Isahluko 1

Njengokuba asho uNkulunkulu ukuthi, “Akekho ongaqonda umnyombo wamazwi Ami, noma injongo yawo.” Ukube bekungekhona ukuqondiswa uMoya kaNkulunkulu, ukube bekungekhona ukufika kwamazwi Akhe, bonke bebezoshabalala ngaphansi kwesahlulelo Swakhe. Kungani uNkulunkulu evivinya umuntu isikhathi eside kangaka? Futhi kuze kube izinyanga ezinhlanu? Lokhu kuyinto eyinhloko ekuhlanganyeleni kwethu kanye nephuzu elimqoka ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu. Singaphetha ngalokhu: Ukube bekungekho lokhu kuvivinywa, futhi uNkulunkulu engazange ahlasele, abulale, futhi ashabalalise isintu esonakele, uma ukwakhiwa kwebandla kwaqhubeka kwaze kwaba namuhla, khona-ke lokho bekuyofezani? Ngakho into yokuqala enkulumweni Yakhe, uNkulunkulu uhlala ephuzwini bese echaza umphumela ahlose ukuwufeza ngalezi zinyanga zomsebenzi, futhi uqonde kabi! Kubonisa ukuhlakanipha kwezenzo zikaNkulunkulu kulenkathi yesikhathi: ukufundisa abantu ukuba bafunde ukuthobeka nokuzinikela okuqotho ngokuvivinywa, kanye nendlela yokuqonda kangcono uNkulunkulu ngokulungiswa kabuhlungu. Ngesikhathi abantu bephelelwa yithemba ngokwengeziwe, kuba yilapho bekwazi khona ukuziqonda bona ngokwengeziwe. Futhi eqinisweni, lapho bebhekana ngokwengeziwe nokulungiswa okubuhlungu, kuba yilapho bengakuqonda khona ngokwengeziwe ukukhohlakala kwabo, futhi ngokwenza kanjalo baphinde bafunde ukuthi abafanele ukuba babe ‘abenzi benkonzo’ kaNkulunkulu futhi ukunikeza lolu hlobo lwenkonzo kuwukuphakanyiswa Nguye. Futhi uma lokhu sekwenzekile, lapho umuntu esezehlisile, uNkulunkulu usho amazwi omusa, engafihle lutho. Kubonakala kalula ukuthi indlela entsha kaNkulunkulu yokusebenza, emva kwalezi zinyanga ezimbalwa, iqala namuhla; ukwenze kwaba sobala lokhu ukuze bonke bakubone. Ngenxa yokuthi, esikhathini esedlule, uNkulunkulu wayevame ukuthi “akulula ukuthola ilungelo lokubizwa ngokuthi abantu bakaNkulunkulu,” Ngakho usewafezile lawa mazwi kubantu okubhekiselwe kubo ngokuthi bangabenzi benkonzo, bonke bangabona ukuthi kungathenjelwa kuNkulunkulu ngaphandle kokungabaza. Konke lokho uNkulunkulu akushoyo kuzokwenzeka ngokuphelele futhi amazwi Akhe akahlali engafezeki.

Lapha wonke umuntu ekhungathekile futhi ephatheke kabi, lawa mazwi avela kuNkulunkulu athinta ngokujulile bonke labo abazithola bengenathemba, abavuselele. Ukuze aqede ukungabaza okwengeziwe, uNkulunkulu wanezela ukuthi “nakuba bebizwa ngokuthi abantu Bami, lesi sikhundla asincane neze kunokubizwa ‘ngamadodana’ Ami.” Lapha umuntu angabona ukuthi uNkulunkulu kuphela ongavikela igunya Lakhe, futhi lapho abantu sebelifundile bakholwa kakhulu ukuthi lena akuyona indlela yokusebenza, kodwa yiqiniso. Ngaphezu kwalokho, ukuze imibono yabantu ihlale ingafiphele, isiqu sawo wonke umuntu kufanele sicaciswe endleleni Yakhe entsha. Lokhu kwanele ukukhombisa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu futhi kwenza abantu bazi kangcono ukuthi uNkulunkulu ubona okungaphakathi ezinhliziyweni zabantu; njengonodoli konke abakwenzayo nakho konke abakucabangayo kulawulwa uNkulunkulu. Lokhu kuyiqiniso ngokuphelele.

Uma siphindela ekuqaleni, lokho uNkulunkulu akusho ekuqaleni bekuyisinyathelo sokuqala somsebenzi Wakhe, “ukuhlanza ibandla,” sekuphelile. “Isimo manje asisafani naleso esake saba yiso, futhi umsebenzi Wami usungene esiqalweni esisha.” Ngokwala mazwi, umuntu angabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu sewungene enkathini entsha, futhi ngemva nje kwalokho ube esesho icebo lesinyathelo esilandelayo somsebenzi Wakhe kithi—ngemva kokuqeda isakhiwo sebandla, kuzobe sekuqala impilo yeNkathi Yombuso. “Ngoba manje akuseyona inkathi yokwakhiwa kwebandla, kodwa kunalokho yinkathi lapho umbuso wakhiwe ngempumelelo.” Ngaphezu kwalokho, Uthe njengoba abantu besesemhlabeni, imibuthano yabo izoqhubeka nokubizwa ngokuthi yibandla, ngale ndlela egwema ukufezeka “kombuso” ongewona owangempela njengoba bonke abantu bebewucabanga. Okulandelayo, ngizoba nokuhlanganyela ngendaba yemibono.

Manje yinkathi yokwakhiwa kombuso kanye nokuphela kokwakhiwa kwebandla; kodwa nokho, kungani yonke imibuthano isazobizwa ngokuthi yibandla? Kushiwo esikhathini esedlule ukuthi ibandla landulela umbuso, futhi ngaphandle kwebandla ngeke kukhulunywe ngombuso. INkathi Yombuso iqala ngokuthi uNkulunkulu enze inkonzo Yakhe esenyameni, futhi iNkathi Yombuso yenzeka ngokuba senyameni kukaNkulunkulu. Lokho Akulethayo yiNkathi Yombuso, hhayi ukwehliswa kombuso. Lokhu akunzima ukukubona ngeso lengqondo; abantu okukhulunywe ngabo abantu beNkathi Yombuso, hhayi abantu bombuso ngokwawo. Ngakho, kunengqondo ukuthi imibuthano esemhlabeni izoqhubeka ibizwa ngokuthi yibandla. Esikhathini esedlule, wasebenza ngobuntu Bakhe obujwayelekile, futhi akazange abonakale njengoNkulunkulu Uqobo lwakhe, ngakho iNkathi Yombuso ibingakaqali esintwini; njengoba ngishilo, uMoya Wami ubungakaqali ukusebenza ngokusemthethweni esimweni Sami sokuba senyama. Njengoba uNkulunkulu Uqobo Lwakhe esefakazelwe, umbuso usufezekile esintwini. Lokhu kubonisa ukuthi Ngizoqala ukusebenza ngobunkulunkulu, ngakho labo abangawazisa amazwi Ami kanye nezenzo Zami zobunkulunkulu baziwa ngokuthi abantu Bami beNkathi Yombuso. Lavela kulokhu igama elithi “abantu bakaNkulunkulu”. Kulesi sigaba, ngokuyinhloko ngisebenza futhi ngikhulume ngobunkulunkulu Bami. Umuntu ngeke avimbe, noma aphazamise uhlelo Lwami. Uma izwi likaNkulunkulu selifinyelele ezingeni elithile, igama Lakhe liyafakazelwa, futhi kuqale izilingo Zakhe esintwini. Lokhu kuwuvuthondaba lokuhlakanipha okusemsebenzini kaNkulunkulu. Kubeka isisekelo esiqinile futhi kujulise ukuqala kwesinyathelo esilandelayo kanye nesiphetho sesinyathelo sokugcina. Umuntu akanandlela yokukwazi lokho; lokhu kuyilapho kuhlangana khona ingxenye yokuqala neyesibili yenkathi yokwahlulela. Ngaphandle kwezinyanga ezimbalwa zokulungiswa umuntu, bengingakwazi ukusebenza ngobunkulunkulu Bami. Lezi zinyanga zokulingiswa zivula indlela yesinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami. Isiphetho somsebenzi walezi zinyanga ezimbalwa siwuphawu lokuya ekujuleni kwesigaba esilandelayo somsebenzi. Uma umuntu ewaqonda ngempela amazwi kaNkulunkulu, khona-ke angakwazi ukuqonda ukuthi usebenzisa lesi sikhathi sezinyanga ezimbalwa ukuqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wakhe, ngalokho enza ukuthi ube nezithelo ezingcono. Ngoba ukuvimba kobuntu Bami kwakhe isithiyo esinyathelweni esilandelayo somsebenzi Wami, ngalezi zinyanga zokucwengwa okubuhlungu, zombili izinhlangothi zithole inzuzo enkulu. Kumanje kuphela, ngenxa yalokhu, lapho umuntu eqala khona ukwazisa indlela Yami yokubhekisa Kuye. Ngakho, lapho uNkulunkulu, ekuqaleni kwamazwi Akhe, ethi ngeke asabiza umuntu ngokuthi “umenzi wenkonzo,” kodwa kunalokho uzothi “abantu Bakhe,” bonke bagcwala injabulo. Lokhu kwakuwubuthakathaka obuyingozi kumuntu. UNkulunkulu wakhuluma ngendlela akhuluma ngayo ukuze empeleni abambe lobu buthakathaka bomuntu obubucayi.

Ukuze enze sonke isintu sibone ngokwengeziwe nokuba achaze ukungcola okuphakathi kwabantu abathile abazinikele, uNkulunkulu wenze okwengeziwe ukuze achaze izici ezahlukahlukene ezimbi zesintu futhi ngale ndlela uye wagcwalisa amazwi Akhe afana nalandelayo: “Bangaki abangithanda ngeqiniso? Ubani ongenzi ngokucabangela ikusasa lakhe? Ubani ongazange akhononde ngesikhathi sokuvivinya kwakhe?” Ngokwalawa mazwi, abantu bangabona ukungalaleli kwabo, ukungethembeki, nokungabi naluthando ngamalungu omndeni, ngaleyo ndlela babone isihe nothando lukaNkulunkulu kulandela bonke labo abafuna Yena esinyathelweni ngasinye abasithathayo. Lokhu kungabonakala kula mazwi: “Lapho sekusele ingxenye encane yomuntu ukuba ahoxe, lapho bonke abanethemba lokuthi ngishintshe indlela Yami yokukhuluma belahlekelwa yithemba, ngisho amazwi ensindiso, futhi Ngibuyise bonke labo abangithanda ngeqiniso embusweni Wami, ngaphambi kwesihlalo Sami.” Lapha, amazwi athi “labo abangithanda ngeqiniso,” kanye nombuzo ongadingi mpendulo othi “Bangaki abangithanda ngeqiniso?” abangaphikisani. Abonisa ukuthi labo abaneqiniso banezinto ezingadingeki. Akusikho ukuthi uNkulunkulu akazi lutho. Ngoba uNkulunkulu angabona ekujuleni kwezinhliziyo zabantu, igama elithi “ngeqiniso” lisetshenziselwa ukubhuqa ekubhekiseleni esintwini esonakele, ukuze bonke abantu bangabona kangcono ukuthi bakweleta uNkulunkulu, ukwamukela ukugxekwa okwengeziwe, nokuqonda iqiniso lokuthi ukuphatheka kabi ezinhliziyweni zabo kuvela kuSathane ngokuphelele. Bonke bayamangala lapho bebona igama elifana nelithi “ukuzinikela,” becabanga ngasese: “Kukaningi ngikhuluma ngokumelene neZulu nomhlaba, futhi kukaningi ngifuna ukuyeka, kodwa ngenxa yokwesaba imiyalo yokuphatha kaNkulunkulu bengimane ngiqhubeke futhi ngihambisane neningi, ngilindele uNkulunkulu ukuba abhekane nami, ngicabanga ukuthi uma izinto zingethembisi ngempela, khona-ke ngizohlehla kancane kancane. Manje uNkulunkulu usibiza ngokuthi singabantu Bakhe abazinike, ingabe lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu angabona ngempela ekujuleni kwezinhliziyo zabantu?” Kwaze kwaba kamuva lapho uNkulunkulu ephawula khona izimo zangaphakathi zabantu abehlukahlukene ngenjongo yokugwema lolu hlobo lokungaqondi. Lokhu kwenza isintu ekuqaleni esasinokusola ezinhliziyweni zaso kodwa sinokujabula emazwini aso sangena esimweni sokuqiniseka enhliziyweni, emazwini, nasemehlweni. Ngale ndlela, umphumela izwi likaNkulunkulu elibe nawo kumuntu uye waba nethonya elikhulu, futhi umuntu uye wakhula ngokwengeziwe ekwesabeni, enhloniphweni eyengeziwe, futhi waba nokuqonda kangcono uNkulunkulu. Ekugcineni, ukuze anciphise ukukhathazeka komuntu, uNkulunkulu wathi: “Kodwa njengoba okwedlule kungokwedlule, futhi manje kuyinkathi yamanje, akusenasidingo sokulangazelela okwedlule ngenkumbulo, noma ukukhathazeka ngokuzayo.” Lolu hlobo oluphuthumayo, lwendlela efanele, yize imfushane yokukhuluma ludinga isinyathelo esisheshayo, olunokuvumelana, kodwa oluqinile lunempumelelo enkulu nakakhulu, luvumela bonke abafunda amazwi Akhe ukuba baphinde babone ukukhanya ekuphelelweni yithemba kwabo, bese bebona ukuhlakanipha nezenzo zikaNkulunkulu, khona-ke bathole ukubizwa ngokuthi “abantu bakaNkulunkulu,” ngemva kwalokho baqede ukungabaza ezinhlinziyweni zabo, bese befinyelela ekuzazini bona emaphethinini aguqukayo ezimo zabo zomqondo. Lezi zimo zibonakala zingaba, ukudabuka nosizi, kanye nenjabulo. UNkulunkulu uthole uhlelo lwabantu oluphilayo kulesi sahluko. Lucace bha ephuzwini lokucolisiswa, into umuntu angenakwazi ukuyifinyelela. Lwembula ngempela okufihlakele ekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Ingabe umuntu angakwazi ukwenza lokhu?

Okubaluleke nakakhulu ngamazwi angezansi, kuwo uNkulunkulu wembula ngokuqondile kumuntu umyalo Wakhe wokuphatha. Futhi lokhu kuyingxenye ebaluleke kakhulu: “Phakathi kwabantu, lowo ophambana nokungokoqobo futhi ongenzi izinto ngokuvumelana nesiqondiso Sami ngeke abe nesiphetho esihle, futhi uyozilethela izinkinga kuphela. Kuyo yonke into eyenzeka emhlabeni, akukho engingenalo izwi lokugcina kuyo.” Ingabe lokhu akuwona umyalo wokuphatha kaNkulunkulu? Ubonisa ukuthi kunezibonelo eziningi zalabo abenza ngokumelana nalo myalo wokuphatha. Ngaphezu kwalokho, uxwayisa wonke umuntu ukuba angacabangi ngekusasa lakhe. Uma umuntu efuna ukubalekela uhlelo lukaNkulunkulu, imiphumela iyoba ngaphezulu kakhulu kwalokho ongakucabanga. Ngakho, lwenza bonke labo abathola ukukhanyiselwa nokukhanya kula mazwi ukuba babe nokuqonda okungcono umyalo wokuphatha kaNkulunkulu kanye nokuqonda ukuthi uSomandla angaphatheki kabi, kanjalo baba nolwazi olwengeziwe futhi bazole, banothe njengophayini okhuthazelayo omelana nosongo lwamakhaza ashubisa umnkantsha, uqhubeke nokuhluma ube luhlaza. La mazwi enza abantu abaningi bazizwe bedideke ngokukhungathekisayo, njengokungathi bazulazula endaweni okungaphumeki kuyo; lokhu kungenxa yokuthi okuqukethwe amazwi kaNkulunkulu kushintsha ngokushesha ngokwezinga elithile, ngakho abantu abayisishiyagalolunye kwabayishumi bangene endleleni emazombezombe eya phakathi nendawo lapho bezama ukuqonda izimo ezikhohlakele zabo. Ukuze kube nokusebenza ngendlela eshelela ngokwengeziwe, kuqedwe ukungabaza komuntu, nokuthi bonke bakholelwe ngokwengeziwe ekwethembekeni kukaNkulunkulu, ugcizelela lokhu ekupheleni kwalawo mazwi: “umuntu ngamunye kulabo abangithanda ngeqiniso uzobuya ngokuqinisekile phambi kwesihlalo Sami sobukhosi.” Ngakho, bonke labo abaye babhekana nezinyanga zomsebenzi Wakhe bancishiselwa usizi lwabo ngokushesha; izinhliziyo zabo, ebezizizwa sengathi ziphakanyiselwe emkhathini wezulu nomhlaba, ziphindela kulokho ezake zaba yikho kube sengathi kuwele itshe elisindayo emhlabathini. Abasadingi ukucabanga ngesiphetho sabo; futhi bakholwa ukuthi uNkulunkulu ngeke esakhuluma amazwi angafezeki. Njengoba abantu bezenza abalungile, akekho noyedwa ongakholelwa ekutheni benza konke abangakwenza ekuzinikeleni kuNkulunkulu; yingakho uNkulunkulu egcizelela ngamabomu ukuthi “ngeqiniso”—ukufinyelela imiphumela emikhulu. Lokhu kuvula indlela futhi kubeke isisekelo sesinyathelo esilandelayo emsebenzini Wakhe.

Okwedlule: Isahluko 47

Okulandelayo: Isahluko 3

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp