I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 53

NgiyisiQalo, futhi ngiyisiPhetho. Ngingovusiwe nonguNkulunkulu oyedwa wangempela ophelele. Ngikhuluma amazwi Ami phambi kwenu, futhi kufanele nikukholwe ngokuqinile lokho engikushoyo. Kungedlula izulu nomhlaba kodwa alikho nelilodwa izwi noma owodwa umudwa walokho engikushoyo oyokwedlula. Khumbulani lokhu! Khumbulani lokhu! Uma sengikhulumile, akukho zwi elike labuyela emuva futhi izwi ngalinye lizogcwaliseka. Manje isikhathi sesifikile futhi kufanele ningene ngokushesha kokungokoqobo. Akusekho sikhathi esiningi. Ngizoholela amadodana Ami embusweni okhazimulayo futhi lokho enikulwele nenikulangazelele kuzofezeka. Madodana aMi! Sukumani ngokushesha futhi ningilandele! Akusekho sikhathi manje sokuba nicabange ngakho. Isikhathi esilahlekile ngeke sibuye, ngemuva kobumnyama kunokukhanya, futhi ukuhlwithwa kuphambi kwamehlo enu. Ingabe niyaqonda? Vulani amehlo enu! Bhekani ngokushesha! Anivunyelwe manje ukuba ekuxoxisaneni nenze izingxoxo eziyize noma ukusho izinto ezingenanzuzo ekwakhiweni kwebandla, okubalulekile ukwedlulisela kubafowenu nodadewenu ohlangabezane nakho ngokoqobo noma indlela okhanyiselwa ngayo ngaphambi kukaNkulunkulu kanye nokuzazi; Noma ubani okwazi ukunika lokhu uzoba nokuhlonishwa! Manje abanye abantu abesabi, futhi kungakhathaleki ukuthi yini engiyishoyo noma ukuthi ngikhathazeka kangakanani, yilokhu ungesabi; ubuwena obudala abuvumi ukuthintwa, ngakho mane uqhubeke ngale ndlela! Bheka ukuthi ngubani lona ozochithwa. Ngaso sonke isikhathi ucabanga ukuthola izwe, ulangazelela umcebo, ulangazelela amadodana namadodakazi akho, ulangazelela umyeni wakho. Ungaqhubeka nokulangazelela! Akukhona ukuthi amazwi Ami awabhekisiwe kinina, futhi ningaqhubeka nalokho enikufisayo! Esikhathini esingekude esizayo nizokuqonda konke, kodwa kuyobe sekwephuze kakhulu futhi okuwukuphela kokunilindele ukwahlulelwa!

Okwedlule:Isahluko 52

Okulandelayo:Isahluko 54

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 29

  Ngosuku lapho zonke izinto zavuswa khona, Ngeza phakathi kwabantu, ngachitha izinsuku nobusuku obumnandi nabo. Kulapha kuphela lapho umuntu ezwa kanca…

 • Yini Oyaziyo Ngokukholwa?

  Kumuntu kukhona izwi lokukholwa elingenasiqiniseko, nokho umuntu akazi ukuthi yini eyakha ukukholwa, ingasaphathwa eyokuthi kungani enokholo. Umuntu u…

 • Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nomphumela Womsebenzi Wakhe

  Okokuqala, ake sihube ingoma: Iculo Lombuso (I) Umbuso Wehlele Emhlabeni Kukhala izinsimbi: Abantu bahalalisela uNkulunkulu, abantu bayadumisa uNkulun…

 • Indlela… (5)

  Wayengekho owayazi uMoya Ongcwele ngaphambilini, futhi empeleni babengazi ukuthi indlela kaMoya Ongcwele iyini. Yingakho abantu bebehlala bezihlaza ph…