Niyafakaza nithi uNkulunkulu wehle waba yinyama waba yiNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, kodwa abefundisi bezenkolo abaningi nabaholi bayavuma ukuthi iNkosi izobuya yehla ngamafu, lokhu bakusekela ngaleli vesi leBhayibheli: “UJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokho nimbonile eya ezulwini(Izenzo 1:11). “Bhekani, uyeza ngamafu, futhi onke amehlo azokumbona(IsAmbulo 1:7). Futhi, abefundisi bezenkolo nabaholi bayasitshela ukuthi noma iyiphi iNkosi uJesu engezi ngamafu ingamanga futhi kumele iyekwe. Ngakho asisazi noma lo mbono uyavumelana neBhayibheli; kulungile ukuthi lokhu sikuthathe njengeqiniso noma cha?

April 09, 2018

Impendulo:

Uma kuza ekulindeni iNkosi ukuthi yehle ngamafu, akumele sincike embonweni womuntu nendlela acabanga ngayo! AbaFarisi benza iphutha elikhulu ekulindeni ukufika kukaMesiya. Basebenzisa imibono nokucabanga komuntu ukukala iNkosi uJesu owayesekade efikile. Ekugcineni, bayibethela iNkosi uJesu esiphambanweni. Akulona iqiniso leli? Ukulindela ukufika kweNkosi ngabe kulula njengalokhu sicabanga? Uma iNkosi ibuya isebenze phakathi kwabantu njengalokhu iNkosi uJesu ibiyenza isenyameni, engekho phakathi kwethu ombonayo, sizobe sesimahlulela simthwese icala njengalokhu abaFarisi benza simbethele futhi? Kungenzeka lokho? INkosi uJesu yaprofetha yathi izobuya yase yasho amagama amaningi ngalokho, kodwa thina silokhu sibambelele esiprofethweni esithi iNkosi izokwehla ngamafu bese singafuni noma siphenye ezinye iziprofetho ezibalulekile ezikhulunywe iNkosi. Lokhu kwenza kube lula ukumane uhambe ngendlela engesiyo bese ushiywa iNkosi! Akukuphela kwesiprofetho esikhuluma "ngokwehla emafwini" eBhayibhelini. Ziningi ezinye iziprofetho ezithi iNkosi iyofika njengesela yehle isinyenyela.

Isibonelo: IsAmbulo 16:15, “Bheka, ngizoza njengesela.” Mathewu 25:6 “Futhi phakathi kwamabili kwenziwa isimemezelo, Bheka, umyeni usefikile; hambani niyomhlangabeza.” Nesithi IsAmbulo 3:20, “Bheka, ngime emnyango, ngingqongqotha: uma kukhona umuntu olizwayo izwi lami, avule umnyango, ngizongena kuye, futhi ngidle naye, naye futhi adle nami.” Zonke lezi ziprofetho zibhekise kuNkulunkulu ephenduka inyama njengeNdodana yomuntu futhi ehla isinyenyela. "Njengesela" kusho ukufika kungezwa muntu, ngesinyenyela. Asiyukumazi ukuthi unguNkulunkulu noma ngabe sesiyambona noma simuzwe, njengalokho abuya ngenkathi iNkosi uJesu ivela izokwenza umsebenzi wayo ngesikhathi iba senyameni njengeNdodana yomuntu. Uma ubuka ngaphandle, iNkosi uJesu yayiyindodana yomuntu nje futhi akekho owayazi ukuthi wayenguNkulunkulu okuyingakho iNkosi uJesu yasebenzisa isibonelo esithi "njengesela” ukuze iNdodana yomuntu ivele futhi isebenze. Kuzwakala kangcono lokhu! Labo abangalithandi iqiniso, akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu esenyameni ukhuluma noma usebenza kanjani noma angakanani amaqiniso awakhulumayo, abawamukeli. Kunalokho bathathe uNkulunkulu esenyameni njengomuntu ojwayelekile bese beyamlahla futhi bambeke icala. Ingakho iNkosi uJesu yaprofetha yathi uma ibuya: “Njengombani, okhanya engxenyeni ethize phansi kwezulu, ukhanya kwenye indawo ngaphansi kwezulu; izoba njalo futhi iNdodana yomuntu ngosuku lwayo. Kodwa kuqala kufanele ihlushwe yizinto eziningi, futhi ibuye ilahlwe yilesi sizukulwane.” (Luka 17:24-25). Uma kususelwa esiprofethweni seNkosi, ukubuya Kwakhe "ukufika kweNdodana yomuntu.” “INdodana yomuntu" ikhuluma ngoNkulunkulu esenyameni hhayi umzimba kamoya wokuvuka kweNkosi uJesu ehla ngamafu evela phambi kwabantu bonke. Yini ndaba kube njalo? Ake sicabange ngakho. Ukube bekuwumzimba kamoya weNkosi uJesu ovukile ehla phambi kwabantu ngamafu bekuyoba namandla kumangaze umhlaba. Wonke umuntu ubeyowa phansi akekho noyedwa obenganqaba. Ngaleyo ndlela kungabe iNkosi uJesu ebuyile ibingabumela ubuhlungu obungaka yaliwe ilesi sizukulwane. Impela cha. Ingakho iNkosi uJesu yaprofetha yathi ukubuya kwayo kuzobe "Kungukuya kweNdodana yomuntu" futhi nanjengesela. Okwangempela, kukhuluma ngoNkulunkulu eba senyameni njengendodana efika isinyenyela.

Manje ukuphi umehluko phakathi kweNdodana yomuntu eyehla isinyenyela izovela yenze umsebenzi wayo kanye noNkulunkulu evela ehla ngamafu abantu bebuka? Ngabe le ndlela ihamba nani? Ake sikhulume ngalokho kancane. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usenyameni futhi uyehla ngesinyenyela abe phakathi kwabantu ukuzophimisa nokukhuluma, enza umsebenzi wokwahlulela eqala endlini kaNkulunkulu, eyihlanza futhi ephelelisa bonke labo abezwe iphimbo Lakhe bese bebuyela esihlalweni Sakhe abenze babe yiqembu labanqobayo. Bese uNkulunkulu eletha incithakalo enkulu, ecwenga futhi esola bonke labo abangakwamukele ukwahlulela kukaNkulunkulu kwezinsuku zokugcina. Emva kwalokho, uNkulunkulu uzokwehla ngamafu ukuze avele phambi kwabantu bonke. Lokho sekuyogcwalisa ngokuphelele isiprofetho IsAmbulo1:7: “Bhekani, uyeza ngamafu, futhi onke amehlo azokumbona, nalabo abamgwaza: nezizwe zonke zomhlaba zizokhala ngenxa yakhe.”

Uma iNkosi yehla ngamafu, labo abamhlabayo basangambona? Khona-ke kungobani abantu abamhlabayo? Abanye bathi ilabo ababethela iNkosi uJesu esiphambanweni. Ngabe kunjalo? Abantu ababethela uJesu abaqalekiswanga bachithwa uNkulunkulu kudala? Okwangempela, labo abamgwazayo ilabo, ngesikhathi lapho uNkulunkulu eba senyameni ehla isinyenyela ngezinsuku zokugcina ukuzosebenza, abangalifuni iphimbo likaNkulunkulu futhi bamelane futhi bammangalele uNkulunkulu uSomandla. Ngaleso sikhathi, bayombona uNkulunkulu uSomandla abamalile bamthwesa ngecala ukuthi uyena impela uMsindisi uJesu abebekade bemlindile yonke le minyaka. Bayozishaya, balile, bagedle amazinyo, umphumela wabo kuyokuba ukujeziswa. Incwadi yesAambulo ayisho ukuthi laba bantu bayophila noma bayofa yini ekugcineni, ngakho-ke ngeke sazi. UNkulunkulu kuphela owaziyo. Kuze kube manje, wonke umuntu kumele acacelwe: Izintombi ezihlakaniphile kuphela ezizwa iphimbo likaNkulunkulu ezingaba nethuba lokwamukela ukubuya kweNkosi, zilethwe phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu ukuzokwethamela isidlo somshado weWundlu, zipheleliswe uNkulunkulu ekubeni abanqobi. Lokhu kugcwalisa isiprofetho encwadini.

IsAmbulo 14:4, “Laba yilabo abangazange bangcoliswe yisifazane; ngoba basemsulwa. Labo yilabo abalandela iWundlu lapho liya khona. Laba bahlengwa phakathi kwabantu, bayizithelo zokuqala kuNkulunkulu nakulo iWundlu.” Kulabo ababambelela embonweni wokuthi iNkosi iyokwehla ngamafu kodwa bangafuni ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, bathathwa njengezintombi eziyiziwula. Ikakhulukazi laba abamelana futhi balahle uNkulunkulu uSomandla ngentukuthelo, bangabaFarisi futhi umphikuKristu uvezwe obala umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Bangabantu abaphinde bambethela uNkulunkulu. Bonke laba bantu bazowela encithakalweni enkulu bathole isijeziso. Kulo mzuzu wokukhuluma kwethu, iphutha abantu abaningi abamukela iNkosi eyehla emafwini abalenzile, uhlobo lwabantu abayilo, nokuthi isiphetho sabo kuyokuba yini, yizinto lezi bonke abantu okufanele bacacelwe yizona.

Ake sibone ukuthi abaFarisi balinda kanjani ukufika kukaMesiya nokuthi bayibethela ngobani iNkosi uJesu esiphambanweni. Ekuqaleni, abaFarisi abangamaJuda babeyegcwele imiqondo nemicabango eminingi mayelana noMesiya. Babona isiprofetho seBhayibheli: “Ngokuba sizalelwe ingane, siphiwe indodana: futhi umbuso uzoba semahlombe akhe” (Isaya 9:6). “Kodwa wena, Bethlehema Efratha, yize umncane phakathi kwezinkulungwane zakwaJuda, kodwa kuwe ngizovelelwa yilowo ozokuba ngumbusi wakwa-Israyeli; lowo ukuvela kwakhe kwakusezikhathini zakudala, ukusukela phakade” (Mika 5:2). Ngenxa yalawo mazwi eziprofetho zeBhayibheli nezinto ezakheke emqondweni kusukela kudala nokususelwa ekufikeni kukaMesiya, abaFarisi bazitshela ukuthi iNkosi izobizwa ngoMesiya noma ikanjani nokuthi uzozalelwa emndenini ocebile. Futhi, uyofana noDavide abe yiNkosi yakwa-Israyeli, ebahola besuka embusweni kahulumeni wamaRoma. Ama-Israyeli amaningi acabanga kanje. Kodwa uNkulunkulu akagcwalisanga lezi ziprofetho ngokwemiqondo nemicabango yabo, ngakho-ke abaFarisi bazama ukuthola lonke uhlobo lwamacala ukuwabeka iNkosi uJesu beyilahla beyihlambalaza iNkosi uJesu. Noma ngabe ngaleso sikhathi iNkosi uJesu yaveza amaqiniso amaningi yenza izibonakaliso eziningi, ebonisa igunya likaNkulunkulu namandla, abaFarisi ababanga nandaba nokuthi amazwi eNkosi uJesu ayeqinise kangakanani nokuthi igunya Lakhe lalingakanani. Inqobo nje uma lingahambisananga nemiqondo nemicabanga yabo, inqobo nje uma engazalelwanga emndenini ocebile nokuthi isimo Sakhe sokubukeka sasingathokozisi futhi singahloniphekile, inqobo nje uma igama Lakhe kwakungesiye uMesiya, babemlahla futhi bamelane Naye. Ngenxa yemvelo yabo yokuzonda iqiniso, bagcina beyibethela iNkosi uJesu, owayeveza amaqiniso enza nomsebenzi wokukhulula, kwaze kwafika esiphambanweni. Bafowethu nodadewethu, ngabe abaFarisi bayanengeka? Kufanele baqalekiswe! Izono zabaFarisi ekumelaneni nasekumangaleleni iNkosi uJesu ziveza ngokusobala imvelo kasathane yokwenyanya kwabo nokuzonda iqiniso. Lokhu kukhombisa ukuthi izinhliziyo zabo zazingamfuni ngempela uMesiya ukuthi azobasindisa ezonweni, kodwa kanti babefunani? Babelinde ngamehlo abomvu iNkosi yamaJuda ezobasiza ekutheni bakhululwe kuhulumeni wamaRoma, ukuze bangabe besahlupheka njengezigqila! Babekholwa uNkulunkulu base belinda ukufika kukaMesiya ngoba babefuna ukwenelisa izidingo zabo, izifiso zabo bese bevikela igama labo. Ake sicabange ngalokhu. Iliphi iphutha elenziwa abaFarisi besalinde ukufika kukaMesiya? Yini ndaba baqalekiswa bajeziswa nguNkulunkulu? Lokhu kwenza ukuthi ucabangisise! Yini ndaba abaFarisi bamala futhi bamangalela iNkosi uJesu ngenkathi evela ukuzokwenza umsebenzi wakhe? Iyiphi imvelo nokwenza kwabaFarisi okuvezwa lapha? Lezi yizinkinga abantu abalangazelele ukuvela kukaNkulunkulu okumele baziqonde! Uma singakwazi ukubona lezi zinkinga uma kuza ekwamukeleni ukubuya kweNkosi uJesu, singagcina siphelela endleleni yokwala uNkulunkulu njengabo abaFarisi! Akunjalo?

AbaFarisi ngabe bamlinda kanjani uMesiya ukuthi afike? Ngabe bayibethelelani iNkosi uJesu? Ngabe umsuka wale mibuzo ukuphi? Ake sibuke ukuthi uNkulunkulu uSomandla uthini! UNkulunkulu uSomandla uthi, “Niyafisa ukwazi umsuka wokuthi kungani abaFarisi babephikisana noJesu? Niyafisa ukwazi ubunjalo babaFarisi? Babegcwele imicabango ngoMesiya. Okungaphezulu, ukuthi babekholwa ukuthi uMesiya uyofika, kodwa abafunanga iqiniso lokuphila. Ngakho, nanamuhla, basalindele uMesiya, ngokuba abanalwazi ngendlela yokuphila, futhi abazi ukuthi iyiphi indlela yeqiniso. Kungenzeka kanjani, kusho wena, ukuthi abantu abayiziwula, abanenkani futhi abangazi njengalaba bazuze isibusiso sikaNkulunkulu? Babengambheka kanjani uMesiya? Baphikisana noJesu ngoba babengayazi indlela yomsebenzi kaMoya oNgcwele, ngoba babengayazi indlela yeqiniso eyakhulunywa uJesu, okunye futhi, ingoba babengamqondi uMesiya. Futhi njengoba babengakaze bambone uMesiya, futhi bengakaze bahlalisane noMesiya, benza iphutha lokuba nokuhlonipha igama likaMesiya okuyize kulapho bephikisana nobunjalo bukaMesiya nanoma ingayiphi indlela. Laba baFarisi ngobunjalo babo babenenkani, bezikhukhumeza, futhi bengalilaleli iqiniso. Umgomo wenkolo yabo kuNkulunkulu uthi: Noma intshumayelo Yakho inomqondo kangakanani, noma ngabe igunya Lakho liphezulu kangakanani, awusiye uKristu, ngaphandle uma ubizwa ngoMesiya. Ayive le mibono ingezwakali futhi ingenangqondo na?” (“Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni). Emva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uMninimandla Onke, ingqikithi nomsuka wokumelana neNkosi uJesu kwabaFarisi ekulindeni uMesiya kumele kusicacele manje. Mayelana nokwamukela ukubuya kweNkosi, abantu abaningi bancike emqondweni nasemicabangweni yabo, balinde iNkosi ukuba yehle ngamafu njengeziwula, kunokuba balandele iqiniso belalele iphimbo likaNkulunkulu, bahamba indlela efanayo yabaFarisi yokwala uNkulunkulu? Uyakuba yini-ke umphumela wabo? Wonke umuntu ucacelwe yilokhu manje.

Njengamanje, ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla kade selisabalale eMainland China iminyaka engaphezu kwamashumi amabili. Selisabalale emahlelweni nasemikhakheni eminingi. Ngalesi sikhathi, ngenxa yokucindezelwa ngolaka kanye nokwehluleka kukahulumeni weCCP kanye nomkhankaso wokusakaza inkoloze kwabezindaba zeCCP, igama likaNkulunkulu uSomandla igama elaziwa yibo bonke abantu. Emva kwesikhathi, wonke amaqiniso avezwa uNkulunkulu uSomandla namavidiyo kanye namafilimu adedeliwe yibandla likaNkulunkulu uSomandla kade elokhu ekhishwa ezinkundleni zokuxhumana, esabalaliswa emhlabeni wonke. Abantu abaseziyingini zezenkolo sebezwile ngobufakazi obuningi bezindlela zebandla likaNkulunkulu uSomandla. Abantu abaningi bafakazile ukuthi uNkulunkulu usefikile. Lokhu kugcwalisa isiprofetho seNkosi uJesu esithi: "Futhi phakathi kwamabili kwenziwa isimemezelo, Bheka, umyeni usefikile; hambani niyomhlangabeza” (Mathewu 25:6). Kungani abefundisi bezenkolo nabaholi besagxeka ngentukuthelo futhi bemelana nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ngezinsuku zokugcina? Ziningi iziprofetho ngokubuya kweNkosi eBhayibhelini, manje yini ndaba besabheke esiprofethweni ngokwehla kweNkosi ngamafu? Yini ndaba bengabuzi uma bezwa ngobufakazi bokubuya kweNkosi? Yini ndaba, uma bazi ukuthi uNkulunkulu uSomandla useveze amaqiniso amaningi futhi bakubona ukwenzeka komsebenzi kaNkulunkulu, besalokhu bebambelele ngenkani emqondweni nasemicabangweni yokumelana nokumangalela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina? Ngabe laba bantu bayalithanda iqiniso futhi ngabe bakulindele ukubuya kweNkosi noma cha? Ngabe bayizintombi ezihlakaniphile noma eziyiziwula? Uma bebeyizintombi ezihlakaniphile futhi belindele ukubuya kweNkosi, manje kungani, uma bezwa iphimbo likaNkulunkulu bebona ivangeli lombuso lichuma, besaqhubeka nokulimangalela futhi bemelana nalo? Ngabe lokhu kuveza ubumhlophe benhliziyo besalindele ngethemba ukubuya kweNkosi? Ekugcineni, okuseqinisweni, ukukholelwa kwabo eNkosini kanye nokufisa ukuba iNkosi ibuye kungamanga, kodwa ukulangazelela ukubusiseka futhi bangene embusweni wezulu kuliqiniso langempela. Bayakholwa eNkosini hhayi ngoba befuna ukulandela iqiniso bese bezuza impilo, hhayi ukuthi bazozuza iqiniso bese besuka esonweni. Bakhathelele ini ikakhulukazi? Ilapho khona iNkosi iyokwehla izobathatha ibayise embusweni wezulu bese bebalekela ukuhlupheka kwenyama bajabulele isibusiso sombuso wezulu. Lena iyona nhloso yabo yangempela yokukholwa nguNkulunkulu. Ngale kwalesi sizathu, yisiphi esinye isizathu abanaso sokumelana noNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso lokusindisa isintu? Wonke umuntu angacabanga ngalokhu. Uma umuntu elithanda iqiniso futhi elangazelela ukuba uNkulunkulu avele, bazokwenzanjani uma bezwa ukuthi iNkosi isibuyile? Abayukulalela, bangabuki, bangazihlanganisi nakho? Bayokuphika ngobumpumputhe, bamangalele bese bemelana nakho? Impela cha? Ngokuba umuntu olangazelela ukuvela bese amukela ukufika kukaNkulunkulu uyalangazelela ukubona ukukhanya kweqiniso kuvela, iqiniso nokulunga kubusa inhliziyo. Balangazelela ukuthi uNkulunkulu ehle ezosindisa isintu asize abantu ukuthi babalekele isono ukuze babe ngcwele bazuzwe uNkulunkulu. Akunjalo? Kodwa labo abalinde kuphela ukwehla kweNkosi emafwini kodwa bebe bengamfuni futhi bemala uNkulunkulu uSomandla, ikakhulukazi la baholi bezenkolo abamangalela futhi bamelane noNkulunkulu uSomandla ngentukuthelo ngoba befuna ukuvikela isimo sabo nokuphila kwabo—laba ngabantu ababukela phansi iqiniso futhi abalizondayo iqiniso. Bonke abakholwa futhi bangumphikuKristu abavezwe obala umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Emva kokuba uNkulunkulu esenyameni ephelelisa umsebenzi wensindiso yakhe laba bantu bayowela kwincithakalo efika kanye emva kweminyaka eyisigidi, bekhala, begedla amazinyo. Bese isiprofetho seNkosi ehla emafwini evela phambi kwabantu siyopheleliswa ngokuphelele: “Bhekani, uyeza ngamafu, futhi onke amehlo azokumbona, nalabo abamgwaza: nezizwe zonke zomhlaba zizokhala ngenxa yakhe.” (IsAmbulo1:7).

Ake sibheke ukuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla athini: “abantu abangalamukeli iqiniso, nokho, ngobumpumputhe balindele ukufika kukaJesu ngamafu amhlophe, ngokuqinisekileyo bayohlambalaza uMoya oNgcwele, futhi bayisizwe esiyobhujiswa. Nimane nifisa umusa kaJesu, futhi nimane nifuna ukuthokozela umkhathi wasezulwini onentokozo, kepha anikaze niwalalele amazwi akhulunywa uJesu, futhi anikaze nilamukele iqiniso elakhulunywa uJesu uma Ebuya enyameni. Yini oyoyiphakamisela ukubuya kukaJesu ngefu elimhlophe? Ubuqotho enenza ngabo izono niphindelela bese niyazivuma, njalo njalo? Yini oyoyenza ibe umnikelo kuJesu Kristu uma ebuya ngefu elimhlophe? Ingabe iminyaka yokusebenza eniziphakamisa ngayo? Yini oyoyiphakamisa ukuze uJesu osebuyile akwethembe? Ingabe imvelo yakho yokuzikhukhumeza, engalilaleli nanoma iliphi iqiniso?” (“Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni).

“Ngiyanitshela, labo abakholwa kuNkulunkulu ngenxa yezibonakaliso, impela bayisigaba esiyozwa ukubhujiswa. Labo abangakwazi ukwamukela amazwi kaJesu osebuyile enyameni, impela bayinzalo yesihogo, isizukulwane sengelosi enkulu, isigaba esizoya ekubhujisweni okuphakade. Abantu abaningi kungenzeka bangakunaki engikushoyo, kodwa ngisafuna ukutshela bonke ababizwa ngabangcwele abalandela uJesu ukuthi, lapho nibona uJesu ehla ezulwini ngefu elimhlophe ngamehlo enu, lokhu kuyoba ukubonakala emphakathini kweLanga lokulunga. Kungenzeka, leso kuyoba isikhathi sokujabula kini, nokho kumele nazi ukuthi ngesikhathi nibona uJesu ehla ezulwini, kuyoba futhi isikhathi sokuthi niye phansi esihogweni niyojeziswa. Kuyoba sekuphela isikhathi sohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi kuyoba isikhathi lapho uNkulunkulu eyovuza abahle bese ejezisa ababi. Ngokuba ukwahlulela kukaNkulunkulu kuyophela ngaphambi kokuba umuntu abone izibonakaliso, lapho kukhona ukuvezwa kweqiniso kuphela. Labo abemukela iqiniso, bengabheki izibonakaliso, futhi sebehlanziwe, bayobe sebebuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu futhi sebengene ekugonweni nguMdali. Labo kuphela abaphokophelela enkolweni ethi “uJesu ongagibeli efwini elimhlophe unguKristu wamanga” bayothola ukujeziswa okuphakade, ngokuba bakholwa kuphela kuJesu obonisa izibonakaliso, kodwa abamazisi uJesu omemezela ngokwahlulelwa okunzima bese ekhipha indlela yeqiniso yokuphila. Futhi kungaba kuphela ukuthi uJesu ubhekana nabo uma ebuya ngokusobala ngefu elimhlophe. Banenkani kakhulu, banokuzethemba kakhulu, futhi bayazikhukhumeza. Kungenzeka kanjani abantu abonakele kanje bavuzwe uJesu?” (“Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni).

Kusukela Ezimpendulweni kuya Emibuzweni yeBhayisikobho

Okwamanje, umphakathi okholwayo uthi, “uNkulunkulu uzozambula, uzofika ngamafu." Sikuchaza kanjani lokhu? Uma uNkulunkulu ezambula, uzozambula kubani? Uma efika ngamafu uzozambula kubani? Uzozambula emphakathini okholwayo? Uzozambula kubantu abangakholwa? Ngabe kuzoba njalo? (Cha.) Manje-ke uNkulunkulu uyofika nini ngamafu? Emva kwesambulo, uma uSathane, udeveli, esenqotshiwe, uNkulunkulu uyokwehla emafwini ukuzozambula, uma enzenjalo, isizwe esingcwele sizobe sesivela. Kusho ukuthini ukuthi, “ngizifihla ezweni lokungcola." Abanye abantu bakuchaza kanje: “uNkulunkulu uzokuzifihla ezweni lokungcola. Lapho izwe lingengcwele, uNkulunkulu akazuzambula kubantu. Kunalokho uzakuzifihla. Kungabe incazelo enjani leyo? Kungabalwa lokhu njengolwazi lwezwi likaNkulunkulu? Ngabe izwe lokungcola likhuluma ngani? Ngabe izwe lenkoloze alilona izwe lokungcola? Umhlaba omdala ngabe akulona izwe lokungcola? (Yebo.) Uma izwe elidala lisekhona, uma izwe lenkoloze lisekhona, uNkulunkulu akezuzembula kubantu lapho, futhi uzozifihla. Ngabe lokhu kuqonda kulungile yini? (Yebo.) Lena yindlela umuntu oyedwa akubuka ngayo lokhu. Ngabe intando kaNkulunkulu seyenziwe yacaca manje? Ngabe uyogcina eziveze kubani? Uyozifihla kubani? “Ngiyavela embusweni ongcwele, bese ngiyazifihla ezweni elingcolile.” Uma ngabe uwaqonda ngempela lawa mazwi, uma uNkulunkulu esezambula kamuva, uyobe usukwazi ukuyixazulula kalula imibuzo enzima efana nokuthi "Uyakuzambula nini, kubani?" kalula. Uma uwaqonda lawa mazwi ngokwangempela, ungafundani kuwona? Iluphi ulwazi ongaluthola? Uyokwazi ukuthi uNkulunkulu ungcwele ngokwangempela, futhi akayikuzambula emazweni angcolile. Uma ebengazembula emhlabeni ongcolile uyobe ungcolisa ngezandla Zakhe. Lokhu kuyobe kusho ukuthi uNkulunkulu akekho ngcwele. Akunjalo? (Yebo, kunjalo.) "Ngiyavela embusweni ongcwele, bese ngiyazifihla ezweni elingcolile.” Lokhu kufakazela ukulunga kukaNkulunkulu ngokwedlulele. Kufakazela isimo sobungcwele sikaNkulunkulu. Uma uwaqonda lawa mazwi, uyokwazi ukuphendula eminingi imibuzo onayo.

Kuvela Entshumayelweni Nasenhlanganyelweni Yokungena Empilweni (Uchungechunge 127-A7)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp