Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Lesi yisizukulwane esibi” (Luka 11:29). “umhlaba wonke usebubini” (1 Johane 5:19). “Yeka ukuwa kwakho ezulwini, O Lusifa, ndodana yokusa! Nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owathobisa i…

2018-12-28 03:15:38

Kungani umhlaba wezenkolo umphikile uKrestu, futhi wamlahla ngaleyo ndlela wazithela ngeziqalekiso zikaNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Yizwani omunye umfanekiso: Kwakunomninindlu othile, owatshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba khona isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubalimi, w…

2018-07-26 17:06:40

Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Lesi yisizukulwane esibi” (Luka 11:29). “umhlaba wonke usebubini” (1 Johane 5:19). “Yeka ukuwa kwakho ezulwini, O Lusifa, ndodana yokusa! Nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owathobisa i…

2018-12-28 03:15:38

Kungani umhlaba wezenkolo umphikile uKrestu, futhi wamlahla ngaleyo ndlela wazithela ngeziqalekiso zikaNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Yizwani omunye umfanekiso: Kwakunomninindlu othile, owatshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba khona isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubalimi, w…

2018-07-26 17:06:40