I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla?

16

1. Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla?

Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

Lesi yisizukulwane esibi” (Luka 11:29).

umhlaba wonke usebubini” (1 Johane 5:19).

Yeka ukuwa kwakho ezulwini, O Lusifa, ndodana yokusa! Nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owathobisa izizwe! Ngoba uthe enhliziyweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiyophakamisa isihlalo sami sobukhosi ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu: Ngiyohlala futhi entabeni yomhlangano, ngasekugcineni kwenyakatho: Ngiyakukhuphuka ngaphezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu; ngizenze ngibe njengoPhezukonke” (UIsaya 14:12-14).

Futhi kwaba khona ukulwa ezulwini: UMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako; nodrako walwa nezingelosi zakhe, Futhi abaze banqoba; nendawo yabo ayibange isatholakala ezulwini. Wase ephonswa phansi udrako omkhulu, inyoka endala, ebizwa ngokuthi uDeveli, noSathane, odukisa izwe lonke: waphonswa phansi emhlabeni, kanye nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye naye. … Futhi lapho udrako esebona ukuthi uphonswe phansi emhlabeni, washushisa owesifazane owayezale umntwana wesilisa” (IsAmbulo 12:7-9, 13).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Nanka amaqiniso: Ngenkathi umhlaba ungakabibikho, ingelosi enkulu yayiyingelosi enkulu kunazo zonke ezulwini. Yiyo eyayinegunya phezu kwezinye izingelosi ezulwini; leli igunya uNkulunkulu ayinika lona. Ngaphandle kukaNkulunkulu, yiyo eyayinkulu kunezinye izingelosi ezulwini. Emva kwesikhathi uma uNkulunkulu esedala abantu, ingelosi enkulu yaba nokumkhaphela okukhulu uNkulunkulu emhlabeni. Ngithi yakhaphela uNkulunkulu ngoba yayifuna ukuphatha abantu nokuba namandla angaphezulu kukaNkulunkulu. Kwakuyingelosi enkulu eyalinga u-Eva ukuthi one; yakwenza lokhu ngoba yayifuna ukusungula owayo umbuso emhlabeni yenze abantu bakhaphele uNkulunkulu futhi balalele yona. … Ingelosi enkulu yabe isinxanela ukudlula igunya likaNkulunkulu kanye nokukhaphela uNkulunkulu. Ekuhambeni kwesikhathi yaholela ekutheni nezinye izingelosi zingathembeki kuNkulunkulu, okwaba yimimoya eminingi emibi eyehlukene.

kwesithi “Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Impi ilwiwa ngalezi zinto endaweni yomoya: kuyithemba elingekho likaSathane lokona umuntu kuze kufike ezingeni elithile, enze umhlaba ungcole ube mubi, kanjalo-ke adonsele umuntu obhukwini, abhidlize uhlelo lukaNkulunkulu.

kwesithi “Ukuhunyushwa Kwezwi Lesihlanu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Sonke lesi sikhathi uSathane ubesebenza kumuntu, ngethemba elingekho lokugwinya isintu ngalokho bese ephoqa uNkulunkulu ukuba abhubhise izwe ukuze uNkulunkulu elahlekelwe ubufakazi baKhe.

kwesithi “Ukuhunyushwa Kwezwi Lesithupha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

UNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unakekela umuntu, ubheka umuntu, kanti uSathane uyamlandelisisa. Noma ngubani uNkulunkulu amenzela umusa, uSathane naye uyamqapha, amlandele ngemuva. Uma uNkulunkulu efuna lo muntu, uSathane angenza konke okusemandleni akhe ukuvimba uNkulunkulu, ngokusebenzisa izindlela ezimbi ezininginingi ukulinga, ukuhlupha nokuphihliza umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ukuze afeze injongo yakhe efihliwe. Ingabe yini injongo yakhe? Akafuni ukuba uNkulunkulu abe nanoma ubani; ufuna bonke labo uNkulunkulu abafunayo, ukuba babe ngabakhe, ukubalawula, ukubaphatha ukuze bakhonze yena, ukuze benze izenzo ezimbi kanye naye. Ingabe akusona lesi isisusa sikaSathane esibi? … USathane usempini noNkulunkulu, elandela njalo ngemuva Kwakhe. Injongo yakhe ukudiliza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza, ukuthathela kuye nokulawula labo uNkulunkulu abafunayo, ukucima ngokuphelele labo uNkulunkulu abafunayo. Uma bengapheliswanga nya, baba ngabakaSathane ukuze basetshenziswe nguye—lena injongo yakhe.

kwesithi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Kade yatshala imbewu yokungakholelwa ekutheni uNkulunkulu ukhona enhliziyweni yomuntu, yafundisa umuntu izimbudane ezifana nokuthi “funda ngesayensi nangezobuchwepheshe, bone izinto Ezine Zesimanjemanje, akekho uNkulunkulu emhlabeni.” Yamemezela ngokuphindaphindiwe ukuthi akukhona kuphela lokho, “Ake sakhe ikhaya elihle ngomsebenzi wethu wokufukuza,” sicela konke kusukela ebuntwaneni ukuba kukhonze izwe labo. Umuntu walethwa engaboni phambi kwakho, futhi udumo kwaluthatha ngaphandle kokunqikaza (kubhekiselwa kuNkulunkulu ephethe sonke isintu ngezandla Zakhe). Akukaze nakanye kuphoxeke noma kudumazeke. Ngaphezu kwalokho, kwabathumela endlini yako bonke abantu bakaNkulunkulu ngaphandle kwamahloni, kuyilapho kufana negundane etafuleni futhi abaningi bekukhonza njengoNkulunkulu. Kuwubungozi obukhulu! Kuvusa izigameko ezishaqisayo, “Akekho uNkulunkulu emhlabeni. Umoya ubangelwa imithetho yemvelo; imvula iwubumanzi obehla noma buwe bungamaconsi phezu komhlaba; umhlaba uzamazama emhlabeni ngenxa yezinguquko zezindawo; isomiso sibangelwa ukoma komoya kumkhathi osendaweni yelanga. Lezi izinto zemvelo ezikhona. Ikuphi okuyisenzo sikaNkulunkulu?” Ize isho[a] la mazwi ngaphandle kwamahloni: “Umuntu usuka ezinkawini zasendulo, futhi njengoba abantu sebebaningi kangaka nje babeyizilwane cishe eminyakeni eyizigidigidi edlule. Ukuthi izwe liyachuma noma liyawa kusezandleni zabantu.” Ngemva kwalo, linomuntu ubhekisa izindonga zalo phansi naphezulu alibeke ematafuleni ukuze limkhonze. Lapho lilila, “Kusuke kungenaNkulunkulu,” lizibheka njengoNkulunkulu, likhipha uNkulunkulu emingceleni yomhlaba. Lima endaweni kaNkulunkulu lenzise okwenkosi yodeveli. Ubuphukuphuku obuphindwe kabili! Lenza umuntu adliwe inzondo ewushevu. UNkulunkulu ubonakala eyisitha salo futhi uNkulunkulu uhlukile kulo. Liceba ukuxosha uNkulunkulu kuyilapho lingajeziswa ngobuningi.[1] Yilona hlobo lwenkosi udeveli ayilo! Singakubekezelela kanjani ukuba khona kwalo? Ngeke liphumule kuze kube yilapho liphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu lawushiya unhlakanhlaka ngokuphelele,[2] njengokungathi lifuna ukulwa noNkulunkulu kuze kube sekugcineni, kuze kube yilapho inhlanzi ifa noma inetha lidabuka. Limelana ngenhloso noNkulunkulu futhi liya ngokuya lisondela. Ubuso balo obungathandeki kade bembulwa ngokuphelele futhi manje bunezibazi kanye nemivimbo,[3] buyanyantisa, kodwa aliyiyeki inzondo yalo ngoNkulunkulu, njengokungathi lifuna ukushwabadela uNkulunkulu unomphela ukuze kuphele inzondo esezinhliziyweni zalo.

kwesithi “Umsebenzi Nokungena (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kusukela phezulu kuye phansi, nasekuqaleni kuya ekugcineni, besilokhu siphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu futhi singahambisani Naye. Zonke izinkulumo zokugujwa kwamasiko asendulo, ulwazi olunzulu ngamasiko asendulo, izimfundiso zobuTao nezobuConfucian, izincazelo zobuConfucian kanye namasiko obugqila kuse umuntu esihogweni. Isayensi nezobuchwepheshe okuphambili kwesimanjemanje, kanye nemikhakha ethuthukile, ezolimo, nezamabhizinisi akusabonwa nangokhalo. Kunalokho kuqhakanjiswa amasiko obugqila asungulwe “ngezinkawu” zasendulo ukuze kuphazanyiswe ngenhloso, kuphikiswe futhi kuqedwe ngomsebenzi kaNkulunkulu. Akugcinanga nje ngokuhlukumeza umuntu kuze kube manje, kodwa kufuna ukumshwabadela[4] umuntu ngokuphelele. Imfundiso yobugqila nokudlulisa ulwazi lwamasiko asendulo kumthonye kakhulu umuntu, abantu baphenduka odeveli abakhulu nabancane. Kunedlanzana elizimisele ngokwamukela uNkulunkulu futhi elijabulayo ngokuza kukaNkulunkulu. Ubuso bomuntu bugcwele ukubulala, futhi kuzo zonke izindawo, ukufa kusabalele. Bafuna ukugudluza uNkulunkulu ezweni; baphethe imimese nemikhonto, bafuna ukulwa nokuqothula uNkulunkulu. Izithixo zisakazeke zagcwala lonke izwe likadeveli lapho umuntu atshelwe khona ukuthi akunaNkulunkulu. Phezu komhlaba kugcwele iphunga elinyanyisayo lephepha nempepho eshayo, likhulu ngendlela ecinanisayo. Kubonakala kuyiphunga lodaka elikhuphukayo lapho inyoka izisonga, futhi likhulu ngendlela yokuthi umuntu ngeke ahlale engahlanzi. Ngaphandle kwalokho, kungazwakala nemisinjwana yamademoni exoxa ngemibhalo. Lo msindo uzwakala uvela kude esihogweni, futhi ayikho into engenziwa umuntu ngaphandle kokwehlisa umoya. Ngaphesheya kwaleli zwe kunezithixo ezithe chithi saká, ezinemibalabala yothingo wenkosazane, eyenza izwe libe lihle, nenkosi yodeveli iziklolodela ebusweni, njengokungathi icebo lokuphumelela. Kodwa umuntu akaboni lutho oluqhubekayo, akaboni nokuthi udeveli usemonakalise ngezinga lokuthi akusazweli lutho futhi unqotshiwe. Ufisa ukumwisa ngegalelo elilodwa uNkulunkulu, amthele ngechilo futhi amqothule, uzama ukucekela phansi nokuphazamisa umsebenzi Wakhe. Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba abe “sezingeni elifanayo”? Angakubekezelela kanjani “ukugxambukela” kukaNkulunkulu emsebenzini wakhe kubantu emhlabeni? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba amembule ubuso bakhe obubi? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba aphazamise umsebenzi wakhe? Lo develi, uvutha bhé intukuthelo, angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba engamele amandla akhe emhlabeni? Angawucela kanjani umaluju? Ozakwabo bembuliwe ukuthi bangobani, futhi umuntu akazi nokuthi kufanele ahleke noma akhale yini, yinto okunzima ngampela ukukhuluma ngayo. Ingabe lesi akusona isiqu sakhe?

kwesithi “Umsebenzi Nokungena (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Izinkulungwane zeminyaka leli bekulokhu kuyizwe eligcwele ukungcola, lingcole ngokwedlulele, ligcwele usizi, izipokwe zigcwele zonke izinkalo, bayaphamba futhi bakhohlise, basola ngaphandle kwesizathu,[5] banonya futhi babi, bathuthumelisa izipokwe bazishiye nezidumbu; ukubola kumboze izwe kungcolisa nomoya, kuqashwe kakhulu.[6] Ubani ongabona umhlaba ongale kwesibhakabhaka? Udeveli uwubambe ngqi wonke umzimba womuntu, umkopolote womabili amehlo, wawuvala wawuqinisa umlomo wakhe. Inkosi yodeveli ibilokhu uphulukundlela zonke lezi zinkulungwane zeminyaka, kuze kube namuhla, ngesikhathi isanake idolobha lezipoki, njengokungathi isigodlo samademoni esiqinile; ngesikhathi esifanayo, lezi zinja ezigadile, ziwakhiphe wonke amehlo, zesaba ukuthi uNkulunkulu uzozibamba zinganakile aziqothule, azishiye zingasenayo indawo yokuthula nokujabula. … Okuncane okudidayo nje mayelana nokuzifihla kukaNkulunkulu osesimweni somuntu: Emphakathini omnyama njengalona, lapho kunamademoni anonya nangenabo ubuntu, kungenzeka kanjani ukuba inkosi yodeveli, ebulala abantu ngokuphazima kweso, ibekezelele ukuba khona kukaNkulunkulu onothando, onomusa, futhi ongcwele? Zingakujabulela futhi zikuhalalisele kanjani ukufika kukaNkulunkulu? Labo thathekile! Babonga umusa ngenzondo, bebelokhu bengamthandi uNkulunkulu, bemhlukumeza, bakhohlakele kabi, abamazi nokuthi uyini uNkulunkulu, bayamntshontshela futhi bamthuke, abasenawo nhlobo unembeza, abanawo ngisho nomncane umusa. … Ingabe inkululeko yenkolo? Ingabe amalungelo nezinto ezithandwa izakhamuzi? Konke kungamacebo okumboza isono! … Kungani uhlanganisa lezi zithikamezo emsebenzini kaNkulunkulu? Kungani uceba okubi ukuze ukhohlise abantu bakaNkulunkulu? Ikuphi inkululeko yangempela namalungelo kanye nokuthandwayo? Buphi ubulungiswa? Iphi induduzo? Iphi imfudumalo? Kungani usebenzisa inkohliso ukuze uphambe abantu bakaNkulunkulu? Kungani usebenzisa amandla ukuze ucindezele ukuza kukaNkulunkulu? Kungani ungamvumeli uNkulunkulu azulazule emhlabeni awudala? Kungani uba isicefe kuNkulunkulu aze angabi nayo indawo yokuphumuza ikhanda Lakhe? Ikuphi imfudumalo kubantu? Ukuphi umoya wokwamukelana kubantu? Kungani nikhathaza uNkulunkulu? Kungani nifuna uNkulunkulu elokhu enibiza? Kungani niphoqa uNkulunkulu ukuba akhathazeke ngeNdodana Yakhe ayithandayo? Kungani lo mphakathi onesinyama nezinja zawo ezilusizi kungamvumeli uNkulunkulu ukuba angene aphume emhlabeni awudala?

kwesithi “Umsebenzi Nokungena (8)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

USathane unqoba udumo ngokukhohlisa umphakathi. Uvame ukuzimisa njengemaphikankani nesibonelo sokulunga. Ezishaya njengomlondi wokulunga, ulimaza abantu, ashwabadele imiphefumulo yabo, asebenzise izinto eziningi ukwenza umuntu abe ndikindiki, amkhohlise futhi amhlohle amchukuluze. Umgomo wakhe ukwenza umuntu avumelane futhi alandele ukuziphatha kambi kwakhe, ukwenza umuntu amlandele ekumeleni igunya nobukhosi bukaNkulunkulu. Kepha, lapho umuntu esewahlakaniphela amaqhinga, amacebo kanye nokubukeka kabi kwakhe futhi engasafuni ukuqhubeka ukunyathelwa nokukhohliswa, noma ukuqhubeka abe yisigqila sakhe noma ajeziswe futhi abhubhiswe kanye naye, uSathane uyashintsha izici zakhe zobungcwelengcwele futhi adabule imaski yamanga, ukuveza ubuso bakhe bangempela obubi, obunonya, obumahlikihliki nobunobudlova. Ayikho into angayithanda ukudlula ukuqothula bonke labo abanqabayo ukumlandela futhi labo abamelene namandla obubi. Ngaleso sikhathi, uSathane akasakwazi ukuziveza enokubukeka okuthembekile kwencwasimende; kunalokho, izici zakhe zangempela ezimahlikihliki nezimbi ziyavela ngaphansi kwezingubo zemvu. Lapho amaqhinga kaSathane esevele obala, lapho izici zakhe zangempela sezivele obala, uvuka umbhejazane, avuke ngolaka, aveze unya lwakhe; isifiso sakhe sokulimaza nokushwabadela abantu siyakhula siqonge kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi kumvusa ulaka ukuphaphama komuntu; uba nesifiso esikhulu sokuziphindiselela kumuntu ngenxa yentshisekelo yabo ukulangazelela inkululeko kanye nokukhanya kanye nokukhululeka ejele lakhe. Ulaka lwakhe luhlose ukuvikela ububi bakhe, futhi luyisambulo sangempela semvelo yakhe enonya.

… Isizathu sokuthi uSathane ecasukile futhi evuka indlobane yilokhu: amaqhinga akhe angakhulumeki asedaluliwe; amacebo akhe awaphumeleli kalula; ukuzimisela nesifiso Sakhe esidlangile sokuthatha indawo kaNkulunkulu nokuzenza uNkulunkulu sishaywe phansi savinjwa; umgomo wakhe wokulawula sonke isintu uphenduke ize manje futhi ngeke usaphinde wenzeke.

kwesithi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

1. “Kuyilapho lingajeziswa ngobuningi” kubonisa ukuthi udeveli uqhubeka nokuphambana ikhanda kanye nokuvuka umbhejazana.

2. “Unhlakanhlaka ngokuphelele” kubhekisela endleleni yokuziphatha kobudlova kukadeveli okungabekezeleleki kubantu.

3. “Izibazi kanye nemivimbo” kubhekise ebusweni obubi benkosi yodeveli.

4. “Ukusola ngaphandle kwesizathu” kubhekise ezindleleni udeveli alimaza ngazo abantu.

5. “Ukusola ngaphandle kwesizathu” kubhekise ezindleleni udeveli alimaza ngazo abantu.

6. “Kuqashwe kakhulu” kubonisa ukuthi izindlela udeveli ahlupha ngazo abantu zimbi ngokukhethekile futhi ulawula abantu kangangokuthi abanalo ithuba lokunyakaza.

a. Umbhalo wokuqala ufundeka kanje “Abanye baze basho.”

Okuqukethwe Okuhlobene