokho angenzi lutho futhi abe nokwesaba, abenovalo nokungabaza ngezinto zonke, angakwazi ukuqonda nanoma yini ngokucacile, angakwazi ukwemukela iqiniso, futhi eselokhu engenayo indlela yokwenza, nangaphezulu, engenayo inhliziyo ethanda uNkulunkulu—uma umuntu engenakuqonda ngokuthi amthande kanjani uNkulunkulu, nokuthi angayiphila kanjani impilo enohlonze, noma ukuthi angabanjani umuntu woqobo—angamfakazela kanjani uNkulunkulu umuntu onjalo na? Lokhu kuyakhombisa ukuthi impilo yakho ayinasigqi esitheni, futhi uyimbongolo enqotshiwe nje kuphela. Unqotshiwe, kodwa lokho kusho ukuthi nje umlahlile udrako omkhulu obovu futhi waphinde wenqaba ukuthoba endaweni aphethe kuyo; kusho ukuthi uyakholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu, ufuna ukulalela zonke izinhlelo zikaNkulunkulu, futhi awunazikhalo. Kodwa uthini ngalolu hlangothi lwezinto ezinhle? Ukukwazi ukuphilela, ukukwazi ukubonakalisa uNkulunkulu—awunakho nokukodwa kwalezi zinto, okusho ukuthi awukazuzwa nguNkulunkulu, kanti futhi uyimbongolo enqotshiwe nje kuphela. Ayikho into ethandekalyo kuwe, phinde noMoya oyiNgcwele akasebenzi kuwe. Ubuntu bakho bushoda kakhulu, futhi ngeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Kufanele uvunywe nguNkulunkulu futhi ubesezingeni elingcono ngamakhulu ngaphezu kwalezi zilwane ezingakholwa nalaba abahamba befile—yilabo kuphela abafinyelela kulelizinga abavumelekile ukuba bapheleliswe. Uma umuntu enobuntu futhi enonembeza, yilapho efanelekile ukusetshenziswa nguNkulunkulu. Uma usuphelelisiwe yilapho kuphela ungathathwa ngokuthi ungumuntu. Abantu abaphelelisiwe kuphela abaphila izimpilo ezinenjongo nohlonze. Abantu abanjena kuphela abangafakaza ngokungathandabuzi kuNkulunkulu.