Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Izinga Lithuthukiselwa Ukuthola Insindiso kaNkulunkulu

Ukuthuthukisa izinga labantu kudinga ukuba nithuthukise ikhono lenu lokwamukela. Isidingo esiyisisekelo kinina ukuba namukele ngokucacile amazwi akhulunywe kinina. Ngabe akusiyo inkolo ehlangahlangene uma nilandela Mina ngaphandle kokuqonda engikushoyo? Izinga lenu liphansi kakhulu. Kungenxa yokuba aninalo ikhono lokwamukela ukuthi aniqondisisi nakancane lokhu okushiwoyo. Ngakho-ke, kunzima ukufeza imiphumela efiswayo. Izinto eziningi azikwazi ukushiwo ngqo kinina futhi umphumela osekuqaleni ngeke uzuzwe. Ngakho-ke, imisebenzi eyengeziwe kufanele ifakwe emsebenzini Wami. Kuyadingeka ukuthi kuqaliswe lo msebenzi “ukuphakanyiswa kwezinga labantu” phakathi kwenu ngoba amakhono enu okwamukela, amakhono okubona izinto, namazinga ezimpilo zenu aphansi kakhulu. Iyona ndlela le edingekayo, ayikho enye indlela, futhi kumele kwenziwe ngale ndlela ukuze ingxenye yemiphumela izuzwe. Kungenjalo, wonke amazwi engiwashoyo azoba yize, nokuthi ningehleli phansi emlandweni njengezoni? Ningebe abakhohlakaleyo? Uyini lo msebenzi owenziwa kinina? Yini edingeka kinina? Ngabe anazi? Kumele nilazi izinga lenu, alikwazi ukufinyelela kulokho engikudingayo nhlobo. Ingabe lokhu akubambezeli umsebenzi? Ngaleli zinga lenu nesimilo, akekho noyedwa kinina ofanele ukufakaza Ngami, futhi akekho noyedwa ongakwazi nongakumela ukuthwala umthwalo onzima womsebenzi Wami wesikhathi esizayo. Anizizwa ninamahloni kakhulu ngalokhu? Ziyoneliswa kanjani zonke izifiso Zami uma lokhu kusaqhubeka? Kufanele nenze izimpilo zenu zigcwale futhi zibe nenzuzo. Ningavumeli isikhathi sidlule ngeze. Akukho ukubaluleka ekwenzeni kanjalo. Kufanele nazi ukuthi yiziphi izinto okufanele nihlome ngazo. Ningacabangi ukuthi nazi zonke izinto. Hhayi nakancane nje! Yini ekumele kukhulunywe ngayo uma ungenalo noluncane ulwazi ngobuntu. Bekungeke yini konke kube yize? Akekho noyedwa phakathi kwenu oqeqeshiwe ngokuphelele ngokwezinto engizidingayo ngokwezinga lomuntu. Kunzima ukuthola umnutu ofanelekile ukusetshenziswa. Nikholelwa ukuthi ningabantu abangakwazi ukungenzela umsebenzi omkhulu futhi nithole ukwethembeka okukhulu Kimina. Eqinisweni, anazi nokuthi ningangena kanjani ezimfundisweni eziningi ezingaphambili kwenu, ngakho kungenzeka kanjani ukuba ningene emaqinisweni ajulile? Ukungena kwenu kumele kube nendlela ekwenziwa ngayo. Ningakwenzi ngendlela engahlelekile. Lokhu ngeke kube kuhle. Ngena ohlangothini olungajulile—funda la mazwi umugqa nomugqa uze uzuze ukuqonda nokucaciseleka. Umzalwane nodade ngamunye kufanele okungenani bakwazi ukufunda. Ningathi shazi kuwona ngokushesha nje, futhi ningavele nilandele izimpawu nje. Ngokujwayelekile, ungakwazi ukufunda imisebenzi yokubhekisela (nje ngezincwadi zolimi noma ezigqugquzelayo). Asikho isidingo sokufunda izincwadi ezikhuthaza ingqondo yenu kakhulu (izincwadi zothando, zocansi, amaphephabhuku, noma izimpilomlando ngamadoda amakhulu), okubangela umonakalo omkhulu kunokuhle. Kumele nazi konke ngokupheleleyo lokhu okumele ningene kukona nokumele nikuqonde. Inhloso yokuthuthukisa izinga iyodwa, ingukusiza abantu bazazi ngokoqobo, bona uqobo, isikhudla noma ukufaneleka. Kuyini lokhu okusemqoka ibandla elingezansi okufanele lingene kukho? Ngabe abantu abalikhuphuli izinga labo manje? Kusemqoka kakhulu ukubambelela kulokhu kungena ekufundeni; akumele kudedelwe! Indima eyodwa yalokhu ukuba kufanele niqonde ukuthi kungani izinga labantu kumele lithuthukiswe, lingakhushulwa kanjani izinga, futhi iyiphi indima ezongenwa. Kufanele niqonde incazelo yobuntu obujwayelekile, ukuba kungani lo msebenzi kumele wenziwe, nokuthi kumele uhlelwe kanjani. Lapha ekufundeni, yiziphi izindima ekufanele zifundwe, nokuthi umuntu angene kanjani? Kufanele nonke nazi ukuthi iyiphi inhloso yokufunda. Akukona ukuqonda amazwi kaNkulunkulu nokungena eqinisweni? Isiphi isimo esidlangile emabandleni manje? Uma nitshela umuntu ukuthi akafunde, bayakhohlwa ngenjabulo yamazwi kaNkulunkulu. Uma nikhuluma ngobuntu obujwayelekile, banaka kuphela ukuqoqa imizi yabo, ukushanela phansi noma ukupheka, ukuhlanza ikhishi nokuthenga izinto zokupheka. Bakhathalela lezi zinto kuphela bengakwazi ukuphila impilo ejwayelekile yebandla. Kungenjalo babheka amagama kwisichazamazwi futhi bafunde amagama amasha, kodwa bangenzi lutho usuku lonke. Seniphambukile uma nihlala kulesi simo. Ngakho kungani nicelwa ukuthi ningene empilweni kamoya? Konke enikufundayo yilezi zinto ezingeke zinisize ekuzuzeni lokho okudingeka kinina. Okusemqoka kakhulu impilo yokungena. Isizathu sokwenza lokhu ukuxazulula izinkinga abantu ababhekana nazo. Ukuphakamisa izinga nokwazi imvelo yomuntu nokoqobo komuntu—inhlosongqangi yokwazi lezi zinto ukuba impilo kamoya yabantu ikhule nesimo sabo siguquke. Ningakwazi ukugqoka kahle futhi nibukeke kahle; ningase nibe nokuqondisisa kanye nobuhlakani, kepha ekugcineni, uma kufika usuku lokuba niye emsebenzini, anikwazi ukwenza lokho. Kufanele nazi, ngakho ke, ekufanele ngabe niyakwenza futhi ngesikhathi niphakamisa izinga lenu. Ukuguqula wena umgomo. Ukuphakamisa izinga kuyisengezo. Ngeke kwenzeke uma izinga lakho lingathuthukisiwe. Kubi kakhulu uma isimo sakho ngokwemvelo singakwazi ukuguqulwa. Okunye ngaphandle kokunye ngeke kwanele. Ukuba nobuntu obujwayelekile akuchazi ukuthi uye wathwala ubufakazi obunzima. Okudingekayo kinina akulula kakhulu.

Uma izinga lomuntu selithuthukisiwe ukuba abe nomqondo kanye nendlela yokuphila ejwayelekile yobuntu futhi abe nendlela yokungena empilweni, kulapho kuphela ayokwazi ukushintsha futhi afakaze. Uma usuku lokuba ufakazi lufika, kunesidingo sokuba kukhulunywe ngoguquko empilweni yomuntu nangolwazi lukaNkulunkulu ngaphakathi. Inhlanganiso yalezi zindima zombili kuphela engubufakazi beqiniso nenzuzo yenu yeqiniso. Ngeke kwenzeke uma uguquko lobuntu lungaphandle kuphela kungenakuqonda ngaphakathi. Angeke kusize futhi ukuba nokuqonda neqiniso ngaphakathi kodwa nina ninganaki ukuphila impilo ejwayelekile yobuntu. Umsebenzi owenziwe kinina namhlanje akusiwo wokukhombisa abanye kodwa ukuguqula nina. Kudingeka ukuba ninake ukuziguqula nina. Ningabhala futhi nilalele nsukuzonke, kodwa ngeke kusebenze uma ningazibandakanyi nezinye izindawo zempilo yenu. Kumele nibe nezindlela zokungena kuzo zonke izindima. Kufanele nibe nempilo ejwayelekile yomuntu ongcwele. Abaningi odade bagqoka njengabesifazane abacebile nabafowethu bagqoka njengabesilisa abacebile noma amakhosi, balahlekelwe ngokuphelele ukuhlonishwa kwabangcwele. Indima eyodwa ukuphakanyiswa kwezinga lomuntu, okungazuzwa ngenhlanhla. Enye indima ebalulekile kakhulu ukudla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu. Bekungeke kube ukulahleka kokufunda uma izinga liphakanyisiwe kepha lingasetshenziswanga ngoba ungadlile futhi ungaphuzile amazwi kaNkulunkulu? Izindima zombili kumele zihlanganiswe. Kungani ulwazi ngoNkulunkulu lufakwa kule ngxoxo ngalokho okudingekayo kuwena? Ngabe akusiko ngenxa yemiphumela yomsebenzi wesikhathi esizayo? Ngemuva kokuba seninqotshiwe, kufanele nibe ngofakazi ngezimpilo zenu. Ngeke kwenzeke uma ingaphandle lenu liyinjwayelo yobuntu kodwa ningakwazi ukukhuluma lokho enike nahlangabezana nakho empilweni yakho ngomlomo wenu. Uma ninempilo kamoya ejwayelekile, nifanele nizuze ubuntu obujwayelekile, kanye nezindima eziningi zempilo ejwayelekile yobuntu zizokwazi ukufundeka ngokuqondana. Ungasho yini ukuthi ukushanela phansi kudinga ukuqeqeshwa okukhethekile? Uma udinga ihora ukuba uzijwayeze ukubamba ama-chopsticks okudla, lokho akwamukelekile kakhulu! Ubuntu obujwayelekile kumbandakanya lezi zindima: ukuqonda, ingqondo, unembeza kanye nesimilo. Uma ungazuza okujwayelekile kwindima ngayinye kulezi zindima, ubuntu bakho kusesigabeni esifanele. Kumele ufuze umuntu ojwayelekile futhi uziphathise okokholwayo kuNkulunkulu. Akudingeki ukuthi uzuze okuphezulu kakhulu noma uzibandakanye nenhlakanipho. Kufanele nje ube umuntu ojwayelekile, onomqondo womuntu ojwayelekile, ukwazi ukubheka izinto, futhi okungenani ubukeke njengomuntu ojwayelekile. Lokhu kuzokwanela. Konke okudingeka kuwena namhlanje kusemandleni akho futhi akukuphoqi ukuthi wenze into ongakwazi ukuyenza. Akukho magama angenamsebenzi noma umsebenzi ongenamsebenzi ozokwenziwa kuwe. Bonke ububi obukhulunyiwe noma obembuliwe empilweni yakho kufanele bulahlwe. Nikhohlakaliswe uSathane futhi ninobuthi obuningi bukaSathane. Enicelwa kona ukuba nisuse inkohlakalo yesimilo sikaSathane, akusikho kokuba umuntu ophezulu, noma ongusaziwayo noma umuntu omkhulu. Lokhu akunamsebenzi. Umsebenzi owenziwa kinina uvumelana nalokhu okungaphakathi kinina. Kunemikhawulo kulokhu engikudingayo kubantu. Uma abantu banamuhla bonke bengafana nezishoshovu zaseShayina, futhi bezijwayeza iphimbo lezishoshovu zaseShayina, baqeqeshiwe ngendlela yokukhuluma nabantu abayizikhulu zikahulumeni, noma abaqeqeshwe ngendlela nangephimbo lokukhuluma kwababhali bezincwadi, nalokhu ngeke kulunge. Ngeke kuze kutholakale. Ngokuhambisana nezinga lalaba bantu, kufanele okungenani bakwazi ukukhuluma ngokuhlakanipha futhi ngobuhlakani futhi bachaze izinto ngokucacile. Kuyilapho ke befeza izidingo. Okungenani, ukuqondisisa nomqondo kungatholakala. Njengamanje into esemqoka ukulahla isimilo senkohlakalo kasathane. Kumele nilahle ububi enibuvezayo. Uma ningakulahlile konke lokhu, ningawuthinta kanjani umqondo osezingezi eliphezulu kanye nokuqondisisa? Abaningi abantu bayabona ukuthi isikhathi sesiguqukile, ngakho abanabo ubuntu noma isineke, futhi kungenzeka ukuthi bangabi nalo uthando noma ukuhlonipheka okungcwele. Laba bantu abangenangqondo kakhulu! Ngabe banalo iconsi lobuntu obujwayelekile? Banabo ubufakazi abangakhuluma ngabo? Abanakho ukuqondisisa nomqondo nhlobo. Kunjalo, ezinye zezindima zezijwayezo zabantu ziphambukile futhi ziyiphutha elidinga ukulungiswa. Kufana nempilo kamoya yabantu abalukhuni noma ababukeka bengenayo imizwa futhi nobuwula bangaphambilini—zonke lezi zinto kufanele ziguquke. Uguquko aluchazi ukuthi wentule ukuzithiba noma uzitike ngokwenyama, noma usho noma yini oyifunayo. Ukukhuluma ngobudedengu ngeke kulunge! Ukuziphatha njengomuntu ojwayelekile ukukhuluma ngokuhambisana. Uyebo uchaza uyebo, ucha uchaza ucha. Qiniseka emaqinisweni futhi ukhulume ngendlela efanele. Ungakhohlisi, ungaqambi amanga. Kumele kwaziwe ukuthi imikhawulo yomuntu ojwayelekile ingafinyelela ekuguquleni isimilo somuntu. Uma lokho kungaziwa ngeke nikwazi ukungena esimweni sinjengoba sinjalo.

Okwedlule:Isenzo (8)

Okulandelayo:Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi

Ungase Uthande Nalezi