Isahluko 8 Iziphetho Zezinhlobo Ezahlekene Zabantu Nesithembiso SikaNkulunkulu Kumuntu

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Umsebenzi Wami uhlala iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi ngiyethembisa ukuthi ukulawula komubi esintwini sisonke nakho kuyoba ngokweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Ngakho, siphelile isikhathi. Angisaqhubeki futhi angisadebeseli manje: Ngezinsuku zokugcina ngizomnqoba uSathane, ngizobuyisela inkazimulo Yami, futhi ngizolanda imiphefumulo Yami emhlabeni ukuze le miphefumulo ekhathazekile ephunyuke olwandle lokuhlupheka, futhi lokhu kuzophothula umsebenzi Wami uwonke emhlabeni. Kusukela ngalolu suku kuya phambili, ngeke ngisaphinde ngibe sesimweni senyama emhlabeni, futhi ngeke uMoya Wami olawulayo uphinde usebenze emhlabeni. Ngizokwenza okukodwa vo emhlabeni: Ngizokwenza isintu kabusha, isintu esingcwele, esiyidolobha Lami elethembekile emhlabeni. Kodwa yazi ukuthi angizukunqoba umhlaba uwonke, noma angizukunqoba sonke isintu. Ngizogcina ingxenye—ingxenyana ethanda Mina futhi enqontshwe Yimi kakhulu, futhi ngizokwenza ukuthi le ngxenyana ithele izithelo futhi igcwalise umhlaba njengoba kwenza ama-Israyeli ngaphansi komthetho, bondliwe ngezimvu eziningi kanye nomhlambi wezinkomo kanye nayo yonke ingcebo yomhlaba. Lesi sintu sizohlala Nami ingunaphakade, kube ayisiso lesi sintu esingcolile nesinengayo sanamuhla, kodwa isintu esihlanganisa bonke abazuzwa Yimi. Isintu esinjalo asizukumoshakala, siphazamiseke, noma sizungezwe uSathane, futhi kuzoba yiso kuphela isintu esikhona emhlabeni emuva kokuba senginqobe uSathane. Yisintu esinqotshwe Yimi namuhla futhi esizuze isethembiso Sami. Ngakho, isintu esinqotshwe ngezinsuku zokugcina siphinde sibe yisintu esizohlengwa nesizothola izibusiso Zami ingunaphakade. Kuzoba yibo kuphela ubufakazi bokunqoba Kwami uSathane, futhi yikho kuphela okuzobe kuwumqhele wempi Yami noSathane. Le miqhele yempi isindiswe Yimi esigodlweni sikaSathane, futhi iwukukhazimula nezithelo zohlelo lokuphatha Lwami lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.

Kucashunwe “Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abalandela uNkulunkulu ngokweqiniso bakwazi ukubekezela lapho umsebenzi wabo uvivinywa, kanti labo abangamlandeli ngokweqiniso uNkulunkulu abakwazi ukumela ukuvivinywa uNkulunkulu. Bayoxoshwa kungekudala, kanti abanqobi bayohlala embusweni. Ukuthi ngabe umuntu ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso kunqunywa ukuvivinywa komsebenzi wakhe, okuwukuthi, kwenzeka ngokuvivinywa uNkulunkulu, futhi akuhlangene nhlobo nezinqumo umuntu azithathela zona. UNkulunkulu akamchithi noma kanjani nje umuntu; konke akwenzayo kwenza umuntu akholwe ngokweqiniso. Akenzi lutho olungabonakali kumuntu, noma umsebenzi ongeke umenze umuntu akholwe. Ukuthi ukukholwa komuntu kuyiqiniso noma cha kufakazelwa ngamaqiniso, kungenqunywe umuntu. Ukuthi “ukolweni ungenziwe ukhula, futhi ukhula lungenziwe ukolweni” akungatshazwa. Bonke labo abamthanda ngokweqiniso uNkulunkulu bazohlala embusweni, futhi uNkulunkulu akazukuphatha muntu kabi uma emthanda ngempela uNkulunkulu. Ngokususela emisebenzini nobufakazi obahlukene, abanqobi abasembusweni bayosebenza njengabaphristi noma abalandeli, futhi labo abanqobayo ezinhluphekweni bayoba yisigungu sabaphristi embusweni. Isigungu sabaphristi siyokwakhiwa uma umsebenzi wevangeli usuphelile emhlabeni jikelele. Uma sekufika isikhathi, okumele kwenziwe umuntu kuyoba umsebenzi wakhe embusweni kaNkulunkulu, kanye nokuhlala kwakhe ndawonye noNkulunkulu embusweni. Esigungwini sabaphristi kuyoba nomphristi omkhulu kanye nabaphristi, futhi abasele bayoba amadodana kanye nabantu baNkulunkulu. Konke lokhu kuyonqunywa ngokobufakazi babo kuNkulunkulu ngezinkathi zenhlupheko; akuwona amagama anikezwa kalula nje. Uma isithunzi somuntu sesitholakele, umsebenzi kaNkulunkulu uyophela, ngoba umuntu ngamunye uyobe esebekwe ngokohlobo lwakhe futhi ebuyiselwe esimweni sakhe sasekuqaleni, futhi lokhu kuwuphawu lokuqedwa komsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuwumphumela wokugcina womsebenzi kaNkulunkulu kanye nokwenza komuntu, futhi kuwukucaciswa kwesimo kwemibono yomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokusebenzisana nomuntu. Ekugcineni, umuntu uyophumula embusweni kaNkulunkulu, futhi noNkulunkulu, uyokwenza njalo, uyobuyela endaweni Yakhe ukuze aphumule. Lokhu kuwumphumela wokugcina weminyaka eyizi-6000 yokusebenzisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu.

Kucashunwe “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngabe manje sewuyaqonda ukuthi kuyini ukwahlulela nokuthi iqiniso liyini? Uma sewuqonda, ngiyakunxusa ukuthi uthobele ngokulalela ukwahlulelwa, kungenjalo awusoze waba nethuba lokunconywa nguNkulunkulu noma lokuyiswa nguye embusweni Wakhe. Labo abamukela ukwahlulela kuphela kodwa abangakwazi ukuhlanzwa, okusho ukuthi, labo ababalekayo phakathi komsebenzi wokwahlulela, bayohlala bezondwa futhi belahlwa nguNkulunkulu. Izono zabo ziningi kakhulu, futhi zinkulu, kunezabaFarisi, ngoba bayamphika uNkulunkulu futhi bangamahlubuka kuNkulunkulu. Abantu abanjalo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi bayothola isijeziso esinzima kakhulu, isijeziso futhi esingapheli. UNkulunkulu akasoze ayeka noma ngubani omhlubukayo owake wathi wethembekile kuye ngamazwi kepha wayesemhlubuka. Abantu abanjalo bayothola impindiselo ngokujeziswa ngokomoya, umphefumulo, nangokomzimba. Ngabe lokhu akusikho kanye ukwembulwa kwesimo sokulunga sikaNkulunkulu? Ngabe lokhu akusiyo injongo kaNkulunkulu yokwahlulela umuntu kanye nokumembula? UNkulunkulu ubeka bonke labo abenza zonke izinhlobo zemisebenzi emibi ngesikhathi sokwahlulela endaweni egcwele imimoya emibi ukuze le mimoya emibi ibhubhise imizimba yabo yenyama ngokuthanda. Imizimba yabo ikhipha iphunga lesidumbu, futhi nesijeziso esibafanele sinjalo. UNkulunkulu ubhala phansi ezincwadini zomlando wabo isono ngasinye salawo makholwa amanga angethembekile, abaphostoli bamanga kanye nabasebenzi bamanga; kuthi uma isikhathi sesifanele, ubaphosa phakathi kwemimoya engcolile ukuze imizimba yayo engcolile ingcolise yonke imizimba yabo ngokuthanda ukuze bangaphindi babe senyameni futhi bangaphindi babone ukukhanya. Labo bakhohlisi abenza umsebenzi ngesikhathi esisodwa kodwa abakwazi ukuhlala bethembekile kuze kube sekugcineni babalwa uNkulunkulu phakathi kwabantu abakhohlakele ukuze bahambe emiyalelweni yabantu abakhohlakele, babe yingxenye yoquqaba olungahlelekile; ekugcineni, uNkulunkulu uyobabhubhisa. UNkulunkulu uyabachitha futhi akabanaki labo abangakaze bethembeke kuKristu noma bazinikele ngemizamo ethile, futhi uyobabhubhisa bonke ngokuguquka kwezinkathi. Ngeke besaba khona emhlabeni, kube kuncane kakhulu ukuthola indlela engena embusweni kaNkulunkulu. Labo abangakaze bathembeke kuNkulunkulu kodwa abaphoqwa yisimo ukuthi babhekane Naye ngokushampuza nje bayobalwa phakathi kwalabo abasebenzela abantu Bakhe. Bambalwa kakhulu kubantu abanjalo abangasinda, kuyilapho iningi labo liyobhubha nalabo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi. Ekugcineni, uNkulunkulu uyofikisa embusweni Wakhe bonke labo abanomqondo ofana nokaNkulunkulu, abantu namadodana kaNkulunkulu kanjalo nalabo abahlelelwe uNkulunkulu ukuthi babe ngabefundisi. Sinjalo isithelo sikaNkulunkulu asiveza ngomsebenzi Wakhe. Kulabo abangakwazi ukungena kwesinye salezi zigaba ezimiswe nguNkulunkulu, bayobalwa phakathi kwabantu abangakholwa. Futhi nakanjani ningazicabangela nje ukuthi isiphetho sabo siyoba yini. Sengikushilo konke okumele ngikusho kini; indlela eniyikhethayo iyoba yisinqumo senu. Okumele nikuqonde yilokhu: Umsebenzi kaNkulunkulu awulindi noma ubani ongakwazi ukuhambisana nesivinini Sakhe, futhi isimo sikaNkulunkulu sokulunga asikhombisi musa kunoma yimuphi umuntu.

Kucashunwe “UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abacabangela inyama yabo kuphela nabathanda ukuthokomala, labo abanokholo olombaxambili, labo abathakathayo nabemilingo, labo abaphingayo, abahluphekile, labo abantshontsha imihlatshelo eyenzelwe uJehova nezinto Zakhe, labo abathanda ukufumbathiswa, labo abaphupha ngokuya ezulwini, labo abazithwele, abafuna ukuduma nengcebo, labo abasabalalisa amagama angabalulekile, labo abahlambalaza uNkulunkulu uqobo Lwakhe, labo abangenzi lutho kodwa abehlulelayo futhi basakaze amanga ngoNkulunkulu uqobo Lwakhe, labo abahlanganyela nabanye futhi befuna ukuzimela, labo abaziphakamisa ukudlula uNkulunkulu, lezo zinsizwa nezintokazi ezifisayo, nabesilisa nabesifazane abangebadala kakhulu kanye nasebekhulile abagxilile ekwenzeni okubi, labo abesilisa nabesifazane abathokozela udumo nengcebo nabaphishekela izinto zabo phakathi kokunye, labo bantu abangaphendukile ababambeke esonweni—ingabe bonke bangafanelwa ukuthola insindiso? Amagama athi ubufebe, isono, ukuthakatha, imilingo, ukuhlambalaza, nakweyisa kugcwele kini, amazwi eqiniso nokuphila niyawanyathela, kanti nolimi olungcwele alwamukelekile. Nina beZizwe, enigcwele ukungcola nokungalaleli! Nizogcina kuphi? Laba abathanda inyama, abenza okubi enyameni nababambeke ebufebeni niqhubeka kanjani nokuphila? Anazi ukuthi abantu abafana nani bayizibungu ezingenakusindiswa? Yini eyenza ukuthi nifune lokhu nalokhuya? Kuze kube namuhla alukho noluncane ushintsho kulabo abangalithandi iqiniso abathanda inyama kuphela—ngakho-ke bangasindiswa kanjani abantu abafana nalaba? Ngisho nanamuhla labo abangayithandi indlela yokuphila, abangamphakamisi uNkulunkulu bebe nobufakazi Ngaye, abenza izinto ngoba benzela isimo sabo, abaziphakamisa bona—ingabe abafani? Sikuphi isidingo sokubasindisa? Ukuthi umuntu angasindiswa akuncikile ekutheni ufunde kangakanani, noma usesebenze iminyaka emingaki, nokuthi waziwa kangakanani. Kuncike ekutheni ukhona yini umphumela emzameni wakho. Kumele wazi ukuthi labo abasindisiwe bayizihlahla ezithela izithelo. Hhayi izihlahla ezinamaqabunga nezimbali eziningi kodwa ezingatheli izithelo. Noma ngabe uchithe iminyaka eminingi uzula ezitaladini, kunani? Buphi ubufakazi bakho? Ukuhlonipha kwakho uNkulunkulu kuncane kakhulu kunothando ozithanda ngalo kanye nolwenkanuko yakho—umuntu ofana nalo wezinga eliphansi? Ungaba kanjani isibonelo kanye nomfanekiso wensindiso? Indalo yakho ayishintsheki, uhluka kakhulu, angeke usindiswe! Abantu abanjalo ngeke basuswe? Isikhathi okuzophela ngaso umsebenzi Wamiakusona isikhathi okuzofika ngaso inkathi yokugcina? Ngenze umsebenzi omningi kakhulu futhi ngikhulume kakhulu phakathi kwenu—kungakanani enikuzwile? Kungakanani enike nakulalela? Uma umsebenzi Wami uphela kulapho okumele uyeke khona ukungiphikisa nokumelana Nami. Ngesikhathi somsebenzi Wami, njalo niyangiphikisa, anilaleliamazwi Ami? Ngenza umsebenzi Wami, nawe wenza owakho, wenza owakho umbuso omncane—niyizimpungushe nezinja, konke enikwenzayo kuphikisana Nami! Njalo nizama ukusondeza labo enibathandayo kuphela—iphi inhlonipho yenu? Konke enikwenzayo kuyakhohlisa! Anilaleli noma anihloniphi, konke enikwenzayo kuyakhohlisa futhi kuyahlambalaza! Bangasindiswa abantu abanjena? Abangaziphethe kahle kwezocansi, amadoda akhanukayo ahlale efuna ukuheha izifebe nafuna ukuzijabulisa. Angeke ngiwasindise amadimoni anjalo angaziphethe kahle, ngiyanizonda nina madimoni angcolile, ukukhanuka nobufebe benu kunifake esihogweni—nizithethelela ngokuthini? Nina madimoni angcolile nemimoya emibi nibabi! Niyanyanyisa! Ungasindiswa kanjani udoti onjena? Ngabe laba ababambeke esonweni basengasindiswa? Lawa maqiniso, le ndlela, nalokhu kuphila anikufuni; nifuna isono, imali, ukuma, udumo nenzuzo, ukuthokozisa inyama, ubuhle bezinsizwa nobuhle kwabesifazane. Yini eyenza nifaneleke ukungena embusweni Wami? Nizibona nibakhulu ngisho kunoNkulunkulu, isimo senu siphezulu ngisho kunesikaNkulunkulu, ngingasayiphathi eyophakama phakathi kwabantu—seniphenduke isithixo esikhonzwa abantu. Aniphendukanga yini naba ingelosi enkulu? Uma ukuphela kwabantu kuvezwa, nokuyilapho umsebenzi wensindiso ozobe usuya ngasekupheleni khona, abaningi benu bazoba izidumbu ezingenakusindiswanokumele basuswe. Ngesikhathi somsebenzi wensindiso, nginomusha futhi ngilungile kwabanye abantu. Uma umsebenzi uphela, ukuphela kwezinhlobo zabantu zizovezwa, kanti ngaleso sikhathi ngeke ngibe nazwelo futhi ngeke ngibe muhle, ngoba ukuphela kwabantu kuzobe sekuveziwe, ngabanye bazobekwa ngokohlobo, kanti siyobe sesingasekho isidingo sokwenza omunye umsebenzi wensindiso. Kungenxa yokuthi inkathi yensindiso izobe isidlulile; njengoba izobe isidlulile, ngeke isabuya futhi.

Kucashunwe “Isenzo (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma nje izwe elidala lisekhona, ngizokwehlisela intukuthelo Yami ezizweni zalo, ngenze imbulunga yonke yazi imithetho Yami yokuphatha, futhi ngisole noma ubani oyiphulayo:

Njengoba ngiphendulela ubuso Bami embulungeni ukuba ngikhulume, wonke umuntu uyalizwa izwi Lami, futhi abone yonke imisebenzi engiyenzile embulungeni yonke. Labo abaphikisana nentando Yami, okusho ukuthi, abaphikisana Nami ngokwenza imisebenzi yabantu, bazowela ekusoleni Kwami. Ngizothatha izinkanyezi ezingenakubalwa zamazulu ngizenze kabusha, futhi ngenxa Yami ilanga nenyanga kuzovuselelwa isibhakabhaka ngeke sisaba yilokho ebesiyikho; okuningi okusemhlabeni kuzovuselelwa. Konke kuzophelela ngamazwi Ami. Izizwe eziningi ezisemhlabeni zizohlukaniswa kabusha futhi zithathelwe indawo yisizwe Sami, ukuze izizwe eziphezu komhlaba zishabalale phakade futhi zibe yisizwe esikhonza Mina; zonke izizwe zomhlaba zizobhujiswa, futhi ngeke zisaba khona. Ebantwini abasemhlabeni, bonke labo abangabakasathane bazoqothulwa; bonke abakhonza kuSathane bazofakwa ekujuleni komlilo Wami ovuthayo—okusho ukuthi, ngaphandle kwalabo manje abasendleleni ewumngcingo, bonke abanye bazophenduka umlotha. Lapho ngisola abantu abaningi, labo abasemhlabeni wezinkolo, ngokwamazinga ahlukahlukene, bazobuyela embusweni, benqotshwe yimisebenzi Yami, nabangaphansi kwezinkolo ezithile, ngoba bayobe bekubonile ukuza koNgcwele ephezu kwefu elimhlophe. Bonke abantu beyolandela izinhlobo zabo, futhi bayothola ukusolwa ngokwalokho abakwenzile. Bonke labo abaye bamelana Nami bazoshabalala bonke; futhi labo abazenzo zabo zasemhlabeni bezingahlangani ndawo Nami, ngenxa yendlela abaziphathe kahle ngayo, bazoqhubeka nokuhlala emhlabeni ngaphansi kokubusa kwamadodana Ami nabantu Bami. Ngizozembula ebantwini abaningi nasezizweni eziningi, ngomsindo wezwi Lami emhlabeni wonke ukuze ngimemezele ukuphela komsebenzi Wami omkhulu ukuze bonke abantu babone ngamehlo abo.

Kucashunwe “Isahluko 26” sombhalo othi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngiyahamba kabanzi manje phakathi kwabantu Bami, ngiphila phakathi kwabantu Bami. Namuhla, labo abangithanda ngempela, abantu abafana nalabo babusisiswe; babusisiwe labo abangihloniphayo, nakanjani bazohlala embusweni Wami; babusisiwe labo abangaziyo, nakanjani bazothola amandla embusweni Wami; babusisiwe labo abangifunayo, nakanjani bazophuma emaketangweni kaSathane bajabulele izibusiso Nami; babusisiwe abakwaziyo ukuzincama, nakanjani bazongena ezintweni Zami enginazo, badle ifa lenala yombuso Wami. Labo abazulazula ngenxa Yami ngizobakhumbula, labo abangena ezindlekweni ngenxa Yami ngizobasingatha ngenjabulo, labo abanikelayo Kimi ngizobanika okuzobathokozisa. Labo abathokoziswa amazwi Ami ngizobabusisa; ngokuqinisekile bazoba yizinsika ezibamba isigxobo esiyinsika yombuso Wami, ngokuqinisekile bazothola konke abakufunayo nabakucelayo endlini Yami, futhi akekho ongaqhathaniswa nabo. Wake wasemukela isibusiso owasinikwa? Wake wazifuna izethembiso ezenzelwa wena? Nakanjani, ngokuqondiswa ukukhanya Kwami, uzogqashula emandleni obumnyama. Phakathi kobumnyama angeke ulahlekelwe ukukhanya okukuqondisayo. Uzobusa phezu kwazo zonke izidalwa. Nakanjani uzonqoba phambi kukaSathane. Nakanjani, ekuweni kombuso kadrako omkhulu obomvu, uzoma phakathi kwezinkumbi zabantu ube ngufakazi wokunqoba Kwami. Nakanjani uzoqina ungantengantengi ezweni laseSinim. Ngokuhlupheka odlule kukho, uzothola ifa lezibusiso ezivela Kimi, futhi ngokuqinisekile uzosabalalisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke.

Kucashunwe “Isahluko 19” sombhalo othi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Sukuma bese ubambisana Nami! Nakanjani ngeke ngibaphathe kabi labo abazikhandlela Mina ngobuqotho. Nina enizinikela Kimi ngobuqotho, ngiyoninikeza izibusiso Zami. Zinikele ngokugcwele Kimi! Lokho okudlayo, lokho okugqokayo, nekusasa lakho konke kusezandleni Zami, ngiyokuhlela konke ngokufanele, ngenxa yokuthokoza kwakho okungenasiphetho, okungapheli, ngoba ngithe, “Kulabo abazikhandla ngobuqotho ngenxa Yami, nakanjani ngiyonibusisa kakhulu.” Zonke izibusiso ziza kuwo wonke umuntu ozikhandla ngobuqotho ngenxa Yami.

Kucashunwe “Isahluko 70” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lokho enginilungisele khona, okungukuthi, imicebo engavamile neyigugu evela emhlabeni wonke, konke kuyonikezwa nina. Ngeke nikwazi ukubona noma ukucabanga zonke lezi zinto manje, futhi akekho umuntu oseke wazithokozela. Lapho lezi zibusiso zehlela kini, niyothokoza ngokungapheli, kodwa ningakhohlwa ukuthi konke lokhu kungamandla Ami, izenzo Zami, ukulunga Kwami futhi ngaphezu kwalokho, ubukhosi Bami. (Ngiyoba nomusa kulabo engikhetha ukuba nomusa kubo, futhi ngiyoba nesihawu kulabo engikhetha ukuba nesihawu kubo.) Ngaleso sikhathi, niyobe ningenabazali, futhi ngeke kube nobuhlobo begazi. Nonke ningabantu engibathandayo, madodana Ami athandekayo. Akukho muntu oyolokotha anicindezele kusuka lapho kuya phambili. Kuyoba yisikhathi sokuthi nikhule nibe badala, futhi yisikhathi sokuba nibuse izizwe ngenduku yensimbi! Ngubani olokotha avimbe amadodana Ami? Ngubani olokotha ahlasele amadodana Ami athandekayo? Bonke bayohlonipha amadodana Ami athandekayo ngenxa yokuthi uBaba ukhazimulisiwe. Zonke izinto okungekho muntu ongake azicabange ziyobonakala phambi kwamehlo enu. Ziyoba ngezingenamkhawulo, ezingaqedeki, ezingapheli. Kungakabi kude, nakanjani ngeke nisadinga ukungqongqiswa yilanga futhi nibekezele ukushisa okuhangulayo. Futhi ngeke kufanele nihlushwe amakhaza, noma imvula, iqhwa noma umoya kunifice. Lokhu kungenxa yokuthi ngiyanithanda, futhi konke kuyoba umhlaba wothando Lwami. Ngiyoninika konke enikufunayo, futhi ngiyonilungiselela konke enikudingayo. Ngubani olokotha athi angilungile? Ngiyokubulala ngokushesha, ngoba ngithe ngesikhathi esedlule ulaka Lwami (kwababi) luyohlala phakade, futhi ngeke ngiyeke nakancane. Nokho, uthando Lwami (ngamadodana Ami athandekayo) luyohlala phakade; ngeke ngilugodle ngisho nakancane.

Kucashunwe “Isahluko 84” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho umsebenzi wokunqoba sewuqediwe, umuntu uzolethwa ezweni elihle Le mpilo, phela, izobe isesekhona emhlabeni, kodwa izobe ingasafani nhlobo nempilo yomuntu yanamuhla. Yimpilo sonke isintu esizobanayo lapho isintu sonkana sesinqotshiwe, kuzoba isiqalo esisha somuntu emhlabeni, futhi ukuba isintu sibe nempilo enhle kangako, kuyobe kuwubufakazi bokuthi isintu sesingene embusweni omusha futhi omuhle. Kuzoba wukuqala kwempilo yomuntu noNkulunkulu lapha emhlabeni. Isisekelo sempilo enhle kangaka kufanele kube wukuthi, emuva kokuthi umuntu esenziwe msulwa futhi wanqotshwa, uyazithoba phambi koMdali. Ngakho, umsebenzi wokunqoba, isigaba sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi isintu singene esiphethweni esimangalisayo. Impilo enje impilo yesikhathi esizayo yomuntu emhlabeni, yimpilo enhle kunazo zonke emhlabeni, uhlobo lwempilo elangazelelwa ngumuntu, inhlobo umuntu angakaze ayithole emlandweni womhlaba, Ngumphumela wokugcina womsebenzi wokuphatha weminyaka eyizi-6,000, yilokho isintu esikulangazelelayo kunakho konke, futhi kuyisithembiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kepha isithembiso sakhe asikwazi ukufezeka masinyane: Umuntu uzongena ekupheleni kwesikhathi esizayo kuphela uma umsebenzi wezinsuku zokugcina sewuqediwe futhi esenqotshiwe ngokuphelele, okungukuthi lapho uSathane esehluliwe nya. Umuntu uzongabi nemvelo enesono uma esecwengiwe, ngoba uNkulunkulu uzobe esemnqobile uSathane, okusho ukuthi ngeke kube khona ukuphazamisa kwamandla anobutha, futhi azobe engekho amandla anobutha angahlasela inyama yomuntu. Ngakho umuntu uzobe ekhululekile futhi engcwele—uzobe esengene kwiphakade.

Kucashunwe “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho isintu sesibuyiselwe esimweni saso sakuqala, lapho abantu bengaqeda imisebenzi yabo, bagcine indawo yabo futhi balalele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyobe eseqoqe iqembu labantu abamkhonzayo emhlabeni, futhi uyomisa nombuso emhlabeni, umbuso ozokhonza Yena. Uyoba nokunqoba kwaphakade emhlabeni, futhi labo abamelene naye bayoshabalala kuze kube phakade. Lokhu kuyobuyisa injongo Yakhe yasekuqaleni ngokudala zonke izinto; futhi kuyobuyisa negunya Lakhe phezu komhlaba, igunya Lakhe phakathi kwazo zonke izinto negunya lakhe phakathi kwezitha Zakhe. Lolu uphawu lokunqoba Kwakhe okuphelele. Kusuka lapho isintu siyongena ekuphumuleni nasekuphileni okulandela umgudu ofanele. UNkulunkulu uyophinde angene ekuphumuleni kwaphakade kanye nabantu, angene ekuphileni okuphakade okungokukaNkulunkulu nomuntu. Ukungcola nokungalaleli kwabantu emhlabeni kuzonyamalala, njengoba kuzoba njalo nangokukhala emhlabeni. Bonke abasemhlabeni abamelana noNkulunkulu ngeke babe khona. UNkulunkulu nabantu abasindisile kuphela okufanele basale; indalo Yakhe kuphela okufanele isale.

Kucashunwe “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Yilabo kuphela abathanda uNkulunkulu abakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, yibona kuphela abangofakazi bakaNkulunkulu, yibona kuphela ababusiswe uNkulunkulu, futhi yibona kuphela abakwazi ukwamukela izethembiso zikaNkulunkulu. Labo abathanda uNkulunkulu bangabangani bakaNkulunkulu, bangabantu abathandwa uNkulunkulu, bangathokozela izibusiso kanye noNkulunkulu. Abantu abafana nalaba kuphela abazophila phakade, futhi bona kuphela bazophila phansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu. UNkulunkulu ungowabantu ukuba bamthande, futhi ufanelwe uthando lwabantu lonke, kodwa akusibo bonke abantu abakwazi ukuthanda uNkulunkulu, futhi akusibo bonke abantu abangafakaza kuNkulunkulu futhi babambe amandla noNkulunkulu. Ngokuba bayakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, futhi banikele onke amandla abo emsebenzini kaNkulunkulu, labo abathanda uNkulunkulu ngeqiniso bangahamba noma kuphi ngaphansi kwamazulu kungekho muntu ongabaphikisa, bengaphakamisa amandla futhi babuse abantu bakaNkulunkulu. Laba bantu bahlangane ndawonye bevela emhlabeni wonke, bakhuluma izilimi ezahlukene futhi banesikhumba esinemibala engafani, kodwa ubukhona babo bunencazelo efanayo, bonke banenhliziyo ethanda uNkulunkulu, bonke banobufakazi obufanayo futhi banesinqumo esifanayo, kanye nesifiso esifanayo. Labo abathanda uNkulunkulu bangahamba bakhululekile emhlabeni wonke, labo abafakaza ngoNkulunkulu bangahamba umkhathi wonke. Laba bantu bathandwa uNkulunkulu, babusiswe uNkulunkulu, futhi bayophila ekukhanyeni Kwakhe kuze kube phakade.

Kucashunwe “Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abayopheleliswa nguNkulunkulu yilabo abayothola izibusiso zikaNkulunkulu kanye nefa Lakhe. Lokhu kungukuthi, bafaka ngaphakathi lokho uNkulunkulu anakho nayikho, ukuze kube yilokho abanakho phakathi; banawo wonke amazwi kaNkulunkulu asetshenziwe kubo; noma ngabe yini engekaNkulunkulu, uyakwazi ukukufaka konke phakathi njengoba kunjalo, ngaleyo ndlela uliphile iqiniso. Lolu uhlobo lomuntu olupheleliswe nguNkulunkulu noluzuzwa nguNkulunkulu. Yilolo hlobo lomuntu kuphela olufanelekela ukwamukela ifa nalezi zibusiso ezehliswa nguNkulunkulu:

1. Ukwamukela lonke uthando lukaNkulunkulu.

2. Ukwenza ngokwentando kaNkulunkulu kuzo zonke izinto.

3. Ukwamukela ukuqondiswa nguNkulunkulu, ukuphila ngaphansi kokukhanya kukaNkulunkulu, kanye nokukhanyiselwa nguNkulunkulu.

4. Ukuphila ngokomfanekiso othandwa nguNkulunkulu emhlabeni; ukuthanda uNkulunkulu njengoba uPetru enza, ukubethelelwa uNkulunkulu kanye nokufanelwa ukufa njengenkokhelo yothando lukaNkulunkulu; uthole udumo olufana noluka Petru.

5. Ukuthandwa, ukuhlonishwa, nokunconywa yibo bonke emhlabeni.

6. Ukwehlula konke ukugqilazwa ukufa kanye neHayidesi, ukunganikezi ithuba umsebenzi kaSathane, ukuba ube ngokaNkulunkulu, ukuphila phakathi komoya omusha nojabulisayo kanye nokungabi nakuzizwa ukhathele.

7. Ukuba nomuzwa omangalisayo wentokozo nokuthokozela ngaso sonke isikhathi sokuphila kwakho, kube sengathi usubona ukufika kosuku lwenkazimulo kaNkulunkulu.

8. Ukuthola inkazimulonoNkulunkulu, kanye nokuba nobuso obufana nabangcwele abathandwa nguNkulunkulu.

9. Ukuba yilokho uNkulunkulu akuthandayo emhlabeni, lokho okungukuba, yindodana kaNkulunkulu ethandiwe.

10. Isimo sokuguquka kanye nokukhuphukela ezulwini lesithathu noNkulunkulu, ukudlula enyameni.

Yilabo kuphela abakwazi ukudla ifa lezibusiso zikaNkulunkulu abapheleliswa nguNkulunkulu nabazuzwa nguNkulunkulu. Ingabe kukhona okuzuzile? Kuze kwafika kuliphi izinga ukupheleliswa kwakho nguNkulunkulu? UNkulunkulu akamphelelisi umuntu ngokungahlelekile. Kunemibandela kanye nemiphumela ecacile engabonwa ngumuntu. Akunjengalokhu umuntu ekholelwa, okungukuthi inqobo nje uma umuntu enokholo kuNkulunkulu, angapheleliswa futhi azuzwe nguNkulunkulu, nokuthi angemukela izibusiso adle nefa likaNkulunkulu esesemhlabeni. Izindaba ezinjalo zilukhuni ngokwedlulele, futhi kungaphezu kwalokho uma sekuziwa ekushintsheni ukwenza. Njengamanje, lokho okumele ukuba niyakufuna njengokusemqoka ukuba upheleliswe nguNkulunkulu kuzo zonke izinto, nokuba upheleliswe nguNkulunkulu ngabo bonke abantu, izindaba, nezinto enibhekene nazo, ukuze okuningi kwalokho uNkulunkulu ayikho kungafakwa kinina. Kumele namukele ifa likaNkulunkulu kuqala nisesemhlabeni ngaphambi kokuba nifaneleke ukudla ifa nezinye zezibusiso ezinkulu ezivela kuNkulunkulu. Zonke izinto ezinjalo yilezo okumele nizifune kanye nalezo okumele niziqonde kuqala.

Kucashunwe “Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 7. Abakholwa KuNkulunkulu Kufanele Balungiselele Isiphetho Sabo Ngezenzo Ezinhle Ezanele

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi