Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla?

1. Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Lesi yisizukul…

2019-11-25 07:49:20

Kungani umhlaba wezenkolo umphikile uKrestu, futhi wamlahla ngaleyo ndlela wazithela ngeziqalekiso zikaNkulunkulu?

2. Kungani umhlaba wezenkolo umphikile uKrestu, futhi wamlahla ngaleyo ndlela wazithela ngeziqalekiso zikaNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Yizwani omunye umfanekiso: Kwakunomninindlu othile, owatshala isi…

2019-11-25 07:55:13

Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla?

1. Kungani uhulumeni Wobukhomanisi WaseShayina eshushisa ngamandla, ecindezela futhi elandela ngesihluku uNkulunkulu Somandla kanye neBandla LikaNkulunkulu USomandla? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Lesi yisizukul…

2019-11-25 07:49:20

Kungani umhlaba wezenkolo umphikile uKrestu, futhi wamlahla ngaleyo ndlela wazithela ngeziqalekiso zikaNkulunkulu?

2. Kungani umhlaba wezenkolo umphikile uKrestu, futhi wamlahla ngaleyo ndlela wazithela ngeziqalekiso zikaNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Yizwani omunye umfanekiso: Kwakunomninindlu othile, owatshala isi…

2019-11-25 07:55:13