UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo

Isigaba esisodwa somsebenzi wezinkathi ezimbili ezingaphambilini senzeka kwa-Israyeli; esinye senzeka eJudiya. Uma sikhuluma ngokujwayelekile, asikho esalezi zigaba zomsebenzi esashiya u-Israyeli; kwabe kuyizigaba zomsebenzi ezazenziwe phakathi kwabantu abakhethiweyo basekuqaleni. Ngakho, ngokubona kwama-Israyeli, uJehova uNkulunkulu nguye kuphela onguNkulunkulu wama-Israyeli. Ngenxa yomsebenzi kaJesu eJudiya, nangenxa yokuphetha kwakhe umsebenzi wokubethelwa, ngokubona kwamaJuda, uJesu nguMhlengi wamaJuda. UyiNkosi yamaJuda kuphela, hhayi yanoma ibaphi abanye abantu; akuyona iNkosi ehlenga amaNgisi, noma iNkosi ehlenga amaMelikana, kodwa uyiNkosi ehlenga ama-Israyeli, futhi kwa-Israyeli, ngamaJuda awahlengayo. Empeleni, uNkulunkulu uyiNkosi yazo zonke izinto. UnguNkulunkulu wayo yonke indalo. Akayena nje kuphela uNkulunkulu wama-Israyeli, futhi akayena kuphela uNkulunkulu wamaJuda; unguNkulunkulu wakho konke okudaliwe. Izigaba ezimbili zomsebenzi Wakhe wangaphambilini zenzeka kwa-Israyeli, futhi ngale ndlela, kwakheka imicabango ethile kubantu. Abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu wayesebenza kwa-Israyeli nokuthi uJesu Uqobo Lwakhe wenza umsebenzi Wakhe eJudiya—ngaphezu kwalokho, kwaba ingokuthatha isimo sesintu ukuthi wayesebenza eJudiya—futhi akunandaba ukuthi kwakukuphi, lo msebenzi awuzange udlule ngale kwaka-Israyeli. Wayengekho emsebenzini nabaseGibhithe; Wayengekho emsebenzini namaNdiya; Wayesemsebenzini nama-Israyeli. Abantu ngale ndlela bakha imicabango ehlukahlukene; Ngaphezu kwalokho, bahlela umsebenzi kaNkulunkulu ngaphakathi kwesilinganiso esithile. Bathi uma uNkulunkulu esebenza, kufanele kwenzeke phakathi kwabantu abakhethiweyo futhi kwa-Israyeli; ngaphandle kwama-Israyeli uNkulunkulu akanabo abanye abamukela umsebenzi Wakhe, futhi akanaso esinye isilinganiso somsebenzi Wakhe; banemthetho eqinile ikakhulukazi “ekuqondiseni” uNkulunkulu othathe isimo sesintu, bengamvumeli Yena ukuthi asebenze ngaphandle komngcele wakwa-Israyeli. Akuyona yonke yini lena imibono yabantu? UNkulunkulu wenza wonke amazulu nomhlaba kanye nezinto zonke, futhi wenza konke okudaliweyo; wayengawuklalela kanjani umsebenzi wakhe ku-Israyeli kuphela? Uma kunjalo, kwakusizani ukuthi adale okudaliwe Kwakhe sekukonke? Wadala umhlaba wonke; useqhube uhlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha hhayi kuphela kwa-Israyeli kodwa nakuwona wonke umuntu emhlabeni jikelele. Akunandaba ukuthi bahlala eShayina, eMelika, eNgilandi noma eRashiya, wonke umuntu uyinzalo ka-Adamu; bonke benziwe nguNkulunkulu. Akekho noyedwa umuntu ongaphuma esilinganisweni sendalo kaNkulunkulu, futhi akekho noyedwa umuntu ongaphunyuka ekubizweni ngokuthi “bayinzalo ka-Adamu.” Bonke bayizidalwa zikaNkulunkulu, futhi bayinzalo ka-Adamu; bayinzalo ka-Adamu no-Eva eyonakalisiwe. Akuwona ama-Israyeli kuphela okudaliwe kukaNkulunkulu, kodwa bonke abantu; nokho, abanye endalweni baqalekiswa futhi abanye babusiswa. Ziningi izinto ezifisekayo ngama-Israyeli; uNkulunkulu wayeqale ukusebenza kubo ngokuba babengabantu abangenakho ukukhohlakala njengabo bonke abanye. AmaShayina awubala uma kuqhathaniswa nabo, futhi ngeke bathembe ukubafica; ngakho, uNkulunkulu ekuqaleni wasebenza phakathi kwabantu bakwa-Israyeli, futhi isigaba sesibili somsebenzi Wakhe senziwa kuphela eJudiya. Ngenxa yalokhu, abantu bakha imibono eminingi nemigomo eminingi. Empeleni, uma wayengenza ngokusho kwemibono yabantu, uNkulunkulu wayeyoba nguNkulunkulu wama-Israyeli kuphela; ngale ndlela wayengeke akwazi ukwandisa umsebenzi Wakhe ezizweni Zabezizwe, ngoba ubezobe ewuNkulunkulu wama-Israyeli kunoNkulunkulu wakho konke okudaliweyo. Iziprofetho zathi igama likaJehova liyoba likhulu ezizweni Zabezizwe—kungani babengasho lokhu? Uma uNkulunkulu kwabe kunguNkulunkulu wama-Israyeli kuphela, wayezobe esebenza kwa-Israyeli kuphela. Ngaphezu kwalokho, wayengeke awandise umsebenzi Wakhe, futhi wayengeke asenze lesi siprofetho. Njengoba enza lesi siprofetho, wayezodinga ukwandisa umsebenzi Wakhe ezizweni Zabezizwe nasezizweni nezindawo zonke. Njengoba washo lokhu, wayezokwenza njalo. Lokhu uhlelo Lwakhe, ngoba uyiNkosi eyadala amazulu nomhlaba nezinto zonke, futhi unguNkulunkulu wakho konke okudaliwe. Akunandaba ukuthi usebenza nama-Israyeli noma eJudiya yonke, umsebenzi awenzayo ngumsebenzi womhlaba jikelele nomsebenzi wesintu sonke. Umsebenzi awenzayo namhlanje esizweni sadrago omkhulu obomvu—esizweni Sabezizwe—kusewumsebenzi wesintu sonke. U-Israyeli angaba isisekelo somsebenzi Wakhe emhlabeni; ngokunjalo iShayina ingaba isisekelo somsebenzi Wakhe phakathi kwezizwe Zabezizwe. Akazange manje asigcwalise isiprofetho esithi “igama likaJehova liyoba likhulu ezizweni Zabezizwe”? Isinyathelo sokuqala somsebenzi Wakhe phakathi kwezizwe Zabezizwe siphathelene nalo msebenzi awenzayo esizweni sadrago omkhulu obomvu. Ukuthi uNkulunkulu ethathe isimo sesintu uyasebenza kuleli zwe nokuthi asebenze phakathi kwabantu abaqalekisiwe kuyashayisana esikakhulukazi nemibono yabantu; labantu abaphansi kunabo bonke futhi abanaso isigqi nhlobo. Bonke laba abantu uNkulunkulu ayebalahlile phambilini. Abantu bangalahlwa abanye abantu, kodwa uma belahlwe nguNkulunkulu, laba bantu ngeke babe nasikhundla, futhi bayoba nesigqi esincane kakhulu. Njengengxenye yokudaliwe, ukuphathwa uSathane noma ukulahlwa ngabanye abantu izinto ezibuhlungu zombili, kodwa uma ingxenye yokudaliwe ilahlwe iNkosi yokudaliwe, lokhu kusho ukuthi isikhundla sayo siphansi ngokuphelele. Inzalo kaMowabi yayiqalekisiwe, futhi bazalwa kuleli lizwe eliphansi; akungabazeki, inzalo kaMowabi abantu abanesikhundla esiphansi ngokweqile esingaphansi kwamandla obumnyama. Ngenxa yokuthi laba bantu babenesikhundla esiphansi kakhulu phambilini, umsebenzi owenziwa phakathi kwabo ukwazi kakhulu ukuchitha imibono yabantu, futhi umsebenzi owusizo kakhulu ohlelweni Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha isiyonke. Ukuthi Yena asebenze phakathi kwalaba bantu yisenzo esingakwazi ukuchitha imibono yabantu; ngalokhu wethula inkathi; ngalokhu uchitha yonke imibono yabantu; ngalokhu uqeda umsebenzi weNkathi Yomusa isiyonke. Umsebenzi Wakhe wokuqala wenziwa eJudiya, ngaphakathi kwesilinganiso sakwa-Israyeli; ezizweni Zabezizwe akazange enze umsebenzi wokwethula-inkathi nhlobo. Isigaba sokugcina somsebenzi Wakhe asenziwa phakathi kwabantu bezizwe Zabezizwe kuphela, kodwa nangaphezu kwalokho, senziwa phakathi kwalabo bantu abaqalekisiwe. Leli phuzu lodwa lingubufakazi obungamhlaza kakhulu uSathane; ngakho, uNkulunkulu “uphenduka” uNkulunkulu wakho konke okudaliwe emhlabeni jikelele futhi uphenduka iNkosi yezinto zonke, lokho okukhonzwayo yiyo yonke into enokuphila.

Kusekhona abantu njengamanje abangaqondi ukuthi onjani umsebenzi omusha uNkulunkulu awethulile. UNkulunkulu wenze isiqalo esisha ezizweni Zabezizwe futhi useqale enye inkathi futhi wethula umsebenzi omusha, futhi usebenza phakathi kwenzalo kaMowabi. Akuwona umsebenzi wakhe omusha sha? Akekho ezinkathini zonke oke wadlula kulo msebenzi, futhi akekho owake wezwa ngawo, kungasaphathwa ukuwuthakasela. Ubuhlakani bukaNkulunkulu, ukumangalisa kukaNkulunkulu, ukungaqondakali kukaNkulunkulu, ubukhulu bukaNkulunkulu, ubungcwele bukaNkulunkulu buthembele kulesi sigaba somsebenzi ezinsukwini zokugcina, ukuze kuvele kucace. Akuwona umsebenzi omusha ochitha imibono yabantu? Kusekhona labo abacabanga ukuthi: “Njengoba uNkulunkulu aqalekisa uMowabi futhi wathi wayezoyilahla inzalo kaMowabi, angabasindisa kanjani manje?” Bayilabo bantu ababeqalekisiwe ezizweni Zabezizwe futhi bakhishwa ku-Israyeli; ama-Israyeli ayebabiza “ngezinja Zabezizwe.” Ngokubuka kwabo bonke abantu, abazona nje izinja Zabezizwe, kodwa babi ngokwedlulele, amadodana okulahlwa; ngamanye amazwi, ababona abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo. Nakuba ekuqaleni babezalwe ohlelweni lakwa-Israyeli, abayona ingxenye yabantu bakwa-Israyeli; baxoshelwa ezizweni Zabezizwe. Bangabantu abaphansi kunabo bonke. Yingoba impela bangabaphansi kunabo bonke phakathi kwesintu uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe wokwethula inkathi entsha phakathi kwaso ngenxa yokuthi bamele isintu esonakalisiwe. Umsebenzi kaNkulunkulu awunakho ukungakhethi noma inhloso, umsebenzi awenza phakathi kwalaba bantu namuhla ngumsebenzi awenzayo futhi phakathi kokudaliwe. UNowa wabe eyingxenye yokudaliwe, njengenzalo yakhe. Noma imuphi umuntu emhlabeni onenyama negazi uyingxenye yokudaliwe. Umsebenzi kaNkulunkulu uqondiswe kukho konke okudaliwe sekukonke; awenziwa ngokuthi umuntu ubeqalekisiwe yini emuva kokudalwa. Umsebenzi Wakhe wokuphatha uqondiswe kukho konke okudaliwe, hhayi labo bantu abakhethiwe abangazange baqalekiswe. Njengoba uNkulunkulu efisa ukwenza umsebenzi Wakhe phakathi kwezidalwa Zakhe, ngokuqinisekileyo, uzowenza uze uphethwe ngempumelelo; uzosebenza phakathi kwalaba bantu abawusizo emsebenzini Wakhe. Ngakho, uchitha wonke amasiko ekusebenzeni phakathi kwabantu; Kuye amagama “qalekisiwe”, “soliwe” kanye “busisiwe” akasho lutho! AmaJuda alungile impela, nabantu abakhethiweyo bakwa-Israyeli abababi futhi; bangabantu abanezinga nobuntu obuhle. UJehova ekuqaleni wayethule umsebenzi wakhe phakathi kwabo futhi wenza umsebenzi Wakhe wokuqala, kodwa bekuzoba yize uma Ubengabasebenzisa njengabamukeli bomsebenzi Wakhe wokunqoba manje. Nakuba beyingxenye yokudaliwe futhi benezingxenye ezinhle eziningi, bekuyoba yize ukwenza lesi sigaba somsebenzi phakathi kwabo. Ubengeke akwazi ukunqoba muntu futhi ubengeke akwazi ukukholisa konke okudaliwe. Lokhu ukubaluleka kokudlulisela umsebenzi Wakhe kula bantu besizwe sadrago omkhulu obomvu. Incazelo ejulile lapha isekuthulweni kwenkathi, ekuchitheni Kwakhe yonke imigomo nemicabango yabantu kanye nokuphetha Kwakhe iNkathi Yomusa isiyonke. Uma umsebenzi wakhe wamanje ubuwenziwa phakathi kwama-Israyeli, ngesikhathi uhlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha luphela, bonke abantu babezokholwa ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu wabakwa-Israyeli bodwa, nokuthi ama-Israyeli kuphela abantu baNkulunkulu abakhethiweyo, nokuthi ama-Israyeli kuphela afanelekile ukudla ifa lesibusiso nesithembiso sikaNkulunkulu. Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uthathe isimo sesintu esizweni Sabezizwe sadrago omkhulu obomvu; usewenzile umsebenzi kaNkulunkulu njengoNkulunkulu wokudaliwe; usewuqedile wonke umsebenzi Wakhe wokuphatha, futhi uzoqeda ingxenye ephakathi nendawo yomsebenzi Wakhe esizweni sadrago omkhulu obomvu. Ingqikithi yalezi zigaba ezintathu zomsebenzi insindiso yomuntu—okungukuthi, ukwenza konke okudaliwe kukhonze iNkosi yokudaliwe. Ngakho, zonke izigaba zalo msebenzi zibalulekile; uNkulunkulu ngeke neze enze into engenayo ingqondo noma engabalulekile. Ngakulolu hlangothi, lwesigaba somsebenzi siphethe ukwethulwa kwenkathi nokuphethwa kwezinkathi ezimbili zangaphambilini; ngakolunye uhlangothi siphethe ukuchithwa kwemicabango yonke yabantu nazo zonke izindlela ezindala zokukholwa nolwazi lwabantu. Umsebenzi wezinkathi ezimbili zangaphambilini wenziwa ngokuhambisana nemibono yabantu ehlukene; lesi sigaba, nokho, siyayisusa imibono yabantu, ngokwenze njalo sinqoba isintu ngokuphelele. Ngokusebenzisa ukunqotshwa kwenzalo kaMowabi futhi nangokusebenzisa umsebenzi owenziwe phakathi kwenzalo kaMowabi, uNkulunkulu uzonqoba sonke isintu emhlabeni jikelele. Lokhu ukubaluleka okujule kakhulu kwale sigaba somsebenzi Wakhe, futhi yingxenye yalesi sigaba somsebenzi Wakhe esisemqoka kunazo zonke. Noma ngabe uyazi ukuthi isikhundla sakho siphansi, nokuthi unesigqi esiphansi, uzozizwa ukuthi uhlangane nento ejabulisa kakhulu: uthole njengefa isibusiso esikhulu, wathola isithembiso esikhulu, futhi ungawufeza lo msebenzi omkhulu kaNkulunkulu, futhi ungabona ubuso beqiniso bukaNkulunkulu, wazi isimo sikaNkulunkulu esiyimvelo, futhi wenze intando kaNkulunkulu. Izigaba ezimbili zangaphambilini zomsebenzi kaNkulunkulu zenziwa kwa-Israyeli. Uma lesi sigaba somsebenzi wakhe ngezinsuku zokugcina ubuwenziwe phakathi kwama-Israyeli namanje, konke okudaliwe kwakungeke kukholwe kuphela ukuthi ama-Israyeli yiwo wodwa abantu baNkulunkulu abakhethiweyo, kodwa uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu lulonke nalo belungeke lufeze umphumelo ohlosiwe. Ngesikhathi izigaba ezimbili zomsebenzi Wakhe zazenziwa kwa-Israyeli, awukho umsebenzi omusha owake wenziwa futhi awukho umsebenzi kaNkulunkulu wokwethula inkathi owake wenziwa ezizweni Zabezizwe. Lesi sigaba somsebenzi wokwethula inkathi wenziwa okokuqala ezizweni Zabezizwe, futhi, ngaphezu kwalokho, wenziwa okukuqala phakathi kwenzalo kaMowabi; lokhu sekuthule inkathi entsha yonke. UNkulunkulu usechithe noma iluphi ulwazi olusemibonweni yabantu futhi akasavumanga ukuthi nanoma iluphi luqhubeke lube khona. Emsebenzini Wakhe usechithile imibono yabantu, nezindlela ezindala zangaphambilini zolwazi lwabantu. Uvumela abantu ukuthi babone ukuthi kuNkulunkulu ayikho imigomo, ukuthi ayikho into endala ngoNkulunkulu, ukuthi umsebenzi awenzayo ukhululekile ngokuphelele, uvuleleke ngokuphelele, ukuthi uneqiniso kunoma yini ayenzayo. Kufanele uthobele yonke into ayenzayo phakathi kokudaliwe. Noma imuphi umsebenzi awenzayo unomqondo futhi wenziwa ngokuhambisana nendlela Yakhe uqobo yokubuka nobuhlakani hhayi ngokuhambisana nokukhetha nokucabanga kwabantu. Wenza lezo zinto eziwusizo emsebenzini Wakhe; uma into ingelona usizo emsebenzini Wakhe ngeke ayenze, noma ngabe ilunge kangakanani! Usebenza futhi akhethe umemukeli nendawo yomsebenzi Wakhe ngokuhambisana nomqondo nenhloso yomsebenzi Wakhe. Akabambeleli emigomweni edlule, futhi akalandeli amafomula amadala; kunalokho uhlela umsebenzi Wakhe ngokuhambisana nokubaluleka komsebenzi; ekugcineni ufuna ukuthola umphumela wawo wangempela kanye nenhloso ebhekiwe. Uma ungaziqondi lezi zinto manje, lo msebenzi ngeke ube namphumela kuwe.

Okwedlule: Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu

Okulandelayo: Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp