Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu

Phakathi komsebenzi owenziwa umuntu ungakanani umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi umuntu unolwazi olungakanani? Ngisho kumanje, kungathiwa abantu abakayiqondi le mibuzo, imbangela ukuthi abantu abayiqondi imiyalo uMoya oNgcwele osebenza ngayo. Umsebenzi womuntu engikhuluma ngawo, empeleni, kushiwo umsebenzi walabo abanoMoya oNgcwele noma labo abasetshenziswa uMoya oNgcwele. Angisho umsebenzi osuka entandweni yomuntu kodwa ngisho umsebenzi wabaphostoli, izisebenzi noma abafowethu nodadewethu abasemsebenzini kaMoya oNgcwele. Lapha, umsebenzi womuntu awusho umsebenzi wobuntu bukaNkulunkulu kodwa uhlelo kanye nemiyalo yomsebenzi kaMoya oNgcwele kubantu. Njengoba le miyalo iyimiyalo kanye nohlelo lokusebenza lukaMoya oNgcwele, ayifani nemiyalo nezinhlelo zomsebenzi wobuntu bukaNkulunkulu. Umsebenzi womuntu ubalulekile futhi unemiyalo, futhi umsebenzi kaNkulunkulu ubaluleke kakhulu futhi unemiyalo.

Umsebenzi wendlela kaMoya oNgcwele, noma ngabe kuwumsebenzi kaNkulunkulu noma ukusetshenziswa komsebenzi wabantu, kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele. Ukubaluleka kukaMoya oNgcwele Uqobo nguMoya, ongabizwa ngokuthi uMoya oNgcwele noma uMoya oziqu eziyisikhombisa uqinisiwe. Kukho konke, BanguMoya kaNkulunkulu. Wukuthi nje uMoya kaNkulunkulu ubizwa ngezindlela ezahlukene ngezinkathi ezahlukene. Kodwa ukubaluleka Kwawo kunye. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo uwumsebenzi kaMoya oNgcwele; awukho omunye umsebenzi wobuntu bukaNkulunkulu ngaphandle komsebenzi kaMoya oNgcwele. Umsebenzi wabantu abasetshenziswayo usewumsebenzi kaMoya oNgcwele. Wukuthi nje umsebenzi kaNkulunkulu uyisibonakaliso esigcwele sikaMoya oNgcwele, okuyiqiniso elimsulwa, kube umsebenzi wabantu usetshenziselwa ukuxutshaniswa nezinto zabantu eziningi, futhi akusikho ukubonakaliswa kukaMoya oNgcwele okuqondile, ngingasakubali ukubonakaliswa ngokugcwele. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uhlukahlukene kepha imiyalo ayinakuwunqanda. Umsebenzi uyahlukahlukana ngokwabantu, futhi udlulisa indlela yokusebenza eyahlukile. Ngezikhathi ezithile umsebenzi uyehluka, njengoba kwenzeka nasemsebenzini wasemazweni ahlukene. Nakanjani, yize uMoya oNgcwele usebenza ngezindlela ezahlukene nangokulandela imiyalelo eminingi, noma wenziwe kanjani umsebenzi noma kungaba abantu baluphi uhlobo, okuqukethwe kuyehluka ngaso sonke isikhathi, futhi umsebenzi awenza kubantu abahlukene unemiyalo futhi yonke imele isiqu salokho okusetshenziswayo. Lokhu kudalwa wukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele unomthamo ocacile futhi uyakalwa. Umsebenzi owenziwa enyameni esesimweni somuntu awufani nomsebenzi owenziwa ebantwini, futhi umsebenzi wehlukana ngokwezimo zabantu. Umsebenzi owenziwa enyameni esisimweni somuntu awenziwa kubantu, futhi enyameni esesimweni somuntu akayenzi imisebenzi efana naleyo eyenziwa ngabantu. Izwi, ngisho noma lisebenza kanjani, elisebenza ezintweni ezahlukene alikaze lifane, futhi imiyalo Asebenza ngayo iyehlukana ngokwesimo sabantu abahlukene. UMoya oNgcwele usebenza kubantu abahlukene ngokususela kulokho okubalulekile abakutholayo futhi awufuni lutho kubo ngaphezu kwalokho abanakho abakutholile, noma wenze umsebenzi kubo ongaphezu kwamandla abo. Ngakho, umsebenzi kaMoya oNgcwele kumuntu uvumela abantu ukuthi babone ukubaluleka komsebenzi. Okubalulekile okutholakele komuntu akuguquki; amandla omuntu anomkhawulo. Uma kwenzeka uMoya oNgcwele usebenzisa abantu noma imisebenzi yabantu, umsebenzi uhlala uhambisana nemikhawulo emandleni abantu ukuze bakwazi ukuzuza kuyo. Uma umsebenzi kaMoya oNgcwele usetshenziswa kubantu, iziphiwo zabo kanye namandla abo kuvela obala futhi akunakubuyiselwa emuva. Amandla abo eqiniso avezwa obala ukuze enze umsebenzi. Kungathiwa usebenza ngokusebenzisa izingxenye ezikhona kubantu ukuze akwazi ukufinyelela emiphumeleni yokusebenza. Ngokuphambene, umsebenzi owenziwa enyameni esesimweni somuntu ngowokuveza umsebenzi kaMoya ngokuqondile futhi uhlanganiswa nomqondo kanye nemicabango yomuntu, iziphiwo zomuntu okungefinyelele ke kuzo, lokho umuntu ake abhekana nakho noma isimo somuntu sangaphakathi. Umsebenzi omangalisayo kaMoya oNgcwele uwonke uhlose ukuhlomulisa nokungcwelisa umuntu. Kodwa abanye abantu bangalungiswa kube abanye abanaso isimo sokulungiswa, okuwukuthi, abanakulungiswa futhi bangesindiswe, noma kungenzeka ukuthi banomsebenzi kaMoya oNgcwele, bagcina sebenqunyiwe. Lokho kusho ukuthi yize umsebenzi kaMoya oNgcwele kuwukungcwelisa abantu, lokhu akusho ukuthi bonke abantu uMoya oNgcwele osebenza kubo bayopheleliswa ngokugcwele, ngoba indlela ethathwa abantu abaningi akusiyo indlela epheleliswayo. Banomsebenzi ohambisana noMoya oNgcwele kuphela, futhi abancikile ekulandeleni abantu noma ukulungisa lokho okulandelwa abantu. Ngale ndlela, umsebenzi kaMoya oNgcwele kulaba bantu uba ngumsebenzi osiza labo abapheleliswayo. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ungebonwe abantu ngqo noma uthintwe abantu ngokwabo. Ungabonakaliswa ngokusiza abantu ngesiphiwo sokusebenza, okusho ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele unikezwa abalandeli ngalokho okuvezwa abantu.

Umsebenzi kaMoya oNgcwele uyafezwa futhi uqedelwe ngabantu abahlukahlukene kanye nezimo ezinhlobonhlobo. Yize umsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu ungamela umsebenzi wesikhathi somlando esithile sisonke, futhi ungamela okwenziwa abantu ngesikhathi somlando esithile, umsebenzi okulokho okubhaliwe okunemininingwane kudingeka wenziwe ngabantu abasetshenziswa uMoya oNgcwele, hhayi uNkulunkulu ongumuntu. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu, noma inkonzo kaNkulunkulu ngokwayo, ingumsebenzi kaNkulunkulu esenyameni esesimweni somuntu futhi umuntu angewenze esikhundleni Sakhe. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uqedelwa yizinhlobo zabantu ezehlukene futhi ungegcwaliswe umuntu oyedwa vo noma ungecaciswe umuntu oyedwa vo. Labo abahola amasonto nabo ngeke bakwazi ukumela umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokugcwele; futhi bangenza umsebenzi wokuhola othile kuphela. Umsebenzi wendlela kaMoya oNgcwele ungahlukaniswa izingxenye ezintathu: umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi wabantu osetshenziswayo, kanye nomsebenzi wendlela kaMoya oNgcwele. Phakathi kokuthathu, umsebenzi kaNkulunkulu uyohlala ungukuhola ngaso sonke isikhathi; umsebenzi wabantu abasetshenziswayo ukuhola bonke abalandeli baNkulunkulu ngokuthunywa noma ngokwamukela iziyalo ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo, futhi laba bantu yibo abasebenzisana nomsebenzi kaNkulunkulu; umsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele ukugcina umsebenzi Wakhe uwonke uqhubeka, okusho ukuthi, ukubhekelela zonke ezokuqondisa futhi kuqhutshezelwe ubufakazi Bakhe, kube khona manjalo kupheleliswa labo abangapheleliseka. Lezi zingxenye ezintathu ziwumsebenzi kaMoya oNgcwele ogcwele, kodwa ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu Uqobo, umsebenzi wokuqondisa uwonke ungonakala. Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo ubandakanya umsebenzi wabo bonke abantu, futhi uphinde umele umsebenzi waso sonke isikhathi somlando. Lokhu kusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu uwodwa umela ukunyakaza nomsebenzi kaMoya oNgcwele, kuyilapho umsebenzi wabaphostoli ulandela umsebenzi kaNkulunkulu futhi awusiholi isikhathi somlando, futhi awumeli izinkambiso zomsebenzi kaMoya oNgcwele kuso sonke isikhathi somlando. Benza umsebenzi okumele wenziwe ngabantu kuphela, okungabandakanyi umsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi kaNkulunkulu uwumsebenzi oyingxenye yomsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi womuntu nguwo kuphela umsebenzi womuntu osetshenziswayo futhi ongahlangene nhlobo nomsebenzi wokuqondisa. Ngenxa yokwahlukana kwezinhlobo kanye nokumelwa komsebenzi, yize empeleni konke kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele kunomehluko ocacile nomkhulu phakathi komsebenzi kaNkulunkulu uqobo kanye nomsebenzi womuntu. Ngaphezu kwalokho, ububanzi bomsebenzi owenziwa nguMoya oNgcwele kubantu abahlukene uyehlukahluka. Le yimiyalo kanye nomthamo womsebenzi kaMoya oNgcwele.

Umsebenzi womuntu umele lokho ake abhekana nakho nobuntu bakhe. Okuhlinzekwa ngumuntu kanye nomsebenzi owenziwa umuntu wokumela yena. Ukubona komuntu, ukucubungula komuntu, ukuhlunga komuntu kanye nengcebo yomcabango wakho kubandakanywa emsebenzini wakhe. Ikakhulukazi, lokho umuntu ake abhekana nakho kwenza akwazi ukumela umsebenzi wakhe kangcono, futhi lokho umuntu abhekane nakho kuzoba yisakhi somsebenzi wakhe. Umsebenzi womuntu ungabonakalisa lokho ake abhekana nakho. Uma abanye abantu bebhekana nesimo sokungenzi lutho, indlela eningi abahlanganyela ngayo iqukatha izinhla ezingezinhle. Uma ababhekane nakho ngesikhathi esithile kukuhle futhi ikakhulukazi uma benezindlela ezinhle, indlela abahlanganyela ngayo iba ngegqugquzelayo, futhi abantu bazokwazi ukuqhubeka nokubahlinzeka ngokuhle. Uma umsebenzi engenzi lutho ngesikhathi esithile, ukuhlanganyela kwakhe kuyohlala kuqukethe izici ezimbi. Lolu hlobo lokukhonza luyadumaza, futhi abanye bazodumazeka benganakile ngokulandela ukukhonza kwakhe. Isimo sabalandeli sishintsha ngenxa yesimo somholi. Lokho umsebenzi ayikho ngaphakathi kuba yikho akubonakalisayo, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele uvame ukushintsha ngokwesimo somuntu. Usebenza ngokwalokho umuntu abhekene nakho futhi awumphoqi umuntu kodwa wenza lokho okuphoqelelwa umuntu ukuthi kuhambisane nesimo salokho abhekana nakho. Lokhu kusho ukuthi ukukhonza komuntu kuyehluka kunezwi likaNkulunkulu. Lokho okukhonzwa ngumuntu kudlulisa lokho okubonwa umuntu kanye nalokho abhekana nakho, kuveza abakubonayo kanye nalokho ababhekana nakho esisekelweni somsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi wabo ukuthola, emuva kokukhuluma kukaNkulunkulu, lokho okumele bakwenze noma bangene kukho, bese bekudlulisela kubalandeli. Ngakho, umsebenzi womuntu umela ukungena nokusebenza kwakhe. Nakanjani, umsebenzi onjalo uxutshaniswe nezifundo zomuntu kanye nalokho ake abhekana nakho noma neminye imicabango yomuntu. Noma ungasebenza kanjani uMoya oNgcwele, kungaba wukuthi usebenza kumuntu noma kubuntu bukaNkulunkuku, kuhlala kuba abasebenzi abaveza ukuthi bangobani. Yize kunguMoya oNgcwele osebenzayo, umsebenzi utholakala kulokho okuyikho ngokwendalo, ngoba uMoya oNgcwele awusebenzi ngaphandle kwesisekelo. Ngamanye amazwi, umsebenzi awenziwa ngeze, kodwa uhlala uhambisana nezimo zangempela kanye nezimo eziyiqiniso. Yile ndlela kuphela engaguqula isimo somuntu, ukuthi indlela abebona izinto ngayo kudala kanye nokuqonda kwakudala kungashintsha. Umuntu uveza lokho akubonayo, abhekane nakho kanye nalokho angakucabanga. Ngisho noma kungaba yizimfundiso noma indlela yokubona izinto, konke lokhu kufinyeleleka kukho ngokucabanga komuntu. Ngisho noma ungaba ngakanani umsebenzi womuntu, ungedlule ubukhulu balokhu umuntu abhekana nakho, lokho okubona umuntu, noma lokho okucatshangwa noma okucutshungulwa umuntu. Lokho okuvezwa uNkulunkulu yilokho uNkulunkulu uqobo ayikho, futhi lokhu kungaphezu kokufinyelela komuntu, kungaphezu kwemicabango yomuntu. Uveza umsebenzi Wakhe wokuhola bonke abantu, futhi lokhu akuhambisani nemininingwane yalokho umuntu ake wabhekana nakho, kodwa kunalokho kumayelana nendlela Yakhe yokuphatha. Umuntu ubonakalisa lokho ake abhekana nakho ngenkathi uNkulunkulu eveza ubuyena—lokhu kuyisimo Sakhe esingokomlando futhi singaphezu kokufinyelela komuntu. Lokho umuntu ake abhekana nakho ngalokho akubonayo kanye nolwazi alutholile sisuselwa ekubonakaliseni kukaNkulunkulu ubuyena. Lokho okubonwayo nolwazi kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Sibonakaliswa esisekelweni sesimo somuntu semvelo kanye nasemandleni akhe angempela; ngakho kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Umuntu ukwazi ukukhonza lokho abhekane nakho kanye nalokho akubonayo. Lokho angabhekananga nakho noma angakubonanga noma umqondo wakhe ongafinyeleli kukho, okusho, izinto angenazo ngaphakathi, akakwazi ukukukhonza. Uma lokho umuntu akubonakalisayo kungasikho lokho abhekane nakho, kuba umcabango wakhe noma imfundiso yakhe. Ezwini, akukho okuke kwenzeka kulokho akukhulumayo. Uma uke wahlangabezana nezinto zasemphakathini, uzokwazi ukukhonza ngokucacile ulandela ubudlelwane basemphakathini obuxakile. Uma ungenawo umndeni kodwa abanye abantu bakhuluma ngezindaba zomndeni, izinto eziningi abakhuluma ngazo ngeke uze uziqonde. Ngakho, lokho okukhonzwa umuntu kanye nomsebenzi awenzayo kumele ingaphakathi lakhe. Uma umuntu ekhonza ngokuqonda kwakhe ukusola kanye nokwahlulela, kodwa ungakaze ubhekane nakho, awunaluphikisa ulwazi lwakhe, njengoba ungeqiniseke ngokugcwele ngalo. Lokhu kudalwa ukuthi lokho akhonzisa ngakho kumayelana nento ongakaze ubhekane nayo, into angazi lutho ngayo, futhi umqondo wakho uwukwazi nokuyicabanga. Ungakwazi ukucaphuna olwazini lwakhe kuphela indlela yesikhathi esizayo ephathelene nokusola nokwahlulela. Kodwa le ndlela ingasebenza njengokuqonda okususelwa emfundisweni futhi ingethathe indawo yokuqonda kwakho, kanjalo nalokho oke wabhekana nakho. Kungenzeka ucabange ukuthi akushoyo kuyiqiniso, kodwa uma sewubhekana nakho, uthola ukuthi kuningi kukho okungenzeke. Kungenzeka ukuthi ubona ukuthi olunye ulwazi oluzwayo luyinto engeke yenzeke nhlobo; ugcina imicabango mayelana nayo ngesikhathi, futhi yize ukwamukela, wenza njalo uzihudula. Kodwa uma sewubhekana nakho, ulwazi olukwenza ucabange okuthile luba yindlela ozoqhuba ngayo. Futhi uma uzamazama, uzoqonda kangcono isilinganiso seqiniso kanye nencazelo yamagama akhe. Uma sewuke wabhekana nokuthile, ungakwazi ukuqala ukhulume ngolwazi okumele ngabe unalo mayelana nezinto obhekane nazo. Phezu kwalokho, ungakwazi nokwahlukanisa phakathi kokuthi ngolukabani ulwazi oluyiqiniso nokungenzeka kanye nolwazi olususelwa emfundisweni nolungacacile. Ngakho, ukuthi ngabe ulwazi olukhulumayo luhambisana kakhulu neqinisio kuncike ekutheni ngabe unolwazi olufanele yini ngalokho oke wabhekana nakho. Lokho oke wabhekana nakho ngobuqiniso, ulwazi lwakho luzoba ngolwenzekayo kanye nolubalulekile. Ngalokho oke wabhekana nakho ungakwazi nokuthola ukukwahlukanisa nokukuqonda, ujulise ulwazi lwakho, futhi wandise ukuhlakanipha nokuqonda endleleni yokuziphatha. Ulwazi olukhulunywe ngabantu abangenalo iqiniso luyimfundiso, noma lungaphakama kangakanani. Lolu hlobo lomuntu kungenzeka abe ngumuntu okhaliphe kakhulu uma kuziwa ezindabeni zenyama kodwa ehluleke ukwahlukanisa ezindabeni zikamoya. Imbangela yalokhu ukuthi abantu abanje abangakaze babhekane nezindaba zikamoya. Laba abantu abangakhanyiselekile ngezindaba zikamoya futhi abangaziqondi izindaba zomoya. Noma yiluphi uhlobo lolwazi olukhulumayo, kuphela uma kunguwe, kuyilokho obhekane nakho, khona-ke kuzoba kuwulwazi lwakho siqu, ulwazi lwakho lweqiniso. Lokho okukhulunywayo okumayelana nemfundiso, okuwukuthi, labo abangenalo iqiniso noma okwenzeke ngempela, abakhuluma ngakho kusangathiwa kuyisimo sabo, ngoba imfundiso yakho ifika isuselwa emicabangweni yabo futhi iwumphumela womqondo wabo ekujuleni kwawo, kodwa akusiyo imfundiso, kuwumcabango nje kuphela! Lokho abantu abehlukene ababhekana nakho kumele izinto ezingaphakathi kubo. Bonke labo abangakaze babhekane nesimo esithile ngokomoya ngeke bakwazi ukukhuluma ngolwazi lweqiniso, noma balungise ulwazi olumayelana nezinto zikamoya. Umuntu uveza lokho ayikho ngaphakathi—lokhu kuqinisekisiwe. Uma umuntu efisa ukuba nolwazi ngezinto zikamoya kanye neqiniso, kumele abhekane nezinto ngokweqiniso. Uma ungakwazi ukukhuluma ngezinto ezejwayelekile ngempilo, uyokwazi kanjani-ke ukukhuluma ngezinto zikamoya? Labo abangakwazi ukuhola amabandla, bapha abantu ukuphila, futhi babe abaphostoli, kumele babhekane nezinto ngokweqiniso, babe nokuqonda okuyikho ngezinto zikamoya, ukwamukela okuyiqiniso kanye nokubhekana neqiniso. Ngabantu abanjalo kuphela abafanelekela ukuba ngabasebenzi noma abaphostoli abahola amabandla. Kungenjalo, bangakwazi ukulandela okungenani futhi ngeke bahole, noma okungenani babe abaphostoli abanika abantu ukuphila. Lokhu kudalwa ukuthi umsebenzi wabaphostoli awusikho ukubaleka noma ukulwa; uwukushumayela ukuphila nokuholela abanye ekuguquleni izimo zabo. Labo abenza lo msebenzi banikwe umsebenzi wokuthwala umthwalo osindayo, ongeke uthwalwe yinoma ngubani. Lolu hlobo lomsebenzi lungenziwa kuphela yilabo abanokuphila, okuwukuthi, yilabo ababhekane neqiniso. Kungenziwe yinoma ubani ongashiya konke, ongagijima noma ongazinikela ngokuthi uzosebenzisa anakho; abantu abangakaze babhekana neqiniso, abangakahlungwa noma abangakahlulelwa, abakwazi ukwenza lolu hlobo lomsebenzi. Abantu abangakaze babhekana nokuthile okuwukuthi, abantu abangakaze babhekane nokwenzekayo, abangakwazi ukubona okwenzekayo ngokucacile ngoba bona uqobo abanakho ukuba kulesi simo. Ngakho, lolu hlobo lomuntu ave nje kuwukuthi alukwazi ukwenza umsebenzi wokuhola, kodwa luzosetshenziselwa ukunquma uma engenalo iqiniso isikhathi eside. Ukubona okhuluma ngakho kungafakazela ubunzima obhekane nabo empilweni, phezu kwalokho okubalulekile osolwe ngakho kanye nezimo owahlulelwe ngazo. Lokhu kuyiqiniso nasezimweni zokulingwa: Izinto umuntu acwengwa ngazo, izinto umuntu antengantenga kuzo, lezi yizinto umuntu okumele abhekane nazo, izinto umuntu akwazi ukwenza okuthile ngazo. Isibonelo, uma umuntu ebhekene nezinkinga emshadweni, uzokhonza kakhulu, “Ngibonga uNkulunkulu, ngidumisa uNkulunkulu, kumele nganelise okufiswa inhliziyo kaNkulunkulu futhi nginikele impilo yami iyonke, ngibeke umshado wami ezandleni zikaNkulunkulu. Ngizimisele ngokubeka impilo yami iyonke kuNkulunkulu.” Zonke izinto ezingaphakathi kumuntu zingakukhombisa lokho ayikho ngokuhlanganyela. Isivinini umuntu akhuluma ngaso, ukuthi ngabe ukhulumela phezulu noma phansi, izindaba ezinjalo okungezona izindaba eziphathelene nalokho abake babhekana nakho ngeke kukwazi ukumela lokho anakho nayikho. Bangakwazi ukusho ukuthi ngabe isimilo sakhe silungile noma sisibi, noma ngabe isimo sakhe silungile noma sibi, kodwa ngeke kulinganiswe nalokho abhekane nakho. Ikhono lokuziveza uma ukhuluma, noma ikhono noma isivinini sokukhuluma, noma nje ukulinganisa ngeke kuze kuthathe indawo yolwazi ngalokho oke wabhekana nakho. Uma ukhuluma ngalokho oke wabhekana nakho uwedwa, ukhonza ngendlela oyincikisa ekubalulekeni kwazo zonke izinto ezingaphakathi kuwe. Inkulumo yami imele ubumina, kodwa engikushoyo kungaphezu kokufinyelela komuntu. Engikushoyo akumele lokho umuntu abhekana nakho, futhi akusikho lokho okubonwa umuntu, kuphinde kube yinto umuntu angeke akwazi ukuyithinta, kodwa kuyilokho engiyikho. Abanye abantu bazisa ukuthi ngikhonza lokho engibhekane nakho, kodwa ababoni ukuthi lokho kuyisibonakaliso sikaMoya ngokuqondile. Nakanjani, engikushoyo yilokho engibhekane nakho. Yimi engenze umsebenzi wokuphatha eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha ezedlule. Ngibhekane nakho konke kusukela ekuqaleni kokudalwa kwabantu kuze kube manje; ngingakakwazi kanjani ukukhuluma ngakho pho? Uma kuziwa esimweni semvelo somuntu, ngikubone ngokucacile, futhi sesiside isikhathi ngikubhekile; ngihlala kanjani ngingakwazi ukukhuluma ngayo ngokucacile? Selokhu ngaqala ukubona ubunjalo bomuntu ngokucacile, ngifanelekile ukusola umuntu futhi ngimahlulele, ngoba bonke abantu bavela Kimi kodwa bakhohlakaliswe uSathane. Nakanjani, ngifanelekile nawukuhlola umsebenzi engiwenzile. Yize lo msebenzi ungenziwanga inyama Yami, uveza uMoya ngokuqondile, futhi yilokhu engikwenzile nengiyikho. Ngakho, ngifanelekile ukukuveza futhi ngenze umsebenzi okumele ngiwenze. Umuntu ukhuluma ngalokho abhekane nakho. Yilokho engikubonile, lokho imiqondo yabo ekwazi ukufinyelela kukho kanye nalokho imizwa yabo engakuzwa. Yilokho abangakwazi ukukukhonza. Amazwi akhulunywe uNkulunkulu esesimweni somuntu enyameni akuveza ngokuqondile ngoMoya futhi aveza umsebenzi owenziwe nguMoya. Inyama ayikabhekani futhi ayikakuboni, kodwa kusaveza ubuyena ngoba inyama iphila ngoMoya, futhi uveza umsebenzi kaMoya. Yize noma inyama yehluleka ukufinyelela kuwo, kuwumsebenzi osewenziwe nguMoya. Emuva kokuba sesimweni somuntu, ngokuveza kwenyama, wenza abantu bakwazi ukumazi uNkululunkulu uqobo futhi kuvumeleke ukuthi abantu babone isimo sikaNkulunkulu kanye nomsebenzi awenzile. Umsebenzi womuntu wenza abantu bacacelwe kabanzi ngalokho okumele bangene kukho kanye nalokho okumele bakuqonde; okubandakanya ukuholela abantu ekuqondeni nasekubhekaneni neqiniso. Umsebenzi womuntu wukuqhubekisa abantu; umsebenzi kaNkulunkulu ukuvula izindlela ezintsha kanye nokuvulela isintu izinkathi ezintsha, kanye nokudalulela abantu lokho okungaziwa abantu benyama, okwenza ukuthi bazi isimo Sakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu ukuhola sonke isintu.

Umsebenzi kaMoya oNgcwele umayelana nokwenza abantu bathole imihlomulo; umayelana nokungcwelisa abantu; awukho umsebenzi ongabahlomulisi abantu. Ngisho iqiniso lingajula noma lingaba ngaphezulu, futhi ngisho noma lingelwaluphi uhlobo labo abamukela iqiniso ngokufanayo, noma ngabe yini eyenziwa nguMoya oNgcwele, ihlomulisa abantu. Kodwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ungenzeke ngokuqondile; kumele wenziwe abantu abahambisana nawo. Imiphumela yomsebenzi kaMoya oNgcwele ingatholakala ngale ndlela kuphela. Nakanjani, uma kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele oqondile, ungangcolisiwe nhlobo; kodwa uma usebenzisa umuntu, uyaxuba futhi awubi umsebenzi kaMoya oNgcwele weqiniso. Ngale ndlela, iqiniso lishintsha ngamazinga ahlukene. Abalandeli abayitholi inhloso eyiyona yona kaMoya oNgcwele kodwa inhlanganisela kaMoya oNgcwele kanye nolwazi ngesimo oke wabhekana naso kanye nolwazi lomuntu. Ingxenye yomsebenzi kaMoya oNgcwele eyamukelwa abalandeli ingeyeqiniso. Ulwazi ngalokho oke wabhekana nakho kanye nolwazi lomuntu olutholakalayo kuyehlukahluka ngenxa yokuthi umsebenzi awufani. Uma abasebenzi bekhanyiselekile futhi beholwa uMoya oNgcwele, khona manjalo babhekana nokuthile okususelwa ekukhanyiselekeni nasekuholweni. Khona kulokhu obhekana nakho kuhlanganiswa umqondo womuntu kanye nalokho oke wabhekana nakho, kanjalo nokuba wumuntu, emuva kwalokho bathola ulwazi noma babone ngendlela efanayo. Le yindlela okuqhutshwa ngayo emuva kokuba umuntu ebhekane neqiniso. Indlela okuqhutshwa ngayo iyashintshashintsha ngoba abantu babhekana nokwahlukahlukene futhi izinto abantu ababhekana nazo ziyehlukahluka. Ngale ndlela, ukukhanyiseleka okufanayo koMoya oNgcwele kuholela olwazini olwahlukene kanye nenqubo ngoba labo abathole ukukhanyiseleka bahlukile. Abanye abantu benza amaphutha amancane ngenkathi besebenza kube abanye benza amaphutha amakhulu, futhi abanye abakhathazeki ngamaphutha abo. Lokhu kudalwa wukuthi amakhono abantu okuqonda ahlukene nangoba amandla abo angempela ayehlukana. Abanye abantu bakuqonda ngale ndlela emuva kokuzwa umyalezo, futhi abanye abantu bakuqonda njengendlela eza emuva kweqiniso. Abanye abantu baphambuka kancane; futhi abayiqondi nhlobo incazelo yangempela yeqiniso. Ngakho, noma ngabe ubani oqonda ukuthi angabahola kanjani abanye abantu; lokhu kuyiqiniso langampela, ngoba umsebenzi wakhe uveza ubuyena nje. Abantu abaholwa yilabo abaqonda iqiniso ngokuyikho bazoliqonda iqiniso. Noma kunabantu abanamaphutha ekuqondeni kwabo, bambalwa kakhulu, futhi akusibo bonke abantu abanamaphutha. Uma umuntu enamaphutha ekuqondeni kwakhe iqiniso, labo abamlandelayo nakanjani nabo bazoba namaphutha, futhi laba bantu bazoba namaphutha ngayo yonke indlela. Isilinganiso sokuqonda iqiniso phakathi kwabalandeli sincike kakhulu kubasebenzi. Nakanjani, iqiniso elivela kuNkulunkulu liyilo futhi alinalo iphutha, futhi ungaqiniseka ngokuphelele ngalo. Kodwa, abasebenzi ngeke bakwazi ukuqonda futhi okungethiwe bangathembeka ngokugcwele. Uma abasebenzi benendlela yokubhekana neqiniso okuyinto esobala, abalandeli nabo bazoba neyabo indlela yokwenza. Uma abasebenzi bengenayo indlela yokwenza iqiniso kodwa bengenamfundiso, abalandeli bazoba neqiniso kuphela. Isimo kanye nohlobo lwabalandeli kunquma ngokuzalwa futhi kuhambisana nabasebenzi. Kodwa izinga abalandeli abaqonda ngalo iqiniso futhi nebazi ngayo uNkulunkulu incike kubasebenzi (lokhu kunjalo ngempela kwabanye abantu). Nokho noma ngabe unjani umsebenzi, yilokho nabalandeli abaholayo abazoba yikho. Lokho umsebenzi abhekana nakho ngokwakhe, kanye nangaphandle kokuqapha. Umthwalo awubhekisa kubalandeli bakhe uyilokhu azimisele ukuphumelela kukho noma angakwazi ukufinyelela kukho. Abasebenzi abaningi basho abakufunayo kubalandeli babo ngokususela kulokho abakwenzayo ngokwabo, yize kuba khona abantu abangeke baphumelele nhlobo. Lokho abantu abahlulekayo ukuphumelela kukho kuba yisihibe ekungeneni kwabo.

Kuncane kakhulu ukuphambuka emsebenzini walabo asebetheniwe, okubhekanwe nabo, bahlulelwa futhi basolwa, futhi ukuvezwa komsebenzi wabo kunemba kakhulu. Labo abethembela esimweni sabo semvelo ukuze basebenza benza amaphutha amakhulu. Kunesimo semvelo esiningi emsebenzini wabo wabantu abangalungile, okubeka isihibe esikhulu emsebenzini kaMoya oNgcwele. Noma ngabe lihle kanjani izinga lomuntu, kumele futhi badlule ekuthenweni, ekubeni kubhekanwe nabo, nasekwahluleweni ngaphambi kokuba bakwazi ukwenza umsebenzi wokuthunywa uNkulunkulu. Uma bengakadluli kulokho kwahlulelwa, noma bengenza kahle kangakanani, ngeke baze bahambisane nemigomo yeqiniso futhi kwenzeka ngokwemvelo kanye nangokulunga komuntu. Umsebenzi walabo abadlule ekuthenweni, ekuthini kubhekanwe nabo, nasekwahlulelweni unemba ngokwengezwe kakhulu kunomsebenzi walabo abangathenwanga, okungabhekanwanga nabo, nabangahlulelwanga. Labo abadlule ekwahlulelweni abavezi lutho mayelana nenyama kanye nemicabango, kuhlanganiswa nobuhlakani bomuntu obuningi kanye namakhono akhe angaphakathi. Akusiwo umsebenzi kaNkulunkulu ovezwe umuntu ngendlela eyiyonayona. Abantu ababalandelayo bahanjiswa amandla abo angaphakathi phambi kwabo. Ngoba, baveza okuningi abakubonile kanye nalokho umuntu adlule kukho, okucishe kungaxhumani nenhloso yokuqala kaNkulunkulu, futhi kuchezuka kakhulu kuyo, umsebenzi womuntu owulolu hlobo awukwazi ukuhambisa abantu phambi kukaNkulunkulu, kodwa ubayisa ngaphambi komuntu. Ngakho, labo abangedlulile ekwahlulelweni nasekusolweni abafanelekile ukuqhuba umsebenzi wokuthunywa uNkulunkulu. Umsebenzi womsebenzi ofanelekile ungayisa abantu endleleni eyiyo futhi ubavumele ukuthi bajule eqinisweni. Umsebenzi awenzayo ungaletha abantu phambi kukaNkulunkulu. Phezu kwalokho, umsebenzi awenzayo ungahlukahlukana kumuntu nomuntu futhi awucindezelwa yimithetho, evumela abantu ukuthi badedele futhi bakhululeke. Phezu kwalokho, bangakhula kancane kancane empilweni, baqhubekele eqinisweni ngokujulile. Umsebenzi womuntu ofanelekile usilela kakhulu; umsebenzi wakhe uwubuwula. Angakwazi ukuholela abantu emithethweni kuphela; lokho akufunayo kubantu kuyehluka ngokomuntu ngamunye; akasebenzi ngokwezidingo zabantu. Kulolu hlobo lomsebenzi, kunemithetho eminingi kakhulu kanye nezimfundiso eziningi kakhulu, futhi ngeke kuze kuholele abantu eqinisweni, noma emsebenzini ojwayelekile wokukhula empilweni. Kungenza abantu bakwazi ukuma ngemithetho ethile kuphela. Lolu hlobo lwesiqondiso olungadukisa abantu nje kuphela. Ukuholela ekutheni ube yilokho ayikho; ukwazi ukuhambisa kulokho anakho nayikho. Ukuze abalandeli bakwazi ukwahlukanisa ukuthi ngabe abaholi bafanelekile yini ukuhola, kusemqoka ukuthi babheke inkambo yabo kanye nemiphumela yomsebenzi wabo, futhi babheke ukuthi ngabe abalandeli bathola imigomo ngokweqiniso yini, nokuthi ngabe bathola izindlela zokuqhuba ezibafanele yini ukuze baphenduke. Kumele ukwazi ukwahlukanisa phakathi komsebenzi ohlukene wabantu abahlukene; kumele ungabi umlandeli oyisiwula. Lokhu kulimaza ukungena kwakho. Uma wehluleka ukwahlukanisa ukuthi ngabe ubuholi bomuntu bunenkambo futhi ahamba ngayo noma cha, uzodukiseka kalula. Konke lokhu kunomthelela oqondile empilweni yakho. Kuningi kakhulu okuyimvelo emsebenzini wabantu abangalungisisiwe; kungcwele intando yomuntu kukho. Isimo sabo ngesemvelo, lokho abazalwe nakho, hhayi impilo elandela ukudlula ekubhekaneni noma eqinisweni emuva kokuguqulwa. Lolu hlobo lomuntu lungakwazi kanjani ukwesekela labo abayilandelayo? Impilo yomuntu yokuqala iwubuhlakani noma ikhono lakhe eliphuma ngaphakathi. Lolu hlobo lobuhlakani noma ikhono liqhelelene kakhulu nalokho uNkulunkulu akufuna emuntwini. Uma umuntu engeke apheleliswe futhi isimo sakhe semvelo singakathenwa futhi kungakabhekanwa naso, kuzoba negebe elikhulu phakathi kwalokho okuvezwa umuntu neqiniso; kuzoxutshwa nezinto ezingathi shu ezinjengomcabango wakhe kanye nalokho adlula kukho ecaleni elilodwa, njll. Phezu kwalokho, ngisho noma esebenza kanjani, abantu babona ukuthi kunomgomo omkhulu futhi alikho iqiniso ngokungena kwabantu. Okuningi okufunekayo kubantu kubiza okungapheu kwamandla abo, okubalimazayo. Lo ngumsebenzi wentando yabantu. Isimo somuntu esinenkohlakalo, imicabango nokuqonda kwakhe kungena emzimbeni wakhe wonke. Umuntu akazalwa enomuzwa wokwenza iqiniso ngokwemvelo, futhi akazalwa nemizwa yokuqonda iqiniso ngqo. Uma lokho kuhlanganiswa nesimo somuntu esikhohlakele—uma lolu hlobo lomuntu lusebenza, akwenzi ukuthi kube nokuphazamiseka? Kodwa umuntu opheleliswe yiqiniso ahlangabezana nalo okumele abantu baliqonde, futhi ulwazi lwesimo senkohlakalo sabo, ukuze izinto ezingathi shu nezingesizo ezangempela emsebenzini wakhe zigcine seziphelile, ukuthunazwa ngumuntu kuyancipha, nomsebenzi nokukhonza kwakhe kuya ngokuya kusondela ezingeni elifunwa uNkulunkulu. Ngalokhu umsebenzi wakhe usuke usungene ekubeni yiqiniso loqobo futhi uba ngowangempela. Ukuqonda komuntu yikho okunomthelela omkhulu ekuthiyeni umsebenzi kaMoya oNgcwele. Umuntu unemicabango eminingi futhi ukwazi ukucabanga ngokufanele futhi asebenzise ulwazi ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini ukuze akwazi ukubhekana nezimo. Uma lokhu kungadluli ekuthengweni nasekulungisweni, konke kuba yisithiyo emsebenzini. Ngakho umsebenzi womuntu ngeke ufinyelele ezingeni elifanele, ikakhulukazi umsebenzi wabantu abangaphelelisiwe.

Umsebenzi womuntu unamazinga kanye nemikhawulo. Umuntu oyedwa ukwazi ukwenza umsebenzi wesigaba esithile kuphela futhi ngeke akwazi ukwenza umsebenzi wesikhathi sasendulo esithile—kungenjalo, uyoholela abantu emithethweni. Umsebenzi womuntu ungakwazi ukusebenza ngesikhathi noma ngesigaba esithile kuphela. Lokhu kwenziwa ukuthi ulwazi lomuntu ngalokho ake abhekana nakho luhleliwe. Umuntu angeqhathanise umsebenzi womuntu nomsebenzi kaNkulunkulu. Izindlela zomuntu zokuqhuba kanye nolwazi lwakhe lweqiniso konke kusebenza ohlelweni oluthile. Ungathi indlela ethathwa umuntu igcwele intando kaNkulunkulu, ngoba umuntu angakhanyiselwa uMoya oNgcwele kuphela futhi ngeke akwazi ukugcwaliswa uMoya oNgcwele ngokuphelele. Izinto umuntu angabhekana nazo zonke zingena ngaphansi kohlelo lobuntu obejwayelekile futhi zingedlule uhlelo lwemicabango esimweni somqondo somuntu esejwayelekile. Bonke labo abaphila ngeqiniso babhekana nempilo ngaleli zinga. Uma bebhekana neqiniso, kuhlala kuwukuveza ababhekane nakho empilweni ejwayelekile ngaphansi kokukhanyiselwa uMoya oNgcwele, hhayi ukubhekana ngendlela echezuka empilweni yomuntu ejwayelekile. Babhekana neqiniso elikhanyiswe uMoya oNgcwele phansi kwesisekelo sokuphila impilo yabo yabantu. Phezu kwalokho, leli qiniso liyehlukahluka kumuntu nomuntu, futhi ukujula kwalo kuncike esimweni somuntu. Umuntu angathi indlela ahamba ngayo iyisimo sokuphila esejwayelekile sokuthi umuntu alandele iqiniso, futhi kuyindlela abantu abajwayelekile abahambe ngayo abanokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele. Ngeke uthi indlela abahamba ngayo yindlela kaMoya oNgcwele. Esimweni esejwayelekile umuntu abhekana naso, ngoba abantu abalandelelayo abafani, umsebenzi kaMoya oNgcwele nawo awufani. Phezu kwalokho, ngoba izimo ababhekana nazo kanye nezinhlobo zabahlangabezana nazo azifani, ngenxa yokuxubeka okusemiqondweni nasemicabangweni yabo, ababhekana nakho kuxutshwa ngokwahlukana. Umuntu ngamunye uqonda iqiniso ngokwesimo somuntu ngamunye. Ukuqonda kwabo kwencazelo yeqiniso akuphelele futhi kunye kuphela noma kuyizingxenyana zakho. Isimo umuntu abhekana neqiniso kuso sihlala sisuselwa ezimweni ezehlukene zomuntu futhi ngenxa yalokho azifani. Ngale ndlela, ulwazi oludlulisiwe lweqiniso elifanayo elivezwa abantu abahlukene alufani. Lokhu kusho ukuthi, lokho umuntu abhekana nakho kuhlala kunemikhawulo futhi ngeke kuze kuyiveze ngokugcwele intando kaMoya oNgcwele, futhi umsebenzi womuntu ngeke uze uthathwe ngokuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu, ngisho noma okuvezwe ngumuntu kuhambisana ncamashi nentando kaNkulunkulu, ngisho noma lokho umuntu abhekane nakho kusondele kakhulu emsebenzini ongenasici owenziwa uMoya oNgcwele. Umuntu angaba yisisebenzi sikaNkulunkulu kuphela, enze umsebenzi uNkulunkulu amethembe ngawo. Umuntu angakwazi ukuveza ulwazi ngaphansi kokukhanyiselwa uMoya oNgcwele kanye namaqiniso awathole ngadlule kukho. Umuntu akafanelekile futhi akanazo izimo ezivezwa uMoya oNgcwele. Akafanelekile ukuthi athi umsebenzi womuntu ungumsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu unemigomo yokusebenza, futhi bonke abantu babhekana nokwehlukene futhi banezimo ezahlukene. Umsebenzi womuntu ubandakanya konke adlule kukho ngaphansi kokukhanyiselwa uMoya oNgcwele. Lokhu abhekane nakho kungamela umuntu futhi ngeke kumele ubuNkulunkulu noma intando kaMoya oNgcwele. Ngakho, inkambo yomuntu kungethiwe iyinkambo kaMoya oNgcwele ngoba umsebenzi womuntu awukwazi ukumela umsebenzi kaNkulunkulu futhi umsebenzi womuntu nalokho umuntu adlula kukho akusiyo intando kaMoya oNgcwele ephelele. Umsebenzi womuntu uvame ukuwela emthethweni, futhi indlela yomsebenzi wakhe ivaleleke ohlelweni olunomkhawulo futhi awukwazi ukuholela abantu endleleni ekhululekile. Abalandeli abaningi baphila ngaphansi kohlelo olunomkhawulo, futhi indlela yabo yokubhekana nezimo nayo ithiywa yilolu hlelo. Lokho umuntu abhekana nakho kuhlala kunomkhawulo; indlela yomsebenzi wakhe nayo incishishwa izinhlobo ezahlukene futhi ngeke iqhathaniswe nomsebenzi kaMoya oNgcwele noma umsebenzi kaNkulunkulu uqobo—lokhu kudalwa ukuthi lokho umuntu abhekana nakho, ekugcineni, kuba nomkhawulo. Nokho uNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe, ongabekelwanga mithetho; nokho uyenziwa, awunamikhawulo yokuthi wenziwe ngendlela eyodwa. Umsebenzi kaNkulunkulu awunayo nhlobo imithetho— wonke umsebenzi Wakhe ukhululiwe futhi umahhala. Ngisho noma umuntu angasebenzisa isikhathi esingakanani elandela Yena, ngeke aze akwazi ukufinyeza imithetho yezindlela asebenza ngazo. Yize umsebenzi Wakhe unemigomo, uhlala wenziwa ngezindlela ezintsha futhi uba nokusha okusunguliwe, okungaphezu kokufinyelela komuntu. Ngesikhathi esisodwa, uNkulunkulu angase abe nezinhlobo zomsebenzi eziningana kanye nezindlela ezehlukile zobuholi, okwenza abantu bahlale bengenisa okusha futhi benza ushintsho. Ngeke uze uthole imithetho emisha yomsebenzi Wakhe ngoba uhlala ekhanda izindlela ezintsha. Abalandeli baNkulunkulu bakwazi ukungena emithethweni ngale ndlela kuphela. Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo uhlala ugwema imizwa yabantu futhi uhlangabezana nemizwa yabo. Yilabo abamlandelayo kuphela futhi abalandela Yena abanenhliziyo yeqiniso kuphela abangakwazi ukuba nezimo eziguquliwe futhi abakwazi ukuphila ngokukhululeka ngaphandle kokuphoqeleleka ukulandela imithetho noma ukuthiywa yimibono yezenkolo. Okufunwa imisebenzi yabantu kubantu kususelwa kulokho adlule kukho kanye nalokho angafinyelela kukho ngokwakhe. Imigomo yalokhu okudingekayo inomkhawulo wohlelo oluthile, futhi izindlela zokuqhuba nazo zinomkhawulo omkhulu. Ngakho abalandeli benganakile baphile ngaphansi kwalolu hlelo; kuthi ngokuhamba kwesikhathi, kube yimithetho nezinqubo. Uma umsebenzi wesikhathi esithile uholwa umuntu ongakadluli esimweni sikaNkulunkulu uqobo futhi engakahlulelwa, bonke abalandeli bakhe bazoba ochwepheshe kwezenkolo futhi babe ochwepheshe bokumelana uNkulunkulu. Ngakho, uma umuntu efanelekile ukuba umholi, umuntu kumele adlule ekwahlulelweni futhi amukele ukupheleliswa. Labo abangazange badlule ekwahlulelweni, ngisho noma benomsebenzi kaMoya oNgcwele, baveza izinto eziyize nezingasizo ngempela. Ngokuhamba kwesikhathi, bazoholela abantu emithethweni eyize nengasiyo eyemvelo. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu awuhambisani nesimo somuntu senyama; awuhambisani nemicabango yomuntu kodwa kuba ukuqonda komuntu ahlangabezana nakho; akuxutshiwe nokwenkolo okungacacile. Umuntu ngeke afinyelele emphumeleni womsebenzi Wakhe uma engapheleliswanga Nguye futhi ungaphezu kwemicabango yomuntu.

Umsebenzi osemqondweni womuntu ufinyelwa kalula umuntu. Abefundisi nabaholi bezenkolo, isibonelo, bathembele eziphiweni nasezikhundleni zabo uma benza imisebenzi yabo. Abantu ababalandela isikhathi eside batheleleka ngeziphiwo zabo futhi babe negalelo kubo ngokunye abakwenzayo. Bagxila eziphiweni zabantu, namakhono kanye nolwazi, futhi bagxila kwezinye izinto ezingasizo ezemvelo kanye nenqwaba yezimfundiso ezaziwayo nezingasizo ezeqiniso (nakanjani, lezi zimfundiso ezaziwayo akufinyeleleki kuzo). Abagxili ekushintsheni ezimilo zabantu, kodwa bagxila ekuqeqesheni amakhono abantu okushumayela nawokusebenza, benza ngcono ulwazi lwabantu kanye nezimfundiso zabo zezenkolo eziningi. Abagxili ekuthini izimilo zabantu zishintsha kanjani noma ukuthi abantu baliqonda kangakanani iqiniso. Abazikhathazi ngokubalulekile kubantu, futhi abazami nokwazi izimo zabantu ezejwayelekile nezingajwayelekile. Abahlangabezani nemizwa yabantu noma badalule imizwa yabo, ingasaphathwa eyokuba bathene abantu ebuthakathakeni nasekukhohlakaleni kwabo. Abantu abaningi ababalandelayo basebenza ngeziphiwo zabo, futhi konke abakukhululayo kuyimibono yenkolo nolwazi lokucabangela ngenkolo, okuqhelelene nokwenzekayo futhi akukwazi nhlobo ukuphilisa abantu. Empeleni, okubalulekile ngomsebenzi wabo ukuthuthukisa amathalente, ukusimamisa umuntu ongenalutho abe umfundi ogogodile onethalente lokushumayela ogcina eseya kosebenza futhi ahole. Emsebenzini kaNkulunkulu weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ngabe ukhona umthetho owuthola kuwo? Kunemithetho eminingi kanye nezithiyo emsebenzini owenziwa umuntu, futhi umqondo womuntu uphikisa kakhulu. Ngakho lokho okuvezwa umuntu kuwulwazi oluthile kanye nokuqwabuka kukho konke adlule kukho. Umuntu akakwazi ukuveza lutho ngaphandle kwalokhu. Ulwazi lwalokho umuntu ake abhekana nakho noma ulwazi akuveli eziphiweni zabo zangaphakathi noma ekuqondeni kwakhe; kuvela ngenxa yokuqondiswa uNkulunkulu kanye nokweluswa okuqondile uNkulunkulu. Umuntu kuphela onomuzwa wokwamukela lokhu kuholwa futhi angavezi okuyikona okungcwele. Umuntu akakwazi ukuba wumthombo, angaba yisitsha esamukela amanzi emthonjeni kuphela; lokhu kwenzeka ngokwemvelo kumuntu, umuzwa okumele umuntu abe nawo njengomuntu. Uma umuntu elahlekelwa umuzwa wokwamukela izwi likaNkulunkulu futhi elahlekelwe umuzwa wobuntu, lowo muntu ubaluleke kakhulu, futhi ulahlekelwa umsebenzi womuntu odaliwe. Uma umuntu engenalo ulwazi noma ake abhekana nakho ngezwi likaNkulunkulu noma umsebenzi Wakhe, lowo muntu ulahlekelwa umsebenzi wakhe, umsebenzi okumele awenze njengomuntu odaliwe, futhi elahlekelwa isithunzi somuntu odaliwe. Kuwumuzwa kaNkulunkulu ukuveza ukuthi ubungcwele buyini, ukuthi kungavezwa ngokwenyama noma ngokuqondile kwenziwa uMoya; le yintshumayelo kaNkulunkulu. Umuntu uveza ukuthi lokho adlula kukho noma akwaziyo (okusho ukuthi, uveza lokho ayikho) ngesikhathi somsebenzi kaNkulunkulu noma kamuva; lokhu kuyisazelo somuntu kanye nomsebenzi womuntu, kuyinto okumele umuntu afinyelele kuzo. Yize okuvezwa abantu kushoda ngalokho okuvezwa uNkulunkulu, futhi kunemithetho eminingi ngalokho okuvezwa umuntu, umuntu kumele agcwalise umsebenzi wakhe okumele awugcwalise nokumele awenze. Umuntu kumele enze konke angakwenza njengomuntu ukuze afeze umsebenzi wakhe, futhi kumele kungabikho nokukodwa okugodliwe.

Emuva kokusebenza iminyaka, umuntu uzohlanganisa ulwazi lwalokho ake wabhekana nakho kuyo yonke iminyaka, kanjalo nokuhlakanipha nemithetho ayiqongelelile. Usebenza isikhathi eside azi indlela yokuqapha ukunyakaza komsebenzi kaMoya oNgcwele, uyazi uma uMoya oNgcwele kanye nomsebenzi angawenzi; uyayazi indlela yokukhonza uma ethwele umthwalo, uyasazi isimo somsebenzi kaMoya oNgcwele kanye nesimo sokukhula kwabantu empilweni. Njengomuntu osebenze iminyaka futhi owazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Labo abasebenze isikhathi eside bakhuluma beqiniseka futhi bengajahile; ngisho noma bengenalutho abangalusho baqoqekile. Ngaphakathi, baqhubeka bakhuleke befuna umsebenzi kaMoya oNgcwele; banolwazi ngalokho abake babhekana nakho oluqondene nokusebenza. Umuntu osesebenze isikhathi eside futhi ofunde izifundo eziningi futhi wabhekana nokuningi kuphazamisa ngaphakathi okuphazamisa uMoya oNgcwele; lokhu umsebenzi wakhe wesikhathi eside. Umutnu osandla kuqala ukusebenza akafiki nezifundo zempilo noma ulwazi analo ngalokho ake abhekana nakho ngaphambili, ikakhulukazi ngoba kusilela ukwazi ukuthi uMoya oNgcwele usebenza kanjani. Nokho, ngenkathi kuqhubeka umsebenzi, ufunda kancane kancane ukubona indlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo futhi aze azi ukuthi kumele enze njani ukuze athole umsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuthi kumele enzeni ukuze abuhlasele ngokuqondile ubuthakathaka babanye, kanye nolwazi olujwayelekile olunjengalolo okumele abantu abasebenzayo babe nalo. Ngokuhamba kwesikhathi, ugcina esenolwazi ngaloko kuhlakanipha kanye nolwazi olujwayelekile mayelana nokusebenza aselwazi ngekhanda, futhi avame ukulusebenzisa kalula. Nokho, uma uMoya oNgcwele ushintsha indlela osebenza ngayo, usaqhubeka nolwazi lwakhe lokusebenza lwakudala kanye nemithetho yokusebenza yakudala futhi wazi okuncane kakhulu ngendlela entsha yokusebenza. Umsebenzi weminyaka kanye nokugcwala ubukhona nobuholi bukaMoya oNgcwele kumunika izifundo zokusebenza eziningi kanye nolwazi oluningi ngalokho ake abhekana nakho. Izinto ezinjengalezi zimenza azethembe angazikhukhumezi. Ngamanye amazwi, wanelisekile ngomsebenzi wakhe uqobo futhi uthokoze kakhulu ngolwazi olujwayelekile aluthole ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ikakhulukazi, lezo zinto abanye abantu abangakafinyeleli kuzo noma abangakaziboni zimenza azethembe kakhulu; kubonakala sengathi umsebenzi kaMoya oNgcwele ongaphakathi kuye awusoze wacisheka, kube abanye bengafanelekile ukuphathwa ngale ndlela. Ngabantu balolu hlobo kuphela abasebenze iminyaka futhi ababaluleke kakhulu abafanelek ukukuthokozela. Lezi zinto ziba yisihibe esikhulu ekwamukeleni umsebenzi kaMoya oNgcwele omusha. Ngisho noma amukela umsebezni omusha, akusiyo into eyenzeka ngosuku olulodwa. Nakanjani uzobhekana nezingqinamba ngaphambi kokuba amukele. Lesi simo singaguqulwa kancane kancane emuva kokulungiswa kwemibono emidala futhi kwahlulelwe isimo sakhe sakudala. Ngaphandle kokudlula kulezi zigaba, akakhathali futhi wamukela izifundiso ezintsha kalula kanye nomsebenzi ongahambisani nemizwa yakhe yakudala. Lokhu kuyinto enzima kakhulu okumele umuntu abhekane nayo, futhi akulula ukuthi ayishintshe. Uma, njengomsebenzi, engakwazi ukufinyelela ekuqondeni umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi ahlanganise indlela ohamba ngayo, futhi akwazi ukunganqandwa umsebenzi adlule kuwo futhi akwazi ukwamukela umsebenzi omusha emsebenzini omdala, usuka ewumuntu ohlakaniphile futhi ofanelekile ukuba ngumsebenzi. Abantu bavame ukusebenza iminyaka bebe bengakwazi ukuhlanganisa umsebenzi asebewenzile, noma banqandeke ekwamukeleni umsebenzi omusha emuva kokuhlanganisa umsebenzi abawenzile kanye nokuhlakanipha futhi abakwazi ukuqonda ngokufanele noma ukuphatha umsebenzi omdala nomusha ngokufanele. Impela kunzima ukuphatha abantu! Abaningi kini banje. Labo abahlangabezane nemisebenzi kaMoya oNgcwele iminyaka ngeminyaka bathwala kanzima uma kumele bamukele umsebenzi omusha, bahlala begcwele ukuqonda okungelula ukuthi bahlukane nakho, kube umuntu osanda kuqala ukusebenza usuka engenalo ulwazi olujwayelekile ngokusebenza futhi engazi nokuthi angabhekana kanjani nezinkinga ezingatheni. Nina bantu nilukhuni impela! Labo asebenesikhathi eside babhekana nakho ngaphambilini esikhathini esithile abahamba naso bazigqaja kakhulu futhi bayazikhukhumeza kangangoba sebekhohliwe ukuthi babuyaphi. Bahlala bebukela phansi abantu abasebasha, yize behluleka ukwamukela umsebenzi omusha futhi behluleka ukudedela ukuqonda abakuqoqa eminyakeni eminingi edlule. Yize laba bantu abasebancane bekwazi ukwamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele futhi benogqozi, bahlala beqhathanisa futhi bengazi ukuthi kumele benzenjani uma behlangabezana nezinkinga. Yize begqugquzelekile, abazi nhlobo. Banolwazi oluncinyana ngemisebenzi kaMoya oNgcwele futhi bayehluleka ukuyisebenzisa empilweni yabo; imfundiso nje engasizi ngalutho. Baningi kakhulu abantu abanjengawe; bangakanani abalungele ukusetshenziswa? Bangaki abangakwazi ukukhanyiselwa nokukhanyiswa nguMoya oNgcwele futhi bakwazi ukugcwalisa intando kaNkulunkulu? Kubukeka sengathi labo kinina akade bengabalandeli kuze kube manje bebelalela kakhulu, kodwa empeleni, anikakudedeli ukuqonda kwenu, nisafuna eBhayibhelini, nikholwa into engasho lutho, noma nihlezi emibonweni yenu. Akekho umuntu ongenza uphenyo olunzulu ngomsebenzi wanamuhla wangempela noma ojulayo kuwo. Wamukela indlela yanamuhla ngokuqonda kwakho kwakudala. Ungazuzani ngalokhu kukholwa? Kungathiwa ucashiswe ukuqonda okuningi okungakadalulwa, futhi ukuthi nje wenza imizamo ethile ukuze uyifihle futhi awuyivezi kalula. Awuwamukeli umsebenzi omusha ngobumnene futhi awuzimisele ngokulahla ukuqonda kwakho okudala; unezimfundiso zokuphila eziningi kakhulu, futhi zinkulu kakhulu. Awukudedeli ukuqonda kwakho kwakudala futhi uyazihudula ukuze ubhekane nomsebenzi omusha. Izinhliziyo zenu zigcwele izimfundiso ezimbi, futhi awuzithathi izinyathelo ezifanele zomsebenzi omusha enhliziyweni. Ngabe umchibi onjengawe ungakwazi ukusabalalisa ivangeli? Ungakwazi ukwenza umsebenzi wokulisabalalisa emhlabeni wonke? Le misebenzi yakho iyakuvimba ekuguquleni isimo sakho nasekwazini uNkulunkulu. Uma uqhubeka kanje, nakanjani uzokhishwa.

Kumele nazi indlela yokwahlukanisa phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu. Ungabonani emsebenzini womuntu? Kunezinto eziningi lokho umuntu ake ahlangabezana nakho ngaphambilini emsebenzini wakhe; lokhu okuvezwa umuntu yilokho ayikho. Umsebenzi kaNkulunkulu uqobo uphinde uveze lokho ayikho, kodwa lokho ayikho kwehlukile kunalokho umuntu ayikho. Lokho umuntu ayikho kumele lokho adlule kukho kanye nempilo (lokho umuntu adlula kukho noma abhekana nakho empilweni yakhe, noma izimfundiso zokuphila anazo), futhi abantu abaphila ezindaweni ezahlukene baveza izimo zabantu ezahlukene. Ukuthi ngabe unalo ulwazi ngalokho owake wabhekana nakho ngaphambilini okuphathelene nabantu okuthi uphila kanjani futhi ubhekana kanjani nomndeni wakho kungabonakala kulokho okubonakalisayo, kube ngeke uze ubone emsebenzini kaNkulunkulu esesimweni somuntu ukuthi ngabe Yena uke wabhekana nabantu yini. Wazi kahle kamhlophe ingqikithi yomuntu, angakwazi ukudalula zonke izinhlobo zemisebenzi ephathelene nezinhlobo zabantu. Uphuma phambili kakhulu ekudaluleli isimo sokukhohlakala somuntu kanye nokuziphatha kabi. Akaphili phakathi kwabantu abaphila impilo yasemhlabeni, kodwa wazi kahle ngesimo semvelo sabantu basemhlabeni kanye nayo yonke inkohlakalo yabantu abaphila impilo yasemhlabeni. Unjalo nje. Yize engabhekani nomhlaba, uyayazi imithetho yokubhekana nomhlaba, ngoba usiqonda kahle isimo somuntu. Unolwazi ngomsebenzi kaMoya ongeke ubonwe ngamehlo omuntu futhi ongeke kuzwiwe izindlebe zomuntu, namuhla kanye nangaphambilini. Lokhu kufaka phakathi ukuhlakanipha okungesiyo imfundiso yokuphila nezimangaliso okulukhuni kubantu ukuziqonda. Yingakho eyilokhu ayikho, kwenziwe kwavuleleka kubantu futhi kufihlakele kubantu. Lokho akuvezayo akusikho lokho umuntu onokwehlukile ayikho, kodwa yilokho okuyigalelo elitholakalayo kanye nesimo sikaMoya. Akahambi emhlabeni kodwa wazi konke okukuwo. Uxhumana “nezazi zomlando” ababengenalwazi noma ukukhanyiseleka, kodwa ukhipha amazwi aphakeme kunolwazi futhi angaphezu kwabantu abakhulu. Uphila phakathi kwabantu abandikindiki abangenabo ubuntu futhi abangaziqondi izivumelwano zabantu kanye nempilo, kodwa angacela isintu ukuthi siphile ngobuntu obujwayelekile, khona manjalo aveze isisekelo kanye nobuntu obuphansi besintu. Konke lokhu kuyilokho ayikho, kungaphezu kwalokho umuntu wenyama negazi ayikho. Kuye, asikho isidingo sokuthi ubhekane nempilo ethinta abantu exakile, nezima nengcolile ukuze wenze umsebenzi adinga ukuthi uwenza futhi udalula ingqikithi yenkohlakalo yesintu. Impilo yokuphila nabantu engcolile ayiyingcwelisi inyama. Umsebenzi kanye namazwi Akhe kudalula ukungalaleli komuntu futhi akuhlinzeki umuntu ngolwazi lwalokho ake abhekana nakho ngaphambilini kanye nezifundo zokubhekana nomhlaba. Akadingi ukwenza uphenyo ngomphakathi noma ngomndeni womuntu uma enika umuntu ukuphila. Ukudalula nokwahlulela umuntu akusikho ukuveza ulwazi Lwakhe ngalokho Ake abhekana nakho ngaphambilini enyameni Yakhe; kuwukudalula ukungalungi komuntu emuva kokwazi ukungalaleli komuntu kwesikhathi eside kanye nokubekezelela inkohlakalo yomuntu. Umsebenzi awenzayo ukudalula isimo Sakhe kubantu nokuveza ubuyena. Nguye kuphela ongenza lokhu, akusiyo into engenziwa umuntu wenyama negazi. Mayelana nomsebenzi Wakhe, umuntu akanakusho ukuthi uwuhlobo luni lomuntu. Umuntu akakwazi ukumahlukanisa ngokwezigaba njengoba Kunguye owadala umuntu ngesisekelo somsebenzi Wakhe. Lokho ayikho kuphinde kumenze angakwazi ukwahlukaniswa ngokwezigaba njengomuntu odaliwe. Umuntu ukwazi ukumcubungula ngendlela engasiyo eyomuntu, kodwa akazi ukuthi angamfaka kuziphi isigaba, ngakho umuntu uphoqeleleka ukuthi amfake esigabeni sikaNkulunkulu. Akumangazi ukuthi kungani umuntu enza nje, ngoba wenze umsebenzi omkhulu kakhulu phakathi kwabanu kangangoba umuntu akakwazi ukwenza njalo.

Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu awuvezi ulwazi analo ngalokho ake wahlangabezana nakho ngaphambili okuphathelene nenyama; umsebenzi owenziwa umuntu umela ulwazi umuntu analo ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini. Wonke umuntu ukhuluma ngalokho abhekane nakho. UNkulunkulu ukwazi ukuveza iqiniso ngokuqondile, kube umuntu uveza abhekane nakho okuhambisanayo emuva kokubhekana neqiniso. Umsebenzi kaNkulunkulu awunayo imithetho futhi awuncikanga esikhathini noma kuzingqinamba zendawo. Angaveza ayikho noma kunini, noma kukuphi. Usebenza ngendlela emthokozisayo. Umsebenzi womuntu unemigomo nengqikithi, kungenjalo, akakwazi ukusebenza futhi akakwazi ukuveza ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu noma indlela abhekane neqiniso ngayo. Okufanele ukwenze ukuqhathanisa umehluko phakathi kwakho ukuze ukwazi ukubona umsebenzi kaNkulunkulu uqobo noma umsebenzi womuntu. Uma ungekho umsebenzi owenziwe uNkulunkulu Uqobo futhi uma kunomsebenzi womuntu kuphela, uzokwazi kalula ukuthi izimfundiso zabantu ziphakeme, ngaphezu kwamandla omunye umuntu; indlela abakhuluma ngayo, imigomo abayilandelayo uma bebhekene nezimo kanye nendlela yabo asebeke babhekana nayo ngaphambilini futhi engasheshi ekusebenzeni ingaphezu kokufinyelela kwabanye abantu. Nonke niyabahlonipha abantu abanobuntu obukhulu, kodwa aniwuboni umsebenzi kaNkulunkulu kanye namazwi okuphakama kobuntu Bakhe. Kunalokho, ungojwayelekile, futhi uma kusetshenzwa, ungojwayelekile futhi ongoweqiniso kodwa futhi angelinganiswe abantu, okwenza abantu bamhloniphe ngendlela ehlukile. Mhlawumbe isimo umuntu abhekane naso emsebenzini wakhe siphakeme kakhulu, noma imicabango nokuqonda kwakhe kuphakeme kakhulu, futhi ubuntu bakhe bungokulungile impela; lokhu kungenza abantu bamthande impela, kodwa kungenzi babe nokumesaba. Abantu babathanda bonke abakwazi ukusebenza futhi ulwazi olunzulu ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini futhi abakwazi ukwenza iqiniso, kodwa bayehluleka ukuveza ukwesaba, kuba nje ukuthanda nokumhalela. Kodwa abantu abake bahlangabezana nomsebenzi kaNkulunkulu abangamthandi uNkulunkulu, kunalokho abona ukuthi umsebenzi Wakhe ungaphezu kokufinyelela kwabantu futhi ungeqondwe umuntu, futhi omusha nomangalisayo. Uma abantu behlangabezana nomsebenzi kaNkulunkulu, ulwazi lwabo lokuqala Ngaye kuba ukuthi akaqondakali, ukhaliphile futhi uyamangalisa, futhi bamhloniphe ngokuzenzakalela bengaboni futhi bezwe imfihlakalo yomsebenzi awenzayo, ongaphezu kokufinyelela komuntu. Abantu bafuna ukukwazi ukuhlangabezana nezidingo Zakhe, ukwanelisa ukulangazelela Kwakhe; abafisi ukumedlula, ngoba umsebenzi awenzayo ungaphezu kokucabanga komuntu futhi umuntu ngeke aze akwazi ukuwenza. Ngisho umuntu uqobo akazazi izici zakhe, kube uvule indlela entsha futhi uzofaka abantu emhlabeni omusha nomuhle kakhulu, ukuze isintu sibe nenye inqubekelaphambili futhi siqale kabusha. Le mizwa abantu abayizwayo ngoNkulunkulu ayisilo uthando, noma kunalokho, akusilo uthando kuphela. Abakuzwa kakhulu ukwesaba nothando; umuzwa wabo wukuthi uNkulunkulu umangalisa ngempela. Wenza umsebenzi abantu abangeke bakwazi ukuwenza, usho izinto abantu abangeke bakwazi ukuzisho. Abantu ababhekane nomsebenzi Wakhe bahlala bebhekana nomuzwa ongachazeke. Abantu ababhekana nokujulile bamthanda kakhulu uNkulunkulu. Bahlala bezwa ubuhle Bakhe, babona ukuthi umsebenzi Wakhe ukhaliphe kakhulu, muhle kakhulu, futhi lokhu kubanika amandla angelinganiswe. Akusikho ukwesaba noma uthando lwesikhashana noma inhlonipho, kodwa umuzwa ojulile wokuthanda uNkulunkulu nokubekezela komuntu. Nokho, abantu ababhekane nokusola nokwahlulela Kwakhe bamuzwa enobukhosi futhi engoneki. Ngisho abantu ababhekane kakhulu nomsebenzi Wakhe abakwazi ukumqonda; bonke abantu abamkhonza ngokugcwele bayazi ukuthi umsebenzi Wakhe awuqondene nokuqonda kwabantu kodwa uhlala uphikisana nakho. Akadingi ukuthi abantu bamthande ngokugcwele noma benze sengathi bayamthobela, kodwa kunalokho ukuthi babe nenhlonipho ephelele kanye nokuthobeka kweqiniso. Emsebenzini Wakhe omningi, wonke umuntu oke wabhekana naye umhlonipha kakhulu, okungaphezu kokuthando. Abantu ababone isimo Sakhe ngenxa yomsebenzi Wakhe wokusolwa nokwahlulela, futhi abamhloniphayo ngenxa yalokho ezinhliziyweni zabo. UNkulunkulu kumele ahlonishwe, ngoba ubuyena kanye nesimo Sakhe akufani nalokho okudalwe ngabantu, futhi kungaphezu kokomuntu odaliwe. UNkulunkulu uzivelele futhi ukhona kuze kube phakade, akakhiwanga, futhi nguye kuphela ofanele ahlonishwe futhi athotshelwe; umuntu akafanelekile yilokhu. Ngakho, bonke abantu ababhekane nomsebenzi Wakhe futhi abamazi ngokweqiniso bayamhlonipha. Nokho, labo abangakudedeli ukuqonda kwabo Ngaye, okuwukuthi, labo abangamthathi ngokuthi unguNkulunkulu, abangamhloniphi nhlobo, futhi yize bemlandela abanqotshiwe; bangabantu bemvelo abangahloniphi. Wenza lo msebenzi ukuze athole umphumela wokuthi bonke abantu abadaliwe bangahlonipha Umdali, bamkhonze, futhi bathobela ukubusa Kwakhe ngaphandle kwemigomo. Lo ngumphumela wokugcina umsebenzi Wakhe uwonke ozama ukuphumelela kuwo. Uma abantu ababhekane nomsebenzi onje bengamhloniphi uNkulunkulu, ngisho kancane nje, uma ukungalaleli kwabo kwangaphambilini kungashintshi nhlobo, laba bantu bayakunqunywa nakanjani. Uma umoya womuntu awubhekise kuNkulunkulu kuwukuthanda nokubonisa inhlonipho ekudeni futhi kungasikho ukuthanda ngisho kancane, lokhu kuyinto okufinyelela kuyo umuntu ongenayo inhliziyo yokuthanda uNkulunkulu, futhi lowo muntu akanaso isimo esingapheleliswa. Uma umsebenzi ongaka wehluleka ukuthola uthando lomuntu lweqiniso, lokhu kusho ukuthi umuntu akakamzuzi uNkulunkulu futhi akalilandeli iqiniso ngokwempela. Umuntu ongamthandi uNkulunkulu akalithandi iqiniso futhi ngalokho akakazi ukuthola uNkulunkulu, futhi mancane kakhulu amathuba okugunyazwa uNkulunkulu. Abantu abanjalo, ngisho noma bebhekane nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngayiphi indlela, futhi noma bebhekane nokwahlulela kanjani, bayaqhubeka nokuhluleka ukuhlonipha uNkulunkulu. Laba ngabantu abanemvelo engaguquleki, abanesimo esibi ngokwedlulele. Bonke labo abangamhloniphi uNkulunkulu bayonqunywa, ukuze babe yinto yokujeziswa, futhi bayojeziswa njengalabo abenza ububi, abahlupheka ngaphezu kwalabo abenze izinto ezingalungile.

Okwedlule: Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo

Okulandelayo: Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp