Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Ukuqeda Inkonzo Yenkolo

Kusukela ekuqaleni komsebenzi wakhe endaweni yonke, uNkulunkulu wakhetha phambilini abantu abaningi ukuba bamkhonze, kuhlanganisa abantu abavela kuzo zonke izinhlangothi zomhlaba. Injongo yakhe ukufeza intando Yakhe nokuqiniseka ngokuthi umsebenzi Wakhe emhlabeni uthela izithelo. Lena injongo kaNkulunkulu yokukhetha abantu ukuba bamkhonze. Wonke umuntu okhonza uNkulunkulu kumele ayiqonde le ntando kaNkulunkulu. Kuwo wonke lo msebenzi Wakhe, abantu bakubona kangcono ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuba namandla onke kukaNkulunkulu, futhi kubasiza ukuthi baqonde imiyalo yomsebenzi Wakhe emhlabeni. UNkulunkulu weza ngokuqondile emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi Wakhe kanye nokuthinta abantu ukuze bazi izenzo Zakhe ngokucacile. Namuhla, kuyilungelo leqembu labantu ukukhonza uNkulunkulu ongokoqobo. Lokhu kuyisibusiso senu esikhulu. UNkulunkulu ngempela uyaniphakamisa. Lapho uNkulunkulu ekhetha umuntu ukuba amkhonze, ahlale enemiyalo Yakhe. Ukukhonza uNkulunkulu akuyona nje indaba yogqozi njengoba abantu becabanga. Namuhla umuntu angazikhonzela uNkulunkulu ekubeni khona Kwakhe, njengoba ungase ubone, ngoba abantu baqondiswa uNkulunkulu futhi banomsebenzi kaMoya Ongcwele; futhi ngenxa yokuthi bazingela iqiniso. Lezi izimfuno eziyisisekelo zokuba isikhonzi sikaNkulunkulu.

Ukukhonza uNkulunkulu akulula. Labo abasimo sabo esikhohlakele esingashintshi abanakumkhonza uNkulunkulu. Uma isimo sakho singahlulelwanga futhi sajeziswa izwi likaNkulunkulu, kusho ukuthi isimo sakho sisamelela uSathane. Lokhu kwanele ukuveza ukuthi inkonzo yakho kuNkulunkulu imayelana nezinhloso zakho ezinhle. Inkonzo esekelwe emvelweni yakho engubusathane. Ukhonza uNkulunkulu ngesimo sakho esingokwemvelo, nangokuhambisana nezinto ozithandayo; ngaphezu kwalokho, ulokhu ucabanga ukuthi uNkulunkulu uthanda noma yini oyithandayo, nokuthi uNkulunkulu uzonda noma yini ongayithandi, futhi umsebenzi wakho uqondiswa ngokuphelele yizinto ozithandayo. Ingabe lokhu kungabizwa ngokukhonza uNkulunkulu? Ekugcineni isimo sempilo yakho ngeke sishintshwe nakancane. Eqinisweni, uyoba nenkani ngisho nakakhulu ngoba ubukhonza uNkulunkulu, futhi kuyokwenza ukuthi isimo sakho esonakele sibe nzima nakakhulu. Ngaphakathi, uzozakhela izimfundiso zokukhonza uNkulunkulu ezingasekelwe ndawo ngaphandle kobuntu bakho, nasesipiliyonini osithole ngenxa yokukhonza ngokuvumelana nesimo sakho. Lokhu ukulandisa okuphathelene nabantu kanye nezifundo. Kuwumbono womuntu ngokuphila. Abantu abanjengalaba baphakathi kwabaFarisi nabaholi benkolo. Uma bengavuki emaqandeni baphenduke, bazogcina bephenduke amaKristu amanga ayeyovumbuka ezinsukwini zokugcina. Bayoba abakhohlisi. OKristu bamanga nabakhohlisi okwakuthiwe bayovela kulolu hlobo lwabantu. Uma labo abakhonza uNkulunkulu belandela ubuntu babo futhi benze ukuthanda kwabo, kusho ukuthi basengozini enkulu yokulaxazwa. Labo abasebenzisa isipiliyoni seminyaka yabo eminingi bekhonza uNkulunkulu ukuze bayenge izinhliziyo zabantu, bashumayeze futhi balawule abantu, beziphakamise—lowo ongakaze aphenduke, avume izono zakhe, ayeke ukuqhakambisa izinzuzo zesikhundla—laba bantu bayowa phambi kukaNkulunkulu. Bangabantu abawuhlobo olulodwa noPawulu, bazidla ngokubukisa ngezikhundla zabo eziphezulu. UNkulunkulu ngeke abaphelelise abantu kanje. Lolu hlobo lwenkonzo lugxambukela emsebenzini kaNkulunkulu. Abantu bayathanda ukubambelela kokudala. Banamathela ezinkolelweni ezindala, banamathela ezintweni ezedlule. Lesi isiphazamiso esikhulu enkonzweni yabo. Uma ungakwazi ukuzilahla, lezo zinto ziyokuxina ukuphila kwakho konke. UNkulunkulu ngeke ajabule ngawe, ngisho nakancane, ngeke ngisho ungaze uphuke umlenze noma umgogodla usebenza, ngeke ngisho ungaze udabukise kanjani “enkonzweni” kaNkulunkulu. Kuyokwenzeka okuphambene: Uyothi uwumenzi wobubi.

Kusukela namhlanje, uNkulunkulu uzophelelisa labo abangenazo izinkolelo zenkolo, abakulungele ukushiya ubuntu babo obudala, balalele kuphela uNkulunkulu, aphelelise labo abalangazelela izwi likaNkulunkulu. Laba kumele babhukule bakhonze uNkulunkulu. KuNkulunkulu kunenala engapheli yokuhlakanipha. Umsebenzi Wakhe omuhle ngendlela emangalisayo kanye namazwi Akhe ayigugu kukhona ukuze kuthokozelwe abantu abaningi. Okwamanje, lezi zinto ngeke zamukelwe yilabo abanezinkolelo zenkolo, labo abaqhakambisa izikhundla zabo eziphezulu, nalabo abangeke babulahle ubuntu babo obudala. UMoya Ongcwele awunalo ithuba lokuphelelisa labo bantu. Uma umuntu engathandi ukulalela, futhi engalomeli izwi likaNkulunkulu, ngeke akwazi ukwamukela izinto ezintsha. Uyolokhu ehlubuka nakakhulu, eba nobuqili nakakhulu, agcine esemgudwini ongafanele. Emsebenzini kaNkulunkulu wamanje, uyovusa abantu abaningi abamthanda ngeqiniso, abemukela ukukhanya okusha. Uyonciphisa izikhulu zenkolo eziqhakambisa izikhundla zazo eziphezulu. Akafuni kube ngisho nomuntu oyedwa omelana noshintsho. Ingabe uyafuna ukuba ngomunye walabo bantu? Ingabe inkonzo yakho uyenza ngendlela othanda ngayo, noma ingabe wenza lokho okufunwa uNkulunkulu? Lena into okufanele uyazi ngawe. Ingabe ungomunye wezikhulu zenkolo, noma ingabe uwusana olusanda kuzalwa olupheleliswa uNkulunkulu? Ingakanani ingxenye yenkonzo yakho eyamukelwa uMoya Ongcwele? Ingakanani uNkulunkulu angeke ngisho ayikhumbule? Ngemva kweminyaka eminingi yenkonzo, mngakanani umehluko osuwenzile ekuphileni kwakho? Ingabe kucacile kuwe konke lokhu? Uma unokholo lweqiniso, uzohlukana nezinkolelo zenkolo, umkhonze kangcono uNkulunkulu ngendlela entsha. Uma uwakhuphula manje amasokisi, akukephuzi kakhulu. Izinkolelo ezindala zenkolo ziyokukhinyabeza ukuphila komuntu. Isipiliyoni somuntu siyomphambukisa kuNkulunkulu, enze izinto ngendlela yakhe. Uma ungazishiyi lezi zinto, zizokuqumba phansi ukuphila kwakho. UNkulunkulu ubelokhu ebaphelelisa labo abamkhonzayo. Akabalaxazi kanjalo nje. Unekusasa eliqhakazile uma wamukela ngeqiniso ukwahlulelwa nokujeziswa yizwi likaNkulunkulu, uma ungabeka eceleni imikhuba yakho emidala yenkolo nezimfundiso, futhi ugweme ukusebenzisa izinkolelo zenkolo ezindala njengesikali sezwi likaNkulunkulu namhlanje. Kodwa uma ubambelela ezintweni ezindala, uma usazazisa, ngeke usindiswe. UNkulunkulu akanandaba nabantu abanjalo. Uma ufuna ngempela ukupheleliswa, kumele ukulungele ukukushiya ngokuphelele konke okudala. Ngisho noma okwakwenziwa phambili kwakukuhle, ngisho noma kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu, kufanele ukubeke eceleni; akumele ubambelele kukho. Ngisho noma kwakusobala ukuthi umsebenzi kaMoya Ongcwele, owenziwa ngokuqondile uMoya Ongcwele, namahlanje kumele ukubeke eceleni. Akumele ubambelele kukho. Yilokhu uNkulunkulu akufunayo. Konke kumele kwenziwe kube kusha. Emsebenzini kaNkulunkulu nasezwini likaNkulunkulu, akabhekiseli ezintweni ezindala ezenzeka, akembi umlando omdala. UNkulunkulu uhlale emusha futhi akagugi. Akabambeleli emazwini Akhe edlule. Lokhu kubonisa ukuthi uNkulunkulu ayikho imfundiso ayilandelayo. Uma uhlale ubambelela ngokuqinile ezintweni ezedlule futhi uzisebenzisa ngokuphikelela njengendlela yokwenza izinto kuyilapho uNkulunkulu engasasebenzi ngalezo zindlela, ingabe amazwi nezenzo zakho njengomuntu akusona yini isiphazamiso? Awuphendukanga yini isitha sikaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukonakalisa ukuphila kwakho konke ngenxa yalezi zinto ezindala? Lezi zinto ezindala zikwenza umuntu ophazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ingabe lolo uhlobo lomuntu ofuna ukuba yilo? Uma ungakufuni ngempela lokho, yekela le nto oyenzayo ngokushesha uphenduke; uqale kabusha. UNkulunkulu akazikhumbuli izinto ezindala.