I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Indlela Yokungena Esimweni Esijwayelekile

Lapho abantu beqhubeka bamukela amazwi kaNkulunkulu, yilapho bekhanyiseleka kakhulu futhi yilapho beqhubeka befuna ulwazi lukaNkulunkulu ngokulambela nokomela ukulunga. Yilabo abemukela amazwi kaNkulunkulu kuphela abakwazi ukwazi izinto ezijulile nezicebile; yibo kuphela abanokuphila okuqhakaza ngisho nakakhulu. Bonke abantu abalwela ukuphila kumele babheke lokhu njengomsebenzi wabo, futhi kufanele bacabange ukuthi ngeke baphile ngaphandle kukaNkulunkulu, ayikho impumelelo ngaphandle kukaNkulunkulu, nokuthi konke kuyize ngaphandle kukaNkulunkulu. Kufanele benze isinqumo sokungenzi lutho uma uMoya Oyingcwele ungekho, bangazimiseli ukwenza noma yini uma izenzo zabo zingatheli. Akufanele benzele ukuzizuzisa bona. Izehlakalo zempilo ziza ngokukhanyiselwa nangesiqondiso sikaNkulunkulu, futhi siyisithelo semizamo yenu. Kufanele ningafuni ukuzibekela izaba ekuphileni kwenu.

Ngezinye izikhathi izimo zenu azijwayelekile—nishiywa uNkulunkulu bese ningabe nisamuzwa lapho nithandaza; kuvamisile ukwethuka ezikhathini ezinjalo. Kufanele nisheshe ukufuna, kungenjalo uNkulunkulu uyoqhela kini, futhi ngeke nibe nawo uMoya Oyingcwele usuku olulodwa noma ezimbili, noma inyanga eyodwa noma ezimbili, niyoze ningabi nawo ngisho nomsebenzi Wakhe. Lapho uhlangabezana nesimo esifana nalesi uba ndikindiki ngokwezinga elithile; uphinde uthunjwe uSathane, uyokwazi nokwenza noma yini—uthande futhi ulangazelele imali, ukhohlise abafowenu nodadewenu, ubukele amafilimu namavidiyo, udlale i-mahjong, uze uqale ukubhema nokuphuza ngaphandle kokuthola noma isiphi isiyalo. Inhliziyo yakho iyaqhela kuNkulunkulu, uzama usekusithekeni ukuzimela, wenze izahlulelo zakho emsebenzi Wakhe. Kwezinye izimo kuyindaba ebucayi ukuthi abantu benza isono nabantu abanobulili obungafani nobabo ngaphandle kokushaywa amahloni noma ukuphoxeka. Abantu abanjalo bayashiywa uMoya Oyingcwele, empeleni sekuyisikhathi eside bengenawo umsebenzi woMoya Oyingcwele. Okuwukuphela kwento oyibona kubo ukuthi kuyanda ukukhohlakala kwabo, bazelula nakakhulu izandla zabo ezikhohlakele, ekugcineni baphike ukuthi le ndlela ikhona—bathunjwa uSathane ngenxa yezono zabo. Uma ubona ukuthi unoMoya Oyingcwele hhayi umsebenzi Wakhe, usuke ususesimweni esiyingozi. Uma ungakuzwa ukuba khona koMoya Oyingcwele, usulengela egodini. Uma wehluleka ukuphenduka, uyoba ngokaSathane ngokugcwele futhi uyoba ngomunye wabaqothulwayo. Ngakho lapho ubona ukuthi usesimweni lapho unoMoya Oyingcwele khona (awenzi izono, awuzinikeli otshwaleni nasocansini, noma umphike ngokusobala uNkulunkulu), kodwa untula umsebenzi woMoya Oyingcwele (awukhuthazeki lapho uthandaza, awuzuzi ncazelo nokukhanyiseleka okucacile okutholayo kuvela kuNkulunkulu lapho udla futhi uphuza amazwi Akhe, uyakuvilaphela ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, njalo awukhuli empilweni, sekuyisikhathi eside ungenakho ukukhanya okubalulekile), ngalezi zikhathi kumele uqikelele kakhulu. Awukwazi ukuzicabangela wena noma ube nenkani. Ukuba khona koMoya Oyingcwele kunganyamalala nganoma isiphi isikhathi, ngakho lezi zimo ziyizikhathi eziyingozi. Uma uhlangabezana nalezi zimo, kumele ulungise ngokushesha. Okokuqala, kufanele uthandazele ukuphenduka, unxuse umusa kaNkulunkulu, uthandaze ngobuqotho; ngaphezu kwalokho, kumele uthulise inhliziyo yakho lapho udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalesi sisekelo, kumele uthandaze kakhulu. Qinisa imizamo yakho yokucula izindumiso, yokuthandaza, yokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, noma ukwenza umsebenzi wakho. Lapho ubuthaka kakhulu, uSathane ungena kalalu kakhulu enhliziyweni yakho; uma kunjalo, inhliziyo yakho kufanele isuswe phambi kukaNkulunkulu ibuyiselwe kuSathane; ngemva kwalokho ngeke ube nawo uMoya Oyingcwele, kuyoba nzima kakhulu ngawe ukuthi ubuyise umsebenzi woMoya Oyingcwele. Kungcono ukufuna umsebenzi woMoya Oyingcwele lapho Yena esekhona, cela uNkulunkulu akukhanyisele kakhulu, ungavumi uNkulunkulu akushiye. Kufanele uthandaze, uhube izindumiso, wenze umsebenzi wakho, udle futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu ukuze uSathane angabi nethuba lokwenza umsebenzi wakhe. Ngokwenza kanjalo, uyozuza umsebenzi woMoya Oyingcwele. Uma ungabuyi ngale ndlela kodwa ulinga, lapho ulahlekelwa uMoya Oyingcwele kuyoba nzima ukuthi ubuye, ngaphandle uma uMoya Oyingcwele ukukhuthaza, ukukhanyisela futhi ukuqondisa; noma kunjalo isimo sakho ngeke sibuye ngosuku olulodwa noma ezimbili, noma ngesigamu sonyaka. Konke lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi abantu abanaki futhi abakwazi ukubhekana ngendlela efanele nokuphila; ngakho uMoya Oyingcwele ubashiyile. Ngisho noma usubuyile, ngeke izinto zikucacele kulo msebenzi wamanje kaNkulunkulu ngoba usalele emumva kakhulu ekuphileni kwakho, njengokungathi kuwe kakhulu. Akuyona yini lena into esongela ukuphila? Kodwa abantu abanjalo ngiyabatshela: Akukephuzi kakhulu nisengaphenduka manje, kodwa kunombandela owodwa, wokuthi kumele nisebenze kanzima ningavilaphi. Uma abanye abantu bethandaza kahlanu njalo, kufanele nithandaze kashumi; uma abanye abantu bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu amahora amabili usuku nosuku, nina kumele kube amahora amane kuya kwayisithupha; uma abanye belalela izingoma amahora amabili nina kumele nikwenze ngohhafu wosuku. Zithuliseni njalo phambi kukaNkulunkulu, cabangani ngothando lukaNkulunkulu; kuze kube yilapho nikhuthazwa, izinhliziyo zenu ziphendukele Kuye, futhi ningalokothi nicabange ukuthi ukumshiya kuyoba nezithelo. Isimo sasekuqaleni esijwayelekile ningasibuyisa ngale ndlela kuphela.

Abanye abantu bafuna benogqozi, kodwa abanakungena emgudwini ofanele. Lokhu kungenxa yokuthi abanandaba kakhulu futhi abazinaki nhlobo izindaba zomoya. Abazi nhlobo ukuthi bangaba kanjani namazwi kaNkulunkulu, abazi ukuthi kuyini ukuba khona koMoya Oyingcwele noma komsebenzi woMoya Oyingcwele. Laba bantu banomdlandla kodwa badidekile; abakulweli ukuphila. Ngoba abawazi nakancane uMoya, noma bazi ubunkimbinkimbi bomsebenzi woMoya Oyingcwele, futhi abajwayelene nesimo sabo somoya. Akulona yini lolu uhlobo lokholo oludidekile? Abantu abanjalo ngeke bathole lutho ngisho noma bengafuna kuze kube sekugcineni. Umnyombo wokukholelwa kuNkulunkulu nokukhula empilweni yakho ulele ekuqondeni ukuthi uNkulunkulu wenza muphi umsebenzi ekuphileni kwakho, ekuboneni indlela uNkulunkulu athandeka ngayo, nokuqonda intando Yakhe ukuze uzithobe kuwo wonke amalungiselelo Akhe, uvumele amazwi Akhe agcwaliseke kuwe, abe ukuphila kwakho, anelise uNkulunkulu. Uma unohlobo lokholo oludidekile, ungazinaki izindaba zomoya noma izindaba ezimayelana noshintsho esimweni sokuphila, futhi ungayenzi imizamo eqinisweni, ingabe uyokwazi ukubamba intando Yakhe? Uma ungaziqondi izimfuno zikaNkulunkulu, ngeke ube nesipiliyoni, ngeke uyithole indlela ongahamba kuyo. Into okufanele ugxile kuyo emazwini kaNkulunkulu ukuveza umthelela amazwi kaNkulunkulu abe nawo kuwe, nokwazi uNkulunkulu kulokho. Uma ugcina ngokufunda amazwi kaNkulunkulu kodwa ungazi ukuthi ungaba kanjani nawo, lokho akusho yini ukuthi awunakho ukuqonda komoya? Njengoba bonke abantu bengawatholi amazwi kaNkulunkulu manje, abawazi umsebenzi Wakhe; akukhona yini lokhu ukushiyeka ekwenzeni? Uma lokho kuqhubeka, uyolufinyelela nini ulwazi nokukhula empilweni? Ngeke yini kube inkulumo eyize leyo? Baningi kini abanaka izimfundiso; aniziqondi izinto zomoya, kodwa nisafuna uNkulunkulu anisebenzisele izinto ezinkulu futhi anibusise. Lokhu akukho nhlobo ngokoqobo! Ngakho, kufanele nilungise lokhu ukuze nonke ningene emgudwini ofanele wokuphila komoya, nibe nesipiliyoni sangempela, ningene ngempela emazwini kaNkulunkulu angokoqobo.

Okwedlule:Ababi Kumele Bajeziswe

Okulandelayo:Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu

Ungase Uthande Nalezi