Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Ngalendlela Umuntu Acabanga Ngayo?

Njengomuntu okholelwa kuNkulunkulu, ufanele uqonde ukuthi, namhlanje, ekutholeni umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina nawo wonke umsebenzi wecebo likaNkulunkulu kuwe, uthole ngempela ukudunyiswa nensindiso enkulu evela kuNkulunkulu. Yonke imisebenzi kaNkulunkulu, emhlabeni wonke jikelele igxile kuleli qembu labantu. Unikele yonke imizamo Yakhe kini wakudela konke ngenxa yenu; uphinde wabuyisa yonke imisebenzi kaMoya emhlabeni wonke wayinikeza nina. Kungakho ngithi, ninenhlanhla. Ngaphezu kwalokho, ususe inkazimulo Yakhe ku-Israyeli, abantu Bakhe abakhethile, wayiletha kini, ukuze afeze inhloso yecebo Lakhe ngokugcwele ngani qembu labantu. Ngakho-ke, niyilabo abazothola ifa likaNkulunkulu, futhi ngaphezulu niyizindlalifa zenkazimulo kaNkulunkulu. Mhlawumbe niyawakhumbula nonke la mazwi: “Ngokuba usizi lwethu olululana, olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade.” Esikhathini esedlule, nizwile nonke lesi sisho, kodwa akekho owaqonda incazelo eyiqiniso yala mazwi. Namhlanje, nazi kahle ukubaluleka kwalokhu akushoyo. Lawa mazwi ayilokhu uNkulunkulu azokufezekisa ngezinsuku zokugcina. Futhi azogcwaliseka kulabo abahlushwe ngonya lukadrago omkhulu obomvu kulelo zwe lapho ekhona. Udrago omkhulu obomvu ushushisa uNkulunkulu futhi uyisitha sikaNkulunkulu, ngakho kulelizwe, labo abakholwa kuNkulunkulu bazithola behlazeka futhi beshushiswa. Kungakho la mazwi ezoba yiqiniso kini qembu labantu. Njengoba umsebenzi uqhubeka ezweni eliphikisa uNkulunkulu, wonke umsebenzi Wakhe uhlangabezane nokuvinjelwa okukhulu futhi amazwi Akhe amaningi awakwazi ukugcwaliseka ngesikhathi esihle; ngakho abantu balungisiwe ngenxa yamazwi kaNkulunkulu. Lokhu futhi yingxenye yokuhlupheka. Kunzima kakhulu kuNkulunkulu ukwenza umsebenzi Wakhe ezweni likadrago omkhulu obomvu, kodwa kungenxa yobunzima obunjalo lapho uNkulunkulu enza izigaba zomsebenzi Wakhe ziveze ubuhlakani Bakhe nemisebenzi emangalisayo. UNkulunkulu uthatha leli thuba ukuphelelisa leli qembu labantu. Ngenxa yokuhlupheka kwabantu, ikhono nesimo sabantu esinobusathane kulo mhlaba ongahlanzekile, uNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe wokuhlanza nokunqoba ukuze kulokhu azuze inkazimulo azuze nalabo abafakaza ngezenzo Zakhe. Lokhu kungukubaluleka kwakho konke ukuzidela kukaNkulunkulu ngenxa yaleli qembu labantu. Okusho ukuthi, uNkulunkulu wenza umsebenzi wokunqoba ngalabo abamphikisayo. Ngakho-ke, ukwenza kanjena kuphela okubonisa amandla amakhulu kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, yilabo abasezweni elingcolile kuphela abafanele ukuthola ifa lenkazimulo kaNkulunkulu, yiloku kuphela okunganikeza ukugqama kwamandla amakhulu kaNkulunkulu. Yingakho ngithi inkazimulo kaNkulunkulu itholwa ezweni elingcolile nakulabo abahlala kulona. Le yintando kaNkulunkulu. Lokhu kufana nje nasesigabeni somsebenzi kaJesu; ubengadunyiswa kuphela phakathi kwalabo baFarisi abamshushisa. Uma bekungesikho ukuhlushwa nokukhashelwa nguJudasi, uJesu ubengasoze abe yinhlekisa noma athukwe, ngisho nokubethelwa imbala, ngabe angazange athole inkazimulo. Lapho uNkulunkulu asebenza khona esikhathini ngasinye nalapho enza khona umsebenzi Wakhe wenyama, uthola udumo lapho nalapho azuze labo ahlose ukubazuza. Leli icebo lomsebenzi kaNkulunkulu, futhi lokhu ukuphatha Kwakhe.

Kucebo likaNkulunkulu leminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa, umsebenzi owenziwe enyameni unezingxenye ezimbili: Ingxenye yokuqala umsebenzi wokubethelwa, lapho edunyiswa khona; omunye umsebenzi wokunqoba nowokupheleliswa ezinsukwini zokugcina, azothola ngawo inkazimulo. Lokhu ukuphatha kukaNkulunkulu. Ngakho, ungawuthathi ngokuthi ulula kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu noma ukuthunywa kwakho nguNkulunkulu. Nonke niyizindlalifa zenkazimulo yaphakade kaNkulunkulu enesisindo esikhulu kakhulu, lokhu kwagcotshwa nguNkulunkulu ngokukhethekile. Kulezi zingxenye ezimbili zenkazimulo Yakhe, enye yambuliwe kini, ukuphelela kwenye ingxenye yenkazimulo kaNkulunkulu kunikezwe nina ukuze kube yifa lenu. Lokhu ukuphakanyiswa okuvela kuNkulunkulu necebo Lakhe elahlelwa kudalo. Ukubona ubukhulu bomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu ezweni lapho udrago omkhulu obomvu ahlala khona, lowo msebenzi uma uyiswa kwenye indawo, ngabe kade wathela izithelo ezinkulu futhi ngabe wamukelwe kalula ngabantu. Umsebenzi onjalo ubungaba lula kakhulu kulabo befundisi baseNtshonalanga abakholelwa kuNkulunkulu, ngoba isigaba somsebenzi kaJesu sisebenza njengesibonelo. Yingakho engakwazi ukuzuza lesi sigaba somsebenzi wokudunyiswa kwenye indawo; okusho ukuthi lapho kunokusekwa okuvela kubo bonke abantu nokubonga okuvela kuzo zonke izizwe, ayikho indawo lapho inkazimulo kaNkulunkulu “ingaphumula” khona. Futhi lokhu kuwukubaluleka okungavamile impela ukuthi lesi isigaba somsebenzi esenziwe kule lizwe. Phakathi kwenu, akukho namunye umuntu othola ukuvikelwa komthetho; kodwa niyajeziswa ngumthetho, kanti ubunzima obukhulu ukuthi akekho umuntu okuqondayo, kungaba yizihlobo zakho, abazali bakho, abangane bakho noma ozakwenu emsebenzini. Akekho okuqondayo. Uma uNkulunkulu “ekulahla”, ayikho indlela ongaqhubeka uphile ngayo emhlabeni. Kodwa-ke, noma kunjalo abantu angeke bakwazi ukushiya uNkulunkulu; lokhu ukubaluleka kokunqotshelwa kwabantu nguNkulunkuku, kanti lokhu kuyinkazimulo kaNkulunkulu. Lokho okuthole njengefa namuhla kwedlula okwabapostoli nabaprofethi bakudala bonke futhi kukhulu kunalokho okukaMose noPetru. Izibusiso azisoze zitholwe ngelanga noma amabili, kufanele zizuzwe ngokuzidela okukhulu. Okusho ukuthi ufanele ube nothando oluhlanzekile, ukholo olukhulu, namaqiniso amaningi lawo uNkulunkulu akucela ukuba ube nawo; phezu kwalokho, ufanele ukuba ubhekise ubuso bakho kubulungisa ungaze uzigogobeze noma uzibeke phansi, futhi ufanele ukuba nothando olungaguquki futhi olunganciphi kuNkulunkulu. Kudingeka wenze isinqumo, njengoba kunoguquko esimweni sempilo yakho; inkohlakalo yakho kufanele yelashwe, kufanele wamukele konke ukuhlela kuNkulunkulu ngaphandle kokukhononda, futhi ulalele kuze kube sekufeni. Yilokhu okufanele ukuzuze. Lokhu yinhloso yokugcina kaNkulunkulu, nokudingwa uNkulunkulu kuleli qembu labantu. Njengoba ekunikeza, Naye ke kufanele acele kuwe ukuze akunike lokhu okudingayo nawe. Ngakho-ke, yonke imisebenzi kaNkulunkulu inezizathu, futhi kulokhu kuyabonakala ukuthi kungani uNkulunkulu njalo enza umsebenzi osezingeni eliphakeme nonezidingo eziqinile. Yingakho kufanele ugcwaliswe ngokholo kuNkulunkulu. Ngamafuphi, wonke umsebenzi kaNkulunkulu wenziwe ngenxa yakho ukuze ufanele ukuthola ifa Lakhe. Lokhu akukona kangako ukuthi uNkulunkulu athole inkazimulo kodwa kungenxa yosindiso lwakho nokuphelelisa leli qembu labantu abahlupheke kakhulu ezweni elingahlanzekile. Kufanele uqonde intando kaNkulunkulu. Ngakho ngishumayeza abaningi abantu abangenalwazi abangenambono noma inzwa: Ungalingi uNkulunkulu futhi unganqabi. uNkulunkulu usekumele konke ukuhlupheka lokho umuntu angakadluli kukona, kanti kudala wahlushwa kakhulu endaweni yomuntu. Yini enye ongeke uhlukane nayo? Yini engabaluleka kakhulu ukwedlula intando kaNkulunkulu? Yini engadlula uthando lukaNkulunkulu? Kuwumsebenzi ongumshikashika ophindiwe kaNkulunkulu ukuba awenze kule lizwe elingahlanzekile. Uma umuntu ona, azi futhi ehlosile, umsebenzi kaNkulunkulu uzofanela ukwelulwa. Vele, lokhu akubi ukuzuza komunye, futhi akuhlomuli muntu. UNkulunkulu akavinjelwa yisikhathi; umsebenzi Wakhe nenkazimulo Yakhe ziza kuqala. Ngakho-ke, noma ngabe kuthatha isikhathi eside kangakanani, angeke ashiye noma ngabe yikuphi ukuzidela uma ngabe kungumsebenzi Wakhe. Lesi yisimo sikaNkulunkulu: Angeke aphumule kuze umsebenzi Wakhe ufezwe. Uma isikhathi sifika kulapho ethola ingxenye yesibili yenkazimulo Yakhe ukuze umsebenzi Wakhe ucishe ufezwe. Uma uNkulunkulu angeqede umsebenzi Wakhe wengxenye yesibili yenkazimulo Yakhe, usuku Lwakhe ngeke lufike, isandla Sakhe angeke sisuke kulabo abakhethile, inkazimulo Yakhe ayisoze yafika ku-Israyeli, kanti icebo Lakhe angeke lafezwa. Ufanele ukubona ukuthi intando nomsebenzi kaNkulunkulu akulula njengokudalwa kwezulu nomhlaba nazo zonke izinto. Umsebenzi wanamuhla ukuguqula labo abonakalisiwe, abangenamizwa, nokuhlanza labo abadaliwe bahlukunyezwa nguSathane, hhayi ukudala u-Adamu noma u-Eva, hhayi nokwenza ukukhanya noma ukudala zonke izinhlobo zezithombo nezilwane. Umsebenzi Wakhe manje ukuhlanza bonke labo obonakalisiwe nguSathane ukuze bazuzwe kabusha babe ngabantu Bakhe babe inkazimulo Yakhe. Umsebenzi onjalo awulula njengoba umuntu ecabanga ngokudalwa kwezulu nomhlaba nezinto zonke ezikhona, futhi akufani nomsebenzi wokuqalekisa uSathane emgodini ongenamkhawulo njengoba umuntu ecabanga. Kodwa, ukuguqula umuntu, ukuguqula lokho okungekuhle kube okuhle nokuthatha lokho okungekona okwakhe kube okwakhe. Le indaba yangaphakathi yaleli banga lomsebenzi kaNkulunkulu. Ufanele uyazi, futhi ungenzi lula kakhulu izinto. Umsebenzi kaNkulunkulu awufani nanoma yiwuphi umsebenzi ojwayelekile. Ubukhulu bawo abuqondakali emqondweni womuntu, kanti ubuhlakani bawo angeke baziwe wumuntu. UNkulunkulu akadali zonke izinto kanti futhi akazibhidlizi. Kodwa, uguqula yonke indalo Yakhe ahlanze zonke izinto ezoniwe uSathane. Ngakho-ke uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omkhulu kanti lokhu kuwukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu. Ngemva kokufunda la mazwi, uyakholwa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ulula kangaka?