I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 53

NgiyisiQalo, futhi ngiyisiPhetho. Ngingovusiwe nonguNkulunkulu oyedwa wangempela ophelele. Ngikhuluma amazwi Ami phambi kwenu, futhi kufanele nikukholwe ngokuqinile lokho engikushoyo. Kungedlula izulu nomhlaba kodwa alikho nelilodwa izwi noma owodwa umudwa walokho engikushoyo oyokwedlula. Khumbulani lokhu! Khumbulani lokhu! Uma sengikhulumile, akukho zwi elike labuyela emuva futhi izwi ngalinye lizogcwaliseka. Manje isikhathi sesifikile futhi kufanele ningene ngokushesha kokungokoqobo. Akusekho sikhathi esiningi. Ngizoholela amadodana Ami embusweni okhazimulayo futhi lokho enikulwele nenikulangazelele kuzofezeka. Madodana aMi! Sukumani ngokushesha futhi ningilandele! Akusekho sikhathi manje sokuba nicabange ngakho. Isikhathi esilahlekile ngeke sibuye, ngemuva kobumnyama kunokukhanya, futhi ukuhlwithwa kuphambi kwamehlo enu. Ingabe niyaqonda? Vulani amehlo enu! Bhekani ngokushesha! Anivunyelwe manje ukuba ekuxoxisaneni nenze izingxoxo eziyize noma ukusho izinto ezingenanzuzo ekwakhiweni kwebandla, okubalulekile ukwedlulisela kubafowenu nodadewenu ohlangabezane nakho ngokoqobo noma indlela okhanyiselwa ngayo ngaphambi kukaNkulunkulu kanye nokuzazi; Noma ubani okwazi ukunika lokhu uzoba nokuhlonishwa! Manje abanye abantu abesabi, futhi kungakhathaleki ukuthi yini engiyishoyo noma ukuthi ngikhathazeka kangakanani, yilokhu ungesabi; ubuwena obudala abuvumi ukuthintwa, ngakho mane uqhubeke ngale ndlela! Bheka ukuthi ngubani lona ozochithwa. Ngaso sonke isikhathi ucabanga ukuthola izwe, ulangazelela umcebo, ulangazelela amadodana namadodakazi akho, ulangazelela umyeni wakho. Ungaqhubeka nokulangazelela! Akukhona ukuthi amazwi Ami awabhekisiwe kinina, futhi ningaqhubeka nalokho enikufisayo! Esikhathini esingekude esizayo nizokuqonda konke, kodwa kuyobe sekwephuze kakhulu futhi okuwukuphela kokunilindele ukwahlulelwa!

Okwedlule:Isahluko 52

Okulandelayo:Isahluko 54

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 19

  Kuyisibopho sabantu ukuthi bathathe amazwi Ami njengesisekelo sokuphila kwabo. Umuntu kumele akhele ingxenye yakhe kuzo zonke izingxenye zamazwi Ami; …

 • Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu

  Ngenze umsebenzi omningi phakathi kwabantu, namazwi engiwakhulume ngalesi sikhathi maningi. La mazwi angenxa yensindiso yomuntu, kanti akhulunywa ukuz…

 • Isahluko 25

  Isikhathi siyedlula, ngokuphazima kweso nje selufikile olwanamuhla. Ngaphansi kokuqondiswa uMoya Wami, bonke abantu bahlala phakathi kokukhanya Kwami,…

 • Uma Amaqabunga Awile Ebuyela Ezimpandeni Zawo Uzozisola Ngabo Bonke Ububi Obenzile

  Kufanele ukuthi niwubonile umsebenzi engiwenzile phakathi kwenu, nina uqobo niwezwile amazwi engiwakhulumile, futhi niyayazi indlela enginibuka ngayo…