Ingabe Ungumuntu Osephila?

Uyopheleliswa kuphela lapho usulahle izimo zakho ezikhohlakele wase uzuza ukuphila ubuntu obujwayelekile. Nakuba ungenakukwazi ukukhuluma isiphrofetho, noma ezinye izimfihlakalo, uzophila futhi uzokwambula isithombe somuntu. UNkulunkulu wadala umuntu, ngemva kwalokho umuntu wonakaliswa uSathane, futhi lokhu konakala kwenze abantu baba “yizidumbu”—futhi lapho usushintshile, uyohluka kule mizimba efile. Amazwi kaNkulunkulu anikeza ukuphila emoyeni wabantu futhi abenze bazalwe kabusha, futhi lapho umoya wabantu uzalwe kabusha bazobe sebephila. Ukukhuluma “ngababafileyo” kubhekisela ezidunjini ezingenawo umoya, kubantu abamoya wabo ufile. Lapho umoya wabantu unikezwa ukuphila, bayaphila. Abangcwele okukhulunywe ngabo phambilini, kubhekisela kubantu asebephila, labo ababe ngaphansi kwethonya likaSathane kodwa banqoba uSathane. Abantu abakhethiwe baseShayina baye babekezelela unya nokucindezelwa okubuhlungu nobuqili bukadrako omkhulu obomvu, okubashiye bephazamisekile emqondweni futhi bengenaso nesibindi esincane sokuphila. Ngakho, ukuvuswa komoya wabo kumele kuqale ngomzimba wabo: Kancane kancane, emzimbeni yabo umoya wabo kumele uvuswe. Uma, ngelinye ilanga, bevuka, ngeke besakhubeka, futhi konke kuzohamba kahle. Okwamanje, lokhu kuyikho okungakenzeki. Abantu abaningi abaphilayo banomoya omningi wokufa, bagubuzelwe umoya wokufa, futhi bantula okuningi kakhulu. Amazwi abanye abantu athwele ukufa, futhi cishe yonke into abayiphilayo ingukufa. Uma, namuhla, abantu befakaza obala ngoNkulunkulu, khona-ke lo msebenzi ngeke uphumelele, ngoba kusamele baphile ngokugcwele, futhi baningi kakhulu abafile phakathi kwenu. Namuhla, abanye abantu bayabuza ukuthi kungani uNkulunkulu engabonisi izibonakaliso nezimangaliso ezithile ukuze akwazi ukusabalalisa ngokushesha umsebenzi Wakhe kubantu beZizwe. Abafile abakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu; abaphilayo kuphela abakwaziyo, kodwa iningi labantu namuhla lifile, abaningi kakhulu kubo bahlala ekhejini lokufa, baphila ngaphansi kwethonya likaSathane, futhi abakwazi ukunqoba-manje bangakwazi kanjani ukufakaza ngoNkulunkulu? Bazowusabalalisa kanjani umsebenzi wevangeli?

Labo abaphila ngaphansi kwethonya lobumnyama yilabo abaphila phakathi kokufa, yilabo abazuzwe uSathane. Ngaphandle kokusindiswa uNkulunkulu, nokwahlulelwa kanye nokusolwa uNkulunkulu, abantu abakwazi ukubalekela ithonya lokufa, abakwazi ukuba abaphilayo. Laba abafileyo abakwazi ukunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu, noma basetshenziswe uNkulunkulu, abakwazi ukungena embusweni. UNkulunkulu ufuna ubufakazi babaphilayo, hhayi kwabafileyo, futhi ucela abaphilayo, hhayi abafileyo, ukuba bamsebenzele. “Abafileyo” yilabo abaphikisana futhi bavukele uNkulunkulu, yilabo abamoya wabo ungazweli naabangawaqondi amazwi kaNkulunkulu, yilabo abangalisebenzisi iqiniso nabangeqotho kuNkulunkulu, futhi yilabo abaphila ngaphansi kombuso kaSathane nabaxhashazwa uSathane. Abafileyo bazibonakalisa bona ngokumelana neqiniso, ngokuvukela uNkulunkulu, nangokuba phansi, abadelelekile, abanonya, abangezwela, abayizimbulu, nabashaya umshosha phansi. Nakuba abantu abanjalo bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu, abakwazi ukuphila amazwi kaNkulunkulu; bayaphila, kodwa bahamba befile, bayizidumbu eziphefumulayo. Abafile abakwazi nhlobo ukwanelisa uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokulalela Yena. Bamane bamkhohlise, bamhlambalaze, futhi bamkhaphele, futhi konke ukuphila kwabo kuveza imvelo kaSathane. Uma abantu befuna ukuba izidalwa eziphilayo, nokufakaza kuNkulunkulu, nokwamukelwa nguNkulunkulu, kumele bamukele insindiso kaNkulunkulu, kumele bazithobe ngenjabulo ekwahlulelweni nasekusolweni Nguye, futhi kumele ukuthenwa nokusetshenzwa nguNkulunkulu. Yilapho kuphela abangakwazi ukuba nalo lonke iqiniso elifunwa uNkulunkulu ukuba lisebenze, futhi yilapho bezothola khona insindiso kaNkulunkulu, futhi baphinde babe izidalwa eziphilayo. Abaphilayo basindiswe uNkulunkulu, bahlulelwe futhi basolwa uNkulunkulu, bazimisele ukuzinikela futhi bayakujabulela ukubeka ukuphila kwabo kuNkulunkulu, futhi bazonikezela konke ukuphila kwabo kuNkulunkulu. Yilapho kuphela uma abaphilayo befakaza ngoNkulunkulu lapho kuzohlaziswa khona uSathane, futhi abaphilayo bengasakaza khona ivangeli lomsebenzi kaNkulunkulu, abaphilayo kuphela abasenhliziyweni kaNkulunkulu, futhi abaphilayo kuphela bengabantu bangempela. Ekuqaleni umuntu owayenziwe uNkulunkulu wayephila, kodwa ngenxa yokonakaliswa uSathane umuntu usephila ngaphakathi kokufa, futhi uphila ngaphansi kwethonya likaSathane, futhi laba baba abafile abangenamoya, baba yizitha eziphikisa uNkulunkulu, babe ngamathuluzi kaSathane, futhi babe yizithunjwa zikaSathane. Bonke abantu abaphilayo abadalwe uNkulunkulu bafile, ngakho uNkulunkulu ukuyekile ukufakaza Kwakhe, futhi ulahlekelwe abantu abenzile nokuyiyona nto enomoya Wakhe. Uma uNkulunkulu engathatha ubufakazi Bakhe, futhi athathe labo abenze ngezandla Zakhe kodwa abaye bathunjwa uSathane, khona-ke kufanele abavuse ukuze babe abantu abaphilayo, futhi kufanele ababuyisele ukuze baphile ekukhanyeni Kwakhe. Abafile yilabo abangenawo umoya, labo abangazweli kakhulu, futhi labo abaphikisana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, yilabo abangamazi uNkulunkulu. Labo bantu abanakho nakancane ukulalela uNkulunkulu, bayamvukela futhi bayamphikisa, futhi abanabo nobuncane ubuqotho. Abaphilayo yilabo abamoya wabo ozelwe kabusha, abakwaziyo ukulalela uNkulunkulu, futhi abaqotho kuNkulunkulu. Baneqiniso, nobufakazi, futhi yilaba bantu kuphela abajabulisa uNkulunkulu endlini Yakhe. UNkulunkulu usindisa labo abangaphila, abangayibona insindiso kaNkulunkulu, abangabaqotho kuNkulunkulu, nabazimisele ukufuna uNkulunkulu. Usindisa labo abakholelwa kuNkulunkulu osesimweni semuntu, futhi abakholelwa ekubonakaleni Kwakhe. Abanye abantu bangaphila kodwa abanye abakwazi; kuya ngokuthi imvelo yabo ingasindiswa noma cha. Abantu abaningi sebezwe kaningi ngezwi likaNkulunkulu kodwa abayiqondi intando kaNkulunkulu, bawezwe kaningi amazwi kaNkulunkulu kodwa abakwazi ukuwasebenzisa kubo, abakwazi ukuphila nganoma yiliphi iqiniso futhi ngamabomu baphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Abakwazi ukwenzela uNkulunkulu noma yimuphi umsebenzi, abakwazi ukunikela noma yini Kuye, futhi badla izimali zebandla ngasese, futhi badla mahhala endlini kaNkulunkulu. Laba bantu bafile, futhi angeke basindiswe. UNkulunkulu usindisa bonke labo abaphakathi komsebenzi Wakhe. Kodwa kunengxenye kubo abangeke bayithole insindiso Yakhe; bambalwa abazothola insindiso Yakhe. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abaningi bakhohlakaliswe ngokujule ngokwedlulele futhi sebengangabafile, futhi ngeke besasindiseka; sebexhashazwe uSathane ngokuphelele, futhi ngokwemvelo, nabo banonya kakhulu. Futhi lelo nani elincane labantu likwazi ngokugcwele ukulalela uNkulunkulu. Ababona labo abebelokhu bethembekile kuNkulunkulu kusukela ekuqaleni, noma abaye bamthanda kakhulu uNkulunkulu kusukela ekuqaleni; kunalokho balalele uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi Yakhe yokunqoba, babona uNkulunkulu ngenxa yothando Lwakhe olukhulu, kunoshintsho esimweni sabo ngenxa yesimo sikaNkulunkulu sokulunga, futhi bayamazi uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi Wakhe, yomibili engokoqobo nevamile. Ngaphandle kwalo msebenzi kaNkulunkulu, kungakhathaliseki ukuthi laba bantu bebengaba abalunge kanjani bebezoba ngabakaSathane nje, bebezoba abokufa, bebezobe besafile. Ukuthi, namuhla laba bantu bamukela insindiso kaNkulunkulu kungenxa yokuthi bazimisele ukusebenzisana noNkulunkulu.

Ngenxa yokuba qotho kwabo kuNkulunkulu, abaphilayo bayozuzwa uNkulunkulu futhi baphile ngezithembiso Zakhe, futhi ngenxa yokuphikisana kwabo noNkulunkulu, abafile bangabanyanywayo nabalahlwe uNkulunkulu futhi baphila ngaphansi kwesijeziso kanye neziqalekiso Zakhe. Lokho kuyisimo esilungile sikaNkulunkulu, futhi asinakushintshwa umuntu. Ngenxa kokufuna kwabo, abantu bathola ukwamukelwa uNkulunkulu futhi baphile ekukhanyeni; ngenxa yobuqili babo, abantu baqalekiswe uNkulunkulu futhi basekujezisweni; ngenxa yokwenza okubi, abantu bajeziswa uNkulunkulu; futhi ngenxa yokulangazelela nobuqotho abantu bathola izibusiso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu ulungile: Ubusisa abaphilayo, futhi uqalekisa abafile, ukuze bahlale bephakathi kokufa, futhi ngeke baphile ekukhanyeni kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uyothatha abalungile abayise embusweni Wakhe, uzobathatha abaphilayo abayise ezibusisweni Zakhe ukuba babe Naye ingunaphakade. Abafile bazolahlelwa ekufeni kwangunaphakade; bayizinto zokubhujiswa, futhi bazohlale bengabakaSathane. UNkulunkulu akaphathi noyedwa kabi. Bonke labo abamfuna ngokweqiniso uNkulunkulu ngokuqinisekile bazohlala endlini kaNkulunkulu, futhi bonke labo abangamhloniphi uNkulunkulu, abangahambisani Naye ngokuqinisekile bazohlala besesijezisweni. Kungenzeka ukuthi awuqiniseki ngomsebenzi kaNkulunkulu enyameni-kodwa ngelinye ilanga inyama kaNkulunkulu ayinakuhlela ngokuqondile ukuphela komuntu; kunalokho, uMoya Wakhe uhlela isiphetho somuntu, ngaleso sikhathi umuntu uzokwazi ukuthi inyama kaNkulunkulu noMoya Wakhe kunye, ukuthi inyama Yakhe angeke ilenze iphutha, nokuthi uMoya Wakhe awukwazi ukwenza iphutha. Ngokuqinisekile uzothatha labo abavukayo abayise embusweni Wakhe, hhayi okungaphezulu, noma okungaphansi kwalokho, futhi labo abafile abangazange baphile bazojikijelwa emgodini kaSathane.

Okwedlule: Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso

Okulandelayo: Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp